Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IDEYE Newsletter 4 GR

143 views

Published on

IDEYE Newsletter 4 GR

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

IDEYE Newsletter 4 GR

  1. 1. Η επίςθμθ ιςτοςελίδα του ζργου είναι ςε πλιρθ λειτουργία! Επιςκεφκείτε μασ ςτο: www.id-eye.eu. Προϊκθςθ ςε ζνα φίλο Βρείτε μασ ςτο Facebook Βρείτε μασ ςτο Delicious Στόχοι του ζργου • Να δθμιουργιςει ζνα νζο μάκθμα (module) ενταγμζνο ςτο ςχολικό πρόγραμμα μζςω του οποίου οι εκπαιδευτικοί κα ςτθρίηουν μια ςυνειδθτι, δθμιουργικι και κριτικι ςτάςθ των μακθτϊν ωσ εξελιςςόμενων υπεφκυνων πολιτϊν *8-14 ετϊν+ απζναντι ςτα διαδικτυακά μζςα μαηικισ επικοινωνίασ. Αυτό κα επιτευχκεί μζςω τθσ καλλιζργειασ βαςικϊν δεξιοτιτων και τθσ παροχισ βαςικϊν γνϊςεων. • Να προςφζρει δείκτεσ αναφοράσ που επθρεάηουν τισ νζεσ μεκοδολογίεσ και τισ παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ και οι οποίοι κα αποτελζςουν το βαςικό ςυςτατικό του νζου μακιματοσ (module) ςτο ςχολικό πρόγραμμα. • Να προςφζρει το διδακτικό υλικό για το νζο μάκθμα (module) τόςο ςε παραδοςιακι μορφι Τα τελευταία νζα μασ!  Ολοκλήρωςη ζργου IDentifEYE: Το ζργο IDentifEYE ολοκλθρϊκθκε. Κατά τθν διάρκεια των δφο ετϊν οι εταίροι του ζργου εργάςτθκαν για να δθμιουργιςουν μια εκπαιδευτικι προςζγγιςθ που κα βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ να προςεγγίςουν και να βοθκιςουν τα παιδιά ςχετικά με τθν ταυτότθτα τουσ ςτο Διαδίκτυο και ςθμείωςαν εκπλθκτικά αποτελζςματα.  Τελική ςυνάντηςη ζργου: Η τελικι ςυνάντθςθ ζργου πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα τον Σεπτζμβριο, όπου οι εταίροι ζκεςαν τα τελευταία βιματα για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου.  Τελικό ςυνζδριο ζργου IDentifEYE: Το ςυνζδριο του ζργου IDentifEYE ζλαβε χϊρα ςτθν Ακινα (ςτισ 08/09/2015) και είχε ςκοπό να εκκζςει το ζργο ςε ζνα ευρφτερο κοινό και να ευαιςκθτοποιιςει το κοινό ωσ προσ τθν κεματικι και τα αποτελζςματα του ζργου.  Ολοκληρωμζνοσ Οδηγόσ Διεξαγωγήσ Εργαςτηρίου και Υποςτηρικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό: Το ζργο IDentifEYE δθμοςιεφει ζναν πλιρθ εκπαιδευτικό υλικό και ςχετικά εργαλεία για τουσ δυνθτικοφσ εκπαιδευτζσ του εργαςτθρίου IDentifEYE που απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ. Τα οφζλθ του εργαςτθρίου δεν περιορίηονται μόνο ςτθν γνωςτικι περιοχι (νζεσ γνϊςεισ) αλλά επίςθσ και ςτθ ςυναιςκθματικι περιοχι, αφοφ οι ςχζςεισ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν βελτιϊνονται. Μείνετε ςυντονιςμζνοι για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ! Επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα μασ ςτο www.id- eye.eu ι ςτείλτε μασ ζνα e-mail ςτο info@id-eye.eu! Τι είναι το ζργο IDentifEYE; Τα παιδιά ςιμερα είναι εκτεκειμζνα ςε πολλαπλοφσ κινδφνουσ ςτο διαδίκτυο, λόγω τθσ μθ κατανόθςθσ τθσ ςχετικότθτασ των
  2. 2. (ζντυπθ) όςο και διαδικτυακά με οδθγίεσ χριςθσ των πολυμζςων, ζτςι ϊςτε οι Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί να μποροφν να εφαρμόςουν το νζο μάκθμα μόνοι τουσ. • Να δθμιουργιςει ζνα διεκνζσ δίκτυο για να αξιολογιςει και να βοθκιςει ςτθν προϊκθςθ του νζου μακιματοσ και επίςθσ να λειτουργιςει ωσ κζντρο βοικειασ για Ευρωπαίουσ εκπαιδευτικοφσ που επικυμοφν να το εφαρμόςουν. δεδομζνων. Είτε παρζχουν χωρίσ περιοριςμοφσ τα δικά τουσ δεδομζνα και ωσ εκ τοφτου διατρζχουν τον κίνδυνο τθσ κλοπισ τθσ θλεκτρονικισ τουσ ταυτότθτασ είτε γίνονται ςτόχοσ ενόσ ανεπικφμθτου τρίτου, επειδι εφκολα πιςτεφουν τθν ακρίβεια των δεδομζνων που παρζχονται από τουσ άλλουσ, με αποτζλεςμα να γίνονται ςτόχοσ από τρίτουσ που ςυγκαλφπτονται πίςω από μια ψεφτικθ θλεκτρονικι ταυτότθτα. Το διαδίκτυο είναι ζνα ςθμαντικό εργαλείο, που προςφζρει ςτουσ νζουσ πολλζσ πρόςκετεσ ευκαιρίεσ για τθν εκπαίδευςι τουσ , τθν ψυχαγωγία ι ακόμα και τθν κοινωνικι τουσ ηωι. Το διαδίκτυο ζχει ςιμερα ενςωματωκεί πλιρωσ ςτθ ηωι των παιδιϊν. Για να προςδιορίςουμε τον ορκότερο τρόπο προςζγγιςθσ των παιδιϊν, είναι ςθμαντικό να εςτιάςουμε ςτα πρόςωπα ςτα οποία τα παιδιά απευκφνονται για ςυμβουλζσ όταν κάτι τουσ προβλθματίηει ςτο διαδίκτυο. Θεωροφμε ότι θ καλφτερθ ςτρατθγικι για τθν προςταςία των παιδιϊν είναι να εκπαιδεφςουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ, που τα παιδιά εμπιςτεφονται ιδθ, για να τα κακοδθγιςουν ςτισ διαδικτυακζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι τα ςχολεία ζχουν τουσ πόρουσ για να απευκυνκοφν ςε όλα τα παιδιά, κα πρζπει να αναλάβουν τθν πρωτοβουλία για τθν εκπαίδευςι τουσ. Με τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν, ιδανικά κάκε παιδί κα ζχει τουλάχιςτον ζνα ζμπειρο άτομο για να απευκυνκεί (δάςκαλο ι ακόμα και ομότιμο τουσ). Ενδυνάμωςη των εκπαιδευτικών Για να αντιμετωπιςτοφν αυτά τα ηθτιματα, ςτο παρόν ζργο κα χρθςιμοποιθκεί ζνα παιχνίδι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ και ζγκυρεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ για να ενιςχυκοφν οι εκπαιδευτικοί και να εκπαιδεφςουν κατάλλθλα τα παιδιά ϊςτε να αντιμετωπίηουν αποτελεςματικά τουσ κινδφνουσ του διαδικτφου και των διαδικτυακϊν ταυτοτιτων. Γνωρίςτε τουσ εταίρουσ του ζργου:  P0| CRYSTAL CLEAR SOFT S.A. - Greece  P1| STICHING EZZEV/EZZEV FOUNDATION - The Netherlands  P2| Cosmic Innovations Ltd - Cyprus  P3| FUNDACJA CITIZEN PROJECT - Poland  P4| Gdaoskie Centrum ProfilaktykiUzależnieo - Poland  P5| JAUNIMO KARJEROS CENTRAS - Lithuania
  3. 3.  P6| FundaciónPrivada Joan XXIII - Spain βρείτε μασ ςτο Facebook | βρείτε μασ ςτο Delicious |προϊκθςθ ςε ζνα φίλο Για επιπλζον πλθροφορίεσ ςτείλτε ζνα θλεκτρονικό μινυμα ςτο info@id-eye.eu ι επιςκεφτείτε τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα μασ www.id-eye.eu. Αυτό το πρόγραμμα ζχει χρθματοδοτθκεί με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Το ζγγραφο αυτό αντανακλά μόνο τισ απόψεισ του ςυγγραφζα και θ Επιτροπι δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για τυχόν πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε αυτιν. κατάργθςθ ςυνδρομισ | ενθμζρωςθ προτιμιςεων ςυνδρομισ

×