Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RELEVANCE OF GITA IN 21 ST CENTURY by Prof. (Dr.) B.Puthal CSE,ITER
 
 
Ch2- Visad;Nca Sreyam Sloka-31 na ca sreyo 'nupasyami  hatva sva-janam ahave  na kankse vijayam krsna  na ca rajyam s...
Ch-1Visad,KimNa Rajyeno Sloka-32 kim no rajyena govinda  kim bhogair jivitena va  yesam arthe kanksitam no  rajyam bhog...
Ch-2Sanskhy,NaJayete Sloka-20 CONCEPT OF BODY &SOUL na jayate mriyate va kadacin  nayam bhutva bhavita va na bhuyah  a...
Ch-2Sanskhy,Nainym Sloka-23 nainam chindanti sastrani  nainam dahati pavakah  na cainam kledayanty apo  na sosayati mar...
Ch-2Sanskhy,Bsansi Sloka-22 vasamsi jirnani yatha vihaya  navani grhnati naro 'parani  tatha sarirani vihaya jirnany  a...
Ch-6,Purusotam.Natad Sloka-15 na tad bhasayate suryo  na sasanko na pavakah  yad gatva na nivartante  tad dhama paramam...
 
Ch-8Askhar,TasmadSarv Sloka-7 tasmat sarvesu kalesu  mam anusmara yudhya ca  mayy arpita-mano-buddhir  mam evaisyasy as...
Ch-3Karma ,Lokasmin Sloka-3 loke 'smin dvi-vidha nistha  pura prokta mayanagha  jnana-yogena sankhyanam  karma-yogena ...
KARM YOGA
Ch-2 Sanskhy,Karmanye Sloka-47 karmany evadhikaras te  ma phalesu kadacana  ma karma-phala-hetur bhur  ma te sango 'st...
Ch-3Karma,Nahikaschid Sloka-5 na hi kascit kshanam api  jatu tisthaty akarma-krt  karyate hi avasah karma  sarvah prak...
Ch-3Karma,Niytum Sloka-8 niyatam kuru karma tvam  karma jyayo hy akarmanah  sarira-yatrapi ca te  na prasiddhyed akarm...
Ch-2Sankhy,Kamajam Sloka-51 karma-jam buddhi-yukta hi  phalam tyaktva manisinah  janma-bandha-vinirmuktah  padam gacch...
Ch-2Sankhy,Budhiyuk Sloka-50 buddhi-yukto jahatiha  ubhe sukrta-duskrte  tasmad yogaya yujyasva  yogah karmasu kausalam
JNN yoga JNANA YOGA
Ch4-Jnan, jthei dans Sloka-37 yathaidhamsi samiddho 'gnir  bhasmasat kurute 'rjuna  jnanagnih sarva-karmani  bhasmasat ...
Ch4-Kshetra, nahiJnanen Sloka-38 na hi jnanena sadrsam  pavitram iha vidyate  tat svayam yoga-samsiddhah  kalenatmani v...
Ch-4Dhyan,Sradhaban Sloka-39 sraddhavan labhate jnanam  tat-parah samyatendriyah  jnanam labdhva param santim  acirena...
Ch13-Khetra adhyatyam  Sloka-08 adhyatma-jnana-nityatvam  tattva-jnanartha-darsanam  etaj jnanam iti proktam  ajnanam ...
verse-13-18-jyotisam jyotisam api taj jyotis  tamasah param ucyate  jnanam jneyam jnana-gamyam  hrdi sarvasya visthitam
DHYANA DHYANA OR AVYAS
Ch5-KarmSny,Brhmandh Sloka-50 brahmany adhaya karmani  sangam tyaktva karoti yah  lipyate na sa papena  padma-patram i...
verse-04-41-yogoSanyastaKarm yoga-sannyasta-karmanam  jnana-sanchinna-samsayam  atmavantam na karmani  nibadhnanti dhan...
verse-06-35Dhyanyog,Asansaya
verse-3-6Karmayog,Karmendriya karmendriyani samyamya  ya aste manasa smaran  indriyarthan vimudhatma  mithya carah sa u...
Ch-6Dhyan,JatoJata Sloka-26
BHAKTI BHAKTI YOGA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gita Essence1

1,609 views

Published on

Gita Abstract

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gita Essence1

 1. 1. RELEVANCE OF GITA IN 21 ST CENTURY by Prof. (Dr.) B.Puthal CSE,ITER
 2. 4. Ch2- Visad;Nca Sreyam Sloka-31 na ca sreyo 'nupasyami hatva sva-janam ahave na kankse vijayam krsna na ca rajyam sukhani ca
 3. 5. Ch-1Visad,KimNa Rajyeno Sloka-32 kim no rajyena govinda kim bhogair jivitena va yesam arthe kanksitam no rajyam bhogah sukhani ca
 4. 6. Ch-2Sanskhy,NaJayete Sloka-20 CONCEPT OF BODY &SOUL na jayate mriyate va kadacin nayam bhutva bhavita va na bhuyah ajo nityah sasvato 'yam purano na hanyate hanyamane sarire
 5. 7. Ch-2Sanskhy,Nainym Sloka-23 nainam chindanti sastrani nainam dahati pavakah na cainam kledayanty apo na sosayati marutah
 6. 8. Ch-2Sanskhy,Bsansi Sloka-22 vasamsi jirnani yatha vihaya navani grhnati naro 'parani tatha sarirani vihaya jirnany anyani samyati navani dehi
 7. 9. Ch-6,Purusotam.Natad Sloka-15 na tad bhasayate suryo na sasanko na pavakah yad gatva na nivartante tad dhama paramam mama
 8. 11. Ch-8Askhar,TasmadSarv Sloka-7 tasmat sarvesu kalesu mam anusmara yudhya ca mayy arpita-mano-buddhir mam evaisyasy asamsayah
 9. 12. Ch-3Karma ,Lokasmin Sloka-3 loke 'smin dvi-vidha nistha pura prokta mayanagha jnana-yogena sankhyanam karma-yogena yoginam
 10. 13. KARM YOGA
 11. 14. Ch-2 Sanskhy,Karmanye Sloka-47 karmany evadhikaras te ma phalesu kadacana ma karma-phala-hetur bhur ma te sango 'stv akarmani
 12. 15. Ch-3Karma,Nahikaschid Sloka-5 na hi kascit kshanam api jatu tisthaty akarma-krt karyate hi avasah karma sarvah prakrti-jair gunaih
 13. 16. Ch-3Karma,Niytum Sloka-8 niyatam kuru karma tvam karma jyayo hy akarmanah sarira-yatrapi ca te na prasiddhyed akarmanah
 14. 17. Ch-2Sankhy,Kamajam Sloka-51 karma-jam buddhi-yukta hi phalam tyaktva manisinah janma-bandha-vinirmuktah padam gacchanty anamayam
 15. 18. Ch-2Sankhy,Budhiyuk Sloka-50 buddhi-yukto jahatiha ubhe sukrta-duskrte tasmad yogaya yujyasva yogah karmasu kausalam
 16. 19. JNN yoga JNANA YOGA
 17. 20. Ch4-Jnan, jthei dans Sloka-37 yathaidhamsi samiddho 'gnir bhasmasat kurute 'rjuna jnanagnih sarva-karmani bhasmasat kurute tatha
 18. 21. Ch4-Kshetra, nahiJnanen Sloka-38 na hi jnanena sadrsam pavitram iha vidyate tat svayam yoga-samsiddhah kalenatmani vindati
 19. 22. Ch-4Dhyan,Sradhaban Sloka-39 sraddhavan labhate jnanam tat-parah samyatendriyah jnanam labdhva param santim acirenadhigacchati
 20. 23. Ch13-Khetra adhyatyam Sloka-08 adhyatma-jnana-nityatvam tattva-jnanartha-darsanam etaj jnanam iti proktam ajnanam yad ato 'nyatha
 21. 24. verse-13-18-jyotisam jyotisam api taj jyotis tamasah param ucyate jnanam jneyam jnana-gamyam hrdi sarvasya visthitam
 22. 25. DHYANA DHYANA OR AVYAS
 23. 26. Ch5-KarmSny,Brhmandh Sloka-50 brahmany adhaya karmani sangam tyaktva karoti yah lipyate na sa papena padma-patram ivambhasa
 24. 27. verse-04-41-yogoSanyastaKarm yoga-sannyasta-karmanam jnana-sanchinna-samsayam atmavantam na karmani nibadhnanti dhananjaya
 25. 28. verse-06-35Dhyanyog,Asansaya
 26. 29. verse-3-6Karmayog,Karmendriya karmendriyani samyamya ya aste manasa smaran indriyarthan vimudhatma mithya carah sa ucyate
 27. 30. Ch-6Dhyan,JatoJata Sloka-26
 28. 31. BHAKTI BHAKTI YOGA

×