Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Kognitivní dimenze diskurzu: Konstrukční gramatiky a pojmová integrace

Kognitivní gramatika přináší mnoho originálních perspektiv ohledně povahy jazyka. Smazává dosud nepřeklenutelné rozdíly mezi lexikem a gramatikou, pragmatika se stává součástí sémantiky–tradiční roviny popisu jazyka a další dichotomie ztrácejí svou důležitost. Jazyk se místo modulárního nezávislého systému stává inventářem významuplných jazykových jednotek (konstrukcí), jejichž význam je možné hledat nejen v jejich referenčních hodnotách, ale také v jejich zapuštění do kognitivního systému i jeho společenského kontextu. Co to ale znamená pro jazykové celky tradičně označované termíny jako text nebo diskurz? Analýza diskurzu často spočívá na metafoře textu jako věty, tato analogie je však nedostatečná jak lingvisticky tak psychologicky. Musíme tedy hledat nové organizační principy textu. Kognitivní gramatika nám nabízí symbolické konstrukce a teorie pojmové integrace přináší pojem mentálního prostoru. Tento příspěvek se pokusí načrtnout, jak by takové spojení mohlo funguvat na pozadí kritického zhodnocení současné literatury.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Kognitivní dimenze diskurzu: Konstrukční gramatiky a pojmová integrace

 1. 1. Kognitivní dimenze diskurzu: Konstrukční gramatiky a pojmová integrace Dominik Luke š University of East Anglia, School of Education and Lifelong Learning [email_address] http:// cogling.info
 2. 2. Přehled <ul><li>V čem je problém? </li></ul><ul><ul><li>Jak dnes vypadá studium diskurzu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Jak dnes vypadá (kognitivní) lingvistika? </li></ul></ul><ul><li>Co může kognitivní lingvistika přinést porozumění diskurzu? </li></ul><ul><ul><li>Smazání dichotomíí </li></ul></ul><ul><ul><li>Psychologický (pojmový) realismus </li></ul></ul><ul><ul><li>Pojmová integrace </li></ul></ul><ul><ul><li>Konstrukční gramatiky </li></ul></ul><ul><li>Co může studium diskurzu přinést kognitivní lingvistice? </li></ul><ul><ul><li>Studium skutečně používaného jazyka </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociologický realismus </li></ul></ul><ul><ul><li>Textový realismus </li></ul></ul>
 3. 3. Diskurz dnes <ul><li>Analýza obsáhlých textů </li></ul><ul><ul><li>Metafory textu (Hoey) </li></ul></ul><ul><ul><li>Koheze a koreference (Halliday a Hasan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Textové struktury (van Dijk) </li></ul></ul><ul><li>Kritická analýza diskurzu </li></ul><ul><ul><li>Francouzská tradice (Foucault) </li></ul></ul><ul><ul><li>Etnografie (Fairclough), společenská kognice (van Dijk), politické dějiny (Wodak) </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemická funkční gramatika (Halliday) </li></ul></ul>
 4. 4. Kognitivní lingvistika dnes <ul><li>Kognitivní sémantika založená na kognitivních modelech </li></ul><ul><li>Teorie používání jazyka – pojmová integrace </li></ul><ul><li>Kognitivní a konstrukční gramatika </li></ul><ul><ul><li>Mazání dichotomií </li></ul></ul><ul><ul><li>Symbolický význam jazykových jednotek </li></ul></ul><ul><ul><li>Instanční model jazyka </li></ul></ul>
 5. 5. Pojmové modely: Kognitivní sémantika <ul><li>Nositely významu jsou pojmové modely (rámce) strukturované (Lakoff): </li></ul><ul><ul><li>Propozičními strukturami </li></ul></ul><ul><ul><li>Metaforickými a metonimyckými strukturami </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrazově schématickými strukturami </li></ul></ul><ul><li>Modely utváří strukturovaný pojmový systém (o jehož vnitřní reprezentaci není mnoho známo) </li></ul>
 6. 6. Pojmové modely: Učitel <ul><li>Propoziční struktury </li></ul><ul><ul><li>Lidové (folkové) teorie a definice </li></ul></ul><ul><ul><li>Typické příklady </li></ul></ul><ul><ul><li>Scénáře </li></ul></ul><ul><li>Metaforické a metonymické struktury </li></ul><ul><ul><li>Učitel je jako zahradník </li></ul></ul><ul><li>Obrazově schématické struktury </li></ul><ul><ul><li>Hierarchie zodpovědností (učitel, žák, rodiče) </li></ul></ul><ul><ul><li>Typické obrazy učitele </li></ul></ul>
 7. 7. Pojmová integrace <ul><li>V průběhu promluvy a myšlení (online processing) se aktivují pojmové modely, které strukturují mentální prostory (domény) </li></ul><ul><li>Zdrojové prostory v kontextu generického prostoru se vzájemně promítnou a vytváří nový „integrovaný“ prostor, který má nové vlastnosti </li></ul><ul><li>Často opakovaný proces integrace vede ke „kodifikaci“ (zavedení, entrenchement) nového pojmového modelu </li></ul><ul><li>Integrace je částečná, oportunistická a všudypřítomná </li></ul><ul><ul><ul><li>(Fauconnier a Turner, 2002) </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Pojmová integrace – schéma <ul><li>Integrační procesy </li></ul><ul><ul><li>Analogická integrace (composition) </li></ul></ul><ul><ul><li>Doplnění (completion) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozvedení (elaboration) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hypotetické </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Praktické </li></ul></ul></ul><ul><li>Omezení </li></ul><ul><ul><li>Integrace (výsledkem jeden prostor) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zachování topologie relací </li></ul></ul><ul><ul><li>Zachování metaforické projekce </li></ul></ul><ul><ul><li>Metonymická komprese </li></ul></ul><ul><ul><li>Ospravedlňující hypostáze </li></ul></ul><ul><ul><li>Přenositelnost integračních inferencí </li></ul></ul><ul><ul><li>(Coulson a Oakley) </li></ul></ul><ul><li>Úrovně </li></ul><ul><ul><li>1. základní komprese perceptuální zkušenosti </li></ul></ul><ul><ul><li>2. automatická integrace </li></ul></ul><ul><ul><li>3. kreativní integrace </li></ul></ul>
 9. 9. Pojmová integrace – příklady <ul><li>Hnědé auto, hnědá čokoláda, hnědá kráva </li></ul><ul><li>„ No, Korinek byl odejit (tedy zadny odchod na vlastni zadost), protoze udelal krpu s jednim z obchodnich partneru.” (http://www.fandor.cz/mr-redbullshit) </li></ul><ul><li>„ Muži mají rádi ženy, které poslouchají“ (Sony) </li></ul><ul><li>„ Učitelka není povolání ale diagnóza“ </li></ul><ul><li>„ Matka je p řáním myšlenky“ </li></ul><ul><li>„ To se budete muset jet někam opálit, začít dělat s rodinou binec, na náměstí dělat ohně a potom se vás teprve někteří politici zastanou a řeknou - on je chudák. “ (Čunek) </li></ul>
 10. 10. Konstrukční (kognitivní) gramatiky <ul><li>Jazyk je „ strukturovan ý inventář konvenčních symbolických jednotek “ (Langacker) </li></ul><ul><li>Všechny jazykové jednotky mají význam, který se liší úrovní schématičnosti (Lakoff, Langacker) </li></ul><ul><li>Místo lexika a syntaxe jsou pouze jazykové konstrukce a jedinou syntaktickou operací je integrační sjednocení (Croft) </li></ul>
 11. 11. Konstrukční významy <ul><li>Profilace a komprese (foregrounding, backgrounding) </li></ul><ul><li>Obrazové schéma </li></ul><ul><li>Dynamické schématické scénáře </li></ul><ul><li>Lexikální propoziční význam </li></ul><ul><li>Lexikální metaforický význam </li></ul><ul><li>Gramatická metafora </li></ul><ul><li>Hypostáze formálních vlastností </li></ul><ul><li>Žánrová a registrová příslušnost </li></ul>
 12. 12. Konstrukční gramatika: Konec starých dobrých dichotomií <ul><li>Syntax a lexicon </li></ul><ul><li>Forma a význam </li></ul><ul><li>Synsémantické a autosémantické jednotky </li></ul><ul><li>Úrovně jazykového popisu (sémantika/syntax, sémantika/pragmatika, fonologie/morfologie) </li></ul><ul><li>Příznakové a nepříznakové jednotky (profilace) </li></ul><ul><li>Nová dichotomie: zápis a modelování </li></ul>
 13. 13. Konstrukce: Odejit
 14. 14. Jevy na úrovni diskurzu <ul><li>Koheze a koreference </li></ul><ul><ul><li>kohézní harmonie </li></ul></ul><ul><ul><li>sémantická prosodie </li></ul></ul><ul><ul><li>vzorce opakování </li></ul></ul><ul><li>Společenský úzus </li></ul><ul><ul><li>mluvní akty, implikace, apod. </li></ul></ul><ul><ul><li>žánr, registr, topoi, pravopis, apod. </li></ul></ul><ul><ul><li>textové kolonie </li></ul></ul><ul><li>Místní gramatiky </li></ul><ul><ul><li>hodnocení, definice, popis, adresy, oslovení, závěry </li></ul></ul><ul><li>Vyjednávání referenčních rámců (kognitivních modelů) </li></ul><ul><li>Vlastnosti celku vs. vlastnosti částí </li></ul>
 15. 15. Kognitivní pojetí diskurzu <ul><li>Diskurz je vyjednávaný a integrovaný mentální prostor, ve kterém probíhají procesy pojmové a gramatické integrace, především profilace a komprese </li></ul><ul><li>Diskurzivní prostor je generický prostor, v němž jsou aktivovány konstrukce, které následně podstupují mentální integraci </li></ul><ul><li>Konstrukce fungují na všech „úrovních“ diskurzu a pro diskurzy veškerých možných rozsahů </li></ul>
 16. 16. Totiž v češtině a angličtině <ul><li>kriminalisté nevylučovali možnost, že motivem útoku nebyla rasová nenávist, ale vyřizování osobních účtů. Členkou party skinheadů totiž byla dříve dívka, která byla v době útoku přítelkyní syna Milana Kováče a bydlela s ním právě v onom bytě s jeho rodinou. </li></ul><ul><li>criminologists didn't rule out the possibility that motive of the attack wasn't racial intolerance, but the settling of personal accounts. [ 0 ] A former member of this group of skinheads was a girl who was at the time of the attack the girlfriend of Milan Kovac's son and she was living with him in that house with his family. </li></ul>0 = 15 – 2 A - Č for = 7 – 3 A - Č , l it because = 1 A-Č Celkem = 26 ( pouze 6 A do Č )
 17. 17. totiž vs. because jako konstrukce <ul><li>konstrukce toti ž </li></ul><ul><li>k onstruk ční význam : </li></ul><ul><li>profil ace vnímané příčiny v diskurzním prostoru </li></ul><ul><li>aktivace modální prozodie důrazu </li></ul><ul><li>konstrukční form a : následuje po slovese v nepřízvučné pozici </li></ul><ul><li>konstrukce because </li></ul><ul><li>význam : </li></ul><ul><li>profilace logické příčiny v diskurzním prostoru </li></ul><ul><li>aktivace logické prozodie příčinnosti </li></ul><ul><li>forma : na začátku věty ( přízvučná pozice ) </li></ul>
 18. 18. K onstrukce : Kauzální kohézní harmonie v češtině a angličtině <ul><li>konstrukční význam : profilace všech možných vazeb kauzální koherence a navíc směr a/nebo sémantické prozodie důrazu nebo postoje </li></ul><ul><li>konstrukční forma : toti ž, tak , proto, protože a navíc český úzus omezeného opakování </li></ul><ul><li>význam: profilace nezbytných (logic kých ) vazeb kauzální koherence a navíc směr a/nebo sémantické prozodie logického vyplývání </li></ul><ul><li>form a : nula , for, because, so, therefore, thus, which is why, then plus anglický úzus omezeného opakování </li></ul>Aj: Čj:
 19. 19. P řínos kognitivní lingvistiky pro studium diskurzu <ul><li>Integrace jednotek z různých úrovní </li></ul><ul><li>Smazání dichotomie diskurz a text </li></ul><ul><li>Smazání rozdílů mezi syntaxí, sémantikou a pragmatikou </li></ul><ul><li>Kognitivní a psychologický realismus </li></ul>
 20. 20. Přínos diskurzu do kognitivní lingvistiky <ul><li>Význam je aktivní proces vytvářený v procesu společenských interakcí – tj. jazykové jednotky mají sociologickou realitu </li></ul><ul><li>Jazykové jednotky jsou vždy součástí textu a není proto možné je zohledňovat aniž bychom brali v potaz jejich textovou realitu </li></ul><ul><li>Srov. Halliday – 3 metafunkce jazyka (ideační, interakční, textová) </li></ul>
 21. 21. Otázky do budoucna <ul><li>mentální reprezentace diskurzivních struktur </li></ul><ul><li>omezení integračně konstrukčního popisu </li></ul><ul><li>individuální rozdíly mluvčích </li></ul><ul><li>modelování konstrukcí v aplikované lingvistice (výuka jazyka, psaní gramatik, zpracování korpusu, strojový překlad, vyhledávání dat, umělá inteligence) </li></ul><ul><li>místo tradičního lingvistického popisu v konstrukčním popisu </li></ul>

Kognitivní gramatika přináší mnoho originálních perspektiv ohledně povahy jazyka. Smazává dosud nepřeklenutelné rozdíly mezi lexikem a gramatikou, pragmatika se stává součástí sémantiky–tradiční roviny popisu jazyka a další dichotomie ztrácejí svou důležitost. Jazyk se místo modulárního nezávislého systému stává inventářem významuplných jazykových jednotek (konstrukcí), jejichž význam je možné hledat nejen v jejich referenčních hodnotách, ale také v jejich zapuštění do kognitivního systému i jeho společenského kontextu. Co to ale znamená pro jazykové celky tradičně označované termíny jako text nebo diskurz? Analýza diskurzu často spočívá na metafoře textu jako věty, tato analogie je však nedostatečná jak lingvisticky tak psychologicky. Musíme tedy hledat nové organizační principy textu. Kognitivní gramatika nám nabízí symbolické konstrukce a teorie pojmové integrace přináší pojem mentálního prostoru. Tento příspěvek se pokusí načrtnout, jak by takové spojení mohlo funguvat na pozadí kritického zhodnocení současné literatury.

Views

Total views

2,964

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

84

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×