Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Przykładowa prezentacja blok cywilny fragment

1,542 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Przykładowa prezentacja blok cywilny fragment

  1. 1. Repetytorium aplikanta BLOK CYWILNYmec. Stefan Jaworski
  2. 2. Apelacja cywilna powinna czynićzadość wymaganiomprzewidzianym dla pismaprocesowego, czyli powinnazawierać datę, dokładneoznaczenie stron i dokładneoznaczenie zaskarżanegowyroku, wartość przedmiotuzaskarżania, gravamen - interesprawny w zaskarżeniu.
  3. 3. Wskazówki Należy wskazać czy zaskarża się wyrok w całości czy w części, jeśli w części to w jakiej
  4. 4. Zarzuty apelacji cywilnej w odróżnieniu od apelacji karnej kpc nie definiuje zarzutów apelacyjnych, a zatem można podnieść każdy zarzut jaki uznaje się za stosowne
  5. 5. Zarzuty apelacji cywilnejW praktyce podnoszone są następujące zarzuty: naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie lub nieprawidłową wykładnię: naruszenie prawa procesowego jeśli miało lub mogło mieć wpływ na treść wydanego w sprawie orzeczenia, sprzeczność istotnych ustaleń faktycznych sądu z treścią zebranego materiału dowodowego, nieważność postępowania, nierozpoznanie istoty sprawy, nowe fakty i dowody jeśli strona nie mogła ich powołać w trakcie postępowania przed sądem pierwszej instancji lub potrzeba ich powołania powstała później, postanowienia sądu pierwszej instancji, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na treść rozstrzygnięcia, art. 162 kpc.

×