Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nom i llinatges_________________________________________________________Curs_____________Data_____________Qualificació____...
a) Ampliaciób) Reduccióc) Real7. Quines tres mesures pot realitzar un calibrador peu de rei?a) Interior, exterior i profun...
12. Quina perspectiva té un angle de 90º?a) Isomètricab) Cònicac) Cavallerad) Cap13. Per a que sempren les seccions en les...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El dibuix tècnic: test

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El dibuix tècnic: test

  1. 1. Nom i llinatges_________________________________________________________Curs_____________Data_____________Qualificació_____________El dibuix tècnic1. Quina és la vista que es veu de front?a) Plantab) Perfilc) Alçat2. Què és lacotació?a) Indicar dimensions amb normesb) Delimitar els espaisc) Dibuixar a mà alçada3. Per mesurar un camp de futbol, quin instrument sempra?a) Calibradorb) Cinta mètricac) Regla graduadad) Flexòmetre4. Quin tipus de línea sempra per representar línees ocultes?a) Amb línies i puntsb) Discontinuac) Contínues5. Quant divideix un mm, el calibrador dun peu de rei?a) 20 partsb) 15 partsc) 2 partsd) 10 parts6. Quina escala és 4/1?
  2. 2. a) Ampliaciób) Reduccióc) Real7. Quines tres mesures pot realitzar un calibrador peu de rei?a) Interior, exterior i profunditatb) El voltant i altresc) Ample, llarg i alt8. Quina unitat sempra en les mesures dacotació?a) Milímetreb) Metrec) La que vulguis indicard) Centímetree) Decímetre9. Per a què sempra la línia continua fina?a) Dibuixar contorn peçab) Acotacióc) Dibuixar ocultes10. Quin instrument de mesura té més precissió?a) Regla graduadab) Flexòmetrec) Cinta mètricad) Peu de rei11. On es situen les xifres de la cota?a) Dalt o a la dretab) Dalt o a lesquerrac) Baix i a la dretad) On vulgui, mentre sigui clar
  3. 3. 12. Quina perspectiva té un angle de 90º?a) Isomètricab) Cònicac) Cavallerad) Cap13. Per a que sempren les seccions en les peces?a) Per traçar línies discontinuesb) Per veure els buits dins les pecesc) Per fer vistes14. Si volgués dibuixar una casa en un A-4, quina escala agafo?a) Ampliaciób) Realc) Reducció15. Quina distància hi ha que deixar entre la peça i la línia de cota?a) 1 cmb) 0,5 cmc) 2 mm

×