Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MAV I (Carles III) a

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

MAV I (Carles III) a

  1. 1. MAV – I (en centre) curs 06-07 CEIP Carles III Sant Carles de la Ràpita
  2. 2. Com està organitzat el curs? <ul><li>30 hores </li></ul><ul><li>2'5 hores/sessió </li></ul><ul><li>12 sessions </li></ul><ul><li>Certificat: 80 % assistència </li></ul><ul><li>Dia fixat: dimecres </li></ul><ul><li>Hora: 17:30-20:00 </li></ul><ul><li>El so (5h, 2s) </li></ul><ul><li>Imatge fixa (5h, 2s) </li></ul><ul><li>Imatge en moviment (5h, 2s) </li></ul><ul><li>Educació en comunicació audiovisual (5h, 2s) </li></ul><ul><li>Mitjans de comunicació (5h, 2s) </li></ul>
  3. 3. Els materials, on són? <ul><li>Manual en paper imprés </li></ul><ul><li>XTEC > CDWEB (comprovem-ho !!!) </li></ul><ul><li>DVD Materials de Formació (busquem-ho !!!) </li></ul><ul><li>De què tracta el curs? </li></ul><ul><li>De què no tracta el curs? </li></ul><ul><li>Com es faria.... </li></ul><ul><li>M'agradaria treballar... </li></ul>
  4. 4. Tipus d'activitats <ul><li>Les activitats que realitzarem són d'aquests tres tipus: </li></ul><ul><ul><li>Bàsiques (són les prioritàries) </li></ul></ul><ul><ul><li>D'ampliació </li></ul></ul><ul><ul><li>Complementàries </li></ul></ul><ul><li>Hi ha 5 hores (2 sessions) no programades. Les podem distribuir segons necessitats. </li></ul>
  5. 5. Educació en comunicació audiovisual <ul><li>Educació Audiovisual , publicat pel Departament d’Ensenyament (1994) </li></ul><ul><li>Ofereix les orientacions per relacionar l’educació audiovisual com a eix transversal amb les àrees del currículum d’educació infantil i primària. </li></ul><ul><li>http://www.xtec.net/audiovisuals/educacioaudiovisual/pdf/AV.INF1.pdf </li></ul><ul><li>La Competència Bàsica en Educació Audiovisual , (any 2001), </li></ul><ul><li>Té com a objectiu definir quins són els àmbits que cal tenir en compte en l’educació audiovisual i quins són els mínims que haurien de dominar els nostres alumnes enacabar l’escolaritat. </li></ul><ul><li>http://www.xtec.net/audiovisuals/competencies/index.html </li></ul>
  6. 6. Pràctiques a fer <ul><li>EP1 </li></ul><ul><li>EP2 </li></ul><ul><li>EP3 </li></ul><ul><li>EP4 </li></ul><ul><li>Fem una fitxa? </li></ul><ul><li>EP5 (fer exercici) </li></ul><ul><li>EP6 (fem l'exercici?) </li></ul>
  7. 7. Necessitat de la formació MAV <ul><li>L’objectiu principal de la formació en MAV en centres educatius és possibilitar que el professorat assistent adquireixi coneixements bàsics sobre eines i recursos que els permetin ajudar l'alumnat a assolir les competències bàsiques en educació audiovisual i també conèixer l'ús dels equipaments audiovisuals del centre. </li></ul><ul><li>Perquè aquest objectiu no es presenti com un fet aïllat dins el currículum i el desenvolupament de les activitats no es puguin mostrar com un seguit de pràctiques sense un fil conductor clar, suggerim que el treball, partint de les propostes curriculars del professorat, s’enfoqui cap a la realització de petits projectes d’ús a l’aula. A tall d’exemple, us suggerim uns possibles itineraris a seguir, amb unes mostres dels resultats obtinguts. </li></ul>
  8. 8. PROJECTE Fem un projecte ? .......... ........................................... el necessitem

×