Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn thực hành tạo website trên EQS.VN

2,246 views

Published on

Hướng dẫn thực hành tạo website trên EQS.VN

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hướng dẫn thực hành tạo website trên EQS.VN

 1. 1. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net TẠO WEBSITE TRÊN HỆ THỐNG EQS.VN Hướng dẫn Chương trình đào tạo INTERNET MARKETING
 2. 2. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Nội dung • Đăng ký • Xây dựng nội dung • Giao diện • Cài đặt • WooCommerce (Gian hàng online) 2
 3. 3. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net 3 ĐĂNG KÝ
 4. 4. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Đăng ký • Truy cập vào http://eqs.vn/ 4
 5. 5. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Đăng ký 5
 6. 6. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Đăng ký 6
 7. 7. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Đăng ký 7
 8. 8. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Đăng ký • Trang web trong slide hướng dẫn chọn mẫu Blog – Tin tức 8
 9. 9. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Đăng ký • Trang để quản lí website là Bảng Tin 9
 10. 10. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net 10 XÂY DỰNG NỘI DUNG
 11. 11. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xây dựng nội dung 11 PHÂN BIỆT BÀI VIẾT VÀ TRANG
 12. 12. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xây dựng nội dung BÀI VIẾT Bài viết là những nội dung được cập nhật đều đặn trên website của bạn, các bài mới sẽ ở trên và dần dần các bài cũ hơn sẽ bị đẩy xuống dưới. Các bài viết được phân loại cụ thể theo từng Chuyên mục (categories) riêng và theo Thẻ (tags). 12
 13. 13. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xây dựng nội dung TRANG Trang là các trang mang nội dung tĩnh, chúng không được sắp xếp theo trình tự thời gian như post và không phân theo từng chuyên mục riêng, thường các trang sẽ được tạo với trang mẹ và các trang con. Thông thường, pages được dùng để tạo các trang như trang chủ, trang giới thiệu, trang liên hệ, … 13
 14. 14. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xây dựng nội dung • Trước khi xây dựng nội dung cho Website, ta nên xây dựng trước các Chuyên mục. • Để viết bài, phải vào trang Bảng tin để thực hiện 14
 15. 15. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xây dựng nội dung • Tạo Chuyên mục • Bước 1: 15
 16. 16. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xây dựng nội dung • Tạo Categories / Bước 2: 16
 17. 17. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xây dựng nội dung • Tạo Bài viết • Bước 1: 17
 18. 18. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xây dựng nội dung • Tạo Post - Bước 2: 18
 19. 19. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xây dựng nội dung • Tạo Post – Hình đại diện (Xuất hiện ở trang chủ) 19
 20. 20. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xây dựng nội dung • Tạo Page • Bước 1: 20
 21. 21. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xây dựng nội dung • Tạo Page - Bước 2: 21
 22. 22. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net 22 GIAO DIỆN
 23. 23. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net 23 GIAO DIỆN Tùy chỉnh giao diện
 24. 24. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh giao diện • Tùy chỉnh giao diện Website: 24
 25. 25. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh giao diện 25
 26. 26. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh giao diện • General có thể tùy chỉnh layout website, màu nền, font chữ... 26
 27. 27. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh giao diện 27
 28. 28. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh giao diện • Header: có thể tùy chỉnh logo, Vị trí thanh menu, Tùy chỉnh menu trượt, Màu nền header... 28
 29. 29. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh giao diện • Thay logo: Header / Header Logo 29
 30. 30. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh giao diện • Content: tùy chỉnh giao diện của phần nội dung như: Màu nền, Vị trí thanh sidebar, Vị trí của Ảnh đại diện bài viết... 30
 31. 31. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh giao diện • Footer: tùy chỉnh về Footer Widgets, màu nền, ... 31
 32. 32. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh giao diện 32 Footer Copyright: Footer / Footer Layout
 33. 33. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh giao diện • Widget: tùy chỉnh các widget ở Sidebar hoặc Footer widget 33
 34. 34. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh giao diện • Setting: Các tùy chỉnh khác 34
 35. 35. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh giao diện • Code: Thêm code vào website như CSS, Analytics, Remarketing, ... 35
 36. 36. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net 36 GIAO DIỆN Sử dụng Page Builder
 37. 37. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Sử dụng Page Builder • Dễ dàng thiết kế 1 trang theo ý của mình. • Bài viết không sử dụng được chức năng này. 37
 38. 38. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Sử dụng Page Builder 38
 39. 39. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Sử dụng Page Builder 39
 40. 40. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Sử dụng Page Builder 40
 41. 41. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Sử dụng Page Builder 41
 42. 42. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Sử dụng Page Builder 42
 43. 43. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net 43 GIAO DIỆN Thay đổi trang chủ
 44. 44. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Thay đổi trang chủ • Tượng tự có thể tạo Trang chủ • Bước 1: Vào Bảng tin / Trang / Add New • Bước 2: Chọn tiêu đề là trang chủ, không cần viết nội dung sau đó đăng bài viết • Bước 3: Dùng Page Builder để thiết kế giao diện trang chủ theo ý mình • Bước 4: Chọn Trang vừa tạo làm trang chủ 44
 45. 45. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Thay đổi trang chủ • Hướng dẫn thay đổi Trang chủ 45
 46. 46. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Thay đổi trang chủ • Bỏ ô Comment – Bước 1 46
 47. 47. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Thay đổi trang chủ • Bước 2: Kéo xuống cuối trang 47
 48. 48. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Thay đổi trang chủ • Sử dụng Page Builder 48
 49. 49. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Thay đổi trang chủ • Thiết kế Trang chủ 49
 50. 50. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Thay đổi trang chủ • Vào Bảng tin / Cài đặt / Đọc 50
 51. 51. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Thay đổi trang chủ • Chọn trang chính là Trang chủ vừa tạo 51
 52. 52. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net 52 GIAO DIỆN Tùy chỉnh trình đơn (Menu)
 53. 53. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh trình đơn 53
 54. 54. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh trình đơn • Quản lý Trình đơn (Menu) 54
 55. 55. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Giao diện – Tùy chỉnh trình đơn 55
 56. 56. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net 56 CÀI ĐẶT
 57. 57. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Cài đặt • Thay đổi tên Website 57 Bước 1 Bước 2
 58. 58. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Cài đặt • Thay đổi Đường dẫn tĩnh (Permalink) – Đường dẫn tĩnh là một địa chỉ URL của một bài viết cụ thể trên một website. – Vd: http://yoursite.com/2013/04/09/Permalink-hoat-dong-nhu-the-nao http://yoursite.com/seo-google/Permalink-hoat-dong-nhu-the-nao http://yoursite.com/123/Permalink-hoat-dong-nhu-the-nao http://yoursite.com/Permalink-hoat-dong-nhu-the-nao http://yoursite.com/?p=123 58
 59. 59. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Cài đặt • Thay đổi Permalink 59 Bước 1 Bước 2
 60. 60. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net 60 WooCommerce
 61. 61. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net WooCommerce • WooCommerce dùng để tạo một gian hàng, một shop online. • Tùy chỉnh WooCommerce: 61
 62. 62. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net WooCommerce • Tại đây bạn có thể cài đặt Quốc gia, Phương thức thanh toán, vận chuyển... 62
 63. 63. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net WooCommerce • Quản lí Sản phẩm 63
 64. 64. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net WooCommerce • Thêm Sản phẩm mới 64
 65. 65. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net WooCommerce • Thêm Sản phẩm mới 65
 66. 66. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net WooCommerce • Quản lí đơn hàng 66
 67. 67. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net WooCommerce • Quản lí các Mã ưu đãi 67
 68. 68. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net WooCommerce • Tạo Mã ưu đãi 68
 69. 69. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net WooCommerce • Áp dụng Mã ưu đãi 69
 70. 70. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net 70

×