Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The shallows angel

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

The shallows angel

  1. 1. The shallows
  2. 2. ResumL’Internet ens permet accedir a una quantitat de informació com mai abans s’avia conegut. Nicholas Carrens propose en aquest llibre una reflexió sobre el cost intel·lectual que supose lus Daquesta tecnologia
  3. 3. Nicholas carr• Ens adverteix de que lus DInternet i de les seves aplicacions per cercar i recopilar informació poden estar tinguen un impacte negatiu a els nostres processos de pensament profund i creatiu.
  4. 4. Afectes• Internet es una eina totalment diferent a qualsevol altra, el que realment passe es que Internet et dona la informació mitjançant hipervincles, hipertextos, imatges, anuncis, comentaris, això provoque que la nostra atenció es vegisovint fragmentada.
  5. 5. Aplicació a l’escola• Em trevallat una practica semblant anomenada efecte google, es la capacitat de memoritzar d’on treure el contingut pro no el contingut en si.

×