Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Реформа поліції у прифронтових районах: перспективи та виклики для реінтеграції

92 views

Published on

Поліція є одним з ключових елементів, від яких залежить успішність урядової політики реінтеграції окупованих територій

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Реформа поліції у прифронтових районах: перспективи та виклики для реінтеграції

 1. 1. 1 Реформа поліції у прифронтових районах: перспективи та виклики для реінтеграції Аналітична записка Аналітична група Донецького інституту інформації Київ Квітень 2019
 2. 2. 2 Фактичний військовий контроль уряду РФ над непідконтрольними територіями Доне- цької та Луганської областей1 може означати, що реінтеграція цих територій, поки там пере- бувають російські збройні сили, малоймовір- на. Залишається лише простір можливостей для реінтеграції населення непідконтрольних територій. Таким чином, поліція, як право- охоронний орган, що бере участь у багатьох цивільних процесах (надання сервісних по- слуг населенню) в зоні проведення Операції об’єднаних сил, має надважливу роль для здійснення реінтеграції окупованих територій, зокрема, населення ОРДЛО. Поліція працює безпосередньо на контроль- них пунктах в’їзду — виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення, та вже зараз має окрему ділянку роботи з реєстрації та розслідування зло- чинів, вчинених на окупованих територіях. Згідно наказу МВС, за кожним відділом по- ліції на підконтрольній українському уряду території Донецької та Луганської областей закріплена частина окупованої території. На- приклад, за Слов’янським відділом поліції закріплено обслуговування непідконтроль- ного міста Горлівка Донецької області2 . За Селидівським відділенням поліції закріпле- но Ворошиловський район міста Донецька тощо. Правоохоронці, в рамках можливо- стей, здійснюють оперативний нагляд, ви- вчають стан злочинності, приймають заяви від громадян з непідконтрольних територій тощо. 1 Корпусами «Л/ДНР» керують близько 750 російських офіцерів – розвідка https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2454684-korpusami-ldnr-keruut-blizko-750-rosijskih-oficeriv-rozvidka.html 2 Дивимось на те, що встигли, і впевнено крокуємо вперед. Сергій Альошин підвів підсумки роботи поліції Слов’янська у 2016 році (ФОТО) http://slavyansk-police.dn.ua/news/view/1992 Поліція в зоні збройного конфлікту є однією з головних інституцій, які представляють дер- жаву Україна перед громадянами по обидві боки лінії зіткнення. Окрім роботи на підкон- трольних територіях, поліція також, в рамках її можливостей, проводить заходи з обслу- говування окупованих територій. В 2015 році в Україні стартувала комплек- сна реформа поліції, що передбачала як прийняття відповідного законодавства з утворенням нових юридичних осіб — Наці- ональної поліції та її підрозділів, так і зміну внутрішньої організаційної культури полі- ції. Таким чином, виходячи з важливої ролі правоохоронців в зоні російської гібридної агресії на Сході України, одним з пріорите- тів політики держави має бути забезпечен- ня належної якості роботи органів поліції на Донбасі та її подальше реформування. Полі- ція є одним з ключових елементів, від яких залежить успішність урядової політики реін- теграції окупованих територій. Для підготовки дослідження використано метод експертних оцінок працівників полі- ції з різних міст Донецької області впродовж квітня 2019 року. Метою була підготовка ре- комендацій щодо удосконалення роботи поліції з урахуванням курсу на реінтеграцію окремих районів Донецької та Луганської об- ластей (далі — ОРДЛО). Вступ Методологія дослідження ПОТОЧНЕ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ ДО РЕІНТЕГРАЦІЇ ОРДЛО
 3. 3. 3 2 Дивимось на те, що встигли, і впевнено крокуємо вперед. Сергій Альошин підвів підсумки роботи поліції Слов’янська у 2016 році (ФОТО) http://slavyansk-police.dn.ua/news/view/1992 3 Закон України “Про національну поліцію” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 4 Закон України “Про міліцію” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12 5 Постанова КМУ “Про утворення Національної поліції України” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2015-п 6 Постанова КМУ “Про затвердження Положення про Національну поліцію” https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248607704 7 Постанова КМУ від 07.02.2018 р. № 58 “Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/58-2018-п 8 Аваков: Новая патрульная полиция вместо карать и крышевать будет служить и защищать! (фото) https://glavnoe.ua/news/n232404 9 Закон України “Про Дисциплінарний статут Національної поліції України” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19 За словами представників поліції, будь- який мешканець окупованої території може звернутися з заявою про скоєння злочину до найближчого відділу Національної по- ліції, що розташований на підконтрольній території. Така заява реєструється і пере- дається до відповідного відділу поліції, за яким закріплена конкретна частина ОРДЛО, звідки звернувся громадянин. Заяви, що отримуються від мешканців непідконтроль- них територій, мають безстроковий харак- тер і розслідуються в рамках можливостей. Наприклад, інформація про викрадені на окупованій території транспортні засоби за- носиться до відповідної єдиної бази даних Нацполіції, і ці транспортні засоби оголошу- ються у розшук нарівні з іншими. За словами працівників поліції, не часто, але бувають ви- падки, коли правоохоронцям з підконтроль- них територій вдається повернути законним власникам викрадене майно на окупованих територіях або притягти до відповідальності злочинців. РЕФОРМА ПОЛІЦІЇ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ: ПОТОЧНИЙ СТАН 2 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла закон «Про національну поліцію», який вступив у силу 7 листопада 2015 року3 . Одночасно з цим Закон України «Про міліцію» втратив чинність4 . 2 вересня 2015 року Кабі- нет Міністрів України прийняв Постанову «Про утворення Національної поліції України»5 . 28 жовтня Постановою Уряду було затверджено Положення про Національну поліцію6 . Закон «Про Національну поліцію» поклика- ний змінити стандарти роботи правоохорон- них органів з пострадянських на демокра- тичні, у відповідності до вимог сучасності. В Законі статтею 11 вперше було визначено рівень довіри населення до поліції, як ос- новний критерій оцінки її діяльності7 . Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, говорячи про трансформацію філософії поліції, в 2015 році заявив, що нова поліція має «слу- жити і захищати, а не карати і „кришувати“.8 » Закон «Про Національну поліцію», на відміну від закону «Про міліцію», більш чітко регла- ментує діяльність правоохоронців та деталі- зує багато важливих процедур в тілі самого закону, а не на рівні підзаконних актів. Це дає можливість значно краще захистити права як поліцейських, так і громадян. Законом «Про Національну поліцію» зміне- но підхід до формування її кадрового скла- ду. Так, для здійснення добору на посади поліцейських, законом «Про Національну поліцію» вводиться діяльність спеціальних комісій, куди передбачено включення пред- ставників громадськості. 15 березня 2018 року Верховна Рада при- йняла інший важливий закон «Про Дисци- плінарний статут Національної поліції Укра- їни», який набрав чинності 7 жовтня 2018 року9 . Новий дисциплінарний Статут поліції передбачає кілька нововведень. Так, відпо- відно до ст. 15 Закону, проведення служ- бових розслідувань за фактом порушення поліцейським службової дисципліни здій- снюють дисциплінарні комісії, до складу яких можуть також включатися представни-
 4. 4. 4 ки громадськості, які мають бездоганну ре- путацію, високі професійні та моральні яко- сті, суспільний авторитет10 . Структура Національної поліції була за- тверджена 6 листопада 2015 року Наказом №1 Голови Національної поліції Хатії Дека- ноїдзе. Відтоді Нацполіція складається з Центрального органу управління (апарату), територіальних органів поліції в областях, міжрегіональних територіальних органів і підпорядкованих державних установ11 . Структура Головного управління Націо- нальної поліції у Донецькій області, як і в решті регіонів, представлена Головним управлінням, місцевими відділами, від- діленнями поліції та міжрегіональними підрозділами, як то Управління патрульної поліції, Управління захисту економіки, кі- берполіція та інші12 . В рамках реформи у складі Управління па- трульної поліції Донецької області створені та функціонують підрозділи дорожньої па- трульної поліції, а також ситуаційний центр Національної поліції, як єдина організаційна форма взаємодії всіх підрозділів апарату На- цполіції. Ситуаційний центр має на меті реа- гування на кризові, надзвичайні ситуації, а також координацію і управління силами та засобами поліції в разі ускладнення опера- тивної обстановки або виникнення надзви- чайної ситуації. В рамках реформи кримінальної поліції в До- нецькій області створено службу детективів. З метою відповідності до європейських та світових вимог утримання осіб в місцях позбавлення волі, для оптимізації наявної кількості таких установ в рамках реформи створюються базові ізолятори тимчасово- го тримання (ІТТ). Так, нещодавно введено в експлуатацію нове приміщення ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) у м. Сєверодо- нецьк Луганської області13 . Відділ детективів Головного управління На- цполіції в Донецькій області, як продукт ре- форми кримінального блоку, поєднує функції оперативників та слідчих. Зміна формату слідчої роботи та впровадження опера- тивних методів дали змогу ефективніше протистояти злочинності. За результатами першого кварталу 2019 року, детективами закінчено 32 кримінальних провадження. З них 29 проваджень на 52 епізоди тяжких злочинів скеровано з обвинувальними акта- ми до судів14 . Попри ці позитивні тенденції, виявлено проблемні моменти, що можуть негативно впливати на роботу органів поліції. 10 Набрав чинності новий Дисциплінарний статут Національної поліції України https://mvs.gov.ua/ua/news/15946_Nabrav_chinnosti_noviy_Disciplinarniy_statut_Nacionalnoi_policii_ Ukraini.htm 11 Структура Національної поліції https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/ 12 Структура ГУНП в Донецькій області https://dn.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/ 13 Заплановані зміни https://dn.npu.gov.ua/activity/about-programme/zaplanovani-zmini/ 14 Вбивство дитини, торгівля зброєю, корупція в органах влади – ТОП злочинів, які детективи поліції Донеччини довели до суду https://www.npu.gov.ua/news/korupcziya/vbivstvo-ditini- torgivlya-zbrojeyu-korupcziya-v-organax-vladi-top-zlochiniv-yaki-detektivi-policziji-donechchini-doveli-do-sudu/
 5. 5. 5 ПРОБЛЕМИ Невідповідність КУпАП викликам сучас- ності В сфері забезпечення публічного порядку значну проблему для роботи поліцейських становлять застарілі та неефективно пропи- сані норми законодавства. Зокрема Кодекс України про адміністративні правопорушен- ня було прийнято за часів пізнього СРСР в 1984 році. Заслуговує уваги стаття 133-1 «Порушення правил надання послуг пасажирського авто- мобільного транспорту». На думку поліцей- ських, недостатня санкція цієї статті щодо осіб, які працюють в сфері забезпечення без- пеки дорожнього руху фактично дозволяє автоперевізникам здійснювати незаконні перевезення за будь-якими маршрутами. Адже, відповідно до статті «відхилення від визначеного маршруту руху автобуса або маршрутного таксомотора, незаїзд на авто- станцію (автовокзал), якщо такий заїзд пе- редбачений розкладом руху автобуса, або маршрутного таксомотора, — тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів у розмірі до двох неоподатковува- них мінімумів доходів громадян»15 . Цього недостатньо, щоб ефективно попередити порушення. Очевидно, що Кодекс потребує перегляду, тому що така ситуація призводить до зни- ження службової мотивації працівників по- ліції та її неефективності в боротьбі з відпо- відними правопорушеннями. Надлишкова бюрократія В поліції досі існує обов’язкова до ведення документація, доцільність існування якої ви- кликає сумніви. Наприклад, Наказом МВС від 12.05.2016 року №377 «Про затвердження Порядку фор- мування та ведення особових справ поліцей- ських» затверджено «Порядок формування та ведення особових справ поліцейських». Пунктом 11 розділу 3 Порядку передбачено облік органами поліції особових справ спів- робітників в паперовій інвентарній книзі об- ліку особових справ16 . На думку працівників поліції, подібний облік практичніше, ефек- тивніше і доцільніше здійснювати в елек- тронному вигляді. Недосконалість системи фінансування та матеріально-технічного забезпечення органів поліції Одним з важливих аспектів для забезпечен- ня повноцінної роботи органів поліції є на- лежний рівень їхнього фінансування та ма- теріально-технічного забезпечення. Стаття 105 Закону про Нацполіцію передбачає, що фінансування та матеріально-технічне забез- печення поліції здійснюються за рахунок ко- штів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законом. Ок- рім цього, органи місцевого самоврядування можуть надавати безоплатно органам і під- розділам поліції службові приміщення, об- ладнані меблями та засобами зв’язку, тран- спорт та інші матеріально-технічні засоби. Фінансування поліції по лінії Державного бюджету є головним джерелом надходжен- ня коштів. Проте, спостерігається недостатнє фінансування та матеріально-технічне за- безпечення місцевих відділів та відділень поліції, які, на відміну від Головних управ- лінь Національної поліції в областях, не є самостійними структурними підрозділами та юридичними особами. Обсяг фінансуван- 15 Стаття 133-1 КУпАП http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/001/187.php 16 Наказ МВС від 12.05.2016 року №377 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0828-16
 6. 6. 6 ня та матеріально-технічного забезпечення місцевих відділів та відділень визначають Головні управління Національної поліції в областях. Але, місцеві відділи поліції часто стикаються з дефіцитом фінансування ре- монту службового автотранспорту. Іншою проблемою є встановлені норми постачання пального, яке розраховуються відповідно до обсягів, вказаних у паспортах автомобілів. Проте, фактично, за словами поліцейських, автомобілі типу «Рено Дастер» та «Мітсу- біши Аутлендер» використовують більше пального, ніж вказано в технічних паспортах. Витрати пального можуть бути ще більши- ми у районах зі значним бездоріжжям, або у зимову негоду. Це негативно впливає на морально-психологічний дух поліції, етику спілкування з громадянами та несе в собі корупційні ризики, зокрема потрапляння керівників органів поліції та поліцейських в залежність від спонсорів чи благодійників. Також існує проблема з забезпеченням міс- цевих відділів поліції поштовими марками та конвертами. Важливим є питання уніформи. Спецодяг, що надходить до поліції часто має невисо- ку якість, швидко вицвітає та псується. Ок- рім цього, внаслідок різних бюрократичних тендерних процедур та інших факторів, існу- ють випадки, коли сезонна уніформа може надходити до відділів поліції несвоєчасно. У зв’язку з цим, поліцейські часто вимушені купувати спецодяг за власні кошти. Зазви- чай, власним коштом правоохоронці купують недорогу уніформу, яка, відповідно, має не- презентабельний зовнішній вигляд, швид- ко виходить з ладу. Це відчутно погіршує фізичний та морально-психологічний стан поліцейських. Поліція змушена звертатися до місцевих рад та обласної державної адміністрації з про- ханням вишукати кошти для покриття цих та інших потреб. На думку поліцейських, це може нести в собі ризики потрапляння органів поліції в залежність від представ- ників місцевої влади. Проте, місцеві ради часто під різними приводами все одно від- мовляють поліції у фінансовій підтримці. Так, в березні 2019 року сесія Краматорської місь- кої ради не підтримала проект рішення про фінансування потреб поліції та СБУ в рамках міської цільової програми «Правопорядок 2015-2020». Місцева влада мотивувала своє рішення тим, що правоохоронці ігнорують депутатські запити17 . Однак, якщо місцева рада згодна виділити поліції кошти з місь- кого бюджету, на заваді можуть стати норми законів. Наприклад, стаття 85 Бюджетного кодексу України вводить обмеження для органів місцевого самоврядування у фінан- совій підтримці поліції через міські цільові програми щодо правопорядку, якщо міська рада має певні види заборгованості. Так, у Слов’янську Донецької області з цієї причи- ни міська рада офіційно відмовила місцевій поліції у фінансуванні програми правопоряд- ку з міського бюджету18 . Соціальний захист поліцейських на практиці працює не в достатній мірі Поліцейські не відчувають, що їхні гаранто- вані соціальні права на практиці будуть реа- лізованими в повній мірі. Така ситуація зни- жує рівень мотивації працівників поліції. Медичне забезпечення поліцейських Наприклад,, стаття 95 ЗУ «Про Національну поліцію» «Медичне забезпечення поліцей- ських» говорить, що у разі відсутності спе- ціального медичного обладнання, медич- них фахівців або спеціалізованих відділень у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, а також в інших державних та комунальних закладах охо- 17 ДЕПУТАТЫ ОТКАЗАЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ В 13-МИЛЛИОННОЙ ПОМОЩИ http://www.kramatorskpost.com/2019/03/22/deputaty-otkazali-pravoohranitelyam-v-13-millionnoj-pomoshi/ 18 Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году http://tvplus.dn.ua/news/10/full/5235/
 7. 7. 7 рони здоров’я, поліцейський може бути на- правлений, за висновком відповідного за- кладу охорони здоров’я, на обстеження або лікування до приватного закладу охорони здоров’я або іноземного медичного закла- ду. На практиці ж ця норма не працює, через невизначеність механізму її виконання. Це ж стосується і передбачених Законом пільг для членів сімей поліцейських. Грошове забезпечення працівників поліції Грошове забезпечення поліцейських в Зако- ні про Нацполіцію також прописано не чітко. В Статті 94 сказано, що правоохоронці отри- мують грошове забезпечення, розмір яко- го визначається залежно від посади, спе- ціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації тощо та індексується відповідно до закону. В той же час, грошове забезпечення в інших правоохоронних структурах НАБУ, ДБР чітко прив’язане до прожиткового мінімуму на рівні профільних законів. Житлове забезпечення поліцейських В грудні 2018 року Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував програму фінан- сового лізингу, яка має дати змогу поліцей- ським та рятувальникам придбати житло на вигідних умовах. Програма передбачає, що для отримання власного житла поліцейсько- му необхідно виконати всього чотири умови: вислуга не менше 2-х років; не менше 5-ти років до виходу на пенсію; перебування на квартирному обліку; термін лізингу не біль- ше 20-ти років19 . Проте, на сьогоднішній день, органи поліції на місцях не мають інформації щодо механіз- мів реалізації цієї програми. На думку опи- таних поліцейських, існує дуже багато інших питань, стосовно захисту прав працівників поліції, які потребують перегляду та опти- мізації. Все це не кращим чином впливає на морально-психологічний стан та мотивацію поліцейських. Недостатнє гарантування захисту про- фесійних прав поліцейських На думку поліцейських, законодавством не- достатньо захищені не лише соціальні, а й професійні права працівників поліції. В за- коні про Нацполіцію та в інших норматив- но-правових актах зроблено дійсно потріб- ний акцент щодо забезпечення захисту прав людини і громадянина. Однак, самі поліцей- ські слабко відчувають, що їх особисті права при виконанні службових обов’язків також належно гарантовані та захищені. Внаслідок цього, а також впливу політичних факторів, поліцейські часто бояться застосовувати передбачені законом заходи впливу щодо правопорушників навіть тоді, коли це є дійсно виправданим та необхідним. Така ситуація не сприяє мотивації працівників поліції та виявленню ініціативи при захисті суспільства від протиправних посягань. Іншими видимими механізмами захи- сту прав працівників поліції і гарантування об’єктивної оцінки діяльності поліцейського є підрозділи Департаменту внутрішньої без- пеки, Управління забезпечення прав людини та дисциплінарні комісії Національної поліції. Згідно статті 15 нового Закону України «Про дисциплінарний Статут Національної полі- ції», проведення службових розслідувань за фактом порушення поліцейським службової дисципліни здійснюють дисциплінарні ко- місії, до складу яких можуть також вклю- чатися представники громадськості. Закон передбачає, що ці представники громад- ськості повинні мати бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, автори- тет у суспільстві. Проте, на практиці органи 19 Арсен Аваков: Для отримання власного житла поліцейському необхідно виконати всього чотири умови (ФОТО, ІНФОГРАФІКА) https://mvs.gov.ua/ua/news/16909_Arsen_Avakov_Dlya_ otrimannya_vlasnogo_zhitla_policeyskomu_neobhidno_vikonati_vsogo_chotiri_umovi_FOTO.htm
 8. 8. 8 поліції фактично не використовують можли- вість залучення такої громадськості до ро- боти в своїх дисциплінарних комісіях, хоча це б сприяло покращенню незалежності та об’єктивності роботи, а також підвищенню громадської довіри. Негативний вплив інституційної пам’яті внутрішньої організаційної культури радянської та пострадянської міліції Органам Національної поліції на місцях знач- но перешкоджає низка суб’єктивно обумов- лених факторів. Насамперед досі спосте- рігається надмірна залежність керівників місцевих органів поліції від безпосереднього керівництва вищого рівня. Основою мотива- ції керівників органів поліції на місцях стає звітність та догода органам поліції вищо- го рівня, які мають опосередковані важелі впливу через матеріально-технічне забезпе- чення. Служіння суспільству на території об- слуговування відступає на другий план. Де- які керівники та працівники місцевих органів поліції розповідають про наявність системи показників, яка офіційно не затверджена жодними нормативно-правовими актами. Згідно статті 11 Закону України «Про націо- нальну поліцію», рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефек- тивності її діяльності. Відповідно, керівниц- тво місцевих органів поліції має бути моти- вованим в першу чергу концентруватися на вирішенні проблем реальної злочинності на території обслуговування. Для цього потріб- не встановлення максимальної взаємодії з місцевою громадою в питаннях безпеки. На практиці неформальні вимоги щодо показ- ників часто суперечать реальним потребам громад. Керівники місцевих відділів поліції мають низьку мотивацію до використання таких інструментів взаємодії органу поліції з громадою як створення громадських рад при відділах поліції, чи включення пред- ставників громадськості до дисциплінарних комісій поліції. Краща ситуація в цьому плані у міжрегіональних підрозділах. Якщо порівнювати ситуацію з внутрішньою організаційною культурою відділів поліції ГУНП, які беруть свій початок з часів Ра- дянського Союзу, з новоутвореними міжре- гіональними підрозділами, такими як па- трульна поліція Департаменту Патрульної поліції, то тут спостерігаються деякі відмін- ності. Зокрема, у внутрішній корпоративній культурі та в усталених моделях поведінки в новостворених підрозділах патрульної полі- ції вплив негативних моментів інституційної пам’яті підрозділів колишньої пострадян- ської міліції проявляється значно менше. Рекомендації щодо покращення ситуації у національній поліції в контексті реінте- грації 1. Здійснити повний аудит діючого КУпАП від 1984 року на предмет актуальності вимогам часу та внести відповідні зміни, або прийняти новий КУпАП; 2. Замінити в органах поліції паперовий документообіг електронним, що значно покращить продуктивність праці та ін- формаційну безпеку; 3. Провести аудит ефективності механізмів фінансування та матеріально-технічного забезпечення органів поліції. Забезпечи- ти вчасне та повне надходження коштів до поліції, згідно з заявленими потре- бами, що випливають з оперативної об- становки на території обслуговування. Вчасно та в повному обсязі надавати поліцейським уніформу високої якості марки «5.11». Переглянути статтю 85 Бю- джетного кодексу України; 4. Здійснити заходи щодо децентралізації управління поліцією, надати місцевим відділам і відділенням поліції право са-
 9. 9. 9 мостійно формувати та розпоряджатися власним бюджетом, визначати пріорите- ти роботи, орієнтовані на потреби грома- ди; 5. Запровадити реальні механізми гаран- тування соціальних та професійних прав поліцейських; 6. Забезпечити закордонне стажування ке- рівників поліції та поліцейських, які пре- тендують на зайняття керівних посад в органах поліції України, в країнах де ор- гани поліції займають перші місця в між- народних рейтингах20 . 7. Привести внутрішню організаційну куль- туру, стиль та традиції керівництва полі- ції, субординацію, які досі несуть в собі негативний відбиток радянського та по- страдянського періоду у відповідність до Правил етичної поведінки поліцей- ських, затверджених Наказом МВС від 09.11.2016 р. №1179, принципам Верхо- венства права та Закону «Про Національ- ну поліцію»; 8. Внести зміни до Закону України «Про На- ціональну поліцію», доповнивши статтю 11 Закону пунктом 5, яким визначити відповідальність керівників поліції всіх рівнів за встановлення будь-яких пла- нів/показників з кількості злочинів, які мають статися на території, планів/по- казників з розкриття злочинів, обов’яз- кових норм навантаження на працівників та інших непритаманних демократичним стандартам показників, що заважають органам поліції повноцінно здійснювати визначені Законом завдання та служити суспільству на ввіреній території обслуго- вування, а не керівництву вищого рівня. 9. Забезпечити напрацювання практичної методології та утворення Громадських рад при органах поліції відповідно до Постанови КМУ від 03.11.2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськос- ті у формуванні та реалізації державної політики»21 , а також відповідно до статті 15 Закону України «Про Дисциплінар- ний Статут Національної поліції України». Забезпечити включення представників відповідної громадськості до складу Дисциплінарних комісій поліції. Форму- вати довіру поліцейських до громадян і, навпаки, що сприятиме оперативному інформуванню поліції громадянами. 10. Провести аудит організаційної структу- ри поліції, системи мотивації, механізмів призначень на посади, фінансування та матеріально-технічного забезпечення на предмет їх логічності та оптимальності з точки зору виконання місії та завдань по- ліції відповідно до Закону і Конституції. України 20 Рейтинг верховенства права: на какой позиции оказалась Украина https://24tv.ua/ru/rejting_verhovenstva_prava_na_kakoj_pozicii_okazalas_ukraina_n1120251 21 Постанова КМУ від 3 листопада 2010 р. N 996 Київ Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996- 2010-п

×