Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Тенденції 2018 року в ОРДЛО. Огляд основних подій

67 views

Published on

Найнебезпечніша тенденція, яку зафіксували дослідники в 2018 році - рух до інтеграції непідконтрольних районів Донбасу до російського простору

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Тенденції 2018 року в ОРДЛО. Огляд основних подій

  1. 1. 1 Тенденції 2018 року в ОРДЛО. Огляд основних подій Мемо Громадська організація «Донецький інститут інформації» Огляд підготувала аналітична група ДІІ Редактор: Віталій Сизов Київ Грудень 2018
  2. 2. 2 Вступ Вже чотири роки окремі райони Донбасу внаслідок російської агресії не знаходяться в українському державному просторі. Гро- мадяни України, що мешкають на цих тери- торіях, вимушені існувати та будувати своє життя за умов, на які вони не здатні відкрито впливати. Суспільно-політичні процеси та потреби повсякденного життя цих людей вимагають уваги органів української державної влади та детального вивчення задля майбутньої швидкої та безболісної реінтеграції терито- рій до українського гуманітарного простору, подолання стереотипів та інформування ши- рокої української громадськості щодо про- цесів на непідконтрольній території, про їхні причини та наслідки без політично або пар- тійно обумовленої пропаганди. Це дозволить сформувати адекватну дер- жавну політику, яка буде сприяти збережен- ню зв’язків з мешканцями непідконтрольних територій та їх поверненню до єдиного укра- їнського політичного, інформаційного, куль- турного, економічного простору. Задля цього аналітична група громадської організації «Донецький інститут інформації» від самого початку російської агресії в 2014 році фокусується на зборі та опрацюванні по- дібної інформації і готує відповідні аналітичні документи для представників органів влади та ключових політичних акторів в Україні, які вільно розповсюджуються на публічних ре- сурсах. Основні висновки: Найнебезпечніша тенденція, яку зафіксу- вали дослідники в 2018 році — рух до ін- теграції непідконтрольних районів Донбасу до російського простору. З боку російської влади було здійснено кілька кроків в цьо- му напрямку. Так, спеціалізовані російськи проксі-компанії-монополісти поглиблюють економічний вплив на непідконтрольній те- риторії та посилюють вплив на виконавчу владу, перетворюючи всю територію, а також населення в один великий холдинг, ресурси якого експлуатуються в інтересах представ- ників умовної «метрополії» — Російської Федерації. Головними тенденціями в 2018 році на території ОРДЛО стали: делегування функції адмініструван- ня цих територій представникам російського бізнесу («експлуата- ційний колоніалізм»), завершення процесу зміни влади, придушення спроб місцевих лідерів вести само- стійну економічну політику та нама- гань опосередковано впливати на російську політику (про намагання лідерів ОРДЛО стати фактором ро- сійської політики ми писали в ог- ляді за 2017 рік); подальша інтеграція територій, економіки та суспільної сфери до російського простору; тимчасове призупинення політич- ної та військової експансії; втома місцевого населення від не- визначеного статусу; Перший звіт «Тенденції 2017 року в ОРДО. Огляд основних подій» доступний за поси- ланням1 . 1 Тенденції 2017 року в ОРДО. Огляд основних подій http://dii.dn.ua/analytics/133-tendencii-2017-roku-v-ordo-oglyad-osnovnykh-podiy
  3. 3. 3 2 О личной армии Захарченко, «народной милиции ДНР» https://www.youtube.com/watch?v=h3rzrdK4kP4&t=382s 3 В «ДНР» ЗАМЕНИЛИ НЕСКОЛЬКО «МИНИСТРОВ» http://novosti.dn.ua/news/287023-v-dnr-zamenyly-neskolko-mynystrov 4 «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДНР» АНАНЧЕНКО ПОЛУЧИЛО БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ http://novosti.dn.ua/news/286978-pravytelstvo-dnr-ananchenko-poluchylo-bolshe-polnomochyy 5 ЛНР также ввела санкции против Курченко https://www.rbc.ua/rus/news/lnr-vvela-sanktsii-protiv-kurchenko-1442833613.html 6 «ДНР» ПЕРЕДАЛА КОМБИНАТ В ДОКУЧАЕВСКЕ КОМПАНИИ, КОТОРУЮ СВЯЗЫВАЮТ С КУРЧЕНКО http://novosti.dn.ua/news/285682-dnr-peredala-kombynat-v-dokuchaevske-kompanyy- kotoruyu-svyazyvayut-s-kurchenko 7 Компания Курченко стала единственным поставщиком угля из Донбасса https://www.rbc.ru/business/22/03/2018/5ab240569a7947e39a8159bc?from=main 8 Расследование РБК: Что делает в России украинский олигарх Курченко https://www.rbc.ru/investigation/business/23/09/2014/54233988cbb20f377f0db6aa Зміна влади У 2018 році відбулося завершення процесу повної зміни самопроголошеного керівни- цтва в Луганську та Донецьку, яке розпо- чалось з кінця листопада 2017 року, коли внаслідок військового путчу організацію «Луганська народна республіка» очолив Ле- онід Пасічник замість Ігоря Плотницького2 . 31 серпня в Донецьку внаслідок керова- ного вибуху було вбито лідера організації «Донецька народна республіка» Олександра Захарченка. Тимчасово виконуючим обов’язки голови «ДНР» було призначено Дениса Пушиліна. Було введено посаду прем’єра та на неї при- значено Олександра Ананченка — колиш- нього представника південно-осетинської компанії «Внешторгсервис», яка в інтересах Російської Федерації адмініструє економічну діяльність великих підприємств Донбасу3 . Південна Осетія — самопроголошена, не- визнана міжнародним співтовариством рес- публіка. Проте її визнає Росія, що дозволяє використовувати її як посередника задля розрахунків та економічної діяльності між Росією та підконтрольними їй районами Донбасу. 11 листопада 2018 року на непідконтроль- ній території Донбасу відбулась імітація ви- борів внаслідок яких керівником «ДНР» став Денис Пушилін, а «ЛНР» — Леонід Пасічник. Після «виборів» повноваження «прем’є- ра «ДНР» були розширені4 . Посада голо- ви «ДНР» набуває все більш символіч- ного значення. Така ситуація потенційно може призвести до конфлікту інтересів між «прем’єром» та головою цієї організації за сфери впливу. Протягом 2015 року колишні лідери «ДНР» і «ЛНР» Захарченко та Плотницький мали тривалий конфлікт з бізнесменом Сергієм Курченком через боротьбу за вплив на ринку паливно-мастильних матеріалів5 . За інфор- мацією російських медіа та деяких польових командирів «ДНР» Курченко фактично воло- діє компанією «Внешторгсервис». Економічна експансія «Внешторгсервиса» Після загибелі Олександра Захарченка ком- панія «Внешторгсервис» взяла під контроль Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат, одне з небагатьох великих підприємств не- підконтрольних районів Донбасу, що до того часу ще не контролювалося компанією6 . Ще раніше, у березні 2018 року, стало відо- мо, що російська компанія «Газ-Альянс» от- римала від влади Російської Федерації екс- клюзивне право постачати в Росію вугілля з непідконтрольних районів Донбасу7 . Обидві компанії медіа пов’язують із ім’ям українського бізнесмена Сергія Курченка, наближеного до колишнього президента України Віктора Януковича. Зараз обидва переховуються на території Російської Феде- рації від органів української влади8 . Протягом року була закінчена концентрація управління всією великою промисловістю на
  4. 4. 4 непідконтрольній території в руках фактично одного холдингу. Такі дії обумовлені специ- фікою великих промислових підприємств Донбасу, які можуть приносити максималь- ний прибуток лише за рахунок глибокої ін- теграції. Бажання попереднього керівництва ор- ганізації «ДНР» зберегти вплив на частину підприємств «розривало» виробничий лан- цюг та погіршувало керованість виробничи- ми процесами9 . Призупинення політичної та військової експансії В цілому в 2018 році лінія фронту була від- носно стабільною. Незважаючи на невщуха- ючий процес обстрілів та жертви, великого військового загострення, яке б призвело до суттєвої зміни лінії розмежування, не було. В 2018 році ідея подальшої експансії угру- повань сепаратистів на підконтрольну укра- їнському уряду територію та побудови ква- зідержавних утворень у вигляді «Малоросії» або «Новоросії» зникла з публічного просто- ру ОРДЛО. Натомість нова адміністрація «ДНР» у своїй риториці апелює до ідеї встановлення стій- кого миру, але через інтеграцію до росій- ського простору. Причому — не формально, а за фактом. Інтеграція у російський простір Для розуміння інтеграційних процесів на- ведемо декілька прикладів. Так, навчальний заклад в Донецьку, який діє в приміщеннях Донецького національного медичного уні- верситету на території, підконтрольній угру- пованню «ДНР», пройшов акредитацію в Ро- сії. Відповідний наказ був опублікований на сайті Федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки (Рособрнадзора). Відзначається, що результати акредитаці- йної експертизи показали, що у відношенні основної освітньої програми університету за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педі- атрія», «Стоматологія» (укрупнена група про- фесій — «Клінічна медицина») відповідають державним освітнім стандартам Росії10 . Органи самопроголошеної влади «ДНР» визнали рішення російських судів щодо ак- тів громадянського стану11 . У грудні Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про намір спрости- ти набуття російського громадянства для громадян України. Голова Держдуми Росії Вячеслав Володін доручив профільним ко- мітетам російського парламенту підготувати необхідні зміни до законодавства.12 Міністр іноземних справ Росії Сергій Лав- ров заявив, що громадяни України, що меш- кають за межами Росії мають право отриму- вати російське громадянство13 . Настрої населення Соціологічні дослідження, проведені на непідконтрольній території, демонструють високий рівень фрустрації і невизначеності. Опитування, проведене організацією GfK 9 За что на самом деле борется РФ на Донбассе? https://www.youtube.com/watch?v=FhpCaach32s&t=208s 10 ПОДКОНТРОЛЬНЫЙ «ДНР» УНИВЕРСИТЕТ ПРОШЕЛ АККРЕДИТАЦИЮ В РОССИИ http://novosti.dn.ua/news/285616-podkontrolnyy-dnr-unyversytet-proshel-akkredytacyyu-v-rossyy 11 Пушилин подписал указ о признании ДНР решений, вынесенных судами РФ по актам гражданского состояния https://dan-news.info/obschestvo/pushilin-podpisal-ukaz-o-priznanii-dnr- reshenij-vynesennyx-sudami-rf-po-aktam-grazhdanskogo-sostoyaniya.html 12 Володин поручил депутатам упростить получение украинцами гражданства РФ https://www.kommersant.ru/doc/3820125 13 В КРЕМЛЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ВОПРОС РОССИЙСКИХ ПАСПОРТОВ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ НА ДОНБАССЕ http://novosti.dn.ua/news/287177-v-kremle-prokommentyrovaly-vopros- rossyyskykh-pasportov-dlya-ukrayncev
  5. 5. 5 Ukraine на території непідконтрольних укра- їнській владі районів у 2018 році, демонструє зростання рівня підтримки ідеї повернення під українську владу з децентралізованим статусом, на фоні зниження кількості ра- дикальних противників реінтеграції. Проте знижується і кількість людей для яких реін- теграція є вкрай бажаною. Це свідчить про втому людей та бажання закінчити проти- стояння14 . Фокус-групове дослідження Українського інституту майбутнього свідчить, що певну кількість людей турбує не визнаний статус території, де вони мешкають і вони воліли би визнання в якості частини України, або навіть Росії, насамперед, виходячи з бажан- ня позбутися невизначеності, а не виходячи з особистих симпатій до сторін військового конфлікту. Фокус-групове дослідження фонду «Де- мократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва фіксує прагнення до відновлення «довоєн- ної» соціально-економічної реальності, що передбачає існування цих територій в укра- їнському просторі15 . Висновки та рекомендації 1. Адміністрації Президента України: слід запропонувати мешканцям непідконтроль- них територій зрозумілу картину їхнього майбутнього після звільнення непідкон- трольних територій на базі поваги до за- гальнолюдських цінностей, прав людини та принципу особистої відповідальності за дії під час окупації. 2. Кабінету Міністрів України: розробити програми для стимуляції повернення ча- стини бізнесу до українського економічного простору та стимуляції трудових ресурсів до переміщення на підконтрольну територію або до легальної праці в країнах Європей- ського союзу. 3. Міністерству інформаційної політики: проведення масової роз’яснювальної роботи: а) серед населення України про реінтеграцію тимчасово окупованої території та її населен- ня, про можливі шляхи подолання наслідків конфлікту, б) серед населення східних облас- тей про ефективні результати гуманітарного співробітництва з країнами заходу, про спо- соби захисту населення під час збройного конфлікту та заходи з розбудови миру, які впроваджуються Урядом України. 4. Міністерству з питань тимчасово оку- пованих територій та ВПО: а) провести пу- блічний звіт для медіа, представників гро- мадянського суспільства про реалізацію Плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої по- літики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повно- важення, затвердженого Кабінетом міністрів України Розпорядженням від 11 січня 2017 р. № 8-р»16 , б) внести оновлення в План з ура- хуванням ризиків, помилок та нових даних. 5. Донецькій та Луганській військо- во-цивільним адміністраціям: активізува- ти проведення культурно-масових заходів на території Донбасу та сусідніх регіонів для мешканців непідконтрольної території та особливо молоді (фестивалі, концерти, май- стер-класи, конкурси тощо). 14 Як реформа децентралізації дозволить реінтегрувати Донбас https://www.pravda.com.ua/columns/2018/10/6/7194302/ 15 Чим живуть тимчасово неконтрольовані території Донбасу? Особливості горизонтальної комунікації мешканців розділеного регіону https://dif.org.ua/article/chim-zhivut-timchasovo- nekontrolovani-teritorii-donbasu-osoblivosti-gorizontalnoi-komunikatsii-meshkantsiv-rozdilenogo-regionu 16 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 березня 2018 р. № 218-р Київ https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-

×