Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint tema 10 5èa

1,689 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerpoint tema 10 5èa

 1. 1. Els rius El cursEls rius són correntscontinus daigua queneixen a les muntanyesper l acumulaciódaigua de pluja o deldesgel. Els rius correnper una via o llit ( tambéanomenat mare ollera ).El curs és elrecorregut del riu desdel naixement fins ala desembocadura.
 2. 2. RIUS DIFERENTS
 3. 3. El cabal i el règim.●El cabal és la quantitat daigua que du un riu.●El règim és la variació que té el cabal dun riu alllarg de lany. Un riu té règim regular i règimirregular.
 4. 4. Fotografies de el cabal i el règim.
 5. 5. Els factors que influeixen el climaPer comprendre per què uns rius són llargs i altressón curts per què uns tenen règim regular i altresun règim irregular, shan de tenir en compte lescarecterístiques del relleu i del clima.
 6. 6. La influència del relleuEl relleu influeix en la longitud i en la velocitatde les aigües del riu. Els rius són curts quanneixen en muntanyes que es troben prop de la mari són llargs quan neixen lluny de la mar ondesenboquen .Les aigües van ràpides quan elterreny té molt de pendent.
 7. 7. Els vessants d EspanyaEn el mapa també veim que el territori dEspanya està dividit en tres colors.A Espanya hi ha tres vessants al nord elvessants cantàbric; al est i al sud, el vessantMediterani; ial oest, el vessant atlàntic.a
 8. 8. Els vessants d EspanyaA
 9. 9. LES AIGÜES D ESPANYA I LES DELES AIGÜES D ESPANYA I LES DELES ILLES BALEARSLES ILLES BALEARS
 10. 10. Al vessant mediterrani la majoria dels rius,excepte l Ebre, són curts i poc cabalosos,perquè flueixen per zones amb climamediterrani, descasses pluges. Tenen unrègim irregular, amb disminució forta decabal o estiatge a lestiu, i crescudes a laprimavera i a la tardor.El vessant mediterrani
 11. 11. El riu EbreLEbre, que neix a la serralada Cantàbrica.És un riu llarg i molt cabalós perquè replaportament daigua de molts de rius queneixen a les Pirineus.
 12. 12. El Vessant cantàbric és el menys extens.Els rius daquest vessant són curts i amb fortpendent, perquè neixen en muntanyes de laserralada Cantàbrica, pròxima a la mar ones desemboquen. També són cabalosos iamb règim bastant regular.Què és el vessant cantàbric
 13. 13. Els rius més importants del vessant cantàbric sónels que segueixen:Al País Basc, els rius Bidasoa, Oria, Deba iNerbion.
 14. 14. ELS RIUS DE LA MESETASón els més llargs dela Península queneixen en muntanyesallunyades de loceà.
 15. 15. FOTOS
 16. 16. EL DUEROEl duero, que correper la meseta Nord.
 17. 17. EL TAJOEl tajo, quetravessa la mesetaSud.
 18. 18. EL GUADIANATambé recorre la Meseta Sud. Els afluents mésimportants són el Zàncara, el Cigüela i el Zújar.
 19. 19. 33.El vessant atlànticEls rius de GalíciaMIÑO i afluent el SIL,TAMBRE I ULLA MIÑOTEMBREULLA
 20. 20. Els rius vessen a la mar o un llac .Les aigües dels oceans i les de la mar sónaigües marines.
 21. 21. Les aigües marines, són lesaigües salades. I estanconstantment en movimentQue són les aigües marines?
 22. 22. Les aigües de la mar i oceans sobtenenaliments com; peixos, mariscs i algues.A més són vies de comunicació.
 23. 23. ELS LLACS I LES LLACUNES DEMUNTANYA.Shan format perlerosió del gel isanomenen llacsglacials. El llac mésgran dEspanya és elde Sanabria, aZamora.
 24. 24. LES LLACUNES DE LESPLANTES.Moltes daquestesllacunes es formenper lacumulació delaigua de la pluja.
 25. 25. LES LLACUNES DE LA COSTA.Són propies dezones costaneresplanes.
 26. 26. ELS PANTANSEn els paisatges hi ha pantans o embassaments que es formen al llitdun riu a partir duna presa que reté laigua.A Espanya hi ha de 1.200 preses i pantans.Els pantans de més capacitat es troben a les conques següents: la del Tajo,amb els pantans dAlcántara i Buendía; la del Guadiana, amb els pantans deLa Serena i Cíjara; la del Duero, amb els pantans dAlmendra i Ricobayo; i lade lEbre, amb el pantà de Mequinensa.
 27. 27. ELS EMBASSAMENTS
 28. 28. NONI
 29. 29. AigüessubterràniesÉs laigua que quanplou es filtra per laterra fins que trobaroques impermeables.I es formen aqüífers,que són acumulacionsdaigua subterrània.
 30. 30. Aigües subterrànies i aqüífers
 31. 31. Els embassamentssón construccionsartificials peremmagatzamarlaigua. Aquestsembassamentsrecullen laigua de laserra de Tramuntana.
 32. 32. Llacs i llacunes
 33. 33. Els llacs● Els llacs sónextencions daiguadins un continent queestan envoltades deterra per totes parts
 34. 34. Les llacunes● Quant els llacs tenenles dimensionsreduïdes sanomenen llacunes,aEspanya està plenade llacunes.
 35. 35. A les nostres illes no hi ha rius. Hi trobam torrentso rambles, llacunes o aiguamolls iembassaments.Els torrents són, en general, curts i duen aigua deforma molt irregular.Els embassaments només es troben a Mallorcacom per exemple el Gorg blau i el Cúber.Les llacunes només es troben a Mallorca, i tenenpoca capacitat.

×