Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SINDICATURA MUNICIPAL DE
    GREUGES
   D’IGUALADA
     2006
ÍNDEX

                               Pàgina
1.- Presentació _______________________________...
1.- PRESENTACIÓ


Em plau presentar aquest informe corresponent a l’any 2006 per tal d’explicar
la tasca realitzada per la...
En conjunt, m’agradaria fer constar que el tracte rebut per part de tots els
membres del consistori i els professionals de...
2.- LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES: organització i
funcionament


El síndic/a municipal de greuges d’Igualada o defen...
La síndica municipal de greuges està a disposició de la ciutadania els dimarts
d’11:00 a 13:00 h., tot i que, quan cal, s’...
3.- ACTUACIÓ DE LA SÍNDICA MUNICIPAL


L’actuació de la síndica está regulada al Reglament orgànic municipal de
l’Ajuntame...
trobaríem, com a exemple, les derivacions a l’oficina del consumidor o al
  jutjat.

  - els temes que són competència d...
Durant l’any 2006, s’han tramitat  25 queixes.

3.2.3- Actuació d’ofici

En l’article 99. del Reglament orgànic municipal...
4.- RELACIONS DE LA SINDICATURA AMB L’AJUNTAMENT


4.1- RELACIONS AMB ELS DEPARTAMENTS I LES REGIDORIES

L’article 99 del ...
5.- ASSOCIACIÓ FÒRUM DE SÍNDICS/QUES I DEFENSORS/ES
LOCALS DE CATALUNYA


El 10 de novembre de 2005, es va celebrar l’asse...
5.1.3- Organització d’unes jornades de formació adreçades a síndics i membres
dels seus equips.
5.1.4- Promoure debats mon...
6.- ACTIVITATS DE DIFUSIÓMITJANS DE COMUNICACIÓ


TIPUS MITJÀ IDENTIFICACIÓ DATA        TIPUS APARICIÓ

Setmana...
7.- ACTES


 DATA            ACTE                 LLOC

29    i II Jornades sobre l’Auto...
8.- SÍNTESI DE LES ACTUACIONSTEMES PENDENTS DE RESOLUCIÓ MEMÒRIA 2005

MEDI AMBIENT


Expd. 30/2005
Classificació:  ...
estacionat en una zona d’estacionament prohibit i que va comprovar que el
senyal de prohibició no era visible a causa d’un...
l’esmentada antena, davant l’Ajuntament d’Òdena i d’altra li va facilitar còpia
del primer informe de les mesures de radio...
Expd. 42/2006
Classificació:               Situació:   Tancat
Informació

Descripció:
Es planteja la queix...
sonomètrics a ciclomotors, efectuant posteriorment la denúncia per excés de
soroll, en cas que es produeixi.

Expd. 49/200...
Expd. 23/2006
Classificació: Queixa/Admesa/Desestimada        Situació:   Tancat

Descripció:
Es planteja una que...
posa en circulació el rebut de matrícula i s’envia una nota al domicili de la
persona matriculada comunicant-li l’existènc...
En relació al segon aspecte, que és el més conflictiu, el de les molèsties
provocades pel grup de persones que ha ocupat l...
l’impost de béns immobles corresponent l’any 2005 i que ja havia abonat en el
seu moment, encara que amb una adreça erròni...
Una vegada estudiada la informació facilitada, des de la Sindicatura es
considera que el procediment ha estat el correcte ...
Expd. 17/2006
Classificació:   Informació      Situació:  Tancat

Descripció:
Es planteja la queixa contra la in...
Descripció:
Es planteja una queixa pel desacord amb una multa de trànsit.

Des de la Sindicatura s’informa a la persona in...
La Síndica Municipal de Greuges s’entrevista amb el regidor de governació. Pel
que fa a la proposta de fer efectiu l’impor...
d’altres, que la periodicitat de manteniment i d’inspeccions s’estableix que es
duran a terme mensualment per tal de resol...
PINTADES A LA FAÇANA

Expd. 53/2006
Classificació: Queixa/Admesa/Mediació amistosa Situació:    Tancat

Descripció:
Es...
SANITAT

Expd. 08/2006
Classificació: Informació               Situació:   Tancat

Descripció:
Es plantej...
URBANISME- TITULARITAT TERRENYS

Exp.: 26/2006
Classificació: Informació         Situació: Tancat

Descripció:
Es ...
9.- TAULA COMPARATIVA DE LES ACTUACIONS PER ANYS
              ANYS
 ACTUACIONS  2001  2002  2003  ...
10.- GRÀFICS
        33
ACTUACIÓ


             27
                  25
     1

Actuació d'ofici  Informac...
ADMISSIÓ

   19
           6
Admesa
        No admesa
              35
RESOLUCIÓ
             11
     6
                          1    ...
SERVEIS AJUNTAMENT I ALTRES
      12
                                   8...
Transport públic
          2
              Tramitació papers extrangers
            1...
ESQUEMA CLASSIFICACIÓ   (d’acord a conclusions trobada V Forumsd de 27 d’abril de 2003)               ...
11.- OBJECTIUS 2007


11.1- Un dels objectius preferents per a l’any 2007 seria convèncer
l’Ajuntament d’Igualada de la ne...
12.- RECULL DE PREMSA
            39
Memoria 2006
Memoria 2006
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Memoria 2006

653 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memoria 2006

 1. 1. SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D’IGUALADA 2006
 2. 2. ÍNDEX Pàgina 1.- Presentació ___________________________________ 3 PRIMERA PART 2.- La Sindicatura Municipal de Greuges: organització i funcionament ___________________________________ 5 3.- Actuació de la síndica municipal __________________ 7 4.- Relacions de la Sindicatura amb l’Ajuntament ________ 10 5.- Associació Fòrum de síndics/ques i defensors/es locals de Catalunya ____________________________________ 11 6.- Activitats de difusió _____________________________ 13 7.- Actes ________________________________________ 14 8.- Síntesi dels casos en què s’ha obert expedient _______ 15 9.- Taula comparativa de les actuacions de la Sindicatura per anys _________________________________________ 32 10.- Gràfics i classificació____________________________ 33 11.- Objectius 2007 _________________________ 40 ANNEXOS 12.- Recull de premsa _______________________________ 41 2
 3. 3. 1.- PRESENTACIÓ Em plau presentar aquest informe corresponent a l’any 2006 per tal d’explicar la tasca realitzada per la Sindicatura Municipal de Greuges d’Igualada, així com donar compliment al que manifesta l’article 99.4 del Reglament orgànic municipal. Aquesta memòria segueix l’estructura de les presentades anteriorment. En la primera part, s’explica el funcionament de la sindicatura i els recursos de què disposa. En la segona part, es detallen les actuacions realitzades durant l’any 2006 a petició dels ciutadans i de les ciutadanes, així com la taula comparativa de les actuacions de la sindicatura respecte als anys anteriors. Cal remarcar que part d’aquestes actuacions foren portades a terme per la senyora Pilar Colom, que durant els darrers anys ha estat Síndica Municipal de Greuges d’Igualada i a qui, en finalitzar els seu mandat, he tingut l’honor de substituir. Cal dir que durant aquests mesos que fa que exerceixo de síndica, la seva ajuda i recolzament han estat molt valuoses. D’antuvi, m’agradaria fer unes reflexions que es desprenen de la meva experiència en aquests primers mesos de mandat. En conjunt, m’ha estat relativament fàcil resoldre aquelles queixes dels ciutadans que havien estat ateses i acceptades per l’administració municipal però que la lentitud en la seva resolució o execució, que algunes vegades es demorava durant mesos, feia que els peticionaris es sentissin irritats i desatesos. En aquests casos, la resposta positiva de l’administració davant la meva intervenció ha fet possible agilitzar i resoldre finalment, aquests temes. Ara bé, en alguns casos la gestió de la sindicatura ha trobat més dificultats i resistències per part de l’ajuntament. Han estat aquelles queixes en les quals, després d’haver reunit i avaluat tota la informació disponible, s’ha arribat a la conclusió que la reclamació del ciutadà era raonable i justificada donades les circumstàncies del cas. L’argumentació de l’administració estava jurídicament ben fonamentada, tot i que aplicada, potser, d’una manera excessivament reglamentista. En aquests casos, caldria convèncer a l’administració que hi ha una interpretació més justa dels fets, que la norma jurídica que s’ha aplicat. Es fan difícils d’entendre aquestes resistències quan l’objectiu de crear voluntàriament la institució de la sindicatura era aconseguir una millor equitat en el tracte dels igualadins per part de l’ajuntament. 3
 4. 4. En conjunt, m’agradaria fer constar que el tracte rebut per part de tots els membres del consistori i els professionals dels diversos departaments ha estat deferent i satisfactori i, per tant, voldria agrair-los sincerament la seva col.laboració. També voldria agriar l’ajuda rebuda en tot moment de la tècnica Elisabet Martínez, que ha resultat una excel.lent col.laboradora. Assumpta Sagristà i Rodó Síndica Municipal de Greuges d’Igualada Igualada, 26 d’abril de 2007 4
 5. 5. 2.- LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES: organització i funcionament El síndic/a municipal de greuges d’Igualada o defensor/a del ciutadà és un òrgan desconcentrat de l’Ajuntament, que no té personalitat jurídica i que té per missió defensar els drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’Ajuntament d’Igualada i dels organismes que en depenen. La creació de la figura del síndic/a municipal de greuges d’Igualada o defensor/a del ciutadà es va aprovar per Ple, el dia 19 d’octubre de 1999. El 20 de febrer de 2001, en sessió plenària de la corporació, es va aprovar per unanimitat, nomenar la Sra. Pilar Colom i Daviu defensora del ciutadà-síndica municipal de greuges d’Igualada. La Sra. Colom ha estat al capdavant d’aquesta Sindicatura durant els 5 anys que determina el Reglament orgànic municipal. El 9 de maig de 2006, en sessió plenària de la corporació, es va aprovar per unanimitat, nomenar la Sra. Assumpta Sagristà i Rodó, nova Síndica Municipal de Greuges d’Igualada. 2.1. UBICACIÓ L’oficina de la Sindicatura Municipal de Greuges ha estat ubicada durant l’any 2006, a les dependències municipals de l’edifici de Cal Ratés, situat al C/ Sta. Maria, núm. 10. Actualment, la Sindicatura Municipal de Greuges està situada al restaurat edifici principal de l’Ajuntament, a la Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, 5è. Pis. M’agradaria destacar la importància que la Sindicatura disposi d’un espai d’ús exclussiu que facilita l’atenció a la ciutadania fora de l’horari habitual, en cas de necessitat i també em dóna la possibilitat de treballar en els casos que es presenten, altres dies a més dels dimarts. 2.2. HORARI D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA L’horari d’atenció al públic de la secretaria de la Sindicatura és de dilluns a divendres de les 9:00 h. a les 15:00 h. Aquesta primera atenció la realitza una administrativa i consisteix en determinar si el tema és competència o no de la Sindicatura. En el primer cas, donaria hora per entrevistar-se amb la síndica i en el segon, derivaria a la persona al lloc corresponent. 5
 6. 6. La síndica municipal de greuges està a disposició de la ciutadania els dimarts d’11:00 a 13:00 h., tot i que, quan cal, s’adapta a les necessitats d’horari dels ciutadans i les ciutadanes. 2.3. PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA Els ciutadans i les ciutadanes presenten la seva consulta o queixa a la secretaria de la sindicatura, mitjançant el contacte telefònic, via correu electrònic o bé personalment. Si la queixa o la consulta són competència de la sindicatura es concerta una entrevista amb la síndica municipal de greuges. En cas contrari, es deriva a la persona al lloc corresponent. En el moment de l’entrevista, la persona que formula la queixa o la consulta exposa el cas a la síndica i aporta la documentació que creu convenient per aclarir el tema. Des de la sindicatura, es demanen les informacions oportunes als departaments que correspongui per estimar o desestimar la queixa formulada. Si s’ estima es fan les recomanacions i suggeriments adients a les autoritats i al personal de l’Ajuntament . Si es desestima, es comunica a la persona interessada mitjançant escrit motivat. El nostre estil de treball vol ser directe i planer, escoltant a la persona que planteja una queixa i procurant oferir una solució àgil, evitant el màxim possible la burocràcia. 2.4. RECURSOS HUMANS El personal adscrit a la sindicatura està integrat per la síndica municipal, i una administrativa a temps parcial, amb una dedicació de 10 h. setmanals. La Sindicatura també compta, en cas de necessitat, amb l’assessorament dels serveis jurídics de l’Ajuntament. Considero que els recursos humans són suficients però cal preveure la substitució d’aquesta persona per vacances, per tal que la Sindicatura segueixi el seu correcte funcionament, sense interrupció del servei. 6
 7. 7. 3.- ACTUACIÓ DE LA SÍNDICA MUNICIPAL L’actuació de la síndica está regulada al Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament d’Igualada, al Capítol VIII, art. 101.”Procediment i actuació del Síndic de Greuges”. 3.1- FUNCIONS 3.1.1- Atendre les queixes i consultes de qualsevol ciutadà o ciutadana referents a actuacions o omissions de l’Ajuntament d’Igualada i dels organismes que en depenen, una vegada s’hagi esgotat la via administrativa. 3.1.2- Demanar informació a l’administració municipal i, en general, a tots els organismes i empreses dependents de l’Ajuntament d’Igualada sobre la consulta o la queixa formulades per decidir acceptar-la a tràmit o no. 3.1.3- Fer recomanacions, suggeriments i recordatoris a les autoritats i al personal de l’Ajuntament d’Igualada. 3.1.4- Proposar fòrmules de conciliació entre les parts. 3.1.5- La síndica municipal de greuges no pot modificar o anul.lar actes o resolucions administratives. 3.2- CLASSIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS Les actuacions de la Sindicatura es classifiquen en tres grups, d’acord a les conclussions de la V Trobada del Fòrum de síndics/ques i defensors/es del ciutadà, de 27 d’abril de 2003: 3.2.1- Consultes, assessorament, informació. 3.2.2- Queixes 3.2.3- Actuació d’ofici 3.2.1- Consultes, assessorament, informació. En aquest grup s’inclouen tres tipus d’actuacions: - els temes que no són competència de la sindicatura perquè no es tracta de temes de competència municipal i en aquest cas es deriva a la persona cap a l’administració o l’organisme competent. En aquest grup 7
 8. 8. trobaríem, com a exemple, les derivacions a l’oficina del consumidor o al jutjat. - els temes que són competència de la Sindicatura perquè són temes municipals i s’ha esgotat la via administrativa i on el ciutadà o la ciutadana només cerca informació perquè no sap interpretar la documentació que ha rebut o considera que en aquesta documentació no hi ha prou informació per saber perquè s’ha arribat a la resolució comunicada. En aquest cas, s’ajuda a entendre el document i, si cal, es demana l’expedient al departament corresponent per explicar tots els passos realitzats i la normativa reguladora. En aquest grup trobaríem, per exemple, la consulta sobre la titularitat d’una porció d’una finca. - Els temes que són competència municipal però no s’han comunicat prèviament a l’Ajuntament. En aquest cas, des de la Sindicatura no s’admet a tràmit la queixa i es facilita informació al ciutadà o ciutadana de com tramitar-la a través de l’Ajuntament. Enguany s’han realitzat 27 actuacions d’aquest tipus. 3.2.2- Queixes. En aquest grup s’inclouen les actuacions següents: - Els temes que són competència municipal i no s’ha esgotat la via administrativa. En aquest cas, la síndica assessora sobre el procediment a seguir davant l’Ajuntament i exerceix una funció de mediació i tutela. En aquest grup trobaríem, per exemple, persones que han presentat un escrit d’al.legacions a una multa i se’ls ha desestimat però no han presentat el recurs de reposició. - Temes que són competència de la Sindicatura perquè són competència municipal i perquè s’ha esgotat la via administrativa i les persones interessades no estan d’acord amb la resolució presa per l’ajuntament. En aquest cas, a partir de l’entrevista que la síndica manté amb els ciutadans i les ciutadanes determina admetre la queixa a tràmit o no admetre-la. Una vegada admesa, des de la sindicatura es demana informació al departament corresponent i la síndica estudia la documentació presentada per la persona interessada i la informació facilitada pel departament. En base a aquests dos ítems, decideix estimar o desestimar la queixa presentada. En cas d’estimar la queixa, la síndica fa, en la majòria de casos, una funció de mediació entre les parts. En els casos en què la mediació no és possible, la síndica formula una recomanació a l’alcaldia. 8
 9. 9. Durant l’any 2006, s’han tramitat 25 queixes. 3.2.3- Actuació d’ofici En l’article 99. del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament d’Igualada, “Definició del Síndic de Greuges”, es diu que el síndic de greuges d’Igualada pot actuar també d’ofici. Aquest grup inclouria aquelles actuacions que es tiren endavant des de la Sindicatura de Greuges, sense que s’hagi presentat cap consulta o queixa per part de la ciutadania, però que la síndica considera que és un problema d’interés general per al municipi que cal resoldre. En aquest cas, des de la Sindicatura, es fa un treball de recerca per fonamentar l’interès del problema plantejat i es formula recomanació a l’alcaldia. Durant l’any 2006 s’ha tramitat 1 actuació d’ofici 9
 10. 10. 4.- RELACIONS DE LA SINDICATURA AMB L’AJUNTAMENT 4.1- RELACIONS AMB ELS DEPARTAMENTS I LES REGIDORIES L’article 99 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament d’Igualada, “Definició del Síndic de Greuges”, estableix que “l’administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l’Ajuntament són obligats a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el Síndic de Greuges en les seves investigacions.” En aquest sentit, des de la Sindicatura Municipal de Greuges es valora molt positivament la relació amb els diferents departaments de l’Ajuntament, que s’han mostrat col.laboradors, a disposició i que han actuat amb celeritat i eficàcia, quan se’ls ha demanat informació puntual, l’emissió d’un informe o la revisió de l’expedient corresponent. L’actual síndica municipal de greuges continua la fisolofia de treball de l’anterior: resoldre els expedients que es presentin per la via de la mediació amistosa sempre que sigui possible. S’ha de posar especial atenció en la importància de donar una resposta ràpida a les recomanacions presentades des de la Sindicatura, especialment si aquesta és negativa. 4.2- RELACIONS AMB EL PLE MUNICIPAL El Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament d’Igualada, estableix que la síndica municipal de greuges ha de presentar al Ple municipal, anualment, un informe de les seves actuacions durant l’any complet anterior. El dia 9 de maig de 2006, la síndica municipal de greuges va presentar la memòria de l’any 2005 davant el Ple municipal. 10
 11. 11. 5.- ASSOCIACIÓ FÒRUM DE SÍNDICS/QUES I DEFENSORS/ES LOCALS DE CATALUNYA El 10 de novembre de 2005, es va celebrar l’assemblea constituent i general de l’Associació Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, a la ciutat de Figueres. La creació d’aquesta associació neix de la necessitat de trobar una nova fòrmula de gestió i de funcionament del Fòrumsd arrel de l’augment del nombre de síndics, síndiques, defensors i defensores locals nomenats en els últims anys a Catalunya i que han passat a formar part del Fòrumsd. Els fins de l’associació són : 1- Donar suport tècnic als síndics, síndiques, defensors I defensores locals de Catalunya. 2- Promoure els contactes I els intercanvis tècnics, facilitar les consultes sobre casos i la informació entre defensories i sindicatures. 3- Promoure el desenvolupament i la implantació de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges o Defensoria de la Ciutadania Local 4- Establir relacions i convenis amb altres institucions, entitats i organismes per a la consecució dels objectius de l’associació. Formen part de l’associació els Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya. També en poden formar part, com a socis agregats, els altres síndics, síndiques, defensors i defensores locals dels municipis integrats en la Xarxa Europea de Defensors del Poble i de la resta de comunitats autònomes de l’Estat. L’òrgan de govern de l’associació és la Junta Directiva, integrada pel President, en aquests moments el Sr. Carles Dalmau i Ausàs, Síndic Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat, per un vicepresident, un secretari, un tresorer i cinc vocals. L’associació es financia mitjançant l’aportació d’una quota per part de cadascun dels seus membres. 5.1 - OBJECTIUS 2006 5.1.1- Creació de la pàgina web- www.forumsd.cat 5.1.2- Presentació de la Guia-Síndic/a- Defensor/a de la ciutadania local, elaborada conjuntament amb la Diputació de Barcelona. 11
 12. 12. 5.1.3- Organització d’unes jornades de formació adreçades a síndics i membres dels seus equips. 5.1.4- Promoure debats monogràfics, actuacions i recomanacions conjuntes. 5.1.5- Elaboració de materials per a xerrades i debats de la ciutadania. 5.1.6- Continuar publicant articles en premsa de forma conjunta. 5.1.7- Elaboració d’una memòria conjunta del FòrumSD. 5.2- ACTUACIONS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D’IGUALADA EN RELACIÓ AL FÒRUM. 5.2.1.- Participació en l’assemblea general de l’Associació Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, celebrada el 4 de juliol de 2006 a Mollet del Vallès. 5.2.2.- Participació a les Jornades de Formació per a Síndics i membres dels seus equips celebrades els dies 26 i 27 d’octubre de 2006 a Sabadell. 5.2.3.- Publicació en la premsa local dels articles publicats conjuntament. 5.2.4- Participació activa responent i plantejant consultes al Fòrum a través del correu electrònic. 5.2.5- Des del Fòrum es va treballar una proposta de recomanació conjunta sobre el tema de la promoció dels objectius socials de contractació per part dels municipis. Des de la Sindicatura Municipal de Greuges d’Igualada, vam demanar informació al departament de contractació sobre quina és l’actuació que segueix l’Ajuntament d’Igualada sobre aquest tema. Una vegada rebuda aquesta informació, es va considerar que l’Ajuntament d’Igualada ja està treballant en aquesta línia i que, per tant, no calia fer una recomanació en aquest sentit. La valoració que fem de l’Associació Fòrum de Síndics i síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya, és molt positiva ja que és una eina imprescindible d’intercanvi entre els Síndics i un recurs per trobar resposta a consultes que planteja la ciutadania i que, de vegades, tenen una difícil solució. 12
 13. 13. 6.- ACTIVITATS DE DIFUSIÓ MITJANS DE COMUNICACIÓ TIPUS MITJÀ IDENTIFICACIÓ DATA TIPUS APARICIÓ Setmanari La Veu de 12.05.2006 Informació l’Anoia Setmanari Diari d’Igualada 12.05.2006 Informació Setmanari L’Extra 19.05.2006 Informació Setmanari Diari d’Igualada Entrevista Diari El Punt 10.12.2006 Article d’opinió 13
 14. 14. 7.- ACTES DATA ACTE LLOC 29 i II Jornades sobre l’Autogovern: territori, Reus 30.03.2006 ciutadania i Estatut d’Autonomia 04.07.2006 Assemblea general associació de Mollet del Vallès Síndics,Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya Octubre Presentació de la nova Síndica als Igualada 2006 Consells de Districte 26 i Jornades de Formació per a Síndics i Sabadell 27.10.2006 membres dels seus equips 14
 15. 15. 8.- SÍNTESI DE LES ACTUACIONS TEMES PENDENTS DE RESOLUCIÓ MEMÒRIA 2005 MEDI AMBIENT Expd. 30/2005 Classificació: Queixa/ Admesa/ Mediació Situació: Tancat amistosa Descripció: Es planteja una queixa per la ubicació de 3 contenidors de recollida selectiva, 2 de recollida d’escombraries i 2 contenidors de recollida de matèria orgànica davant una mateixa finca que havia estat un solar però on actualment hi ha un edifici de locals comercials. Des de la Sindicatura es demana informació al departament de medi ambient. Segons aquesta informació, aquesta queixa s’havia plantejat a l’Ajuntament i s’estava estudiant donar-li una solució. Des de la Sindicatura conjuntament amb la persona interessada es presenta una proposta de reubicació dels contenidors. Finalment s’acorda distribuir part dels contenidors per la zona, de manera que en queden dos davant aquesta finca. ACTUACIONS 2006 ACTUACIÓ PERSONAL MUNICIPAL Exp.: 22/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/Admesa/Desestimada Descripció: Es planteja una queixa per l’actuació d’un agent de la policia local, que va adreçar-se a un domicili on resideix una persona gran, per comunicar-li la necessitat de tallar unes herbes que sobresurtien de la tanca del jardí de la seva propietat. La queixa ve determinada perquè es va considerar que la presència de l’agent va afectar a aquesta persona gran i no es veia motiu necessari ni urgent fer-ho d’aquesta manera. Des de la Sindicatura de Greuges es demana informació a la policia local. L’agent afectat emet un informe en què explica que va veure un vehicle estacionat en una zona d’estacionament prohibit i que va comprovar que el senyal de prohibició no era visible a causa d’unes herbes que sobresurtien per la tanca d’una propietat. Per aquesta raó, es va adreçar a aquesta finca amb la intenció de parlar amb el propietari o propietària per trobar una solució a aquest problema. El va atendre una persona d’edat avançada a qui va explicar d’una forma entenedora i amb respecte i educació, els fets amb l’única intenció 15 d’arribar a una solució. Solució que es va trobar, ja que a la setmana següent el problema estava resolt i el senyal era visible.
 16. 16. estacionat en una zona d’estacionament prohibit i que va comprovar que el senyal de prohibició no era visible a causa d’unes herbes que sobresurtien per la tanca d’una propietat. Per aquesta raó, es va adreçar a aquesta finca amb la intenció de parlar amb el propietari o propietària per trobar una solució a aquest problema. El va atendre una persona d’edat avançada a qui va explicar d’una forma entenedora i amb respecte i educació, els fets amb l’única intenció d’arribar a una solució. Solució que es va trobar, ja que a la setmana següent el problema estava resolt i el senyal era visible. Una vegada llegit l’informe, es desestima la queixa presentada, per considerar que l’actuació de l’agent va ser correcte i que aquestes són tasques de la policia de proximitat. Exp.: 46/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/Admesa/Mediació amistosa Descripció: Es planteja una queixa per la informació facilitada per personal municipal sobre la celebració de casaments civils a l’Ajuntament. Des de la Sindicatura Municipal de Greuges, es demana informació a la Regidoria de relacions ciutadanes i institucionals. Segons la informació facilitada, arran d’una consulta telefònica sobre els matrimonis civils que es fan a l’Ajuntament, es va informar, correctament, del que contempla la normativa: que se celebraran preferentment els dissabtes al matí. No es va informar, però, de que en casos especials o previ contacte i acord amb el regidor o regidora que hagi d’oficiar la cerimònia, és possible fer-ho en altres dies i hores. Des de la Sindicatura es va recomanar que s’asseguri que en el futur hi haurà una millor coordinació per tal de no donar informacions que no són del tot correctes. ANTENA Exp.: 43/2006 Classificació: Informació Situació: Tancat Descripció: Es planteja la preocupació dels veïns de Les Comes per l’impacte que pot tenir sobre aquesta població l’antena situada a Les Guixeres. La Síndica de Greuges va entrevistar-se amb l’enginyer municipal per demanar-li informació sobre les gestions que s’estan realitzant des de l’Ajuntament. D’aquesta entrevista es va desprendre, d’una banda, que l’Ajuntament d’Igualada ha presentat al.legacions al projecte d’ampliació de l’esmentada antena, davant l’Ajuntament d’Òdena i d’altra li va facilitar còpia del primer informe de les mesures de radioactivitat recollides per l’equip instal.lat al C/ Parlament de Catalunya i facilitades pel Centre de telecomunicacions i tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, l’enginyer va comentar a la Síndica que tota aquesta informació l’ha facilitada als representants dels veïns de Les Comes en aquest assumpte i amb qui manté una relació continuada. 16
 17. 17. l’esmentada antena, davant l’Ajuntament d’Òdena i d’altra li va facilitar còpia del primer informe de les mesures de radioactivitat recollides per l’equip instal.lat al C/ Parlament de Catalunya i facilitades pel Centre de telecomunicacions i tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, l’enginyer va comentar a la Síndica que tota aquesta informació l’ha facilitada als representants dels veïns de Les Comes en aquest assumpte i amb qui manté una relació continuada. Es va fer arribar còpia de les al.legacions presentades a l’Ajuntament d’Òdena i de l’informe de les mesures que recullen uns valors molt baixos. CIRCULACIÓ DE VEHICLES Expd. 18/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/ No admesa Descripció: Es planteja la queixa per l’estacionament de vehicles al c/ Creueta quan no és permès i per la circulació de vehicles en direcció prohibida. Des de la Sindicatura, s’indica a la persona interessada que primer ha de presentar aquesta queixa al departament de via pública i serveis municipals, ja que la síndica no pot actuar fins que no s’ha esgotat la via administrativa. Expd. 39/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/ Admesa/ Mediació amistosa Descripció: Es planteja la queixa pels problemes que provoca la circulació de vehicles pel C/ Custiol cantonada Rbla. St. Isidre, tot i la prohibició de circular per aquest tram i les jardineres instal.lades a la zona. Des de la Sindicatura, es demana informació al departament de via pública de l’Ajuntament. Segons la informació facilitada, s’ha procedit a col.locar uns anclatges, que poden ser retirats en cas d’emergències o quan es consideri convenient, que fixen les jardineres i així s’impedeix la circulació de vehicles en aquest tram. 17
 18. 18. Expd. 42/2006 Classificació: Situació: Tancat Informació Descripció: Es planteja la queixa pels problemes de circulació que es produeixen a les hores d’entrada i sortida al Col.legi Monalco Des de la Sindicatura, es demana informació al departament de via pública de l’Ajuntament. Segons la informació facilitada, existeix una comissió dedicada exclusivament a tractar els entorns dels centres escolars. Aquesta comissió, impulsada des de la regidoria d’Educació, intenta minvar l’afluència de vehicles a l’entorn dels centres escolars, cercant alternatives a la utilització del vehicle privat. En aquestes comissions hi participen el centre escolar interessat, la regidoria d’educació, la regidoria de via pública i la policia local. Es va oferir a tots els centres escolars de la ciutat la possibilitat de formar-ne part. El col.legi Monalco no es va sumar a aquesta iniciativa però des de l’Ajuntament s’està treballant per endegar un treball conjunt amb el centre escolar. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA Expd. 32/2006 Classificació: Queixa/No admesa Situació: Tancat Descripció: Es planteja una queixa per les molèsties per soroll que li va ocasionar la instal.lació d’una carpa d’un predicador a l’Av. Catalunya. Des de la Sindicatura de Greuges, no s’admet la queixa a tràmit perquè s’ha de presentar primer a l’Ajuntament. Per aquesta raó, es tramet la queixa al departament d’indústries i activitats, que és competent en aquest tema, perquè en prengui nota. Expd. 41/2006 Classificació: Informació Situació: Tancat Descripció: Es planteja una queixa per les molèsties per soroll que ocasiona la circulació de motos per la ciutat. Des de la Sindicatura de Greuges, es demana informació al departament de via pública. Segons la informació facilitada, s’ha aprovat l’Ordenança de sorolls i vibracions on es delimiten els àmbits d’actuació d’aquesta ordenança, els criteris específics de regulació i la inspecció, control i règim sancionador de la mateixa. Paral.lelament, la policia local realitza, setmanalment, controls sonomètrics a ciclomotors, efectuant posteriorment la denúncia per excés de soroll, en cas que es produeixi. 18
 19. 19. sonomètrics a ciclomotors, efectuant posteriorment la denúncia per excés de soroll, en cas que es produeixi. Expd. 49/2006 Classificació: Queixa/Admesa/Mediació amistosa Situació: Tancat Descripció: Es planteja una queixa per les molèsties per soroll que li ocasionava el funcionament d’un establiment de bar. Des de la Sindicatura de Greuges, es va demanar informació al regidor d’urbanisme sobre la causa del reiterats incompliments, per part del titular de l’activitat, dels requeriments fets des de l’Ajuntament per solucionar aquestes molèsties. Segons la informació facilitada, l’enginyer municipal va procedir al novembre del 2006 a precintar el limitador de música a un nivell sonor de 68 dBA a l’interior de l’establiment de referència. Després d’aquesta actuació, la persona afectada va comunicar que les molèsties havien finalitzat. CONTRIBUCIONS ESPECIALS Expd. 07/2006 Classificació: Queixa/Admesa/Desestimada Situació: Tancat Descripció: Es planteja una queixa pel desacord amb les obres de reforma d’un carrer i les contribucions especials que se’n deriven. Es considera que la informació del projecte d’obres facilitada per l’Ajuntament no ha estat suficient i ha arribat tard i que el % del cost de les obres que han de suportar els veïns és excessiu ja que consideren que no els aporta nous serveis i que les obres no són necessàries. Alhora, sol.liciten informació concreta. Des de la Sindicatura es trasllada la queixa i la sol.licitud dels veïns de mantenir una entrevista amb responsables tècnics i polítics de l’ajuntament al regidor d’urbanisme, ja que es considera que aquest és un tema de competència política. Així mateix, es sol.licita informació als departaments d’intervenció i d’urbanisme per respondre les qüestions concretes que plantegen els veïns. 19
 20. 20. Expd. 23/2006 Classificació: Queixa/Admesa/Desestimada Situació: Tancat Descripció: Es planteja una queixa pel desacord amb les obres de reforma d’un carrer i les contribucions especials que se’n deriven. Es considera que la informació del projecte d’obres facilitada per l’Ajuntament no ha estat suficient i ha arribat tard i que el % del cost de les obres que han de suportar els veïns és excessiu ja que consideren que no els aporta nous serveis i que les obres no són necessàries. Alhora, sol.liciten informació concreta. Des de la Sindicatura es facilita informació sobre diverses consultes que els veïns afectats plantegen i es comprova que el procediment seguit per l’Ajuntament ha estat correcte. Es desestima la queixa en considerar que aquest és un tema de competència política. Expd. 51/2006 Classificació: Informació Situació: Tancat Descripció: Es planteja una consulta sobre qui ha de pagar les contribucions especials d’un immoble que s’ha adquirit. Des de la Sindicatura de Greuges, es demana informació al departament d’intervenció. Segons la informació facilitada, la Llei d’hisendes locals estableix que ha de pagar les contribucions especials qui és titular de l’immoble en el moment de l’execució de les obres. També es facilita informació sobre el procediment que s’ha de seguir per sol.licitar el fraccionament del deute. EDUCACIÓ Exp.: 04/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/Admesa/Desestimada Descripció: Es planteja una queixa per la disconformitat a pagar la matrícula a l’Escola Municipal de Música perquè la persona matriculada va desistir de fer el curs. Des de la Sindicatura de Greuges es demana informació a l’Escola Municipal de Música. Segons aquesta informació, la persona matriculada va ser admesa a l’Escola de Música el mes de setembre de 2005, en el període reglamentari d’inscripcions per al curs 2005/06. Un cop acabat el termini d’inscripcions i publicada al tauler d’anuncis del centre la relació d’alumnes admesos, seguint amb el procediment establert per a l’admissió i matriculació d’alumnes, es posa en circulació el rebut de matrícula i s’envia una nota al domicili de la persona matriculada comunicant-li l’existència d’aquest rebut pendent de pagament. Juntament amb la inscripció, es facilita una còpia de la normativa interna del centre, que també es troba penjada al tauler d’anuncis del centre, en què consta clarament en relació amb les baixes voluntàries, el següent: 20
 21. 21. posa en circulació el rebut de matrícula i s’envia una nota al domicili de la persona matriculada comunicant-li l’existència d’aquest rebut pendent de pagament. Juntament amb la inscripció, es facilita una còpia de la normativa interna del centre, que també es troba penjada al tauler d’anuncis del centre, en què consta clarament en relació amb les baixes voluntàries, el següent: “L’import de la matrícula i de les mensualitats que s’aplicarà pel fet de sol.licitar l’alta al centre, es publica a l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis culturals, educatius i de lleure de l’Ajuntament d’Igualada. Sol.licitar l’alta pressuposa l’acceptació del pagament de les taxes corresponents i, un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import d’aquesta si l’alumne vol donar-se de baixa.” “Les baixes voluntàries s’hauran de comunicar per escrit a la Secretaria del centre, mitjançant l’imprès destinat a aquest efecte, que hauran de signar els pares o tutors en cas dels alumnes menors d’edat. Cal fer aquest tràmit abans del dia 15 de cada mes per tal que pugui tenir efecte a partir del dia 1 del mes següent” Als arxius del centre no hi consta cap document de baixa de la persona matriculada. Una vegada analitzada la informació facilitada es desestima la queixa per considerar que l’Escola Municipal de Música va actuar correctament. HABITATGE Exp.: 48/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/Admesa/Estimada/Recomanació estimada Descripció: Es planteja una queixa per les molèsties que pateix una família a causa de l’ocupació per part d’un grup de persones de la finca colindant a la seva. Des de la Sindicatura de Greuges es demana informació a l’Ajuntament sobre aquest tema. Segons la informació facilitada, el problema té dues vessants: la urbanística i la de molèsties per sorolls i la utilització de la propietat privada per entrar i sortir a la finca ocupada. Pel que fa a la part urbanística, la propietat de la finca té concedida llicència d’enderroc des del mes de març de 2006 i disposa d’un any, des de la concessió de la llicència, per començar les obres. Així mateix, disposa de llicència d’obres majors des del mes de novembre de 2006 per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres D’altra banda, la propietat, ha comunicat a l’Ajuntament que properament iniciarà l’enderroc. 21
 22. 22. En relació al segon aspecte, que és el més conflictiu, el de les molèsties provocades pel grup de persones que ha ocupat la finca i que segons la família afectada l’Ajuntament hauria de solucionar, des del departament de governació, ens van informar que, arrel de la queixa verbal presentada pels afectats, es va parlar amb la propietat de la finca, per tal que tanquessin la porta d’entrada a la finca, que en aquell moment era oberta i facilitava l’accés. La propietat va tancar la porta i, a partir d’aquell moment, va empitjorar la situació ja que les persones que ocupen la finca, van començar a utilitzar la tanca de la propietat veïna per entrar a la finca ocupada. Des de la Sindicatura, una vegada analitzada la informació facilitada entenem que la problemàtica que està patint la família afectada estaria dins l’àmbit de la seguretat ciutadana, si bé es una problemàtica derivada d’un aspecte urbanístic: una finca deshabitada, pendent d’un enderroc i d’una nova construcció. Tot i que es pot al.legar que aquest tema és de competència judicial i que l’Ajuntament d’Igualada no hi té res a fer, des de la Sindicatura entenc, que l’Ajuntament no es pot desentendre totalment del problema, ja que les molèsties que estan patint aquests veïns estan dins l’àmbit de la seguretat ciutadana i que el focus del problema és l’existència d’una finca deshabitada, pendent d’un enderroc i d’una nova construcció. Si aquesta casa es fes totalment inaccessible, es pot entendre que la problemàtica s’acabaria. Per això, des de la Sindicatura es va presentar una recomanació en el sentit que l’Ajuntament d’Igualada instés a la propietat de la finca deshabitada perquè prengués les mesures necessàries perquè no es pugués accedir a l’interior de l’habitatge existent a la finca colindant al de la família afectada, i que actualment està ocupada per uns desconeguts. La recomanació es va acceptar. IMPOSTOS Expd. 19/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/Admesa/Mediació amistosa Descripció: Es planteja una queixa perquè a l’any 2005, la persona interessada va pagar el rebut de l’impost de béns immobles. Una vegada pagat, es va adonar que hi havia una errada en el número de carrer de la finca. Va parlar amb la persona propiètaria de la finca amb què s’havia confós la seva finca i aquesta va sol.licitar a l’Ajuntament la correcció d’aquesta errada. La persona interessada va rebre una notificació de l’Ajuntament informant-lo que s’havia pres nota de l’errada i que es tornaven els diners pagats indegudament, a la persona que havia presentat la sol.licitud. Quan va anar a pagar el mateix rebut corresponent a l’any 2006, va detectar que hi havia una nova liquidació de l’impost de béns immobles corresponent l’any 2005 i que ja havia abonat en el seu moment, encara que amb una adreça errònia. Es va adreçar a l’Ajuntament per comunicar aquesta errada i van comunicar-li que el termini per pagar el rebut del 2005 havia finalitzat dos dies abans. Se li va recomanar que sol.licités la devolució de l’import abonat al 2005 i que pagués la nova liquidació emesa amb l’adreça correcta corresponent a l’any 2005, però com que estava fora de termini havia de pagar recàrrec. 22
 23. 23. l’impost de béns immobles corresponent l’any 2005 i que ja havia abonat en el seu moment, encara que amb una adreça errònia. Es va adreçar a l’Ajuntament per comunicar aquesta errada i van comunicar-li que el termini per pagar el rebut del 2005 havia finalitzat dos dies abans. Se li va recomanar que sol.licités la devolució de l’import abonat al 2005 i que pagués la nova liquidació emesa amb l’adreça correcta corresponent a l’any 2005, però com que estava fora de termini havia de pagar recàrrec. Des de la Sindicatura, es va considerar que aquest problema havia estat generat per una errada en l’emissió del rebut i es va mediar perquè la persona interessada pugués abonar l’impost de béns immobles corresponent a l’any 2005 i rectificat, sense recàrrec i alhora se’l va informar que sol.licités la devolució del mateix impost abonat l’any 2005. Expd. 35/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/Admesa/Desestimada Descripció: Es planteja la queixa per considerar l’existència d’irregularitats en la notificació de provisió de constrenyiment de l’impost de béns immobles. Des de la Sindicatura Municipal de Greuges, es va demanar informació al departament d’intervenció de l’Ajuntament d’Igualada sobre el procediment de notificació d’aquest tipus de documents. Segons la informació facilitada, en el cas de deutes que siguin objecte de notificació col.lectiva i periòdica (com és el cas de l’impost de béns immobles) el termini de la recaptació en període voluntari s’inicïa amb l’aprovació i publicació del respectiu padró (en aquest cas el padró de béns immobles) i amb la publicació en el BOP i en els taulers d’edictes del període de pagament en voluntària. Per tant, l’administració no té l’obligació de notificar als titulars, ja que la notificació és col.lectiva (mitjançant els edictes). En el cas de la notificació de provisió de constrenyiment, s’ha de notificar amb acús de rebuda i, aquest any, per primera vegada es notifica al titular i als cotitulars del bé. però al titular se li envia l’abonaré perquè pugui fer efectiu el pagament, mentre que als cotitulars se li notifica que s’ha iniciat la provisió de constrenyiment perquè en tinguin coneixement, però no se’ls envia l’abonaré per evitar que el pagament es faci per duplicat. El procediment de notificació amb acús de rebuda funciona de la següent manera: el servei de correus intenta una primera notificació. En cas que no trobi a l’interessat, intenta una segona notificació. Si no troba a l’interessat, deixa un avís a la bústia perquè es passi a recollir la notificació per l’oficina de correus. En cas que amb aquest segon intent no s’hagi pogut notificar, s’intenta una tercera notificació i si no es troba a l’interessat, es deixa la notificació a la bústia. El servei de correus informa a l’organisme de gestió tributària del resultat de la notificació, i en cas que la notificació s’hagi deixat a la bústia en el tercer intent, l’organisme de gestió tributària procedeix a la notificació a l’interessat mitjançant edicte. 23
 24. 24. Una vegada estudiada la informació facilitada, des de la Sindicatura es considera que el procediment ha estat el correcte i es desestima la queixa. MOLÈSTIES FUNCIONAMENT INDÚSTRIA Expd. 15/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/Admesa/Mediació amistosa Descripció: Es planteja una queixa per les molèsties per podor que ocasiona el funcionament d’una indústria als veïns, quan treballa amb la porta de la nau oberta. Des de la Sindicatura es demana informació al departament d’indústries i activitats. Segons la informació facilitada, des d’aquest departament s’ha tramès notificació d’incoació d’expedient administratiu al titular d’aquesta activitat per no complir amb dues de les mesures de la llicència d’activitat que fan referència a l’obligació de mantenir les portes de treball en posició tancada i de controlar l’emissió d’olors a l’atmosfera a fi que no siguin perceptibles en el veïnat, instal.lant un sistema de tractament de l’aire que inclogui un neutralitzador de les olors. Alhora s’han donat ordres a la inspecció municipal perquè faci seguiment d’aquest tema. MULTA MENOR PER CIVISME Expd. 06/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/Admesa/Mediació amistosa Descripció: Es planteja la queixa per no estar d’acord amb una multa imposada a un menor per conducta incívica ja que el menor participava d’una festa en gran grup i assegura que ell no va cometre la infracció. Des de la Sindicatura de Greuges es demana informació al departament de governació. Una vegada estudiada la informació facilitada per la persona que presenta la queixa i la informació facilitada pel departament de governació es considera oportú fer una mediació amb l’objectiu d’estimar les al.legacions del menor denunciat. 24
 25. 25. Expd. 17/2006 Classificació: Informació Situació: Tancat Descripció: Es planteja la queixa contra la incoació d’expedient sancionador per conducta incívica d’un menor, ja que la persona denunciada al.lega que formava part d’un petit grup i que no va ser autora dels fets que se l’imputen. Des de la Sindicatura de Greuges es demana informació al departament d’interior i s’ informa a la persona interessada dels tràmits a seguir per presentar recurs de reposició contra l’escrit de desestimació de les al.legacions presentades contra la multa. Expd. 28/2006 Classificació: Informació Situació: Tancat Descripció: Es planteja la queixa contra la incoació d’expedient sancionador per conducta incívica d’un menor ja que es considera que, en aquests casos, l’import de la multa la fan efectiva els pares i, per tant, són aquests els castigats i no els joves infractors. Des de la Sindicatura de Greuges es demana informació al departament d’interior i s’informa de forma exhaustiva a la persona interessada del procediment que s’ha seguit en la incoació de l’expedient sancionador així com de la possibilitat i del tràmit a seguir per sol.licitar el fraccionament del pagament de la multa. MULTA TRÀNSIT Expd. 31/2006 Classificació: Queixa/No admesa Situació: Tancat Descripció: Es planteja una queixa pel desacord amb una multa de trànsit. Des de la Sindicatura s’informa a la persona interessada del procediment a seguir i d’on adreçar-se per presentar l’escrit d’al.legacions i no s’admet la queixa a tràmit perquè no s’ha esgotat la via administrativa. Expd. 34/2006 Classificació: Queixa/No admesa Situació: Tancat 25
 26. 26. Descripció: Es planteja una queixa pel desacord amb una multa de trànsit. Des de la Sindicatura s’informa a la persona interessada del procediment a seguir i d’on adreçar-se per presentar l’escrit d’al.legacions i no s’admet la queixa a tràmit perquè no s’ha esgotat la via administrativa. Expd. 38/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/Admesa/Estimada/Recomanació desestimada Descripció: Es planteja una queixa pel desacord amb una multa de trànsit per tenir el vehicle mal estacionat. La persona multada al.lega que en el moment d’imposar-se la multa el vehicle estava mal estacionat perquè la persona que conduïa el vehicle havia anat a deixar uns nens al Saló de la Infància però l’acompanyant estava dins el vehicle. Que l’agent de la policia local el va informar que no podia estar estacionat i que ell li va dir que no podia retirar el vehicle degut a que pateix una disminució però que si aquest molestava, li va demanar al mateix agent que el retirés. L’agent li va dir que no era la seva feina i li va posar la multa. Des de la Sindicatura Municipal de Greuges es va demanar informació al departament de multes. Una vegada estudiada tota la documentació i les circumstàncies com es van produir els fets, des de la Sindicatura es va presentar una recomanació a l’alcaldia en el sentit que s’estimessin les al.legacions presentades per la persona multada i que s’anul.lés la multa. La recomanació no va ser acceptada ja que es va considerar que la multa estava ben imposada. No obstant, pel que a les formes de l’agent de la policia local no es van considerar adequades i així es va fer arribar als responsables corresponents. MULTA-CONTAMINACIÓ ACÚSTICA Expd. 11/2006 Classificació: Queixa/Admesa/Mediació amistosa Situació: Tancat Descripció: Es planteja una queixa en relació al desacord d’ incoació d’expedient sancionador per produir soroll dins dels habitatges de manera que causin molèsties als veïns. Es proposa poder fer efectiu l’import de la sanció oferint serveis a la comunitat ja que es tracta d’un grup de joves i sol.licita que es faci una medició sonomètrica per part de l’Ajuntament al local, una vegada s’han pres mesures per insonoritzar-lo. 26
 27. 27. La Síndica Municipal de Greuges s’entrevista amb el regidor de governació. Pel que fa a la proposta de fer efectiu l’import de la sanció oferint serveis a la comunitat, el regidor li comunica que no és possible ja que l’ordenament jurídic municipal actual no ho contempla. Aquesta possibilitat s’està aplicant a menors d’edat i dins la tramitació per la via judicial. No obstant, des de l’Ajuntament, s’està estudiant que la legislació municipal prevegui aquesta possibilitat. Pel que fa a la proposta de realitzar una medició sonomètrica al local per comprovar si la insonorització és correcte, el regidor es compromet a donar les ordres oportunes perquè es dugui a terme. Aquesta medició es realitza i dóna uns nivells de so per sobre dels permesos. NETEJA VIA PÚBLICA I MAL ESTAT Expd. 16/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/ No admesa Descripció: Es planteja una queixa per l’estat de brutícia en què es troba la via pública al carrer de les Tulipes i parc del trànsit i pel mal estat del paviment d’aquest últim. Des de la Sindicatura Municipal de Greuges es tramet la queixa al departament de via pública i serveis municipals perquè li donin tràmit i no s’admet a tràmit a la Sindicatura per no haver-se esgotat la via administrativa. Des del departament de via pública i serveis municipals es tramet resposta a la persona interessada amb la relació de les actuacions fetes a la zona. Expd. 10/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/ Admesa/ Mediació amistosa Descripció: Es planteja una queixa sobre la conservació i neteja de l’espai públic existent a l’interior d’un grup d’habitatges i per la manca de resposta per part del departament de via pública i serveis municipals a les queixes presentades per escrit pels veïns. Des de la Sindicatura es demana informació al departament de via pública i serveis municipals, que emet un informe en què es recullen les actuacions fetes a la zona i informació sobre el procediment de manteniment existent. Els veïns no troben suficient la informació facilitada i des de la Sindicatura es sol.licita informació més precisa al departament. Aquesta vegada, l’informe recull, entre d’altres, que la periodicitat de manteniment i d’inspeccions s’estableix que es duran a terme mensualment per tal de resoldre aquelles possibles incidències que puguin anar sorgint, que en la neteja d’aquest espai, el servei és altern, això vol dir que cada dos dies passa un escombraire amb un horari comprès entre les 7h i les 12 h 50’ i, pel que fa a la consulta formulada pels veïns sobre la possibilitat de reversió a la comunitat de propietaris, s’adjunta informe emès per l’arquitecte municipal on s’exposa que aquesta reversió no és possible. 27
 28. 28. d’altres, que la periodicitat de manteniment i d’inspeccions s’estableix que es duran a terme mensualment per tal de resoldre aquelles possibles incidències que puguin anar sorgint, que en la neteja d’aquest espai, el servei és altern, això vol dir que cada dos dies passa un escombraire amb un horari comprès entre les 7h i les 12 h 50’ i, pel que fa a la consulta formulada pels veïns sobre la possibilitat de reversió a la comunitat de propietaris, s’adjunta informe emès per l’arquitecte municipal on s’exposa que aquesta reversió no és possible. Expd. 37/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/ No admesa Descripció: Es planteja una queixa sobre el servei de recollida de deixalles que es realitza un cop a la setmana i per la brutícia de la via pública a la zona del polígon residencial. Des de la Sindicatura Municipal de Greuges, es traslladen les queixes als departaments de medi ambient i de serveis municipals que són competents en aquests temes. No s’admet la queixa a tràmit ja que la Sindicatura Municipal de Greuges no pot intervenir fins que la queixa s’ha tramitat al departament corresponent de l’Ajuntament i, en cas, que des d’aquest departament no es doni solució al problema o no es doni resposta. OBRA PRIVADA Expd. 12/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/Admesa/Mediació amistosa Descripció: Es planteja una queixa per les molèsties que ocasiona als vianants l’ocupació de la vorera i part de la calçada per part del promotor d’una obra privada. Des de la Sindicatura Municipal de Greuges es demana informació al departament d’urbanisme. Segons aquesta informació, el promotor disposa d’autorització municipal per ocupar una superfície de la calçada en front de l’immoble en construcció i per a la instal.lació d’un sil de morté sec dins aquesta ocupació. Arrel de la denúncia d’aquest ciutadà, es va fer una inspecció de l’obra i es va comprovar que, a més de l’ocupació autoritzada, també s’ocupava la vorera. Per aquesta raó es va requerir al promotor perquè la deixés lliure, cosa que el promotor va fer. Des de la Sindicatura es va emplaçar als responsables del departament d’urbanisme perquè es vetlli per evitar aquestes situacions que poden crear perill per als vianants. 28
 29. 29. PINTADES A LA FAÇANA Expd. 53/2006 Classificació: Queixa/Admesa/Mediació amistosa Situació: Tancat Descripció: Es planteja una queixa en relació a la tardança de l’Ajuntament en netejar una pintada que algú havia fet en una façana privada. Des de la Sindicatura Municipal de Greuges, es va demanar informació al departament de serveis municipals pel retard en solucionar aquest problema i es va demanar que es resolgués el més aviat possible. Segons la informació facilitada, es va procedir deseguida a netejar la pintada. PROBLEMÀTICA ENTRE VEÏNS Exp.: 01/2006 Classificació: Situació: Tancat Queixa/Admesa/Desestimada Descripció: Es planteja una queixa sobre l’existència de problemes de convivència entre veïns per molèsties per soroll i temes de seguretat ciutadana. Des de la Sindicatura de Greuges es demana informació al departament de serveis socials i es manté una entrevista amb el regidor de governació. Una vegada analitzada la informació facilitada, es desestima la queixa presentada per considerar que les actuacions de l’ajuntament en aquesta problemàtica pel que fa als temes que són de competència municipal han estat les correctes i s’informa a la persona que ha presentat la queixa que pot adreçar-se a la via judicial que és competent en temes de problemes entre veïns. 29
 30. 30. SANITAT Expd. 08/2006 Classificació: Informació Situació: Tancat Descripció: Es planteja una queixa relacionada amb l’àmbit de la sanitat. En concret, aquesta persona es queixa per la negativa de l’especialista a atendre’l per considerar que ja no necessita ser atès des del servei. Aquesta persona havia presentat la queixa davant el servei d’atenció a l’usuari i la resposta va ser que dos especialistes diferents que l’havien visitat havien diasnosticat que aquesta persona no necessitava seguiment mèdic d’aquest servei. Atès que aquest cas no és competència de la Sindicatura, es fa una consulta al Síndic de Greuges de Catalunya abans de derivar a la persona interessada. La resposta des de l’oficina del Síndic és que si la raó per no atendre’l és un criteri mèdic argumentat, els Síndics no poden qüestionar els criteris mèdics. Una altra cosa seria que la negació d’atenció hagués estat irracional i no argumentada i que respongués a criteris personals no mèdics. En aquest cas es podria trametre la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya que estudiaria si el procediment que s’ha seguit en l’atenció d’aquesta persona ha estat correcte o no. Des de la Sindicatura de Greuges s’informa a la persona interessada i se l’emplaça a que resolgui aquest problema dins l’àmbit de la sanitat. TRANSPORT PÚBLIC Expd. 36/2006 Classificació: Queixa/Admesa/Desestimada Situació: Tancat Descripció: Es planteja una queixa d’una persona que no ha pogut beneficiar-se del carnet de l’autobús urbà gratuït perquè la seva pensió passa el bàrem establert i que sol.licita que aquest sigui universal per a tots els pensionistes. Des de la Sindicatura Municipal de Greuges, es demana informació al departament de serveis socials sobre el sistema que es segueix per atorgar un carnet o un altre. Segons la informació facilitada, l’atorgament del carnet blau o taronja està regulat a l’Ordenança del sistema de tarifació social del transport al municipi d’Igualada. Es comprova que el procediment seguit per l’Ajuntament per a la denegació del carnet gratuït és el correcte i es desestima la queixa. No es considera oportú fer cap més actuació en aquest tema. 30
 31. 31. URBANISME- TITULARITAT TERRENYS Exp.: 26/2006 Classificació: Informació Situació: Tancat Descripció: Es planteja una queixa sobre l’actuació de l’administració local davant un conflicte entre veïns sobre la titularitat d’un terreny per la manera com es va fer la revisió cadastral al municipi. Atès que es tracta d’una finca que no pertany al municipi d’Igualada, es deriva el cas a l’Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya. 31
 32. 32. 9.- TAULA COMPARATIVA DE LES ACTUACIONS PER ANYS ANYS ACTUACIONS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 SOROLLS 2 2 3 6 6 5 MULTES 4 5 9 17 6 9 VIALITAT 2 3 2 4 URBANISME 5 1 5 3 4 MEDI AMBIENT 1 3 3 SANITAT 3 1 1 2 BENESTAR 4 2 2 5 1 1 SOCIAL ESPORTS 1 1 1 INTERIOR 2 2 2 5 3 3 CONSUM 1 1 3 1 1 IMPOSTOS 4 9 1 9 4 5 INDÚSTRIES 2 4 3 1 2 JUSTÍCIA 1 1 2 SERVEIS 2 3 10 4 MUNICIPALS PROBLEMES 2 2 3 VEÏNS HABITATGE 4 3 EDUCACIÓ 4 2 TRANSPORT 2 2 PÚLIC ALTRES 9 7 3 TOTAL 28 28 36 73 51 53 32
 33. 33. 10.- GRÀFICS 33
 34. 34. ACTUACIÓ 27 25 1 Actuació d'ofici Informació Queixa 34
 35. 35. ADMISSIÓ 19 6 Admesa No admesa 35
 36. 36. RESOLUCIÓ 11 6 1 1 Desestimada Mediació amistosa Recomanació Estimada Recomanació/ Desestimada
 37. 37. SERVEIS AJUNTAMENT I ALTRES 12 8 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
 38. 38. Transport públic 2 Tramitació papers extrangers 1 Transport públic 2 Tramitació papers extrangers 1 Titularitat terrenys 2 Terrenys 1 Sanitat 2 Responsabilitat Patrimonial 1 Problemàtica socioeconòmica 1 Problema veïns 3 Pintades en façana 1 Obra privada 1 Neteja via pública 1 Multa trànsit 5 TEMA Multa menor 3 Multa contaminació acústica 1 Molèsties funcionament indústria 2 Mal estat via pública 1 Impostos 2 Habitatge 3 Escombraries/ Neteja via pública 1 Educació 2 Contribucions especials 3 Contaminació acústica 5 Consum 1 Circulació 4 Antena 1 Aigua 1 Actuació personal municipal 2
 39. 39. ESQUEMA CLASSIFICACIÓ (d’acord a conclusions trobada V Forumsd de 27 d’abril de 2003) En tràmit Nº Consultes Assessorament Informació Nº 27 Tancades Nº 27 Acceptada Recomanació Nº 1 Solucionades per mediació Nº 11 amistosa Acceptada parcialment Nº Estimades Nº 2 Admeses Nº 19 No acceptada Nº 1 Desestimades Nº 6 Arxivades per Nº Pendent de Resposta Nº desistiment Queixes rebudes Nº 25 En Tràmit Nº Inadmeses Nº 6 Arxivades per Nº desistiment Acceptada Recomanació Nº En Tràmit Nº Acceptada Parcialment Nº Actuació d’ofici Nº 1 No Acceptada Nº 39
 40. 40. 11.- OBJECTIUS 2007 11.1- Un dels objectius preferents per a l’any 2007 seria convèncer l’Ajuntament d’Igualada de la necessitat d’aplicar mesures efectives per controlar i reduir la contaminació acústica que s’observa a la ciutat, tema especialment d’actualitat després d’haver-se aprovat l’Ordenança municipal de sorolls i vibracions. 11.2- Donar alternatives de caire educatiu en aquells casos de menors d’edat que hagin comès una infracció administrativa, per tal que el fet no quedi, únicament, en una sanció econòmica.
 41. 41. 12.- RECULL DE PREMSA 39

×