Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EL PRAT
AMB LES
PERSONES
CARTERA MUNICIPAL
DE SERVEIS SOCIALS
EL PRAT
AMB LES
PERSONES
CARTERA MUNICIPAL
DE SERVEIS SOCIALS
De l’original: Ajuntament del Prat de Llobregat, febrer de 2015
Autoria: Secció de Serveis Socials
Concepció gràfica i dis...
Posem al teu abast la Cartera de Serveis Socials de l’Ajuntament del Prat
de Llobregat, un instrument que recull, de maner...
5
Índex
Índex
1.	INTRODUCCIÓ ................................................................................................
6
	 3.3.	Serveis adreçats als infants, adolescents i joves...................................................................
7
Índex
	 3.5.	Serveis adreçats a persones amb discapacitat / diversitat funcional...........................................
9
Introducció
1. Introducció
La Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat neix amb el propòsit d’acostar ...
10
Per a cada servei, prestació i actuació social s’han definit els aspectes següents: el nom que
l’identifica; la descrip...
11
Introducció
2. Els serveis bàsics d’atenció social
El Sistema Català de Serveis Socials té la missió d’assegurar la igu...
12
La Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP) atén les persones que tenen reconegut el grau de
dependència i les persones...
13
Serveisbàsicsd’atenciósocial
QUÈ ÉS?
És un equip bàsic d’atenció social format per
treballadors/ores socials i personal...
14
QUÈ SÓN?
Són equips multidisciplinaris formats per
treballadors/ores socials, educadors/ores
socials i personal adminis...
15
Serveisbàsicsd’atenciósocial
QUÈ ÉS?
És un equip bàsic d’atenció social format per
treballadors/ores socials, treballad...
16
3. Cartera municipal de serveis socials
escoltem
ajudem
acompanyem
a prop teu
Serveisadreçatsalapoblacióengeneral17
3.1. Serveis adreçats a la població en general
Els serveis que es presenten en aques...
18
QUÈ ÉS?
És un servei de recepció i atenció de les
demandes d’informació i assessorament a les
persones en matèria de se...
Serveisadreçatsalapoblacióengeneral19
QUÈ ÉS?
És un servei que es presta fora de l’horari i dels
circuits d’atenció ordina...
20
QUÈ ÉS?
Són ajuts o descomptes sobre la tarifa del
subministrament d’aigua que es concedeixen
sempre que es compleixin ...
Serveisadreçatsalapoblacióengeneral21
QUÈ ÉS?
És un ajut econòmic per al pagament de l’IBI,
per a persones en situació d’a...
22
QUÈ ÉS?
És un servei d’informació, assessorament i
intermediació en deutes hipotecaris que es
presta en conveni amb la ...
Serveisadreçatsalapoblacióengeneral23
QUÈ ÉS?
És un servei que aborda qualsevol mena de
conflictes relacionats amb la conv...
25
3.2. Serveis adreçats a famílies i
persones en situació de vulnerabilitat
	Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciód...
26
QUÈ ÉS?
És un conjunt, organitzat i coordinat, d’accions
professionals que tenen com a objectius la
millora de la quali...
Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat27
QUÈ ÉS?
Són ajuts econòmics que atorga l’Ajuntament,
a travé...
28
QUÈ ÉS?
És un projecte de ciutat que treballa per
minimitzar l’impacte de la crisi econòmica,
coordinant tots els recur...
Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat29
QUÈ ÉS?
És un servei que es presta principalment a
domicili,...
30
QUÈ ÉS?
És un servei d’acolliment residencial que
supleix puntualment la llar familiar en casos
excepcionals, d’urgènci...
Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat31
QUÈ ÉS?
És una prestació econòmica que es
complementa amb ac...
32
QUÈ ÉS?
És un espai d’intervenció grupal amb famílies,
per promoure l’autonomia personal, potenciar
el desenvolupament ...
Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat33
QUÈ ÉS?
És un itinerari de suport a la inserció sociolaboral...
34
QUÈ ÉS?
Són accions formatives de curta durada en
l’àmbit de l’economia domèstica, amb l’objectiu
d’optimitzar els recu...
Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat35
QUÈ SÓN?
Són accions coordinades d’informació,
orientació, m...
36
QUÈ ÉS?
És un programa intensiu d’intervenció social que
fa un treball relacional, educatiu i sociolaboral a
través d’h...
Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat37
QUÈ ÉS?
És un conjunt d’accions orientades a millorar
les co...
38
QUÈ ÉS?
És un servei d’orientació jurídica prestat per
advocats del Col·legi d’Advocats de Barcelona,
per donar un prim...
Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat39
QUÈ ÉS?
És un servei que ofereix suport psicoterapèutic
amb ...
40
QUÈ ÉS?
Són ajuts econòmics que atorga l’Agencia
Catalana de l’Habitatge per prevenir la pèrdua
de l’habitatge habitual...
Serveisadreçatsalsinfants,adolescentsijoves41
3.3. Serveis adreçats als infants,
adolescents i joves
Els serveis que es pr...
42
QUÈ ÉS?
És un conjunt, organitzat i coordinat, d’accions
professionals que tenen com a objectius la
millora de la quali...
Serveisadreçatsalsinfants,adolescentsijoves43
QUÈ ÉS?
És un servei social especialitzat, d’atenció diürna,
adreçat a infan...
44
QUÈ ÉS?
És un servei que ofereix orientació i suport
terapèutic, individual o grupal, a famílies amb
fills/es, parelles...
Serveisadreçatsalsinfants,adolescentsijoves45
QUÈ ÉS?
És un projecte d’intervenció socioeducativa
per a mares amb infants ...
46
QUÈ ÉS?
És un servei que fa la valoració i atenció d’infants
en risc de desemparament o en situació de
desemparament, a...
Serveisadreçatsalsinfants,adolescentsijoves47
QUÈ ÉS?
És un servei que es presta principalment a
domicili, dirigit a propo...
48
QUÈ ÉS?
És una ajuda econòmica i / o material per a
l’alimentació i higiene infantil amb la finalitat de
contribuir a c...
Serveisadreçatsalsinfants,adolescentsijoves49
QUÈ ÉS?
És un ajut econòmic complementari de l’ajut
individual de menjador. ...
50
QUÈ ÉS?
És una adaptació de les tarifes de l’escola bressol
en funció de la capacitat econòmica de la unitat
familiar.
...
Serveisadreçatsalsinfants,adolescentsijoves51
QUÈ ÉS?
És un ajut que dóna suport econòmic als centres
educatius, perquè pu...
52
QUÈ ÉS?
Són ajuts econòmics, vinculats a un pla
d’intervenció social, amb l’objectiu d’aconseguir
que els infants amb n...
Serveisadreçatsalsinfants,adolescentsijoves53
QUÈ ÉS?
És un ajut econòmic que té l’objectiu d’afavorir
la participació del...
54
QUÈ ÉS?
És un programa d’orientació, informació i
acompanyament personal, formatiu i laboral,
que té com a objectiu don...
Serveisadreçatsalagentgran55
3.4. Serveis adreçats a la gent gran
Els serveis que es presenten en aquest àmbit tenen la fi...
56
QUÈ ÉS?
És un conjunt, organitzat i coordinat, d’accions
professionals que tenen com a objectius la
millora de la quali...
Serveisadreçatsalagentgran57
QUÈ ÉS?
És un servei que es presta principalment a
domicili, dirigit a proporcionar atenció p...
58
QUÈ ÉS?
És un servei d’atenció domiciliària que, amb la
tecnologia adequada, permet detectar situacions
d’emergència, d...
Serveisadreçatsalagentgran59
QUÈ ÉS?
És un servei de menjador que ofereix l’àpat
principal del dia, el dinar, per a person...
60
QUÈ ÉS?
És un programa de suport de la Diputació de
Barcelona, adreçat a persones grans amb
dificultats de dependència ...
Serveisadreçatsalagentgran61
QUÈ ÉS?
És un servei en què diversos equips
multidisciplinaris tenen la missió de valorar la
...
62
QUÈ ÉS?
És un projecte d’intervenció grupal per a familiars
cuidadors de persones amb dependència que
té la finalitat d...
Serveisadreçatsalagentgran63
QUÈ ÉS?
És un servei d’acolliment diürn que dóna suport a
les persones grans que necessiten o...
64
QUÈ ÉS?
És un servei residencial per a persones grans
amb un grau baix de dependència, que els facilita
un entorn subst...
Serveisadreçatsalagentgran65
QUÈ ÉS?
És un servei d’acolliment residencial, amb
caràcter permanent o temporal, i d’assistè...
66
QUÈ ÉS?
És un programa de suport de la Diputació de
Barcelona que té com a finalitat millorar la
qualitat de vida dels ...
Serveisadreçatsalagentgran67
QUÈ ÉS?
És un servei complementari de suport als
serveis socials diürns d’atenció especialitz...
68
QUÈ ÉS?
És un servei esporàdic de transport especial que,
de manera complementària i progressiva, dóna
resposta a les n...
Serveisadreçatsalagentgran69
QUÈ ÉS?
És un projecte d’intervenció comunitària per
prevenir i detectar l’aïllament i el ris...
70
QUÈ ÉS?
És el servei d’informació de referència per
a la gent gran del Prat.
Té com a finalitat faciliar informació sob...
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat

596 views

Published on

La Cartera de Serveis Socials és un instrument que recull, de manera senzilla i ordenada, la informació relativa als serveis socials que es presten o tramiten des de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat

 1. 1. EL PRAT AMB LES PERSONES CARTERA MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
 2. 2. EL PRAT AMB LES PERSONES CARTERA MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
 3. 3. De l’original: Ajuntament del Prat de Llobregat, febrer de 2015 Autoria: Secció de Serveis Socials Concepció gràfica i disseny: Endora disseny Correcció: CNL El Prat Imprès a: El tinter, arts gràfiques, edicions i produccions ISBN: 978-84-87486-34-0 Ajuntament del Prat de Llobregat Pl. de la Vila, 1 08820 El Prat de Llobregat Tel. 93 379 00 50 ssocials@elprat.cat www.elprat.cat
 4. 4. Posem al teu abast la Cartera de Serveis Socials de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, un instrument que recull, de manera senzilla i ordenada, la informació relativa als serveis socials que es presten o tramiten des de l’Ajuntament. La Cartera s’ha creat per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als Serveis Socials, amb una informació clara i entenedora. La publicació d’aquesta Cartera és un avenç en l’àmbit social, ja que dóna a conèixer a la població la globalitat de prestacions, serveis i actuacions que es duen a terme des de l’àmbit municipal per informar, assessorar, donar suport i, en definitiva, ajudar les persones del Prat. El document dedica especial atenció a explicar els serveis socials bàsics com a eix estructural del Sistema local de Serveis Socials i classifica el conjunt de prestacions i serveis en vuit àmbits d’actuació. Amb aquesta cartera de serveis posem a les teves mans la informació de tots els recursos municipals d’atenció social: serveis, prestacions i tràmits que presten els diferents equipaments municipals d’atenció a les persones, i t’expliquem com accedir-hi per fer-los més propers a tu. Darrere de cadascun d’aquests serveis, hi trobaràs un equip de professionals amb la voluntat d’escoltar-te i acompanyar-te per millorar el teu benestar i la teva qualitat de vida. Margarita García Tinenta d’alcalde d’Acció Social
 5. 5. 5 Índex Índex 1. INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................... 9 2. ELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL ....................................................................................... 11 3. CARTERA MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS .................................................................................. 16 3.1. Serveis adreçats a la població en general ................................................................................. 17 3.1.1. Servei d’informació i orientació social bàsica................................................................... 18 3.1.2. Servei d’atenció d’urgència i emergència social .............................................................. 19 3.1.3. Tarifació social de l’aigua................................................................................................. 20 3.1.4. Ajut econòmic per a l’impost sobre béns immobles (IBI).................................................. 21 3.1.5. Servei d’intermediació per a persones amb dificultats per pagar la hipoteca de l’habitatge habitual....................................................................................... 22 3.1.6. Servei de mediació ciutadana i comunitària .................................................................... 23 3.2. Serveis adreçats a famílies i persones en situació de vulnerabilitat........................................... 25 3.2.1. Servei bàsic d’atenció social............................................................................................ 26 3.2.2. Prestacions econòmiques per a la cobertura de necessitats bàsiques............................. 27 3.2.3. Punt Solidari del Prat. Servei de distribució gratuïta d’aliments ....................................... 28 3.2.4. Servei d’ajuda a domicili .................................................................................................. 29 3.2.5. Servei d’allotjament d’urgència........................................................................................ 30 3.2.6. Renda mínima d’inserció (RMI)........................................................................................ 31 3.2.7. Programa de suport per al desenvolupament de competències personals....................... 32 3.2.8. Programa de suport per al desenvolupament de competències professionals................. 33 3.2.9. Tallers de formació per a la millora de la gestió de l’economia domèstica........................ 34 3.2.10. Mesures contra la pobresa energètica............................................................................. 35 3.2.11. Programa d’habitatges temporals d’inclusió amb suport socioeducatiu.......................... 36 3.2.12. Servei de millora i manteniment de l’habitatge ................................................................ 37 3.2.13. Punt d’orientació jurídica ................................................................................................. 38 3.2.14. Servei d’atenció psicològica per a persones en risc d’exclusió social............................... 39 3.2.15. Ajuts per al pagament de quotes hipotecàries o de lloguer.............................................. 40
 6. 6. 6 3.3. Serveis adreçats als infants, adolescents i joves........................................................................ 41 3.3.1. Servei bàsic d’atenció social............................................................................................ 42 3.3.2. Centre Obert Municipal “La Caseta”.................................................................................. 43 3.3.3. Espai d’Atenció a Famílies................................................................................................ 44 3.3.4. Centre Matern Infantil ...................................................................................................... 45 3.3.5. Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA).................................. 46 3.3.6. Servei d’ajuda a domicili .................................................................................................. 47 3.3.7. Ajuts per a alimentació i higiene infantil .......................................................................... 48 3.3.8. Ajut individual complementari de menjador escolar......................................................... 49 3.3.9. Tarifació social de les escoles bressol municipals........................................................... 50 3.3.10. Ajuts per a l’escolarització ............................................................................................... 51 3.3.11. Ajut per a activitats socioeducatives................................................................................ 52 3.3.12. Ajut per a activitats de lleure educatiu, esportiu i cultural................................................. 53 3.3.13. Servei d’atenció, assessorament i acompanyament a joves............................................. 54 3.4. Serveis adreçats a la gent gran................................................................................................... 55 3.4.1. Servei bàsic d’atenció social............................................................................................ 56 3.4.2. Servei d’ajuda a domicili................................................................................................... 57 3.4.3. Servei de teleassistència domiciliària............................................................................... 58 3.4.4. Servei de menjador social ............................................................................................... 59 3.4.5. Servei d’arranjaments a l’habitatge ................................................................................. 60 3.4.6. Servei de valoració i revisió del grau de dependència....................................................... 61 3.4.7. Grup de suport emocional per a familiars cuidadors........................................................ 62 3.4.8. Servei de centre de dia..................................................................................................... 63 3.4.9. Residència municipal Penedès......................................................................................... 64 3.4.10. Servei de residència assistida ......................................................................................... 65 3.4.11. Servei de Respir residencial ............................................................................................. 66 3.4.12. Servei de transport adaptat fix ........................................................................................ 67 3.4.13. Servei de transport adaptat esporàdic ............................................................................. 68 3.4.14. Projecte Antenes.............................................................................................................. 69 3.4.15. Punt de la Gent Gran ....................................................................................................... 70 3.4.16. Programa Municipal de Lleure de la Gent Gran................................................................ 71 3.4.17. Casal Municipal de la Gent Gran El Remolar ................................................................... 72 3.4.18. Horts lúdics municipals per a la gent gran....................................................................... 73
 7. 7. 7 Índex 3.5. Serveis adreçats a persones amb discapacitat / diversitat funcional......................................... 75 3.5.1. Servei bàsic d’atenció social............................................................................................ 76 3.5.2. Servei d’ajuda a domicili .................................................................................................. 77 3.5.3. Servei de teleassistència domiciliaria .............................................................................. 78 3.5.4. Servei de valoració i revisió del grau de dependència ...................................................... 79 3.5.5. Grup de suport emocional per a familiars cuidadors........................................................ 80 3.5.6. Servei de Respir residencial.............................................................................................. 81 3.5.7. Servei de transport adaptat fix ........................................................................................ 82 3.5.8. Servei de transport adaptat esporàdic.............................................................................. 83 3.5.9. Fundació Rubricatus........................................................................................................ 84 3.5.10. Programa Municipal de les Persones amb Discapacitat .................................................. 85 3.6. Serveis adreçats a les dones....................................................................................................... 87 3.6.1. Servei bàsic d’atenció social............................................................................................ 88 3.6.2. Servei d’informació a les dones. SIAD del Prat................................................................. 89 3.6.3. Servei d’atenció a dones en situació de risc per violència masclista ................................ 90 3.7. Serveis adreçats a persones amb conducta addictiva................................................................ 91 3.7.1. Servei bàsic d’atenció social............................................................................................ 92 3.7.2. Servei d’atenció i assessorament en l’àmbit de les conductes addictives........................ 93 3.7.3. Servei d’acompanyament i suport a l’inserció socio-laboral ............................................ 94 3.7.4. Servei d’Atenció a Joves i Adolescents............................................................................. 95 3.7.5. Programa calor i cafè....................................................................................................... 96 3.8. Serveis adreçats a població immigrada ..................................................................................... 97 3.8.1. Servei bàsic d’atenció social............................................................................................ 98 3.8.2. Serveis d’acollida a persones immigrades estrangeres ................................................... 99 4. MAPA DE SERVEIS .......................................................................................................................... 100 5. ENTITATS LOCALS QUE PRESTEN SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIAL .................................................... 102 6. GLOSSARI ....................................................................................................................................... 105 7. MARC LEGAL DE REFERÈNCIA ........................................................................................................ 107
 8. 8. 9 Introducció 1. Introducció La Cartera Municipal de Serveis Socials del Prat de Llobregat neix amb el propòsit d’acostar a la ciutadania els serveis que es presten des dels diferents àmbits municipals, amb la finalitat de contribuir al benestar de les persones. La publicació d’aquesta cartera municipal de serveis garanteix el dret a la informació sobre els serveis socials de competència municipal, per facilitar que tothom qui ho necessiti hi tingui accés. Es configura com un conjunt de serveis, prestacions, tràmits i actuacions de prevenció, atenció i promoció social que es presten directament des de l’Ajuntament i en col·laboració amb les entitats del tercer sector. A la ciutat existeixen entitats del tercer sector que també presten serveis de caràcter social per atendre diferents necessitats de la ciutadania. A la Cartera Municipal de Serveis Socials es presenta la informació bàsica d’aquestes entitats. La Cartera Municipal de Serveis Socials conté, principalment, una descripció organitzativa dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de l’Ajuntament, com a punt d’accés immediat al sistema públic de serveis socials i proper a la ciutadania; i una relació dels diferents serveis municipals, organitzats en vuit àmbits d’actuació específics: 1. Serveis adreçats a la població en general 2. Serveis adreçats a famílies i persones en situació de vulnerabilitat 3. Serveis adreçats als infants, adolescents i joves 4. Serveis adreçats a la gent gran 5. Serveis adreçats a persones amb discapacitat / diversitat funcional 6. Serveis adreçats a les dones 7. Serveis adreçats a persones amb conducta addictiva 8. Serveis adreçats a població immigrada
 9. 9. 10 Per a cada servei, prestació i actuació social s’han definit els aspectes següents: el nom que l’identifica; la descripció i els objectius principals; allò que ofereix; el grup de població o la necessitat social concreta que atén; com s’hi accedeix; on està ubicat i quin és el seu cost en el cas que hi hagi participació econòmica de les persones beneficiàries. La cartera inclou un mapa que ajuda a localitzar territorialment els principals serveis municipals, la relació d’entitats que presten serveis de caràcter social, un glossari que ajuda a definir la terminologia més específica i una relació del marc legal de referència.
 10. 10. 11 Introducció 2. Els serveis bàsics d’atenció social El Sistema Català de Serveis Socials té la missió d’assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de les necessitats personals bàsiques i socials, garantint l’accés universal i els estàndards de qualitat òptims, i contribuint al benestar de les persones i dels grups en la comunitat (Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013). La Llei 12/2007 de serveis socials, en l’article 31, atribueix als municipis les competències següents, entre d’altres: crear i gestionar els serveis socials necessaris; establir els centres i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics; i coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals. Els Serveis Socials Bàsics (SSB) són el primer nivell del sistema públic de serveis socials. S’adrecen a tota la població empadronada al municipi, especialment a aquelles persones, famílies i grups que es troben en situació d’especial necessitat. Els SSB es concreten en els serveis d’atenció domiciliària, els serveis residencials d’estada limitada, el servei de menjador social, els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, i els serveis bàsics d’atenció social (SBAS). L’atenció social bàsica es concreta en accions d’informació, diagnòstic, orientació, acompanyament, suport, i assessorament individual i comunitari. La Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) esdevé la porta d’accés als serveis bàsics d’atenció social del municipi. Aquest equip ofereix una atenció immediata d’informació i orientació a la demanda del ciutadà. Els diferents equips bàsics d’atenció social (EBAS) atenen les persones que requereixen una atenció social continuada i un acompanyament. Els EBAS s’organitzen territorialment d’acord amb el principi de proximitat a la ciutadania i de descentralització dels serveis. A la nostra ciutat hi ha quatre equips professionals multidisciplinaris d’atenció social, formats per treballadors/ores socials i educadores/ores socials.
 11. 11. 12 La Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP) atén les persones que tenen reconegut el grau de dependència i les persones que en tenen cura. Aquests equips compten amb el suport de professionals especialitzats en les diferents temàtiques d’àmbit social com la Unitat de gestió de serveis de Proximitat (UPROX) i de programes que donen suport a l’atenció social bàsica. SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS Serveis Bàsics d’Atenció Social UPASS EBAS UDEP Serveis d’atenció domiciliària Serveis residencials d’estada limitada Servei de menjador social Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents
 12. 12. 13 Serveisbàsicsd’atenciósocial QUÈ ÉS? És un equip bàsic d’atenció social format per treballadors/ores socials i personal administratiu de suport. La seva organització respon a la voluntat de donar una resposta ràpida i eficaç a les demandes/necessitats socials dels ciutadans i ciutadanes del Prat, i presta una atenció especial a les situacions d’urgència social. L’equip centra la seva activitat en la prestació del servei d’informació i orientació social. El seu àmbit d’actuació és tot el municipi del Prat de Llobregat. QUÈ OFEREIX? • Recepció i anàlisi de les demandes dels ciutadans/anes • Primera valoració de les situacions de necessitat que es plantegen • Informació clara i entenedora sobre drets, prestacions i serveis disponibles • Orientació sobre els recursos i les actuacions socials més adients per a cada situació • Tramitació de prestacions econòmiques d’urgència social • Traspàs als equips bàsics d’atenció social territorials (EBAS) en aquelles situacions en què sigui necessària una intervenció social continuada • Atenció de situacions d’urgència social A QUI S’ADREÇA? A tots els ciutadans i ciutadanes residents al Prat de Llobregat. COM S’HI POT ACCEDIR? S’hi accedeix directament en l’horari d’atenció al públic. ON ESTÀ UBICAT? Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) C. d’Ignasi Iglesias, 9 Tel. 93 379 00 50 (ext. 5494 - 5495) A/e: ssocials@elprat.cat Horari d’atenció: - Matins: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h - Tardes: dilluns, dimecres i dijous de 16 a 18 h Horari d’estiu (juliol i agost): de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS)
 13. 13. 14 QUÈ SÓN? Són equips multidisciplinaris formats per treballadors/ores socials, educadors/ores socials i personal administratiu de suport. Els professionals centren la seva activitat en la intervenció social i el tractament de les dificultats que afecten la integració i el benestar de les persones, grups i comunitat. Actuen com a recurs i orienten i deriven les persones que s’hi adrecen cap a altres serveis i prestacions de la xarxa de serveis socials. QUÈ OFEREIX? • Intervenció social continuada a partir d’un pla d’atenció social individual o de convivència en funció de la valoració de la situació de necessitat i amb acord mutu entre les parts • Valoració professional de les situacions particulars, adreçada a l’assignació dels recursos públics disponibles • Gestió d’ajuts de suport social per atendre necessitats bàsiques • Orientació i derivació als serveis socials especialitzats • Tramitació de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques pròpies o d’altres administracions • Aplicació de protocols de prevenció i atenció davant de situacions de maltractaments o de sospita de maltractaments (infància, gent gran, dones en situació de violència masclista) A QUI S’ADREÇA? A tots els ciutadans i ciutadanes empadronats al Prat de Llobregat. COM S’HI POT ACCEDIR? L’accés es fa a partir de la valoració de la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS). ON ESTAN UBICATS? • EBAS Centre. C. d’Ignasi Iglesias, 9 Tel. 93 379 00 50 (ext. 5125) • EBAS Marina. Centre Cívic Jardins de la Pau Tel. 93 379 00 50 (ext. 5760) • EBAS Ribera Baixa. Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa. Tel. 93 379 00 50 (ext. 5730) • EBAS Sant Cosme. C. del Riu Anoia, 19 Tel. 93 379 00 50 (ext. 5910) A/e: ssocials@elprat.cat Horari d’atenció al públic: - Matins: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h - Tardes: dimecres de 16 a 18 h COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS)
 14. 14. 15 Serveisbàsicsd’atenciósocial QUÈ ÉS? És un equip bàsic d’atenció social format per treballadors/ores socials, treballadors/ores familiars i personal administratiu de suport. Centra la seva activitat en l’atenció social a persones que tenen reconegut el grau de dependència. Vetlla perquè les persones amb dependència accedeixin als serveis i prestacions més adequats en cada moment, revisa el programa individual d’atenció a la dependència quan correspon i en fa l’atenció i el seguiment continuat. També promou campanyes de sensibilització. El seu àmbit d’actuació és tot el municipi del Prat de Llobregat. QUÈ OFEREIX? • Intervenció social continuada, derivada de la situació de dependència • Proposició, establiment i revisió del programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal • Tramitació de prestacions de servei i econòmiques derivades de la Llei de dependència • Gestió d’ajuts de suport social per atendre necessitats bàsiques • Promoció i suport als grups de cuidadors/ores A QUI S’ADREÇA? A tots els ciutadans i ciutadanes empadronats al Prat de Llobregat que tinguin reconegut el grau de dependència i als seus familiars o cuidadors/ores. COM S’HI POT ACCEDIR? Per accedir a aquest servei es necessari concertar cita prèvia. ON ESTÀ UBICAT? Secció de Serveis Socials C. del Centre, 26-30 (1a planta) Tel. 93 379 00 50 (ext. 5365) A/e: ssocials@elprat.cat COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP)
 15. 15. 16 3. Cartera municipal de serveis socials escoltem ajudem acompanyem a prop teu
 16. 16. Serveisadreçatsalapoblacióengeneral17 3.1. Serveis adreçats a la població en general Els serveis que es presenten en aquest àmbit creen, entre d’altres, dispositius per garantir l’accés als serveis bàsics d’atenció social de caràcter universal a tota la ciutadania. S’ofereixen serveis d’informació i assessorament, d’intervenció social i comunitària, i ajuts per facilitar l’accés als diferents serveis municipals amb la finalitat de contribuir a la igualtat d’oportunitats i al benestar de les persones. La Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) esdevé la porta d’accés als serveis d’acció social i un punt de referència al municipi. Què hi trobaràs? • Servei d’informació i orientació social bàsica • Servei d’atenció d’urgència i emergència social • Tarifació social de l’aigua • Ajut econòmic per a l’impost sobre béns immobles (IBI) • Servei d’intermediació per a persones amb dificultats per pagar la hipoteca de l’habitatge habitual • Servei de mediació ciutadana i comunitària
 17. 17. 18 QUÈ ÉS? És un servei de recepció i atenció de les demandes d’informació i assessorament a les persones en matèria de serveis socials. QUÈ OFEREIX? • Atenció personalitzada • Informació sobre totes les temàtiques relacionades amb el benestar i la integració social de les persones • Orientació sobre el dret a l’accés a serveis i prestacions disponibles, tant propis com d’altres xarxes de protecció social • Suport en la realització de tràmits vinculats a l’accés als serveis i prestacions socials A QUI S’ADREÇA? A les persones residents al Prat de Llobregat COM S’HI POT ACCEDIR? Presencialment, sense cita prèvia, per telèfon i per correu electrònic ON ESTÀ UBICAT? Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) C. d’Ignasi Iglesias, 9 Tel. 93 379 00 50 (ext. 5494 - 5495) A/e: ssocials@elprat.cat Horari d’atenció: - Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h - Tardes: dilluns, dimecres i dijous, de 16 a 18 h Horari d’estiu (juliol i agost): de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei d’informació i orientació social bàsica
 18. 18. Serveisadreçatsalapoblacióengeneral19 QUÈ ÉS? És un servei que es presta fora de l’horari i dels circuits d’atenció ordinaris per atendre situacions sobrevingudes o imprevistes que poden posar en perill la seguretat i la cobertura de les necessitats més bàsiques. QUÈ OFEREIX? • Atenció social immediata • Ajuts d’urgència social • Activació de les mesures de protecció necessàries per donar resposta a les situacions d’urgència i emergència social A QUI S’ADREÇA? A persones i famílies que requereixen una atenció urgent derivada de situacions de risc greu, calamitat pública o catàstrofe . COM S’HI POT ACCEDIR? Presencialment o per telèfon, a traves de la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS), la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, els serveis sanitaris d’urgència o el Jutjat de Guàrdia. ON ESTÀ UBICAT? • Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) C. d’Ignasi Iglesias, 9 Tel. 93 379 00 50 (ext. 5494 - 5495) • Policia Local C. del Riu Llobregat, 2-4 Tel. 93 478 72 72 / 092 • Mossos d’Esquadra Av. de l’Onze de Setembre, 26-28 Tel. 93 554 12 40 / 112 • Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) C. d’Empúries, 1-3 Tel. 93 370 30 18 • Jutjat de Guàrdia Plaça de l’Amistat, 1 Tel. 93 551 90 04 COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei d’atenció d’urgència i emergència social
 19. 19. 20 QUÈ ÉS? Són ajuts o descomptes sobre la tarifa del subministrament d’aigua que es concedeixen sempre que es compleixin els requisits previstos a la normativa aplicable. Tenen l’objectiu de facilitar que persones o famílies amb escassa capacitat econòmica puguin fer-se càrrec del cost del servei. QUÈ OFEREIX? • Cànon Social de l’Aigua: tramitació de la reducció de la tarifa de l’aigua en funció del nombre de persones de la unitat de convivència i el consum, per a persones aturades i pensionistes • Tarifa Social: reducció de la tarifa de l’aigua en funció del nombre de persones de la unitat de convivència i del consum, per a famílies amb ingressos inferiors a l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència) que no gaudeixen del cànon social de l’aigua. A QUI S’ADREÇA? • Cànon Social de l’Aigua: a les persones titulars del contracte de subministrament que percebin la pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viudetat; o bé per a unitats de convivència amb tots els membres a l’atur. • Tarifa Social: a les persones titulars del contracte de subministrament d’una llar on els ingressos de la unitat de convivència siguin inferiors al valor de l’IRSC ponderat segons els membres de la unitat familiar, basant-se en la regulació de l’empresa Aigües del Prat. COM S’HI POT ACCEDIR? Presencialment, a les oficines d’Aigües del Prat ON ESTÀ UBICAT? Aigües Prat Pl. de l’Aigua, 1. Tel. 93 479 35 31 Horari d’atenció: - Matins: de dilluns a divendres, de 8 a 14 h - Tardes: dijous, de 16.15 a 18.45 h A/e: info@aiguesdelprat.cat www.aiguesdelprat.cat COST DEL SERVEI Variable en funció del descompte aplicat, segons la capacitat econòmica i la situació de la unitat de convivència. Tarifació social de l’aigua
 20. 20. Serveisadreçatsalapoblacióengeneral21 QUÈ ÉS? És un ajut econòmic per al pagament de l’IBI, per a persones en situació d’atur de llarga durada, famílies monoparentals o pensionistes amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per aquest impost. QUÈ OFEREIX? Ajuts de fins al 50 % de la quota íntegra de l’IBI de l’habitatge habitual A QUI S’ADREÇA? A persones empadronades en situació d’atur de llarga durada, famílies monoparentals i pensionistes amb escassa capacitat econòmica que compleixin els requisits previstos a les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament i les Bases específiques reguladores per concedir aquests ajuts. COM S’HI POT ACCEDIR? Presencialment, a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) o a la Secció de Gestió Tributària de l’Ajuntament. ON ESTÀ UBICAT? • OIAC (Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana) Pl. Vila, 1 Tel. 93 379 00 50 Horari d’atenció: - Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h - Tardes: de dilluns a dijous, de 16.30 a 19 h • Secció de Gestió Tributària C. Centre, 26-30 Tel. 93 379 00 50 Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h COST DEL SERVEI Variable en funció del descompte aplicat segons la capacitat econòmica. Ajut econòmic per a l’impost sobre béns immobles (IBI)
 21. 21. 22 QUÈ ÉS? És un servei d’informació, assessorament i intermediació en deutes hipotecaris que es presta en conveni amb la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de l’Habitatge, el Col·legi d’Advocats de Barcelona i Càritas. Té la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge familiar habitual. QUÈ OFEREIX? • Informació i assessorament personalitzat • Intermediació amb les entitats financeres A QUI S’ADREÇA? A persones o famílies en risc de perdre el seu habitatge habitual per la impossibilitat d’atendre el pagament de la hipoteca a conseqüència de la pèrdua del lloc de treball, d’una disminució important d’ingressos o d’haver avalat habitatges en situació d’impagament. COM S’HI POT ACCEDIR? Cal sol·licitar cita prèvia, presencialment, per telèfon i per correu electrònic ON ESTÀ UBICAT? Prat Espais. Empresa municipal d’habitatge i aparcament del Prat de Llobregat C. de la Carretera de la Bunyola, 49 Tel. 93 370 50 54 A/e: info@pratespais.com Horari d’atenció: - Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h - Tardes: de dilluns a dijous, 16 a 19 h www.pratespais.com COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei d’intermediació per a persones amb dificultats per pagar la hipoteca de l’habitatge habitual
 22. 22. Serveisadreçatsalapoblacióengeneral23 QUÈ ÉS? És un servei que aborda qualsevol mena de conflictes relacionats amb la convivència dins del municipi, de manera pacífica, imparcial i confidencial. Mitjançant un equip professional s’orienta i s’acompanya les parts implicades, amb la finalitat de millorar i solucionar el conflicte. QUÈ OFEREIX? • Intervenció directa amb les parts implicades per facilitar la resolució positiva dels conflictes (de veïnatge, familiars, generacionals, d’ús de l’espai públic, originats per sorolls, neteja, animals domèstics, comportaments incívics, desacords, malentesos, etc.) • Orientació i assessorament adreçat a persones i col·lectius amb conflictes de convivència • Formació en gestió de conflictes, adreçada a entitats, grups i professionals • Mediació reparadora per resoldre conflictes i com a alternativa a sancions per infraccions de l’Ordenança de Civisme • Creació d’espais de reflexió i diàleg amb l’objectiu de millorar la convivència A QUI S’ADREÇA? A tota la ciutadania COM S’HI POT ACCEDIR? Cal sol·licitar cita prèvia (només cal que ho sol·liciti una de les parts): • per telèfon: 93 379 00 50 (ext. 5600) • presencialment: Cases d’en Puig. Serveis de Ciutadania • per correu electrònic: mediacio@elprat.cat ON ESTÀ UBICAT? Cases d’en Puig. Serveis de Ciutadania Pl. de l’Agricultura, 4 Tel. 93 379 00 50 (ext. 5600) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 21 h www.casesdenpuig.cat COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei de mediació ciutadana i comunitària
 23. 23. 25 3.2. Serveis adreçats a famílies i persones en situació de vulnerabilitat Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat Els serveis que es presenten en aquest àmbit creen dispositius de protecció social per atendre les persones i famílies més vulnerables de la ciutat, i per contribuir a la cobertura de les seves necessitats més bàsiques de subsistència. També actuen amb la finalitat de potenciar les capacitats personals i socials de les persones ateses, per prevenir situacions de deteriorament i facilitar la superació de les dificultats. Els Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) són el punt de referència al municipi per a les persones i famílies que requereixen suport i acompanyament professional per millorar i/o superar les situacions de necessitat en què es poden trobar. Què hi trobaràs? • Servei bàsic d’atenció social • Prestacions econòmiques per a la cobertura de necessitats bàsiques • Punt Solidari del Prat. Servei de distribució gratuïta d’aliments • Servei d’ajuda a domicili • Servei d’allotjament d’urgència • Renda mínima d’inserció (RMI) • Programa de suport desenvolupament competències personals • Programa de suport desenvolupament competències professionals • Tallers de formació per millorar gestió economia domèstica • Mesures contra la pobresa energètica • Programa d’habitatges temporals d’inclusió amb suport socioeducatiu • Servei de millora i manteniment de l’habitatge • Punt d’orientació jurídica • Servei d’atenció psicològica per a persones en risc d’exclusió social • Ajuts per al pagament de quotes hipotecàries o de lloguer
 24. 24. 26 QUÈ ÉS? És un conjunt, organitzat i coordinat, d’accions professionals que tenen com a objectius la millora de la qualitat de vida i la inclusió social de les persones, especialment d’aquelles que es troben en situació de necessitat, risc o d’exclusió social. Les seves actuacions se centren en el coneixement, la prevenció, la intervenció, i el seguiment de les situacions de necessitat social. L’atenció social s’orienta al treball social individual, grupal i comunitari i es presta des dels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS). QUÈ OFEREIX? • Informació, orientació i assessorament • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió • Aplicació del tractament social de suport i socioeducatiu a persones, famílies o grups • Tramitació i seguiment de programes i prestacions • Derivació als serveis socials d’atenció especialitzada o a altres recursos de benestar social A QUI S’ADREÇA? A persones empadronades al municipi en situació de necessitat o de risc social. COM S’HI POT ACCEDIR? Per derivació de la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) ON ESTÀ UBICAT? • Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) • Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) Més informació i dades de contacte pàg. 100 COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei bàsic d’atenció social
 25. 25. Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat27 QUÈ ÉS? Són ajuts econòmics que atorga l’Ajuntament, a través dels serveis socials, a les persones o famílies, per pagar deutes, comprar productes o utilitzar serveis amb l’objectiu de donar resposta a situacions de necessitats puntuals i urgents, i assegurar la cobertura de les necessitats més bàsiques de subsistència. QUÈ OFEREIX? • Ajuts econòmics d’urgència social per atendre situacions sobrevingudes i de caràcter temporal • Ajuts econòmics de suport familiar puntuals, vinculats a un pla d’intervenció social A QUI S’ADREÇA? A persones o famílies empadronades al municipi amb carència o insuficiència de recursos econòmics per atendre les necessitats bàsiques de subsistència (alimentació, salut, higiene i roba bàsica, allotjament, i seguretat o protecció personal). COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. ON ESTÀ UBICAT? • Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) • Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) • Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP) Més informació i dades de contacte pàg. 100 COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Prestacions econòmiques per a la cobertura de necessitats bàsiques
 26. 26. 28 QUÈ ÉS? És un projecte de ciutat que treballa per minimitzar l’impacte de la crisi econòmica, coordinant tots els recursos locals de suport alimentari, d’higiene i de neteja per a les famílies en seguiment als serveis socials. El servei es presta en conveni entre l’Ajuntament, Creu Roja i Càritas. QUÈ OFEREIX? Aliments i productes d’higiene personal i neteja bàsica, gratuïtament i de forma temporal. Mitjançant un sistema de cita prèvia, les famílies usuàries del servei perceben un lot alimentari cada quinze dies i un lot d’higiene i neteja cada tres mesos. A QUI S’ADREÇA? A persones i/o famílies amb problemàtiques socials i/o econòmiques ateses pels serveis bàsics d’atenció social COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. En qualsevol cas, la persona interessada haurà d’acreditar la documentació i requisits que estableix el barem d’accés al servei. ON ESTÀ UBICAT? Punt Solidari Parc del Fondo d’en Peixo, s/n Horari d’atenció: - Matins: dimarts, dimecres i dijous, de 9.30 a 13.30 h - Tardes: dimarts, dimecres i dijous, de 15 a 19.30 h COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Punt Solidari del Prat. Servei de distribució gratuïta d’aliments
 27. 27. Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat29 QUÈ ÉS? És un servei que es presta principalment a domicili, dirigit a proporcionar atenció personal, ajuda a la llar i suport social, amb l’objectiu de promoure una millor qualitat de vida de les persones i potenciar la seva autonomia i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari. QUÈ OFEREIX? • Activitats d’atenció personal: ajuda per al vestit i el calçat, l’alimentació, la higiene personal, etc. • Atenció a les necessitats del domicili: ajuda en el manteniment bàsic i la neteja de la llar, en la compra i preparació d’àpats, en la neteja i l’organització de la roba, etc. • Activitats de suport social i de relació amb l’entorn: actuacions per adquirir o recuperar hàbits domèstics i de convivència, i per prevenir possibles situacions de deteriorament i de risc; acompanyaments fora del domicili per accedir a l’assistència sanitària, als centres escolars o socioeducatius, etc. A QUI S’ADREÇA? A persones i/o famílies valorades des dels serveis bàsics d’atenció social de l’Ajuntament, amb dificultats per desenvolupar les activitats de la vida diària, dificultats d’integració social o amb manca d’autonomia personal. COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? El servei es presta al domicili de les persones usuàries. COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei d’ajuda a domicili
 28. 28. 30 QUÈ ÉS? És un servei d’acolliment residencial que supleix puntualment la llar familiar en casos excepcionals, d’urgència o emergència social. QUÈ OFEREIX? Allotjament puntual i cobertura temporal de les necessitats bàsiques A QUI S’ADREÇA? A persones o famílies en situació de risc o emergència social. COM S’HI POT ACCEDIR? A través del servei d’atenció social d’urgència i emergència social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. ON ESTÀ UBICAT? • Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) • Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) Més informació i dades de contacte pàg. 100 COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei d’allotjament d’urgència
 29. 29. Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat31 QUÈ ÉS? És una prestació econòmica que es complementa amb accions de suport a la integració social, de formació d’adults i de suport a la inserció laboral, que atorga la Generalitat de Catalunya. QUÈ OFEREIX? • Prestació econòmica de l’RMI i ajuts complementaris • Accions d’informació i orientació • Suport personal a la integració social • Suport a la formació d’adults • Suport a la inserció laboral A QUI S’ADREÇA? A persones i/o famílies amb greus dificultats econòmiques i socials, residents a Catalunya, d’entre 25 i 65 anys, que compleixin els requisits establerts a la normativa vigent, entre els quals hi ha el compromís de participar en les activitats del Pla d’Inserció i Reinserció. COM S’HI POT ACCEDIR? A través de la tramitació dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. ON ESTÀ UBICAT? • Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) • Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) Més informació i dades de contacte pàg. 100 COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Renda mínima d’inserció (RMI)
 30. 30. 32 QUÈ ÉS? És un espai d’intervenció grupal amb famílies, per promoure l’autonomia personal, potenciar el desenvolupament de competències parentals i estimular aprenentatges diversos com la intel·ligència emocional, la comunicació, l’autocura, la nutrició saludable i la salut preventiva. QUÈ OFEREIX? • Sessions de promoció d’habilitats parentals positives • Sessions d’entrenament emocional • Sessions de mediació per a la resolució de conflictes • Sessions d’aprenentatge i servei a la comunitat A QUI S’ADREÇA? A persones i/o famílies amb problemàtica social ateses pels serveis bàsics d’atenció social COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa C. de Dolores Ibarrúri, 45 COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Programa de suport per al desenvolupament de competències personals
 31. 31. Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat33 QUÈ ÉS? És un itinerari de suport a la inserció sociolaboral que té la finalitat d’oferir oportunitats de canvi i de creixement personal, facilitar noves competències professionals i evitar el deteriorament emocional. QUÈ OFEREIX? • Sessions de treball individual i/o grupal per a l’aprenentatge d’eines bàsiques per a la recerca de feina • Sessions d’entrenament emocional on es treballen la motivació i la capacitació personal • Sessions d’alfabetització digital per a la recerca de feina • Horts socials, un espai de treball en grup que fomenta les habilitats de relació i ajuda a mantenir l’activitat personal • Accions de formació i d’aprenentatge en competències professionals específiques A QUI S’ADREÇA? A persones en situació d’atur amb dificultats d’inserció i en risc d’exclusió, ateses pels serveis bàsics d’atenció social. COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? En diferents espais municipals COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Programa de suport per al desenvolupament de competències professionals
 32. 32. 34 QUÈ ÉS? Són accions formatives de curta durada en l’àmbit de l’economia domèstica, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos disponibles. Inclou espais de trobada per compartir coneixements i aprofundir en pràctiques d’autosuficiència i minimització de les despeses a la llar. QUÈ OFEREIX? • Tallers per estalviar en la factura de l’aigua i de l’electricitat • Tallers de cuina econòmica i saludable • Tallers de reparacions domèstiques • Tallers de reparacions de petits electrodomèstics • Espais de trobada per compartir aprenentatges d’autosuficiència A QUI S’ADREÇA? A persones i/o famílies amb problemàtica social i/o econòmica ateses pels serveis bàsics d’atenció social COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Les persones beneficiàries del Punt Solidari del Prat s’hi poden inscriure directament. ON ESTÀ UBICAT? Punt Solidari Parc del Fondo d’en Peixo, s/n Horari d’atenció: - Matins: dimarts, dimecres i dijous, de 9.30 a 13.30 h - Tardes: dimarts, dimecres i dijous, de 15 a 19.30 h COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Tallers de formació per a la millora de la gestió de l’economia domèstica
 33. 33. Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat35 QUÈ SÓN? Són accions coordinades d’informació, orientació, mediació i ajut amb l’objectiu d’evitar la desconnexió dels subministraments bàsics d’energia i aigua de l’habitatge habitual i reduir el consum energètic. QUÈ OFEREIX? • Informació qualitativa sobre les dades de facturació i deutes contrets • Tallers d’estalvi energètic • Interlocució amb les empreses per arribar a acords de fraccionament del deute • Tramitació del cànon social de l’aigua (Agència Catalana de l’Aigua) • Tarifació social de l’aigua (Aigües del Prat, SA) • Prestacions econòmiques d’urgència social i altres ajuts econòmics per evitar el tall de subministraments • Estudis i petits arranjaments que puguin millorar l’eficiència energètica dels habitatges A QUI S’ADREÇA? A persones o famílies empadronades al municipi amb incapacitat d’assumir de forma puntual o continuada els pagaments dels subministraments bàsics d’energia i aigua de les seves llars COM S’HI POT ACCEDIR? • Al cànon social i a la tarifació social de l’aigua: presencialment, sense cita prèvia, a Aigües del Prat, SA, prèvia acreditació dels requisits d’accés • A altres ajuts: a través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social ON ESTÀ UBICAT? • Aigües del Prat, SA. Pl. de l’Aigua, 1 Horari atenció: - Matins: de dilluns a divendres, de 8 a 14 h - Tardes: dijous de 16.15 a 18.45 h (excepte de l’1 de juny al 30 de setembre) Tel. 93 479 35 31. A/e: info@aiguesdelprat.cat www.aiguesdelprat.cat • Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS). C. d’Ignasi Iglesias, 9 Tel. 93 379 00 50 (ext. 5494 - 5495) Horari d’atenció: - Matins: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h - Tardes: dilluns, dimecres i dijous de 16 a 18 h COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Mesures contra la pobresa energètica
 34. 34. 36 QUÈ ÉS? És un programa intensiu d’intervenció social que fa un treball relacional, educatiu i sociolaboral a través d’habitatges temporals, amb famílies en situació d’exclusió residencial i social. QUÈ OFEREIX? • Programa social d’intervenció en el nucli familiar a través de l’acompanyament intensiu d’un professional especialitzat • Lloguer temporal i limitat d’un habitatge municipal • Activitats grupals per al desenvolupament de competències personals i professionals • Accions formatives per facilitar la inserció laboral • Acompanyament en la cerca d’habitatge A QUI S’ADREÇA? A persones i/o famílies amb problemàtica social i/o econòmica greu, ateses pels serveis bàsics d’atenció social. COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? A diversos espais de la ciutat. COST DEL SERVEI Les famílies i/o persones beneficiàries han d’abonar un lloguer ajustat a la capacitat econòmica de la unitat familiar. Programa d’habitatges temporals d’inclusió amb suport socioeducatiu
 35. 35. Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat37 QUÈ ÉS? És un conjunt d’accions orientades a millorar les condicions d’habitabilitat i salubritat de les llars de les famílies en risc d’exclusió social. QUÈ OFEREIX? • Petits arranjaments no estructurals dels habitatges • Neteges puntuals en situacions d’insalubritat • Tractaments de desinsectació, desinfecció i desratització per possibilitar l’habitabilitat de la llar • Ajuts excepcionals de suport familiar per adquirir equipament bàsic de primera necessitat A QUI S’ADREÇA? A persones i/o famílies amb problemàtica social i/o econòmica ateses pels serveis bàsics d’atenció social. COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. ON ESTÀ UBICAT? Les intervencions es porten a terme al domicili de les persones usuàries. COST DEL SERVEI Pot haver-hi copagament en funció de la situació econòmica familiar. Servei de millora i manteniment de l’habitatge
 36. 36. 38 QUÈ ÉS? És un servei d’orientació jurídica prestat per advocats del Col·legi d’Advocats de Barcelona, per donar un primer consell jurídic orientador, no directiu, sobre problemàtiques diverses. Se n’exceptuen les consultes sobre dret del treball, Seguretat Social i estrangeria. QUÈ OFEREIX? • Un primer consell orientador • Informació respecte a la documentació necessària per sol·licitar l’assistència jurídica gratuïta A QUI S’ADREÇA? A persones usuàries dels serveis bàsics d’atenció social i d’altres serveis de les xarxes professionals que hi estan vinculades. COM S’HI POT ACCEDIR? A través de cita prèvia, es tramita als serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? Secció de Serveis Socials C. del Centre, 26-30 Tel. 93 379 00 50 (ext. 5282) A/e: ssocials@elprat.cat COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Punt d’orientació jurídica
 37. 37. Serveisadreçatsafamíliesipersonesensituaciódevulnerabilitat39 QUÈ ÉS? És un servei que ofereix suport psicoterapèutic amb l’objectiu d’enfortir les capacitats i l’autonomia de les persones afectades. QUÈ OFEREIX? Una sèrie de sessions psicoterapèutiques amb una freqüència setmanal A QUI S’ADREÇA? A persones usuàries dels serveis bàsics d’atenció social, en risc d’exclusió social, i amb recursos econòmics insuficients. COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. ON ESTÀ UBICAT? Secció de Serveis Socials C. del Centre, 26-30 Tel. 93 379 00 50 (ext. 5282) A/e: ssocials@elprat.cat COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei d’atenció psicològica per a persones en risc d’exclusió social
 38. 38. 40 QUÈ ÉS? Són ajuts econòmics que atorga l’Agencia Catalana de l’Habitatge per prevenir la pèrdua de l’habitatge habitual i per donar una segona oportunitat d’accés a l’habitatge en els supòsits en què s’ha perdut el domicili habitual. QUÈ OFEREIX? • Ajuts de lloguer per a les persones titulars d’un contracte de lloguer de la seva residència habitual • Prestacions econòmiques d’urgència especial per atendre deutes contrets de lloguer o hipoteca • Prestacions econòmiques d’urgència especial per afrontar el lloguer d’un nou habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària • Prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament de rendes de lloguer o quotes d’amortització del préstec hipotecari per a persones que es troben en situació d’atur de llarga durada A QUI S’ADREÇA? • Ajuts al lloguer: a persones o famílies en risc de perdre el seu habitatge habitual per les dificultats per satisfer el pagament de la renda de lloguer • Prestacions econòmiques d’urgència especial: a persones o famílies en risc de perdre el seu habitatge habitual per les dificultats per satisfer el pagament de la hipoteca o del lloguer i a les que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària COM S’HI POT ACCEDIR? Presencialment, a Prat Espais, empresa municipal d’habitatge i aparcament del Prat de Llobregat ON ESTÀ UBICAT? Prat Espais. Empresa municipal d’habitatge i aparcament del Prat de Llobregat C. de la Carretera de la Bunyola, 49 Tel. 93 370 50 54 A/e: info@pratespais.com Horari d’atenció: - Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h - Tardes: de dilluns a dijous, de 16 a 19 h www.pratespais.com COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Ajuts per al pagament de quotes hipotecàries o de lloguer
 39. 39. Serveisadreçatsalsinfants,adolescentsijoves41 3.3. Serveis adreçats als infants, adolescents i joves Els serveis que es presenten en aquest àmbit desenvolupen actuacions de promoció, prevenció, atenció i protecció per garantir la seguretat, el benestar i la igualtat d’oportunitats dels menors. Posen l’èmfasi en la cobertura de les necessitats més bàsiques dels infants, en l’orientació i l’acompanyament a les famílies amb més dificultats en el procés de criança i educació dels seus fills i filles, i promouen el desenvolupament dels joves per facilitar la seva incorporació a la vida adulta. Els Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) són el punt de referència al municipi per a les persones i famílies que requereixen suport i acompanyament professional per millorar i/o superar les situacions de necessitat en què es poden trobar. Què hi trobaràs? • Servei bàsic d’atenció social • Centre Obert Municipal “La Caseta” • Espai d’atenció a famílies • Centre Matern Infantil • Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA) • Servei d’ajuda a domicili • Ajuts per a alimentació i higiene infantil • Ajuts individuals complementaris de menjador escolar • Tarifació social de les escoles bressol municipals • Ajuts per a l’escolarització • Ajuts per a activitats socioeducatives • Ajuts per a activitats de lleure educatiu, esportiu i cultural • Servei d’atenció, assessorament i acompanyament a joves Telèfon Infància Respon 116 111 (trucada gratuïta). Servei públic d’atenció permanent, per a la prevenció i la detecció dels maltractaments a infants i adolescents. Funciona 24 hores al dia, els 365 dies de l’any.
 40. 40. 42 QUÈ ÉS? És un conjunt, organitzat i coordinat, d’accions professionals que tenen com a objectius la millora de la qualitat de vida i la inclusió social de les persones, especialment aquells que es troben en situació de necessitat o risc, com pot ser el cas dels infants, adolescents i joves. Les seves actuacions se centren en el coneixement, la prevenció, la intervenció, i el seguiment de les situacions de necessitat social. L’atenció social s’orienta al treball social individual, grupal i comunitari i es presta des dels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS). QUÈ OFEREIX? • Informació, orientació i assessorament • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió • Aplicació del tractament social de suport i socioeducatiu a persones, famílies o grups • Tramitació i seguiment de programes i prestacions • Derivació als serveis socials d’atenció especialitzada o a altres recursos de benestar social A QUI S’ADREÇA? A persones empadronades al municipi en situació de necessitat o de risc social. COM S’HI POT ACCEDIR? Per derivació de la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) ON ESTÀ UBICAT? • Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) • Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) • Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP) Més informació i dades de contacte pàg. 100 COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei bàsic d’atenció social
 41. 41. Serveisadreçatsalsinfants,adolescentsijoves43 QUÈ ÉS? És un servei social especialitzat, d’atenció diürna, adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament o amb risc de patir-ne. Ofereix activitats dirigides per fomentar l’adquisició d’habilitats socials i/o de caràcter formatiu, amb l’objectiu que els infants i adolescents assoleixin una millor preparació per a la vida. El servei els dóna suport, els estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la seva personalitat, la seva socialització i l’adquisició d’aprenentatges bàsics. La intervenció es basa en el treball individualitzat, de grup, familiar i amb la comunitat. QUÈ OFEREIX? • Atenció socioeducativa a través d’un projecte educatiu individualitzat • Activitats de lleure i reforç educatiu • Orientació, assessorament i suport a les famílies, perquè puguin atendre de manera satisfactòria les necessitats dels infants i adolescents • Atenció terapèutica familiar A QUI S’ADREÇA? A infants i adolescents d’entre 4 i 16 anys, prioritàriament a aquells que es troben en situació de risc i a les seves famílies. COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? Centre Obert Municipal “La Caseta” Tel. 93 479 23 78 • Pl. d’Orcasitas, 7 • Av. del Canal, 110 • Pl. dels Pirineus 6, bxs. 1 i 2 COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Centre Obert Municipal “La Caseta”
 42. 42. 44 QUÈ ÉS? És un servei que ofereix orientació i suport terapèutic, individual o grupal, a famílies amb fills/es, parelles i/o persones soles que presenten dificultats de relació i patiment emocional que afecten el seu creixement integral. QUÈ OFEREIX? • Sessions per ajudar els pares i mares en l’exercici de les funcions parentals • Sessions per millorar les dinàmiques de relació de parella i familiars A QUI S’ADREÇA? A persones i/o famílies ateses pels serveis bàsics d’atenció social que presenten problemàtica social. COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? A diferents espais municipals COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Espai d’Atenció a Famílies
 43. 43. Serveisadreçatsalsinfants,adolescentsijoves45 QUÈ ÉS? És un projecte d’intervenció socioeducativa per a mares amb infants d’entre 0 i 3 anys que necessiten un acompanyament en la criança dels seus fills/es. Té com a objectius donar suport a les mares i potenciar les seves capacitats per tal que puguin exercir les funcions maternes, i vetllar pel desenvolupament integral dels infants. El servei es presta en conveni amb Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. QUÈ OFEREIX? • Espai diari on es porten a terme les activitats quotidianes pròpies de les funcions parentals (bany, alimentació, joc i descans) • Tallers i activitats adreçades a millorar les competències per a la criança i l’educació dels fills i filles • Espai de relació per a les mares A QUI S’ADREÇA? A mares amb fills/es de 0 a 3 anys no escolaritzats. COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? Centre Matern Infantil Pl. d’Antonio Martín Tel. 93 478 55 22 A/e: maternprat@caritassantfeliu.cat Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13 h COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Centre Matern Infantil
 44. 44. 46 QUÈ ÉS? És un servei que fa la valoració i atenció d’infants en risc de desemparament o en situació de desemparament, així com el tractament i seguiment de les seves famílies. QUÈ OFEREIX? • Suport tècnic als serveis socials bàsics • Avaluació de les situacions de risc greu, per determinar la necessitat de protecció • Seguiment, tractament i avaluació de les mesures de protecció assignades • Elaboració i control dels plans de millorament A QUI S’ADREÇA? A infants i adolescents de 0 a 18 anys en situació de desemparament o risc greu, i a les seves famílies COM S’HI POT ACCEDIR? Aquest servei no presta atenció directa. Per accedir-hi, cal rebre atenció dels serveis bàsics d’atenció social, la Direcció General d’Atenció al Menor de la Generalitat, la Fiscalia de Menors o altres entitats que s’encarreguen de vetllar pel benestar dels nens, nenes i adolescents. ON ESTÀ UBICAT? Atén en diferents espais municipals. COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA)
 45. 45. Serveisadreçatsalsinfants,adolescentsijoves47 QUÈ ÉS? És un servei que es presta principalment a domicili, dirigit a proporcionar atenció personal, ajuda a la llar i suport social, amb l’objectiu de promoure una millor qualitat de vida dels infants, adolescents i joves, i potenciar la seva autonomia i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari. QUÈ OFEREIX? • Activitats d’atenció personal: ajuda per al vestit i el calçat, l’alimentació, la higiene personal, etc. • Atenció a les necessitats del domicili: ajuda en el manteniment bàsic i la neteja de la llar, en la compra i preparació d’àpats, en la neteja i l’organització de la roba, etc. • Activitats de suport social i de relació amb l’entorn: actuacions per adquirir o recuperar hàbits domèstics i de convivència, i per prevenir possibles situacions de deteriorament i de risc; acompanyaments fora del domicili per accedir a l’assistència sanitària, als centres escolars o socioeducatius, etc. A QUI S’ADREÇA? A persones i/o famílies valorades des dels serveis bàsics d’atenció social de l’Ajuntament, amb dificultats per desenvolupar les activitats de la vida diària, dificultats d’integració social o amb manca d’autonomia personal. COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? El servei es presta al domicili de les persones usuàries. COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei d’ajuda a domicili
 46. 46. 48 QUÈ ÉS? És una ajuda econòmica i / o material per a l’alimentació i higiene infantil amb la finalitat de contribuir a cobrir necessitats bàsiques de la petita infància. QUÈ OFEREIX? • Suport bàsic per al naixement del nadó • Suport alimentari • Suport higiènic • Suport per a bolquers • Accions complementàries que ajuden a fixar els compromisos de millora en el desenvolupament d’hàbits d’alimentació i higiene dels infants A QUI S’ADREÇA? A famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social ateses per Serveis bàsics d’atenció social, amb fills i/o filles d’entre 0 i 3 anys COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. ON ESTÀ UBICAT? • Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) • Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) Més informació i dades de contacte pàg. 100 COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Ajuts per a alimentació i higiene infantil
 47. 47. Serveisadreçatsalsinfants,adolescentsijoves49 QUÈ ÉS? És un ajut econòmic complementari de l’ajut individual de menjador. L’ajut individual de menjador l’atorga el Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’ajut econòmic complementari l’atorga l’Ajuntament amb l’objectiu de garantir l’accés al servei de menjador escolar dels nens/es de famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social. QUÈ OFEREIX? Ajut econòmic que facilita l’accés al servei de menjador escolar A QUI S’ADREÇA? A famílies en situació de risc amb fills/es, ateses pels serveis bàsics d’atenció social COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. ON ESTÀ UBICAT? • Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) • Equips bàsics d’atenció social (EBAS) Més informació i dades de contacte pàg. 100 COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Ajut individual complementari de menjador escolar
 48. 48. 50 QUÈ ÉS? És una adaptació de les tarifes de l’escola bressol en funció de la capacitat econòmica de la unitat familiar. La tarifació social determina el preu del servei educatiu segons el nivell de renda i el nombre de persones de la unitat familiar, per ajudar que el servei estigui a l’abast de tothom i facilitar la igualtat d’oportunitats. QUÈ OFEREIX? Reducció de la quota del servei educatiu a les escoles bressol municipals en funció dels ingressos de la unitat familiar A QUI S’ADREÇA? A totes les famílies amb infants matriculats a les escoles bressol municipals COM S’HI POT ACCEDIR? Presencialment, als centres educatius on està matriculat l’infant. ON ESTÀ UBICAT? Escoles bressol municipals: • EBM Sol Solet Av. del Canal, 114 • EBM El Cabusset C. del Músic Blai Carmona, 4 • EBM La Granota C. de Sarajevo, 5 • EBM La Blaveta C. del Tibidabo, 1 Secció d’Educació Tel. 93 379 00 50 (ext. 5334 - 5490) COST DEL SERVEI Variable en funció de la capacitat econòmica de la unitat familiar Tarifació social de les escoles bressol municipals
 49. 49. Serveisadreçatsalsinfants,adolescentsijoves51 QUÈ ÉS? És un ajut que dóna suport econòmic als centres educatius, perquè puguin facilitar l’adquisició de llibres de text i material escolar als alumnes de l’educació obligatòria i postobligatòria que, per qüestions socioeconòmiqes, tenen dificultats per adquirir-los. Aquest ajut s’emmarca en un projecte de reutilització de llibres que tots els centres educatius públics de la ciutat porten a terme, el projecte SORELL. QUÈ OFEREIX? Ajut econòmic als centres educatius, per adquirir els llibres de text i el material escolar per compensar les situacions de desigualat i afavorir l’equitat en els processos d’escolarització. A QUI S’ADREÇA? A les famílies que presenten una situació de dificultat econòmica per a l’adquisició de llibres i material escolar per als seus fills/filles. COM S’HI POT ACCEDIR? Les propostes d’ajut a les famílies es fan a través de les comissions socials (formades per representants dels centres educatius, Serveis Socials, Educació i l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic) i les comissions de reutilització dels centres educatius (on estan representats els centres educatius, les AMPA i les famílies). ON ESTÀ UBICAT? Secció d’Educació C. del Centre, 26-30 Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Ajut per a l’escolarització
 50. 50. 52 QUÈ ÉS? Són ajuts econòmics, vinculats a un pla d’intervenció social, amb l’objectiu d’aconseguir que els infants amb necessitats socioeducatives participin en activitats de lleure. Aquesta participació té la finalitat de contribuir a socialitzar-los i reforçar el treball educatiu que es fa a través d’altres àmbits. QUÈ OFEREIX? • Suport econòmic a les famílies per a la participació dels infants en activitats de lleure educatiu: esplai diari, activitats esportives, casals d’estiu, etc. • Pla d’intervenció social A QUI S’ADREÇA? A famílies amb infants, ateses pels serveis bàsics d’atenció social COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. ON ESTÀ UBICAT? • Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) • Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) Més informació i dades de contacte pàg. 100 COST DEL SERVEI Variable en funció de l’ajut i el cost de l’activitat Ajut per a activitats socioeducatives
 51. 51. Serveisadreçatsalsinfants,adolescentsijoves53 QUÈ ÉS? És un ajut econòmic que té l’objectiu d’afavorir la participació dels infants en activitats de lleure, esportives, culturals i/o artístiques. QUÈ OFEREIX? Suport econòmic a les famílies per facilitar l’accés dels infants a la pràctica d’activitats esportives extraescolars i de lleure educatiu A QUI S’ADREÇA? A famílies amb nivells baixos de renda i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores per concedir-los COM S’HI POT ACCEDIR? A través de la presentació d’una sol·licitud d’ajut a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OIAC) de l’Ajuntament, pl. de la Vila, 1 ON ESTÀ UBICAT? Les activitats es porten a terme a diversos espais de la ciutat. COST DEL SERVEI Variable en funció de l’ajut atorgat i del cost de l’activitat Ajut per a activitats de lleure educatiu, esportiu i cultural
 52. 52. 54 QUÈ ÉS? És un programa d’orientació, informació i acompanyament personal, formatiu i laboral, que té com a objectiu donar suport als processos de desenvolupament vital dels joves. QUÈ OFEREIX? • Acompanyament, orientació i suport per ajudar l’adolescent en la planificació i decisió del seu projecte formatiu • Suport a adolescents escolaritzats en l’educació postobligatòria i en les darreres etapes de l’escolarització obligatòria que es troben en risc d’abandonar el procés formatiu • Motivació, reforç escolar i tècniques d’estudi en les diferents etapes d’ensenyament • Sessions individuals i/o grupals d’orientació i creixement personal • Informació, acompanyament i ajuda en l’accés a serveis, recursos i entitats A QUI S’ADREÇA? A adolescents i joves amb dificultats d’escolarització, socialització i d’inserció laboral COM S’HI POT ACCEDIR? • A través de la secció d’Educació de l’Ajuntament (c. del Centre, 26 - 30) • A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? Associació Saó - Prat Av. del Canal, 110 COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei d’atenció, assessorament i acompanyament a joves
 53. 53. Serveisadreçatsalagentgran55 3.4. Serveis adreçats a la gent gran Els serveis que es presenten en aquest àmbit tenen la finalitat de contribuir a fer que les persones grans gaudeixin d’una qualitat de vida digna en el seu entorn habitual. S’ofereixen serveis d’informació i orientació sobre els recursos i serveis més adients per atendre les seves necessitats. Posen l’èmfasi en l’atenció a les situacions de manca d’autonomia i de dependència, i donen suport als cuidadors/ores familiars. La Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP) i el Punt d’Informació de la Gent Gran són els espais de referència per a les persones grans del municipi. Què hi trobaràs? • Servei bàsic d’atenció social • Servei d’ajuda a domicili • Servei de teleassistència domiciliària • Servei de menjador social • Servei d’arranjaments a l’habitatge • Servei de valoració i revisió del grau de dependència • Grup de suport emocional per a familiars cuidadors • Servei de centre de dia • Residència municipal Penedès • Servei de residència assistida • Servei de Respir residencial • Servei de transport adaptat fix • Servei de transport adaptat esporàdic • Projecte Antenes • Punt de la Gent Gran • Programa Municipal de Lleure de la Gent Gran • Casal Municipal de la Gent Gran El Remolar • Horts lúdics municipals per a la gent gran
 54. 54. 56 QUÈ ÉS? És un conjunt, organitzat i coordinat, d’accions professionals que tenen com a objectius la millora de la qualitat de vida i la inclusió social de les persones, especialment d’aquelles que es troben en situació de necessitat o risc, com pot ser el cas de la gent gran. Les seves actuacions se centren en el coneixement, la prevenció, la intervenció, i el seguiment de les situacions de necessitat social. L’atenció social s’orienta al treball social individual, grupal i comunitari i es presta des dels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) i / o la Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP). QUÈ OFEREIX? • Informació, orientació i assessorament • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió • Aplicació del tractament social de suport i socioeducatiu a persones, famílies o grups • Tramitació i seguiment de programes i prestacions • Derivació als serveis socials d’atenció especialitzada o a altres recursos de benestar social A QUI S’ADREÇA? A persones empadronades al municipi en situació de necessitat o de risc social. COM S’HI POT ACCEDIR? Per derivació de la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) ON ESTÀ UBICAT? • Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) • Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) • Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP) Més informació i dades de contacte pàg. 100 COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei bàsic d’atenció social
 55. 55. Serveisadreçatsalagentgran57 QUÈ ÉS? És un servei que es presta principalment a domicili, dirigit a proporcionar atenció personal, ajuda a la llar i suport social amb els objectius de promoure una millor qualitat de vida de les persones grans i potenciar la seva autonomia i unes condicions adients de convivència en el seu entorn familiar i sociocomunitari. QUÈ OFEREIX? • Activitats d’atenció personal: ajuda per al vestit i el calçat, l’alimentació, la higiene personal, etc. • Atenció a les necessitats del domicili: ajuda en el manteniment bàsic i la neteja de la llar, en la compra i preparació d’àpats, en la neteja i organització de la roba, etc. • Activitats de suport social i de relació amb l’entorn: actuacions per adquirir o recuperar hàbits domèstics i de convivència, i per prevenir possibles situacions de deteriorament de les condicions de vida o de risc que passi; companyia per prevenir l’aïllament, acompanyaments fora del domicili per accedir a l’assistència sanitària, per fer tràmits o activitats, etc. A QUI S’ADREÇA? A persones i/o famílies valorades des dels serveis bàsics d’atenció social de l’Ajuntament, amb dificultats per desenvolupar les activitats de la vida diària, dificultats d’integració social o amb manca d’autonomia personal. COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) o a la Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? El servei es desenvolupa al domicili de les persones usuàries. COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei d’ajuda a domicili
 56. 56. 58 QUÈ ÉS? És un servei d’atenció domiciliària que, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar una resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior. Aquest servei es presta mitjançant el suport d’un equip de professionals i de les tecnologies de teleassistència i telealarma. QUÈ OFEREIX? • Contacte permanent amb l’exterior i accés als serveis de la comunitat • Resposta de forma immediata en cas d’emergència • Seguretat i suport a la persona usuària i a la seva família • Evita o retarda l’ingrés residencial A QUI S’ADREÇA? • A persones majors de 80 anys o majors de 65 anys amb patologies de risc, que viuen soles o amb altres persones que no poden oferir-los suport en cas d’urgència/emergència • A persones menors de 65 anys que tinguin reconegut un grau de discapacitat superior al 75% COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS/UDEP) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? El servei es desenvolupa al domicili de les persones usuàries. COST DEL SERVEI Els preus públics estan regulats a l’Ordenança Fiscal núm. 20 (www.elprat.cat). Servei de teleassistència domiciliària
 57. 57. Serveisadreçatsalagentgran59 QUÈ ÉS? És un servei de menjador que ofereix l’àpat principal del dia, el dinar, per a persones grans. QUÈ OFEREIX? Àpats al migdia, de dilluns a divendres, als centres residencials Penedès i Onze de Setembre A QUI S’ADREÇA? A persones majors de 65 anys que tinguin dificultats per fer-se el dinar per si mateixes i que puguin assistir de forma autònoma a un d’aquests dos centres COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS/UDEP) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? • Residència municipal Penedès C. del Penedès, 87 Tel. 93 370 80 54 A/e: ravis@elprat.cat • Residència Onze de Setembre Av. de l’Onze de Setembre, 81-83 Tel. 93 478 48 42 COST DEL SERVEI Els preus públics estan regulats a l’Ordenança Fiscal núm. 20 (www.elprat.cat). Servei de menjador social
 58. 58. 60 QUÈ ÉS? És un programa de suport de la Diputació de Barcelona, adreçat a persones grans amb dificultats de dependència que necessiten fer adaptacions funcionals a casa seva per tal de poder mantenir l’autonomia al seu domicili. QUÈ OFEREIX? Petites reformes i intervencions orientades a millorar, principalment, l’accessibilitat, les condicions de seguretat i habitabilitat, i adaptar el domicili per desenvolupar-hi les activitats bàsiques de la vida diària. Inclou, principalment, reformes al bany, a la cuina i col·locació d’ajudes tècniques per a l’accessibilitat. A QUI S’ADREÇA? El programa s’adreça a persones majors de 65 anys que es trobin preferentment en alguna d’aquestes situacions: • Persones amb dificultats per fer les activitats de la vida diària • Persones que tinguin acreditada la condició de discapacitat o en situació de dependència • Persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS/UDEP) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. L’accés a aquest servei està condicionat al nivell de renda. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? Les accions s’efectuen al domicili dels usuaris. COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei d’arranjaments a l’habitatge
 59. 59. Serveisadreçatsalagentgran61 QUÈ ÉS? És un servei en què diversos equips multidisciplinaris tenen la missió de valorar la dependència, d’acord amb els barems que fixa la Llei 39/2006, de la Generalitat de Catalunya. QUÈ OFEREIX? • Valoració tècnica de la dependència • Emissió de proposta de grau i nivell de dependència A QUI S’ADREÇA? A persones de qualsevol edat que es trobin en situació de dependència segons el que estableix la Llei 39/2006 i que resideixin al Prat de Llobregat COM S’HI POT ACCEDIR? Presencialment, a través de la tramitació dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) ON ESTÀ UBICAT? Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) C. d’Ignasi Iglesias, 9 Tel. 93 379 00 50 (ext. 5494 - 5495) A/e: ssocials@elprat.cat Horari d’atenció: - Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h - Tardes: dilluns, dimecres i dijous, de 16 a 18 h Horari d’estiu (juliol i agost): de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Servei de valoració i revisió del grau de dependència
 60. 60. 62 QUÈ ÉS? És un projecte d’intervenció grupal per a familiars cuidadors de persones amb dependència que té la finalitat de millorar la qualitat de vida dels cuidadors i dels familiars dependents. QUÈ OFEREIX? • Suport emocional • Aprenentatge d’experiències, a partir d’un espai grupal amb el suport d’una professional que ajuda a extreure consells pràctics i vivències positives A QUI S’ADREÇA? A persones cuidadores de familiars en situació de dependència COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) o la Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? A diferents espais municipals, segons la programació anual. COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Grup de suport emocional per a familiars i cuidadors
 61. 61. Serveisadreçatsalagentgran63 QUÈ ÉS? És un servei d’acolliment diürn que dóna suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. Complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar. Té com a finalitat afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal, social i familiar en les millors condicions, així com proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents. QUÈ OFEREIX? • Acolliment i convivència • Manutenció • Atenció personal en les activitats de la vida diària • Higiene personal • Readaptació funcional i social • Recuperació dels hàbits d’autonomia • Suport personal, social i familiar • Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut A QUI S’ADREÇA? A persones majors de 65 anys amb valoració de grau de dependència I, II o III COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS/UDEP) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Per aquesta via, es pot accedir a qualsevol centre de dia de Catalunya amb places col·laboradores. Més informació i dades de contacte pàg. 100 A més, a la ciutat hi ha, com a serveis privats, el Centre de dia Alois (tel. 93 370 45 29) i el Centre de dia Primer de Maig (tel. 93 379 14 00). L’accés a aquests centres és directe a través del mateix centre. ON ESTÀ UBICAT? • Centre de dia Onze de Setembre Av. Onze de Setembre, 81-83. Tel. 93 478 48 42 • Centre de dia Delta C. del Riu Llobregat, 94. Tel. 93 478 72 83 COST DEL SERVEI El cost s’estableix segons els preus públics que regula la Generalitat de Catalunya a partir del nivell de renda individual. Als centres privats, els preus els estableix l’establiment mateix. Servei de centre de dia
 62. 62. 64 QUÈ ÉS? És un servei residencial per a persones grans amb un grau baix de dependència, que els facilita un entorn substitutori de la llar. QUÈ OFEREIX? • Allotjament i manutenció • Bugaderia i repàs de la roba • Acolliment i convivència • Suport personal per a les activitats de la vida diària A QUI S’ADREÇA? A persones majors de 65 anys, empadronades al Prat de Llobregat i que no superin el grau I de dependència COM S’HI POT ACCEDIR? A través de la presentació d’una instància a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC), situada a la pl. de la Vila, 1 ON ESTÀ UBICAT? Residència municipal Penedès C. del Penedès, 87 Tel. 93 370 80 54 A/e: ravis@elprat.cat COST DEL SERVEI Els preus públics per als usuaris estan regulats a l’Ordenança municipal núm. 20 (www.elprat.cat). Residència municipal Penedès
 63. 63. Serveisadreçatsalagentgran65 QUÈ ÉS? És un servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependència. Facilita un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, i afavoreix la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social. QUÈ OFEREIX? • Allotjament i manutenció • Bugaderia i repàs de la roba • Acolliment i convivència • Atenció personal en les activitats de la vida diària • Dinamització sociocultural • Manteniment de les funcions físiques i cognitives • Higiene personal • Suport social • Atenció familiar, adreçada a afavorir les relacions de la família de la persona usuària amb el seu entorn • Garantia d’assistència sanitària A QUI S’ADREÇA? A persones majors de 65 anys amb valoració de grau de dependència II o III COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS/UDEP) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? Al municipi del Prat hi ha dues residències amb places públiques, que són: Residència Onze de Setembre Av. Onze de Setembre, 81-83 Tel. 93 478 48 42 Residència La Torreta del Prat C. de Frederic Soler, 1 Tel. 93 379 50 77 Tot i així, les persones interessades poden tramitar la sol·licitud a qualsevol altra residència de Catalunya amb places públiques. COST DEL SERVEI La Generalitat de Catalunya regula els preus públics segons els nivells de renda individual. Servei de residència assistida
 64. 64. 66 QUÈ ÉS? És un programa de suport de la Diputació de Barcelona que té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un temps de descans mitjançant una estada en un centre residencial per als seus familiars amb dependència i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes. QUÈ OFEREIX? • Places residencials de caràcter temporal per a gent gran, d’una durada màxima de dos mesos l’any, que es poden gaudir en períodes d’un mínim de 15 dies • Assessorament, orientació social i suport psicològic a les famílies • Professionals especialitzats i atenció personalitzada durant l’estada residencial • Atenció medica permanent i atenció de les necessitats bàsiques de la vida diària de les persones residents • Programes de rehabilitació i fisioteràpia, estimulació cognitiva i activitats ocupacionals i lúdiques A QUI S’ADREÇA? A les famílies que tenen a càrrec seu persones més grans de 65 anys amb un determinat grau de dependència, reconeguda o no per la Generalitat, i que en tinguin cura a casa. COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS/UDEP) en cas de disposar d’un/a professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social. Més informació i dades de contacte pàg. 100 ON ESTÀ UBICAT? Centre de Respir Residencial Recinte Mundet, pavelló Nord Pg de la Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona COST DEL SERVEI Els preus públics estan regulats a la normativa establerta per la Diputació de Barcelona. Servei de Respir residencial
 65. 65. Serveisadreçatsalagentgran67 QUÈ ÉS? És un servei complementari de suport als serveis socials diürns d’atenció especialitzada que es presten a persones amb discapacitat o dependència. Consisteix en la prestació d’un sistema de transport adaptat al seu grau de necessitat de suport per possibilitar l’accés d’aquestes persones als serveis socials d’atenció especialitzada o a altres serveis que permetin garantir la seva integració. QUÈ OFEREIX? Trasllat als serveis socials especialitzats o a altres serveis que permetin garantir la integració de les persones usuàries A QUI S’ADREÇA? A persones majors de 65 anys que estiguin en situació de dependència i que assisteixen a un recurs especialitzat diürn (per exemple, un centre de dia). COM S’HI POT ACCEDIR? Presencialment, a través de la Secció de Serveis Socials. ON ESTÀ UBICAT? Secció de Serveis Socials C. del Centre, 26-30, 1a planta Tel. 93 379 00 50 (ext. 5365) A/e: ssocials@elprat.cat Horari d’atenció: - Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h - Tardes: dilluns i dimecres, de 16 a 18 h COST DEL SERVEI Servei gratuït subjecte a disponibilitat pressupostària. Servei de transport adaptat fix
 66. 66. 68 QUÈ ÉS? És un servei esporàdic de transport especial que, de manera complementària i progressiva, dóna resposta a les necessitats de transport d’aquelles persones que per les seves característiques de discapacitat, no poden fer ús dels transport públic ordinari per a alguns dels seus desplaçaments quotidians. QUÈ OFEREIX? Possibilita que les persones amb discapacitat puguin fer desplaçaments esporàdics entre municipis de l’AMB i entre aquests municipis i Barcelona o l’Hospitalet de Llobregat, que són no recurrents, amb multiplicitat d’orígens i destinacions i que, en general, no es poden programar fàcilment amb gaire antelació. A QUI S’ADREÇA? A persones majors de 65 anys amb certificat de discapacitat i barem de mobilitat reconegut que, a més, han de complir almenys un dels requisits següents: • Ser usuari/ària de cadira de rodes • Fer servir crosses o bastons per caminar • Presentar una insuficiència respiratòria greu • Presentar una insuficiència o malaltia cardíaca greu • Presentar algun trastorn greu de conducta que impossibiliti l’ús d’un transport públic COM S’HI POT ACCEDIR? Presencialment, a través de la Secció de Serveis Socials. ON ESTÀ UBICAT? Secció de Serveis Socials C. del Centre, 26-30, 1a planta Tel. 93 379 00 50 (ext. 5365) Horari d’atenció: - Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h - Tardes: dilluns i dimecres, de 16 a 18 h COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït i està subjecte a disponibilitat pressupostària. Servei de transport adaptat esporàdic
 67. 67. Serveisadreçatsalagentgran69 QUÈ ÉS? És un projecte d’intervenció comunitària per prevenir i detectar l’aïllament i el risc social de les persones grans. QUÈ OFEREIX? • Visites de voluntaris als domicilis de les persones majors de 80 anys que viuen soles o amb una altra persona gran. En la visita es donen a conèixer els serveis existents a la ciutat per a la gent gran i es fa una exploració de la situació de les persones • Visites de sensibilització a veïns i comerciants • Acompanyaments a persones grans en situació de solitud, amb persones voluntàries A QUI S’ADREÇA? A persones majors de 80 anys empadronades al Prat de Llobregat i als seus veïns i veïnes i als comerciants. COM S’HI POT ACCEDIR? A través dels serveis bàsics d’atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS). ON ESTÀ UBICAT? Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) C. d’Ignasi Iglesias, 9 Tel. 93 379 00 50 (ext. 5494 - 5495) A/e: ssocials@elprat.cat A/e: antenes@elprat.cat Horari d’atenció: • Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h • Tardes: dilluns, dimecres i dijous, de 16 a 18 h Horari d’estiu (juliol i agost): de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Projecte Antenes
 68. 68. 70 QUÈ ÉS? És el servei d’informació de referència per a la gent gran del Prat. Té com a finalitat faciliar informació sobre temes relacionats amb la promoció del temps lliure i altres activitats o serveis que són d’interès de la gent gran. Ofereix informació i assessorament sobre tallers, activitats puntuals, gimnàstica, clubs de lectura, estada de vacances, esdeveniments ciutadans... Atén les demandes d’informació sobre serveis i recursos de la ciutat orientats a la gent gran (Mediació, Serveis Socials, Atenció a la dona, Programació Cultural, Salut, Esport, IMSERSO, etc.). QUÈ OFEREIX? • Informació i orientació de qualsevol tema d’interès per al col·lectiu de persones grans • Informació i inscripció a les activitats que es duen a terme des del Programa de Lleure de la Gent Gran A QUI S’ADREÇA? A tots els ciutadans i les ciutadanes del Prat majors de 60 anys COM S’HI POT ACCEDIR? Presencialment o per telèfon ON ESTÀ UBICAT? Cases d’en Puig. Serveis de Ciutadania Pl. de l’Agricultura, 4 Tel. 93 379 00 50 (ext. 5616) Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h www.casesdenpuig.cat COST DEL SERVEI L’accés al servei és gratuït. Punt de la Gent Gran

×