Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Design From Ukraine

874 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Design From Ukraine

 1. 1. s i m f e r o p o l mykolaiv ky iv l v i v k h a r k i vdnipropetrovsk
 2. 2. ... і прокинувся я в Європі ... i obudziłem się w Europie... and I woke up in Europe
 3. 3. Kurator projektuproject curatorкуратор проектуKsenia KaniewskaOpracowanie graficzneGraphic designдизайнOksana ShmygolRedakcjaeditingредакцiяAnna KaniewskaTłumaczeniaTranslationsперекладNatalya RiabinskaEwa BąkowiczPavlo ŁozaFotografiephotographyфотографiiKsenia KaniewskaDrukprintingдрук Katalog został wydrukowany na pa- W projekcie katalogu użyto krojówTechnikolor pierze Munken Lynx 150 g/m2 (środek) Oksana Sans Narrow autorstwa ukra- produkowanym przez Arctic Paper. Pa- ińskiego projektanta Andrija Szewczen- pier ten posiada certyfikat FSC®. Papier ki i Code Pro Svetoslava SImova. kolorowy występujący w katalogu to Vanguard 160 g/m2, kolor 50, szary. Pa- pier transparentny użyty w katalogu to Glama Basic 112 g/m2. The fonts used in these catalogue are Oksana Sans Narrow by the Ukrainian Serdecznie dziękujemy firmie Europa- Type Designer Andrij Shevchenko and pier-Impap za przekazanie nam papieru. Code Pro by Svetoslav Simov. У проекті каталогу використано шрифти Oksana Sans Narrow україн- ського дизайнера Андрія Шевченка та Code Pro Светослава Сімова.
 4. 4. Warszawa / Warsaw / Варшава, 0 кmW Drogę вируш а йм о le ts hi t the road
 5. 5. Fot.: Jacek poremba ksenia kaniewska
 6. 6. Projekt ...i obudziłem sięw Europie jest pierwsząprezentacją ukraińskie-go designu w Europie(na świecie ).Większość prezentowanych prac powstała w cią- Ukraina. Idealna geografia: stanowić nieodłącznągu ostatnich pięciu lat, a więc kilkanaście lat część europy, wpisywać się w światowy kontekst,po rozpadzie Związku Radzieckiego oraz 20  lat a jednocześnie zachowywać swoją fantastycznąpo odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. unikatowość. projekt ...i obudziłem się w EuropieO wschodnich sąsiadach Zachodowi jednak przy- nie jest jedynie ekspozycją wybranych kilkunastupomniało dopiero zaangażowanie świata w „po- przykładów współczesnego wzornictwa. Towa-marańczową rewolucję”. I kiedy raptem Zachód rzyszący wystawie katalog, prezentujący sylwetkiocknął się, żeby może Ukrainę do europy wresz- poszczególnych projektantów i ich miast, stanowicie zaprosić, okazało się, że ona dawno już tam zapis śladów i miejsc, w których kumulują się emo-była. Ukraińcy sami pewnego dnia przebudzili się cje młodego, wolnego pokolenia. To emocjonalnyi zrozumieli, że podążają tą samą drogą. Że teraz zapis pewnej drogi, która biegnie przez europę.wszystko, co robią, robią na europejskim pozio- Drogi bez granic, szlabanów i wiz.mie. I taki też jest ukraiński design. Dojrzały, Tytułem wystawy jest zdanie bez początku.świadomy – z jednej strony swej tradycji, a z dru- Dla nas liczy się to, co tu i teraz. przeszłość po-giej – przynależności do wspólnej europy. zostawiamy historykom. To ona stanowi właśnie Nowa fala, tzw. pokolenie posttransformacyj- pierwszą część zdania. Resztę niech każdy dopo-ne, lekcję europejskiej sztuki, która przez dziesiąt- wie sobie sam. Nas interesuje ów moment prze-ki lat kształtowała doświadczenie pozostałej czę- budzenia. pokazujemy sztukę pozbawioną cięża-ści kontynentu, odrobiło zaledwie w ciągu dwóch ru historii i wolną od epatowania martyrologią.dekad. Młodzi ukraińscy projektanci wytyczyli proponujemy za to kreatywny potencjał i dojrza-sobie drogę daleką od najprostszej. Jest w ich łość młodego pokolenia.projektach coś świeżego, nowego, przede wszyst- projekt ...i obudziłem się w Europie nie de-kim pozbawionego ideologicznych ograniczeń. finiuje charakteru ukraińskiego designu, aleTo harmonijny wielogłos typowych dla ukraiń- stanowi próbę pokazania dzieła w toku, workskiej postmoderny zjawisk: buntu, prowokacji, in progress, zmiany. przecież jesteśmy świadka-niedopowiedzeń, karnawalizacji i ekscentryzmu. mi początku zmian na mentalnej mapie europy.Młodzi bawią się funkcją, mieszają hierarchie, projekt ma charakter otwarty, gdyż, wedle ukra-prowokują pytania. Szanują tradycję i dobre rze- ińskiego poety Andrija Lubki, zmiana jest tym,miosło. Stawiają na profesjonalizm, ale, jedno- co już można odczuć, ale czego jeszcze niecześnie, w ciężkiej pracy wciąż odnajdują pasję. można opisać. Ksenia Kaniewska, kurator projektu 6→7
 7. 7. the project ...and i wokeup in europe “ is the firstpresentation of Ukrainiandesign in Europe (and in the world).Most of the presented works were created in the Ukraine. Ideal geography: to be an inseparablelast 5 years, i.e. more than 10 years after the dis- part of europe, set in the global context, and,solution of the Soviet Union and 20 years after at the same time, to retain the fantastic uniqu-Ukraine gained independence. The West took eness. The “... and I woke in Europe” projectnotice of its eastern neighbours only after the is not only an exhibition of several selectedworld got involved in “the Orange Revolution.” examples of contemporary design. The accom-So when the West finally decided to invite Ukra- panying catalogue, presenting individual desi-ine to europe, it turned out that it was already gners and their cities, is a record of places andthere. The Ukrainians woke up one day and un- traces which accumulate emotions of the youngderstood that they are on the same train and and free generation. It is an emotional recordwhatever they do, they do it on the european of a road which runs across europe. A road wi-level. Ukrainian design is the same. It is matu- thout borders, gates and visas.re and conscious of its tradition and european  The title of the exhibition is a sentence wi-membership. thout the beginning. We value only here and  New wave, the so called post-transformation now. We leave the past to historians. The firstgeneration, took their lesson on european art, part of the sentence is past. The rest is up towhich had been shaping the experience of the you. We are interested in this moment of awa-remaining part of the continent for ages, in less kening. We show art devoid of historical weightthan two decades. Young Ukrainian designers and free from martyrological shocking. Instead,have chosen a course far from the easiest one. we offer the creative potential and maturityIn their projects, there is something fresh, new, of the young generation.devoid of ideological limitations. This is a  har- The “... and I woke in Europe” project doesmonious choir of typically post-modernist Ukra- not define the character of Ukrainian design,inian defiance, provocation, understatement, but it is an attempt to show work in progress,carnivalesque and eccentricity. The young play change. We witness changes on the mental mapwith function, they mix hierarchies and provo- of europe. The project is of open character sin-ke questions. They respect tradition and good ce, according to Ukrainian poet Andrij Lubka,craftsmanship, and they believe in professiona- change is what can be already experienced, butlism, but, still, they find passion in hard work. not yet described.  Ksenia Kaniewska, curator of the project
 8. 8. Проект …і я прокинувся в Європі є першою пре- зентацією українсько- го дизайну в Європі (і в світі)Більшість представлених праць з’явилася про- Україна. Ідеальна географія: бутитягом останніх п’яти років, що означає кіль- невід’ємною частиною Європи, вписуватисяканадцять років після розпаду Радянського в світовий контекст, а одночасно зберігатиСоюзу та 20 років після здобуття Україною не- свою фантастичну неповторність. Проект ...і язалежності. Однак, своїми східними сусідами прокинувся в Європі не є тільки експозицієюЗахід зацікавився тільки тоді, коли цілий світ понад десяти вибраних прикладів сучасногослідкував за подіями «помаранчевої револю- дизайну. Виставку супроводжує каталог, щоції». І, коли Захід раптом прокинувся, щоб на- презентує силуети окремих проектувальниківрешті запросити, може, Україну до Європи, і їх міст,  складає запис слідів і місць, в якихвиявилося, що вона вже віддавна там була. накопичуються емоції молодого, вільного по-Українці самі певного дня обудилися і зрозу- коління. Це емоційний запис певної дороги,міли, що рухаються у тому власне напрямку. яка біжить через Європу.  Дороги без кордо-Що тепер багато чого роблять саме на європей- нів, шлагбаумів і віз.  ському рівні. І таким є український дизайн. Зрі- Назва виставки – це речення без початку.лий, свідомий, з одного боку, власної традиції, Для нас рахується це, що є тут і зараз. Мину-і з іншої – приналежності до спільної Європи. ле ми залишаємо історикам. Це воно власне Нова хвиля, так зване пост-трансформа- складає першу частину назви. Решту хай ко-ційне покоління, уроки європейського мисте- жен договорить собі сам. Нас цікавить отойцтва, яке десятки років формувало досвід ре- момент прокидання. Ми показуємо мистецтвошти континенту, засвоїло протягом неповних позбавлене ваги історії і вільне від епатуван-двох декад. Молоді українські проектанти ня мучеництвом. Сповнене натомість творчоговибрали собі дорогу далеку від найпростішої. потенціалу і зрілості молодого покоління.Є в їхніх проектах щось свіже, нове, а передусім Проект ...і я прокинувся в Європі не ви-вільне від ідеологічних обмежень. Це гармоній- значає характеру українського дизайну,не багатоголосся типових для українського по- але є спробою показати справу в русі, workстмодерну: бунту, провокації, недомовленого, in progress, зміни. Адже ми є свідками початкукарнавалізації і ексцентризму. Молоді бавлять- змін на ментальній мапі Європи. Проект маєся функцією, перемішують ієрархії, провокують відкритий характер, тому що, як пише україн-питання. Шанують традицію і добре ремесло. ський поет Андрій Лубка, зміна є тим, що вжеСтавлять на професіоналізм, але, одночасно, можна відчути, але ще неможливо описати.у важкій роботі надалі віднаходять пристрасть. Ксенія Каневська, куратор проекту 8→9
 9. 9. Łódź design Festival to wydarze- Centralnym punktem Łódź Design Festival jestnie, które od 2007 r. tworzy platformę wymiany zawsze tematyczny program główny, składającymyśli i doświadczeń dla środowisk twórczych się z wystaw kuratorskich, a jego dopełnienieidentyfikujących się z designem oraz dla biznesu. oraz rozwinięcie stanowi otwarty i bogaty re-Dzięki staraniom organizatora imprezy – Łódź Art pertuar wydarzeń towarzyszących. Wśród nichCenter – oraz dzięki wsparciu licznych partnerów, centralne miejsce zajmują: wykłady prowadzonefestiwal w ciągu kilku lat przeistoczył się z lokal- przez światowej sławy specjalistów, konkurs dlanej, składającej się z paru wystaw imprezy, i urósł młodych projektantów make me! oraz przegląddo rangi największego w Polsce wydarzenia w ca- portfolio, który umożliwia studentom i absol-łości poświęconego projektowaniu. Prezentuje on wentom szkół artystycznych bezpośrednią kon-design w różnych jego odsłonach – od wzornictwa frontację swoich pomysłów z profesjonalistamiprzemysłowego, poprzez art i craft design, projek- (kuratorami, projektantami i producentami).towanie graficzne i architekturę, aż po modę.Lodz design FestivaL is an event The key point of Lodz Design Festival is al-which, since its creation in 2007, has been the ways a  thematic main programme consistingground for thought and experience exchange of curator exhibitions. It is developed andfor artistic circles who identify with design completed by open and varied range of ac-in general, and for business. the efforts of the companying events. The most important are:organizer – Lodz art Center – and the support lectures held by world renowned specialists,of many partners made it possible for the festi- contest for young designers “make me!” andval to become the largest Polish event on design a  portfolio review which enables the stu-only a few years after it had been launched as dents and graduates of art schools to con-a local, minor exhibition. the festival presents front their ideas directly with professionalsdesign in its various modes – starting from in- (curators, designers and producers).dustrial design, through arts and crafts, graphicdesign, architecture, up to fashion. Ключовий моментом Łódź Design FestiwalŁódź design Festival це подія, яка є  головна тематична програма, яка скла-від 2007 р. є платформою обміну думок, до- дається з  кураторських виставок, а йогосвіду творчих середовищ, які ототожнюють додаткові атракції – це багатий репертуарсебе з дизайном, а також для бізнесу. Завдяки супровідних подій. Серед них центральнестараняям організатора фестивалю – Łódź Art місце займають: лекції світової слави фахів-Center – та підтримки багатьо партнерів, про- ців, конкурс для молодих дизайнерів makeтягом років він перетворився з локального за- me! та перегляд портфоліо, який дозволяєходу, що складався з декількох виставок, на студентам та випускникам мистецьких шкілнайбільшу в Польщі подію повністю присвя- представити свої творчі ідеї безпосередньочену дизайну. Він презентує дизайн у всьому професіоналам високого рівня (кураторам,його різноманітті, від промислового дизайну, проектантам та виробникам).графічногу дизайну та архітектуриаж по моду. 10 → 11
 10. 10. Ukraiński design:początek drogiWspółczesne wzornictwo przemysłowe na Ukra- Szczególnie cieszy nas fakt, że światowa scenainie to zjawisko paradoksalne, ponieważ rodzi się designu nie jest obojętna na twórczą aktywnośćono w kraju praktycznie pozbawionym zaplecza naszych projektantów, którzy w swoim dorobkuwytwórczego. A jednak, choć nasi młodzi projek- mają już poważne osiągnięcia. Wyróżnić tu moż-tanci stawiają dopiero swoje pierwsze profesjonal- na przede wszystkim nagrody Red Dot: cztery dlane kroki, już dziś widać, że poruszają się pewnie Saszy Mukomelova, dwie dla Studia Dorogayai w dobrym kierunku. Optymistycznie zakładamy, (Igor pinigin i Sergiy Chebotaryov), jedną dla Jur-że właśnie niezależność od wytwórcy i „rynku” na- ki Huculaka, a także wygrane na moskiewskimdaje młodemu ukraińskiemu designowi indywidu- Salone Satellite dla Studia Dorogaya i pracow-alizm i oryginalność. ni Mukomelov oraz ich udział w mediolańskim Na razie zjawisko to funkcjonuje jako ekspery- SaloneSatellite.ment podlegający kontroli wyłącznie swoich twór- pracami młodych Ukraińców zainteresowaneców, z czym wiąże się kolejny paradoks. Nowe są przodujące zagraniczne koncerny z Włoch,pokolenie ukraińskich projektantów być może Francji i USA. Część z tych projektów wdrażanawłączy się w światowy obieg pomysłów i proces jest do produkcji. Trzeba też podkreślić imponu-produkcji równie łatwo jak ich koledzy pochodzą- jący wysiłek i inicjatywę samych twórców, którzycy z krajów z rozwiniętym przemysłem produkcyj- potrafili zorganizować minifabryki realizujące ichnym i nieprzerwaną historią szkół projektowych. projekty na Ukrainie. Młodzi ukraińscy projektanci, we własnej oj- Dziś młodzi projektanci muszą mieć dostęp doczyźnie praktycznie wolni od narzucanych odgór- wszystkich informacji niezbędnych do twórczejnie wskazówek i mód, kierują swoją myśl twórczą pracy. powinni także utrzymywać nieustannyku nowym ideom, które znajdują odniesienie we kontakt umożliwiający wymianę pomysłów z de-wszystkich sferach szeroko pojętej kultury. Dzięki signerami z całego świata, łączyć się w zespoły,wolności myśli, nie odczuwając nacisku ze strony brać udział w wystawach i innych profesjonal-rodzimych autorytetów, nowe pokolenie znakomi- nych przedsięwzięciach.cie odnajduje się w ekosystemie współczesnego Co roku miesięcznik „SALON” organizujeprojektowania. w  Kijowie Ukraiński Tydzień Designu, pragnąc porównując studenckie prace młodych ludzi stworzyć platformę wymiany kontaktów i idei wz  krajów takich jak Ukraina, w których jeszcze celu rozwoju designu w naszym kraju. Tym bar-piętnaście lat temu nikt nie myślał kategoriami dziej jest nam miło znaleźć wspólną myśl u sąsia-współczesnego designu, zauważamy ich wspólną da – w polsce. Łódź Design Festival jest dla nascechę – indywidualne podejście konceptualne. po- symbolicznym i radosnym wydarzeniem. Jest do-dobne duchem projekty całkiem niedawno ogląda- wodem na to, że w designie nie ma granic i że otoliśmy u młodych Brytyjczyków czy Koreańczyków, dziś na jego mapie pojawił się nowy gorący punkt.a dziś obserwujemy je u siebie – na Ukrainie.Natalia Karpenko, Redaktor naczelnamagazynu „SALON”
 11. 11. Ukrainian Design: the Beginning of the Road Contemporary design in Ukraine is a paradox- It is especially pleasing to see that the inter-ical phenomenon as it has flourished in a coun- national design scene has not remained indiffer-try practically devoid of any manufacturing her- ent to the creative output of Ukrainian design-itage. Today it is already apparent that, despite ers, who have already accomplished significantonly taking their first professional steps, young achievements. These include four Red Dot AwardsUkrainian designers are moving confidently in for Sasha Mukomelov, two for Studio Dorogayathe right direction. We can optimistically pre- (Igor pinigin and Sergiy Chebotaryov), one forsume that this independence from the manu- Jurka Huculak, as well as the winning prizes forfacturing market gives contemporary Ukrainian Studio Dorogaya and Mukomelov Studio in thedesign its individualism and originality. Salone Satellite in Moscow and their participa- For now, this phenomenon merely functions tion in the SaloneSatellite in Milan.as an experiment conducted exclusively by the In addition, the work of young Ukrainian de-creative community, which gives rise to a sec- signers has attracted interest from leading inter-ond paradox. The new generation of Ukrainian national companies in Italy, France and the USA.designers may find it as easy to break into the Some of these projects have already been com-international design circuit as their counter- mercialised. What should also be emphasised isparts from countries with highly developed the impressive effort and initiative of the design-manufacturing and an uninterrupted history of ers themselves, who have managed to organisedesign schools. mini production factories in Ukraine. Historically deprived of any top-down guid- Today young designers must have access to allance in their own country, young Ukrainian de- of the necessary information to set the creativesigners channel their creative thinking into new process in motion. They should also remain inideas, which may be useful in all areas of main- constant touch with design practitioners aroundstream culture. Thanks to freedom of thought, the word in order to exchange ideas, establishand without any pressure from the Ukrainian collaborations and participate in trade exhibi-establishment, this new generation has landed tions and events.squarely on its two feet in the contemporary every year, SALON Magazine organises Ukrainedesign ecosystem. Design Week in Kiev, created as a networking Fifteen years ago Ukraine had no design cul- platform to facilitate the development of designture. However, looking at the work of our design in Ukraine. Hence, we are pleased to find a sharedstudents, we notice their highly individualised philosophy in neighbouring poland. The Łódź De-conceptual approach. projects in a similar vein sign Festival is for us a symbolic and joyous event.have recently been witnessed in the UK and It proves that design has no limits and today thereSouth Korea. Today we can see them in Ukraine. is a new hot spot on the Festival circuit. Natalia Karpenko, editor-in-Chief, SALON Magazine 12 → 13
 12. 12. Український дизайн:на початку шляхуСучасний предметний дизайн в Україні – яви- бачили у молодих британців і корейців, а сьо-ще парадоксальне, оскільки зароджується він годні споглядаємо і вдома – в Україні.у  країні, практично позбавленій виробничої Особливо нас тішить той факт, що світовийбази. Нині наші молоді дизайнери роблять свої дизайнерський процес є небайдужим до творчоїперші професійні кроки, але вже зараз зрозумі- активності наших дизайнерів, в арсеналі якихло, що рухаються вони впевнено й у правиль- уже є серйозні перемоги. Зокрема, чотири преміїному напрямку. Red Dot Award у Сашка Мукомелова, дві у сту- Як оптимісти ми припускаємо, що саме не- дії Dorogaya (Ігор Пінігін і Сергій Чеботарьов) тазалежність від виробництва та «ринку», в ши- одна у Юрка Гуцуляка, перемога в московсько-рокому розумінні цього слова, робить молодий му та участь у міланському Salone Satellite студіїукраїнський дизайн індивідуальним і цікавим. Dorogaya і студії Сашка Мукомелова.Наразі він існує як експеримент, підконтроль- Проектами молодих українців цікавлятьсяний виключно своїм авторам-творцям. провідні світові виробники – компанії з Італії, Із цим пов’язаний ще один парадокс: ново- Франції та США. Деякі з цих проектів впрова-му поколінню українських дизайнерів, мож- джуються у виробництво. Також гідна повагиливо, легше долучитися до світового процесу енергія та ініціатива дизайнерів, які зуміливиробництва дизайн-концептів, ніж дизайне- організувати міні-виробництва своїх розробокрам, які мешкають у країнах із розвиненим ви- в Україні.робництвом і тривалою історією національних Сьогодні молодим дизайнерам слід отри-дизайнерських шкіл. мувати якомога більше інформації задля реа- Практично не маючи визначних орієнтирів лізації власного потенціалу, якомога активні-у себе на Батьківщині, українська молодь спря- ше спілкуватися, обєднуватися в групи, братимовує свій талант на втілення ідей, які можуть участь у  виставках та інших професійних за-знадобитися у найрізноманітніших сферах ходах.культурного соціуму. Завдяки свободі думки, Щороку ми, журнал «Салон», організову-не відчуваючи тиску національних авторитетів, ємо в  Києві «Український тиждень дизайну»,нове покоління легко вловлює дух часу, загаль- прагнучи сформувати платформу для спілку-ний для всього світового дизайн-простору. вання та розвитку дизайну в нашій країні. І нам Порівнюючи студентські роботи молодих особливо приємно знаходити однодумцівлюдей із країн, де ще років 15 тому ніхто не мис- у  сусідній Польщі. Фестиваль у Лодзі для наслив категоріями сучасного дизайну, помічаємо дуже знакова та радісна подія. Вона є доказомїх спільну рису – незалежний концептуальний того, що для дизайну немає кордонів і відниніпідхід. Схожі за духом проекти ми нещодавно на його карті з’явилася нова гаряча точка.Наталія Карпенко, головний редакторжурналу «Салон»
 13. 13. ostapenko / hvorostyanov ostapenko hvorostyanov / sorokina pedan hvorostyanov shykarenko tipakova zavoloka14 → 15
 14. 14. 20 I . s i m f e r o p o l 28 II. mykolaiv 36 iii. ky iv 52 I V . l v i v 76 V. k h a rk i v 110VI. dnipropetrovsk 17 → 17
 15. 15. M03 3245km M19 975km ... і проки- нувся я у європі... i obudzi- E58łem się 1743kmw Europie ... and I woke up M06 E40 2975km 2458km in europe M18 4639km
 16. 16. 28 studio mukomelov28andreybondarenko 36 alexander kozynets 44 60 grycja tereza erde barabash 52 68 roman oleksandr shpelyk shestakovych 76 92 kateryna roman sokolova zubaryev 84 100 studio nataliya dorogaya aulova110studiodecorkuznetsov
 17. 17. m u ko m e lo v st u dio ст уд і я Мукомел ов
 18. 18. Simferopol / СимферопольSimferopol / Сімферополь, 1514 кm, e97 1862 кm e105 21 → 21
 19. 19. studiomukomelovolena tseluiko, aleksandr mukomelov
 20. 20. plastik plastic пластик shark lamp 2010 LaMPa-REKIN SHARK LAMp ЛАмпА АкУЛА elegancka lampa stojąca. Świetna elegant floor lamp. excellent fun Елегантна підлогова лампа, від- rozrywka i dekoracja zarówno do and decoration of interiors and ex- мінна і весела прикраса інтерєрів wnętrza, jak i do ogrodu. Lampa na teriors. The lamp will surely scare та екстерєрів. Лампа напевно pewno odstraszy ciemność wokół away all the darkness around. For розлякає всю темряву навколо siebie. Dla miłośników ryzyka i moc- risk-takers and thriller enthusiasts. себе. Для любителів ризику та nych wrażeń. гострих вражень. www.mukomelov.comSymferopol / Simferopol / Сімферополь 22 → 23
 21. 21. TRlampa, plastiklamp, plasticлампа, пластик
 22. 22. NEIjI krzesło, plastik chair, plastic стілець, пластикOMI TINkrzesło, plastik lampachair, plastic lampстілець, пластик лампа INFINITy wanna bath ванна * Red Dot Design award 2010 25 → 25
 23. 23. 26 → 27
 24. 24. bondarenko andrey андрій б о нд а ренко
 25. 25. Mykolaiv / Миколаїв, 1862 кm,e58
 26. 26. andreybondarenko1984
 27. 27. drewno, tkanina wood, textile деревина, тканина Dog and ta x 2011 DOG aND Tax DOG AND TAx DOg AND TAx Wielu ludzi chciałoby mieć w domu Lot of people want to have domes- Іграшки DOG AND TAx призначе- zwierzęta, ale większość nie zda- tic pets, but most of them are not ні для молодих людей, що хочуть je sobie sprawy, że wymagają one aware that animals need care and мати якусь хатню тварину, але за uwagi i opieki. DOG AND TAx to protection. DOG AND TAx is a se- певних причин не можуть, або не miniaturowe meble wyglądające jak ries of toys – they look like animals впевнені, що впораються з  нею. zwierzątka, idealnie nadające się dla and are perfect for those who want DOG AND TAx не поребують їжі та osób, które chciałyby je przygarnąć, to take a pet, but can’t do that for води, їх не треба вигулювати, і вони ale z różnych powodów nie mogą. different reasons. ніколи не вкусять. www.jolkalapalkala.blogspot.comMikołajów / Mykolaiv / миколаїв 30 → 31
 28. 28. NESSIElampalampлампа
 29. 29. jOINT jaCKkrantabкранKaZIMIRSPaCEMODEL 32 → 33
 30. 30. 34 → 35
 31. 31. koz y n e ts a l e xa n d e r А л екса нд р
 32. 32. Kyiv / Kиїв, 2342 кm, e95козинець 37 → 37
 33. 33. alexanderkozynets1984
 34. 34. LINNE LINNe Лінне Bardzo często czerpię inspirację Very often I find my inspiration in Дуже часто моєю інспірацією z natury, obserwacji zwierząt, nature, observing animals, and it є  натура та спостереження сві- i tak właśnie było tym razem. pracu- happened so this time, too. While ту тварин, так було і цього разу. jąc nad tym fotelem, dążyłem do creating this armchair, I was chas- Роблячи це крісло я намагався stworzenia czegoś organicznego ing the idea of making an organic, створити щось органічне і оду- i uduchowionego, aby mogło od- spiritual object so that it could be хотворене, щоб воно могло грати grywać rolę głównego bohatera the main character amongst other головну роль серед інших меблів. pośród innych mebli. furniture pieces. linne 2010 metalowa podstawa, styropian, tkanina metal base, styrofoam, textile металева рама, пінопласт, тканина www.kozynets.comKijów / Kiev / Kиїв 38 → 39
 35. 35. sofasofaдиван SaVE ThE PENGuINS lampy lamps лампи
 36. 36. ThE REINDEER DESKbiurkodeskстіл BaD DOG pouf puf пуф TROPIC krzesła chairs стільці 40 → 41
 37. 37. 42 → 43
 38. 38. грицяерде
 39. 39. erdeg rycja Lviv / Львів, 2883 кm, M06 45 → 45
 40. 40. grycja erde 1986 NajPROSTSZE KRZESłO THe SIMpLeST CHAIR нАйпроСтіШий СтіЛець Nie jest to wariacja na temat Donal- Is not a remix of Donald Judd or Найпростіший стілець – це не ва- da Judda ani oda do minimalizmu. ode to minimalism. A simple chair ріяція на тему Дональда Джадда proste krzesło kryje w sobie drugie hides a more elaborate empire- ані ода мінімалізму. Простий сті- oblicze – bogato zdobione, z  drew- style one, made of oak and leath- лець криє в собі друге обличчя, na dębowego i skóry, o miękkim sie- er, richly ornamented, but we hide багато оздоблене, зі шляхетних dzisku. Chowamy je jednak, bo jest it – it is too expensive. матеріалів: дуба і шкіри. Однак ми za drogie.Lwów / Lviv / Львів
 41. 41. dębina wood (oak) дерево (дуб) the simplest chair 2010Ten wygodny mebel jest ergono- This convenient piece of furni- приховуємо його, бо є за дороге.miczny i funkcjonalny. Będzie od- ture is ergonomic and functional. Це зручний, ергономічний таpowiedni dla osób o skomplikowa- It is very suitable for people with функціональний стілець. В самnym charakterze, ze skłonnością complex character and propensity раз для людей зі складним харак-do  ascetyzmu, paranoi i obsesyj- to  asceticism, paranoia and ob- тером, схильних до аскетизму, па-nych myśli. Można w nim także sessive thoughts. It is also a good раної та шалених думок. В ньомуukryć szkielet. place to hide a skeleton. можна також сховати скелет. www.grycja.com 45 → 46
 42. 42. krzesło bujane rocking chair крісло качалкаVEGETaBLESproj. Grycja Erde+ Pavlo Gudimovtalerze, serwetkiplates, napkinsтарілки, серветкиPLay OBjECTbiurkodeskстіл
 43. 43. kolaż collage колаж poduszki pillows подушкиpufypoufsпуфи rysunek drawing малюнок kolaż collage колаж 48 → 49
 44. 44. Rysunki Grycja erde
 45. 45. LV I VЛьВІВE402883km
 46. 46. s h p e ly kroman Lviv / Львів, 2883 кm, M06роман шпел и к
 47. 47. romanshpelyk1987
 48. 48. farbowana płyta MDF painted MDF фарбований мдф piano- comod 2011 PIaNOKOMODa pIANOCOMOD тУмбА PIANO Komoda przypominająca pianino, A painted MDF piano-like piece, Тумба схожа на піаніно, виго- wykonana z malowanej płyty pil- with a storage compartment divid- товлена з пофарбованного MDF. śniowej, zawiera pojemny schowek ed in 9 sections. Складається з суцільного корпусу podzielony na 9 sekcji. та 9 двірцят, в середині поділена на секції для зберігання речей. www.shpelyk.comLwów / Lviv / Львів 54 → 55
 49. 49. szezlong chaise longue шезлонгEKOkrzesłochairстілeць
 50. 50. stółtableстіл fotografia photo фото 56 → 57 57
 51. 51. Fot.: Roman Shpelyk
 52. 52. 58 → 59
 53. 53. barabash tereza
 54. 54. ба рабаш Lviv / Львів, 2883 кm, M06тереза 61 → 61
 55. 55. terezabarabash1984
 56. 56. KIDS мАЛюки DZIECI A triptych made with the use У своїх працях авторка часто Tryptyk wykonany mieszaną autor- of the author’s own technique.  звертається до таких тем, як ską techniką. The author often refers to themes співвідношення: людини і со- Autorka często nawiązuje do te- concerning the correlation be- ціуму, людини та оточуючого matów poruszających kwestię tween human and society, human середовища. Одним з основних współzależności człowieka i  społe- and environment. A human em- образних знаків у її творчості czeństwa, a także człowieka i środo- bryo is one of the main symbols виступає «ембріон», що симво- wiska. Ludzki embrion jest jednym in her creative work. The embryo лізує собою народження ново- z  głównych symboli pojawiających means a new human life, some- го життя, зародження та станов- się w jej twórczości. embrion to thing new rising and forming. At лення чогось нового. Та разом narodziny nowego człowieka, wzra- the same time, it stays just one з тим, він залишається лише stanie i  formowanie czegoś nowe- of the elements and a  small cog одним з  елементів, маленьким go. Jednocześnie jest tylko jednym in the mechanism of the whole so- гвинтиком в  механізмі функціо- z  elementów, maleńkim trybikiem cial system functioning. нування цілої системи соціуму. w mechanizmie funkcjonowania ca- The triptych was largely influ- До створення цього триптиху ав- łego systemu społecznego. enced by pop-art. It also reveals, торку надихнуло мистецтво поп- Tryptyk ten w znacznym stopniu in some way, what consumes арту, яке також, в якійсь мірі, ви- zainspirowany jest sztuką pop-art. a modern society. криває споживацькі властивості Odsłania także to, co trawi współ- суспільства. czesne społeczeństwo. Triptych: kids 2007 kolaż: tkanina, papier, druk, 40x40cm collage: fabric, paper, print, 40x40 cm колаж: папір, тканина, друк, 40x40 cm www.trbarabash.blogspot.comLwów / Lviv / Львів 62 → 63
 57. 57. tkaninatextileтканинаuNTITLEDkolażcollageколаж
 58. 58. FLuCTuaTION I land art land art ленд арт FLuCTuaTION II land art land art ленд артVITINaNKakolażcollageколаж 64 → 65
 59. 59. instalacja Terezy Barabash raininstallation by Tereza Barabashінсталяція Терези Барабаш дощ
 60. 60. 66 → 67
 61. 61. Lviv Львів3901 км e879 ол е кса ндр shestakovich droga ш е ста ко ви ч
 62. 62. s h e s ta ko v yc holek sa ndr Lviv / Львів, 2883 кm, M06 69 → 69
 63. 63. oleksandr shestakovych 1987DuGa DUGA дУгАKrzesło Duga zostało wykonane “Duga” chair was inspired by Vien- Крісло було продуктом натхен-pod wpływem inspiracji wiedeń- nese bentwood furniture and vin- ня трековими і дорожніми вело-skimi meblami z giętego drewna tage bicycles. сипедами середини xx століттяi starymi rowerami. а також естетикою австрійських меблів з гнутої деревини.
 64. 64. duga 2011 pogięte i zespawane metalowe rury, miękkie siedzisko bent and welded metal, soft seat гнуті металеві труби, мяке сидіння www. shestakovych.comLwów / Lviv / Львів 70 → 71
 65. 65. TaNGENTkrzesłochairстілець
 66. 66. graffiti graffiti графіті aRMS krzesło chair стілець krzesło chair стілецьgraffitigraffitiграфіті 73 → 73 72
 67. 67. 74 → 75
 68. 68. s o ko катерс около ва
 69. 69. o lo va k at e r y n aина Кharkiv / Харків, 3901 кm, e40 77 → 77
 70. 70. katerynasokolova1984
 71. 71. ZIG&ZaG ZIG&ZAG zIg&zAg Redesign krzesła Gerrita Rietvelda Redesign  of Gerrit Rietveld’s „Zig&Zag” це редизайн стільця „Zig „Zig Zag” z roku 1934. “Zig Zag” chair from 1934. Zag” створеного Геррітом Рітвель- Krzesło Rietvelda to prawdziwe The chair is a real masterpiece дом в 1934 році.  arcydzieło modernizmu. Mimo of  modernism and didnt go out Цей стілець є дійсно шедевром upływu lat nie przestaje być ide- of  fashion even after many years. модернізму і не втратив актуль- alnym wzorem. Dodawszy jeszcze By adding a new zigzag the author ність навіть через багато років.  jeden zygzak, autorka otrzymała created a new shape, more complex Додавши ще один зигзаг я отри- nową, bardziej skomplikowaną and playful, with a modern spirit. мала нову форму більш складну i figlarną nowoczesną formę. Me- The chair also obtained new func- і грайливу в дусі сучасності.  Також bel zyskał też na funkcjonalności tional benefits, now it has shelves з’явились нові функціональні мож- dzięki dodaniu półek na książki for books and other little things. ливості. Тепер у стільця є полички i inne drobiazgi. для книг та різних дрібниць. sklejka plywood фанера zig&zag 2006 www.behance.net/sokolovaCharków / Kharkiv / Харків 78 → 79
 72. 72. aQua VITaumywalkawash basinумивальник plac zabaw childrens playground дитячий майданчик
 73. 73. meble parkowepark furnitureпаркові меблі VITaMIN umywalka wash basin умивальник STONES głośniki speakers спікериCharków / Kharkiv / Харків 80 → 81
 74. 74. Katedra Wzornictwa Charkowskiej aSP,założona w 1962 r.Design Faculty of Kharkov Academyof Arts, established in 1962кафедра дизайну Харківської Академіїмистецтв, заснована в 1962 р.
 75. 75. 82 → 83
 76. 76. d o r o g aya studio
 77. 77. студія Кharkiv / Харків, 3901 кm, e40 до р о га я 85 → 85
 78. 78. studiodorogayaigor pinigin, sergiy chebotaryov
 79. 79. FöhN FöHN FöhN „Foeon” to termowentylator “Foeon” is a fan heater with the „Foeon” це термічний вентилятор z  wizualizacją ciepła, możliwą effect of heat visualization which з візуалізацією тепла, яка досяга- dzięki zmianie koloru podświetle- is possible thanks to changes of ється за допомогою зміни кольо- nia w  zależności od temperatury the colour of illumination depend- ру світла в залежності від зміни strumienia powietrza. Wizualiza- ing on the temperature of air flow. температури потоку повітря. cja ciepła jest innowacją w  dzie- Heat visualization is an innovative Візуалізація тепла є іновацією dzinie domowych grzejników. idea for home heaters. “Foeon” у дизайні домашніх радіаторів. „Foeon” w harmonijny sposób łą- harmoniously combines form and „Foeon” гармонійно поєднує фор- czy formę z funkcją. function. му із функцією. termoodporny polimer, szkło ceramiczne, metalowa rama thermoresistant polymer, ceramic glass, metal frame термостійкий полімер, керамічне скло, металева рама Föhn 2010 www.dorogaya.comCharków / Kharkiv / Харків 86 → 87
 80. 80. MaISzestaw talerzyset of platesнабір тарілок ETERNaL MaGNETIC CaLENDaR kalendarz magnetyczny magnetic calendar магнетичний календарьCuTceramiczny pierścionekceramic ringперстень з порцеляни
 81. 81. Mapodajnik do mydłalow water consumptionoutdoor washstandрукомойникPaNTONEmiarkameasuring tapeмірна стрічка 88 → 89
 82. 82. 90 → 91
 83. 83. zubaryev rom an
 84. 84. ро м а н Кharkiv / Харків, 3901 кm, e40зубарев 93 → 93
 85. 85. romanzubaryev1981
 86. 86. STół Zu ZU TABLe СтіЛ zU Stół jest częścią ludzkiego życia. The table is an element of human Стіл це частина людського життя. projekt ten oparty jest na pomyśle, life. The basic idea is to design Цей проект виник з ідеї стври- by stworzyć stół bliższy człowieko- a  table closer to man and the en- ти стіл ближчий до людини та  її wi i jego środowisku dzięki otwar- vironment in which he lives, due to середовища завдяки відкритості tości materiału, prostym kształtom, the openness of the material, clean матеріалу, простій формі, кутам, kątom, opływowej linii i mobilności. shapes, angles, streamlining and плавним лініям і мобільності. Stół może przyjąć różne pozycje, mobility. The table can take dif- Стіл може змінювати форму в за- zależnie od nastroju użytkownika ferent positions depending on the лежності від настрою власника lub wnętrza. mood of the user or interior. або інтерєру. sklejka zu plywood фанера 2010 www.behance.net/zubarevCharków / Kharkiv / Харків 94 → 95
 87. 87. umywalka wash basin умивальникsofasofaдиван
 88. 88. uDaVkrzesło-zabawkatoy-chairкрісло-іграшка GaVRIL haczyk na ubrania hook for clothing гачок для одягу Zu krzesło-stół-ławka-półka chair-table-bench-shelf крісло-стіл-лавка-полиця umywalka wash basin умивальник 96 → 97
 89. 89. sofa 2011
 90. 90. 98 → 99
 91. 91. н ата л і яауло ва
 92. 92. a u lo van ata l i ya Кharkiv / Харків, 3901 кm, e40 101 → 101
 93. 93. nataliyaaulova1988
 94. 94. ORGaNy auLOVa AULOVA’S ORGAN огрАни АУЛовА Oryginalne drewniane krzesło, któ- An original wooden chair, with Оригінальний дерев’яний стілець, rego korpus przypomina piszczałki a shape resembling organ pipes. корпус якого нагадує органні труби. organów. Dzięki licznym nogom Due to numerous legs it is very Завдяки чисельнним ніжкам він jest bardzo stabilne i wygodne. stable and convenient. Would al- дуже стабільний та зручний. Твер- Twardo trzyma się podłoża. ways hold its ground. до тримається на ногах. drewno wood деревина aulovas organ 2011Charków / Kharkiv / Харків 102 → 103
 95. 95. LOV krzesła chairs кріслаumywalkawash basinумивальник
 96. 96. ChERRylampalampлампа filiżanki cups чашки ChaISEsiedziska szezlongchairs loungeкрісла шезлонг 104 → 105
 97. 97. derzhprom building 1928
 98. 98. 106 → 107
 99. 99. decor- kuznetsov декор-куз н е цо в
 100. 100. Dnipropetrovsk / Дніпропетровськ , 4118 кm, M18 109 → 109
 101. 101. studiodecorkuznetsovkateryna kuznetsova, valeriy kuznetsov
 102. 102. plane sklejka z drewna brzozowego 2006 birch plywood березова фанераPLaNE pLANe пЛощинАKawałek płaskiej sklejki został A piece of plane has been cut and Відрізаємо кавалок пласкої фане-odcięty i zgięty. Światło wydo- bent. Light is emitted through the ри та загинаємо. Зі створенного та-bywa się z utworzonego w ten hole formed in this way. ким чином отвору проникає стітло.sposób otworu.LyING-IN LYING-IN ЛежА-кŁawka została skonstruowana The bench has been made so as Лавку зроблино таким чином,w taki sposób, żeby można było się to enable lying on it without taking щоб можна було на неї лягти неna niej położyć, nie ściągając butów. off your shoes. There is also has a скидаючи черевиків. Вона такожZawiera także półkę oraz dodatko- shelf and an additional seat. має полицю та додаткове сидіння.we siedzisko. drewno jesionowe ash wood деревина, ясен lying in www.decorkuznetsov.com 2008 110 → 111
 103. 103. VENEER lampa lamp лампа MOjKa-VSTaNKa umywalka wash basin умивальникLaCEkafle łazienkowebathroom tilesкерамічна плитка
 104. 104. BOxESlampylampsлампи TOGEThER umywalka wash basin умивальникMIShINa GORaprojekt wnętrzainterior designдизайн інтрєру kafle łazienkowe bathroom tiles керамічна плитка 113 → 113
 105. 105. oksanashmygol1989
 106. 106. ...and iwoke upin europecatalog2011 www.oksanashmygol.com 118 → 119
 107. 107. MILCZENIE ROśLINilustrowanytomik poezjiillustratedpoetry bookілюстованийзбір поезії4 CITIESgraficzna książkagraphic bookкнига
 108. 108. fotografiaanalogowaanalogephotographyфоторафія 120 → 121
 109. 109. pomoglinam:we weresupportedby:намдопомогли:
 110. 110. patron honorowyWspółorganizatorzypartner strategicznypatronipatronat medialnyWspółpraca
 111. 111. EGO antonio CitterioSanitec Koło m.in. z firmami: Kera- kabiny prysznicowe) bardzo do- Istniejąca na Ukrainie silna strukturamag (Niemcy), IDO (Finlandia), IFö brze znane są we wszystkich kra- marketingowo-handlowa odpowiada(Szwecja), pozzi Ginori (Włochy) oraz jach europy Środkowo-Wschod- za sprzedaż wyrobów marki KOŁOTwyford (Anglia) tworzy wiodącą niej oraz Rosji. oraz firm Keramag, IDO i IFö.w  europie grupę producentów wy- Szczególną uwagę zwraca obecność Wyroby marki KOŁO znajdują się w ty-posażenia łazienek - Sanitec Group. Sanitec Koło na rynku ukraińskim, siącach ukraińskich mieszkań i domówprodukowane w polsce wyroby gdzie zlokalizowane są duże fabryki oraz w tak prestiżowych obiektachmarki KOŁO (m.in. ceramika i me- produkujące ceramikę (Sławuta) oraz publicznych, jak nowo wybudowaneble łazienkowe, wanny akrylowe, wanny i brodziki akrylowe (Dymer). stadiony w Charkowie i Lwowie.
 112. 112. Ukraina to nasz ważny partnerhandlowy. posiadamy salony i sto-iska firmowe we Lwowie, Kijowieoraz w  Odessie. Nasze meble sądostępne także w innych miastach:Iwanofrankowsk, Tarnopol, Chmiel-nickij, Równe, Winnica, Charków,Donieck, Dniepropietrowsk, Mariupol.
 113. 113. w w w. d e sig n f ro m u k r a i n e . c o m

×