Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proeftuin Groene Hart

793 views

Published on

Opdrachtgever:
Programmabureau het Groene Hart

Opdracht:
Ontwikkel een identiteit en campagne voor het Groene Hart dat het gebied eenduidig op de kaart zet.

Oplossing:
Verenig de partners in het Groene Hart onder één merk.
Merkconcept
Proeftuin Groene Hart

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Proeftuin Groene Hart

 1. 1. een rand-stedelijkeproeftuinHoe het Groene Hart zich op de kaart zet met eenbindend merkconcept.Vandejongamsterdam
 2. 2. OpdrachtgeverProgrammabureau het Groene HartOpdrachtOntwikkel een identiteit en campagne voor het Groene Hartdat het gebied eenduidig op de kaart zetOplossingVerenig de partners in het Groene Hart onder één merkMerkconceptProeftuin Groene Hart
 3. 3. Het groene Hart is van oudsher een plek waar innovatie plaatsvindt
 4. 4. een proeftuin voor nieuwe ideeën
 5. 5. ‘Proeftuin’Groene Hart
 6. 6. een proeftuin: ervaar het groene Hart met al je zintuigen
 7. 7. Het groene Hart begint HierHet Groene Hart is een van de grootste nationale par-ken van Nederland. Een divers landschap met polders,plassen, rivieren, veengebieden, molens, dijken, land- entuinbouw, industrie, stadjes en dorpen. Een interes-sant en divers gebied maar voor bezoekers nauwelijksherkenbaar. Het Groene Hart is bekend als begrip, wat het ge-bied betekent voor de Randstad en de Nederlandsetoeristenmarkt? Weinig mensen die het weten. Zelfsde aanbieders in het Groene Hart vinden het moei-lijk de betekenis van het gebied te duiden. De GroeneHart’ers zijn versnipperd. De verschillende aanbieders
 8. 8. in het Groene Hart promoten het gebied op hun ei- geschiedenis en de toekomstvisie voor het Groene Hartgen manier, met elk een andere boodschap en ieder in leert al snel dat het gebied van oudsher een proeftuin is.zijn eigen stijl. Van één Groen Hart is dus niet echt Een plek gemaakt door menselijke innovatie: molens,sprake. dijken, inpolderen, turfsteken etc. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en En een proeftuin is het nog steeds. In het GroeneUtrecht willen daarom het Groene Hart als één her- Hart wordt volop geïnnoveerd met onder andere duur-kenbaar geheel op de kaart zetten bij bewoners, bedrij- zame energie, agricultuur, duurzaam bouwen, natuur-ven en (potentiële) bezoekers. Ze vragen Vandejong om beheer en recreatie. Vernieuwen zit in het DNA vaneen merkconcept, identiteit en campagne te ontwik- de bewoners en ondernemers van het Groene Hart.kelen dat het Groene Hart weer aan elkaar lijmt. Zo zoeken veel boeren door tegenslag in de agrari- sche sector naar innovatieve manieren om hun bedrijf Alle aanbieders verenigd onder één merk uit te breiden. Sommigen zijn bijvoorbeeld naast boer ook horecaondernemer met een eigen B&B of hebbenWe ontwikkelen een communicatiestrategie die de een winkel in streekproducten met een proeverij.aanbieders met elkaar verbindt, een kader waarbinnen Maar ‘proeftuin’ staat ook voor beleving, voor zin-ze zelf content kunnen maken met een eenduidige tuiglijk genieten: proeven, ruiken, voelen. Het merk-identiteit. concept is duidelijk. Proeftuin Groene Hart. De expe- We maken een onderscheidend merkconcept dat rimentele achtertuin van de randstedeling, een plek omalle elementen van het Groene Hart samenbrengt: de te genieten.aanbieders, activiteiten en producten, de geschiedenisen de toekomst. Een concept dat in één oogopslag dui- Online toeristisch platformdelijk maakt wat het Groene Hart is en wil zijn. We creëren een ‘open’ en vrij te gebruiken merk en stijl. Proeftuin Groene Hart Alle belanghebbende partijen kunnen zich aansluiten bij het open merk en haar naar eigen wens gebrui-Met alleen ‘groen’ kan het Groene Hart zich niet on- ken. We starten het eerste online en user generatedderscheiden van andere natuurrijke plekken in Neder- toeristisch platform: www.groenehart.nl. De aanbie-land. We zoeken daarom naar de uniciteit van het ge- ders uploaden zelf hun diverse aanbod aan activitei-bied. Een analyse van de activiteiten, ondernemers, de ten, producten en projecten en houden het actueel.
 9. 9. Bezoekers kunnen recensies schrijven over activiteiten Samenwerking met succesen een eigen recreatiekalender maken. Zo ontstaat erinteractie tussen de aanbieders in het Groene Hart en Het open merk Groene Hart is sinds maart 2009 ac-de bezoekers. Vraag en aanbod komen bij elkaar. tief. Het Programmabureau het Groene Hart ziet een Een speciale redactie coacht de aanbieders in hun verbeterde samenwerking tussen de vele partijen in hetcommunicatie. De redactie stimuleert de aanbieders om Groene Hart. Bij de start van het project stonden velehun aanbod actueel te houden of binnen een bepaald aanbieders sceptisch tegenover gezamenlijke communi-thema een speciale aanbieding te presenteren. Bijzon- catie. De introductie van het open merk en de toepas-dere activiteiten krijgen een plaats in de etalage op de sing hiervan op de website hebben dit weggenomen.homepage. Op deze manier genereert het platform De aanbieders zien nu hoe gezamenlijke communicatienieuw aanbod in het Groene Hart en betere kwaliteit met een herkenbare identiteit kansen oplevert voor dein recreatiemogelijkheden. ontwikkeling van activiteiten en het aantrekken van bezoekers. Campagne voor de randstedeling Vandejong en de promotie van stad en landVeel mensen vinden het Groene Hart ver weg. Maarhet Groene Hart begint praktisch ín de stad. Het is Stad en land zijn niet bedacht om zichzelf te verkopen.de achtertuin van de randstad. We maken daarom een In essentie is een plek immers niets meer dan enkeleconcept voor een imagocampagne met de slogan: Het vierkante kilometers of een paar ton baksteen. Bijzon-Groene Hart begint hier! dere plekken ontstaan door bijzonder leven. Mensen De campagne brengt onder andere de steden bepalen de sfeer. De vragen die Vandejong daaromAmsterdam, Leiden, Den Haag, Rotterdam en Utrecht stelt bij de positionering van stad, land, wijk, straat ennaar het Groene Hart, en andersom. Je vindt de slogan gebouw zijn: wat is de behoefte van de toekomstigeterug op plekken waar je het Groene Hart tegenkomt. gebruiker? Wat is er nodig voor een levendig gebied?Dat is niet alleen op de stadsgrens of in het Groene Hoe kunnen we de bewoners en bedrijven die de plekHart, maar bijvoorbeeld ook op streekproducten in de uiteindelijk gaan ‘maken’ bij het proces betrekken?supermarkt. Je vindt variaties op de slogan afhanke- Een logo met slogan is daarvoor niet genoeg. Eenlijk van het middel en het moment. ‘Proef het Groene plek heeft een inhoudelijk programma nodig dat men-Hart’, ‘Trots op het Groene Hart’ en meer. sen bindt en een communicatiestrategie die dat onder-
 10. 10. steunt. Met dit als vertrekpunt ontwikkelt Vandejongdiverse merken en campagnes waarmee gebieden op-nieuw op de kaart worden gezet.
 11. 11. Het groene Hart begint aan de ontbijttafel
 12. 12. de website verbindt het publiek met de aanbieders uit het groene Hart aanbieders vullen de website zelf
 13. 13. de meest innovatieve ondernemers worden beloond met een innovatieprijsHet groene Hart komt naar de stad
 14. 14. over Vandejong Het groene HartVandejong is een strategisch en creatief strategie, concept en realisatiebranding bureau. Branding gaat volgens Vandejong Amsterdam,ons over het vormgeven van betekenisvolle www.vandejong.nlrelaties. Wij bouwen optimistische merken diemensen en organisaties met elkaar verbinden technische realisatie websiteen gebruiken strategie en creativiteit om Peersverandering en innovatie te stimuleren. Brandactivists, noemen wij onszelf ook wel. We fotografie merkboekwerken graag met mensen die nieuwe wegen Suzanne Karstens Photographydurven inslaan en geloven in wederzijdseinspiratie. Onze aanpak is projectmatig en locatiefotografiemultidisciplinair. Strategen en creatieven De Boerinn, Kamerik,werken nauw samen en waar nodig betrekken www.deboerinn.nlwe experts van buiten. Zo leveren we eenbrede bijdrage: van merkconcept en creatieve eindredactiestrategie tot de uitwerking naar concrete Paul Wittecampagnes, middelen en, als het nodig is,nieuwe diensten en producten. Het resultaat:eerlijke en oprechte communicatie met eenonderscheidende stijl.
 15. 15. Voor meer informatieIlse HuijgBureaumanagerilse@vandejong.nlContactgegevenst: 0031 20 462 2062e: info@vandejong.nlwww.vandejong.nlblog.vandejong.nl

×