Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Radar project presentation in Finnish

547 views

Published on

The document was created for project RADAR (Regulating AntiDiscrimination and Racism). Project number: JUST/2013/FRAC/AG/6271

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Radar project presentation in Finnish

 1. 1. RADAR-PROJEKTIESITYS
 2. 2. PERUSOIKEUDET JA KANSALAISUUSOHJELMA • PRIORITEETTI: RaX Rasismin ja muukalaisvihan eri muotojen ja esiintymistapojen vastustus • ERITYISKYSYMYS: vihapuhe / viharikokset • ERITYISFOKUS: koulutustoiminta
 3. 3. LÄHTÖKOHTA • Kun “rodullisesti” motivoituneita viharikoksia ei pidetä sellaisina, tämä johtaa perusihmisoikeuksien laiminlyöntiin.
 4. 4. TARPEET • erottaa “rotuun” liittyvä ja liittymätön väkivalta toisistaan • tunnistaa ei-fyysiset, “rodullisesti” merkityt rikkomukset, jotka perustuvat verbaaliseen, paraverbaaliseen, ei-verbaaliseen sekä visuaaliseen kommunikaatioon kirjallisissa, puhutuissa sekä vuorovaikutuksellisissa diskursseissa
 5. 5. TAVOITTEET
 6. 6. TAVOITE 1 • verrata olemassa olevaa lainsäädäntöä eri kumppanimaissa sekä oleellisia akateemisia ja ei-akateemisia tutkimuksia
 7. 7. TAVOITE 2 • tunnistaa tiettyjä kommunikaatiokäytäntöjä sanojen, äänen, kehonkielen ja visuaalisten elementtien perusteella joukkotiedotusvälineissä sekä sosiaalisten verkostojen keskusteluissa vihapuheeseen ja - kommunikaatioon liittyen
 8. 8. TAVOITE 3 • Vihaan suutautuneiden kommunikaatiokäytäntöjen mekanismien ymmärtäminen niiden kommunikaatiotekniikan (käytetään kommunikatiivista resurssia), menetelmien (miten ja milloin niitä käytetään viestiessä) ja strategioiden (miksi ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään) suhteen
 9. 9. TAVOITE 4 • kasvokkain tapahtuvan sekä verkkopohjaisen koulutuskonseptin muodostaminen, joka tarjoaa konkreettisia työkaluja tällaisten kommunikaatiokäytäntöjen tunnistamiseksi ja viharikosten estämiseksi
 10. 10. TAVOITE 5 • hyvien käytäntöjen, suositusten ja konkreettisten työkalujen laatiminen oikeuden ja lainvalvonnan sektoreille
 11. 11. EDUNSAAJAT • oikeusalan ammattilaiset (tuomarit ja asianajajat) • lainvalvonnan viranomaiset (kaupunkipoliisi, rajapoliisi, armeija...) • maahanmuuttajat (potentiaaliset tai todelliset “rodullisesti” motivoituneiden rikosten uhrit) • kulttuurienväliset sovittelijat • opettajat • sosiaalityöntekijät • aikuiskouluttajat • EU-instituutiot
 12. 12. WS1Uusimmat analyysit ja käyttäjien tarveanalyysit
 13. 13. AKTIVITEETIT WS1 • lakien ja tuomioiden kerääminen jokaisesta kumppanimaasta, jotka liittyvät “rodullisen” syrjinnän kommunikaatiokäytäntöihin • 10 syvähaastattelua uhrien kanssa tai uhreja koskien • väittelyiden kerääminen syrjintään, rasismiin ja muukalaisvihaan liittyen / vihaviestejä • yhteisen kriittisen sanaston luominen
 14. 14. SUORITTEET WS1 • 6 maakohtaista tutkimusta lakien ja tuomioiden kielellisesti suuntautuneesta analyysistä • 1 vertaileva tutkimus lakien ja tuomioiden kielellisesti suuntautuneen analyysin tuloksista • 10 viharikosten uhrin haastatteluihin pohjaava tutkimus sekä transkriptio oleellisilta osin • Julkisten väittelyiden kerääminen syrjintään, rasismiin ja muukalaisvihaan liittyen: kriittinen analyysi tyypillisistä ilmauksista nykykielen vihadiskurssissa
 15. 15. TUOTOKSET WS1 • kriittinen tieto siitä, miten laeissa ja tuomioissa puhutaan “rodullisesta” syrjinnästä ja miten se määritellään niissä • kriittinen tieto siitä, miten tiedotusvälineet puhuvat “rodullisesta” syrjinnästä ja miten se määritellään niissä • kriittinen kielenkäyttö
 16. 16. WS2Kommunikaatiokäytäntöjen analyysi
 17. 17. AKTIVITEETIT WS2 Kerääminen, luettelointi ja analyysi • kuvat ja videot • tekstit ja diskurssit • vuorovaikutus poliisin kanssa • vuorovaikutus oikeudessa
 18. 18. SUORITTEET WS2 jokaisesta kumppanimaasta • 5 youtube-videota • 5 diskurssia/tekstiä sosiaalisesta mediasta • 20 sanomalehtiartikkelia • 20 mainoskuvaa • 5 mainosvideota • 5 keskusteluohjelmaa • 1 vuorovaikutus poliisiasemalta • 1 vuorovaikutus oikeudesta • vuorovaikutusmateriaalin transkriptiot ja analyysi
 19. 19. TUOTOKSET WS2 Tieto vihakommunikaation viestintämekanismeista Tieto vihaa tuottavan kommunikaation viestintämekanismeista
 20. 20. WS3Vuorovaikutuksellinen ja osallistava koulutus
 21. 21. AKTIVITEETIT WS3 • Koulutuskäsikirjan laatiminen kansallisia koulutuskursseja varten • Kouluttajien käsikirjan laatiminen • Koulutuskonseptin testaaminen: 1 koulutusaktiviteetti / 16 tuntia • Koulutusmateriaalin hienosäätö sekä verkkoresurssit yksilölliselle ja vertaisoppimiselle • Koulutuskäsikirjan kääntäminen ja muokkaaminen suomeksi, kreikaksi, italiaksi, hollanniksi ja puolaksi • Kouluttajien käsikirjan kääntäminen ja muokkaaminen suomeksi, kreikaksi, italiaksi, hollanniksi ja puolaksi
 22. 22. SUORITTEET WS3 • Koulutuskäsikirja kansallisia koulutuskursseja varten englanniksi • Kouluttajien käsikirja englanniksi • Kansainvälinen koulutustapahtuma Perugiassa kaikille kohderyhmille • Koulutuskäsikirja suomeksi, kreikaksi, italiaksi, hollanniksi ja puolaksi • Kouluttajien käsikirja suomeksi, kreikaksi, italiaksi, hollanniksi ja puolaksi
 23. 23. TUOTOKSET WS3 • Innovatiivinen tietoisuutta kasvattava koulutuskonsepti sekä uusien kommunikaatiotyökalujen hankinta • 1 kansallinen koulutuskurssi sekä verkkoresurssit oikeusalan ammattilaisille sekä lainvalvonnan viranomaisille • 1 kansallinen koulutuskurssi sekä verkkoresurssit viharikosten uhreille • 1 kansainvälinen koulutuskurssi
 24. 24. WS4Työkalut Suositukset Parhaat käytännöt
 25. 25. AKTIVITEETIT WS4 • Hyvien käytäntöjen tunnistaminen • Suositusten valmistelu • Konkreettisten työkalujen laatiminen • RADAR-ohjeiden laatiminen koulutuskonseptia varten
 26. 26. SUORITTEET WS4 RADAR-ohjeet, joista löytyy • parhaat käytännöt • suositukset • konkreettiset työkalut vihaan perustuvien ja vihaa tuottavien kommunikaatiokäytäntöjen tunnistamiseksi
 27. 27. TUOTOKSET WS4 • Muutos asenteissa • Uusien taitojen omaksuminen • Tiedon omaksuminen
 28. 28. MOTTOMME “Kukaan ei synny vihaamaan toista ihonvärin, taustan tai uskonnon takia. Ihmiset oppivat vihaamaan, ja jos he voivat oppia vihaamaan, heidät voidaan opettaa rakastamaan, sillä rakkaus täyttää sydämen luonnollisemmin kuin sen vastakohta.” – Nelson Mandela

×