Doc 2

355 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Doc 2

 1. 1. r: .:, tll .i.:^ ..,l,iiii....+,,. . Lrltrilli.:frJ¡iti1ttj$li.¡ill,itlUllllfl .: ., : , ¡, : . .i,.i .¡. ,ti r ,,.-r, :_Üe;.ilitamentiJlltdústriaiEnergia; lt, li:i¡ ::.,;!!i;:i.. ..., ,,, i. j.i.;i¡i,:.i,,i .,:, :l: ;. -,. ,-:ii: ,¡i r:¡.1,.. r,s¡_.,,,1: : ji-i r,. Ate:;a-itg:c¡¡qrip4.qiq adqq{flda en e.l funclona¡ne¡rü,{e les Esracio¡s d,IIV, la ir¡odiflciici.S ile la conposició rlerl parc de vehicles sotmesos a Iobli- ,Í....ú .: ., . ..:---., gnc.ió,da la:nspecció tdc¡rica perLd<lica, aixf, com la necessit,ptde per- f eccloirar, {, , rn{}rq¡qr; clg .sgryei.s plggrars aIs , admin.lttruts,, ainr de I . "iar: ccnr.Í¡ci9.;1r,,gcnerai9 gptabLerue-s S. r0rdre ¿e,,.2J $e,,jq¡ly de,1982 iDüCC,¡.2,r{.SZl , , per,,}a qU?l.,siaprgvd.:el ,Reglamenui;soU¡g organltzacl6 .1. rd.girn jurÍdic.{el servei:.idlinspecció técnica de vehicles a.Caralunya, cL? lae.1 bases.,dels concürsps públics ¡de concessió,ladrnjnistrativa per a .l lexpLgtaqi4.; ; det. , , servei d..inspecció técnica ,deij veh-icles i gonuo.urr. ¡:*r clitrer.se$ .-ü.rdres,,.de tdatai +,B.Bz (D0cc 25.8,82),.;,.i. q.ef , Reial. Decret,,L91]7/p,! ili.g ?rf l.rle rñetenb.{g, I (BOE ?Si 10. S.5)., sob.re :¡ror**.,,jgu¡erals r; dI ins-", tql.lacló ri;funcr.onamqnL._de les Estacions ITV, qquesta Dlreccló General. cle.segrrretatiQualitatIndustrial1......,].. ._1 :.:.:1j¡t;,j*ii¡:1i: :.;;".i. jt*i::...i, . .1, .;.",.,:, :*iia. :ir.j,t.i., Apr*ug;,rlgl A,ig"rrglltt ¡nFp5qgclorls per les quals sact,uallt,zen i refornten les nonni)s ci* procedimenc establertes per a la prestació del servei dl in:;necr:ió #cnica-de vehicles:. .;.t,: I f i:lA:Vi....t..i r:,J{:.t r:: .¡,,.,i;,*,:. j_-
 2. 2. :ia -2 ..l,.,......i:,... !laqqe.qta ^,Rg.?p{ució,,, es gonsiderará .o* "dotacló normal completa;, d1, ne+o.nÍtr:ldl.1l.{1ft,. e.qtaqll,,¡,linus de. ¡¡ss llnies ta conltitutda per Uq,Ie!.lic t+F1le[r, {¡¡esponsable de Iestació, un cap dequip F?p:! anb niyell rdp; fq."*cjó FP!,pequivalenr que subsrltuirá al cap d,:es- taciq,gn:"ei- 0 tabgéncla ju¡¡lficada, : sls..mecánics oficial s de primera o fqr¡iació , FPl,, .tre¡i operaris auxiliars dinspecció o ur*-*rr.r, a,gspeql4liqg+ mec{niq I trBs aúninlsrratius, en un torn de treball. il .: . ..ti t :, ,.iiti S el nomb¡e,de.,lfnies {fféreix de tres, la dotació-inormal completa cle personal" es determinag$ en proporció all nombre de lfnles, en , li,! |a fo¡¡gg, gug. s,l.gsrableix. ep:,,1.Avan!, Prpjgcter.clEqlació-rbase de la j.,, .. ..-..1 :, , i: . .i.!:, .- .. ,: . :.1i .l í:t.,:- ^.. i j , En estaclgns;nrdbils i el .l_qq,fixes drunaisola. llnie o,especlflques - .,i:, per, 4 ¡ .!urtsllQs,.,. podrá :€e l, Jgs , funcions cap - dtes¡a,clÉ ef Cap de , dtlquip corresponentsl t¿ilat"Coria professlonal FPZ, ldestre Indus- lfial,o,eqplv3lpnt. i pxperi..¿Iqf* com cap dequip datrerr¡s,dol *tu. En f,ot, cas el servei de ltestacló es re4l1¿surá sota.la direcció i rerponsabilitat du{r tépnlg titulat, el qu4-,gi4drá,-cgr1.,icqm a r, : ;- i t -i -. .;.: .-. lnáxim..de.dues estacions l de sis lfnies en total o de tresestacions l fli rf.J, : .. .1.i1 ¡t t l i sis ,Ifnies en;total qr{a{¡, totes elles eg trobinr dinS,dun,cercle de 30 Km, de diámetre.. .;:..t .. ;i :-;..:. :.:!--;-t:l-i-- :..: : ,.. ..,,.,,, ,,i);. - ..r,. "-:¡.:-.,:. .... ., -, -,.. :j)-. ; ai l : ..., .,. ,:,:, . t- . :. .. j. .. ::. . ,;, ..-, : .r::l--l,iii-. .. _, .. ,1 , ,.,:,. Prévia, petició raonada .dglf .concessionari, lt,,Dlfe.c,ció* General . de Se,gu{eqg!, , 1. Qual itat , Indqsprdat porf rá autorit z4r,::L1, undl.f Í.cació , de la com¡iosiqi-ó,tipus.del personal duna estacLó, en;tant qredi garan- b) :.i. r,e*r;u41uF#$at;d, s-aler u_qwi;el;eiq#ffilffi$|i*uq¡IIuriú. i rl,+drnetl.grr les,,Fggüents fregilénciés horárle: segons-jelitinS¡:.delvehl1:t.. t,i.t;r,L, :;":llr::,,.
 3. 3. -5 : , ..-. -i1...:t:;l+1"" I.ij.;:,ir..:. .,:, .: -..,:;-¡ , ; . ,..r,... .,, iii:1,,,,.. ;r:, :{i¡¡¡ A ;i,}0,s vehicüb hora ::f",1,,,,,,. ,i ,Tt^p¡g A,;,1.0,5 üehicl"ti horat : . ii:i. :I .:.¡r,:;*. Á.{ll_{!Sitll.l -.:irl;; .r*;rii: . .. ji. i:,r: i1t*lrt.Tlü$ii{;T,i¡, hoá .$¡nffi l "j , , i ,,";, Iipus Q :l.,e,súqhicrés hora ,. ;. Tipür Dl = ó,5 vehicles hora ,.. l::il!.6,fi.[ il I_,.: r..-r..:.,.. Tipqs E =L2,0vehicleS horá : .., Tipüs cii"ij,ouáni[tés noru :-r - - -? ". !!!i|1i.-..f,jr:: : . , ¡,;* i^. i1., :f El1 .anteriors yalors stincrementaran en un,,3qt quan la inspecció ", ,!,¿9li:1.jS?_li-tzada. sigui incomplera, com és el, cas de segones.revi- _Lecnrca reatlf,zada sigul incompleta, iii:,ii tú5i:ii i- ,.:i , el,,,qas. segones revi- ;Trü¿úi,ri,. .ij,áil"i:*; ;:l;t;,;;J,ai o*! iá **cció es ¡r:rr-:..i .,1 ";jqii, t.. i" i!:..i i¡;:. -r.; I . , , -- l,i*liu, i.ts .etepents :de sqguretat de forma eicl¡¡slval.qreformes, du- . ¡iiiátsl ievislons VciÍuirtaÉés,erc.l : . t¡i";{. ;1t: :, t, ;" it. ,iililiriIi.l-l-:.; ,.,iüi:"1^1,",i,,,i-i;:{;, ,1, ,.., *!¡i*. i;, ,, ., l: r -,.t¡l .: ¡, ,{r tr.-";r,.- i. ; ... ;..: l BIs, tipüs de vghiclescongiderat,s.són: íi i;-i :tü: t . lI, i r-:f,lri. *i.i* .,[::.,: ...-;,,.: .. ., ., ,,.,iil- .,:... , Á1:=,Turismes peri ,..;r..*u. 1:-....- :.. _ g sg.gveirparricular anu c.apgcit+"t.,no superior ----:--:-- -,.,..:,:.lr[_1,.rl:.f--..--.---:- a ii .. nou Persones .; : .. , .,., .,, .,Bji= -Vehfc1es de lloguei amU i conducto*;ta¡<ii:i per rransport senset .i de persones (sP) amb capacitat. fins a nou places, inclds el con-
 4. 4. gener.al¡tar de iá+¡rr¡at 1; . :J i,, .i: -4 ambdota- tipus, ttal .: .1 hora hora :...,..:.1.l:...:::..:,l.1 Lfnla universalo mixta " : ¡9,0 vehicles hora Lfnia de vehlcles pesats . - 0,5 vehicles hora. [;l :,,. . ¡.,,1:.,,:. ir :i:-i : I i].ri. t. !.; i , t: r,:,.. .- : ,ii;,.i,. i..r; I ,,, ., , i,... .:- : 1"..f.,i!;;.:!.:,.j Les estádions mdbilses consideraran com alfnies"universals o mix: tes. rl, .. . l.. t.t r, i:.; ..r I .- ,,.j1,.j: ,,- l ,-, :...,,a Quan Quáj1" .r, ..: l"*riui Iestacióes -..,; ... personal diferent de les. coinposi duna dotacióde :i.;. .: lndícadés rÉsar¡uni;.i¿r cápacitat horárla áéti.u¿. uniu srobrindre frUr¿r¡iit*t eld vdiái! unturrbrc pe.r un coóúi1";."""i, tunció de iltin.i¿¿iéiuque sobie la capacirar, d inspeccló té la mttjana de persorles presentsa,ltestacló en el periode.considerat, I la seva + 1,5 lll "I ly:_ ll t ?" /1,f_l signlficació: rr.: l 1-;.--. r.... "i"i . :.@ DB,;;+.biorbre,de: direc¡ors dlestacló (Técnlc titulat) : QE = No¡nbre de caps dequi per estqció (almenys FPZ-o equivalent). idequip f*-*ar iltiii=.1{onrbre de necánics, oficials de 1e (FPl o equivalent). +, pi =,-Norybre df auxlliq¡s; dlinspecció o mecánigs:,assfunilat, a especia: "f; "1 : iir...;iÍsta;:i.;i,1-lt.]....|.......,... felnesiaúnlnistrat,ives : .-,..;,:.
 5. 5. . i..:. " r.: El:nom.!¡g ..4g;.pgtrolg,l:tgorrespqnent a 1es dlferents categorles .,i 1.,,.:liri:,lielgi " .ritl(¿i:.t;,:.::,..i=i¡fo$ir;.¡;, .,. : liri: rr;uri , 1, i, r-:rr lntgfvlffi;eñ,ri ie;;i¿,3.;.{¡. ,.:- ..- ;i ,. : ..; eue .- ,:ruf¡l: l;:.,¡jrilg;¿i¡;sr;.Íf ,;r];:, fi*iurLgr,,:"r.un i$S:i#;f ilrJ.-t,.,-;;j -;, i-:li, F-;f i:-i. ü;1.;, j . "Totaestació eétaiid6tada duncap diest,acióitécnic titulat.(DE=l), ,. i.:,_^,j,__1r.t;. ;l.r..., .. ! ai :j.. 1 ) ,.. . . i,--,.-.--,,,-I]"-] . . ;responsabledavani tAóninistració del seu correcte funcionament. - , _.-j.., :E¡i"éásos..diemergencrar ., en etsupdsitldestacióiis:rixu, dJunu lfnia, j ..;,r.,.,: ¡:.,1 t r - i ¿iestuóions *¿Uif,i durducions"esoecfftoúestlb", at f,urismes, durant, i - .,, t..íii-¡. . ,, ions especff iques:br , l I , ,.1absénciá del técnictitulat "respónsable ¡oOla fer:les funclons ,,i.,. , ¡-__F ____l ____O_--- LL9 r-vlves-v¡¡s¡ Lr;1_....r_,_-: equivpient 1 experié¡rp+1. de. cap dlequip;dalmen¡¡s pos anys, Emperó.,i,iilj*,i . -i:..él iiafiiir¿si:.óbii¿ieñr ,,¿;,. 1;io#rl.ioá"iá.¿r .^o¡iu;.e¿ii...,,:t", l...-.:..f-,,.-....,.j...)i....+.,._-..--i.r|_r_--- I "(DE) ué .6*báitir¿ eriiñ totbs i r rLs eitacións lofaruttieva:responsabi- " , Cada cbpdtequippodrá tenir ássignada diunal"il tres llnies com a..:; ; máxim,: -- , Una e-stació pg{ra órtu. rnancada de cap: dtequipi solament quán ,r -.t..:^,- r consüidund solalfiiiti ioisposi dfun cap desüacló técnic presen¿ .: .1.:, ..-.r. j r.. , j : - nic ([l1);I"üntauxÍliárdinspecció (M2), sl bé un daquests úlrim, , : :.; en una mateix4 estació podrd compartiq feineS,,dtaúninist,rat,iu en , . - :;,,,- . .: i ..: :,:,,. ,,l;.,-jr:l "s ;?fci.i,is ;i¿tirr"t ¡i,r5t:;;;r",lji¡;á;;]]r*-i,;;l¡,:;i=-i---";,:-- ,,.:,: irr.,, ,. jíj.i. . ,_ I i.--.. :..,.j,, ,,:. ,,,i.,.,, .i:,,..l...*]i,.,r.....i,..,...,.......,,.l, ...,Perestdció,fiia.espieciiaráde1ncgnbre.dadmin1siratiusnecessarf ..f:, ., : !t.-r;. derir,alidaescrita,telefónica Iupbi preséncia personat ,, .i:fl:per3ténpre -,.,,.. ,,i_..:; i . , ..: , , .. .la ,"dels.adtiiisttauój; ¡¡ó üiV¿orará més diun adminisrraiiuper lfnia. , : : t.iEr,.éstacióniiiióuii¿ íÍÉñ*rái, fixes no or;iiuiürááuu,*:aú,,tntstrarfu,,iul ":r;i .;,.*i 1 ¡oürt t i¿¿ .. ru"liíi# t$uti¿íiit ,-Étanii, ¿urunr urisrit -iofjornr¿u tabo- ;ui..;j.l*-.,,,: ;, - ........ t-.-. :nada lubo- ,,,,;:- .r ,,, ral -. jj .,1- : ", i:;¡i-.,i. ., r .r,f r¡!,¡i,¡, , ,. ,, -: ..,,. : ;i. |ji..... ..:,:,.-., : : ;i": . . . " :¡;;-,,1i:;:,t. :!-. ) i..::. .: . .,.tlt,.t*1,ir,-i$:iltii,{;l$:l;iil,:::f i - i.,,,,.,,:,,¡i"i,r: ..:....1::!,.:il:-.ij..]-Jl.a:t::! ,:_ jt.rjj....ii¡:rr:: .,. ;j:,, r.:1:: . " :,- - "..::; , . L ;;{:j ::: .";"i,I;,..1:1.í;l: r-.i"ii!!iT"li ..,, t .irii;jiilr ,;,:: ; ii;, ¡i ¿;t iIné- r{ari;j..fti*;*i iu,a : ."r+ir -,, ¡;ilialr . .! ..,. -,. -¡- ;j}.¿. tiij aütáirbnd rini*árttá¿t;á¿ueorrl inrel, : ;fi;;¡¡,;:; .:.;.. ^1r-r. :.., ! .t ,- "3+ffi ,:.:
 6. 6. ,.,i ri I,ui:e!. dq, qrq-,se!y,r¿rg..ió,,$glu estaciór consqitl¡l_1.} un-ienyal- dalerrail á per pl C,qncgs.¡iona¡.i., i peg a la Direccló Generaldii Seguretat t Quátitat al Concessionari per :lii-- i: Industrial a efectes ::¡:r}-,il:;:+i ,..: i..i.¡ru.,.i*f.-_.:;,illi.{ij destud: tgl,4e -.( r :.ia. .:-:::: ugl gfái üpuf¡n daprofit*ei1,t"*i.iaiuex¡rü" atenóió ) . .i lpnlelll gl, ,:,1 :-._¡. - ina .it . ..:, , .ji;,".,i...f.: l . r. als . adnrinistfat,s, dins, de les obligacions lmposades per lOrdre de 2L, ti5.,¡:.;!, -,-;" :,:.!. ..1,., i de de 1982,.per la qual saprová el Reglarnent sobie organització i régin . del servei, dITV a Catalunya. , j..; .:11:., " ;---i sat,uració .es ca].culará per, al supdsit ,1.;. disposar de la ,- --. . : . _:1.:,í.:i,i;;:,,.._: ,[,q it-.,-l--i,;--=r..:FI--[-t.ir-il, .:.],-l----- de i.l:,..:..... .r,, ..;. plantilla ,rr,1,,, ",, normal completa que correspongui a Iestació dtacord amb Itarticle ante-. ,¡i,-;"il¡j4 :.r1ii il
 7. 7. Generalital do Catatunya, OcFtftsffant dlndúst¡l¡ I Enorgla -7 l. - -.- .l . r : . prévia. autoqi!?.acló de,la,Dlreccló General de S,eguretat.i fuaf lrat In- . dus¡rial. ,[a saturacló..djaquesta r.;capacltal-.lncrementada corrrportaráne-l- ..1 -.t,t , .:"4.v.t.!,..Jtr*4 .:... .,, rii:iid..¡,r .... ¡i¡1 . :, -,i . , cessáriament- llanpliacló.de .1estácló a menys.que no autorltzi la Direc- - .i7ir,r.¡.{:¡:..;il1 .r,t;.: ,1:. i.l ..r.tl*.i.r.tt::a-.i¡¡i-,r. ..í ..i-, .:i ..r.-i - - --..... : cló.Ceneral;iÉi:lrr;:i aiornd.nent . .: J,; motius texprossats al parágraf ante- ,i,i,i ,. ,.,ii... un nóu i -: i bels ,l -; .r .l , ^t;i:. , Ilo.:,tl ,.,r ,r,..;ltj . ,,i1.,,,i .. .i.,. :::)- .t ii - ti,.l ,,i.t ,.,,, . ., .1,:¡i, ,,1q. l,¡.,iji,:.-i: -) .. . - i,r.i ,,.1:¡iilii ,*,,*¡ ll;. ,i i , i,.1r , ,r,0" Pgr,,:*1grl1; la.qrunagió de més duna ,4:,,1? ¡aturaqió.,€:po9l4 ,1ome,t¡e ,, . .r.. , est,aciór s€mpre que el ionjunt, es trpbi dlns de trl mateixa. co¡narca," ..;,,...t,. - t.a-:.-.. . ., ..,. - :;r..-.-. -.:.. ; ,j "..-;: i que, troballt-se en comarques li¡nftrofes, qualseyol delles :..: o .lii,t. ., .1.";1..r :., : . .. ; il tl .J. ,--. " :: :.; .,, ..¡.i;:. " .-: .lilt dist,l per : , cdrfet€ra menys de 25 Km;,-de Cadaunai de-tes altlés, o totes elles es trobin ¡.r"i: i:ri:ir.-i cercle de 30 Km. de.dlámetrei]i+l r; r: i dins dun ¡.,iitii¡:.,1,i::i1.rf;i.;:t::r: r:! -,. " ... l.¡.r:j.ii: r.,¡.. i - -.: : l .:l. :A efectes delcálcu1 de la saturació duna est¿ci6 fixa -....i:I-]l-.Fi_i;Filt:T.;-:...,-,...i|1.¡¡.;.1.l;l:il.:.;..:..;::fI:í:j;i,:,:.:.j. es computaran Ies. insoecclons realitzades Der una estació r¡rübil d lá nateixa comarca i u*TBI*,,,ayg ul,,l-"y, {e.sptagT"tl tingul per.obJec.tei atendre provisional- ment,ltexcés de .: ,: : ;;l:.,. .. entren.,ien funcionament les..ampliacions ..¡.--¡.; .í demanda mentre , : .: .i-.." r.:..: -i=.1,i!:,1il,,. .: de,9,qngf?gitul.,preggpt-ivu.g,,, ,. : :r,,, ,.i.¡, . .: .,. .-,.i;r .:. . ; j ii I : : ..7., i.:-t,.t.rr.i: :.,r: "^.¡ .. j ;::i.r.t,:tl.:t¡i;.iúll!.:r:r..tl.,}.r|.>,,.,.L;.,l..i¡..¡.:l.j., ,,,üe i!rti"i.iiüi;üd;;t"úudét, fin¿i* a efectes.dassignació preferéncia ,, . ;, dU#;i;=tárii;**t ii* *rtát, iu¡urjutr, butlqup :r !ir la segona r:a9 ....;i:; t;i¡rie;ldi .I¡flit i. ii;¡r 1r-;:; :":i +i.:.. ;.;.:1i .ll -l tii1,,i¡ ;T#5i";i;;ifJüifiOi?"Ji:iftiecté:: coiieeiüi ;ti$F.uii.-t:-iilllü{ü*:I., " :l en ,qeso¡:Uqc gl-s.,vehiql-eq . .,,i : : f r , 9ilfi",q$il{fi"ti.l;id.eü,u,,..:, l*3p:,itlo ¡,9.ini,,9,u-1 ""tI+i:,,!:?,,.t,o.,",98?i:"J ?1,11,, , i ::. .i, funcióldeo,lf,,gt¡*.,ig,.y"ll_"jf",.?3*,-q.yfi,r,f",.t.ryIu,;u :,:, !¡¡,¡i:¡ r,:i,?.: le . tutiq, dinsP.ecciÓ,.o du,:. , :r . r i;.¿;;;ü iiri. -áéi na*¿iq dr- t¿j.,.inátfiéuta, . sl. ,e.q:,tyacta .de turismes , l:, .i gll?{EÍ¿l,q?."t*lg,; nf}Effl{i.lnTe,9c¡91¡ri rltar{ -uL. l* rye:en!,aqió oul, ..j....::.,l;":..-||¡:¡. ,-. . - {EhtE}l:,ei#¡E?,1"glf,,renopflaf.el,*1"luslór99l15.ff9y-?ir¡r 1 .
 8. 8. -BY*
 9. 9. ;;;. jr;.:-:¡" .( ;: r4.:... . --.í"--,-i .., .: ....:,, - :;,, ., r-l i.i : r,i,. i,,:,. . ¡. .. i l . .l...rl ,-rt....,;...,. ..., ,:.1 -. r :;ij,.j;-r:ii;...il..¡:.:;:i.....;;:,,"::.. ,*¡,1ffi*i.i;i.1 .i"rtgi,aruelxa cirgruhs:encia en :el iryi¡, cert,ifi:ar,.,i 1. ,*U,ffiiiiiünrpuCcÍó ipgsfavorable: ambyn segell queldigul: f,orregides,1 : ires.¿lrlir¡nctoiimport"ants,lndicades.,lesd111genc1arálatarjaITV.. .i.,J..!ffi-},:¡l,;il.i-il..i|.,...:::¡..;.,i .".:":..=:-:t:-:¡.,i I :, . .. ,.r ,.. : . li i cinquena;.i.Eitadtstrgyei...¡rj1. ..;¡+..¡gi?L,iñmil.;....:.,.:ii:::i.!.;.ir.,.1..;¡.,;l..¿.;i;.i,.,....;J " 11 ¡[ ]!,1 : , " r.: .]. !f-er;1¡Af,i,ae fircilltar ef control dels servels dITV i seguirrfes incid¿n-=1: .i icfes-deiivádes de. les.especials circumstáncles en les;qualsies realitt"n., ,i ., , rilésll estacions móbils, les dades estadf stiques Qüel ., ,.r, " ...1- j:-ft:j:., l-. r: : .- r, | , : ites: aÉtúaclóns de -.-:. ---:---. I i .. : t..i; ^ ,Ali Concesslonaris han, dentregar durant els cinc,prlmers dies de cada , i¡¡s5. ¿e.,].llnterventor:de llEstació t.a laDlreccló.General de Seguretatr ....]{....-::.i:,.,r:.,------].:.., ¡i. Qualirau-Iirduétria!,fcdjacord arnb el queprevel.4 la Resolugló de 27, . :-:* -,. ,tle, juny.cte,1983r eS c,ql?Ietaran amb detall de,"|eslsorÉldesr teaL-ítza-:- ,; : -ql iles,,rdel nornbre; de:,p_erisones ique han,¡actuat,-durant el;"Ies1en :cada r¡19,:i -, =¡, i del noinbrede dies f hores de funcionamentde.Lestacló. : " :, , .. i.r i . : . .: rfambé,.e¡ completaran els apartats: c-orqesponents,dt- tipus de vehicles .*s5o5: Ia inspeccló, ta1sr," {ue havien estat Per no (tsser obligatÓria ,coll: rur,fsryq¡!; noracicl.etes,,l,maquinária agr.fcolq,l e;;.desglossaran sf-srr., l. -, . vehicles:,"euerl,perineten ircaracterfstiques ,especff lquesj, d?inspecció, . co4¡r. lp.e. s15r reüélcdi"i :sem$iemolcs,--i "sampl i4rá- el detall de Ies. def iclén{ i . ,cles no mecániques per-ai un millor seguiment,de Ileflcácia 1 uniformitat ........:l.j.:¡...--...:,-.-.-------9_ -f: ¡ i : CleI. Seryell.,,. , ,,f i;r:ir.i:tii,,, ,. ., , ij:;: ":iir i ,l ; r" " . l-r", : ) ffilt , ,, per, talj detcon¿i*urlteul*nt ,l.estat del parq de vehiqles,"ós consignaratt :-1..; :;. i- :; . ," teli : i . en r"r*il inspeciions el ncnüre i de : vehlcles als quals sha donat Iopci$d,una segona inspeccló sensei cobrament de taxa mentre que en

×