SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Biuro Posln nn Sejm RP Kncprn Plnfyńskicgo
ul. Targ Drzewny 3/7, 80 - 886 Odnr'lsk, kncpcrplazynskibiuroposla@gmail.com
Gdańsk, dnia 12 czerwca 2023 roku
Szanowna Pani
Aleksandra Dulklewicz
Prezydent Miasta Gdańska
Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
moje biuro poselskie odwiedził pan Tomasz Tyczyński, przez 17 lat pracujący w Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdańska na stanowisku radcy prawnego. Pan Tyczyński przekazał mi informacje i częściowo
również dokumenty, które wskazują, że w DRMG pod kierownictwem mianowanego w grudniu 2021
roku dyrektora Karola Kalinowskiego może dochodzić do poważnych nieprawidłowości polegających
m.in. na omijaniu procedury przetargowej uregulowanej w prawie zamówień publicznych - w celu
przekazywania zleceń i zawierania kontraktów na fikcyjne prace z bliskimi znajomymi oraz członkami
rodzina dyrektora Kalinowskiego.
Poza tym, że powyższe praktyki opisał w rozmowie ze mną dość szczegółowo, to również przedstawił
część umów uprawdopodobniających jego twierdzenia, przekazał mi też pismo, które skierował do Pani
w dniu 27 lutego 2023 roku (pismo w załączeniu), którym powiadamia Panią o możliwych praktykach
korupcyjnych w DRMG.
Pan Tyczyński zaczyna pismo w sposób następujący:
Zwracam się do Pani jako mieszkaniec Gdańska, Pani wyborca oraz długoletni pracownik - radco
prawny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańsko. Z Niepokojem obserwowałem jak Karol Kalinowski w
przeciągu zaledwie jednego roku po objęciu stanowiska dyrektora DRMG swoim zachowaniem,
zaniechaniem, butą, niekompetencją, samowolą, brakiem kompetencji niszay największą jednostkę
organizacyjną Gminy Miasta Gdańsk.
Następnie opisuje te nieprawidłowości, m.in. wskazując, że DRMG pod kierownictwem dyrektora
Kalinowskiego:
- zawieranie umów na szkolenia z budowania kompetencji interpersonalnych tzw. metodą FRIS, której
certyfikowanym trenerem jest dyrektor Kalinowski, Anna Kalinowska (małżonka dyrektora
Kalinowskiego), Jakub Głombiowski (były wspólnik dyrektora Kalinowskiego, który wykupił jego udziały
w spółce Forward Project Sp. z o. o.), Małgorzata Głombiowska (małżonka Jakuba Głombiowskiego) .
Szkolenia te (dla DRMG siei) prowadzić miały wymienione wyżej osoby (poza dyrektorem
Kalinowskim), a wedle przekazanych Informacji wartość tych umów wynosiła łącznie setki tysięcy
złotych;
- zawarła szereg umów na usługi prawne z zewnętrznymi kancelariami prawnymi za nierynkowe stawki
(ponad 400 zł za godzinę pracy), mimo posiadania 5-osobowego zespołu radców prawnych co
powodowało, że zatrudnianie zewnętrznych kancelarii prawnych jest zbędne . Co więcej, niektóre z
umów miały polegać na świadczeniu przez prawników pracy niemożliwej do realizacji z uwagi na
specyfikę działalności DRMG tj. miano zawierać umowy na gotowość do świadczenia usług prawnych,
które to usługi w praktyce nie mogły być kiedykolwiek potrzebne - urnowy były więc fikcyjne.
- zawieranie Innych fikcyjnych umów lub jedynie pozornie potrzebnych Jak np. umowa n<1 t1sługę
relokacji pracowników DRMG pomiędzy piętrami za 51 .906,00 zł, podczas gdy praca ta w Istocie mia ła
polegać na przeniesieniu laptopów i dokumentów przez pracowników na Inne piętro w budynku.
Biuro Posła na Sejm RP Kacpra Płażyńskiego
ul. Targ Drzewny 3/7, 80 - 886 Gdańsk, kacperplazynskibiuroposla@gmail.com
Z uwagi na dwumiesięczne zwlekanie z udzieleniem przez Panią odpowiedzi na powyższe pismo, pan
Tarczyński skierował do Pani w dniu 28 kwietnia 2023 roku następne (w załączeniu), w którym pisze m.
in. tak:
Zachowanie Organów Miasta pozwala domniemywać, że potwierdzone licznymi dowodami
korupcyine działania Karola Kalinowskiego, działanie na szkodę Gminy Miasta Gdańska, a także
dalece idąca prywata, maiq pełną aprobatę włodarzy Miasta.
Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 19 i 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i
senatora, uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania i przekazanie dokumentów:
1. Jakie działania podjęła Pani po otrzymaniu korespondencji od wieloletniego pracownika DRMG
informującego Panią m.in. o praktykach korupcyjnych w urzędzie? Proszę o przesłanie całej
korespondencji służbowej związanej z otrzymanymi od pana Tyczyńskiego listami.
2. Czy powiadomiła Pani organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstw w DRMG ze
szkodą dla Miasta Gdańska?
3. Czy wyciągnęła Pani jakieś personalne konsekwencje wobec dyrekcji i pracowników DRMG?
4. Które z zarzutów zawartych w pismach pana Tyczyńskiego zostały potwierdzone, a które nie?
5. Proszę o przesłanie pełnego rejestru umów zawartych przez DRMG od 1 grudnia 2021 roku ze
wskazaniem daty zawarcia umowy, z kim umowa została zawarta, ceny kontraktu, zadania, na jaki
kontrakt został zawarty, w jakiej procedurze kontrakt został zawarty.
Załączniki:
1. pismo pana Tomasza Tyczyńskiego do prezydent Aleksandry Dulkiewicz z dnia 27 lutego 2023
roku;
2. pismo pana Tomasza Tyczyńskiego do prezydent Aleksandry Dulkiewicz zdnia 28 kwietnia 2023
roku.
~;?;d-~JM,
;;~td fa~eze)fSM ~M nJo!qpo p~0M!l?0W zeJo !f:>eZ!Me faf o zeJal
,fau0Ja1od p11AsazJd zsafn)faZJO
Tomasz Tyczyński
83-322 Stężyca
Kartuska 1OI
ttvczvnski'.q:.op.ol
606349629
oz1Me :o:1N1 A
Gdańsk dn. 28.04.2023 r.
Prezydent Miasta Gdańsk.a
Pani Aleksandra DuJkiewicz
Dot. pisma złożonego dnia 27.02.2023r. z.awiadomievie o możliwości popełnienia
przestępstwa przez Karola Kalinowskiego
S7.anowna Pani Prezydent
Wyraż.am swój głęboki niepokój związ.any z brakiem odpowiedzi na przedstawione
przeze mnie zarzuty przeciwko Dyrektorowi DRMG Panu Karolo'i Kalinowskiemu.
Nie rozumiem dlaczego, wobec przesłanych wyraźnych argumentów, popartych
<lokum.en~ sprawa nie została wyjaśniona, a mnie, zgodnie z prośbą zawartą w piśmie, nie
przedstawiono wyników kontroli.
Przeciągające się procedury kontrolne, jednoczesna organizacja imprez i publiczna
manifestacja osiągnięć Pana Kalinowskiego, jak np. feta 75-ciu lat DRMG, wprawiają mnie w
konsternację i zażenowanie.
Zachowanie Organów Miasta pozwala domniemywać, że potwierdzone licznymi
dowodami korupcyjne działania Karola Kalinowskiego, działanie na szkodę Gminy Miasta
Gdańska a także dalece idąca prywata, mają pełną aprobatę włodarzy Miasta.
W dniu 31.03.2023 r. przesłałem na adres: karolina.kucharska@2.dansk.2.da.pl kolejne 2
umowy zawarte przez Karola Kalinowskiego z żoną swojego ·wspólnika z pominięciem
przepisów przetargowych. Z niewiadomych przyczy~ nie zostały przez kontrolujących
uwzględnione.
Zgodnie z art. 304 § 2 k.p.k - Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane
niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do
czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ
stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
• Zmuszony jestem do wyznaczenia ostatecznej daty.na odpowiedź co do zarzutów wobec
Karola Kalinowskiego zawartych w piśmie z dnia 27.02.2023 r. do dnia 10.05.2023 r.
Jednocześnie infonnujc;, że nicotr~ymanic odpowiedzi w wy7.naczonym tenmme i dalsze
utnymywnnie nu stanowisku dyrektora ORMG Karola KaJjnowskicgo działającego na
szkodc; Mia'łta spowoduje uruchomienie przcdstawion~j prze7
...e mnie procedury stosownie do
obowiązku wyni~jąccgo z treści art. 304 §1 k.p.k.
Załączniki :
1. odpis I strony pisma z dniu 27.02.2023 r,
2. odpisy 2 umów z Małgor/..atą Głombiowską /
Tomasz Tyczyński.~J d......
Tomasz Tyczyński,
80-170 Gdańsk, Paderewskiego 6B/66
e-mail: n CZ nski u u~.:.El, tel. 606349629
Gdańsk, dnia 27.02.2023 r.
Pani Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska
Zawiadomienie
o możliwości popełnienia pnestępstwa oraz innych nadużyć pnez Karola
Kalinowskiego Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
Szanowna Pani Prezydent!
Zwracam się do Pani jako mieszkaniec Gdańska, Pani wyborca oraz długoletni
pracownik - radca prawny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Z niepokojem
obserwowałem jak Karol Kalinowski w przeciągu zaledwie jednego roku po objęciu
stanowiska dyrektora DRMG swoim zachowaniem, zaniechaniem, butą, niekompetencją,
samowolą, brakiem kompetencji niszczy największą jednostkę organizacyjną Gminy
Miasta Gdańska.
Karolowi Kalinowskiemu zarzucam:
I. Wyprowadzanie miejskich pieniędzy z budżetu Miasta
Za czasów Karola Kalinowskiego pomimo pracujących na etatach 5 radców prawnych
zatrudnienie otrzymali w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii, bez ogłoszenia
przetargu:
1. Wojciech Suszyński z wynagrodzeniem 10.393,50 zł. Czas pracy adwokata to nie
więcej niż 4 dni w tygodniu. Obecne wynagrodzenie adwokata nie jest mi znane
2. Marcin Kuskowski - adwokat, wspólnik Krzysztofa Karwackiego umowa nr
3/2022-BZP-PU.521.1 .2022/MN/387 - wynagrodzeniem miesięcznym 12.852,50
zł.
J. Marcin Kuskowski - u.mowa nr 2/2022 - BZP-PU-521.1.2022/MN/386 z
miesięcznym wynagrodzeniem 11.623,50 zł.
4. Daniel Gramatowski umowa nr 6-2022-BZP-PU.521.3.2022/MN/2 - z
wynagrodzeniem 430,50 zł. za każdą godzinę pracy.
.Umowy z adwokatem Kuskowskim zawarte zostały jedynie za prawdopodobieństwo
zaistnienia sporu pned międzynarodowymi sądami. W realiach struktury statutowej
DRMG za rzeczy nierealne. Umowy te zostały parafowane przez dyrektora
Kalinowskiego bez uzyskania wcześniejszej akceptacji - któregokolwiek z radców
prawnych wbrew regulaminowi jednostki. Jako radca prawny jednostki zgłaszałem te
nieprawidłowości oraz ich wątpliwy aspekt moralny koordynatorowi Karwackiemu.
Chcąc w jakiś sposób uzasadnić taką absurdalną decyzję, Tomaszowi Tyczyńskiemu (17
lat pracy w DRMG) oraz Alicji Komowicz (16 lat pracy w DRMG) odebrano
wszystkie prowadzone przez nich sprawy sądowe i kazano przekazać adwokatowi
Kuskowskiemu. Jest to chyba jedyny przypadek w jednostce budżetowej, gdy odbiera się
podstawowe obowiązki radc·y prawnemu zatrudnionemu na etacie i powierza je
zewnętrznej kancelarii, ponosząc przy tym nieuzasadnione dodatkowe miesięczne koszty
rzędu SO.OOO zł. !
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Koordynatorem radców prawnych ustanowił, po wcześniejszym zatrudnieniu bez odbycia
konkursu Krzysztofa Karwackiego, mimo że stanowisko to piastowała od wielu lat -
radca prawny Alicja ·Komowicz z 16 letnim stażem w DRMG. Krzysztof Karwacki
nigdy wcześniej nie pracował na etacie, a już na pewno nie w tak dużym
przedsiębiorstwie jakim jest jednostka budżetowa. Przez krótki okres był oddelegowany
jako szeregowy pracownik w kancelarii Karoliny Kucel obsługującą prawnie DRMG.
Został jednakże z uwagi na niekompetencje odsunięty i zastąpiony innym pracownikiem.
W DRMG w różnych formach zostali zatrudnieni koledzy i znajomi Karola
Kalinowskiego oraz Krzysztofa Karwackiego. Krzysztof Karwacki na pół etatu zarabia
ok 3.500 zł. a przyjęty przez niego pracownik Tomasz Glapiński blisko 6.000 zł. Radca
prawny Tomasz Tyczyński (17 lat pracy w DRMG) po dodaniu mu 20 godzin 4.500 zł.
Wspomniany adw. Kuskowski jest wspólnikiem zatrudnionego na etacie kolegi Karola
Kalinowskiego, Krzysztofa Karwackiego !!! Razem prowadza kancelarię prawną.
- Karol Kalinowski kilkukrotnie, pierwszy raz w listopadzie 2021 r. zorganizował
dwudniowe prywatne spotkanie z kadrą DRMG na terenie Stadionu. Nie płacił jednak
za to ze swoich pieniędzy, tylko obarczył tym budżet Miasta.
- Karol Kalinowski używa samochodu służbowego do celów prywatnych. Codziennie
nawet w weekendy jeździ tym samochodem do domu. Przez jakiś czas przewoził w nim
fotelik samochodowy. Wnoszę o zbadanie jaką kwotę wyprowadził Kalinowski na
pokrycie prywatnych jazd i nakazanie mu jej zwrotu przez okres 13 miesięcy.
- Karol Kalinowski za pieniądze Miasta w grudniu 2021 r. zakupił kilkadziesiąt drzewek
doniczkowych po 150 zł. każde. Następnie na siłę umieszczał je w pokojach
pracowników, aby w styczniu je zabrać i postawić na balkonach w siedzibie
Międzynarodowych Targów Gdańskich.
- Karol Kalinowski udziela zamówień swoim kolegom i wspólnikom bez przeprowadzania
przetargu na umowy fikcyjne, których nazw nie sposób znaleźć w polskim systemie
prawnym tj.:
1. Jakub Głombiowski - (odkupił od Karola Kalinowskiego udziały w spółce Forward
Project Sp. z. o.o.) - umowa nr 26/2022-BZP-PU.511.363.2021/MN/379 z dnia
03.02.2022 r - na kompleksową wielobranżową weryfikacię dokumentacii proiektowei
dla zadania pod nazwą„ Budowa filii Szkoły Podstawowej przy ZSO Nr 2, ul. Wodnika
57 w Gdańsku" za kwotę 12.177,00 zł.
Dowód: umowa nr 26/2022-BZP-PU,511.363.2021/MN/379 z dnia 03.02.2022 r.
2. Marcin Okuniewski - umowa nr 294/2022-BZP.PU.521.18.2022/PM/W/13 z dnia
19.09.2022 r - na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie sprawdzenia
poprawności przebiegu procesu przygotowania i realizacji umów na roboty budowlane
wykonywane w trybie awaryjnym prze DRMG" za kwotę 9.840,00 zł.
Dowód: umowa nr 294/2022-BZP-PU.521.18.2022/PM/W/13 z dnia 19.09.2022 r.
3. Ryszard Falkiewicz - umowa nr / 2022-BZP.PU.521.6.2022/W/AF - usługa
relokacii pracowników DRMG pomiędzy piętrami!!! - na kwotę 51.906,00 zł.
Dowód: umowa nr /2022.BZP-PU.521.6.2022/W/AF
To co mogli zrobić pracownicy w ciągu jednego dnia w ramach świadczonej pracy tj.
wziąć pod pachę dokumenty (meble, biurka, krzesła są w DRMG takie same we
wszystkich pokojach) nie trzeba ich przenosić Karol Kalinowski zlecił bez przetargu za
kwotę 51.906 zł.!!!
4. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. - umowa nr 515/2021-BZP-
PU.521.l .2021/PM/W/04 realizacja kompleksowej usługi polegającej na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń 11O pracowników DRMG opartej na
metodologii FRIS.' Na kwotę 111.482,80 zł , koszt jednego pracownika to 1.013,48 zł.!!!
(słownie : jeden tysiąc trzynaście złotych, czterdzieści osiem groszy)
Tego typu umówjest znacznie więcej, nie jestem jednak w ich posiadaniu.
Karol Kalinowski, jego żona Anna Kalinowska oraz w/w wspólnik Jakub Głombiowski są
certyfikowanymi trenerami FRIS !!! Karol Kalinowski jest współautorem książki
,,Zarządzanie Budową" gdzie wskazany jest jako trener FRIS.
Dowód: patrz Akademia Kształcenia Menadżera Budowlanego - www.akmb.pl
Karol Kalinowski jest żywo zainteresowany w podpisaniu przez miasto jak
najliczniejszych umów przez firmę, która zatrudnia jego, jego żonę i jego wspólnika.
Głównym celem Kalinowskiego nie jest interes DRMG a jedynie uzyskanie własnych
korzyści, które może realizować tylko wyłącznie jako dyrektor tak licznej jednostki,
(blisko 200 zatrudnionych) osób.
• Umowy te są zawierane cyklicznie, dzielone na etapy, tak aby ominąć przepisy prawa
ustawy zamówień publicznych i móc udzielić zamówienia poniżej progów ustawowych
wybranemu przez siebie wykonawcy.
II. Nepotyzm
Karol Kalinowski pozbywa się dotychczasowych pracowników a zatrudnia wyłącznie
swoich znajomych, wynagradzając ich w sposób inny niż pozostałych:
- zatrudniona przez niego na stanowisku zastępcy Anna Mańkowska - geograf z
wykształcenia otrzymała premię roczną za rok 2021 (w którym przepracowała jedynie
grudzień) ponad 1O.OOO zł, kiedy dotychczasowy z-ca z wieloletnim stażem i zasługami
dla DRMG Jarosław Kińczyk otrzymał ok 2.000 zł.
- zatrudniony przez niego bez odbycia konkursu radca prawny Krzysztof Karwacki
otrzymuje miesięczne wynagrodzenie na ½ etatu ok. 3.500 zł, gdy zatrudnieni radcowie
prawni Alicja Komowicz i Tomasz Tyczyński otrzymują na cały etat 4.500 zł. Ustanowił
go też koordynatorem zespołu radców prawnych mimo, że osoba ta nigdy nie pracowała
dotąd na etacie. Zatrudniony kolega Tomasz Glapiński otrzymuje wynagrodzenie o ok.
1.200 zł większe od wspomnianych wyżej radców prawnych.
- patrz wyżej - Okuniewski, Głombiowski, Falkiewicz, Kuskowski, Suszyński, Glapiński;
- Karol Kalinowski jako wykładowca studiów doktoranckich na Politechnice ściąga do
DRMG wyłącznie pracowników Politechniki a następnie włącza ich jako wolnych
słuchaczy do prowadzonych przez siebie wykładów.
Na oficjalnej stronie DRMG reklamuje swoje studia doktoranckie, czyniąc z tak
poważnej instytucji platformę reklamową.
III. Obrazę Urzędu
- Karol Kalinowski przychodzi do pracy w jeansach, niechlujnie ubrany, w czerwonej
puchowej kurtce, bez krawata i marynarki, co nie licuje z powagą zajmowanego
stanowiska.
- na powitanie przychodzącej z urlopu pracownicy sekretariatu porozwieszał w
pomieszczeniu, do którego przychodzą petenci, wykonawcy jej zdjęcia w koronie !!! a także
kolorowe wstążki i wstążeczki ośmieszając tym samym Urząd Gminy Miasta Gdańska
Wzbudziło to zażenowanie pracowników jednostki, samej zainteresowanej jak i
współkoleżanek, które wykonywały tę pracę w ramach polecenia służbowego.
Dowód: zdjęcia
IV. Obrazę przepisów prawa
- naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych poprzez dzielenie zamówień, udzielanie
zamówień bez procedury przetargowej, wysyłanie zapytań do zaprzyjaźnionych
wykonawców;
a naruszenie ustawy o finansach publicznych - poprzez wydawanie pieniędzy miejskich -
patrz wyżej;
- naruszenie przepisów kodeksu pracy _ poprzez zwalnianie pracowników bez podstawy
prawnej - patrz radca prawny Tomasz Tyczyński, Tomasz Okła i inni.
V. Nieumiejętność współpracy z pracownikami
Za rządów Karola Kalinowskiego szeregi DRMG opuściło blisko 50 osób; zostali
zwolnieni albo zmuszeni do odejścia; inni nie chcąc współpracować z taką osobą odeszli na
wcześniejszą emeryturę:
1. Ewa Zielińska- z-ca Dyrektora
2. Jarosław Kińczyk - z-ca Dyrektora
3. Tomasz Tyczyński - radca prawny
4. Tomasz Okła,
5. Agnieszka Zakrzacka - rzecznik prasowy
6. Tomasz Krysiak
7. Karolina Pestka
8. Sylwia Karwowska
9. Michał Baszuro
1O. Marta Dudzińska
11. Mirosława Ciepielewska
12. Renata Wójcicka
13. Małgorzata Telewska
14. Wiesława Walaszczyk
15. Katarzyna Chodkowska
16. Waldemar Dubowski
17. Andrzej Mużalski
18. Maciej Płużyński
19. Arkadiusz Kołodziejczyk
20. Izabela Jaworska
21. Rafał król
22. Piotr Sykucki
23. Anna Leszka
24. Wanda Kostuch
25. Waldemar Jastalski
26. Piotr Morawski
27. Małgorzata Nieradko
Karol Kalinowski bez charyzmy, pozbawiony jakichkolwiek cech przywódczych przez
pracowników nazywany jest pogardliwie „karolkiem"
Zakompleksiony, nieumiejący się znaleźć w roli dyrektora tak dużej jednostki, stosuje
mobbing pracowników, demotywuje ich, deprecjonuje ich zasługi. Pracowników dzieli na
„trójkąty" i „kwadraty" w zależności co wskaże przeprowadzony przez niego lub jego
--wspólników test (trenerów FRIS). Każe pracownikom nosić takie emblematy na
plakietkach czy przyklejać je na drzwi w pokojach w których pracują.
Nie ~gażuje się w pracę ani problemy jednostki, nie bywa na budowach. Jedynym jego
celem Jest odhaczenie jak największej ilości ludzi do odbycia szkolenia FRIS, tak aby
firma, w której szkoli jego żona oraz w/w wspomniany jego wspólnik Jakub Głombiowski
mogli pobrać wynagrodzenie ponad 1.000 zł za każdą podstawioną osobę. W dniach
kiedy odbywają się szkolenia dla pracowników DRMG Karola Kalinowskiego nie ma w
pracy. Bierze wtedy urlop albo w godzinach pracy urzędu nadzoruje szkolenia.
Dodać należy, że pracownicy są do tego zmuszani, nie mogą odmówić.
Ja odmówiłem i zostałem zwolnionv. !!!
Przez ostatnie 2 lata zatrudniony byłem w DRMG przez 20 godzin tygodniowo a
wcześniej przez 15 lat w okresie 16 godzin. Karol Kalinowski licząc na pozbycie się
mnie zmienił mi dotychczasowe warunki pracy z 20 na 40 godzin tygodniowo bez
podania jakiejkolwiek przyczyny. We wszystkich jednostkach podległych Gminie Miasta
Gdańska radcowie prawni pracują na całym etacie od 2 do 3 dni w tygodniu. Jedynym
wyjątkiem są radcowie zatrudnieni w Urzędzie Miasta Gdańska, którzy pracują 4 dni w
tygodniu. Ich pensja jest w związku z tym dużo wyższa niż w pozostałych jednostkach.
Kalinowski zdawał sobie sprawę, że w związku z dotychczasową praktyką 16 godzin
pracy jestem także zatrudniony u innego pracodawcy. Sąd Rejonowy w Warszawie w
wyroku z dnia 19 maja 2016 - sygn. akt VII P 587/15 wskazał, jako niedopuszczalną
zmianę czasu pracy radcy prawnemu z 2/5 na 5/5 . Zasadnicze znaczenie miała w tej
sytuacji ocena, czy proponowane warunki były na tyle niekorzystne, że można było z
góry zakładać, iż pracownik ich nie przyjmie. Podobnie Sąd Okręgowy w uzasadnieniu
wyroku z dnia 21. O
1.2016 stanął na stanowisku, że zaproponowane radcy prawnemu
nowe warunki zatrudnienia były na tyle niekorzystne, że pozwany nie mógł racjonalnie
oczekiwać, że powód je zaakceptuje i że zmierzał już wtedy do rozwiązania stosunku
pracy z powodem. Czas pracy radcy prawnego reguluje ustawa z dnia 6.07.1982 o
radcach prawnych. Zgodnie z art. 18 tej ustawy do czasu pracy radcy prawnego
zalicza się także czas niezbędny do załatwiania spraw poza lokalem jednostki
organizacyjnej, w szczególności w sądach i innych organach, oraz czas na przygotowania
się do tych czynności.
Proponując mi zmianę warunków poprzez wprowadzenie obowiązku realizacji całego
czasu pracy w siedzibie DRMG, znacząco o 100 % zmienił treść umowy o pracę, przy
czym zmiana ta była na tyle niekorzystana, że Karol Kalinowski zrobił to celowo z
chęci pozbycia się mnie na zrobienie miejsca dla „swoich" ludzi, którzy pracują w zgoła
odmiennych warunkach.
W grudniu 2022 r. otrzymałem wypowiedzenie po 17 latach oddanej pracy na rzecz
DRMG, stając się niewygodną osobą dla dyrektora Kalinowskiego, po otrzymaniu
pozornego uzasadnienia.
Po niewątpliwym przywróceniu do pracy przez Sąd deklaruję dalszą chęć pracy na rzecz
·Miasta Gdańska.
I Praca w DRMG z Dyrektorami Andrzejem Łosiem, Piotrem Dańko, Włodzimierzem
Bartosiewiczem była dla mnie zaszczytem i wielkim honorem. Obecnie w instytucji,
której Karol Kalinowski zrobił sobie prywatny folwark, zmieniając dotychczasowe zasady
oparte na rzetelności, szczerości, wzajemnym poszanowaniu człowieka, praca tu jest co
najwyżej pośmiewiskiem.
Mając powyższe na uwadze wnoszę o odwołanie Karola Kalinowskiego z zajmowanego
stanowiska i wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego.
O poczynionych działaniach proszę o powiadomienie mnie.
Jednocześnie informuję, jeżeli decyzja będzie miała na celu dalszą ochronę takiego
człowieka, bądź nie będzie mnie zadawalała, złożę zawiadomienie do prokuratury, CBA,
CBŚ, powiadomię Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, Kacpra Płażyńskiego, oraz
nagłośnię temat w lokalnej prasie oraz portalach internetowych.
W każdej chwili służę swoją osobą celem bezpośredniej konfrontacji, bądź uzupełnienia czy
doprecyzowania postawionych zarzutów.
Załączniki :
1. odpis umowy z Gramatowskim
2. odpis umowy z Suszyńskum
3. odpis umowy z Głombiowskim
4. odpis umowy z Falkiewicz
5. odpisy umów z Kuskowskim
6. odpis umowy z Okuniewskim
7. odpis umowy z Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
8. zdjęcia - 3 sztuki -· I
9. dowód spnedania u~&ów w Fonvard Pr::::·;yc:ki.-
~ /~~

More Related Content

More from RadioGdansk

ilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfRadioGdansk
 
Podsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfPodsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfRadioGdansk
 
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokProjekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokRadioGdansk
 
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfList do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfRadioGdansk
 
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfAkcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfRadioGdansk
 
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdfRadioGdansk
 
odp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfodp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfRadioGdansk
 
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfpismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfRadioGdansk
 
odpowiedź dziennikarze.pdf
odpowiedź dziennikarze.pdfodpowiedź dziennikarze.pdf
odpowiedź dziennikarze.pdfRadioGdansk
 
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej JabłoniowejInterpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej JabłoniowejRadioGdansk
 
Decyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej JabłoniowejDecyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej JabłoniowejRadioGdansk
 
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej JabłoniowejOdpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej JabłoniowejRadioGdansk
 
S2 instrukcja video.pdf
S2 instrukcja video.pdfS2 instrukcja video.pdf
S2 instrukcja video.pdfRadioGdansk
 
List od premiera Mateusza Morawieckiego
List od premiera Mateusza Morawieckiego List od premiera Mateusza Morawieckiego
List od premiera Mateusza Morawieckiego RadioGdansk
 
Nowa Swietokrzyska
Nowa Swietokrzyska Nowa Swietokrzyska
Nowa Swietokrzyska RadioGdansk
 
"Biało-Czerwona"
"Biało-Czerwona""Biało-Czerwona"
"Biało-Czerwona"RadioGdansk
 
Materiał informacyjny MRiPS - odpowiedzi na postulaty, zarzuty protestujących...
Materiał informacyjny MRiPS - odpowiedzi na postulaty, zarzuty protestujących...Materiał informacyjny MRiPS - odpowiedzi na postulaty, zarzuty protestujących...
Materiał informacyjny MRiPS - odpowiedzi na postulaty, zarzuty protestujących...RadioGdansk
 
Pomorskie_lista_zatwierdzona_RFRD_2023.pdf
Pomorskie_lista_zatwierdzona_RFRD_2023.pdfPomorskie_lista_zatwierdzona_RFRD_2023.pdf
Pomorskie_lista_zatwierdzona_RFRD_2023.pdfRadioGdansk
 

More from RadioGdansk (20)

ilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdf
 
Podsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfPodsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdf
 
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokProjekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
 
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfList do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
 
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfAkcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
 
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
 
odp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfodp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdf
 
bp tour 2.PDF
bp tour 2.PDFbp tour 2.PDF
bp tour 2.PDF
 
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfpismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
 
odpowiedź dziennikarze.pdf
odpowiedź dziennikarze.pdfodpowiedź dziennikarze.pdf
odpowiedź dziennikarze.pdf
 
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej JabłoniowejInterpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
 
Decyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej JabłoniowejDecyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej Jabłoniowej
 
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej JabłoniowejOdpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
 
pomorskie.pdf
pomorskie.pdfpomorskie.pdf
pomorskie.pdf
 
S2 instrukcja video.pdf
S2 instrukcja video.pdfS2 instrukcja video.pdf
S2 instrukcja video.pdf
 
List od premiera Mateusza Morawieckiego
List od premiera Mateusza Morawieckiego List od premiera Mateusza Morawieckiego
List od premiera Mateusza Morawieckiego
 
Nowa Swietokrzyska
Nowa Swietokrzyska Nowa Swietokrzyska
Nowa Swietokrzyska
 
"Biało-Czerwona"
"Biało-Czerwona""Biało-Czerwona"
"Biało-Czerwona"
 
Materiał informacyjny MRiPS - odpowiedzi na postulaty, zarzuty protestujących...
Materiał informacyjny MRiPS - odpowiedzi na postulaty, zarzuty protestujących...Materiał informacyjny MRiPS - odpowiedzi na postulaty, zarzuty protestujących...
Materiał informacyjny MRiPS - odpowiedzi na postulaty, zarzuty protestujących...
 
Pomorskie_lista_zatwierdzona_RFRD_2023.pdf
Pomorskie_lista_zatwierdzona_RFRD_2023.pdfPomorskie_lista_zatwierdzona_RFRD_2023.pdf
Pomorskie_lista_zatwierdzona_RFRD_2023.pdf
 

Adobe Scan 12 cze 2023.pdf

 • 1. Biuro Posln nn Sejm RP Kncprn Plnfyńskicgo ul. Targ Drzewny 3/7, 80 - 886 Odnr'lsk, kncpcrplazynskibiuroposla@gmail.com Gdańsk, dnia 12 czerwca 2023 roku Szanowna Pani Aleksandra Dulklewicz Prezydent Miasta Gdańska Nowe Ogrody 8/12 80 - 803 Gdańsk moje biuro poselskie odwiedził pan Tomasz Tyczyński, przez 17 lat pracujący w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na stanowisku radcy prawnego. Pan Tyczyński przekazał mi informacje i częściowo również dokumenty, które wskazują, że w DRMG pod kierownictwem mianowanego w grudniu 2021 roku dyrektora Karola Kalinowskiego może dochodzić do poważnych nieprawidłowości polegających m.in. na omijaniu procedury przetargowej uregulowanej w prawie zamówień publicznych - w celu przekazywania zleceń i zawierania kontraktów na fikcyjne prace z bliskimi znajomymi oraz członkami rodzina dyrektora Kalinowskiego. Poza tym, że powyższe praktyki opisał w rozmowie ze mną dość szczegółowo, to również przedstawił część umów uprawdopodobniających jego twierdzenia, przekazał mi też pismo, które skierował do Pani w dniu 27 lutego 2023 roku (pismo w załączeniu), którym powiadamia Panią o możliwych praktykach korupcyjnych w DRMG. Pan Tyczyński zaczyna pismo w sposób następujący: Zwracam się do Pani jako mieszkaniec Gdańska, Pani wyborca oraz długoletni pracownik - radco prawny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańsko. Z Niepokojem obserwowałem jak Karol Kalinowski w przeciągu zaledwie jednego roku po objęciu stanowiska dyrektora DRMG swoim zachowaniem, zaniechaniem, butą, niekompetencją, samowolą, brakiem kompetencji niszay największą jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Gdańsk. Następnie opisuje te nieprawidłowości, m.in. wskazując, że DRMG pod kierownictwem dyrektora Kalinowskiego: - zawieranie umów na szkolenia z budowania kompetencji interpersonalnych tzw. metodą FRIS, której certyfikowanym trenerem jest dyrektor Kalinowski, Anna Kalinowska (małżonka dyrektora Kalinowskiego), Jakub Głombiowski (były wspólnik dyrektora Kalinowskiego, który wykupił jego udziały w spółce Forward Project Sp. z o. o.), Małgorzata Głombiowska (małżonka Jakuba Głombiowskiego) . Szkolenia te (dla DRMG siei) prowadzić miały wymienione wyżej osoby (poza dyrektorem Kalinowskim), a wedle przekazanych Informacji wartość tych umów wynosiła łącznie setki tysięcy złotych; - zawarła szereg umów na usługi prawne z zewnętrznymi kancelariami prawnymi za nierynkowe stawki (ponad 400 zł za godzinę pracy), mimo posiadania 5-osobowego zespołu radców prawnych co powodowało, że zatrudnianie zewnętrznych kancelarii prawnych jest zbędne . Co więcej, niektóre z umów miały polegać na świadczeniu przez prawników pracy niemożliwej do realizacji z uwagi na specyfikę działalności DRMG tj. miano zawierać umowy na gotowość do świadczenia usług prawnych, które to usługi w praktyce nie mogły być kiedykolwiek potrzebne - urnowy były więc fikcyjne. - zawieranie Innych fikcyjnych umów lub jedynie pozornie potrzebnych Jak np. umowa n<1 t1sługę relokacji pracowników DRMG pomiędzy piętrami za 51 .906,00 zł, podczas gdy praca ta w Istocie mia ła polegać na przeniesieniu laptopów i dokumentów przez pracowników na Inne piętro w budynku.
 • 2. Biuro Posła na Sejm RP Kacpra Płażyńskiego ul. Targ Drzewny 3/7, 80 - 886 Gdańsk, kacperplazynskibiuroposla@gmail.com Z uwagi na dwumiesięczne zwlekanie z udzieleniem przez Panią odpowiedzi na powyższe pismo, pan Tarczyński skierował do Pani w dniu 28 kwietnia 2023 roku następne (w załączeniu), w którym pisze m. in. tak: Zachowanie Organów Miasta pozwala domniemywać, że potwierdzone licznymi dowodami korupcyine działania Karola Kalinowskiego, działanie na szkodę Gminy Miasta Gdańska, a także dalece idąca prywata, maiq pełną aprobatę włodarzy Miasta. Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 19 i 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania i przekazanie dokumentów: 1. Jakie działania podjęła Pani po otrzymaniu korespondencji od wieloletniego pracownika DRMG informującego Panią m.in. o praktykach korupcyjnych w urzędzie? Proszę o przesłanie całej korespondencji służbowej związanej z otrzymanymi od pana Tyczyńskiego listami. 2. Czy powiadomiła Pani organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstw w DRMG ze szkodą dla Miasta Gdańska? 3. Czy wyciągnęła Pani jakieś personalne konsekwencje wobec dyrekcji i pracowników DRMG? 4. Które z zarzutów zawartych w pismach pana Tyczyńskiego zostały potwierdzone, a które nie? 5. Proszę o przesłanie pełnego rejestru umów zawartych przez DRMG od 1 grudnia 2021 roku ze wskazaniem daty zawarcia umowy, z kim umowa została zawarta, ceny kontraktu, zadania, na jaki kontrakt został zawarty, w jakiej procedurze kontrakt został zawarty. Załączniki: 1. pismo pana Tomasza Tyczyńskiego do prezydent Aleksandry Dulkiewicz z dnia 27 lutego 2023 roku; 2. pismo pana Tomasza Tyczyńskiego do prezydent Aleksandry Dulkiewicz zdnia 28 kwietnia 2023 roku.
 • 3. ~;?;d-~JM, ;;~td fa~eze)fSM ~M nJo!qpo p~0M!l?0W zeJo !f:>eZ!Me faf o zeJal ,fau0Ja1od p11AsazJd zsafn)faZJO Tomasz Tyczyński 83-322 Stężyca Kartuska 1OI ttvczvnski'.q:.op.ol 606349629 oz1Me :o:1N1 A Gdańsk dn. 28.04.2023 r. Prezydent Miasta Gdańsk.a Pani Aleksandra DuJkiewicz Dot. pisma złożonego dnia 27.02.2023r. z.awiadomievie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Karola Kalinowskiego S7.anowna Pani Prezydent Wyraż.am swój głęboki niepokój związ.any z brakiem odpowiedzi na przedstawione przeze mnie zarzuty przeciwko Dyrektorowi DRMG Panu Karolo'i Kalinowskiemu. Nie rozumiem dlaczego, wobec przesłanych wyraźnych argumentów, popartych <lokum.en~ sprawa nie została wyjaśniona, a mnie, zgodnie z prośbą zawartą w piśmie, nie przedstawiono wyników kontroli. Przeciągające się procedury kontrolne, jednoczesna organizacja imprez i publiczna manifestacja osiągnięć Pana Kalinowskiego, jak np. feta 75-ciu lat DRMG, wprawiają mnie w konsternację i zażenowanie. Zachowanie Organów Miasta pozwala domniemywać, że potwierdzone licznymi dowodami korupcyjne działania Karola Kalinowskiego, działanie na szkodę Gminy Miasta Gdańska a także dalece idąca prywata, mają pełną aprobatę włodarzy Miasta. W dniu 31.03.2023 r. przesłałem na adres: karolina.kucharska@2.dansk.2.da.pl kolejne 2 umowy zawarte przez Karola Kalinowskiego z żoną swojego ·wspólnika z pominięciem przepisów przetargowych. Z niewiadomych przyczy~ nie zostały przez kontrolujących uwzględnione. Zgodnie z art. 304 § 2 k.p.k - Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. • Zmuszony jestem do wyznaczenia ostatecznej daty.na odpowiedź co do zarzutów wobec Karola Kalinowskiego zawartych w piśmie z dnia 27.02.2023 r. do dnia 10.05.2023 r.
 • 4. Jednocześnie infonnujc;, że nicotr~ymanic odpowiedzi w wy7.naczonym tenmme i dalsze utnymywnnie nu stanowisku dyrektora ORMG Karola KaJjnowskicgo działającego na szkodc; Mia'łta spowoduje uruchomienie przcdstawion~j prze7 ...e mnie procedury stosownie do obowiązku wyni~jąccgo z treści art. 304 §1 k.p.k. Załączniki : 1. odpis I strony pisma z dniu 27.02.2023 r, 2. odpisy 2 umów z Małgor/..atą Głombiowską / Tomasz Tyczyński.~J d......
 • 5. Tomasz Tyczyński, 80-170 Gdańsk, Paderewskiego 6B/66 e-mail: n CZ nski u u~.:.El, tel. 606349629 Gdańsk, dnia 27.02.2023 r. Pani Aleksandra Dulkiewicz Prezydent Miasta Gdańska Zawiadomienie o możliwości popełnienia pnestępstwa oraz innych nadużyć pnez Karola Kalinowskiego Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Szanowna Pani Prezydent! Zwracam się do Pani jako mieszkaniec Gdańska, Pani wyborca oraz długoletni pracownik - radca prawny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Z niepokojem obserwowałem jak Karol Kalinowski w przeciągu zaledwie jednego roku po objęciu stanowiska dyrektora DRMG swoim zachowaniem, zaniechaniem, butą, niekompetencją, samowolą, brakiem kompetencji niszczy największą jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Gdańska. Karolowi Kalinowskiemu zarzucam: I. Wyprowadzanie miejskich pieniędzy z budżetu Miasta Za czasów Karola Kalinowskiego pomimo pracujących na etatach 5 radców prawnych zatrudnienie otrzymali w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii, bez ogłoszenia przetargu: 1. Wojciech Suszyński z wynagrodzeniem 10.393,50 zł. Czas pracy adwokata to nie więcej niż 4 dni w tygodniu. Obecne wynagrodzenie adwokata nie jest mi znane 2. Marcin Kuskowski - adwokat, wspólnik Krzysztofa Karwackiego umowa nr 3/2022-BZP-PU.521.1 .2022/MN/387 - wynagrodzeniem miesięcznym 12.852,50 zł. J. Marcin Kuskowski - u.mowa nr 2/2022 - BZP-PU-521.1.2022/MN/386 z miesięcznym wynagrodzeniem 11.623,50 zł. 4. Daniel Gramatowski umowa nr 6-2022-BZP-PU.521.3.2022/MN/2 - z wynagrodzeniem 430,50 zł. za każdą godzinę pracy. .Umowy z adwokatem Kuskowskim zawarte zostały jedynie za prawdopodobieństwo zaistnienia sporu pned międzynarodowymi sądami. W realiach struktury statutowej DRMG za rzeczy nierealne. Umowy te zostały parafowane przez dyrektora
 • 6. Kalinowskiego bez uzyskania wcześniejszej akceptacji - któregokolwiek z radców prawnych wbrew regulaminowi jednostki. Jako radca prawny jednostki zgłaszałem te nieprawidłowości oraz ich wątpliwy aspekt moralny koordynatorowi Karwackiemu. Chcąc w jakiś sposób uzasadnić taką absurdalną decyzję, Tomaszowi Tyczyńskiemu (17 lat pracy w DRMG) oraz Alicji Komowicz (16 lat pracy w DRMG) odebrano wszystkie prowadzone przez nich sprawy sądowe i kazano przekazać adwokatowi Kuskowskiemu. Jest to chyba jedyny przypadek w jednostce budżetowej, gdy odbiera się podstawowe obowiązki radc·y prawnemu zatrudnionemu na etacie i powierza je zewnętrznej kancelarii, ponosząc przy tym nieuzasadnione dodatkowe miesięczne koszty rzędu SO.OOO zł. ! (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Koordynatorem radców prawnych ustanowił, po wcześniejszym zatrudnieniu bez odbycia konkursu Krzysztofa Karwackiego, mimo że stanowisko to piastowała od wielu lat - radca prawny Alicja ·Komowicz z 16 letnim stażem w DRMG. Krzysztof Karwacki nigdy wcześniej nie pracował na etacie, a już na pewno nie w tak dużym przedsiębiorstwie jakim jest jednostka budżetowa. Przez krótki okres był oddelegowany jako szeregowy pracownik w kancelarii Karoliny Kucel obsługującą prawnie DRMG. Został jednakże z uwagi na niekompetencje odsunięty i zastąpiony innym pracownikiem. W DRMG w różnych formach zostali zatrudnieni koledzy i znajomi Karola Kalinowskiego oraz Krzysztofa Karwackiego. Krzysztof Karwacki na pół etatu zarabia ok 3.500 zł. a przyjęty przez niego pracownik Tomasz Glapiński blisko 6.000 zł. Radca prawny Tomasz Tyczyński (17 lat pracy w DRMG) po dodaniu mu 20 godzin 4.500 zł. Wspomniany adw. Kuskowski jest wspólnikiem zatrudnionego na etacie kolegi Karola Kalinowskiego, Krzysztofa Karwackiego !!! Razem prowadza kancelarię prawną. - Karol Kalinowski kilkukrotnie, pierwszy raz w listopadzie 2021 r. zorganizował dwudniowe prywatne spotkanie z kadrą DRMG na terenie Stadionu. Nie płacił jednak za to ze swoich pieniędzy, tylko obarczył tym budżet Miasta. - Karol Kalinowski używa samochodu służbowego do celów prywatnych. Codziennie nawet w weekendy jeździ tym samochodem do domu. Przez jakiś czas przewoził w nim fotelik samochodowy. Wnoszę o zbadanie jaką kwotę wyprowadził Kalinowski na pokrycie prywatnych jazd i nakazanie mu jej zwrotu przez okres 13 miesięcy. - Karol Kalinowski za pieniądze Miasta w grudniu 2021 r. zakupił kilkadziesiąt drzewek doniczkowych po 150 zł. każde. Następnie na siłę umieszczał je w pokojach pracowników, aby w styczniu je zabrać i postawić na balkonach w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich. - Karol Kalinowski udziela zamówień swoim kolegom i wspólnikom bez przeprowadzania przetargu na umowy fikcyjne, których nazw nie sposób znaleźć w polskim systemie prawnym tj.:
 • 7. 1. Jakub Głombiowski - (odkupił od Karola Kalinowskiego udziały w spółce Forward Project Sp. z. o.o.) - umowa nr 26/2022-BZP-PU.511.363.2021/MN/379 z dnia 03.02.2022 r - na kompleksową wielobranżową weryfikacię dokumentacii proiektowei dla zadania pod nazwą„ Budowa filii Szkoły Podstawowej przy ZSO Nr 2, ul. Wodnika 57 w Gdańsku" za kwotę 12.177,00 zł. Dowód: umowa nr 26/2022-BZP-PU,511.363.2021/MN/379 z dnia 03.02.2022 r. 2. Marcin Okuniewski - umowa nr 294/2022-BZP.PU.521.18.2022/PM/W/13 z dnia 19.09.2022 r - na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie sprawdzenia poprawności przebiegu procesu przygotowania i realizacji umów na roboty budowlane wykonywane w trybie awaryjnym prze DRMG" za kwotę 9.840,00 zł. Dowód: umowa nr 294/2022-BZP-PU.521.18.2022/PM/W/13 z dnia 19.09.2022 r. 3. Ryszard Falkiewicz - umowa nr / 2022-BZP.PU.521.6.2022/W/AF - usługa relokacii pracowników DRMG pomiędzy piętrami!!! - na kwotę 51.906,00 zł. Dowód: umowa nr /2022.BZP-PU.521.6.2022/W/AF To co mogli zrobić pracownicy w ciągu jednego dnia w ramach świadczonej pracy tj. wziąć pod pachę dokumenty (meble, biurka, krzesła są w DRMG takie same we wszystkich pokojach) nie trzeba ich przenosić Karol Kalinowski zlecił bez przetargu za kwotę 51.906 zł.!!! 4. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. - umowa nr 515/2021-BZP- PU.521.l .2021/PM/W/04 realizacja kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń 11O pracowników DRMG opartej na metodologii FRIS.' Na kwotę 111.482,80 zł , koszt jednego pracownika to 1.013,48 zł.!!! (słownie : jeden tysiąc trzynaście złotych, czterdzieści osiem groszy) Tego typu umówjest znacznie więcej, nie jestem jednak w ich posiadaniu. Karol Kalinowski, jego żona Anna Kalinowska oraz w/w wspólnik Jakub Głombiowski są certyfikowanymi trenerami FRIS !!! Karol Kalinowski jest współautorem książki ,,Zarządzanie Budową" gdzie wskazany jest jako trener FRIS. Dowód: patrz Akademia Kształcenia Menadżera Budowlanego - www.akmb.pl Karol Kalinowski jest żywo zainteresowany w podpisaniu przez miasto jak najliczniejszych umów przez firmę, która zatrudnia jego, jego żonę i jego wspólnika. Głównym celem Kalinowskiego nie jest interes DRMG a jedynie uzyskanie własnych korzyści, które może realizować tylko wyłącznie jako dyrektor tak licznej jednostki, (blisko 200 zatrudnionych) osób. • Umowy te są zawierane cyklicznie, dzielone na etapy, tak aby ominąć przepisy prawa ustawy zamówień publicznych i móc udzielić zamówienia poniżej progów ustawowych wybranemu przez siebie wykonawcy.
 • 8. II. Nepotyzm Karol Kalinowski pozbywa się dotychczasowych pracowników a zatrudnia wyłącznie swoich znajomych, wynagradzając ich w sposób inny niż pozostałych: - zatrudniona przez niego na stanowisku zastępcy Anna Mańkowska - geograf z wykształcenia otrzymała premię roczną za rok 2021 (w którym przepracowała jedynie grudzień) ponad 1O.OOO zł, kiedy dotychczasowy z-ca z wieloletnim stażem i zasługami dla DRMG Jarosław Kińczyk otrzymał ok 2.000 zł. - zatrudniony przez niego bez odbycia konkursu radca prawny Krzysztof Karwacki otrzymuje miesięczne wynagrodzenie na ½ etatu ok. 3.500 zł, gdy zatrudnieni radcowie prawni Alicja Komowicz i Tomasz Tyczyński otrzymują na cały etat 4.500 zł. Ustanowił go też koordynatorem zespołu radców prawnych mimo, że osoba ta nigdy nie pracowała dotąd na etacie. Zatrudniony kolega Tomasz Glapiński otrzymuje wynagrodzenie o ok. 1.200 zł większe od wspomnianych wyżej radców prawnych. - patrz wyżej - Okuniewski, Głombiowski, Falkiewicz, Kuskowski, Suszyński, Glapiński; - Karol Kalinowski jako wykładowca studiów doktoranckich na Politechnice ściąga do DRMG wyłącznie pracowników Politechniki a następnie włącza ich jako wolnych słuchaczy do prowadzonych przez siebie wykładów. Na oficjalnej stronie DRMG reklamuje swoje studia doktoranckie, czyniąc z tak poważnej instytucji platformę reklamową. III. Obrazę Urzędu - Karol Kalinowski przychodzi do pracy w jeansach, niechlujnie ubrany, w czerwonej puchowej kurtce, bez krawata i marynarki, co nie licuje z powagą zajmowanego stanowiska. - na powitanie przychodzącej z urlopu pracownicy sekretariatu porozwieszał w pomieszczeniu, do którego przychodzą petenci, wykonawcy jej zdjęcia w koronie !!! a także kolorowe wstążki i wstążeczki ośmieszając tym samym Urząd Gminy Miasta Gdańska Wzbudziło to zażenowanie pracowników jednostki, samej zainteresowanej jak i współkoleżanek, które wykonywały tę pracę w ramach polecenia służbowego. Dowód: zdjęcia IV. Obrazę przepisów prawa - naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych poprzez dzielenie zamówień, udzielanie zamówień bez procedury przetargowej, wysyłanie zapytań do zaprzyjaźnionych wykonawców; a naruszenie ustawy o finansach publicznych - poprzez wydawanie pieniędzy miejskich - patrz wyżej;
 • 9. - naruszenie przepisów kodeksu pracy _ poprzez zwalnianie pracowników bez podstawy prawnej - patrz radca prawny Tomasz Tyczyński, Tomasz Okła i inni. V. Nieumiejętność współpracy z pracownikami Za rządów Karola Kalinowskiego szeregi DRMG opuściło blisko 50 osób; zostali zwolnieni albo zmuszeni do odejścia; inni nie chcąc współpracować z taką osobą odeszli na wcześniejszą emeryturę: 1. Ewa Zielińska- z-ca Dyrektora 2. Jarosław Kińczyk - z-ca Dyrektora 3. Tomasz Tyczyński - radca prawny 4. Tomasz Okła, 5. Agnieszka Zakrzacka - rzecznik prasowy 6. Tomasz Krysiak 7. Karolina Pestka 8. Sylwia Karwowska 9. Michał Baszuro 1O. Marta Dudzińska 11. Mirosława Ciepielewska 12. Renata Wójcicka 13. Małgorzata Telewska 14. Wiesława Walaszczyk 15. Katarzyna Chodkowska 16. Waldemar Dubowski 17. Andrzej Mużalski 18. Maciej Płużyński 19. Arkadiusz Kołodziejczyk 20. Izabela Jaworska 21. Rafał król 22. Piotr Sykucki 23. Anna Leszka 24. Wanda Kostuch 25. Waldemar Jastalski 26. Piotr Morawski 27. Małgorzata Nieradko Karol Kalinowski bez charyzmy, pozbawiony jakichkolwiek cech przywódczych przez pracowników nazywany jest pogardliwie „karolkiem" Zakompleksiony, nieumiejący się znaleźć w roli dyrektora tak dużej jednostki, stosuje mobbing pracowników, demotywuje ich, deprecjonuje ich zasługi. Pracowników dzieli na „trójkąty" i „kwadraty" w zależności co wskaże przeprowadzony przez niego lub jego --wspólników test (trenerów FRIS). Każe pracownikom nosić takie emblematy na plakietkach czy przyklejać je na drzwi w pokojach w których pracują.
 • 10. Nie ~gażuje się w pracę ani problemy jednostki, nie bywa na budowach. Jedynym jego celem Jest odhaczenie jak największej ilości ludzi do odbycia szkolenia FRIS, tak aby firma, w której szkoli jego żona oraz w/w wspomniany jego wspólnik Jakub Głombiowski mogli pobrać wynagrodzenie ponad 1.000 zł za każdą podstawioną osobę. W dniach kiedy odbywają się szkolenia dla pracowników DRMG Karola Kalinowskiego nie ma w pracy. Bierze wtedy urlop albo w godzinach pracy urzędu nadzoruje szkolenia. Dodać należy, że pracownicy są do tego zmuszani, nie mogą odmówić. Ja odmówiłem i zostałem zwolnionv. !!! Przez ostatnie 2 lata zatrudniony byłem w DRMG przez 20 godzin tygodniowo a wcześniej przez 15 lat w okresie 16 godzin. Karol Kalinowski licząc na pozbycie się mnie zmienił mi dotychczasowe warunki pracy z 20 na 40 godzin tygodniowo bez podania jakiejkolwiek przyczyny. We wszystkich jednostkach podległych Gminie Miasta Gdańska radcowie prawni pracują na całym etacie od 2 do 3 dni w tygodniu. Jedynym wyjątkiem są radcowie zatrudnieni w Urzędzie Miasta Gdańska, którzy pracują 4 dni w tygodniu. Ich pensja jest w związku z tym dużo wyższa niż w pozostałych jednostkach. Kalinowski zdawał sobie sprawę, że w związku z dotychczasową praktyką 16 godzin pracy jestem także zatrudniony u innego pracodawcy. Sąd Rejonowy w Warszawie w wyroku z dnia 19 maja 2016 - sygn. akt VII P 587/15 wskazał, jako niedopuszczalną zmianę czasu pracy radcy prawnemu z 2/5 na 5/5 . Zasadnicze znaczenie miała w tej sytuacji ocena, czy proponowane warunki były na tyle niekorzystne, że można było z góry zakładać, iż pracownik ich nie przyjmie. Podobnie Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku z dnia 21. O 1.2016 stanął na stanowisku, że zaproponowane radcy prawnemu nowe warunki zatrudnienia były na tyle niekorzystne, że pozwany nie mógł racjonalnie oczekiwać, że powód je zaakceptuje i że zmierzał już wtedy do rozwiązania stosunku pracy z powodem. Czas pracy radcy prawnego reguluje ustawa z dnia 6.07.1982 o radcach prawnych. Zgodnie z art. 18 tej ustawy do czasu pracy radcy prawnego zalicza się także czas niezbędny do załatwiania spraw poza lokalem jednostki organizacyjnej, w szczególności w sądach i innych organach, oraz czas na przygotowania się do tych czynności. Proponując mi zmianę warunków poprzez wprowadzenie obowiązku realizacji całego czasu pracy w siedzibie DRMG, znacząco o 100 % zmienił treść umowy o pracę, przy czym zmiana ta była na tyle niekorzystana, że Karol Kalinowski zrobił to celowo z chęci pozbycia się mnie na zrobienie miejsca dla „swoich" ludzi, którzy pracują w zgoła odmiennych warunkach. W grudniu 2022 r. otrzymałem wypowiedzenie po 17 latach oddanej pracy na rzecz DRMG, stając się niewygodną osobą dla dyrektora Kalinowskiego, po otrzymaniu pozornego uzasadnienia. Po niewątpliwym przywróceniu do pracy przez Sąd deklaruję dalszą chęć pracy na rzecz ·Miasta Gdańska.
 • 11. I Praca w DRMG z Dyrektorami Andrzejem Łosiem, Piotrem Dańko, Włodzimierzem Bartosiewiczem była dla mnie zaszczytem i wielkim honorem. Obecnie w instytucji, której Karol Kalinowski zrobił sobie prywatny folwark, zmieniając dotychczasowe zasady oparte na rzetelności, szczerości, wzajemnym poszanowaniu człowieka, praca tu jest co najwyżej pośmiewiskiem. Mając powyższe na uwadze wnoszę o odwołanie Karola Kalinowskiego z zajmowanego stanowiska i wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego. O poczynionych działaniach proszę o powiadomienie mnie. Jednocześnie informuję, jeżeli decyzja będzie miała na celu dalszą ochronę takiego człowieka, bądź nie będzie mnie zadawalała, złożę zawiadomienie do prokuratury, CBA, CBŚ, powiadomię Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, Kacpra Płażyńskiego, oraz nagłośnię temat w lokalnej prasie oraz portalach internetowych. W każdej chwili służę swoją osobą celem bezpośredniej konfrontacji, bądź uzupełnienia czy doprecyzowania postawionych zarzutów. Załączniki : 1. odpis umowy z Gramatowskim 2. odpis umowy z Suszyńskum 3. odpis umowy z Głombiowskim 4. odpis umowy z Falkiewicz 5. odpisy umów z Kuskowskim 6. odpis umowy z Okuniewskim 7. odpis umowy z Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. 8. zdjęcia - 3 sztuki -· I 9. dowód spnedania u~&ów w Fonvard Pr::::·;yc:ki.- ~ /~~