Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ekonomista 2.0 - N.º 8 (eusk)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ekonomista 2.0 - N.º 8 (eusk)

 1. 1. ekonomista 2.0 Apirila 2012 tArte berriA - 08etorkizuneko elkArgoA gogoetA estrAtegikoA ArAuAk EgunErAtutA kontu ikuskAritzAko legeAren erreformAberriA PolemikA Piztu duen ArAudiA IrItzI ArtIkuluA: kontu IkuskArIA,gAltzEko bIdEAn dAgoEn EspEzIEA38/2011konkurtso legeA, behin betiko erreformA? EkonomIstEn JArdunAldIA in memoriAm: Andres bAltAr gomezFInAntzA topAkEtA Cine forum “inside Job” IrItzI ArtIkuluA: lotutAko ErAgIkEtAk EtEngAbE mugItzEn ArI dEnJArduErA lotutAko erAgiketen tresnA EkonomIstEntzAko EnplEguA EuropAn tAilerrAk etA beken ProgrAmAbEzEroEn AsEbEtEtzEA ElkArrIzkEtA: JosEbA EzpElEtA business Angel: elkArrizketA Jose tesAn EkonomIstAsmundotIk: lAtInoAmErIkA, AukErEn lurrAldE bErrIA toPAketAk 2.0 sArEAsortuz bIlbAo mEtropolI- 30 (bm30)
 2. 2. Aurkibidea gomendioak01 Elkargo Ekintzak ........................................................................................................ 04 Etorkizuneko elkargoa gogoeta estrategikoa 04 Arauak Eguneratuta 06 1. kontu Ikuskaritzako legearen Erreforma berria Polemika piztu duen araudia .............................................................. 08 2. Iritzi Artikulua kontu ikuskaria,galtzeko bidean dagoen espeziea .......................10 3. 38/2011 konkurtso legea: behin betiko erreforma? ...................................................................... 12 Ekonomisten Jardunaldia 16 In mEmorIAm: Andres baltar gomez 1902 Komunitatea ......................................................................................................................... 20 finAntzAK EKonomistAE 1. Finantza topaketa .......................................................................... 2 0 2. Cine forum “Inside Job” .................................................................. 2 2 KontAbilitAtEA 1. Iritzi Artikulua lotutako Eragiketak etengabe mugitzen ari den jarduera 24 2. lotutako eragiketen tresna ............................................................ 2 5 EnplEo 1. ekonomistentzako Enplegua Europan .........................................2 6 2. tailerrak eta beken programa .................................................. 2 9 mArKEting 1. bezeroen Asebetetzea. elkarrizketa Joseba ezpeleta ..... 3 0 AKción EnprEndEdorA 1. business Angel.elkarrizketa Jose tesan .................................... 3 403 Ekonomistas Mundotik .............................................. ................................................ 40 lAtInoAmErIkA Aukeren lurralde berria04 topaketak 2.0 ................................................................. ...................................................... 4205 sArEASortuz ................................................................ ................................................... 44 bilbao metropoli- 30 (bm30) idazketa kontseilua zuzendaria: Iñaki ramos garate. Coordinador Comunidad kontabilidad: gustavo bosquet rodriguez. marketing komunitateko koordinatzailea: leire gandarias Eiguren. Coordinador Comunidad Akción Emprendedora: Julen basagoiti Azpitarte. Enpleo komunitateko koordinatzailea: Iluminada Aparicio Andrés. Coordinador Comunidad despachos profesionales: miguel Ángel Calle panceira. Coordinador Comunidad Eméritos: Alberto gonzález Cenzano. Coordinador Comunidad Economistas, territorio y urbanismo: Iñaki Villanueva muñoz. Argitalpen koordinazioa: Aintzane goikoetxea markaida. diseinua: InIt services. redaccion: susana díaz Aguero. Argazkiak: Agustín sagasti. Economista Aldizkaria 2.0, Ekonomisten Euskal Elkarteko sortutako argitalpen bat da. rodríguez Arias, 4 – 2o izda. 48008 bilbao tfns.: 94 415 26 33 - 415 26 44 fax: 94 415 89 87 Federico garcía lorca, 9 – bajo 20014 san sebastián tfno.: 943 01 14 96 fax: 943 45 47 11 san Vicente de paul, 3 – bajo 01001 Vitoria tfno.: 945 25 02 09 fax: 945 28 02 86 colegio@ekonomista.org Ekonomisten Euskal Elkargoa ez da arduratzen aldizkari honetan agertzen diren iritzietaz
 3. 3. editorialaHobEkuntzArAko HAusnArkEtA EgItEA6 urte baino gehiago pasa dira azken plan estrategikoa egin genuenetik. denbora hori pasata,uste dugu barne azterketa bat egin behar dugula, hasitakoa benetan nahi genuena zen jakite-ko, eta ea sasoi berriei dagokien ikusteko.horregatik, 2012ko lehen seihilekoan, Ekonomisten Euskal Elkargoan hausnarketa estrate-giko bat burutzen ari gara. elkargoko komunitate desberdinak aktiboki parte hartzen ari direnarren, guretzat ez da nahikoa soilik euren parte-hartzea lortzea; emaitzak elkargoko ekonomis-ta guztien kezken eta lanaren fruitua izan behar dira, bai banakakoa, bai talde mailakoa. izanere, guztiok partekatzen ditugu interes berberak.EEE ekonomisten arteko loturak ezartzeko beharrizanetik abiatuta sortu zen. lanbidea defen-datu beharra ikusten zuten. gerora, hazten joan gara eta zerbitzu profesionaletan espezializa-tutako erakunde bezala garatu gara. gaur egun, profesionalen arteko konexioak bilatzen ereegiten dugu lan. red sortu dugu, komunikazioaren aro honetarako oso aproposa, denok aribaikara batera sortzen, eta dena partekatzen.baina, hau al da bide egokia? Hau al da ekonomistok benetan nahi duguna? seguru aski bai,elkargoaren jarduera ez baita gizartearen joeretatik urruntzen, edo gutxienez, horren aldekoapustua egiten dugu.baina litekeena da eskubide publikoko korporazioa garenez, eta gure inguruaren eta lanbidea-ren berezitasunengatik, egiten ari garenaren gaineko hausnarketa egin, ñabardurak zehaztueta sakontzeko beharra izatea. horrela, garenaren eta izan nahi dugunaren arteko aldea geroeta txikiagoa izango da, eta azkenean desagertu egingo da.hala ere, Ekonomisten Euskal Elkargoa beti izango da elkargokideek nahi duten bezalakoa.Horregatik behar dugu zure parte-hartzea. www.ekonomista.org
 4. 4. Elkargo EkintzakEtorkizunEko Elkargoagogoeta estrategikoa Ekonomisten Euskal Elkargoak “Bere Estrategia Berriz Pentsatzea” erabaki du, 2004ko Plan estrategikoan ezarritako ildoetan “Kalitate-Jauzia” egiteko asmoarekin: Partaide izatearen Zentzuan, Beharren Estalduran eta Gizarteari egindako Ekarpenean.“lanbiderako Elkargune” eta “talde profesiona- gile eta interes-talde desberdinetako 30 lagunekolen Erreferente” izateko asmoz hasitako bidetik talde baten parte-hartzea izan dugu. horrez gain,irten gabe, elkargokideen nahiz bestelako interes- elkargoak gaur egun bizi duen egoeraren “argazkiataldeen parte-hartze handiagoa bultzatu nahi du atera da”, gure indar-gune nahiz ahultasunak defi-hausnarketa horretan. nitu eta aurkezten zaizkigun aukerak aprobetxat- zeko baliagarri izango zaiguna.ikuspegi bateratuko ariketa egiteari ekin dio. bisaio egin dira, 2011ko abenduaren 27an eta 2012ko bigarren fasea martxoaren 2an egin zen eta,urtarrilaren 27an; horien bidez, elkargoarentzako ikuspegi horren emaitza moduan, etorkizunekonahi dugun etorkizunaren zirriborroa egin genuen. erronka estrategiko garrantzitsuenak identifikatu2015erako ikuspegia diseinatzeko, elkargoko era- eta modu arrakastatsuan aurre egiteko moduko4 ekonomisten euskal elkargoa
 5. 5. ideia berriak bilatzeari ekin zaio. fase horretan batzordeko kideek eta elkargoko egitura osatzen duten pertsonek hartu zuten parte. hirugarren fasea apirila eta ekaina artean abiaraziko da. fase horren baitan sorkuntzara bideraturiko 4 tailer egingo dira, aurreko fasean identifikaturiko erronka estrategiko horiek gauzatzeko ideia berrit- zaileak bilatu ahal izateko. Plan honen gainerako ataletan bezala, parte-hartzea izango da protagonista prozesu osoan; horregatik, tailer horietan parte hartzeko gonbitea egin nahi dizuegu. baldint- za bakarra eskatuko dizuegu: haur batek izan dezakeen ilusio eta kuriositate berarekin joan zaiteztela. guztiok bere-berezko dugun sormenerako gaitasun hori guk geuk “sustatuko” dugu, pentsamen- du paralelo nahiz alboko pentsamendu tekniken bidez. seguru gaude asko disfrutatu eta une atsegina igaroko duzuela. hala ere, hausnarketa honen bidez harago joan nahi genuke. be- hin ideiak eta ekintza-planak lortu ondoren, pertsonekin partekatu nahi ditugu, horren berri emateaz gain, ideia gehiago lortu eta gure ekimena jendaurrean agerrarazteko, seguru baikaude herri honen gizarte-eraldaketarako baliagarria izango dela. helburu horrekin, Worl Café bat antolatuko da. 200 lagunetik gora izango dira bertan eta, modu birtualean, are lagun gehiago. sare so- zialen presentziak duen garrantziaren jakitun, horiek baliatuko dira, Plana ahalik eta gehien gizarteratzeko asmoz. Gogoeta hau gogoeta hau partekatutako prozesua daeta ekonomistaguztiek parteahartu behar dute +info gogoeta estrategikoaren lehen emaitzak eta akzio-kronograma Elkargo Ekintzak 5
 6. 6. Elkargo Ekintzak arauak EgunEratuta6 ekonomisten euskal elkargoa
 7. 7. kontu ikuskaritzaeta konkurtsolegearenErreformariburuzko sarreraE EEk (Ekonomisten Euskal Elkargoa), rEAk (Ekono-mista Auditoreen Erregistroa), merkataritza titu-larren Elkargoak eta kontu Azterlarien Institu-tuak, -korporazio horiek ere kontu-ikuskatzaileenordezkari diren heinean-, zenbait prestakuntzajarduera antolatu dituzte 2011n, kontu Ikuskarit-zari buruzko legearen erreformak ekarri dituenaldaketak ezagutarazteko.ikuskaritza arloko ia 500 profesionalek hartu duteparte birziklatze-prozesu honetan eta, besteakbeste, honako gaiak aztertu dira: kontu-ikuskarienindependentzia, erantzukizuna, talde bateratuenkontu-ikuskapena, zigor-araubidea, txostena-ren norainokoa, nazioarteko ikuskaritza arauak,etengabeko prestakuntza eta kalitate-kontrolarenikuspegi berria.urtero egin ohi den eAeko ikuskaritza foroak ereikuskaritzari buruzko legearen erreformak ekarridituen aldaketak izan zituen aztergai.era berean, konkurtso legearen Erreforma xehe-tasunez aztertzeko, beste ikastaro bat antolatu daJarduera profesionaleko txandaren bidez; ikas-taro horrek epaileen eta konkurtso arloko adituenlaguntza eta parte-hartzea izan du.guztira, 84 profesionalek hartu dute parte pres-takuntza jarduera horretan, betiere ezagutzakeguneratu eta konkurtso arloan egin diren aldake-tak aztertzeko xedez. Elkargo Ekintzak 7
 8. 8. Elkargo Ekintzak Kontu Ikuskaritzako Legearen Erreforma Berria polEmIkA piztu duen araudia 2011ko azaroaren 4an argitaratu zen BoEn urriaren 31ko 1517/2011 Errege Dekretua, uztailaren 1eko 1/2011 legegintzako Errege Dekretu bidez onartu zen kontu ikuskaritzako legearen testu Bategina garatzen duen araudia onartzen duena.GuStAvo BoSquEt rodrIGuEZ A raudi hori zen kontu-ikuskariei dagozkien legeen erreformaeAeko ekonomista Auditoreen prozesuan ezarri beharreko azken mugarrietako bat, nahiz eta ba- erregistroko Presidentea diren oraindik prozesu horretan aztertu gabeko zenbait alderdi, Attest-eko bazkidea hala nola Ikuskaritzaren nazioarteko Arauak txertatzea eta gai- elkargokide zk.: 4873 nerako Arau teknikoak egokitzea.8 ekonomisten euskal elkargoa
 9. 9. Aipatu beharrekoa da Auditoreen korporazioek, gai • Araudian jasota dagoen bezala, independen-honen inguruan bat eginik, hainbat aldiz adiera- tzia erregimenak ezartzen du ikuskariek ezzi dutela beren desadostasuna Araudia onartzeko dutela parte hartu behar ikuskatu den era-jarraitu den prozeduraz eta edukiaz, besteak bes- kundeak hartzen dituen erabakietan. beraz,te, ez dituelako aintzat hartzen korporazio horiek galarazi egiten da ikuskatzen den bezeroare-iCACi egindako proposamen gehienak, eta enpresa kin edozein eratako “elkarrizketa” izatea,txiki eta ertainei kalte egiten dielako. bezeroak hartzen dituen erabakietan eragina izan dezakeela interpretatu daitekeelako, etanolanahi ere, desadostasun horiek alde batera horrela ikuskariaren independentzia zalan-utzita, Araudi berriak kontu ikuskaritzaren legea tzan jarriko litzatekeelako.osatu du funtsezko hainbat arlotan: • besteak beste, Interes publikoko erakunde • bateraezintasun kausak direla-eta, are ge- gisa definitu ditu negozio kopuruaren zenba- hiago zehazten dira kontu ikuskaritzako le- teko garbia 200 milioi eurotik gorakoa dute- gearen testu bateginean ageri diren egoerak, nak edo bi ekitaldi segidan 1.000 langile ba-i honako kasuetan: no gehiago dituztenak. 1. karguen jarduerak • oro har, gaitasun azterketara aurkezteko es- katzen den prestakuntza praktikoa presta- 2 finantza arloko interesa kuntza teorikoa jaso ondoren egin beharra. horrek nolabaiteko atzerapena ekar lezake, 3. Ekonomia eta finantza arloko beharbada, tituludun berriak ikuskaritza bu- arduradunak legoetan eta enpresetan sartzeko orduan. 4. kontabilitateko dokumentuak materialki eramaten • kontu bateratuen ikuskaritzan auditoreek edo prestatzen dituztenak egindako lanaren berrikuspena eta ebalua- zioa dokumentatzea, baita informazioa 5. balorazio zerbitzuak trukatzeko akordiorik ez dagoen beste he- 6. barne-ikuskaritzako zerbitzuak rrialde batzuetako auditoreen dokumenta- zioa eskuratu ahal izatea. 7. Abokatu zerbitzuak 8. portzentaje esanguratsua • Auditoreek behar dituzten etengabeko pres- duten ordainsariak takuntza jarduerak ezartzea eta zenbaterai- nokoak izan behar duten zehaztea: 9. Finantza arloko informazioaren teknologia sistemak 1. 120 ordu hiru urtean. gai horietan oso kritikoak izan dira korporazioak, 2. gutxienez 30 ordu urtean. batez ere, auditoreak ikuskatutako erakundetik izan dezakeen finantza-mendekotasuna aztert-horrez gain, zehaztu egin dira prestakuntzaren zean, portzentaje esanguratsu gisa ezarri baitaobligazioa betetzeko egin behar diren jarduera ikuskariaren urteko diru-sarreren %15 (azkenmotak: ikastaro, mintegi, komite, batzorde edo hiru urteetako batez bestekoa kontuan hartuta)lantaldeetan parte hartzea, liburuak eta artiku- ikuskatutako erakundetik eta horri lotutakoetatikluak argitaratzea, unibertsitateetan irakasle-la- jasotzea (%20 pertsona fisikoen kontuak ikuskat-nak egitea eta abar. zen dituztenentzat eta sei bazkide baino gutxiago dituzten ikuskaritza enpresentzat). • bestalde, etengabeko prestakuntza gisa kon- tatu ahal izateko, ikuskariak edo ikuskaritza izan ere, praktikan, baldintza horrek mugatu egin enpresak egindako barne-prestakuntzan, gu- ditzake ikuskaritza enpresa txikiak nolabaiteko txienez, Hamabost Ikuskari elkartu beharko bolumena duten taldeak bezero gisa hartzeko or- dira eta iCACek onartua izan beharko du. duan.gainera, ikuskarien korporazioek (eta prestakunt-za egiten duten hirugarrenek) iCACi jakinarazi be- • bateraezintasun kausen hedapen subjekti- boak oso modu zabalean sartu dira Araudianharko diote zer prestakuntza jarduera egin duten eta oso egoera korapilatsuak jarri dira ikus-ekitaldi bakoitzean. Elkargo Ekintzak 9
 10. 10. Elkargo Ekintzak kariak zehatz-mehatz beteko den kalitate kontrolerako barne-prozedura ezarri ahal i- zateko. • urteko kontu bateratuen ikuskapena sinatzen duen auditorea txandakatu beharra, ikuskatu iritzi artikulua den lehen ekitalditik zazpi urte pasatu direnean, baldin eta interes publikoko erakundeak badira edo negozio kopuruaren zenbateko garbia 50 milioi euro baino gehiago bada. • urteko gardentasun txostenean jaso behar den gutxieneko informazioa zehaztu da; hau da, interes publikoko erakundeak ikuskatzen dituzten auditoreek beren web guneetan ar- gitaratu behar dutena, besteak beste, ho- nako informazioa jasoko duena: 1. kapitalaren egitura. 2. lotutako sozietateak eta pertsonak, baita kontratu-akordioak ere. txEMA vALdEcANtoS BENGoEtxEA 3. gobernu organoak: kideak, funtzioak respuesta inmediata lan taldeko eta karguak. koordinatzailea 4. kalitate kontrolerako barne-sistemaren ekonomista Auditoreen erregistroko azalpena. (reA) arauak eta prozeduren taldeko 5. Ikuskatu diren interes publikoko erakun- koordinatzailea deen zerrenda. euskal herriko reA-ko zuzendari taldeko 6. Independentzia bermatzeko prozedurak, kidea langileen prestakuntzarako protokoloak, KoNtu IKuSKArIA, etab. 7. Auditorearen diru-sarrerei buruzko in- formazioa, ikuskapenetik eta gainerako- tatik datozenak banakatuta. galtzeko bidean dagoen espeziea 8. bazkideen ordainsariak eta kalitate hel- buruekin duten harremana. Izenburu deigarria da iritzi artikulu baterako, baina halakoxe irudipena daukagu jarduerahorrek guztiak, praktikan, interes publikokoerakundeak ikuskatzen dituzten enpresak “erabat profesional honetan ari garen edo, gure orga-biluztea” esan nahi du. no arautzaileen eta legegileen baimenarekin, horretan saiatzen garen kontu-ikuskari bat-beraz, korporazioek salatu duten bezala, sektore- zuek.ko kontzentrazioa bultzatzen duen ikuskaritza le-gearen Araudi berri bat daukagu ikuskariok. hor daukagu kontu ikuskaritzari buruzko lege eta Arautegiaren testu bategina, nire ustez, desegoki izendatu dutena, honela izan behar bailuke: “kontu Ikuskariaren” legea eta Arau- tegia; izan ere, horko artikuluetan jasotako be- tebehar guztiak alde bati dagozkio bakarrik, ez10 ekonomisten euskal elkargoa
 11. 11. besteari, “ikuskapena egin zaion erakundeari”. Aurreko lerroetan azaldutako premisa horiekin ezhain zuzen ere, gaur egun ordainsari profesio- dugu aurpegi berririk ikusten prestakuntza ikas-nalak jaso ez arren, berdin-berdin jarraitu behar taroetan edo ikuskarien foroetan. lanbide hone-dugu kontratatu den ikuskaritza-lana egiten. tan ari garenon batez besteko adina gero eta han- diagoa da; eta bada beste kontu bat arriskutsuagaur egun, ekonomiaren mundua oso garai latzak iruditzen zaiguna, hots, ikuskari izateko (roACenbizitzen ari da, eta merkataritza arloan ditugun sartzeko) azterketara aurkezten direnen arteanarauak, konkurtso legea barne, ez dira egoera oso gutxik izan nahi dute ikuskaritza-txostenakhori aurreikusita, behar bezala egin; gainera, ho- sinatuko dituzten ikuskariak.rietakoren bat presaka egin da, eta horren edukiaez dator bat ikuskatzen ditugun erakundeen jar- irudipena daukagu lanbide hau ez dela oso erakar-duera garatzen den merkatu egoerarekin. garria hurrengo belaunaldientzat, ezta orain jar- dunean ari direnentzat ere.kontabilitate plan orokorra 2007 aplikatzen la-gundu dugu, hau da, zuzenean dagozkien merka- eskakizun asko eta arrisku ugari hartzen dugutaritza eta zerga alorreko arau-aldaketak aplikat- kontu-ikuskaritza baten txostena egiten dugu-zen (hori guztia oso une larrian ari da gertatzen, nean, eta konpentsazioak gutxi dira: ez dugueta ezin diegu gure bezeroei ahalegin hori jasana- gizartearen aitortzarik eta konpentsazio ekono-razi, haiek ere oso egoera ekonomiko larrian dau- mikoa ere gero eta urriagoa da.delako). Premiazkoa dugu “kontu-ikuskarien defendat-bestalde, orain dela gutxi testu eraberritu bat zailea” izendatzea, batetik, organo arautzaileakargitaratu da, “kapital sozietateen legea”, eta (ICAC) gure lanbidearekiko duen oldarkortasune-testu horretan aldatu egin dira orain arte inda- tik babestu gaitzan, eta, bestetik, legegilearen-rrean egon diren sozietate anonimo eta muga- gandik, argitaratzen den lege bakoitzaren ber-tuen legearen edukia eta aplikazioa; “ezin da si- matzaile izendatzen gaituelako.netsi, baina halaxe da”. martxa honetan, 80ko hamarkadan medikuei ger-gure organo ikuskatzaileak gero eta betekizun tatu zitzaiena gertatuko zaigu guri ere: medikugehiago eskatzen dizkigu: araudi berriak, ebaz- gehiegi zeuden eta beste herrialde batzuetarapenak (berankortasuna), arau teknikoak (kalitate esportatu beharra egon zen. gure kasuan, ordea,kontrola ), etab. Aparteko zeregin horiek legeen administrazioaren zenbait ekintzatan dago ho-artikuluetan daudenak baino gehiago dira, eta rren arrazoia.horrela, administrari huts ari gara bihurtzen,eskatzen dizkiguten paper guztiak betetzeko ad- gure ustez, kontu-ikuskarien alorrean ez dagoministrariak, hain zuzen. horrek guztiak kale itsu egon beharko lukeen belaunaldi aldaketarik. be-batera garamatza; izan ere, gure zeregin nagusia raz, jaun-andreok, abisua emanda dago; horrega-enpresa baten urteko kontuak aztertzea izan be- tik, beharbada, “lapitzak bertan behera” uztekoharko litzateke, ikuskaritza-arriskurik ba ote da- eguna egin beharko genuke, presio-neurri gisa,goen ikustea, gure ikuskaritza-txostenean iritzi hau da, 2012an ikuskaritzarik ez egitea. Eta or-okerren bat ote dagoen begiratzea, hau da, arra- duan, zer?zoizko ziurtasunez esatea ikuskatu diren urtekokontuetan ez dagoela errakuntza esanguratsurik. Amaitu aurretik, gauza batzuk argitu nahi geni- tuzke; gure lanbidea gustatzen zaigu (gauzakkontu-ikuskarion jarduera profesionala zeha- ondo egiten saiatzen gara), ondo ezagutzen duguro araututa dago; izan ere, jarduera bakarra da kontabilitatea, gure bezeroen ondoan egon be-kide guztiak gobernuko ministerio batean erre- har dugula uste dugu, nahitaez bete beharrekogistratuta dituena. eta legegilea gutaz baliatzen merkataritza araudi zabala betetzen laguntzekoda hainbat lege betetzen ote diren egiaztatzeko, (gehiegizko konfiantzarik eman gabe), eta gizar-baina askok ez dakite zeregin laudagarri hori geuk tearen aurrean dugun eginkizuna bete nahi dugu;betetzen dugula. esandakoaren adibide da zen- horretarako ilusioa eta gogoa badaukagu. Amait-bait arlotako legeak betetzearena: laneko arris- zeko, jarraitzeko prest gaude benetan, uzten ba-kuen prebentzioa, datuen babesa, berankorta- digute behintzat..suna, berotegi-efektua, kapitalak zuritzea, etab. 2012ko urtarrila Elkargo Ekintzak 11
 12. 12. Elkargo Ekintzak 38/2011 konkurtso legea: Behin Betiko Erreforma? Elkarrizketa anEr uriartE bIlboko mErkAtArItzA Arloko 2 EpaitEgiko EpailEa38/2011 konkurtso legearen erreforma 2012ko kon aztertu erreforma berri hau eta ezin da jakinurtarrilaren 1ean jarri zen indarrean, eta helburu zenbaterainoko garrantzia izango duen praktikanberri hauek ditu: konkurtsoaren ezarpenari segur- jartzen denean. legegileak, borondate bakarrekotasun juridiko handiagoa ematea; aukerako bide eragile gisa, errealitatearekin koherente izan be-berriak zabaltzea enpresaren bideragarritasuna har du; alabaina, 38/2011konkurtso legea pre-eta beharrezkoa den berme judizialaren arteko sio, amore emate eta interes truke bat izatera iritsioreka lortzeko; baliabide elektronikoak bultzatzea daiteke, halako gaietan beti egoten baitira atzetiketa, aldi berean, bide prozesala erraztu eta arint- Parlamentuko taldeak, konkurtsoko presio-taldeakzea, baita langileen egoera hobetzea ere. (halakoak ere izaten baitira) edo Parlamentuko korridoreetan egin ohi diren negoziazioak. horiekAner uriarte, bilboko merkataritza arloko 2. guztiek legearen aurreko bertsioetan sortu direnepaitegiko epaileak dioenez, oraindik ez da sa- eragozpenak konpondu nahi izaten dituzte, baina12 ekonomisten euskal elkargoa
 13. 13. uztailaren 9ko 22/2003 konkurtso legeak mugarria ezarri zuen kaudimen Ezaren zuzenbide sisteman; arau horren bitartez, lege-batasun, diziplina eta prozedura printzipioetan oinarriturik; hartara, sistema berri bat diseinatu zen, bateratua eta berdina, profesional eta enpresari guztientzat,pertsona fisiko nahiz juridikoentzat, manu bakar gisa arautua, eta Jurisdikzio espezializatua duena (Merkataritza arloko Epaitegiak). arauketa hori aplikatzen daramagun denboran, egungo egoera ekonomikoaren zailtasunakareagotuta, agerian geratu dira zenbait emaitza disfuntzional araua aplikatzearen ondorioetan, ez baita lortzen ezarritako helburua betetzea: konkurtsopean dagoenaren enpresa-egoera eta egoera profesionala mantentzea. aurretik bi aldiz aldatu den arau honi beste erreforma bat egin zaio orain: “38/2011 konkurtso legea”. Elkargo Ekintzak 13
 14. 14. Elkargo Ekintzakbaliteke beste arazo handiago eginez, enpresen iraunkortasunabatzuk sortzea ere. bultzatzeko eta hitzarmenera jo dezaten, baina aldi berean, kalteuriarte Epailearen iritziz, espai- egiten dio hartzekodunen eskubi-niako konkurtso sistemak, tama- deari”.lez, porrot egin duela erakutsidu. 2004tik ahaleginak egiten bai, okerreko ideia batetik abiat-ari dira enpresak hitzarmenera zen dira –dio epaileak-, zeren etajoan daitezen; horrek esan nahi prozesua arindu nahian, proze-du akordioa lortzen dela konpai- duraren faseak azkartzen baiti-nien eta hartzekodunen artean, ra, konkurtso-egoeran irauteaketa, horrela, kaudimen ezaren ez diezaion kalterik egin masaprozedura gainditu daitekeela, aktiboari (denborarekin balioaenpresa likidatu edo deuseztatu galtzen baitu), hau da, hartzeko-gabe. dunei ordaintzeko erabili daite- keen masa aktibo horri. eta ildohorren alternatiba gisa, legeak horretatik korrika hasten dira,likidaziorako azken aukera ne- kontuan hartu gabe, gauza batgatiboa ematen du, hau da, dela legea eta beste bat, oso ez-zordunak eta hartzekodunak berdina, legea aplikatzeko era-akordiorik lortzen ez badute, biltzen diren bitartekoak.konkurtsopean dagoenaren on-dasunak saltzen dira, likidezia “Oso ondo geratzen da epeak la-lortzeko, eta hartzekodunen burtzea, gero eta azkarrago lanartean banatzen dira, legeak egitea edo, erreformari esker, li- Espainiakoagintzen duen ordenan. kasurik kidazioa konkurtsoa irekitzen dengehienetan, banatzen diren on- egunean bertan abiatzea; baina konkurtso sistemak,dasunak zor dena baino askoz ez gara konturatzen, sarritan,gutxiago izaten dira. gaur egun- erreformaren bidez laburtu dengo egoera gero eta okerragoa da; epe horren zenbaketa egiteko, tamalez, porrot eginizan ere, errealitatean, hainbat epaileak edo idazkariak ebazpenazordunek ez dute beren kreditu- eman behar dutela, konkurtsoa duela erakutsi dutik zentimorik ere berreskurat- bideratzen duen funtzionarioakzen. 2004ko legearen asmoa zen dagozkion autoak helarazten di-enpresak gehienbat hitzarmene- tuenean. Eta, jakina, Merkatarit-ra joatea, eta azken aukera gisa, za arloko Epaitegietan, funtzio-konponbiderik ez zegoen kasue- narioek ehunka paper mugitzentan, likidaziora jotzea. dituzte egunero, eta gerta liteke, epe zehatz bat aktibatzen duen“Errealitateak zaplastako ede- papera helarazten dutenerako,rra eman dio legegilearen au- legegileak epea laburtuz aurre-rreikuspenari. Izan ere, enpresen ratu nahi zuen denbora joanda%90ek likidaziora jotzen dute eta egotea”.konpainien %8tik %10era arteanhitzarmenera joaten dira. Joera Aner uriartek dioenez, konkurt-hori, gainera, areagotzen joan so legeak hobeto funtzionatukoda etengabe, krisia hasi zenetik. badu, legea erreformatzeaz gain,Egoera horren aurrean legegilea baliabideak eman behar zaizkieurduri dago, konkurtsoen erreali- epaitegiei. “Merkataritza arlokotate latza ikusten baitu; hau da, Epaitegietan 3 krisi-olde jasan di-azkenean sozietate gehienak zulo tugu: lehenengo, konkurtsoen ge-beltzean sartzen direla eta gehie- hikuntza neurrigabea, hasierannetan likidatuta edo deuseztatuta aurreikusten zena baino hiru aldizirteten direla. Eta egoerari buelta lan-karga gehiago etorri baitzen;eman nahi dio, zenbait erreforma bigarren oldea konkurtsoei aurre14 ekonomisten euskal elkargoa
 15. 15. egiteko behar ziren baliabideak eta funtzionario la-guntzaileak murriztea izan zen. Bilboko epaitegieidagokienez, Merkataritza arloko 3. edo bis Epaite-gia kentzea zen; neurri hori onartuta zegoen, bainaazken unean baztertu egin zen, Justizia Ministerioakhala erabaki zuelako. Eta jasan dugun hirugarren ol-dea soldatak murriztea izan da, eta funtzionarioak,idazkaria eta epailea kentzea”.gainera, espainian kultura eskasa dagokonkurtsoen arloan. Alemanian, adibidez, enpresagehiago daude kaudimen ezaren prozeduran sar-tuta, baina askoz gehiago dira aurrera egiten du-tenak. han ohituta daude sozietate batean esku- Errealitateak zaplastakohartzen eta irauteko aukerak behar duen ereduraegokitzen, aurrera egin ahal izateko ondarearen ederra eman dio legegilearenzati bat, karga batzuk edo lan kontratu batzuk mu-rriztu behar badira ere. hemen ez. hemen, enpre-sa bat konkurtsoan sartzen bada edo itxura hori aurreikuspenariematen badu, bankuek kendu edo gogortu egitendituzte enpresa hori finantzatzeko baldintzak, etaenpresarekin negoziatu behar duten merkatariek,haien kontratua beharrezkoa baita, alde egitendute, badaezpada ere. labur esanda, konpainiabat konkurtsoan sartzen denean, bizirik irautekoaukerak asko murrizten zaizkio. erreformaren bi-dez, oraindik harago joan nahi da; epeak laburtunahi dira, enpresa batek aurrera egin ahal badu,azkar egin dezan, eta ezin badu, lehenbailehen li-kidatzeko.hala ere, zenbait talderi mesede egiten die: lan-gileei eta administrazio publikoei, hartzekodu-nak diren aldetik konkurtsoko baldintzak hobetu konkurtso legeak hobetozaizkielako; eta banku-erakundeei, konkurtsokomasa pasiboari dagozkion araudi espezifikoak funtzionatuko badu, legeazehaztu direlako, batez ere interesak trukatzekokontratuen arloan. konkurtso-administratzaileei,ordea, kalte egin die; izan ere, aurreko legearekin erreformatzeaz gain,ez zituzten betebehar gehigarri batzuk ezarri zaiz-kie, kopurua murriztu da, eta, oro har, prozedura baliabideak eman behararruntetan hiru baziren eta prozedura laburtue-tan bat, orain beste sistema batera pasatu dira:konkurtso-administratzailea bakarra izango da, zaizkie epaitegieieta, salbuespen gisa, konkurtso oso konplexuakdirenean, bi. hiru kide izateak (abokatu bat eta biekonomista) bazuen bere zentzua: osaera bakoi-tia izanik, desadostasunak zeudenean, bi batenkontra izaten ziren, eta, gutxienez, organoarenborondatea gehiengoz osatzen zen. orain, ordea,organoa bi kidek osatzen duten salbuespenezkokasuetan, desadostasunak baldin badaude, era-bakia era mankomunatuan hartu behar da, hau da,ados jarri behar dute biek, bestela epaileak har-tuko baitu erabakia. Elkargo Ekintzak 15
 16. 16. Elkargo EkintzakEkonoMistEn JarDunalDia:Etorkizunari begirada, kontabilitate, Finantzaeta kudeaketa irizpideeen arabera16 ekonomisten euskal elkargoa
 17. 17. EEEk, EHurekin batera, jardu-naldi bat antolatu zuen ekono-mista, kontu-ikuskari, aholkula-ri fiskal, ekonomia eta finantza Euskadin 5.000 milioikoarduradun eta, oro har, enpresa-kudeaketan ari diren profesiona- zorra birfinantzatu dugulentzat.Jardunaldi hori elkargune gisa higiezinen euskalerabili da egungo krisiaren tes- sektoreko enpresek dirutuinguruan enpresa kudeaketaridagozkion azken joerak aztertu asko galdu dute besteeta behar diren ezagutzak jasot- MIKEL EcHEvArrEN erkidego batzuetanzeko; izan ere, oraintxe da une-rik egokiena enpresa-kudeaketa ireA enpresako kontseilariosatzen duen jarduera bakoitza delegatuarenoptimizatu eta balioa emateko.“kontabilitate, finantza etakudeaketa arloko berrikunt-zak” izenburupean, enpresak, kutxabank benetan sortukoirakasleak, administrazio pu- da integrazio operatiboablikoak eta profesionalak elkar-tu ziren jardunaldi horretan, gauzatzen denean, etaeta enpresaren kontabilitate, hori 2013ko martxoankudeaketa eta finantza arlokojarduera osatzen duten hainbat gertatuko da, gure ibilbidegairi buruzko kezkak eta inte- operatiboaren araberaresguneak azaldu zituzten. horiguztia zientzia-komunitatearentestuinguruan eta unibertsita- gaur egun, politikatea eta enpresaren arteko harre- IGNAcIo SáN cHEZ ASIAíNmanen baitan egin zen, profe- ekonomiko murriztailea ezsionalen bitartez. kutxabankeko bigarrena da irtenbidea, epe luzerakoekitaldian parte hartu zuten krisi bati aurre egitekobesteak beste Iñigo ocariz, EEE- arriskuan gaudelakoko lehendakaria, Carmelo gari-taonaindia bizkaiko kanpusekoerrektoreordea, Carlos Aguirre,eusko jaurlaritzako economíaeta ogasun kontseilaria, Igna-cio sánchez Asiain bbk-ko zu-zendari nagusia, Felipe Herranz Europak bizi duen egoeraAECA-ko foroko koordinatzai-lea, finantza intrumentotakoa ekonomikoak likidezia-(FAIF) eta uAm-ko irakaslea, tentsio oso gogorrakmikel Echavarren ireako bazki-dea eta manuel olariaga, tec- sortzeko mehatxua egitennaliako berrikuntza eta gizarte digu, eta kutxentzatsaileko zuzendaria. kontrako ingurunea dugunFelipe Herranzek, txosten inte- cArLoS AGuIrrEresgarri bat aurkeztu zuen kri- honetan, bankua ez dasiaren testuinguruan kontabili- eusko Jaurlaritzako ekonomia txarra bizirik irautekotateak duen arrazoizko balioari eta ogasun sailburua Elkargo Ekintzak 17
 18. 18. Elkargo Ekintzakburuz; batez ere hazkunde apalak eta etxebizitzasektoreko prezioen beherakadak sortutako tes-tuinguruan kontabilitateak dituen aplikazio ara- Ekonomia Berri baterako gakoakzoak aztertu zituen. da.bestalde, mikel Echavarrenek, zorraren birfinan- Deshazkunde iraunkorratziazioaz eta finantziazio arazoak dituzten enpre- Deshazkundea pentsamendu-korronte bat da, oinarri honetatik abiatzen dena:sei bide horrek ematen dizkieten aukerei buruz hitz ezin da mugarik gabeko hazkunde ekonomikorik izan, definizioz baliabide mu-egin zuen. gatuak dituen planeta batean. gure harreman politiko, sozial eta ekologiko askok oinarrian duten eskema nagusia ideia honetatik dator: zenbat eta ordubizkaia Aretoan egin zen jardunaldi horretara 120 gehiago lan egin, diru gehiago irabazi eta gehiago kontsumitu, zoriontsuagopertsona joan ziren, eta bertan, euskadiko egoera izango gara.ekonomikoari buruzko datuak eman eta hurrengohilabeteetarako bilakaera ezagutarazi zen, betiere Deshazkunde iraunkorrak beste gizarte-eredu bat eraikitzeko eremua zabalt-eusko Jaurlaritzaren aurreikuspenetan oinarritu- zen du; eredu horretan, baliabide fosil eta mineraletan oinarritutako ekoizpenta. ekonomikoa gutxitu – horri lotuta dagoen kontsumo gaixoarekin batera-, energia eredua aldatu, eta, horrela, gizakia eta naturaren artean harremanhorrez gain, euskal kutxen bat-egitea kudeatzeko orekatuagoa lortuko da. gutxitze hori justizia sozialaren irizpideei jarraituzprozesuaren berri eman, eta etorkizunari begira, egin beharko da, adierazle gisa aztarna ekologikoa hartuta eta belaunaldienfinantza-erakundeak kudeatzeko dauden joereta- arteko erantzukizunez jokatuta. kontua ez da deshazkundearen alternatibara egokitzeaz eta horrek guztiak euskal enpresan denei ezartzea, pribilegiatuei baizik, hau da, planetako baliabide naturalen %80duen eraginaz hitz egin zen. ustiatzen duen biztanleriaren %20 horri. segurtasun eta ziurtasun askori uko egiteak beldurra ematen badigu ere, iritziAldaketen azterketa egin zen hainbat ikuspuntuta- horren arabera, horixe da sistema naturalen iraunkortasuna eta bizi-kalitateaztik: kontabilitatea, arrazoizko balioaren kalkulua gozatzea bermatzen duen formula bakarra. Hauxe da aurrean daukagun dile-eta horrek duen eragina enpresen analisian eta ma: arlo materialean aberatsa eta zorigaiztokoa izango den gizartea bultzatubalorazioan. bestalde, zorra berriz finantzatzeko edo ondasun gutxiagokoa baina beteagoa izango den gizarte baterako aldaketaprozesuen berri eman zitzaien enpresei, eta ter- egin. labur esanda, gutxiagorekin ondo bizi.mino juridikotan eta beste finantziazio tresna bat-zuetan horrek ondorioak ere aztertu ziren. EspEriEntzia praktikoakAzkenik, berrikuntza kudeatzeko ideiaz hitz eginzen; berrikuntzak dituen finantziazio aukerak, ku- Deshazkundeak ohitura indibidualak eta kolektiboak aldatu beharra planteat-deaketarako prozedurak, finantziazioa eta enpre- zen du, aldaketa sozio-politiko globalak gerta daitezen, besteak beste, honakosentzat berrikuntzak dituen abantailak. 8 jardunbideak (8 r’ak) aplikatuz: berrebaluatu, berriro kontzeptualizatu, be- rregituratu, birbanatu, birkokatu, murriztu, birziklatu edo birgaitu. Hona hemen ideia horien arabera abiarazi diren komunitate mailako zenbait esperientzia: kontsumo ekologikorako kooperatibak edo elkarteak, erabilera- etxebizitzen kooperatibak, kooperatibak edo auzo elkarteak, diru gabeko trukerako taldeak, software libreko elkarteak, hiriko ortuak edo baserriko ortuak antolatzeko taldeak, ekoizpen ekologikorako kooperatibak, etab. +info deshazkunderako euskal sarea libros recomendados: • “pequeño tratado de decrecimiento sereno” latouche, s. Icaria Editorial. 2009. • “por qué más es menos. la tiranía de la abundancia” schwartz, b. Taurus. 2005.18 ekonomisten euskal elkargoa
 19. 19. IN MEMorIAM andrés Baltar gómezJ oan den otsailaren 22an zendu batzordeari; talde horrek behar zuen guztian lagundukozen bilbon Andrés baltar gómez, zuen, elkargoa garatu eta bide onetik joan zedin. erreti-Valladolideko unibertsitateak roa hartu berri zutenek bajarik ez ematea izan zen taldebilbon zeukan politika, Ekonomia horrek lortutako lehen emaitza, konbentzitu egin baitzi-eta merkataritza zientzietako tuzten oraindik baliozkoak zirela elkargoaren helburue-Fakultatetik –orain sarrikoko tarako.Fakultatea deitzen dena- irten- emerituen taldeko presidentea zenez, elkargoaren go-dako lehen promozioko ekono- bernu batzordeko kide izan zen, eta, unean-unean, tal-mista. karrerak irauten zuen bost de horren jardueren berri ematen zion.urteetan (1955-1960), elkarbi- emerituen batzordetik sortu zen 2009an Ateneoa; azkenzitza eredugarria izan zuen ikas- bi urteotan arrakasta handiko solasaldi-eztabaidak an-kideekin, eta ia gehienen lagun tolatu dituzte eta finkatuta geratu da.handia izan zen. Azken urteotan, elkargoan (emerituak/Ateneoa), lagununibertsitateko ikasle-bizitza artean eta bere familiarekin eman izan du bizitza.amaitu ondoren, bizitza profesio-nala garatu zuen, kasu honetan 2011n, emerituek/Ateneoak aldiro behin izaten dituz-babcock Wilcox enpresa ospet- ten bileretatik salbuesteko eskaera egin zuen, bainasuan, non finantza arloko zuzen- informazioa bidaltzeko eskatu zuen, bileretako aktakdaria izan baitzen erretiroa hartu bidaltzeko, hain zuzen.arte. 2012ko urte hasieran osasuna asko ahuldu zitzaion, bai-behin ekonomista titulua lortuta, na hala ere, harreman pertsonala eta telefono bidezkoalehenengo pausoa elkargoan izena mantendu zuen azken urteotan kontakturik gehien izanematea izan zen, beste lizentzia- zuen elkargokideekin. eta gehienbat familiak emandakotu askorekin batera. garai hartan, laguntzari esker, gogor eutsi zion gaixotasunari heriot-“ilustre Colegio de economistas zako ordua iritsi zitzaion arte.de Vizcaya” deitzen zen, gaur egun Aipatzekoa da oso futbol zalea zela eta astia ateratzen“ekonomisten euskal elkargoa” zuela Athleticen zuzendaritza batzordearekin lankidet-dena. zan jarduteko, lerchundi presidente izan zen garaian.erretiroa hartzeko adina heldu zit- Azken urteotan harekin harreman estuagoa izan dugu-zaionean, egoera berean zeuden nok ondo dakigu zein bihotz onekoa eta nortasun han-beste elkargokide batzuekin ba- dikoa zen; hortaz, oroipen bat eskatu nahi dugu eko-tera, emeritu taldea sortzea pro- nomista handia eta pertsona bikaina izan zen Andrésposatu zion elkargoaren gobernu baltar gómezen alde. Elkargo Ekintzak 19
 20. 20. Komunitatea Finantzak EkonoMistaEFinantza topakEta finantza-korapiloak askatu+ finantza-korapiloak nahastu IGNAcIo MArco GArdoquI irailaren 27an, Bizkaia aretoan, Finantza komunitateak antolatuta: Ekonomisten Euskal Elkargoaren ekonomistaEk finantza arloan ari diren profesionalentzako topaketa antolatu zuen. Ekitaldi horretara 70 pertsona baino gehiago bildu ziren; bertan izan zen ignacio Marco gardoqui eta bere ikuspuntua azaldu zuen gaur egungo finantza egoerari buruz: Finantza arloa errealitatearen gainetik?20 ekonomisten euskal elkargoa
 21. 21. topaketa horren finantza-merkatuen jarduere- bidez, ekonomistAEk etika tolatzen dituen aldizkako topaketen ekimen hauzaindu nahi du aurkeztu eta ezagutaraztea eta bertaratzen direntan. horrekin batera, erreferentzia izan nahi du guztiei egungo finantza-egoera azaltzea, egungoekonomistentzat eta sektoreko beste profesional finantza-egoeran aditua den ezagutza-bideratzai-batzuentzat, eztabaida, iritzi-truke eta ezagutza- le baten bidez.sareak sortuz, euren kezkak azaltzeko. Aurkezpena eta ongietorria ehuko ekonomia etalehenengo jardunaldi horren helburuak honakoak enpresa zientzietako fakultateko dekanoa eta fi-dira: ekonomistAe: finantza komunitateak an- nantza ekonomiako katedratikoa den Arturo ro- dríguez Castellanosek egin zuen. behatokiaren Atala: zer gertatu da finantza munduan? izeneko saioan,, lau adituk finantza munduko lau alor ezberdin garatu zituzten. 1 zer bilakaera izango dute merka- Elías martínezek, bere aldetik, fi- 3 tuek? izeneko saioan, Consultor-eko nantziazio korporatiboaz hitz egin diego Corralek, merkatuen funtzio- zuen, bankuetatik kanpo non aurkitu namenduaz, portaeraz eta izan de- daitekeen finantziazioa, ekintzaileei zaketen bilakaeraz hitz egin zuen. eman beharreko babesa, merkatuak horrez gain, zenbait gogoeta egin eta finantziazio iturriak, eta kontuan zituen daukagun bizi-mailaz, bizi du- hartu beharreko negoziazio elemen- gun egoera ekonomikoaz eta datorki- tuak. horrez gain, arrisku-kapitaleko gun etorkizunaz. funtsen funtzionamendua eta korpo- razio eta merkatu finantzen interesak azaldu zituen. 2 Valor Óptimo-ko Iñigo peñak, inbert- sio pertsonalak, epeak eta inbertsio- Azkenik, bbVAko Joseba barandia- 4 rik seguruenak zeintzuk diren azaldu ranek, zenbait herrialde edo blokeei zigun. beste gai interesgarri batzuk buruzko Analisi makroaren ikuspe- ere aztertu zituen, hala nola merka- gi batzuk eman zituen, eta moneta- tuen eta burtsaren aldakortasuna politika, zorpetzea, hazkundea eta ekonomia errealaren aurrean, eta kri- erreformak aztertu zituen. bestalde, sia aukera gisa. honako galdera egin zien bertaratuei: zer egin dezake, sektore nagusiak kri- siak jota dituen herrialde batek, ha- zkundearen bidera itzultzeko?Azalpenen ostean, Ignacio marco gardoqui eza- neko profesionalen artean, elkar ezagutzeko etagutza-agregatzaileak hartu zuen parte eta bizi du- hitzaldian azaldutakoari buruz iritziak trukatze-gun finantza-egoeraz hitz egin zuen. ko. horrez gain, etorkizunari buruzko zalantzak eta esperantzak adierazi zituzten, zeintzuk zirenondoren, bertaratuen arteko eztabaida egin zen kezka-iturri nagusiak... eta hori guztia soken arte-eta bakoitzak bere finantza-ezagutzak azaldu zi- ko korapiloak nahastuz eta askatuz.tuen. Amaitzeko, networking bat egin zen inguru- +info topaketaren bideoak KoMuNItAtEA 21
 22. 22. Komunitatea Finantzak EkonoMistaE “insiDE JoB” DokuMEntalak Finantza arloko kultura HanDiagoa izatEko aukEra EMatEn Dio gizartEari 2011ko azaroaren 29an, ekonomistaE: Elkargoko Finantza komunitateak eta Mugarik gabeko Ekonomistek “inside Job” dokumentala eman zuten Bilboko Fas zineklubean.A retoa bete egin zen eta 300 pertsona baino ge- emanaldiaren ostean, mugarik gabeko ekonomis- tak erakundeko laura Iuretagoyenak “Finantzahiagok –horien artean 100 ekonomista-, 2010ekodokumentalik onenaren oskar saria irabazi zuen krisia, banka etikoa eta herritarren eskubideak”filma ikusteko aukera izan zuten. “inside Job” gaiari buruzko eztabaida moderatu zuen; bertandokumentalak 2008an mundu mailan lehertu zen izan ziren eeeko ekonomistAe: finantza komuni-krisi ekonomikoaren kausak aztertzen ditu, baita tateko Verónica barona eta fiare Proiektuko peruerantzuleak nortzuk diren ere. dakigunez, krisi sasía.horrek galbidea ekarri dio milioika pertsonari etaarriskuan jarri du herrialde garatuen egonkorta- Jarduera honen bidez, finantza munduari buruzkosun ekonomikoa. ezagutza handiagoa eman nahi izan zaio enpresa22 ekonomisten euskal elkargoa
 23. 23. eta erakunde inguruneari eta gizarteari. eta ho- ederrak eta errentagarritasun handia eman zutenrrekin batera, gutxieneko kultura maila izateko produktu horiek; baina handik urte batzuetara,ekintzak garatu, finantza-merkatuen jarduera gar- burtsa beheraka hasi zenean, galera handiak izandenagoa eta etikoagoa izan dadin. zituzten.eztabaida horretan Verónica baronak krisiaren ja- finantza komunitateko Veronicaren esanetan, he-torriaz hitz egin zuen. haren ustez, krisia finantza- rritar askok dirua galdu zuten urte horietan, inorkmerkatuetako eragileen diru-goseak sortu du; izan ez zielako azaldu eragiketa horiek nola funtzio-ere, merkatua desarautu eta bidea libre utzi dute, natzen duten benetan; irabazi handiak izango zi-beren eragiketak gauzatu eta neurri gabeko ira- tuztela besterik ez zietan azaldu. eta zer esanik ezbaziak eskuratzeko. horrela, gutxi batzuen eskura ordaindutako kontuak eta bestelako inbertsioak,dagoen mundu ilun bat sortu dute, milioika pert- itzelezko errentagarritasuna ematen zutenak,sonaren ekonomia errealean izan zitzakeen ondo- merkatu-tasak apal zeudenean; filesa eta forumrioak kontuan hartu gabe. filatélico-ren eskandaluak; higiezinen booma, jen- dea inbertsio gisa espekulatzen hasi zenekoa, hi-bestalde, bere hitzaldian, kaleko jendeari zerbait potekak erraz lortzen zirelako; eta horrela, pisuakegiteko eskatu zion, izan ere, Verónicaren ustez, erosten zituen handik hilabete batzuetara saldudenok daukagu erantzukizunaren zati bat. finant- eta irabazia lortzeko.za-merkatuaren desarautzeak eragina izan du ka-leko jendearengan ere, zeren eta irabaziak lortze- Verónica baronaren ustez, horiek dira adibideko asmoz, milaka pertsona sartu baitziren merkatu batzuk, ikusteko, nola gu geu ere egoera horrenhorietan nola funtzionatzen zuten jakin gabe. konplize izan garen. ezohiko irabazien mundu hori zertxobait ukitzeko aukera eman digute, eta horVerónicaren ustez, jende askok sinetsi zituen sartu gara, funtzionamendu arauak ezagutu gabefinantza-merkatuen eskaintzak, irabazi handiak edo ezagutu nahi izan gabe, “gure betiko bankuen”agintzen zituztelako; baina ez zuten pentsatu gidaritzapean, abantailak ateratzen eta bankuakinork ez duela ezer ematen hutsaren truke, eta “estutzen” zekien jendea oso azkarra zela usteazkenean, eskaintzen zituzten irabazi handi horiek zuen gizartean.trikimailu hutsa zirela. 90eko hamarkadan hasi zi-ren, %0,5eko interes-tasak zituzten yen dibisatako orrelako hanka-sartzerik berriro ez egiteko, ho-hipotekak eskaintzen, eta ez ziren ohartu kanbio- nako irtenbidea eman zuen Verónicak: finantzatasak nolako eragina zuen hipoteka horietan. mundua hobeto ezagutzea. horixe da, hain zuzenhorrela, maileguetan harrapatuta gelditu ziren, ere, eeeren finantza komunitateak eta mugarikpezetatan kontratatuta baino askoz diru gehiago gabeko ekonomistek antolatu duten jarduerarenordaindu beharrean. eta dokumentalaren helburu nagusia. merkatu ho- riek denon eskura badaude, jakin behar dugu nolaera berean, inbertsio fondoak agertu zirenean, funtzionatzen duten, iruzurrak eta eragiketa arris-jende asko bere aurrezkietarako erabiltzen hasi kutsuak identifikatzeko eta nahi ditugun arriskuakzen fondo horiek. lehenengo urteetan irabazi hartzeko, ez beste batzuek ezartzen dizkigutenak. KoMuNItAtEA 23
 24. 24. Komunitatea KontAbilidAd iritzi artikulua zen eta legeetara zuzen egokitzen. Arauketa fiskal berri horren arabera, merkatuko balio arruntean egindako eragiketak identifikatu eta baloratzeaz gain, zehatz-mehatz dokumentatu behar ziren, eta zigor-erregimen zorrotza ezart- zen zen. denak ohartu ziren era horretako tran- sakzioak Administrazioen jomugan zeudela; ba- tetik, iruzurrerako habia zirelako, eta bestetik, zerga-bilketan eragina zuen “plangintza Fis- kala” egiteko baliatzen zirelako, eta hori ezin zen gehiago onartu. testuinguru horretan hasi ginen lotutako era- giketak aztertzen, eta, lehen aldiz, hautatu be- harrean aurkitu ginen, ea doiketa egin behar ote genuen, hitzartutako balioa eta merkatuko balio MIKEL LArrAZABAL MArtíNEZ arrunta egokitzeko, balio ezberdinak baldin ba- ziren. zentzu horretan, zenbait dokumentu eta Controller-a eta Ekonomisten Euskal lan prestatu dira, kontabilitate komunitateak planteatu duena, kasurako, erabaki zail hori zer- Elkargoaren kontabilitate komunitateko txobait argitzeko. kidea lotutako eragiketen inguruan izan dudan es- elkargokide zk.: 12514 perientzia profesionalean, -nazioarteko talde Lotutako kotizatu bateko enpresa batean, hain zuzen-, planteamendu teorikoegiak alde batera utzi eta hurbilketa praktikora jo izan dut. hasieratik baz- tertu zen bigarren mailako doiketak egin beha- eragiketak rra, eta egindako azterketan, beharbada, gehia- go agindu zuen zerga-aholkulariaren ikuspegiak kontulariarenak baino. lehenik eta behin, lotutako enpresekin zeuden transakzio guztiak identifikatu eta definitu ge- etengabe mugitzen ari den jarduera nituen; horrek erraztu egin zituen, neurri handi batean, eragiketa bakoitzaren merkatu-balioa zehazteko eta konparazio-analisia egiteko me- todorik egokiena aukeratzeko faseak. Analisi horrek zorrotza izan behar du, eta neketsua 2 007ko kontabilitate plan orokorraren jato- bada ere, ezinbestekoa da, azterketa guztiaren rrizko idazketan jasota zegoen talde bereko ondorioak indartu eta oinarritzen baititu. eta- enpresen arteko eragiketei zer-nolako kon- pa horretan, eragozpenik handiena eragiketa tabilitate tratamendua eman behar zitzaien parekagarriak bilatzean sortu zitzaigun. barne- (Erregistro eta baloraziorako 21. Araua). ko konparagarriak genituen kasuetan, analisia Hala ere, ogasunek era honetako eragiketei errazagoa izan zen. kanpoko konparagarriak dagokien sozietateen gaineko zergaren arau- erabili behar izan ziren eragiketen kasuan, al- tegia aldatu zutenean hasi ginen zerga-aho- diz, ikerketa lan nekeza egin behar izan genuen lkulariak eta kontulariak arau horiek aztert- hautaketa egokia egiteko.24 ekonomisten euskal elkargoa
 25. 25. LotutAKo ErAGIKEtEN tresna 2012ko otsailaren 2an, Ekonomisten Euskal Elkargoaren BilbokoAzken fasean, aurretik garatutako etapak doku-mentatu genituen (Localfile edo Countryfile). instalazioetan, topaketa berezi bat egin zen lotutako Eragiketen tresnazentzu horretan, aitortu behar dut, taldearen berria aurkezteko. Dokumentu hori Kontabilitate Komunitateakdokumentazioa (Masterfile) eskuratu ahal iza- prestatu du EaEko ikuskari Fiskalen Erregistroarekin (rEaF) elkarla-tea oso baliagarria izan zela, ez bakarrik geure nean, zehazki, daniel López de Armentiarekin; azken honek doku-dokumentua idazteko, baita antzeko eragikete- mentuaren egokitzapen fiskala egiten lagundu du.tan erabilitako analisiak eta balorazio metodoakhomogeneizatzeko ere. Dokumentu hori gida lagungarria da, lotutako eragiketei dagokienez, kontabilitate eta zerga erloan gogoeta, eztabaida, iritzi-trukea etabaina dokumentatzeko betebeharra ez da azterketa bultzatzeko. abiapuntu bat da, eta egunero osatzeko as-amaitzen aipatu dugun dokumentu hori presta- moa dago ekonomisten sarEtik egiten diren esperientziekin, adibi-tuta. sozietateen gaineko zergaren araudiakeragiketa horien kengarrietarako ezartzen deekin eta ekarpenekin, garrantzi handiko gaia baita denon arteandituen baldintzetako bat da lotutako erakun- gure lanbidea garatzeko. Horretarako, zalantzak edo iradokizunakdeekin idatzizko kontratuak izatea. kontratu bidali daitezke dokumentutik bertatik kontabilitate Forora.horiek funtsezko dokumentazioa dira, lotutakoalderdien arteko edozein transakzioren jato- Enpresa txiki edo Ertain baten eragiketa esanguratsuenak edo adie-rrian egon behar duena, eta transakzio horien razgarrienak azaldu nahi dira modu errazean, betiere lotutako Era-ezaugarri nagusiak jaso behar dituzte. horiek giketa soilen edo ez konplexuen ikuspuntutik.bilduta, edukiari buruzko frogak izan genituen,eta beharrezkoa zenean, eguneratzeko aukera Hogeita bederatzi eragiketa biltzen ditu, egoera ezberdinen adieraz-eman zigun. garri diren sei arlotan sailkatuta: maileguak, eragiketa-errenta- menduak, finantza-errentamenduak, bazkide administrat-Azkenik, gogora ekarri nahi nuke lotutako era- zailearen ordainsariak, aktiboen salerosketa eta zerbitzuengiketen kudeaketa ez dela jarduera estatikoa. prestazioa.Aitzitik, gutxienez urtean behin egin behar da,betiere ziur jakiteko eragiketa guztiak zuzen Horietako bakoitzak adibide bat dakar, dagozkion dokumentazioaurreikusten eta baloratzen direla. horregatik, baldintzekin, eta zehatz erakusten dituzte gertatzen diren egoeraahal den neurrian, gai horri buruzko prestakunt-za duten pertsonak izan beharko lituzke erakun- ohikoenak. Beraz, ikuspegi osatu samarra ematen du eragiketa erra-deak, alderdi nagusien azterketa eta egunerake- zenei edo ohikoenei buruz.ta kudeatu dezaten.. Dokumentu horrek honakoei buruzko informazioa ematen du: kon- tabilitate-irizpidearen analisia; eragiketa horietako bakoitza kon- tabilizatzeko irizpide fiskalaren analisia; zerga arloko administrazio publikoaren ikuspegitik beharrezkoa den dokumentazioa eta aditzera ematen den kontabilitate-idazpena erakusten duen adibidea; nolana- hi ere, erabat osatu gabeko dokumentua izateko asmoa du, ekono- misten gogoetarako sortua. la hogeita hamar eragiketa ageri dira, merkatuaren azpiko nahiz gai- neko ikuspegiekin, eta sozietate bien ikuspuntutik. Beraz, 100 idazpe- netik gora ditugu, tresna azkar, xume eta erraz erabiltzeko moduko batean moldatuta. +info lotutako eragiketen tresna KoMuNItAtEA 25
 26. 26. Komunitatea EnplEo Ekonomistentzako EnplEgua Europan Holanda Amsterdam Paris Francia26 ekonomisten euskal elkargoa
 27. 27. globalizazioa eta berrikuntza tekniko azkarra dira gaur egun munduko ekonomiaren ezaugarriak. Europako lan merkatuak dituen gorabeherak gainditzeko asmoz, Europako Batasuna, norvegia, islandia, liechtenstein eta suitzarekin batera, elkarlanean ari dira Elkarrizketa lan merkatuko politika eraginkorrak sustatzen eta mugikortasun profesionalaren arloan ekimen osagarriak lola goitianDia antolatzen. EurEs Europan dagoen enplegurako Web gunerik handienetako gorrocHatEgui bat da. lan eskaintzak milioi bat baino gehiago ditu, 300.000 curriculum eta 11.000 enpresa erregistratuta. rEd EurEsEko aHolkularia EstAtuko EnplEgu zErbItzu publIkoAn 1. nolako enplegu aukerak dituzte ekonomistek Europan? Aukerak non dauden jakitea da zailena, batez ere ekonomistek balio anitzeko prestakuntza dute- lako. ekonomistek era askotako lanpostuak bete ditzakete, baina zaila da jakitea beste herrialde ba- tzuetan nola izendatzen dituzten zeregin horiek. kanpora eskaintzen diren lanak herrialdean bertan betetzen ez direnak izan ohi dira, eta gehienetan zerikusia dute hizkuntzak jakitearekin. hizkuntza bat baino gehiago jakinez gero, aukera gehiago di- tuzu zure espezialitateko lanak lortzeko. salbues- pena da gaztelania erabiltzen den merkatua, hego Amerikakoa, adibidez; hor gaztelania eta ingelesa dakiten profesionalak nahi izaten dituzte. baina lan aukera horiek oso bakanak izaten dira.+info zure arloan lan egin nahi baduzu atzerrian, lan onenpleo bloga bat aurkitzeko aukera gehiago izango duzu herrial- KoMuNItAtEA 27
 28. 28. Komunitatea EnplEode horretan bizi bazara; euskaditik begiratuta, es- bertan lan egin ahal izateko burtsako agente gisa,kaintza oso berezi batzuk besterik ez dira ikusten. ekonomista gisa, edo beste lanbideren batean. esperientzia profesionala egiaztatu eta kategoriahala ere, egia da globalizazioak, barne-merkatuak eta esperientzia zehazten dizute.eta enpresak nazioarteko bihurtu izanak bere era-gina izan duela; horrela, hemen ezarrita dauden gainera, izapideak egiteko behar den denbora ezedo gurekin harremana duten beste herrialde ba- da berdina. lanbide onarpena egiteko, 2 edo 3 hi-tzuetako konpainiek gero eta eskaintza gehiago labete behar izaten dira; homologaziorako, berriz,argitaratzen dituzte euresen web gunean. dena urtebete izan daiteke.den, ondo jakin behar dituzte hizkuntzak. 4. bolognako planak ba al du zerikusirik hone-2. ¿Cuál es el país en el que los economistas tie- tan?nezein herrialdetan dute ekonomistek lan auke- bai. zain gaude bolognako planak ikasketak noizrarik gehien? berdinduko dituen, homologazioek onarpen profe-herrialde bakoitzeko ekonomia egoeraren ara- sionala izan dezaten. esate baterako, fiskalitateazberakoa da hori. esate baterako, oraintxe bertan ari bagara, ez da fiskalitate bera erresuma batuan,erresuma batuko lan merkatua ez dago oso bizirik. espainian edo frantzian. beste herrialde bateanAlemaniako ekonomia gora dator, baina ez du eko- lanbideren batean jardun nahi baduzu, konpent-nomistentzako lanik. sazio-modulu bat egin beharko duzu herrialde ho- rretakoekin parekatzeko.gaur egun, holanda da profesional hauek lana aur-kitzeko aukera gehien duten herrialdea; normalean 5. Ekonomisten egoera beste herrialde batzue-ingelesa eskatzen zaie lanerako hizkuntza gisa, eta tan baino zailagoa al da Espainian?behin finkatuta, nederlandera irakasten zaie. ekonomistek gaitz dute arrazoi batzuengatik, eta horietako bat da gure banku-erakundeak krisianfrantzian lehia gutxiago dago, jende gutxiagok daudela; izan ere, horrek domino-efektua egitendaki frantsesa, ingelesa dakitenekin konparatuta, du beste sektore batzuetan. bestalde, asko mugat-eta lan askorik ez badago ere, hizkuntza hori jende zen ari dira ekonomistak lan-merkatuan sartzekogutxiagok dakienez, errazago aurkitu daiteke lana. aukerak, merkatu hori inbutu moduko bat egiten ari delako.3. nolako lanak aurkitzen dituzte hemengo eko-nomistek beste herrialde batzuetan? 6. bizkaiko Euresetik zerbait egiten ari zaretegai honetan lanbide onarpena hartu behar da kon- enplegua sortzeko? krisialdian ekonomistari la-tuan. herrialde bakoitzak bere lanbide arautuak guntzeko politikaren bat edo?ditu. beraz, lan egin nahi duzun herrialdekoa ez eures langileen mugikortasuna errazteko sortuden unibertsitate batean ikasi baduzu, baimena zen. euresek ez du enplegurik sortzen inola ere.eskatu beharko duzu hango gobernuko “merkata- Alde batetik, enpresariei esaten diegu non zabal-ritza ministerioan” lanbide horretan jardun ahal du ditzaketen enplegu-eskaintzak eta zer-nolakoizateko. kanpainak egin ditzaketen hautagaiak biltzeko; bestetik, hutsik dauden lanpostuen berri ematennolanahi ere, ez dira nahastu behar lanbide onar- diegu langileei.pena eta homologazioa. espainiako eures, gainerako euresekin batera,homologazioak esan nahi du herrialde horretan lankidetzarako hitzarmen iraunkorra gauzatzen ariikasketak jarraitu ditzakegula, baina besterik ez. da, hautagaien eta enpresen arteko harremana bi-homologazioa eskatu behar da, esate baterako, zkortzeko eta dinamizatzeko.master bat egin nahi badugu Alemanian; Alema-niako unibertsitateak espainian egindako ikaske- gaur egun, ondo prestatutako eta gaitasun han-tak homologatu beharko ditu, eta berak esango du diko ekonomistak eskaintzen dituen herrialde batzer egin behar dudan: zuzenean ikasketak egiten gara. eta frantziak, holandak, norvegiak eta dani-hasi edo lehenengo modulu bat egin eta, gero, markak ondo prestatutako profesionalak behar di-masterrean sartu. tuzte.lanbide onarpena herrialde horretako finantza Ate asko jo behar dira enplegua aurkitu ahal izate-ministerioari eskatu beharreko dokumentua da, ko, baina aukerak egon badaude.28 ekonomisten euskal elkargoa
 29. 29. tailerrak eta BekenG programa ure lanbidea garatzeko baterako prestakuntzajaso dugu ekonomistok. Enplegura bideraturikoprestakuntza jaso dugu, eta enpleguan oinarri- Programan 28 urtetik beherako ikasleek hartzen dute parte, eta 2012ko apirilean bukatuko da. li- zentziatu berri direnen laneratzea erraztea du he-tuta garatzen dugu gure jarduera profesionala. lburu, prestakuntzaren eta enpresetako praktikenHalaber, enplegua eta jarduera profesionala dira bidez. Parte-hartzaileek espediente akademikogarapen profesionalaren funtsezko xedeak. Ho- ona izan behar dute, ingeles eta euskararen eza-rregatik, Ekonomisten Euskal Elkargoko enplegu gutza, baina ez dute zertan laneko aurre-esperien-ErkIdEgoAk lanean dihardu, gure kolektiboaren tziarik izan behar.beharrizanei erantzuna emateko, enplegaga-rritasuna hobetzeko tailerrak eta enplegurako 40 beka daude guztira, eta 120 eskabide jaso di-gaikuntza eskainiz. tugu. bizkaiko 37 enpresek erakutsi dute progra- marekiko interesa, 20 enpresek gipuzkoan eta 26k Araban. Hauek dira bizkaian, gipuzkoan eta Araban gauzaturiko tailerren edukiak: nola garatu enplegurako duzun talentua: 44 lagunek eman dute izena enplegua bila- tzea helburu duen tailer honetan; maite Villafruelaren lankidetzarekin gauzatuko da. Ekonomistentzako enplegua Europan- rEd Eures bizkaia-ko arduradun: lola goitian- diaren lankidetza izango duen tailer honetan 14 lagunek eman dute izena; bertan, gure mugetatik kanpo enplegua bilatzeko duten aukeren berri emango zaie ekonomistei. nola kudeatu zure etorkizun profesionala: innobasque-ren lankidetzarekin eta inte- ligentzia emozionaleko Partzuergoaren bidez, lanbidea garatzeko orduan emozioak ku- deatzeak duen garrantzia analizatu eta aztertuko da. tailer honetarako 39 lagunek eman dute izena. etorkizunean jarraituko duen proiektua da honakoa hau, eta datozen hilabeteetan lurral- deko hiru egoitzetan gauzatuko da. lizentziatu berri diren ekonomistentzako praktiketako programa esklusiboak: Aurre- ko urteetako esperientziak erakutsi digunez, programa hau da lehendabiziko enplegua lortzeko biderik onena; izan ere, 2011ko parte-hartzaileen %75ak enplegua aurkitzea lortu du. gaur egun 83 dira ekonomisten euskal elkargoak sustaturiko proiektu honetan parte har- tzen duten ekonomistak: 37 bizkaian, 26 Araban eta 20 gipuzkoan. lanbidek estaldura juridikoa ematen dio programari, bbk fundazioak parte-hartzaile biz- kaitarren hileko zenbatekoa finantzatzen du eta Arabako foru Aldundia, berriz, lurralde horretako ikasleen finantzaketaz arduratzen da. +info Praktika-programa deialdi berria KoMuNItAtEA 29
 30. 30. Komunitatea MarkEting Bezeroen asebetetzea Elkarrizketa JosEBa EzpElEta urquiJo Ikerfel, merkatu Azterketa eta marketin Estrategikorako zerbitzu enpresa, 1976tik ari da lanean nazio mailan eta nazioartean. 36 urte horietan, Ikerfel-ek bilbon, bartzelonan eta madrilen dituen egoitzetatik 7.000 merkatu-azterketa baino egin ditu marketin arloan. Joseba Ezpeleta urquijo da konpainiak bilbon duen zuzendari komertziala, eta beze- roen asebetetze azterketa berrienak eta puntakoenak aipatu dizkigu. 1 - zer da Ikerfel eta zertan egiten du lan? Ikerfel merkatu-azterketak egin eta marketin estrategikorako zerbitzuak ematen di- tuen institutu bat da. funtsean, gure eginkizuna da jendeari iritzia eskatzea zenbait gauzari buruz: kontsumitzen dituen zerbitzuak edo produktuak, gustuko dituen edo ez dituen markak, etab; hau da, merkatuari buruzko informazioa bildu, sailkatu, ordenatu eta aztertzea, gero, gure bezeroen produktuei buruz baliozko informazioa eman ahal izateko. horrez gain, merkatuko datu horietan oinarrituta, gure bezeroen marketin sailei la- guntza ematen diegu erabaki estrategikoak hartzeko orduan. marketin eta komunikazio sailen aliatuak izan nahi dugu. gure jardueraren muina da merkatu-azterketarik one- na diseinatzea eta gure azterketa-teknikak aplikatzea, kualitatiboak nahiz kuantitati- boak. beraz, gure jarduera gauzatzeko, ikerketa soziologikoak eta merkatu-azterketak egiten ditugu azterketa-teknika batzuen bidez: telefonozko elkarrizketak, elkarrizketa30 ekonomisten euskal elkargoa
 31. 31. pertsonalak, on line elkarrizke- neurketak azterketa kuantita- tak, talde dinamikak,... tiboen bidez burutzen dira; az- terketa horiek datu jakin batzuk 2 - nola egiten dituzue beze- ematen dituzte, bezeroen artean roaren asebetetze-neurketak? zer portzentaje dagoen pozik, bezeroen Asebetetzeari eta zer- zenbatek erosiko duten berri- bitzu kalitateari buruzko azter- ro,... Arlo honetan galdetegiak ketak jarduera eremu garran- betetzea da teknika, galdetegiak tzitsua dira Ikerfelentzat. eta baitira inkesta guztien oinarria. azterketa guztiek bezala, azken inkestak egituratzeko modu asko urteotan aldaketak izan dituzte, daude: telefono bidezko elkarri- bai metodologiaren aldetik eta zketak, on-line elkarrizketak, bai edukien aldetik ere. orain elkarrizketa pertsonalak; betie- dela urte batzuk, neurketa ho- re, bezeroa, enpresa eta sektorea rietan ez ziren kontuan hartzen nolakoa den kontuan hartuta. bezeroaren kezkak eta eskariak, konpainien egitura aztertzea zen ez da gauza bera telefono mu- ardura bakarra. orduko azterke- gikorren konpainia batentzako tetan enpresaren sail guztien asebetetze-azterketa egitea argazkia ateratzea zen helburua. edo banku pribatu batentzako; mundu guztiak zekien bere kali- pertsona horiengana iristeko fikazioa eta hortxe zegoen ho- metodoak oso ezberdinak dira. asebetetze bariaren zati bat. baina hori al- metodologia azterketak duen xe- datu egin da. dera egokitzea izaten da biderikinkesten filosofia orain, azterketa kualitatiboak egokiena. egiten ditugunean, bezeroei es- 3 - nork edo nortzuek eskatzen da konpainiek aten diegu bezeroari/erabiltzai- dituzte horrelako neurketak? leari benetan axola zaiona iden- korporazio handi guzti-guztiek gauzak hobeto tifikatzeko, hitzez adierazteko, eta esateko nola sentitzen den egiten dituzte euren bezeroen asebetetze-adierazleen txoste- markekin, dendekin eta produk- nak. dena den, orain dela urte egitea, eta hori tuekin interakzioan dagoenean. batzuetatik hona, enpresa txiki eta ertainak ere hasi dira ho-denon onerako da lehen, esate baterako, finantza- erakunde bateko bezeroari gal- rrelako neurketak egiten. Albis- tegietan sarri entzuten dira ho- detzen zitzaion ea zer iruditzen nelakoak: iso sariak, Aenoren zitzaion bere kutxak edo bankuak ziurtagiriak, euskalit,... erakun- eskaintzen zuen produktu-gama; de zentral handiagoen mende hau da, produktu-gama zabala egon arren, ikastetxe txikiek edo urria ote zen neurtu nahi iza- eta anbulatorioek ere horrelako ten zen. baina ohartu gara bene- merkatu-azterketak eskatzen tan axola duena ez dela produktu dituzte. gure azterketa eremua asko edukitzea, produktu horiek zabala eta gero eta gehiago za- nire beharretara egokitzea bai- baltzen ari da: enpresa guztiok zik. orain garrantzi handiagoa arduratu beharko genuke gure ematen zaio alderdi arrazionala bezeroen iritzia zein den jaki- eta emozionala nahasteari, hau teaz. da, produktuaren alderdi uki- hala ere, egia da, jende asko- garria beste alderdi batzuekin rekin harremanetan dauden nahasteari, erosketaren espe- enpresak, kontsumo handiko rientziarekin edo une erabaki- sektorean daudenak, sentiko- garriekin, adibidez. Pertsonak rragoak direla gai honekin. izan gara, eta pertsonak garen alde- ere, askoz zailagoa da industria tik, ez dugu beti irizpide arrazio- astuneko produktu baten beze- nalen arabera kontsumitzen. roak duen asebetetzea neurtzea. KoMuNItAtEA 31
 32. 32. Komunitatea MarkEtingAzkenik, esan behar da asebe- zeko duten asmoaren arabera, bo deitzen duguna izateko. denatetze-azterketen filosofiak le- bezeroak hiru multzotan sailkat- den, gauza bat da metrika, neur-hiakortasun irizpideak dituela zen dira: “aurkakoak”, “neutroak keta eta bere sistema, eta besteatzean. konpainiek ez dute be- edo pasiboak” eta “sustatzai- bat tresna honek ematen duenren zerbitzuaren kalitatea al- leak”. aukera, bezeroei edo bezero izantruismoagatik neurtzen; merka- litezkeenei entzuteko. horrela,tuen asebetetzea eta negozio batzuek konfiantza dute adiera- gomendioaren indarra 0tik 10erabolumenaren artean korrelazioa zle horietan, eta beste batzuk neurtu ondoren, sakon arakat-dagoela ikusi dute. nolanahi kritikoagoak dira; nolanahi ere, zen dira zergatiak, gomendioaere, argi dago azken helburua garrantzitsuena da azterketa bizkortzen edo moteltzen dutengauzak hobeto egitea dela, eta horien atzean dagoen filosofia. arrazoiak. horixe da teknika ho-hori, normalean, denon onerako ez dugu asebetetzeaz eta leial- netatik gehien interesatzen zai-izaten da. tasunaz bakarrik galdetzen, edo guna. bezeroak hornitzailearekin ha-4 - ¿Qué es la técnica nps? rremanetan jarraitu nahi duen; oso ondo dago nire aldeko go-¿Cuazer da nps teknika? zein orain nahi duguna da bezeroak mendioa egitea, baina nik jakinda funtsezko galdera, galde- gu gomendatzea, agintzea, eta nahi dut zerk bultzatzen zaituenra bakar bati erantzunda, argi bere hitza jokoan jarri dezala, ni gomendatzera, zerk eragitenjakiteko, bezeroen artean zer gugan konfiantza izan dezaten. duen nire aldeko gomendioa.portzentajek adierazten duenmarkarekin pozik dagoela? horixe da npsek egiten duena; oso azterketa erraza da, errazduela urte gutxi, gehienbat esta- hau da, marka, produktu edo moldatzeko modukoa, galdetegitu batuetan probatu den meto- zerbitzu batek gure bezeroen luze eta astun horien aurrean;dologia berri bat zabaldu da, net hitza jokoan jartzeko duen in- izan ere, galdetegi horiek ezPromoter store izenekoa, hau darra neurtzen du. komunika- daude bezeroaren iritzia jakitekoda, “Gomendagarritasun Indize zio kanpainarik onena ahoz aho pentsatuta, konpainiak galdetuGarbia”; metodologia horren bi- egiten dena da; produktu jakin nahi duena galdetzeko baizik.dez, marka batek gomendagarri batean konfiantza sortzea, ezizateko duen gaitasuna neurtzen bakarrik zuk horretaz gozatzea baina bertute horretan daukada. metodologia horren arabera, nahi dudalako, horrekin konpro- akatsa ere. zeren eta sarritangaldera bakar bat eginda, argi metitzen naizelako baizik. elka- ezin baita errealitatea galderajakin daiteke bezeroen artetik rrenganako konpromisoa da, fan bakar batean bildu, hori bai-zer portzentajek gomendatuko bat baino gehiago da, profeta no zailagoa izaten da. gainera,lukeen marka hori. hauxe da bat, bere atzetik eramaten gai- emaitza galdera bakar batengaldera: ba al duzu asmorik tuen fan bat. erantzuna denez, ondorioak al- dakor samarrak izan ohi dira, ingurune fisikoaren edo egoera ekonomikoaren mende egoten guk ere egin ditugu asebetetze- dira. ez dugu gauza bera go- mendatzen bilbon edo sevillan, azterketak gure bezeroen artean, zer ez dira konparagarriak. galdera horren bidez ez dugu jakin nahi bezeroa pozik dagoen, ezpada asebetetze-maila duten jakiteko zenbateraino zauden ni gomen- datzeko prest; izan ere, jakintzat ematen da gomendatzeko prestkonpainia hau lagun bati edo dagoena pozik dagoela.lankide bati gomendatzeko? Abantaila handiak ditu, izan ere, 0tik 10era ebaluatzen du zenba- 5 - ¿Existe la métrica perfectanormalean erantzuna 0tik 10era teraino zauden prest produktu que ba al dago neurketa per-bitarteko eskalan ematen da. hori lagunei, etxekoei edo eza- fekturik bezero batek markaondorioztatu denez, bezero ba- gunei gomendatzeko. baina oso jakin batekin duen asebetetze-tek zerbitzua ematen dion enpre- teknika zorrotza da, 9tik 10era maila benetan jakiteko?sarekin duen asebetetze-maila bitarteko puntuazioa, puntuazio ez dago neurketa perfekturik.jakiteko modu egokia da. horre- bikaina, behar delako sustatzai- Azterketa klasikoen bidez ezintarako, enpresa hori gomendat- letzat hartzeko, sustatzaile akti- hobeto jakin daiteke zein den32 ekonomisten euskal elkargoa
 33. 33. bezeroen asebetetze-maila; gai- zenario bihurtu gaituztenak. batean, elkarrizketatuak esannera, galdetu beharrekoa aldez banaketa-enpresa handiak, zion inkestatzaileari ezin zuelaaurretik pixka bat lantzen badu- finantza-konpainiak, telefo- 1etik 10erako eskalan erantzun,zu, hau da, bezeroari zer gustat- nia mugikorreko operadoreak, “nahiago dut apur batean entzu-zen zaion, orduan nps gomen- adsl,... izugarria da prezioen eta ten badidazu, eta esaten dizuda-datze-azterketa osagarria da. produktuen gerra eta, horren na baliagarria iruditzen bazaizu, eraginez, merkatuek informazio jakinarazi iezaiozu konpainiari”gure ustez, tresna bakoitzak gehiago daukate, erne daude eta eta halaxe egin zuen. bere sent-dituen alderik onenak baliatu aldaketarako prest. sazioen berri eman zion: zer-behar dira. Asebetetze-azter- gatik utzi zion edo utziko zionketa “klasiko” bat, egin zaiz- behartzen ari dira bezeroak bezero izateari, zer gertatu zit-kion hobekuntza eta aurrerapen arreta guztia kontuan jartzera, zaion bere kudeatzaile komer-guztiekin. ekarpen analisia ere hau da, lehen garrantzi erlatiboa tzialarekin, zergatik ez zegoenegin behar da, horrek adieraziko zeukan aldagai batean, eta horri pozik eskuragarritasunarekin,baitu zeintzuk diren asebetet- krisi ekonomikoa gehitzen ba- zer tratu ematen ari zitzaizkionzeari lotuta dauden aldagaiak. zaio, azkenean horixe bultzatzen eta nola aldatu zen harremananormalean tresna ezberdinak ari gara gero eta gehiago. historia honetan.elkartzea izaten da irtenbiderikonena, merkatuen errealitateak baina hori ez da gertatzen sekto- elkarrizketa entzuten ari zirenertz asko izaten baititu. Azkenik, re guztietan eta marka guztie- bezeroak harrituta geratu zirenfuntsezkoa da emaitzek hobe- kin. horren adibide garbia da bezeroen adierazteko gaitasuna-kuntzak egiteko balio izatea, Apple-rekin gertatzen dena: ez rekin, eta berehala, gomendat-eraginkorrak izatea eta bezeroen du prezioarekin jokatzen, emo- ze-azterketa bat (nps tanke-errealitateari oso lotuta egotea. zioak lantzen ditu. eta horrez rakoa) agindu ziguten; azterketa gain, teknologia, praktikotasuna horrek fase kuantitatiboa (neu-ezinbestekoa da inguruko enpre- eta bere produktuek gure bizit- rketa) eta kualitatiboa (sakont-sekin eta lehiakideekin konpa- zarako duten erabilgarritasuna zea) zituen, haien enpresakratzea; hobekuntzarako giltzak eskaintzen digu. Asko begiratzen ematen zuen zerbitzua hobet-eta ekintzarako bultzagarriak bi- zaio alderdi emozionalari, arlo zeko. eta denak pozik; bezeroeklatzea, eta, benetan, npsk asko arrazional hutsa gainditu deza- azterketaren balioa ikusi zutenfintzen ditu hobekuntzarako gun, hau da, kalitatea, prezioa, eta guk beste azterketa bat lortubultzagarri horiek. nahasketa diseinua eta abar. mutua madri- genuen.kualitatibo-kuantitatiboak ere leña, konpainia merkea izatetik,asko laguntzen du gomendio- partaide izatearen harrotasuna 8 - ¿Alguna vez Ikerfel se habultzagarri horiek gauzatzen. bultzatzera pasatu da, hots, al- real Ikerfelen egin al da inoiz derdi emozionala; honela diote: merkatu-azterketarik?6 - ba al dago fidela izan daite- “taldea gara eta harro nago tal- guk ere egin ditugu asebetet-keen bezerorik? dekide naizelako”. dudarik gabe, ze-azterketak gure bezeroenbai, bezero fidelak badaude, emozioak lantzea da hori. artean, zer asebetetze-mailabadago aldatzen ez den jendea. duten jakiteko. eta emaitza osobatez ere adineko jendea. Al- 7 - konta ezazu neurketa horiei positiboak lortu ditugu; eta ezdaketak gazteengandik etortzen buruzko esperientzia edo pasa- bakarrik kalifikazio onengatik,dira beti; gehiago informatzen dizoren bat. izan ere, bezeroei mikrofonoadira, interneten sartuta daude, gomendatze-analisia egin ge- jarrita, zertan hobetu dezake-blogetan, gehiago bidaiatzen nuen lehenengo azterketetan, gun esan digutelako baizik. %90dute,... konformagaitzagoak bezero batzuk gure call centerra inguruk esan dute oso pozik edodira berez. bisitatzera etorri ziren; berta- nahiko pozik daudela. batez bes- tik bertara ikusi nahi zuten nola teko kalifikazioa, eskolako eska-badaude merkatu fidelak, bai- egiten genituen inkestak eta lan, 8,1ekoa da. oraindik ez garana kontua ez da bakarrik beze- bezeroek esaten zutena entzun. Apple, baina ez dago txarto en-roak fideltasuna galdu duela, galdetegi oso itxia zen, galdera presa zerbitzu bat saltzeko.kontuan hartu behar da merka- oso egituratuak zituena. halakotuaren beste aldea ere, arreta +infoguztia prezioan jartzera eramangaituzten enpresa eta konpai- “de clientes a prescriptores” topaketania horiek, neurri batean mert- marketing bloga KoMuNItAtEA 33
 34. 34. Komunitatea AKcion EnprEndEdorA Elkarrizketa JosE tEsanBusiness angel (B.a)1. zer da business Angel (bA)? taldea besterik ez du izaten, mundu anglosaxoiandefinizio akademikoaren arabera, business Angel esaten dutenez, hiru efeak: “Friends, Family and(Aingeru Invertsiogilea) da ekintzaileei eta beren Fools” (lagunak, familia eta inozoak). babes horie-enpresei hasierako etapetan laguntza emateko kin batera diru-laguntzak ere izaten dira. baliabidefuntzioa duena. bAren ekarpena 3 arlotan gauzatu horiek nahikoa izan daitezke lehenengo pausoakdaiteke: finantza arloan, trebetasunen arloan eta emateko; baina behin ideia garatuta daukaguneankontaktuen arloan. finantza arloari dagokionez, negozio Plan on batean (ez da lan erraza), era-bAren zeregina hazi kapitala eta Arrisku kapita- ginkorragoa izan daiteke bA bat tartean sartzea,laren artean kokatzen da. ekarpen “koktel” hori proiektua garatzen laguntzeko.dela-eta, “Kapital Adimentsua” deitu ohi zaio. definizio hau ematen dut nik, zer garen adieraz- teko: Une jakin batean, enpresa baten arazoak (ezsarritan, ekintzaileak negozio bat antolatzea era- finantza-arazoak bakarrik) konpontzen lagundu de-bakitzen duenean, bere inguru hurbileko babes- zakeen edozein pertsona izan daiteke bA.34 ekonomisten euskal elkargoa

×