Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liderana 120517174738-phpapp01 (1)

Lideranca o-caminho-para-o-sucesso

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Liderana 120517174738-phpapp01 (1)

 1. 1. COMPONENTES DO GGRRUUPPOO TTTTUUUURRRRMMMMAAAA:::: LLLLOOOOGGGG1111AAAA • OOOOddddeeeeaaaassss CCCCâââânnnnddddiiiiddddoooo RRRRooooddddrrrriiiigggguuuueeeessss
 2. 2. • RRRReeeessssuuuummmmoooo • IIIInnnnttttrrrroooodddduuuuççççããããoooo •• HHHHHHHHiiiiiiiissssssssttttttttóóóóóóóórrrrrrrriiiiiiiiccccccccoooooooo • CCCCoooonnnncccceeeeiiiittttoooo • CCCCoooonnnncccclllluuuussssããããoooo • RRRReeeeffffeeeerrrrêêêênnnncccciiiiaaaa bbbbiiiibbbblllliiiiooooggggrrrrááááffffiiiiccccaaaa
 3. 3. RESUMO • A lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa é uuuummmm ffffeeeennnnôôôômmmmeeeennnnoooo ttttiiiippppiiiiccccaaaammmmeeeennnntttteeee ssssoooocccciiiiaaaallll qqqquuuueeee ooooccccoooorrrrrrrreeee eeeexxxxcccclllluuuussssiiiivvvvaaaammmmeeeennnntttteeee eeeemmmm ggggrrrruuuuppppoooossss ssssoooocccciiiiaaaaiiiissss e nnnnaaaassss oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaaççççõõõõeeeessss. PPPPooooddddeeeemmmmoooossss ddddeeeeffffiiiinnnniiiirrrr lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa ccccoooommmmoooo iiiinnnnfffflllluuuuêêêênnnncccciiiiaaaa iiiinnnntttteeeerrrrppppeeeessssssssooooaaaallll eeeexxxxeeeerrrrcccciiiiddddaaaa nnnnuuuummmmaaaa ddddaaaaddddaaaa ssssiiiittttuuuuaaaaççççããããoooo e ddddddddiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiiiggggggggiiiiiiiiddddddddaaaaaaaa aaaaaaaattttttttrrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvééééééééssssssss ddddddddoooooooo pppppppprrrrrrrroooooooocccccccceeeeeeeessssssssssssssssoooooooo ddddddddeeeeeeee ccccoooommmmuuuunnnniiiiccccaaaaççççããããoooo hhhhuuuummmmaaaannnnaaaa ppppaaaarrrraaaa ccccoooonnnnsssseeeeccccuuuuççççããããoooo ddddeeee uuuummmm oooouuuu mmmmaaaaiiiissss oooobbbbjjjjeeeettttiiiivvvvoooossss eeeessssppppeeeeccccííííffffiiiiccccoooossss. DDDDiiiiaaaannnntttteeee ddddiiiissssssssoooo ppppooooddddeeeemmmmoooossss ccccoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrraaaarrrr qqqquuuueeee oooossss eeeelllleeeemmmmeeeennnnttttoooossss qqqquuuueeee mmmmaaaaiiiissss sssseeee ddddeeeessssttttaaaaccccaaaammmm ppppaaaarrrraaaa a ccccaaaarrrraaaacccctttteeeerrrriiiizzzzaaaaççççããããoooo ddddaaaa lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa ssssããããoooo,,,, ppppoooorrrrttttaaaannnnttttoooo qqqquuuuaaaattttrrrroooo: a iiiinnnnfffflllluuuuêêêênnnncccciiiiaaaa,,,, a ssssiiiittttuuuuaaaaççççããããoooo,,,, o pppprrrroooocccceeeessssssssoooo ddddeeee ccccoooommmmuuuunnnniiiiccccaaaaççççããããoooo,,,, e oooossss oooobbbbjjjjeeeettttiiiivvvvoooossss a aaaallllccccaaaannnnççççaaaarrrr.
 4. 4. Introdução • O llllííííddddeeeerrrr tttteeeemmmm ccccoooommmmoooo ddddeeeessssaaaaffffiiiioooo ddddeeeemmmmoooonnnnssssttttrrrraaaarrrr eeeennnnttttuuuussssiiiiaaaassssmmmmoooo nnnnaaaaqqqquuuuiiiilllloooo qqqquuuueeee eeeelllleeee ffffaaaazzzz e nnnnaaaassss ccccoooonnnnqqqquuuuiiiissssttttaaaassss ddddaaaa eeeeqqqquuuuiiiippppeeee,,,, o llllííííddddeeeerrrr ddddeeeessssaaaannnniiiimmmmaaaaddddoooo oooouuuu qqqquuuueeee nnnnããããoooo rrrreeeeccccoooonnnnhhhheeeecccceeee o pppprrrrooooggggrrrreeeessssssssoooo ddddeeee ssssuuuuaaaa eeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiippppppppeeeeeeee,,,,,,,, nnnnnnnnããããããããoooooooo iiiiiiiinnnnnnnnssssssssppppppppiiiiiiiirrrrrrrraaaaaaaa oooooooossssssss oooooooouuuuuuuuttttttttrrrrrrrroooooooossssssss ee nnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmm ccccoooommmmeeeemmmmoooorrrraaaa oooossss rrrreeeessssuuuullllttttaaaaddddoooossss,,,, llllooooggggoooo ddddeeeeiiiixxxxaaaarrrráááá ddddeeee sssseeeerrrr eeeexxxxeeeemmmmpppplllloooo ppppaaaarrrraaaa sssseeeeuuuussss lllliiiiddddeeeerrrraaaaddddoooossss. É iiiimmmmppppoooorrrrttttaaaannnntttteeee eeeelllleeee eeeennnntttteeeennnnddddeeeerrrr qqqquuuueeee lllliiiiddddeeeerrrraaaarrrr nnnnããããoooo é mmmmaaaannnnddddaaaarrrr aaaassss ppppeeeessssssssooooaaaassss ffffaaaazzzzeeeerrrreeeemmmm aaaassss ccccooooiiiissssaaaassss,,,, mmmmaaaassss ssssaaaaiiiirrrr nnnnaaaa ffffrrrreeeennnntttteeee sssseeeerrrrvvvviiiinnnnddddoooo ddddeeee eeeexxxxeeeemmmmpppplllloooo e ddddeeee nnnnoooorrrrtttteeee ppppaaaarrrraaaa ssssuuuuaaaa eeeeqqqquuuuiiiippppeeee.
 5. 5. Introdução • O ddddeeeesssseeeennnnvvvvoooollllvvvviiiimmmmeeeennnnttttoooo ddddeeee rrrreeeellllaaaaççççõõõõeeeessss ddddeeee ccccoooonnnnffffiiiiaaaannnnççççaaaa é o ffffaaaattttoooorrrr pppprrrriiiinnnncccciiiippppaaaallll nnnnaaaassss MMMMeeeellllhhhhoooorrrreeeessss EEEEmmmmpppprrrreeeessssaaaassss ppppaaaarrrraaaa TTTTrrrraaaabbbbaaaallllhhhhaaaarrrr. O ppppaaaappppeeeellll ddddaaaa lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa é cccchhhhaaaavvvveeee nnnnaaaassss oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaaççççõõõõeeeessss,,,, uuuummmmaaaa vvvveeeezzzz qqqquuuueeee,,,, ppppaaaarrrraaaa o ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnáááárrrriiiioooo,,,, o sssseeeeuuuu llllííííddddeeeerrrr é rrrreeeeffffeeeerrrrêêêênnnncccciiiiaaaa iiiimmmmppppoooorrrrttttaaaannnntttteeee ddddaaaa eeeemmmmpppprrrreeeessssaaaa. • A lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa é ttttaaaammmmbbbbéééémmmm rrrreeeessssppppoooonnnnssssáááávvvveeeellll ppppoooorrrr ddddeeeesssseeeennnnvvvvoooollllvvvveeeerrrr e iiiinnnncccceeeennnnttttiiiivvvvaaaarrrr rrrreeeellllaaaaççççõõõõeeeessss ddddeeee ccccoooonnnnffffiiiiaaaannnnççççaaaa nnnnaaaa oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaaççççããããoooo ppppeeeellllaaaa ppppoooossssttttuuuurrrraaaa,,,, ppppeeeelllloooo eeeexxxxeeeemmmmpppplllloooo e ppppeeeellllaaaa aaaaddddooooççççããããoooo ddddeeee pppprrrrááááttttiiiiccccaaaassss qqqquuuueeee iiiinnnntttteeeerrrrffffeeeerrrreeeemmmm ddddiiiirrrreeeettttaaaammmmeeeennnntttteeee nnnnoooo aaaammmmbbbbiiiieeeennnntttteeee ddddeeee ttttrrrraaaabbbbaaaallllhhhhoooo. • LLLLiiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa nnnnããããoooo ssssiiiiggggnnnniiiiffffiiiiccccaaaa aaaappppeeeennnnaaaassss eeeennnnvvvvoooollllvvvveeeerrrr aaaassss ppppeeeessssssssooooaaaassss qqqquuuueeee ooooccccuuuuppppaaaammmm ccccaaaarrrrggggoooossss ddddeeee cccchhhheeeeffffiiiiaaaa. PPPPooooddddeeee – e ddddeeeevvvveeee – aaaabbbbrrrraaaannnnggggeeeerrrr uuuummmm ccccoooonnnnttttiiiinnnnggggeeeennnntttteeee mmmmaaaaiiiioooorrrr ddddeeee ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnáááárrrriiiioooossss,,,, iiiinnnncccclllluuuussssiiiivvvveeee aaaaqqqquuuueeeelllleeeessss qqqquuuueeee eeeessssttttããããoooo sssseeeennnnddddoooo pppprrrreeeeppppaaaarrrraaaaddddoooossss ppppaaaarrrraaaa ggggeeeerrrriiiirrrr ppppeeeessssssssooooaaaassss nnnnoooo ffffuuuuttttuuuurrrroooo..
 6. 6. Histórico • ““““AAAA pppprrrreeeeooooccccuuuuppppaaaaççççããããoooo ccccoooommmm a lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa é ttttããããoooo aaaannnnttttiiiiggggaaaa ccccoooommmmoooo aa hhhhhhhhiiiiiiiissssssssttttttttóóóóóóóórrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa eeeeeeeessssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiittttttttaaaaaaaa.. AA RRRRRRRReeeeeeeeppppppppuuuuuuuubbbbbbbblllllllliiiiiiiiccccccccaaaaaaaa ddddddddeeeeeeee PPPPPPPPllllllllaaaaaaaattttttttããããããããoooooooo ccccccccoooooooonnnnnnnnssssssssttttttttiiiiiiiittttttttuuuuuuuuiiiiiiii uuuummmm bbbboooommmm eeeexxxxeeeemmmmpppplllloooo ddddeeeessssssssaaaassss pppprrrreeeeooooccccuuuuppppaaaaççççõõõõeeeessss iiiinnnniiiicccciiiiaaaassss aaaaoooo ffffaaaallllaaaarrrr ddddaaaa aaaaddddeeeeqqqquuuuaaaaddddaaaa eeeedddduuuuccccaaaaççççããããoooo e ttttrrrreeeeiiiinnnnaaaammmmeeeennnnttttoooossss ddddoooossss llllííííddddeeeerrrreeeessss ppppoooollllííííttttiiiiccccoooossss. OOOOnnnnddddeeee eeeexxxxiiiissssttttiiiiaaaa aaaarrrriiiissssttttooooccccrrrraaaacccciiiiaaaa hhhheeeerrrreeeeddddiiiittttáááárrrriiiiaaaa,,,, ccccaaaaddddaaaa hhhhoooommmmeeeemmmm éé ppppooootttteeeennnncccciiiiaaaallllmmmmeeeennnntttteeee uuuummmm llllííííddddeeeerrrr e a ssssoooocccciiiieeeeddddaaaaddddeeee tttteeeemmmm qqqquuuueeee ccccoooonnnnsssseeeegggguuuuiiiirrrr aaaaiiiinnnnddddaaaa iiiiddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr e ttttrrrreeeeiiiinnnnaaaarrrr aaaaddddeeeeqqqquuuuaaaaddddaaaammmmeeeennnntttteeee aaaaqqqquuuueeeelllleeee hhhhoooommmmeeeemmmm qqqquuuueeee sssseeeerrrráááá ccccaaaappppaaaazzzz ddddeeee ccccoooonnnndddduuuuzzzziiiirrrr ssssuuuuaaaassss iiiinnnnssssttttiiiittttuuuuiiiiççççõõõõeeeessss”””” ((((FFFFEEEEIIIIDDDDLLLLEEEERRRR,,,, 1111999966667777, p. 3).
 7. 7. Histórico • PPPPrrrroooobbbblllleeeemmmmaaaassss cccceeeennnnttttrrrraaaaiiiissss ddddaaaa lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa ccccoooommmmoooo mmmmoooottttiiiivvvvaaaaççççããããoooo,,,, ccccoooommmmuuuunnnniiiiccccaaaaççççããããoooo e sssseeeennnnssssiiiibbbbiiiilllliiiiddddaaaaddddeeee nnnnoooossss úúúúllllttttiiiimmmmoooossss 3333000000000000 aaaannnnoooossss mmmmuuuuddddaaaarrrraaaammmm ppppoooouuuuccccoooo. TTTTaaaaiiiissss pppprrrroooobbbblllleeeemmmmaaaassss ffffoooorrrraaaammmm eeeennnnffffrrrreeeennnnttttaaaaddddoooossss ppppoooorrrr AAAAlllleeeexxxxaaaannnnddddrrrreeee qqqquuuuaaaannnnddddoooo ccccoooonnnnssssttttrrrruuuuiiiiuuuu sssseeeeuuuu iiiimmmmppppéééérrrriiiioooo,,,, ppppoooorrrr NNNNaaaappppoooolllleeeeããããoooo qqqquuuueeee aaaallllmmmmeeeejjjjaaaavvvvaaaa ccccoooonnnnqqqquuuuiiiissssttttaaaarrrr nnnnoooovvvvaaaassss tttteeeerrrrrrrraaaassss. • ““““ÉÉÉÉ mmmmaaaaiiiissss nnnneeeecccceeeessssssssáááárrrriiiioooo eeeessssttttuuuuddddaaaarrrr hhhhoooommmmeeeennnnssss ddddoooo qqqquuuueeee lllliiiivvvvrrrroooossss””””,,,, ddddiiiisssssssseeee uuuummmm ccccéééélllleeeebbbbrrrreeee eeeessssccccrrrriiiittttoooorrrr ffffrrrraaaannnnccccêêêêssss hhhháááá cccceeeerrrrccccaaaa ddddeeee 333300000000 aaaannnnoooossss. SSSSeeeennnnddddoooo aaaassssssssiiiimmmm ffffooooiiii sssseeeemmmmpppprrrreeee eeeevvvviiiiddddeeeennnntttteeee ccccoooommmmoooo cccciiiieeeennnnttttiiiissssttttaaaassss e ppppeeeessssqqqquuuuiiiissssaaaaddddoooorrrreeeessss sssseeee iiiinnnnttttrrrriiiiggggaaaammmm ssssoooobbbbrrrreeee ttttuuuuddddoooo qqqquuuueeee ddddiiiizzzz rrrreeeessssppppeeeeiiiittttoooo aaaaoooo ccccoooommmmppppoooorrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo hhhhuuuummmmaaaannnnoooo.. LLLLooooggggiiiiccccaaaammmmeeeennnntttteeee nnnnããããoooo ffffiiiiccccaaaa ddddeeee ffffoooorrrraaaa ddddaaaa lllliiiissssttttaaaa ddddeeeesssstttteeeessss ppppeeeessssqqqquuuuiiiissssaaaaddddoooorrrreeeessss o ffffeeeennnnôôôômmmmeeeennnnoooo cccchhhhaaaammmmaaaaddddoooo lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa. JJJJoooohhhhnnnn kk. CCCClllleeeemmmmeeeennnnssss ee DDDDoooouuuuggggllllaaaassss f. MMMMaaaayyyyeeeerrrr aaaaffffiiiirrrrmmmmaaaa llllooooggggoooo nnnnaaaa iiiinnnnttttrrrroooodddduuuuççççããããoooo ddddeeee sssseeeeuuuu lllliiiivvvvrrrroooo: ““““LLLLiiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa uuuummmm ttttooooqqqquuuueeee ddddeeee ccccllllaaaasssssssseeee”””” qqqquuuueeee ““““nnnnããããoooo é ssssuuuurrrrpppprrrreeeeeeeennnnddddeeeennnntttteeee qqqquuuueeee lllliiiivvvvrrrroooossss qqqquuuueeee ffffaaaallllaaaammmm ddddaaaa vvvviiiiddddaaaa ddddeeee ggggrrrraaaannnnddddeeeessss lllliiiiddddeeeerrrreeeessss sssseeeejjjjaaaammmm ttttããããoooo bbbbeeeemmmm vvvveeeennnnddddiiiiddddoooossss eeeemmmm ttttooooddddoooo o mmmmuuuunnnnddddoooo,,,, aaaaffffiiiinnnnaaaallll ooooffffeeeerrrreeeecccceeeemmmm rrrriiiiccccaaaassss ppppeeeerrrrssssppppeeeeccccttttiiiivvvvaaaassss.
 8. 8. Conceito • LLLLiiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa é uuuummmm ccccoooonnnncccceeeeiiiittttoooo eeeessssccccoooorrrrrrrreeeeggggaaaaddddiiiioooo e iiiilllluuuussssóóóórrrriiiioooo qqqquuuueeee ddddeeeeiiiixxxxaaaa oooossss cccciiiieeeennnnttttiiiissssttttaaaassss ssssoooocccciiiiaaaaiiiissss sssseeeemmmm aaaarrrrgggguuuummmmeeeennnnttttoooossss.. E eeeemmmmbbbboooorrrraaaa o tttteeeerrrrmmmmoooo lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa vvvveeeennnnhhhhaaaa sssseeeennnnddddoooo uuuussssaaaaddddoooo hhhháááá aaaapppprrrrooooxxxxiiiimmmmaaaaddddaaaammmmeeeennnntttteeee dddduuuuzzzzeeeennnnttttoooossss aaaannnnoooossss,,,, nnnnaaaa llllíííínnnngggguuuuaaaa iiiinnnngggglllleeeessssaaaa,,,, SSSSttttooooggggddddiiiillllllll,,,, (1111999977774444) aaaaccccrrrreeeeddddiiiittttaaaa qqqquuuueeee eeeelllleeee tttteeeennnnhhhhaaaa aaaappppaaaarrrreeeecccciiiiddddoooo ppppoooorrrr vvvvoooollllttttaaaa ddddoooo aaaannnnoooo 1.333300000000 ddddaaaa eeeerrrraaaa ccccrrrriiiissssttttãããã. CCCCoooommmmoooo aaaaffffiiiirrrrmmmmaaaa FFFFeeeeiiiiddddlllleeeerrrr. • CCCCoooommmmoooo iiiinnnnúúúúmmmmeeeerrrraaaassss iiiinnnntttteeeerrrrpppprrrreeeettttaaaaççççõõõõeeeessss ssssuuuurrrrggggeeeemmmm aa ccccaaaaddddaaaa ddddiiiiaaaa é vvvváááálllliiiiddddoooo lllleeeemmmmbbbbrrrraaaarrrr qqqquuuueeee aaaassss ddddiiiiffffeeeerrrreeeennnnççççaaaassss eeeennnnttttrrrreeee iiiinnnntttteeeerrrrpppprrrreeeettttaaaaççççõõõõeeeessss nnnnããããoooo ssssããããoooo nnnneeeecccceeeessssssssaaaarrrriiiiaaaammmmeeeennnntttteeee ddddiiiissssccccóóóórrrrddddiiiiaaaassss eeeennnnttttrrrreeee aaaauuuuttttoooorrrreeeessss oooouuuu ssssiiiimmmmpppplllleeeessssmmmmeeeennnntttteeee ddddiiiivvvveeeerrrrggggêêêênnnncccciiiiaaaa ddddeeee ooooppppiiiinnnniiiiõõõõeeeessss,,,, mmmmaaaassss ssssããããoooo,,,, ddddeeee cccceeeerrrrttttaaaa ffffoooorrrrmmmmaaaa,,,, eeeennnnffffooooqqqquuuueeeessss ccccoooommmmpppplllleeeemmmmeeeennnnttttaaaarrrreeeessss uuuunnnnssss aaaaoooossss oooouuuuttttrrrroooossss. É o ccccoooonnnnjjjjuuuunnnnttttoooo ddddeeee ttttooooddddoooossss eeeelllleeeessss,,,, qqqquuuueeee ooooffffeeeerrrreeeecccceeee uuuummmmaaaa vvvviiiissssããããoooo mmmmaaaaiiiissss ccccoooommmmpppplllleeeettttaaaa ssssoooobbbbrrrreeee o aaaassssssssuuuunnnnttttoooo..
 9. 9. LIDERANÇA É INFLUÊNCIA • LLLLiiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa é a hhhhaaaabbbbiiiilllliiiiddddaaaaddddeeee ddddeeee iiiinnnnssssppppiiiirrrraaaarrrr aaaassss ppppeeeessssssssooooaaaassss a aaaaggggiiiirrrr,,,, ssssiiiiggggnnnniiiiffffiiiiccccaaaa ccccoooonnnnqqqquuuuiiiissssttttáááá-llllaaaassss ppppoooorrrr iiiinnnntttteeeeiiiirrrroooo. CCCCoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrraaaannnnddddoooo qqqquuuueeee lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa é iiiinnnnfffflllluuuuêêêênnnncccciiiiaaaa,,,, ttttooooddddoooossss ppppooooddddeeeemmmm sssseeeerrrr llllííííddddeeeerrrreeeessss,,,, ppppooooiiiissss ppppoooossssssssuuuueeeemmmm ccccaaaappppaaaacccciiiiddddaaaaddddeeee ddddeeee iiiinnnnfffflllluuuueeeennnncccciiiiaaaarrrr ppppeeeessssssssooooaaaassss. •• SSSSSSSSeeeeeeeemmmmmmmm ssssssssoooooooommmmmmmmbbbbbbbbrrrrrrrraaaaaaaa ddddddddeeeeeeee ddddddddúúúúúúúúvvvvvvvviiiiiiiiddddddddaaaaaaaassssssss JJJJJJJJeeeeeeeessssssssuuuuuuuussssssss ttttttttaaaaaaaammmmmmmmbbbbbbbbéééééééémmmmmmmm ffffffffooooooooiiiiiiii uuuuuuuummmmmmmm ggggrrrraaaannnnddddeeee llllííííddddeeeerrrr,,,, é o qqqquuuueeee ddddiiiizzzz oooossss eeeessssttttuuuuddddiiiioooossssoooossss ssssoooobbbbrrrreeee o aaaassssssssuuuunnnnttttoooo,,,, hhhháááá qqqquuuueeeemmmm ddddiiiiggggaaaa qqqquuuueeee nnnniiiinnnngggguuuuéééémmmm eeeexxxxeeeerrrrcccceeeeuuuu ttttaaaannnnttttaaaa iiiinnnnfffflllluuuuêêêênnnncccciiiiaaaa ssssoooobbbbrrrreeee aaaassss ppppeeeessssssssooooaaaassss ccccoooommmmoooo eeeelllleeee,,,, ppppooooiiiissss eeeexxxxeeeerrrrcccciiiiaaaa a lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa ppppoooorrrr mmmmeeeeiiiioooo ddddeeee iiiinnnnfffflllluuuuêêêênnnncccciiiiaaaa ee nnnnããããoooo ddddeeee ppppooooddddeeeerrrr,,,, oooouuuu sssseeeejjjjaaaa,,,, aaaassss ppppeeeessssssssooooaaaassss sssseeeegggguuuuiiiiaaaammmm JJJJeeeessssuuuussss ppppoooorrrr lllliiiivvvvrrrreeee eeeessssppppoooonnnnttttâââânnnneeeeaaaa vvvvoooonnnnttttaaaaddddeeee. NNNNããããoooo é uuuummmm ppppoooonnnnttttoooo ddddeeee vvvviiiissssttttaaaa rrrreeeelllliiiiggggiiiioooossssoooo. É uuuummmm ffffaaaattttoooo.
 10. 10. LIDERANÇA É INFLUÊNCIA • QQQQuuuuaaaannnnddddoooo sssseeee uuuussssaaaa o ppppooooddddeeeerrrr vvvvooooccccêêêê oooobbbbrrrriiiiggggaaaa aaaassss ppppeeeessssssssooooaaaassss a ffffaaaazzzzeeeerrrreeeemmmm ssssuuuuaaaa vvvvoooonnnnttttaaaaddddeeee,,,, mmmmaaaassss qqqquuuuaaaannnnddddoooo sssseeee uuuussssaaaa a aaaauuuuttttoooorrrriiiiddddaaaaddddeeee,,,, aaaassss ppppeeeessssssssooooaaaassss ffffaaaazzzzeeeemmmm o qqqquuuueeee qqqquuuueeeerrrr ddddeeee bbbbooooaaaa vvvvoooonnnnttttaaaaddddeeee,,,, ppppoooorrrr ssssuuuuaaaa iiiinnnnfffflllluuuuêêêênnnncccciiiiaaaa ppppeeeessssssssooooaaaallll. • OOOOuuuuttttrrrroooo pppprrrriiiinnnnccccííííppppiiiioooo bbbbííííbbbblllliiiiccccoooo é aaaapppprrrreeeennnnddddeeeerrrr a sssseeeerrrrvvvviiiirrrr,,,, qqqquuuueeee rrrreeeeqqqquuuueeeerrrr ddddoooo llllííííddddeeeerrrr hhhhuuuummmmiiiillllddddaaaaddddeeee ddddeeee eeeennnnccccaaaarrrraaaarrrr aaaassss mmmmeeeessssmmmmaaaassss ttttaaaarrrreeeeffffaaaassss ffffeeeeiiiittttaaaassss ppppoooorrrr sssseeeeuuuussss ssssuuuubbbboooorrrrddddiiiinnnnaaaaddddoooossss. JJJJaaaammmmeeeessss C. HHHHuuuunnnntttteeeerrrr,,,, o aaaauuuuttttoooorrrr ddddoooo lllliiiivvvvrrrroooo mmmmaaaaiiiissss ccccoooommmmeeeennnnttttaaaaddddoooo nnnnoooo mmmmoooommmmeeeennnnttttoooo ““““OOOO MMMMoooonnnnggggeeee e o EEEExxxxeeeeccccuuuuttttiiiivvvvoooo”””” ttttrrrraaaazzzz pppprrrrooooppppoooossssttttaaaassss qqqquuuueeee é cccchhhhaaaammmmaaaaddddaaaa ddddeeee lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa sssseeeerrrrvvvviiiiddddoooorrrraaaa,,,, qqqquuuueeee tttteeeemmmm ccccoooommmmoooo tttteeeeoooorrrriiiiaaaa: lllliiiiddddeeeerrrraaaarrrr ssssiiiiggggnnnniiiiffffiiiiccccaaaa sssseeeerrrrvvvviiiirrrr. NNNNaaaa pppprrrrááááttttiiiiccccaaaa,,,, aaaaoooo sssseeeerrrreeeemmmm iiiinnnnccccoooorrrrppppoooorrrraaaaddddaaaassss eeeessssssssaaaassss aaaattttiiiittttuuuuddddeeeessss ccccoooommmmoooo lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa sssseeeerrrrvvvviiiiddddoooorrrraaaa,,,, ppppaaaarrrrttttiiiillllhhhhaaaarrrr ppppooooddddeeeerrrr e vvvvaaaalllloooorrrriiiizzzzaaaarrrr o ddddeeeesssseeeemmmmppppeeeennnnhhhhoooo ddddaaaassss ppppeeeessssssssooooaaaassss nnnnaaaa eeeeqqqquuuuiiiippppeeee ttttuuuuddddoooo iiiissssssssoooo lllleeeevvvvaaaa aaaassss ppppeeeessssssssooooaaaassss a tttteeeerrrr ssssuuuucccceeeessssssssoooo eeeemmmm ttttaaaarrrreeeeffffaaaassss ddddeeeessssaaaaffffiiiiaaaannnntttteeeessss. IIIIssssssssoooo ffffaaaazzzz ttttooooddddaaaa a ddddiiiiffffeeeerrrreeeennnnççççaaaa.
 11. 11. A ARTE DE LIDERAR • EEEEmmmm eeeennnnttttrrrreeeevvvviiiissssttttaaaa a rrrreeeevvvviiiissssttttaaaa MMMMóóóóbbbbiiiilllleeee,,,, o eeeessssccccrrrriiiittttoooorrrr MMMMaaaarrrriiiioooo PPPPeeeerrrrssssoooonnnnaaaa rrrreeeessssssssaaaallllttttaaaa qqqquuuueeee a lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa é aaaappppeeeennnnaaaassss uuuummmmaaaa ddddaaaassss ffffuuuunnnnççççõõõõeeeessss ddddeeee uuuummmmaaaa ppppeeeessssssssooooaaaa nnnnoooo qqqquuuuaaaallll eeeexxxxeeeerrrrcccceeee a ffffuuuunnnnççççããããoooo ddddeeee llllííííddddeeeerrrr. AAAAssss oooouuuuttttrrrraaaassss ssssããããoooo ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaarrrr aaaassss aaaaççççõõõõeeeessss oooouuuu a ddddiiiirrrreeeeççççããããoooo a sssseeeerrrr ttttoooommmmaaaaddddaaaa,,,, oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaarrrr oooouuuu ccccrrrriiiiaaaarrrr oooossss pppprrrroooocccceeeessssssssoooossss e ffffaaaazzzzêêêê-lllloooossss ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaarrrr ee ccccoooonnnnttttrrrroooollllaaaarrrr ppppaaaarrrraaaa aaaasssssssseeeegggguuuurrrraaaarrrr oooossss rrrreeeessssuuuullllttttaaaaddddoooossss pppprrrreeeetttteeeennnnddddiiiiddddoooossss. NNNNeeeesssssssseeee qqqquuuuaaaaddddrrrroooo ttttooooddddoooo,,,, lllliiiiddddeeeerrrraaaarrrr é aaaajjjjuuuuddddaaaarrrr ssssuuuuaaaa eeeeqqqquuuuiiiippppeeee a eeeennnnxxxxeeeerrrrggggaaaarrrr a ddddiiiirrrreeeeççççããããoooo a sssseeeegggguuuuiiiirrrr,,,, mmmmoooottttiiiivvvvaaaarrrr e eeeennnnttttuuuussssiiiiaaaassssmmmmaaaarrrr sssseeeeuuuussss ccccoooollllaaaabbbboooorrrraaaaddddoooorrrreeeessss e eeeessssttttiiiimmmmuuuullllaaaarrrr o eeeemmmmppppeeeennnnhhhhoooo e o ccccoooommmmpppprrrroooommmmeeeettttiiiimmmmeeeennnnttttoooo ddddeeee ccccaaaaddddaaaa uuuummmm.. NNNNeeeesssstttteeee aaaassssppppeeeeccccttttoooo o llllííííddddeeeerrrr tttteeeemmmm mmmmuuuuiiiittttoooo ddddeeee uuuummmm ttttrrrreeeeiiiinnnnaaaaddddoooorrrr eeeessssppppoooorrrrttttiiiivvvvoooo nnnnaaaa hhhhoooorrrraaaa ddddoooo jjjjooooggggoooo,,,, e nnnnoooossss oooouuuuttttrrrroooossss aaaassssppppeeeeccccttttoooossss eeeelllleeee é mmmmaaaaiiiissss uuuummmm eeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaatttttttteeeeeeeeggggggggiiiiiiiissssssssttttttttaaaaaaaa ee ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttaaaaaaaabbbbbbbbiiiiiiiilllllllliiiiiiiissssssssttttttttaaaaaaaa ddddddddeeeeeeee rrrrrrrreeeeeeeessssssssuuuuuuuullllllllttttttttaaaaaaaaddddddddoooooooossssssss.. • AAAAssss ccccaaaarrrraaaacccctttteeeerrrrííííssssttttiiiiccccaaaassss ddddeeee uuuummmm llllííííddddeeeerrrr ssssããããoooo ssssuuuuaaaa eeeennnneeeerrrrggggiiiiaaaa e tttteeeennnnaaaacccciiiiddddaaaaddddeeee eeeemmmm eeeennnnffffrrrreeeennnnttttaaaarrrr ddddeeeessssaaaaffffiiiioooossss,,,, ccccoooonnnnffffiiiiaaaannnnççççaaaa eeeemmmm ssssuuuuaaaassss hhhhaaaabbbbiiiilllliiiiddddaaaaddddeeeessss,,,, ccccrrrriiiiaaaattttiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeee,,,, ccccoooonnnnhhhheeeecccciiiimmmmeeeennnnttttoooo ddddoooo nnnneeeeggggóóóócccciiiioooo oooonnnnddddeeee aaaattttuuuuaaaa,,,, ffffaaaacccciiiilllliiiiddddaaaaddddeeee eeeemmmm iiiiddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr ccccoooommmmppppoooorrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooossss e iiiinnnntttteeeerrrrpppprrrreeeettttaaaarrrr aaaassss iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaaççççõõõõeeeessss qqqquuuueeee rrrreeeecccceeeebbbbeeee ccccoooonnnnttttiiiinnnnuuuuaaaammmmeeeennnntttteeee,,,, fffflllleeeexxxxiiiibbbbiiiilllliiiiddddaaaaddddeeee ppppaaaarrrraaaa mmmmuuuuddddaaaarrrr ccccoooommmm ffffaaaacccciiiilllliiiiddddaaaaddddeeee e pppprrrriiiinnnncccciiiippppaaaallllmmmmeeeennnntttteeee ééééttttiiiiccccaaaa,,,, iiiinnnntttteeeeggggrrrriiiiddddaaaaddddeeee e hhhhoooonnnneeeessssttttiiiiddddaaaaddddeeee. SSSSeeee nnnnoooo ppppaaaassssssssaaaaddddoooo aaaallllgggguuuunnnnssss aaaattttéééé ccccoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrraaaavvvvaaaammmm aaaacccceeeeiiiittttáááávvvveeeellll qqqquuuueeee uuuummmm llllííííddddeeeerrrr uuuussssaaaasssssssseeee ddddeeee ttttooooddddoooossss oooossss mmmmeeeeiiiioooossss ppppoooossssssssíííívvvveeeeiiiissss,,,, llllíííícccciiiittttoooossss oooouuuu iiiillllíííícccciiiittttoooossss,,,, ppppaaaarrrraaaa aaaattttiiiinnnnggggiiiirrrr sssseeeeuuuussss ffffiiiinnnnssss,,,, hhhhoooojjjjeeee jjjjáááá ffffiiiiccccoooouuuu pppprrrroooovvvvaaaaddddoooo qqqquuuueeee uuuummmm ccccoooommmmppppoooorrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo aaaassssssssiiiimmmm lllleeeevvvvaaaa aaaaoooo ddddeeeetttteeeerrrriiiioooorrrraaaammmmeeeennnnttttoooo ddddeeee ttttooooddddaaaa a eeeeqqqquuuuiiiippppeeee. AAAAssss eeeemmmmpppprrrreeeessssaaaassss qqqquuuueeee bbbbuuuussssccccaaaammmm llllííííddddeeeerrrreeeessss qqqquuuueeee sssseeeejjjjaaaammmm lllleeeeaaaaiiiissss à oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaaççççããããoooo,,,, ppppoooorrrréééémmmm ddddeeeessssoooonnnneeeessssttttoooossss ppppaaaarrrraaaa ccccoooommmm o mmmmeeeerrrrccccaaaaddddoooo,,,, aaaaccccaaaabbbbaaaammmm ddddeeeessssccccoooobbbbrrrriiiinnnnddddoooo qqqquuuueeee oooossss ddddeeeessssoooonnnneeeessssttttoooossss tttteeeennnnddddeeeemmmm a sssseeeerrrr aaaassssssssiiiimmmm eeeemmmm ttttooooddddaaaassss aaaassss ddddiiiirrrreeeeççççõõõõeeeessss.
 12. 12. A ARTE DE LIDERAR • UUUUmmmm bbbboooommmm aaaaddddmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaaddddoooorrrr ddddeeeevvvveeee sssseeeerrrr nnnneeeecccceeeessssssssaaaarrrriiiiaaaammmmeeeennnntttteeee uuuummmm bbbboooommmm llllííííddddeeeerrrr,,,, jjjjáááá ddddiiiizzzziiiiaaaa CCCChhhhiiiiaaaavvvveeeennnnaaaattttoooo (1111999999999999). EEEEnnnnttttrrrreeeettttaaaannnnttttoooo nnnnããããoooo sssseeee ddddeeeevvvveeee ccccoooonnnnffffuuuunnnnddddiiiirrrr lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa ccccoooommmm ddddiiiirrrreeeeççççããããoooo nnnneeeemmmm ccccoooommmm ggggeeeerrrrêêêênnnncccciiiiaaaa. SSSSeeee uuuummmm bbbboooommmm aaaaddddmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaaddddoooorrrr ddddeeeevvvveeee sssseeeerrrr nnnneeeecccceeeessssssssaaaarrrriiiiaaaammmmeeeennnntttteeee uuuummmm bbbboooommmm llllííííddddeeeerrrr,,,, aaaaoooo ccccoooonnnnttttrrrráááárrrriiiioooo ddddoooo qqqquuuueeee ttttooooddddoooossss ppppeeeennnnssssaaaammmm nnnneeeemmmm sssseeeemmmmpppprrrreeee uuuummmm llllííííddddeeeerrrr é uuuummmm aaaaddddmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaaddddoooorrrr. TTTTooooddddaaaa oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaaççççããããoooo ppppoooorrrr mmmmeeeennnnoooorrrr qqqquuuueeee sssseeeejjjjaaaa,,,, ccccoooommmm ffffiiiinnnnssss lllluuuuccccrrrraaaattttiiiivvvvoooossss,,,, oooouuuu nnnnããããoooo,,,, tttteeeemmmm sssseeeemmmmpppprrrreeee aaaallllgggguuuuéééémmmm qqqquuuueeee rrrreeeessssppppoooonnnnddddeeee ppppoooorrrr eeeellllaaaa. O pppprrrróóóópppprrrriiiioooo cccchhhheeeeffffeeee,,,, oooouuuu aaaallllgggguuuummmm eeeennnnccccaaaarrrrrrrreeeeggggaaaaddddoooo,,,, oooouuuu ggggeeeerrrreeeennnntttteeee,,,, e aaaassss vvvveeeezzzzeeeessss sssseeeemmmm oo ccccccccoooooooonnnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeecccccccciiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo ddddddddoooooooo ddddddddoooooooonnnnnnnnoooooooo ddddddddaaaaaaaa eeeeeeeemmmmmmmmpppppppprrrrrrrreeeeeeeessssssssaaaaaaaa,,,,,,,, uuuuuuuummmmmmmm ffffffffuuuuuuuunnnnnnnncccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnnáááááááárrrrrrrriiiiiiiioooooooo ccccoooommmmoooo oooossss oooouuuuttttrrrroooossss,,,,ppppoooorrrréééémmmm,,,, ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnáááárrrriiiioooo eeeesssssssseeee qqqquuuueeee tttteeeemmmm iiiinnnniiiicccciiiiaaaattttiiiivvvvaaaa e ssssaaaabbbbeeee ccccoooommmmoooo ppppoooouuuuccccoooossss mmmmoooottttiiiivvvvaaaarrrr aaaassss ppppeeeessssssssooooaaaassss qqqquuuueeee ttttrrrraaaabbbbaaaallllhhhhaaaammmm aaaaoooo sssseeeeuuuu llllaaaaddddoooo. EEEEmmmm oooouuuuttttrrrraaaassss ppppaaaallllaaaavvvvrrrraaaassss ssssããããoooo llllííííddddeeeerrrreeeessss ddddoooo aaaammmmbbbbiiiieeeennnntttteeee oooonnnnddddeeee ttttrrrraaaabbbbaaaallllhhhhaaaammmm. NNNNããããoooo ssssiiiiggggnnnniiiiffffiiiiccccaaaa qqqquuuueeee ssssããããoooo bbbboooonnnnssss llllííííddddeeeerrrreeeessss,,,, mmmmaaaassss ssssããããoooo llllííííddddeeeerrrreeeessss ppppoooorrrrqqqquuuueeee ssssããããoooo rrrreeeessssppppoooonnnnssssáááávvvveeeeiiiissss ppppoooorrrr ffffuuuunnnnççççõõõõeeeessss ee ppppeeeessssssssooooaaaassss ddddaaaa eeeemmmmpppprrrreeeessssaaaa,,,, oooouuuu aaaallllgggguuuummmm ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo ddddeeeellllaaaa. AAAAffffiiiinnnnaaaallll ttttooooddddaaaassss aaaassss oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaaççççõõõõeeeessss pppprrrreeeecccciiiissssaaaammmm ddddeeee llllííííddddeeeerrrreeeessss eeeemmmm ttttooooddddoooossss oooossss sssseeeeuuuussss nnnníííívvvveeeeiiiissss ee eeeemmmm ttttooooddddaaaassss aaaassss ssssuuuuaaaassss áááárrrreeeeaaaassss ddddeeee aaaattttuuuuaaaaççççããããoooo.
 13. 13. ESTILOS DE LIDERANÇA • NNNNaaaa lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa aaaauuuuttttooooccccrrrrááááttttiiiiccccaaaa o llllííííddddeeeerrrr cccceeeennnnttttrrrraaaalllliiiizzzzaaaa ttttoooottttaaaallllmmmmeeeennnntttteeee a aaaauuuuttttoooorrrriiiiddddaaaaddddeeee e aaaassss ddddeeeecccciiiissssõõõõeeeessss. OOOOssss ssssuuuubbbboooorrrrddddiiiinnnnaaaaddddoooossss nnnnããããoooo ttttêêêêmmmm nnnneeeennnnhhhhuuuummmmaaaa lllliiiibbbbeeeerrrrddddaaaaddddeeee ddddeeee eeeessssccccoooollllhhhhaaaa. O llllííííddddeeeerrrr aaaauuuuttttooooccccrrrrááááttttiiiiccccoooo é ddddoooommmmiiiinnnnaaaaddddoooorrrr,,,, eeeemmmmiiiitttteeee oooorrrrddddeeeennnnssss e eeeessssppppeeeerrrraaaa oooobbbbeeeeddddiiiiêêêênnnncccciiiiaaaa cccceeeeggggaaaa ddddoooossss ssssuuuubbbboooorrrrddddiiiinnnnaaaaddddoooossss. OOOOssss ggggrrrruuuuppppoooossss ssssuuuubbbbmmmmeeeettttiiiiddddoooossss à lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa aaaauuuuttttooooccccrrrrááááttttiiiiccccaaaa aaaapppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaammmm mmmmaaaaiiiioooorrrr vvvvoooolllluuuummmmeeee ddddeeee ttttrrrraaaabbbbaaaallllhhhhoooo pppprrrroooodddduuuuzzzziiiiddddoooo,,,, ccccoooommmm eeeevvvviiiiddddeeeennnntttteeeessss ssssiiiinnnnaaaaiiiissss ddddeeee tttteeeennnnssssããããoooo,,,, ffffrrrruuuussssttttrrrraaaaççççããããoooo e aaaaggggrrrreeeessssssssiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeee. O llllííííddddeeeerrrr é tttteeeemmmmiiiiddddoooo ppppeeeelllloooo ggggrrrruuuuppppoooo,,,, qqqquuuueeee ssssóóóó ttttrrrraaaabbbbaaaallllhhhhaaaa qqqquuuuaaaannnnddddoooo eeeelllleeee eeeessssttttáááá pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee. A lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa aaaaaaaauuuuuuuuttttttttooooooooccccccccrrrrrrrrááááááááttttttttiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa eeeeeeeennnnnnnnffffffffaaaaaaaattttttttiiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaa ssssssssoooooooommmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee oo llllllllííííííííddddddddeeeeeeeerrrrrrrr.. • JJJJáááá eeeemmmm uuuummmmaaaa lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa lllliiiibbbbeeeerrrraaaallll,,,, o llllííííddddeeeerrrr ppppeeeerrrrmmmmiiiitttteeee ttttoooottttaaaallll lllliiiibbbbeeeerrrrddddaaaaddddeeee ppppaaaarrrraaaa a ttttoooommmmaaaaddddaaaa ddddeeee ddddeeeecccciiiissssõõõõeeeessss iiiinnnnddddiiiivvvviiiidddduuuuaaaaiiiissss oooouuuu eeeemmmm ggggrrrruuuuppppoooossss,,,, ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaannnnddddoooo ddddeeeellllaaaassss aaaappppeeeennnnaaaassss qqqquuuuaaaannnnddddoooo ssssoooolllliiiicccciiiittttaaaaddddoooo ppppeeeelllloooo ggggrrrruuuuppppoooo. O ccccoooommmmppppoooorrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo ddddoooo llllííííddddeeeerrrr é eeeevvvvaaaassssiiiivvvvoooo e sssseeeemmmm ffffiiiirrrrmmmmeeeezzzzaaaa. OOOOssss ggggrrrruuuuppppoooossss ssssuuuubbbbmmmmeeeettttiiiiddddoooossss à lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa lllliiiibbbbeeeerrrraaaallll nnnnããããoooo sssseeee ssssaaaaíííírrrraaaammmm bbbbeeeemmmm,,,, nnnneeeemmmm qqqquuuuaaaannnnttttoooo à qqqquuuuaaaalllliiiiddddaaaaddddeeee ddddoooo ttttrrrraaaabbbbaaaallllhhhhoooo,,,, ccccoooommmm ffffoooorrrrtttteeeessss ssssiiiinnnnaaaaiiiissss ddddeeee iiiinnnnddddiiiivvvviiiidddduuuuaaaalllliiiissssmmmmoooo,,,, ddddeeeessssaaaaggggrrrreeeeggggaaaaççççããããoooo ddddoooo ggggrrrruuuuppppoooo,,,, iiiinnnnssssaaaattttiiiissssffffaaaaççççããããoooo,,,, aaaaggggrrrreeeessssssssiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeee e ppppoooouuuuccccoooo rrrreeeessssppppeeeeiiiittttoooo aaaaoooo llllííííddddeeeerrrr. O llllííííddddeeeerrrr é iiiiggggnnnnoooorrrraaaaddddoooo ppppeeeelllloooo ggggrrrruuuuppppoooo. A lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa lllliiiibbbbeeeerrrraaaallll eeeennnnffffaaaattttiiiizzzzaaaa ssssoooommmmeeeennnntttteeee oo ggggrrrruuuuppppoooo.
 14. 14. ESTILOS DE LIDERANÇA • NNNNaaaa LLLLiiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa ddddeeeemmmmooooccccrrrrááááttttiiiiccccaaaa,,,, o llllííííddddeeeerrrr é eeeexxxxttttrrrreeeemmmmaaaammmmeeeennnntttteeee ccccoooommmmuuuunnnniiiiccccaaaattttiiiivvvvoooo,,,, eeeennnnccccoooorrrraaaajjjjaaaa a ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaaççççããããoooo ddddaaaassss ppppeeeessssssssooooaaaassss e sssseeee pppprrrreeeeooooccccuuuuppppaaaa iiiigggguuuuaaaallllmmmmeeeennnntttteeee ccccoooommmm o ttttrrrraaaabbbbaaaallllhhhhoooo e ccccoooommmm o ggggrrrruuuuppppoooo. O llllííííddddeeeerrrr aaaattttuuuuaaaa ccccoooommmmoooo uuuummmm ffffaaaacccciiiilllliiiittttaaaaddddoooorrrr ppppaaaarrrraaaa oooorrrriiiieeeennnnttttaaaarrrr o ggggrrrruuuuppppoooo,,,, aaaajjjjuuuuddddaaaannnnddddoooo nnnnaaaassss ddddeeeeffffiiiinnnniiiiççççõõõõeeeessss ddddoooossss pppprrrroooobbbblllleeeemmmmaaaassss e nnnnaaaassss ssssoooolllluuuuççççõõõõeeeessss,,,, ccccoooooooorrrrddddeeeennnnaaaannnnddddoooo aaaassss aaaattttiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeeessss e ssssuuuuggggeeeerrrriiiinnnnddddoooo iiiiddddééééiiiiaaaassss. OOOOssss ggggrrrruuuuppppoooo ssssuuuubbbbmmmmeeeettttiiiiddddoooossss à lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa ddddeeeemmmmooooccccrrrrááááttttiiiiccccaaaa aaaapppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaammmm bbbbooooaaaa qqqquuuuaaaannnnttttiiiiddddaaaaddddeeee ddddeeee ttttrrrraaaabbbbaaaallllhhhhoooo e qqqquuuuaaaalllliiiiddddaaaaddddeeee ssssuuuurrrrpppprrrreeeeeeeennnnddddeeeennnntttteeeemmmmeeeennnntttteeee mmmmeeeellllhhhhoooorrrr,,,, aaaaccccoooommmmppppaaaannnnhhhhaaaaddddaaaassss ddddeeee uuuummmm cccccccclllllllliiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaa ddddddddeeeeeeee ssssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiiissssssssffffffffaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo,,,,,,,, iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeeggggggggrrrrrrrraaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo ggggggggrrrrrrrruuuuuuuuppppppppaaaaaaaallllllll,,,,,,,, rrrrrrrreeeeeeeessssssssppppppppoooooooonnnnnnnnssssssssaaaaaaaabbbbbbbbiiiiiiiilllllllliiiiiiiiddddddddaaaaaaaaddddddddeeeeeeee e ccccoooommmmpppprrrroooommmmeeeettttiiiimmmmeeeennnnttttoooo ddddaaaassss ppppeeeessssssssooooaaaassss. • Na prática, administrador poderá utilizar os três estilos de liderança, de acordo com a tarefa a ser executada, as pessoas e a situação. O administrador tanto poderá mandar cumprir as ordens como sugerir aos colaboradores a realização de certas tarefas, ou ainda consultar antes de tomar decisão. O desafio está em saber como aplicar cada estilo, com quem e em que circunstância e tarefas a serem desenvolvidas.
 15. 15. LIDERANÇA ORIENTADA LLLIIIDDDEEERRRAAANNNÇÇÇAAA OOORRRIIIEEENNNTTTAAADDDAAA PPPPAAAARRRRAAAA RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAADDDDOOOOSSSS • LLLLiiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa eeeessssttttáááá ddddiiiirrrreeeettttaaaammmmeeeennnntttteeee lllliiiiggggaaaaddddaaaa ccccoooommmm rrrreeeessssuuuullllttttaaaaddddoooossss,,,, ppppooooiiiissss a mmmmaaaarrrrccccaaaa ddddaaaa lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa ddddeeeessssccccrrrreeeevvvveeee oooossss rrrreeeessssuuuullllttttaaaaddddoooossss ddddiiiissssttttiiiinnnnttttoooossss qqqquuuueeee oooossss llllííííddddeeeerrrreeeessss pppprrrrooooppppoooorrrrcccciiiioooonnnnaaaammmm à eeeemmmmpppprrrreeeessssaaaa. DDDDeeeevvvveeeemmmm eeeelllleeeessss ssssaaaabbbbeeeerrrr qqqquuuuaaaallll a eeeessssttttrrrraaaattttééééggggiiiiaaaa eeeemmmmpppprrrreeeessssaaaarrrriiiiaaaallll a sssseeeerrrr uuuussssaaaaddddaaaa e o ggggrrrraaaauuuu ddddeeee pppprrrroooonnnnttttiiiiddddããããoooo e a ccccaaaappppaaaacccciiiiddddaaaaddddeeee ppppaaaarrrraaaa ggggeeeerrrraaaarrrr oooossss rrrreeeessssuuuullllttttaaaaddddoooossss. OOOOssss llllííííddddeeeerrrreeeessss oooorrrriiiieeeennnnttttaaaaddddoooossss ppppaaaarrrraaaa o rrrreeeessssuuuullllttttaaaaddddoooo pppprrrreeeecccciiiissssaaaammmm ccccoooonnnnttttiiiinnnnuuuuaaaammmmeeeennnntttteeee rrrreeeessssppppoooonnnnddddeeeerrrr a sssseeeegggguuuuiiiinnnntttteeee ppppeeeerrrrgggguuuunnnnttttaaaa: ””””oooo qqqquuuueeee é nnnneeeecccceeeessssssssáááárrrriiiioooo????”””” , aaaannnntttteeeessss ddddeeee ddddeeeecccciiiiddddiiiirrrreeeemmmm ssssoooobbbbrrrreeee ccccoooommmmoooo pppprrrroooodddduuuuzzzziiiirrrr oooossss ttttrrrraaaabbbbaaaallllhhhhoooossss aaaallllmmmmeeeejjjjaaaaddddoooossss iiiissssssssoooo nnnnoooossss lllleeeevvvvaaaa a eeeennnntttteeeennnnddddeeeerrrr qqqquuuueeee aaaaaaaallllllllgggggggguuuuuuuunnnnnnnnssssssss llllllllííííííííddddddddeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeessssssss aaaaaaaattttttttuuuuuuuuaaaaaaaammmmmmmm sssssssseeeeeeeemmmmmmmm oo mmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnoooooooorrrrrrrr ccccccccoooooooonnnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeecccccccciiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo ddddddddoooooooossssssss rrrreeeessssuuuullllttttaaaaddddoooossss nnnneeeecccceeeessssssssáááárrrriiiioooossss,,,, oooouuuu sssseeeejjjjaaaa,,,, ttttrrrraaaabbbbaaaallllhhhhaaaammmm mmmmuuuuiiiittttoooo ee ccccoooonnnnsssseeeegggguuuueeeemmmm ppppoooouuuuccccoooo oooouuuu qqqquuuuaaaasssseeee nnnnaaaaddddaaaa. OOOOssss llllííííddddeeeerrrreeeessss qqqquuuueeee qqqquuuueeeerrrreeeemmmm oooobbbbtttteeeerrrr rrrreeeessssuuuullllttttaaaaddddoooossss pppprrrreeeecccciiiissssaaaammmm ddddeeeeffffiiiinnnniiiirrrr oooossss rrrreeeessssuuuullllttttaaaaddddoooossss ppppeeeellllaaaa ccccoooommmmpppprrrreeeeeeeennnnssssããããoooo ddddaaaassss nnnneeeecccceeeessssssssiiiiddddaaaaddddeeeessss ddddeeee uuuummmm ppppúúúúbbbblllliiiiccccoooo eeeessssppppeeeeccccííííffffiiiiccccoooo oooouuuu ddddoooossss cccclllliiiieeeennnntttteeeessss eeeemmmm ggggeeeerrrraaaallll ddddeeee mmmmooooddddoooo a aaaatttteeeennnnddddeeeerrrr a eeeessssssssaaaassss ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaassss,,,, ddddeeeeffffiiiinnnniiiinnnnddddoooo aaaassssssssiiiimmmm sssseeeeuuuu ppppaaaappppeeeellll eeeemmmm tttteeeerrrrmmmmoooossss ddddeeee aaaaççççõõõõeeeessss pppprrrrááááttttiiiiccccaaaassss,,,, mmmmeeeeddddiiiiaaaannnntttteeee a mmmmeeeennnnssssuuuurrrraaaaççççããããoooo ddddaaaassss rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaaççççõõõõeeeessss eeeemmmm ccccoooommmmppppaaaarrrraaaaççççããããoooo ccccoooommmm ssssuuuuaaaassss mmmmeeeettttaaaassss aaaavvvvaaaalllliiiiaaaannnnddddoooo ssssuuuuaaaa eeeeffffiiiiccccáááácccciiiiaaaa.
 16. 16. LIDERANÇA ORIENTADA LLLIIIDDDEEERRRAAANNNÇÇÇAAA OOORRRIIIEEENNNTTTAAADDDAAA PPPPAAAARRRRAAAA RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAADDDDOOOOSSSS • EEEEnnnnttttrrrreeeettttaaaannnnttttoooo,,,, aaaassss oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaaççççõõõõeeeessss ttttêêêêmmmm pppprrrrooooccccuuuurrrraaaaddddoooo ddddeeeesssseeeessssppppeeeerrrraaaaddddaaaammmmeeeennnntttteeee llllííííddddeeeerrrreeeessss ccccoooommmm vvvviiiissssããããoooo ddddeeee ccccrrrreeeesssscccciiiimmmmeeeennnnttttoooo ppppaaaarrrraaaa rrrreeeeddddiiiirrrreeeecccciiiioooonnnnaaaarrrr ssssuuuuaaaassss ooooppppeeeerrrraaaaççççõõõõeeeessss eeeemmmm uuuummmmaaaa ééééppppooooccccaaaa ddddeeee ddddeeeeccccllllíííínnnniiiioooo ddddoooo aaaappppooooiiiioooo ggggoooovvvveeeerrrrnnnnaaaammmmeeeennnnttttaaaallll ee fffflllloooorrrreeeesssscccciiiimmmmeeeennnnttttoooo ddddaaaassss nnnneeeecccceeeessssssssiiiiddddaaaaddddeeeessss ssssoooocccciiiiaaaaiiiissss,,,, aaaaddddmmmmiiiittttiiiinnnnddddoooo aaaaddddmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaaddddoooorrrreeeessss ((((llllííííddddeeeerrrreeeessss)))) ccccoooommmm uuuummmm pppprrrrooooppppóóóóssssiiiittttoooo úúúúnnnniiiiccccoooo ddddeeee aaaallllaaaavvvvaaaannnnccccaaaarrrr aaaassss vvvveeeennnnddddaaaassss ddddaaaa eeeemmmmpppprrrreeeessssaaaa,,,, ccccoooonnnnqqqquuuuiiiissssttttaaaarrrr nnnnoooovvvvoooossss cccclllliiiieeeennnntttteeeessss e mmmmaaaannnntttteeeerrrr oooossss aaaattttuuuuaaaaiiiissss. NNNNoooo eeeennnnttttaaaannnnttttoooo eeeesssssssseeeessss llllííííddddeeeerrrreeeessss ttttêêêêmmmm sssseeee pppprrrreeeecccciiiippppiiiittttaaaaddddoooo ddddeeeevvvviiiiddddoooo à pppprrrreeeessssssssããããoooo qqqquuuueeee llllhhhheeee é iiiimmmmppppoooossssttttaaaa,,,, aaaaccccaaaabbbbaaaammmm aaaaggggiiiinnnnddddoooo ddddeeee ffffoooorrrrmmmmaaaa iiiirrrrrrrraaaacccciiiioooonnnnaaaallll ppppaaaarrrraaaa ccccoooommmm oooossss sssseeeeuuuussss ccccoooollllaaaabbbboooorrrraaaaddddoooorrrreeeessss,,,, ppppeeeerrrrddddeeeennnnddddoooo aaaassssssssiiiimmmm ttttoooottttaaaallllmmmmeeeennnntttteeee a eeeessssssssêêêênnnncccciiiiaaaa ddddaaaa lllllllliiiiiiiiddddddddeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnççççççççaaaaaaaa,,,,,,,, qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee sssssssseeeeeeee ccccccccoooooooonnnnnnnncccccccceeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrraaaaaaaa eeeeeeeemmmmmmmm iiiiiiiinnnnnnnncccccccceeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaarrrrrrrr,,,,,,,, oooooooorrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaarrrrrrrr ee eeeeeeeennnnnnnnssssssssiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaarrrrrrrr,,,,,,,, sssseeeegggguuuuiiiinnnnddddoooo ddddaaaa ccccoooollllaaaabbbboooorrrraaaaççççããããoooo ddddoooossss ssssuuuubbbboooorrrrddddiiiinnnnaaaaddddoooossss qqqquuuueeee iiiimmmmpppplllliiiiccccaaaa eeeemmmm ccccooooooooppppeeeerrrraaaarrrr aaaajjjjuuuuddddaaaarrrr ssssuuuuggggeeeerrrriiiirrrr ee ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaarrrr. • LLLLiiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa oooorrrriiiieeeennnnttttaaaaddddaaaa ppppaaaarrrraaaa rrrreeeessssuuuullllttttaaaaddddoooossss é ssssiiiimmmmiiiillllaaaarrrr à lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa vvvviiiissssiiiioooonnnnáááárrrriiiiaaaa,,,, aaaammmmbbbbaaaassss tttteeeemmmm o pppprrrrooooppppóóóóssssiiiittttoooo ddddeeee pppprrrrooooppppoooorrrrcccciiiioooonnnnaaaarrrr uuuummmm ffffuuuuttttuuuurrrroooo à eeeemmmmpppprrrreeeessssaaaa. NNNNoooo ccccaaaassssoooo ddddaaaa lllliiiiddddeeeerrrraaaannnnççççaaaa vvvviiiissssiiiioooonnnnáááárrrriiiiaaaa o ffffuuuuttttuuuurrrroooo éé mmmmaaaaiiiissss iiiimmmmppppoooorrrrttttaaaannnntttteeee qqqquuuueeee o ppppaaaassssssssaaaaddddoooo,,,, ssssaaaalllliiiieeeennnnttttaaaannnnddddoooo qqqquuuueeee nnnnããããoooo hhhháááá mmmmaaaaqqqquuuuiiiinnnnaaaa mmmmaaaaiiiissss ppppooooddddeeeerrrroooossssaaaa ppppaaaarrrraaaa ddddiiiirrrreeeecccciiiioooonnnnaaaarrrr uuuummmmaaaa oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaaççççããããoooo ppppaaaarrrraaaa eeeexxxxcccceeeellllêêêênnnncccciiiiaaaa e o ssssuuuucccceeeessssssssoooo dddduuuurrrraaaaddddoooouuuurrrroooo ddddoooo qqqquuuueeee uuuummmmaaaa vvvviiiissssããããoooo aaaattttrrrraaaaeeeennnntttteeee,,,, ccccoooommmmppppeeeennnnssssaaaaddddoooorrrraaaa e rrrreeeeaaaalllliiiizzzzáááávvvveeeellll ddddoooo ffffuuuuttttuuuurrrroooo,,,, aaaammmmppppllllaaaammmmeeeennnntttteeee ccccoooommmmppppaaaarrrrttttiiiillllhhhhaaaaddddaaaa.
 17. 17. CONSIDERAÇÕES FINAIS • Esse trabalho tem como ponto relevante abordar a respeito do estilo, das qualidades e dos elementos que caracterizam a liderança associada ao sucesso e orientada para resultados. • A teoria garante que para gerir pessoas, não basta apenas dar instruções e ordens, motivar e comunicar, más sim é preciso liderar, e é ai que está o desafio, pois liderar é a capacidade de influenciar o comportamento de outras pessoas para obter rreessuullttaaddooss ee aallccaannççaarr oo sucesso. • O líder tem como objetivo principal motivar com entusiasmo para que seus colaboradores retribuam com os resultados desejados na obtenção do sucesso profissional e pessoal. A essência da liderança faz com que os colaboradores gerem os resultados com satisfação, liderança e o ato de liderar, influenciar a equipe e estimular o comprometimento de cada um na geração dos resultados.
 18. 18. CONSIDERAÇÕES FINAIS • Um líder não apenas possui seguidores, exibe também uma série de características que as pessoas procuram, admiram e procuram imitar. • Verifica-se que a preocupação em formar líderes capazes de liderar suas instituições perdeu-se ao longo do tempo e muitos questionam se estamos perdendo grandes lideres como o Papa João Paulo II, porém, na verdade não estamos, pois o que acontece é que estamos caminhando para um novo formato de Liderança onde não haverá um grande líder más sim vários líderes nas mais diversas áreas de atuação.
 19. 19. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA • CHIAVENATO, Idalberto. Administração CCCHHHIIIAAAVVVEEENNNAAATTTOOO,,, IIIdddaaalllbbbeeerrrtttooo... AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaaçççãããooo nnnnoooossss nnnnoooovvvvoooossss tttteeeemmmmppppoooossss.... 7777.... eeeedddd.... RRRRiiiioooo ddddeeee JJJJaaaannnneeeeiiiirrrroooo:::: CCCCaaaammmmppppuuuussss,,,, 1111999999999999.... • HHHHUUUUNNNNTTTTEEEERRRR,,,, JJJJaaaammmmeeeessss CCCC.... CCCCoooommmmoooo sssseeee ttttoooorrrrnnnnaaaarrrr uuuummmm llllííííddddeeeerrrr sssseeeerrrrvvvviiiiddddoooorrrr.... 6666.... eeeedddd.... RRRRiiiioooo ddddeeee JJJJaaaannnneeeeiiiirrrroooo:::: SSSSeeeexxxxttttaaaannnntttteeee,,,, 2222000000006666.... • HHHHUUUUNNNNTTTTEEEERRRR,,,, JJJJaaaammmmeeeessss CCCC.... OOOO MMMMoooonnnnggggeeee eeee oooo EEEExxxxeeeeccccuuuuttttiiiivvvvoooo.... ((((ttttrrrraaaadddduuuuççççããããoooo MMMMaaaarrrriiiiaaaa ddddaaaa CCCCoooonnnncccceeeeiiiiççççããããoooo FFFFoooorrrrnnnnoooossss MMMMaaaaggggaaaallllhhhhããããeeeessss)))) 6666.... eeeedddd.... RRRRiiiioooo ddddeeee JJJJaaaannnneeeeiiiirrrroooo:::: SSSSeeeexxxxttttaaaannnntttteeee,,,, 2222000000004444.... RRRREEEEVVVVIIIISSSSTTTTAAAA CCCCIIIIEEEENNNNTTTTÍÍÍÍFFFFIIIICCCCAAAA EEEELLLLEEEETTTTÔÔÔÔNNNNIIIICCCCAAAA DDDDEEEE AAAADDDDMMMMIIIINNNNIIIISSSSTTTTRRRRAAAAÇÇÇÇÃÃÃÃOOOO – IIIISSSSSSSSNNNN:::: 1111666677776666-6666888822222222 AAAAnnnnoooo VVVVIIIIIIIIIIII – NNNNúúúúmmmmeeeerrrroooo 11114444 – JJJJuuuunnnnhhhhoooo ddddeeee 2222000000008888 – PPPPeeeerrrriiiióóóóddddiiiiccccoooossss SSSSeeeemmmmeeeessssttttrrrraaaallll

×