Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบความรู้+อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่+ป.5+278+dltvscip5+55t2sci p05 f45-1page

1,752 views

Published on

ใบความรู้+อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่+ป.5+278+dltvscip5+55t2sci p05 f45-1page

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบความรู้+อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่+ป.5+278+dltvscip5+55t2sci p05 f45-1page

 1. 1. อากาศมีแรงกระทํา ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก อากาศมีแรงกระทํา ต่อวัตถุหรือไม่ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 2. 2. ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 3. 3. กิจกรรม ให้นักเรียนทํากิจกรรมในแบบ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ให้นักเรียนทํากิจกรรมในแบบ บันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื"อง อากาศมีแรงกระทําต่อวัตถุหรือไม่ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 4. 4. ผลการทํากิจกรรม ดึงกระดาษขึ(นตรงๆจากพื(นเรียบ อย่างรวดเร็ว ผลเป็นอย่างไร ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก อย่างรวดเร็ว ผลเป็นอย่างไร ดึงออกได้ยาก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 5. 5. การดึงกระดาษต่างๆให้ออกจากพื(นเรียบ อย่างรวดเร็วแรงที"ใช้ดึงกระดาษเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก หรือแตกต่างกันอย่างไร ต่างกัน โดยออกแรงดึงกระดาษแผ่น ใหญ่มากกว่าดึงกระดาษแผ่นเล็ก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 6. 6. มีแรงที"ต้านการเคลื"อนที"ของ กระดาษหรือไม่ ทราบได้อย่างไร ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก มี เพราะรู้สึกว่าดึงกระดาษ ออกจากพื(นได้ยาก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 7. 7. แรงที"ต้านการเคลื"อนที"ของ กระดาษเกิดจากอะไร ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก เกิดจากแรงที"อากาศ กดกระดาษไว้ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 8. 8. การดึงกระดาษแผ่นใหญ่ออกจากพื(น เรียบแรงที"ต้านการเคลื"อนที"ของกระดาษ มากกว่าหรือน้อยกว่าเมื"อดึงกระดาษแผ่น เล็ก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก เล็ก มากกว่า ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 9. 9. แรงที"ใช้ดึงกระดาษให้ออกจากพื(น สัมพันธ์กับพื(นที"ของกระดาษหรือไม่ อย่างไร ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก อย่างไร สัมพันธ์กัน โดยถ้ากระดาษมี พื(นที"มากแรงที"ใช้ดึงก็มีค่ามาก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 10. 10. สรุปผลกิจกรรม แรงที"อากาศกระทําต่อวัตถุมี ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก แรงที"อากาศกระทําต่อวัตถุมี ความสัมพันธ์กับพื(นที"ของวัตถุ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 11. 11. การดึงแผ่นกระดาษขึ(น ตรงๆจากพื(นเรียบจะดึง ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ตรงๆจากพื(นเรียบจะดึง ขึ(นได้ยาก เพราะมีแรง อากาศกดกระดาษไว้ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 12. 12. โดยแรงที"อากาศกระทําต่อ แผ่นกระดาษจะมีค่าน้อย ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก แผ่นกระดาษจะมีค่าน้อย เมื"อพื(นที"ของแผ่นกระดาษ น้อย ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 13. 13. แรงที"อากาศกระทําตั(งฉากต่อหนึ"ง หน่วยเรียกว่า ความดันอากาศ ซึ"ง ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก หน่วยเรียกว่า ความดันอากาศ ซึ"ง มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 14. 14. ครั(งหน้าพบกับเรื"อง... ประโยชน์แรงดันอากาศ 1. บีกเกอร์ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก 1. บีกเกอร์ 2. นํ(าสี 3. หลอดหยด 4. หลอดฉีดยา ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

×