Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบความรู้+แรงเสียดทานคืออะไร+ป.5+278+dltvscip5+55t2sci p05 f55-1page

1,099 views

Published on

ใบความรู้+แรงเสียดทานคืออะไร+ป.5+278+dltvscip5+55t2sci p05 f55-1page

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบความรู้+แรงเสียดทานคืออะไร+ป.5+278+dltvscip5+55t2sci p05 f55-1page

 1. 1. แรงเสียดทาน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก แรงเสียดทาน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 2. 2. เอ..เมือออกแรงกระทําให้ วัตถุเคลือนทีเราจะรู้สึก อย่างไรนะ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก อย่างไรนะ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 3. 3. แรงต้านการเคลือนทีจะมีค่า มากหรือน้อยขึ$นอยู่กับอะไร ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 4. 4. กิจกรรม นักเรียนทํากิจกรรมในแบบบันทึก กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรือง ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรือง แรงเสียดทานเป็นอย่างไร ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 5. 5. ให้นักเรียนนําถุงทรายวางบน แท่งไม้ออกแรงดึงเชือกมากขึ$นๆ จนแท่งไม้เริมเคลือนทีไปบนพื$น ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก จนแท่งไม้เริมเคลือนทีไปบนพื$น ต่างๆ สังเกตและบันทึกผล ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 6. 6. 1. พื$นกระดาษทราย ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 7. 7. 2. พื$นโต๊ะ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 8. 8. 3. พื$นกระดาษหนังสือพิมพ์ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 9. 9. ผลการทํากิจกรรม ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก มีแรงต้านการเคลือนที ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 10. 10. ไม่เท่ากัน บนพื$นกระดาษทรายต้องออก แรงดึงมากทีสุด พื$นกระดาษ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก แรงดึงมากทีสุด พื$นกระดาษ หนังสือพิมพ์ออกแรงดึงน้อย ทีสุด ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 11. 11. ไม่เท่ากัน พื$นกระดาษทรายมีแรงต้านมาก ทีสุด พื$นกระดาษหนังสือพิมพ์มีแรง ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ทีสุด พื$นกระดาษหนังสือพิมพ์มีแรง ต้านน้อยทีสุด ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 12. 12. สรุปผลกิจกรรม พื$นต่างชนิดกัน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก พื$นต่างชนิดกัน แรงต้านการเคลือน ทีก็จะต่างกัน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 13. 13. แรงเสียดทาน เป็นแรงต้านการเคลือนทีของวัตถุ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก เป็นแรงต้านการเคลือนทีของวัตถุ แรงเสียดทานจะมีค่ามากหรือน้อย ขึ$นอยู่กับผิวสัมผัสของวัตถุ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 14. 14. ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 15. 15. ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 16. 16. ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 17. 17. ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 18. 18. ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 19. 19. ครั$งหน้าพบกับเรือง...แรงเสียดทานมี ประโยชน์อย่างไร 1. ขวดทีมีฝาปิดแบบเกลียว 1 ขวด / กลุ่ม ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก 1. ขวดทีมีฝาปิดแบบเกลียว 1 ขวด / กลุ่ม 2. แชมพู ,นํ$า ,เทปใส 3. แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

×