SlideShare a Scribd company logo

Sua chua cac benh cua may tinh

1 of 21
Download to read offline
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                    Page 1 of 2
                        GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH
                 Xin chào : ð Trư ng Long  Lư t truy c p : 7  S dư : 125800  H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009
          T NG QUAN   .      S a ch a các b nh c a Máy tính

                                 1. B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n,
          CASE & NGU N                   qu t ngu n không quay .
                                 2. B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n khi b t công t c nhưng
          MAIN_BOARD .                   không lên màn hình, không có ti ng kêu l i Ram hay l i
                                   Card Video .
          VI X  LÝ - CPU                3. B nh 3 : B t ngu n máy tính th y có ti ng Bíp......
                                  Bíp......Bíp........ có nh ng ti ng Bíp dài trong máy phát
          B  NH  RAM .                  ra, không có gì trên màn hình .
                                 4. B nh 4 : Máy tính kh i ñ ng, có lên màn hình nhưng
            _HDD, CDROM                 thông báo không tìm th y ñĩa kh i ñ ng , ho c thông
                                   báo h th ng ñĩa b h ng .
          T_B NH P XU T                   DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND
                                  PRESS ENTER
          CARD M   R NG                5. B nh 5 : Khi kh i ñ ng máy tính thông báo trên màn hình
                                  là không tìm th y A ho c A h ng :
          L P RÁP M.TÍNH                  Boot Failure
                                   Insert BOOT Diskete in A
          CÀI WINDOW 98                  Press any key when ready
                                 6. B nh 6 : Máy kh i ñ ng vào ñ n Win XP thì Reset l i, cài
          CÀI WIN2000, XP                  l i h ñi u hành Win XP thì thông báo l i và không th cài
                                  ñ t.
                                 7. B nh 7 : Máy ch y thư ng xuyên b treo ho c ch y ch m
          PARTION MAGIC
                                  so v i t c ñ th c .

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                            1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                  Page 2 of 2
          TI N ÍCH GHOST


          LAN - INTERNET           - Máy tính là m t b máy g m nhi u thi t b k t h p l i c ng
                           v i ph n m m ñi u khi n ñã t o lên m t b máy tinh vi và ph c
          Dowload G.Trình          t p, b t k hư h ng    m t thi t b ph n c ng nào hay l i do
                           ph n m m ñ u làm cho máy tính b tr c tr c
          PH N S / CH A           - ð s a ch a t t b n c n có c ki n th c v ph n c ng và
                           ph n m m c a máy tính, các ki n th c ñó ñã ñư c trình bày
                           trong các chương    trên.
                           - Sau ñây là các b nh hư h ng liên quan ñ n ph n h p máy,
                           nguyên nhân và phương pháp ki m tra s a ch a .


                         Các b nh thưòng g p c a máy tính

                         1. B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n, qu t ngu n
                           không quay .
                         2. B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n khi b t công t c nhưng không lên
                           màn hình, không có ti ng kêu l i Ram hay l i Card Video .
                         3. B nh 3 : B t ngu n máy tính th y có ti ng Bíp...... Bíp......Bíp........
                           có nh ng ti ng Bíp dài trong máy phát ra, không có gì trên màn
                           hình .
                         4. B nh 4 : Máy tính kh i ñ ng, có lên màn hình nhưng thông báo
                           không tìm th y ñĩa kh i ñ ng , ho c thông báo h th ng ñĩa b
                           h ng .
                           DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS
                           ENTER
                         5. B nh 5 : Khi kh i ñ ng máy tính thông báo trên màn hình là không
                           tìm th y A ho c A h ng :
                           Boot Failure
                           Insert BOOT Diskete in A
                           Press any key when ready
                         6. B nh 6 : Máy kh i ñ ng vào ñ n Win XP thì Reset l i, cài l i h ñi u
                           hành Win XP thì thông báo l i và không th cài ñ t .
                         7. B nh 7 : Máy ch y thư ng xuyên b treo ho c ch y ch m so v i t c
                           ñ th c .

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                          1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page 3 of 2

                          Trong các b nh trên thì B nh 1, B nh 2 và B nh 6 thông thư ng
                           do h ng Mainboard còn các b nh khác thư ng do h ng RAM,
                                Card Video,  c ng ho c l i ph n m m
                         Nguyên nhân và phương pháp ki m tra s a ch a

                         B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n, qu t
                              ngu n không quay .
                         Nguyên nhân : ( do m t trong các nguyên nhân sau )

                           H ng b ngu n ATX
                           H ng m ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard
                           H ng công t c t t m Power On

                         Ki m tra :

                           S d ng m t b ngu n t t ñ th , n u máy ho t ñ ng ñư c thì do

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                    1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                              Page 4 of 2

                          h ng b ngu n trên máy => Phương pháp s a ngu n ñư c ñ c p
                           chương CASE và NGU N .
                          Ki m tra công t c t t m ho c dùng Tô vít ñ u ch p tr c ti p hai
                          chân P.ON trên Mainboard => N u máy ho t ñ ng là do công t c
                          không ti p xúc .
                          Các bi n pháp trên v n không ñư c là do h ng m ch ñi u khi n
                          ngu n trên Mainboard .
                              M ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard


                          => B n hãy dò ngư c t chân P.ON ( chân c p ngu n cáp 20 chân,
                          chân có dây m u xanh lá là P.ON ) v ñ bi t IC khu ch ñ i ñ m
                          Damper, dò m ch ñi u khi n ngu n theo sơ ñ trên, ki m tra
                          Transistor trên ñư ng P.ON  trên , ki m tra ñi n áp nuôi (5V) c p
                          cho IC Damper, thay th IC Damper .
                          - N u m ch ho t ñ ng thì sau khi b t công t c, chân P.ON ñang t
                          3V gi m xu ng 0V .
                          => Dùng máy hàn khò hàn l i IC Chipset nam Sourth Bridge

                         Phng pháp s d ng máy hàn khò


http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                      1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                           Page 5 of 2
                         Máy hàn khò có 2 tri t áp là
                         - Tri t áp ch nh nhi t ñ là HEAT
                         - Tri t áp ch nh gió là AIR
                         - Nút ch nh nhi t ñ b n ñ ch ng 30 ñ n 40% , ho c kho ng 400o
                         C ( n u máy có ñ ng h ño nhi t )
                         - Nút ch nh gió b n ñ 40% .
                               S d ng máy hàn hơi


http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                   1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                              Page 6 of 2
                           - Hàn l i Chipset Sourth Bridge - Khi hàn b n pha nh a thông vào
                           nư c r a m ch in r i quét lên lưng IC .
                           - ðưa m hàn ñ u kh p trên lưng IC, khi c m giác t i nhi t ñ nóng
                           ch y c a thi c thì dùng Panh n nh IC xu ng ñ m i hàn ti p xúc,
                           Chipset là IC chân g m .
                                Chipset Sourth Bridge là IC chân g m
                         B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n, qu t ngu n quay khi b t công
                             t c nhưng không lên màn hình, không có ti ng kêu l i
                             Ram hay l i Card Video .


http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                      1/20/200

Recommended

Sua chua cac benh ve may tinh
Sua chua cac benh ve may tinhSua chua cac benh ve may tinh
Sua chua cac benh ve may tinhfree lance
 
Phuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboardPhuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboardfree lance
 
Phuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboardPhuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboardfree lance
 
Pp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain boardPp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain boardfree lance
 
Khac phuc hu hong cua dia cung
Khac phuc hu hong cua dia cungKhac phuc hu hong cua dia cung
Khac phuc hu hong cua dia cungfree lance
 
Cai drive cho card video
Cai drive cho card videoCai drive cho card video
Cai drive cho card videofree lance
 
Cach tao phan vung an recovery
Cach tao phan vung an recoveryCach tao phan vung an recovery
Cach tao phan vung an recoveryTrường Tiền
 
Bài 7 THIẾT BỊ VÀO RA
Bài 7 THIẾT BỊ VÀO RABài 7 THIẾT BỊ VÀO RA
Bài 7 THIẾT BỊ VÀO RAMasterCode.vn
 

More Related Content

Similar to Sua chua cac benh cua may tinh

Cac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhCac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhfree lance
 
Kiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandiskfree lance
 
Thiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinhThiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinhfree lance
 
Cac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanfree lance
 
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)free lance
 
Chua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magicfree lance
 
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhChuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhfree lance
 
Ghost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cungGhost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cungfree lance
 
Dinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hddDinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hddfree lance
 
Card video card man hinh
Card video card man hinhCard video card man hinh
Card video card man hinhfree lance
 
Ghost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partitionGhost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partitionfree lance
 
Rom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmosRom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmosfree lance
 
Cac benh ve ram
Cac benh ve ramCac benh ve ram
Cac benh ve ramfree lance
 
Cac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanHate To Love
 
Ban phim key board
Ban phim key boardBan phim key board
Ban phim key boardfree lance
 
Chương 7: Phần mềm sửa chữa
Chương 7: Phần mềm sửa chữaChương 7: Phần mềm sửa chữa
Chương 7: Phần mềm sửa chữaviendongcomputer
 
Chuong7 phanmemsuachua
Chuong7 phanmemsuachuaChuong7 phanmemsuachua
Chuong7 phanmemsuachuaHate To Love
 

Similar to Sua chua cac benh cua may tinh (20)

Cac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhCac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinh
 
Kiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandisk
 
Thiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinhThiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinh
 
Cac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lan
 
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
 
Chua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magic
 
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhChuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh
 
Chon thiet bi
Chon thiet biChon thiet bi
Chon thiet bi
 
Thiet lap bios
Thiet lap biosThiet lap bios
Thiet lap bios
 
Hardware
HardwareHardware
Hardware
 
Ghost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cungGhost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cung
 
Dinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hddDinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hdd
 
Card video card man hinh
Card video card man hinhCard video card man hinh
Card video card man hinh
 
Ghost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partitionGhost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partition
 
Rom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmosRom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmos
 
Cac benh ve ram
Cac benh ve ramCac benh ve ram
Cac benh ve ram
 
Cac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lan
 
Ban phim key board
Ban phim key boardBan phim key board
Ban phim key board
 
Chương 7: Phần mềm sửa chữa
Chương 7: Phần mềm sửa chữaChương 7: Phần mềm sửa chữa
Chương 7: Phần mềm sửa chữa
 
Chuong7 phanmemsuachua
Chuong7 phanmemsuachuaChuong7 phanmemsuachua
Chuong7 phanmemsuachua
 

More from free lance

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
 
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochinefree lance
 
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPfree lance
 
Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong free lance
 
Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong free lance
 
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGBois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGfree lance
 
Test case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnetTest case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnetfree lance
 
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnHướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnfree lance
 
Tailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthufree lance
 
Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh free lance
 
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1free lance
 
Email marketing
Email marketingEmail marketing
Email marketingfree lance
 
Bypassing censorship-vi
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vifree lance
 
Tranh to mau cho be
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho befree lance
 
Tranh to mau cho be
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho befree lance
 
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườifree lance
 
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườifree lance
 

More from free lance (20)

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
 
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
 
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
 
Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
 
Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
 
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGBois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
 
Test case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnetTest case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnet
 
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnHướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
 
Tailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthu
 
Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh
 
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
 
Email marketing
Email marketingEmail marketing
Email marketing
 
Bypassing censorship-vi
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vi
 
Tranh to mau cho be
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
 
Tranh to mau cho be
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
 
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
 
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
 

Sua chua cac benh cua may tinh

 • 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of 2 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . S a ch a các b nh c a Máy tính 1. B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n, CASE & NGU N qu t ngu n không quay . 2. B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n khi b t công t c nhưng MAIN_BOARD . không lên màn hình, không có ti ng kêu l i Ram hay l i Card Video . VI X LÝ - CPU 3. B nh 3 : B t ngu n máy tính th y có ti ng Bíp...... Bíp......Bíp........ có nh ng ti ng Bíp dài trong máy phát B NH RAM . ra, không có gì trên màn hình . 4. B nh 4 : Máy tính kh i ñ ng, có lên màn hình nhưng _HDD, CDROM thông báo không tìm th y ñĩa kh i ñ ng , ho c thông báo h th ng ñĩa b h ng . T_B NH P XU T DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER CARD M R NG 5. B nh 5 : Khi kh i ñ ng máy tính thông báo trên màn hình là không tìm th y A ho c A h ng : L P RÁP M.TÍNH Boot Failure Insert BOOT Diskete in A CÀI WINDOW 98 Press any key when ready 6. B nh 6 : Máy kh i ñ ng vào ñ n Win XP thì Reset l i, cài CÀI WIN2000, XP l i h ñi u hành Win XP thì thông báo l i và không th cài ñ t. 7. B nh 7 : Máy ch y thư ng xuyên b treo ho c ch y ch m PARTION MAGIC so v i t c ñ th c . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of 2 TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET - Máy tính là m t b máy g m nhi u thi t b k t h p l i c ng v i ph n m m ñi u khi n ñã t o lên m t b máy tinh vi và ph c Dowload G.Trình t p, b t k hư h ng m t thi t b ph n c ng nào hay l i do ph n m m ñ u làm cho máy tính b tr c tr c PH N S / CH A - ð s a ch a t t b n c n có c ki n th c v ph n c ng và ph n m m c a máy tính, các ki n th c ñó ñã ñư c trình bày trong các chương trên. - Sau ñây là các b nh hư h ng liên quan ñ n ph n h p máy, nguyên nhân và phương pháp ki m tra s a ch a . Các b nh thưòng g p c a máy tính 1. B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n, qu t ngu n không quay . 2. B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n khi b t công t c nhưng không lên màn hình, không có ti ng kêu l i Ram hay l i Card Video . 3. B nh 3 : B t ngu n máy tính th y có ti ng Bíp...... Bíp......Bíp........ có nh ng ti ng Bíp dài trong máy phát ra, không có gì trên màn hình . 4. B nh 4 : Máy tính kh i ñ ng, có lên màn hình nhưng thông báo không tìm th y ñĩa kh i ñ ng , ho c thông báo h th ng ñĩa b h ng . DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER 5. B nh 5 : Khi kh i ñ ng máy tính thông báo trên màn hình là không tìm th y A ho c A h ng : Boot Failure Insert BOOT Diskete in A Press any key when ready 6. B nh 6 : Máy kh i ñ ng vào ñ n Win XP thì Reset l i, cài l i h ñi u hành Win XP thì thông báo l i và không th cài ñ t . 7. B nh 7 : Máy ch y thư ng xuyên b treo ho c ch y ch m so v i t c ñ th c . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 2 Trong các b nh trên thì B nh 1, B nh 2 và B nh 6 thông thư ng do h ng Mainboard còn các b nh khác thư ng do h ng RAM, Card Video, c ng ho c l i ph n m m Nguyên nhân và phương pháp ki m tra s a ch a B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n, qu t ngu n không quay . Nguyên nhân : ( do m t trong các nguyên nhân sau ) H ng b ngu n ATX H ng m ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard H ng công t c t t m Power On Ki m tra : S d ng m t b ngu n t t ñ th , n u máy ho t ñ ng ñư c thì do http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of 2 h ng b ngu n trên máy => Phương pháp s a ngu n ñư c ñ c p chương CASE và NGU N . Ki m tra công t c t t m ho c dùng Tô vít ñ u ch p tr c ti p hai chân P.ON trên Mainboard => N u máy ho t ñ ng là do công t c không ti p xúc . Các bi n pháp trên v n không ñư c là do h ng m ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard . M ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard => B n hãy dò ngư c t chân P.ON ( chân c p ngu n cáp 20 chân, chân có dây m u xanh lá là P.ON ) v ñ bi t IC khu ch ñ i ñ m Damper, dò m ch ñi u khi n ngu n theo sơ ñ trên, ki m tra Transistor trên ñư ng P.ON trên , ki m tra ñi n áp nuôi (5V) c p cho IC Damper, thay th IC Damper . - N u m ch ho t ñ ng thì sau khi b t công t c, chân P.ON ñang t 3V gi m xu ng 0V . => Dùng máy hàn khò hàn l i IC Chipset nam Sourth Bridge Phng pháp s d ng máy hàn khò http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of 2 Máy hàn khò có 2 tri t áp là - Tri t áp ch nh nhi t ñ là HEAT - Tri t áp ch nh gió là AIR - Nút ch nh nhi t ñ b n ñ ch ng 30 ñ n 40% , ho c kho ng 400o C ( n u máy có ñ ng h ño nhi t ) - Nút ch nh gió b n ñ 40% . S d ng máy hàn hơi http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of 2 - Hàn l i Chipset Sourth Bridge - Khi hàn b n pha nh a thông vào nư c r a m ch in r i quét lên lưng IC . - ðưa m hàn ñ u kh p trên lưng IC, khi c m giác t i nhi t ñ nóng ch y c a thi c thì dùng Panh n nh IC xu ng ñ m i hàn ti p xúc, Chipset là IC chân g m . Chipset Sourth Bridge là IC chân g m B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n, qu t ngu n quay khi b t công t c nhưng không lên màn hình, không có ti ng kêu l i Ram hay l i Card Video . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of 2 Nguyên nhân : Ngu n m t ñi n áp P.G H ng CPU H ng Mainboard L i ph n m m trên ROM BIOS H ng loa bên trong máy và Ram ho c Card video ñ ng th i = N u các thi t b trên t t mà l i Ram hay Card Video thì có ti ng kêu khi kh i ñ ng . = N u h ng các ñĩa thì v n lên màn hình, v n báo phiên b n Bios Ki m tra : B n c n ki m tra ñ k t lu n xem có ph i do Mainboard ho c CPU hay không ? Trư c tiên hãy thay m t b ngu n ATX t t ñ lo i tr , n u thay ngu n khác mà máy ch y ñư c thì do h ng ngu n trên máy = B n s a b ngu n trên máy = lưu ý chân PG ( m u xám ) khi qu t ngu n quay chân này ph i có ñi n áp kho ng 3V ñ n 4V, n u chân này không có ñi n thì máy không kh i ñ ng ñư c . PG ( Power Good = Ngu n t t ) Ki m tra loa bên trong máy và ch c ch n r ng loa bên trong máy v n t t. http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of 2 Loa báo s c cho máy tính Tháo RAM, Card Video và các ñĩa ra kh i máy ch ñ l i CPU g n trên Mainboard r i b t công t c ngu n ñ ki m tra . = N u không có ti ng kêu loa thì = Mainboard ho c CPU chưa ho t ñ ng . = Thi t l p l i Jumper cho ñúng t c ñ BUS c a CPU ( v i Mainboard Pentium 2 và Pentium 3 ) = N u ñã thao tác như trên nhưng máy v n không có các ti ng bíp dài loa là h ng Mainboard ho c h ng CPU = S a ch a Mainboard ñư c ñ c p ph n sau B nh 3 : B t ngu n máy tính th y có ti ng Bíp.....Bíp......Bíp...... có nh ng ti ng Bíp dài trong máy phát ra, không có gì trên màn hình . Nguyên nhân : Máy b l i RAM = L i RAM thư ng phát ra nh ng ti ng Bíp....... dài liên t c . Máy b h ng Card Video = H ng Card Video thư ng phát ra m t ti ng Bíp.......dài và ba ti ng Bip Bip Bip ng n . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of 2 Ki m tra S a ch a : N u máy có nh ng ti ng Bíp........Bíp.......Bíp....... dài liên t c thì thông thư ng do l i RAM, b n hãy tháo RAM ra kh i Mainboard , dùng d u RP7 làm v sinh s ch s chân ti p xúc trên RAM và khe c m sau ñó g n vào và th l i . V sinh s ch khe c m RAM b ng d u RP7 ho c b ng xăng http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 10. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 10 of 2 V sinh s ch chân RAM cho kh năng ti p xúc t t nh t N u không ñư c thì b n hãy thay m t thanh RAM m i r i th l i N u máy có m t ti ng Bíp dài và nhi u ti ng bíp ng n thì thông thư ng là do l i Card Video . = B n hãy v sinh chân Card Video và khe c m Card Video tương t chân RAM . V sinh khe c m AGP V sinh chân c m Card video = N u không ñư c b n hãy thay m t Card Video t t cùng lo i r i th l i . B nh 4 : Máy tính kh i ñ ng, có lên màn hình nhưng thông báo không tìm th y ñĩa kh i ñ ng , ho c thông báo h http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 11. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 11 of 2 th ng ñĩa b h ng . DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER ( ðĨA KH I ð NG B H NG, CHO ðĨA H TH NG VÀO VÀ B M PHÍM B T KỲ ) Nguyên nhân : H ng cáp tín hi u c a c ng Cáp ngu n c a c ng không ti p xúc H ng h ñi u hành trên c ng ð u sai Jumper trên c ng H ng c ng Ki m tra S a ch a : C m l i cáp tín hi u và cáp ngu n c a c ng cho ti p xúc t t http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 12. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 12 of 2 Cáp c ng N u máy có hai c ng thì t m th i tháo m t ra và th l i N u ñ hai c m trên m t dây cáp thì c n thi t l p m t là MS (Master - chính) và m t là SL (Slaver- ph ) Hai c ng ñ u chung cáp http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 13. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 13 of 2 V trí thi t l p Jumper trên Vào màn hình CMOS ñ ki m tra xem máy ñã nh n c ng chưa ? = Khi kh i ñ ng b m liên ti p vào phím Delete ñ vào màn hình CMOS . - B m vào dòng Standard CMOS Feature xu t hi n như sau : trên cho th y dòng IDE Channel 0 Master ñã nh n ñư c [Memorex DVD +/-RW Tru] và dòng IDE Channel 2 Master ñã nh n ñư c [WDC WD800JD-00HKA0] http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 14. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 14 of 2 = N u như t t c các dòng trên ñ u báo [ None ] thì nghĩa là máy chưa nh n ñư c c ng nào c = B n c n ki m tra cáp tín hi u ho c thay cáp r i th l i = N u k t qu máy v n không nh n ñư c ñĩa thì b n c n thay c ng m i . = N u máy ñã nh n ñư c c ng như trên thì b n hãy cài ñ t l i h ñi u hành cho máy . B nh 5 : Khi kh i ñ ng máy tính thông báo trên màn hình là không tìm th y A ho c A h ng : Boot Failure Insert BOOT Diskete in A Press any key when ready Nguyên nhân : Khi kh i ñ ng máy, trong A v n có ñĩa quên chưa b ra . A b h ng Máy h t Pin CMOS Máy không l p A nhưng trong CMOS l i khai báo A là [1,44M 3,5 in ] Ki m tra S a ch a : Tháo h t ñĩa ra kh i A khi m máy Ki m tra Pin CMOS n u 3V thì thay Pin m i sau ñó thi t l p l i CMOS . - Khi máy h t Pin CMOS = c u hình máy ñư c thi t l p trong RAM CMOS s b xoá h t, khi ñó máy s s d ng b n Default trong BIOS ñ ki m tra thi t b , trong b n Default luôn luôn khai báo A là [ 1.44M 3,5in ] vì v y n u máy không l p A nó s b báo l i khi kh i ñ ng . N u máy không l p A thì ph i khai báo trong màn hình CMOS A http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 15. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 15 of 2 là [ None ], B là [ None ] Phiên b n Default luôn luôn khai báo A như trên N u b n không l p A vào máy thì c n khai báo A là [None] , B là [None] như hình trên B nh 6 : Máy kh i ñ ng vào ñ n Win XP thì Reset l i, cài l i h ñi u hành Win XP thì thông báo l i và không th cài ñ t . Nguyên nhân : Máy b l i RAM ( d ng nh ) Máy g n 2 thanh RAM khác ch ng lo i ho c khác t c ñ Bus Trên Mainboard b khô ho c b ph ng lưng các t hoá l c ngu n . Máy b xung ñ t thi t b , g n nhi u Card lên khe PCI Ki m tra S a ch a : http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 16. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 16 of 2 Ki m tra RAM, n u trên máy g n 2 thanh thì hãy tháo th m t thanh ra ngoài r i th l i, khi g n 2 thanh vào máy thì ph i cùng Bus, cùng ch ng lo i và nên có dung lư ng b ng nhau . Thay th thanh RAM khác r i th l i . Tháo h t các Card m r ng ra, ch ñ l i Card Video trên máy r i th l i = n u máy ch y ñư c là do l i Card ho c máy xung ñ t thi t b . Quan sát các t hoá l c ngu n trên Mainboard n u th y có hi n tư ng ph ng lưng thì b n c n thay th t m i . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 17. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 17 of 2 C dãy t bên trên b ph ng lưng = c n thay m i Chú ý : - Khi thay t hoá trên Mainboard b n ph i cho th t nhi u nh a thông sao cho khi tháo t ra thì mũi m hàn ph i chìm bên trong nh a thông, n u b n tháo khan có th s làm h ng m ch in c a Mainboard . - B n có th thay t m i có ñi n áp b ng ho c cao hơn t h ng và ñi n dung có th thay sai s ñ n 20% . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 18. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 18 of 2 B nh 7 : Máy ch y thư ng xuyên b treo ho c ch y ch m so v i t c ñ th c . Nguyên nhân : H ng qu t CPU Cáp tín hi u và cáp ngu n c a c ng ti p xúc ch p ch n Máy b nhi m Virus L i h ñi u hành c ng b Bad phân vùng ch a h ñi u hành . Ki m tra S a ch a Ki m tra xem qu t CPU có quay bình thư ng không ? N u qu t CPU không quay thì máy s b treo sau khi ch y ñư c vài phút Thay th cáp tín hi u c a c ng và làm v sinh chân c m dây ngu n lên c ng r i th l i . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 19. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 19 of 2 N u cáp tín hi u c a c ng ti p xúc ch p ch n s làm cho máy b treo S d ng các ph n m m m i nh t ñ quét Virus cho máy, ph n m m quét Virus c n ph i c p nh t m i thư ng xuyên thì quét m i có hi u qu . Cài l i h ñi u hành cho máy ( xem l i ph n cài ñ t ) . Sau khi ñã làm các bi n pháp trên v n không ñư c thì có th c ng b Bad, n u c ng Bad n ng thì khi cài h ñi u hành s b l i, n u Bad nh thì b n v n cài ñ t bình thư ng nhưng khi s d ng máy hay b treo . = Ki m tra ñĩa có Bad không b n làm như sau : - Vào màn hình CMOS thi t l p cho CD ROM kh i ñ ng trư c - Cho ñĩa Boot CD vào và kh i ñ ng máy t ñĩa Boot CD s xu t hi n màn hình sau : A:_ T màn hình trên b n gõ SCANDISK C : Enter http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 20. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 20 of 2 = ð i cho máy t quét ki m tra , b n b m Enter khi máy d ng l i sau ñó s xu t hi n màn hình SCANDISK như sau : Màn hình trên cho th y trên C có m t s ñi m b Bad ( các v trí có ch B m u ñ là b Bad ðĩa h ng ) D ng c ñ s a ch a Máy tính S a ch a các b nh c a Máy tính Phương pháp s a ch a Mainboard http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 21. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 21 of 2 Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang ch http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200