SlideShare a Scribd company logo

Cai drive cho card video

1 of 9
Download to read offline
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                         Page 1 of
                        GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH
                 Xin chào : ð Trư ng Long  Lư t truy c p : 7  S dư : 125800  H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009
          T NG QUAN   .      Cài Drive cho Card Video
                       N i dung : Cài trình ñi u khi n cho Card Video , Các bư c cài trình ñi u khi n cho Card Video .
          CASE & NGU N

                             1. Cài trình ñi u khi n cho Card Video
          MAIN_BOARD .

                              Vì sao ph i cài trình ñi u khi n ?
          VI X  LÝ - CPU
                               Gi s có hai ngư i   hai nư c khác nhau, không hi u ti ng c a nhau,
          B  NH  RAM .              khi nói chuy n h c n có phiên d ch :
                               => Tương t như v y thì trình ñi u khi n chính là phiên d ch cho hai ñ i
            _HDD, CDROM              tư ng :
                                 + M t là h ñi u hành
          T_B NH P XU T                 + Hai là thi t b ph n c ng (c th là Card Video l p trên máy )
                               N u không có trình ñi u khi n thì thi t b không hi u và không th c thi
          CARD M   R NG              ñư c các l nh c a h ñi u hành, do ñó chúng không làm vi c ñư c v i
                               nhau :
          L P RÁP M.TÍNH
                               Trên Card Video thư ng có m t ROM ñư c n p s n trình ñi u khi n
          CÀI WINDOW 98               giúp cho Card Video có th ho t ñ ng ñư c trong môi trư ng DOS


          CÀI WIN2000, XP              Khi ta cài h ñi u hành Windows thì trình ñi u khi n trong ROM trên
                               Card không h tr , vì v y ta ph i cài trình ñi u khi n cho Card sau khi
                               cài ñ t h ñi u hành Windows, trình ñi u khi n thư ng ñi kèm thi t b
          PARTION MAGIC
                               b ng m t ñĩa CD Rom .

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                                 1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               Page 2 of
          TI N ÍCH GHOST         + M t s lo i Card có trình ñi u khi n ñư c tích h p ngay trong h ñi u
                         hành Window XP , vì v y khi cài Window XP chúng t nh n ñư c m t
          LAN - INTERNET         s lo i Card trên .

          Dowload G.Trình
                         Ki m tra trình ñi u khi n cho các thi t b
          PH N S / CH A         ð ki m tra xem m t thi t b như Card Video hay Card Sound ñã ñư c
                         cài trình ñi u khi n hay chưa b n làm như sau :
                         * Kích ph i chu t vào My Computer / Ch n Properties / Ch n l p
                         Hardware / kích vào Device Manager / Màn hình Device Manager xu t
                         hi n như sau :
                         Màn hình Device Manager ( qu n lý thi t b ), các thi t b có trong danh
                         sách này t c là chúng ñã ñư c cài ñ t trình ñi u khi n                          trên ta th y m c Display adapters có trong danh sách và có tên trình

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                       1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                 Page 3 of
                           ñi u khi n => như v y là máy ñã cài ñ t Drive cho Card Video                           N u như danh sách trên chưa có m c Display adapters thì trình ñi u
                           khi n c a Card video chưa ñư c cài ñ t .

                         2 . Các bư c cài ñ t trình ñi u khi n cho Card Video

                           Chu n b m t ñĩa CD Rom có trình ñi u khi n c a Card Video ñang l p
                           trong máy . ( tìm mua Drive cho Card theo nhãn in trên Card ho c theo
                           s hi u IC x lý trên Card Video ), sau khi có ñĩa ta th c hi n cài ñ t
                           như sau :                           Vào Start / Settings / Control panel => ra màn hình
                            Kích ñúp vào bi u tư ng Add Hardware => ra màn hình
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                        1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                    Page 4 of
                         Kích Next và ñ i m t lát => ra màn hình
                         Ch n Yes, I have ... / Kích Next => ra màn hình
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                           1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               Page 5 of
                         Kéo xu ng dư i cùng và ch n dòng Add new hardware device    / Kích
                         Next => ra màn hình sau v i hai l a ch n
                         => Ch n dòng trên thì máy s t ñ ng tìm Drive và cài ñ t cho thi t b ,
                         trư ng h p không tìm th y thì máy yêu c u ta tìm thi t b t danh sách
                         ( B n hãy th c hi n l a ch n này trư c n u không ñư c m i l a ch n
                         theo dòng dư i )


                         => Ch n dòng dư i ñ ch ñ nh thi t b c n cài t danh sách .
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                       1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                           Page 6 of
                         Ch n dòng  Display adapters  / Kích Next => ra màn hình sau
                         Kích ti p vào nút  Have Disk => ra màn hình sau
                         Kích ti p nút Browse  => h p tho i sau xu t hi n
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                   1/20/200

Recommended

Cac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhCac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhfree lance
 
Phuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboardPhuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboardfree lance
 
Cac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanfree lance
 
Sua chua cac benh ve may tinh
Sua chua cac benh ve may tinhSua chua cac benh ve may tinh
Sua chua cac benh ve may tinhfree lance
 
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)free lance
 
Sua chua cac benh cua may tinh
Sua chua cac benh cua may tinhSua chua cac benh cua may tinh
Sua chua cac benh cua may tinhfree lance
 
Card video card man hinh
Card video card man hinhCard video card man hinh
Card video card man hinhfree lance
 
Khac phuc hu hong cua dia cung
Khac phuc hu hong cua dia cungKhac phuc hu hong cua dia cung
Khac phuc hu hong cua dia cungfree lance
 

More Related Content

What's hot

Thu thuat may tinh pi
Thu thuat may tinh piThu thuat may tinh pi
Thu thuat may tinh pinhatthai1969
 
Thu thuat may tinh piii
Thu thuat may tinh piiiThu thuat may tinh piii
Thu thuat may tinh piiinhatthai1969
 
Phuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboardPhuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboardfree lance
 
Pp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain boardPp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain boardfree lance
 
Cac benh ve ram
Cac benh ve ramCac benh ve ram
Cac benh ve ramfree lance
 
Chuong 10 laprap-mt
Chuong 10 laprap-mtChuong 10 laprap-mt
Chuong 10 laprap-mtHate To Love
 

What's hot (9)

Thu thuat may tinh pi
Thu thuat may tinh piThu thuat may tinh pi
Thu thuat may tinh pi
 
Thu thuat may tinh piii
Thu thuat may tinh piiiThu thuat may tinh piii
Thu thuat may tinh piii
 
Chuong 13 ghost
Chuong 13 ghostChuong 13 ghost
Chuong 13 ghost
 
Phuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboardPhuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboard
 
Pp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain boardPp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain board
 
Chuong 9 cards
Chuong 9 cardsChuong 9 cards
Chuong 9 cards
 
Chuong 16 suachua
Chuong 16 suachuaChuong 16 suachua
Chuong 16 suachua
 
Cac benh ve ram
Cac benh ve ramCac benh ve ram
Cac benh ve ram
 
Chuong 10 laprap-mt
Chuong 10 laprap-mtChuong 10 laprap-mt
Chuong 10 laprap-mt
 

Viewers also liked

Chia lai o cung bao toan du lieu
Chia lai o cung bao toan du lieuChia lai o cung bao toan du lieu
Chia lai o cung bao toan du lieufree lance
 
Cac dung cu de sua chua
Cac dung cu de sua chuaCac dung cu de sua chua
Cac dung cu de sua chuafree lance
 
Chuc nang va linh kien cua main board
Chuc nang va linh kien cua main boardChuc nang va linh kien cua main board
Chuc nang va linh kien cua main boardfree lance
 
Chon ram cho may pen2 va pen3
Chon ram cho may pen2 va pen3Chon ram cho may pen2 va pen3
Chon ram cho may pen2 va pen3free lance
 
Card sound card am thanh
Card sound card am thanhCard sound card am thanh
Card sound card am thanhfree lance
 
Dac diem cua cac doi main board
Dac diem cua cac doi main boardDac diem cua cac doi main board
Dac diem cua cac doi main boardfree lance
 
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhChuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhfree lance
 
Ca doi cpu tren cac doi may
Ca doi cpu tren cac doi mayCa doi cpu tren cac doi may
Ca doi cpu tren cac doi mayfree lance
 
Ca mach co ban tren m ain board
Ca mach co ban tren m ain boardCa mach co ban tren m ain board
Ca mach co ban tren m ain boardfree lance
 
Chon ddram cho may pen4
Chon ddram cho may pen4Chon ddram cho may pen4
Chon ddram cho may pen4free lance
 
Chua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magicfree lance
 
Cau tao va hoat dong cua cpu
Cau tao va hoat dong cua cpuCau tao va hoat dong cua cpu
Cau tao va hoat dong cua cpufree lance
 
Dinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hddDinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hddfree lance
 
Nhiem vu cua bo nho ram
Nhiem vu cua bo nho ramNhiem vu cua bo nho ram
Nhiem vu cua bo nho ramfree lance
 
Gioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hddGioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hddfree lance
 
Ghost tu dia cung vao file imagi
Ghost tu dia cung vao file imagiGhost tu dia cung vao file imagi
Ghost tu dia cung vao file imagifree lance
 
Laprap caidat nangcap may tinh doi moi
Laprap caidat nangcap may tinh doi moiLaprap caidat nangcap may tinh doi moi
Laprap caidat nangcap may tinh doi moiTrường Tiền
 

Viewers also liked (20)

Sua may tinh
Sua may tinhSua may tinh
Sua may tinh
 
Chon thiet bi
Chon thiet biChon thiet bi
Chon thiet bi
 
Chia lai o cung bao toan du lieu
Chia lai o cung bao toan du lieuChia lai o cung bao toan du lieu
Chia lai o cung bao toan du lieu
 
Cac dung cu de sua chua
Cac dung cu de sua chuaCac dung cu de sua chua
Cac dung cu de sua chua
 
Chuc nang va linh kien cua main board
Chuc nang va linh kien cua main boardChuc nang va linh kien cua main board
Chuc nang va linh kien cua main board
 
Chon ram cho may pen2 va pen3
Chon ram cho may pen2 va pen3Chon ram cho may pen2 va pen3
Chon ram cho may pen2 va pen3
 
Card sound card am thanh
Card sound card am thanhCard sound card am thanh
Card sound card am thanh
 
Dac diem cua cac doi main board
Dac diem cua cac doi main boardDac diem cua cac doi main board
Dac diem cua cac doi main board
 
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhChuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh
 
Ca doi cpu tren cac doi may
Ca doi cpu tren cac doi mayCa doi cpu tren cac doi may
Ca doi cpu tren cac doi may
 
Ca mach co ban tren m ain board
Ca mach co ban tren m ain boardCa mach co ban tren m ain board
Ca mach co ban tren m ain board
 
Chon ddram cho may pen4
Chon ddram cho may pen4Chon ddram cho may pen4
Chon ddram cho may pen4
 
Chua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magic
 
Cau tao va hoat dong cua cpu
Cau tao va hoat dong cua cpuCau tao va hoat dong cua cpu
Cau tao va hoat dong cua cpu
 
Dinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hddDinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hdd
 
Nhiem vu cua bo nho ram
Nhiem vu cua bo nho ramNhiem vu cua bo nho ram
Nhiem vu cua bo nho ram
 
Truongquocte.info bo mon-phan_tich_tai_chinh-bai5
Truongquocte.info bo mon-phan_tich_tai_chinh-bai5Truongquocte.info bo mon-phan_tich_tai_chinh-bai5
Truongquocte.info bo mon-phan_tich_tai_chinh-bai5
 
Gioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hddGioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hdd
 
Ghost tu dia cung vao file imagi
Ghost tu dia cung vao file imagiGhost tu dia cung vao file imagi
Ghost tu dia cung vao file imagi
 
Laprap caidat nangcap may tinh doi moi
Laprap caidat nangcap may tinh doi moiLaprap caidat nangcap may tinh doi moi
Laprap caidat nangcap may tinh doi moi
 

Similar to Cai drive cho card video

Kiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandiskfree lance
 
Thiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinhThiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinhfree lance
 
Ghost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cungGhost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cungfree lance
 
Cac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanHate To Love
 
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Hate To Love
 
Rom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmosRom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmosfree lance
 
Ghost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partitionGhost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partitionfree lance
 
Huongdansudung camtasia studio 8
Huongdansudung camtasia studio 8Huongdansudung camtasia studio 8
Huongdansudung camtasia studio 8Van Vo
 
Ghost tu partition thanh file image
Ghost tu partition thanh file imageGhost tu partition thanh file image
Ghost tu partition thanh file imagefree lance
 
Huong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 series
Huong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 seriesHuong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 series
Huong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 serieshuongdiu88
 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM THƯ VIỆN VÀ FONT CHỮ.docx
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM THƯ VIỆN VÀ FONT CHỮ.docxHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM THƯ VIỆN VÀ FONT CHỮ.docx
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM THƯ VIỆN VÀ FONT CHỮ.docxDangVanTri
 
Hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình qtd 6200 series
Hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình qtd 6200 seriesHướng dẫn sử dụng đầu ghi hình qtd 6200 series
Hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình qtd 6200 seriesHà Dịu
 
Huong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 series
Huong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 seriesHuong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 series
Huong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 seriesCamera Hanoi
 
Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Fast Accounting 11
Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Fast Accounting 11 Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Fast Accounting 11
Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Fast Accounting 11 http://www.pmketoan.com/
 

Similar to Cai drive cho card video (20)

Kiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandisk
 
Thiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinhThiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinh
 
Ghost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cungGhost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cung
 
Cac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lan
 
Chuong 9 cards
Chuong 9 cardsChuong 9 cards
Chuong 9 cards
 
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
 
Rom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmosRom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmos
 
Ghost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partitionGhost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partition
 
Huongdansudung camtasia studio 8
Huongdansudung camtasia studio 8Huongdansudung camtasia studio 8
Huongdansudung camtasia studio 8
 
Ghost tu partition thanh file image
Ghost tu partition thanh file imageGhost tu partition thanh file image
Ghost tu partition thanh file image
 
Huong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 series
Huong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 seriesHuong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 series
Huong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 series
 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM THƯ VIỆN VÀ FONT CHỮ.docx
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM THƯ VIỆN VÀ FONT CHỮ.docxHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM THƯ VIỆN VÀ FONT CHỮ.docx
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM THƯ VIỆN VÀ FONT CHỮ.docx
 
Hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình qtd 6200 series
Hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình qtd 6200 seriesHướng dẫn sử dụng đầu ghi hình qtd 6200 series
Hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình qtd 6200 series
 
Hdsd 6300
Hdsd 6300Hdsd 6300
Hdsd 6300
 
Huong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 series
Huong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 seriesHuong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 series
Huong dan su dung dau ghi hinh camera qtd 6200 series
 
Thiet lap bios
Thiet lap biosThiet lap bios
Thiet lap bios
 
Bai 08 lua chon cau hinh
Bai 08 lua chon cau hinhBai 08 lua chon cau hinh
Bai 08 lua chon cau hinh
 
Hdsd 6400
Hdsd 6400Hdsd 6400
Hdsd 6400
 
Camtasia
CamtasiaCamtasia
Camtasia
 
Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Fast Accounting 11
Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Fast Accounting 11 Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Fast Accounting 11
Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Fast Accounting 11
 

More from free lance

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
 
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochinefree lance
 
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPfree lance
 
Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong free lance
 
Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong free lance
 
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGBois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGfree lance
 
Test case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnetTest case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnetfree lance
 
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnHướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnfree lance
 
Tailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthufree lance
 
Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh free lance
 
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1free lance
 
Email marketing
Email marketingEmail marketing
Email marketingfree lance
 
Bypassing censorship-vi
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vifree lance
 
Tranh to mau cho be
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho befree lance
 
Tranh to mau cho be
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho befree lance
 
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườifree lance
 
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườifree lance
 

More from free lance (20)

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
 
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
 
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
 
Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
 
Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
 
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGBois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
 
Test case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnetTest case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnet
 
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnHướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
 
Tailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthu
 
Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh
 
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
 
Email marketing
Email marketingEmail marketing
Email marketing
 
Bypassing censorship-vi
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vi
 
Tranh to mau cho be
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
 
Tranh to mau cho be
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
 
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
 
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
 

Cai drive cho card video

 • 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Cài Drive cho Card Video N i dung : Cài trình ñi u khi n cho Card Video , Các bư c cài trình ñi u khi n cho Card Video . CASE & NGU N 1. Cài trình ñi u khi n cho Card Video MAIN_BOARD . Vì sao ph i cài trình ñi u khi n ? VI X LÝ - CPU Gi s có hai ngư i hai nư c khác nhau, không hi u ti ng c a nhau, B NH RAM . khi nói chuy n h c n có phiên d ch : => Tương t như v y thì trình ñi u khi n chính là phiên d ch cho hai ñ i _HDD, CDROM tư ng : + M t là h ñi u hành T_B NH P XU T + Hai là thi t b ph n c ng (c th là Card Video l p trên máy ) N u không có trình ñi u khi n thì thi t b không hi u và không th c thi CARD M R NG ñư c các l nh c a h ñi u hành, do ñó chúng không làm vi c ñư c v i nhau : L P RÁP M.TÍNH Trên Card Video thư ng có m t ROM ñư c n p s n trình ñi u khi n CÀI WINDOW 98 giúp cho Card Video có th ho t ñ ng ñư c trong môi trư ng DOS CÀI WIN2000, XP Khi ta cài h ñi u hành Windows thì trình ñi u khi n trong ROM trên Card không h tr , vì v y ta ph i cài trình ñi u khi n cho Card sau khi cài ñ t h ñi u hành Windows, trình ñi u khi n thư ng ñi kèm thi t b PARTION MAGIC b ng m t ñĩa CD Rom . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST + M t s lo i Card có trình ñi u khi n ñư c tích h p ngay trong h ñi u hành Window XP , vì v y khi cài Window XP chúng t nh n ñư c m t LAN - INTERNET s lo i Card trên . Dowload G.Trình Ki m tra trình ñi u khi n cho các thi t b PH N S / CH A ð ki m tra xem m t thi t b như Card Video hay Card Sound ñã ñư c cài trình ñi u khi n hay chưa b n làm như sau : * Kích ph i chu t vào My Computer / Ch n Properties / Ch n l p Hardware / kích vào Device Manager / Màn hình Device Manager xu t hi n như sau : Màn hình Device Manager ( qu n lý thi t b ), các thi t b có trong danh sách này t c là chúng ñã ñư c cài ñ t trình ñi u khi n trên ta th y m c Display adapters có trong danh sách và có tên trình http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of ñi u khi n => như v y là máy ñã cài ñ t Drive cho Card Video N u như danh sách trên chưa có m c Display adapters thì trình ñi u khi n c a Card video chưa ñư c cài ñ t . 2 . Các bư c cài ñ t trình ñi u khi n cho Card Video Chu n b m t ñĩa CD Rom có trình ñi u khi n c a Card Video ñang l p trong máy . ( tìm mua Drive cho Card theo nhãn in trên Card ho c theo s hi u IC x lý trên Card Video ), sau khi có ñĩa ta th c hi n cài ñ t như sau : Vào Start / Settings / Control panel => ra màn hình Kích ñúp vào bi u tư ng Add Hardware => ra màn hình http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of Kích Next và ñ i m t lát => ra màn hình Ch n Yes, I have ... / Kích Next => ra màn hình http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of Kéo xu ng dư i cùng và ch n dòng Add new hardware device / Kích Next => ra màn hình sau v i hai l a ch n => Ch n dòng trên thì máy s t ñ ng tìm Drive và cài ñ t cho thi t b , trư ng h p không tìm th y thì máy yêu c u ta tìm thi t b t danh sách ( B n hãy th c hi n l a ch n này trư c n u không ñư c m i l a ch n theo dòng dư i ) => Ch n dòng dư i ñ ch ñ nh thi t b c n cài t danh sách . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of Ch n dòng Display adapters / Kích Next => ra màn hình sau Kích ti p vào nút Have Disk => ra màn hình sau Kích ti p nút Browse => h p tho i sau xu t hi n http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of Tìm trên CD Rom nơi có thư m c ch a trình ñi u khi n c a Card Video ñang cài ( tìm ñúng tên thư m c ) r i b m Open => ñư ng d n ñ n File c n tìm hi n th trên thanh tr ng thái hình dư i . Ti p t c b m OK => quá trình cài ñ t s di n ra / Ch n ti p Next thông báo sau xu t hi n http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of Ti p t c kích Next ñ i vài giây => h p thoai k t thúc xu t hi n. Ch n Finish ñ k t thúc quá trình cài ñ t Sau khi cài ñ t xong, b n c n kh i ñ ng l i máy, sau ñó vào màn hình Device Manager ñ ki m tra l i http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of N u xu t hi n Card màn hình như trên là quá trình cài ñ t ñã thành công Card Video - Card màn hình Cài Drive cho Card Video Card Sound - Card âm thanh Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang ch http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200