Závěrečný úkol

178 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
178
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol

  1. 1. Argumentace výběru tématuJsem studentkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde se mimo jiné zabývámeochranou základních lidských práv a svobod. Právo na život patří mezi nejdůležitějšíabsolutní práva a zaslouží si tak, aby mu byla věnována pozornost. Problematika lidskýchpráv je mi velmi blízká, a proto jsem ji zvolila pro tvorbu svého odborného textu. Zásah dopráva na život v kontextu genových manipulací je stále diskutovaných tématem. Jelikož jetato debata i pro mě nesmírně zajímavá, zvolila jsem ji předmětem náplně mé práce. Názevbyl definován tak, aby výstižně charakterizoval obsah práce. Právo na život z pohledu genové manipulaceKlíčová slovaprávo na život, základní lidská práva, vědecký pokrok, biomedicína, bioetika, genetika,genová manipulaceAnotaceText pojednává o problematice práva na život v souvislosti s genovou manipulací. Právo naživot je základním lidským právem a požívá tak přísné ochrany. Stále aktuální otázkouzůstává, kdy život začíná a zda tedy již plodu je poskytováno jeho právo na život. S tímsouvisí problematika genových manipulací a jejich možných zásahů do práva na život.Vědecký pokrok v medicíně s sebou přináší mnoho pozitivních účinků, zejména při léčběgenetických chorob, avšak rozvoj genetiky rovněž představuje riziko ve formě nežádoucíhozneužívání lidského genomu.Právo na život z pohledu genové manipulacePrávo na život představuje jedno z nejdůležitějších základních lidských práv. Na mezinárodníúrovni jej garantuje čl. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, v českémprávním řádu je zakotveno v čl. 6 Listiny základních práv a svobod, která na jeho ochranustanovuje zákaz trestu smrti.Právo na život vyvolává řadu nevyjasněných otázek. V posledních letech se stává čím dálaktuálnějším tématem různých debat a problémem, který nenachází konce. Právo na život sedotýká všech. Je nejvyšší hodnotou, která je člověku svěřena, a proto se musíme ptát, zda jsou
  2. 2. ostatní i sám jednotlivec, jemuž toto právo náleží, oprávněni s ním disponovat. Právo na životnemůže člověk zcizit, nemůže se ho vzdát. Jak se pak nahlíží na sebevraždu, při níž se člověkvlastně svého práva žít vzdává? Své právo na život nemůže jednotlivec přenechat k dispoziciněkomu jinému. V případě eutanázie však jednotlivec odevzdává právo disponovat se svýmživotem jinému jednotlivci.Podle Listiny základních práv a svobod náleží právo na život každému. Zde zůstává stáleaktuální otázkou, kdy vlastně život člověka začíná a kdy končí. Začíná život až narozením,tedy aktem porodu, nebo vzniká již dříve? Pokud však život člověka vzniká již dříve nežsamotným narozením, není genová manipulace zásahem do práva na život člověka, kdyžnikdo jiný než sám jednotlivec nesmí s jeho právem na život disponovat? Vypořádat se stěmito otázkami není jednoduché. Debata o vzniku a zániku života člověka a jeho práva naživot tak zůstává stále otevřená.S vývojem společnosti a s technickým pokrokem se ideál lidského života přehodnocuje.Vědecký pokrok se projevuje zejména v oblasti biomedicíny. Musí se ale zamezit zneužitímedicínského pokroku proti účelu základních lidských práv a svobod. Genetika představujenové obavy pro společnost. Na jedné straně pomáhá léčit vážné choroby, dává tedy jedincimožnost žít zdravější a delší život, na straně druhé dochází ke zneužívání znalostí tétodisciplíny ke klonování a ke genové manipulaci, která se příčí účelu hodnoty lidského života.Vědecký výzkum v oblasti medicíny otevírá spoustu nových možností, ale objevuje se i druhástrana mince, která představuje pro společnost velká rizika.Jako reakce na rozvoj biomedicíny vzniká nová etická disciplína, tzv. bioetika. Definovattento obor není vůbec jednoduché. Tadeus Slipko vysvětluje pojem bioetiky: "Bioetikapředstavuje tu část speciální filozofické etiky, která má určovat morálně důležité hodnocení anormy v oblasti lidských činů, souvisejících se vstupem člověka do hraničních situací,týkajících se počátku života, jeho trvání a smrti."1 Bioetika se však kromě tohoto zabýváotázkami sebevraždy, eutanázie či genetických manipulací. Prof. RNDr. Haškovcová sivysvětluje tuto disciplínu takto: „Bioetika je nejširší pojem, nadřazený pojmu lékařská etika ajeho synonymům. Rozumí se jím zkoumání etických problémů nejen v praktickém výkonulékařské praxe, ale také ve výzkumu, zejména v oborech, které výkon lékařské praxepodmiňují (biologie, biofyzika, chemie, farmacie).“2 Bioetika má za cíl i nutné znovu spojení1 SLIPKO, Tadeus. Hranice života : Dilemy súčasné bioetiky. Vyd. 1. Bratislava: Dobrá kniha, 1998, 16 s.2 MAREŠ, Pavel. Umění žít a život chránit [online]. 1997-2009 [cit. 2012-12-28]. Bioetika. Dostupné z:http://www.evropske-volby.cz/default.asp?page=510&IDCl=27040&IDR=10646
  3. 3. vědy a medicíny s etickými hodnotami lidské společnosti. 3 Medicína má léčit, a nemanipulovat. Má chránit lidské životy, pomáhat lidem, ale ne manipulovat s jejich životem.Vědecký pokrok by měl pomáhat, chránit, avšak ne negativně zasahovat do lidské důstojnosti.Měl by se pohybovat v mezích morálky a etiky.Ve druhé polovině dvacátého století vyvolává ve vědeckých kruzích nekončící diskuseproblematika genové manipulace. Genové manipulace slouží k pozměňování genetickéinformace a objevují se s rozvojem genetického inženýrství. Genetika však vrhá obavy napodstatu člověka. Když budou genetickými manipulacemi vytvářeni "superjedinci", neztratípodstatu člověka? Nepřestanou být lidmi v tom pravém slova smyslu? Naproti tomu všaknelze vzít jedinci právo rozhodovat o svém životě. Mnoho vlastností je již genetickypředurčeno. Často člověk zdědí to, co nechce. Neměl by pak člověk mít právo změnit svůjpředurčený život? Jak by to ale bylo v případě, kdy o životě svého dítěte rozhodují jehorodiče?4 Mělo by jím být rovněž dáno právo pozměňovat genetické informace svého dítěte?Zde se totiž nejedná o rozhodování s vlastním životem, ale o rozhodování nad životemněkoho jiného.Problematika práva na život je velmi citlivou oblastí, a tak k ní musí být také přistupováno.Pokrok ve vědě a technice s sebou přináší mnoho pozitivních možností, v těsném závěsu sevšak objevují negativní účinky, kterým je nutno čelit a se kterými je nutno se vypořádat.Seznam použitých zdrojůSLIPKO, Tadeus. Hranice života : Dilemy súčasné bioetiky. Vyd. 1. Bratislava: Dobrá kniha,1998, 16 s.- Tuto publikaci považuji za kvalitní, neboť se autor danou problematikou profesně zabývá.Další autoři ve svých dílech odkazují na tuto knihu. Kniha je starší a tím ukazuje, že dané3 CÍSAŘOVÁ, Zdeňka. Právo na život a bioetika [online]. 2010 [cit. 2012-12-28]. 64s. Magisterská diplomovápráce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Tatiana Machalová. Dostupné z:http://is.muni.cz/th/163148/pravf_m/Pravo_na_zivot_a_bioetika.pdf4 URBANEK, Drew. Genes on Trial: Genetics, Behavior and the Law (Our Genes, Our Choices) Making BetterBabies: Genetics and Reproduction (Our Genes, Our Choices) Who Gets To Know: Genetics and Privacy (OurGenes, Our Choices). Inflow: Library Journal [online]. New York: [Media source] 2004, roč. 129, č. 9 [cit.2012-12-31]. ISSN 03630277. Dostupné z:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=13140597&lang=cs&site=ehost-live
  4. 4. téma je diskutované již dlouhou dobu. Informace jsou v knize objektivní. Nesnaží se čtenářenijak ovlivnit.MAREŠ, Pavel. Umění žít a život chránit [online]. 1997-2009 [cit. 2012-12-28]. Bioetika.Dostupné z:http://www.evropske-volby.cz/default.asp?page=510&IDCl=27040&IDR=10646- Tento zdroj nahlíží na danou problematiku trochu jinak. Text vychází z besed o sociálnínauce, kterých se zúčastnily významné osobnosti. Na téma je pohlíženo z oblasti náboženství.V textu jsou nastíněny zajímavé otázky a autoři ponechávají jejich zodpovězení na čtenáři.URBANEK, Drew. Genes on Trial: Genetics, Behavior and the Law (Our Genes, OurChoices) Making Better Babies: Genetics and Reproduction (Our Genes, Our Choices) WhoGets To Know: Genetics and Privacy (Our Genes, Our Choices). Inflow: Library Journal[online]. New York: [Media source] 2004, roč. 129, č. 9 [cit. 2012-12-31]. ISSN 03630277.Dostupné z:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=13140597&lang=cs&site=ehost-live- Tento článek se zabývá genetikou. Nastiňuje otázky, které jsou pro problematiku genovémanipulace z hlediska právního velmi zásadní. Pro práci je tak článek relevantní. Obsahujenové originální myšlenky, především myšlenky významných osobností v dané oblasti. Autorje uveden.CÍSAŘOVÁ, Zdeňka. Právo na život a bioetika [online]. 2010 [cit. 2012-12-28]. 64s.Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práceTatiana Machalová. Dostupné z:http://is.muni.cz/th/163148/pravf_m/Pravo_na_zivot_a_bioetika.pdf- Tuto diplomovou práci považuji za relevantní ke svému odbornému textu. Zaobírá sestejným tématem. Práce je poměrně aktuální a myšlenky v ní tak navazují na dosavadnívědecké poznatky. Zabývá se tématem do hloubky a nastiňuje zásadní problémy. Práce jeobjektivní, ne nijak předpojatá.
  5. 5. Obrázek

×