Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KPI_zaverecny_ukol_Kvalita_zivota_deti_onko

303 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KPI_zaverecny_ukol_Kvalita_zivota_deti_onko

  1. 1. Kvalita života dětí s onkologickým onemocněnímJitka Mácová (učo 322496)Argumentace Téma jsem si vybrala z důvodu vlastní zkušenosti s tímto onemocněním. Téma je úzcespjato s oborem mého studia (speciální pedagogika), které se zabývá podporou lidí sezdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Podobným tématem jsem se jižzabývala v bakalářské práci, základní klíčová slova tedy vycházela z ní a zdrojů v ní použité.Z nich poté vznikl i konečný název práce.Anotace Práce se zabývá kvalitou života dětí s onkologickým onemocněním. V úvodu jezmíněna stručná statistika ohledně přežití dětí s onkologickým onemocněním. Dále je zdestručně zmíněn vznik onkologického onemocnění. Následuje definice zdraví a také kvalityživota podle WHO. Dále je zmíněn pojem kvalita života týkající se zdraví (HRQOL).Následuje další popis kvality života. Dále jsou zmíněny čtyři faktory, které ovlivňují kvalituživota u dětí s onkologickým onemocněním. Následně je zmíněna problematika kvality životapo ukončení léčby. A nakonec jsou uvedeny nestátní neziskové organizace, které poskytujípodporu dětem s onkologickým onemocněním a jejich rodinám.Klíčová slova kvalita života onkologické onemocnění dítě rodina nestátní neziskové organizace
  2. 2. Obr. 1 - Kvalita života dětí s onkologickým onemocněnímText práce Onkologické onemocnění neboli rakovina (u dětí i dospělých) je širokou i odbornouveřejností stále chápáno jako závažné a bezprostředně život ohrožující. Přestože se většina lidítéto nemoci obává, lékařské poznatky z posledních let vypovídají, že z onkologickéhoonemocnění se vyléčí a dlouhodobě přežívá více než 85 % dětí. (Adam, Z. a kol. 2010) Nadruhou stranu, jak uvádějí Adam, Z. a kol. (2010, s. 349), „i když jsou nádorová onemocněníu dětí vzácná (incidence 130-140:1 milion) a tvoří pouze jedno procento ze všech nádorův populaci, jsou v ekonomicky vyspělých krajinách na druhém místě příčin úmrtí u dětí do 15let věku, hned za úrazy. Jsou tedy nejčastějším onemocněním vedoucím ke smrti u dětí, a to ipřes fakt, že jsou ve vysokém procentu kurabilní.“ Dle nejnovějších vědeckých poznatků je rakovina genetické onemocnění. (srov.Dienstbier, Z. 2009; Vaďurová, H. 2006) „Ke vzniku rakoviny dochází tehdy, když jegenetickými nebo environmentálními faktory poškozena DNA takovým způsobem, že dojdek deregulaci buněčného dělení.“ (Vaďurová, H. 2006, s. 25) Buňky se tedy nekontrolovaně ačasto velmi rychle a nepřesně dělí a vzniká buď nádor benigní (nezhoubný) nebo maligní(zhoubný). Benigní nádor nemá schopnost vytvářet metastázy (šířit se do jiných částí těla),není proto pro organismus tak nebezpečný (je zde však riziko útlaku životně důležitých
  3. 3. orgánů). Maligní nádory však tuto schopnost mají a proto jsou pro organismus vícenebezpečné. (Vaďurová, H. 2006) Vzhledem k závažnosti onkologického onemocnění a vzhledem k dlouhodobémucharakteru jeho léčby je nutné zabývat se nejen léčbou daného onemocnění, ale celkovýmstavem pacienta (v našem případě dítěte), jeho cítěním a prožíváním situace, ve které senachází, potřebou podpory ze strany rodiny i odborníků, potřebou kontaktu s okolním světematd. Výše zmíněné lze shrnout pod pojem kvalita života. Zde je na místě uvést také definicizdraví dle Světové zdravotnické organizace (WHO): Zdraví je definováno jako „stav úplnéfyzické, psychické a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci.“ (Schwetzová, D. akol. 2010, s. 69) „WHO definuje kvalitu života jako jedincovu percepci jeho pozice, v životě kontextusvé kultury a hodnotového systému a ve vztahu k jeho cílům, očekáváním, normám a obavám.“(Schwetzová, D. a kol. 2010, s. 69) „V medicíně se prosazuje označení ‚Health RelatedQuality of Life‘, tedy ‚kvalita života týkající se zdraví‘… HRQOL vystihuje subjektivníprožívání nemoci a poskytované zdravotní péče. Jedná se o porovnání skutečného prožíváníjedince a zvládání sociálních rolí se stavem, který považuje za ideální.“ (Vaďurová, H. 2006,s. 64) Dle L. Pyšného (sec. cit. 2008 In Schwetzová, D. a kol. 2010, s. 68-69) „je kvalitaživota určována aktuálním zdravotním stavem pacienta a tím, jak se cítí a jak tento stavhodnotí. Velký význam hraje i úroveň soběstačnosti, pohyblivosti a schopnosti komunikovat.Dalšími okolnostmi, které ovlivňují kvalitu života jedince, může být motivace, rodinné apřátelské vztahy, životní prostředí a společenské klima.“ H. Vaďurová (2006, s. 75) uvádí, že „kvalita života dětí je definována jejich zájmy,zkušenostmi, cíli a ambicemi.“ Dále H. Vaďurová (2006, s. 75-76) uvádí čtyři faktory, kteréovlivňují kvalitu života dětí s onkologickým onemocněním: subjektivní, pociťovaný dopadnemoci (hodnocení situace závisí na vztahu skutečného zdravotního stavu a psychologickýchsymptomů), prostředí (zvládání nemoci rodinou, způsob komunikace s lékaři, s dítětem…),chronologický věk (mladší děti se soustředí na bezprostřední dopad nemoci, starší vnímajíspíše omezení ve společenském životě) a srovnání s okolím (zde záleží na tom, jestli sebudou srovnávat se zdravým vrstevníkem, nebo s vrstevníkem, který má také nějakou nemoc). Po úspěšném ukončení léčby je snaha život dítěte i jeho rodiny normalizovat.(Schwetzová, D. a kol. 2010) Dle J. Kouteckého a kol. (sec. cit. 2002 In Schwetzová, D. a kol.2010, s. 69) je kvalita života dětí po proběhlé léčbě definována jako „minimalizace vlivunemoci, léčby a jejích následků na celkový rozvoj dítěte.“ Dále J. Koutecký a kol. (sec. cit.
  4. 4. 2002 In Schwetzová, D. a kol. 2010) uvádějí, že tato kvalita života je úzce spjata s rodinnýmivztahy a vztahy s vrstevníky v přirozeném sociálním prostředí. Na zkvalitnění života dětí s onkologickým onemocněním a jejich rodin v průběhuléčby i po ní se v současné době podílí mnoho nestátních neziskových organizací. Při Klinicedětské onkologie Fakultní nemocnice Brno (KDO FN Brno) funguje již od roku 1999 Nadačnífond dětské onkologie KRTEK (dále KRTEK). Na webových stránkách (www.krtek-nf.cz)uvádí: „Naší hlavní prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče vprůběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky.“ Pro děti sonkologickým onemocněním a po něm a pro jejich rodiny KRTEK pořádá různé akce, výlety,tábory atp. v rámci areálu nemocnice, ale i mimo něj. Akce jsou otevřené také širokéveřejnosti, čímž dochází k resocializaci dětí s onkologickým onemocněním a jejich rodin.Podobnou podporu poskytuje také občanské sdružení HEIMA CZ (www.heima.eu), kterébylo založeno v roce 1991. Dnes působí jeho samostatné skupiny v Praze, Brně (výšezmiňovaný KRTEK), Olomouci (sdružení Šance, sancecz.org), Ostravě (www.haima.wz.cz),Plzni (www.haimaplzen.cz) a Českých Budějovicích.
  5. 5. Použité zdrojeADAM, Z.; KREJČÍ, M.; VORLÍČEK, J. Speciální onkologie: příznaky, diagnostika a léčbamaligních chorob. Vyd. 1. Praha : Galén, 2010. 417 s. ISBN 978-80-7262-648-9. 1. odborný zdroj 2. aktuální zdroj 3. objektivní a přesný zdroj 4. jde do hloubky tématu 5. erudovaní autořiDIENSTBIER, Z.; STÁHALOVÁ, V. Onkologie pro laiky. Vyd. 1. Praha : Liga protirakovině, 2009. 127 s. ISBN 978-80-86031-86-6. 1. zdroj zaměřený na širší veřejnost 2. aktuální zdroj 3. objektivní a přesný zdroj 4. obsahuje přehledně uspořádané základní informace 5. erudovaní autořiHEIMA CZ: občanské sdružení pro pomoc dětem s hematologickým a onkologickýmonemocněním [online]. Praha: HEIMA CZ, © 2012 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z:http://www.haima.eu/ 1. zdroj zaměřený na širší veřejnost 2. aktuální zdroj 3. šířka informací je dostatečná 4. důvěryhodný zdroj 5. strukturovaný zdrojHAIMA OSTRAVA: Občanské sdružení pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby [online].Ostrava: HAIMA OSTRAVA, 2004 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://www.haima.wz.cz/ 1. zdroj zaměřený na širší veřejnost 2. základní informace o sdružení 3. psán srozumitelným jazykem 4. důvěryhodný zdroj 5. strukturovaný zdroj
  6. 6. HEIMA: Unie pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby [online]. Plzeň: HEIMA, 2007 [cit.2012-12-28]. Dostupné z: http://www.haimaplzen.cz/ 1. zdroj zaměřený na širší veřejnost 2. psán srozumitelným jazykem 3. šířka informací je dostatečná 4. důvěryhodný zdroj 5. strukturovaný zdrojKRTEK: Nadační fond dětské onkologie [online]. Brno: KRTEK, 2012 [cit. 2012-12-28].Dostupné z: http://www.krtek-nf.cz/ 1. zdroj zaměřený na širší veřejnost 2. aktuální zdroj 3. šířka informací je dostatečná 4. důvěryhodný zdroj 5. strukturovaný zdrojSdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí,o.s. [online]. Olomouc: Sdružení Šance, 2012 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z:http://sancecz.org/ 1. zdroj zaměřený na širší veřejnost 2. aktuální zdroj 3. šířka informací je dostatečná 4. důvěryhodný zdroj 5. strukturovaný zdrojSCHWETZOVÁ, D.; VRÁNOVÁ, V. Kvalita života a využití volného času dětí potransplantaci kostní dřeně. Kontakt: Vědecký časopis Zdravotně sociální fakulty Jihočeskéuniverzity [online]. 2010, roč. XII, č. 1, s. 67-73 [cit. 2012-12-28]. ISSN 1212-4117.Dostupné z: http://www.zsf.jcu.cz/structure/utvary/edicni-oddeleni/periodika/kontakt/jednotliva-cisla-casopisu-kontakt-podle-rocniku/kontakt-2010/1-2010/kvalita-zivota-a-vyuziti-volneho-casu-deti-po-transplantaci-kostni-drene/ 1. odborný zdroj 2. aktuální zdroj 3. objektivní a přesný zdroj 4. obsahuje základní přehled o problematice 5. erudovaní autoři
  7. 7. VAĎUROVÁ, H. Sociální aspekty kvality života v onkologii. Vyd. 1. Brno : MSD, 2006.148 s. ISBN 80-86633-60-8. 1. odborný zdroj 2. důvěryhodný zdroj 3. objektivní a přesný zdroj 4. jde do hloubky tématu 5. erudovaná autorka

×