Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/2013): Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παροχή υπηρεσιών υγείας

Paraskevi Koufopoulou
Paraskevi Koufopoulouτ. Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ. Κυκλάδων [Ν.Π.Δ.Δ.] at Ministry of Health & Social Solidarity
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην παροχή υπηρεσιών υγείας στην
Ελλάδα, την εποχή του Μνημονίου

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ,
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
Μ.Β.Α. St., Msc., BSc., Οικονομολόγος της Υγείας
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
τ. Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ. Κυκλάδων (Ν.Π.Δ.Δ.)
BSc. Κοινωνικής Πολιτικής
MSc. Κράτος & Δημόσια Πολιτική (Διοικητικής Επιστήμης)
Υγεία: Η εποχή της μετάβασης
- Κατά τον Π.Ο.Υ. υγεία θεωρείται η κατάσταση πλήρους
σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ανθρώπου
και όχι απλώς η απουσία της αρρώστιας ή της αναπηρίας.
- Η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας
περιλαμβάνει υπηρεσίες πρόληψης, αγωγής και προαγωγής
υγείας.
- Στην εποχή του Μνημονίου, στην λογική περιορισμού
των δημοσίων δαπανών επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος
της κεντρικής διοίκησης και των υπηρεσιών υγείας με την
παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υγείας από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) και την ανασύσταση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.)
- Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη.
- Η Π.Φ.Υ., είναι η βασική φροντίδα βασισμένη σε επιστημονικά
τεκμηριωμένες & κοινωνικά αποδεκτές μεθόδους και τεχνολογία.
Η φροντίδα αυτή είναι στη διάθεση όλων των πολιτών και
παρέχεται με την πλήρη συμμετοχή και σε κόστος που η
κοινότητα και η χώρα μπορούν να επωμισθούν σε κάθε στάδιο
ανάπτυξης της, μέσα στο πνεύμα της αυτοδυναμίας και της
αυτοδιάθεσης [Διακήρυξη Alma Ata, 1978].
- Γενική, προσβάσιμη, ολοκληρωμένη, συνεχής, ομαδική,
ολιστική, προσωπική, προσανατολισμένη στην οικογένεια,
συντονισμένη, εμπιστευτική αλλά κυρίως υποστηρικτική.
Η Π.Φ.Υ. & η δημόσια υγεία
- Άρ. 1, του Ν. 3235/2004 ('Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας', Φ.Ε.Κ. 53/18.2.2004, τ. Α').
- Παρέχεται, από τα Κ.Υ. του Ε.Σ.Υ. και τα Περιφερειακά
τους Ιατρεία, της μονάδες Π.Φ.Υ. των Ο.Κ.Α. που
μετονομάζονται σε Κ.Υ. του οικείου Ο.Κ.Α., τα εξωτερικά
ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., τις μονάδες
παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. των Ο.Τ.Α., αλλά και από
άλλους φορείς που συνδέονται οργανωτικά (ή
λειτουργικά) με τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. (αρ. 2, Ν.
3235/2004).
Η Π.Φ.Υ. & Τοπική Αυτοδιοίκηση
Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η παροχή
εξατομικευμένης φροντίδας = εδραίωση ιδιαίτερης
σχέσης.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.
Πίνακας 1
“Δέκα κανόνες για την επίτευξη
της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας”

ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

2.

Η

επαγγελματική

αυτονομία

καλλιεργεί

παρέχεται στη βάση μακροχρόνιων

1. Η φροντίδα

1. Η φροντίδα παρέχεται στη βάση επισκέψεων.

θεραπευτικών σχέσεων.
τη

2.

Η

φροντίδα

προσαρμόζεται

στις

εξειδικευμένες

διαφοροποίηση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

ανάγκες του ασθενούς.

3.

3. Ο ασθενής αποτελεί την πηγή του ελέγχου επί των

Οι

επαγγελματίες

ελέγχουν

την

παρεχόμενη

φροντίδα.

παρεχομένων υπηρεσιών.
4.

4. Η πληροφορία συνιστά ένα 'αρχείο'.

Η

γνώση

πληροφορία

μοιράζεται

με

κυκλοφορεί

περισσότερους

ελεύθερα,

στο

και

η

πλαίσιο

προστασίας ευαίσθητων δεδομένων.
5. Οι αποφάσεις βασίζονται στην εξειδικευμένη

5.

εκπαίδευση και την εμπειρία.

εμπεριστατωμένης ανάλυσης.

Πηγή: Σουλιώτης Κ. (27/11/2009): σ. 3.

Οι

αποφάσεις

λαμβάνονται

στη

βάση
Ο Ν. 3852/2010 & η παροχή
υπηρεσιών υγείας από τους Ο.Τ.Α.
- Μειώθηκαν τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης από 5 σε 3.
- Καταργήθηκαν οι Κοινότητες και τα Επαρχεία, οι Ν.Α. και οι
αρμοδιότητες τους μεταβιβάστηκαν στις 13 Περιφέρειες.
- Μειώθηκαν οι Δήμοι από 914 σε 325 και δημιουργήθηκαν οι 7
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
- Κάποιες από τις αρμοδιότητες των Υ.ΠΕ. θα μεταφερθούν στους
Ο.Τ.Α. α' & β' βαθμού.
- Για τα νοσοκομεία θα συσταθεί ενιαίος φορέας υγείας (νοσοκομεία του
Ε.Σ.Υ., ιατρεία του Ι.Κ.Α., τα δημοτικά ιατρεία και κάθε άλλη δομή που
παρέχει Π.Φ.Υ., στοιχειώδη περίθαλψη κλπ).
- Δήμοι = Π.Φ.Υ. (Κέντρα Υγείας, Ιατρεία κλπ) + αρμοδιότητες
Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας των καταργηθεισών
Ν.Α.
Δήμοι & παροχή υπηρεσιών υγείας
- Αρ. 15, Ν. 3172/2003, αρ. 75, Ν. 3464/2006, αρ. 94. Ν. 3852/2010.

- Ν. 3463/2006 (αρ. 75, παρ. δ, εδ. ε'):
1. Εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν
στην υποστήριξη & κοινωνική φροντίδα της βρεφικής & παιδικής
ηλικίας και της τρίτης ηλικίας (βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία,
ορφανοτροφεία, κέντρα ανοιχτής περίθαλψης & ημερήσιας φροντίδας,
ψυχαγωγίας & αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ).
2. Εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις & προγράμματα
που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη & φροντίδα ευπαθών
κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας & την
προαγωγή ψυχικής υγείας (δημοτικά ιατρεία ή κοινοτικά ιατρεία,
κέντρα αγωγής υγείας, υποστήριξης &ι αποκατάστασης ατόμων με
αναπηρία, κέντρα ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας & βίας κατά συνοικούντων προσώπων
& κέντρα πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών).
Πίνακας 2
“Οι συχνότερες υπηρεσίες υγείας από τους Δήμους”
Α/Α

Δράσεις Υγείας από Δήμους

1

Κ.Α.Π.Η., Κ.Η.Φ.Η., Λέσχες Φιλίας

2

Βρεφονηπιακοί & Σταθμοί

3

Ιατρεία & Πολυϊατρεία

4

Ειδικά Κέντρα Υγείας & Πρόνοιας

5

Κέντρα ψυχοκοινωνικής στήριξης & απεξάρτησης

6

Κέντρα υποστήριξης & αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες

Πηγή: Φραγκεδάκη Μ. (Μάρτιος 2011): σ. 58.
Περιφέρειες
& παροχή υπηρεσιών υγείας
- Αρ. 11, παρ. 3, Ν. 3172/2003, αρ. 14, παρ. 1, εδ. α' του Ν. 3370/2005 & Κεφ. Ε', αρ. 186,
υπ. Ζ' του Ν. 3852/2010.
- Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, αρ. 11, παρ. 3, Ν. 3172/2003 [Τμήμα Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας & Επαγγελμάτων Υγείας, Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Περιβάλλοντος,
Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας, Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Τμήμα
Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Τμήμα Πρόνοιας].

- Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, αρ.
1, παρ. 3, εδ. η' & αρ. 25 – 28, των Π.Δ. των Περιφερειών:
1. Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας.
2. Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας.
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας:
Διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας & της ευεξίας
του πληθυσμού, τοπικού, παγκόσμιου, μετακινούμενου
& μη, μέσω πολυτομεακών συνεργασιών
& πρακτικών που αποσκοπούν στην προάσπιση
& προαγωγή της υγείας & της ευεξίας του ατόμου ώστε
να είναι ικανό να αναπτύξει τον έλεγχο πάνω στην υγεία
του & να τη βελτιώσει, στον εκσυγχρονισμό, τον έλεγχο
& την προστασία των επαγγελμάτων & των υπηρεσιών
υγείας, με σαφή προσανατολισμό στην ποιότητα ζωής ασθενών
& μη, & με βάση τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού, καθώς και την προστασία & προαγωγή
της υγείας με την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής υγείας,
πρόληψης & προαγωγής της υγείας,
καθώς & αρμοδιότητες υγειονομικού ελέγχου,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας:
Ασκούν αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα
που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους,
ΑΜΕΑ & ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες,
καθώς & αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική
& οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού,
στη διεξαγωγή ερευνών για την πρόληψη
& αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται
με τη λειτουργία της κοινωνίας & τέλος σε
θέματα που αφορούν την ενίσχυση & την προαγωγή
του αθλητισμού & του πολιτισμού.
Περιφέρειες & παροχή υπηρεσιών υγείας

Συνδράμουν υποστηρικτικά
τις δράσεις των Δήμων εφαρμόζοντας
κατευθύνσεις από την Κεντρική Διοίκηση

Και στις 13 Περιφέρειες υλοποιούνται
προγράμματα παροχής υπηρεσιών υγείας
Σχήμα 1
“Επέκταση της δράσης
του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ. Κυκλάδων στις Κυκλάδες (24 νησιά)”
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
(Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων)

2η Υγειονομική Περιφέρεια
Πειραιώς & Αιγαίου

Δήμος Κέας
11 – 14/4/2011

Κέντρο Εκπαίδευσης,
Κοινωνικής Υποστήριξης
& Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες
(Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ.) Κυκλάδων

Νηπιαγωγείο
& Δ.Σ. Κέας

Πρόγραμμα
“Βοήθεια στο Σπίτι”
Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Κέας

Εξετάστηκαν 232 άτομα,
εκ των οποίων 205 παιδιά
των Νηπιαγωγείων & των Δ.Σ.
της Κέας. Το 14% των παιδιών
(28) παραπέμφθηκαν
για περαιτέρω εξετάσεις.
Μόλις 12 άτομα
είχαν σακχαρώδη διαβήτη
& 10 άτομα ήταν
άνω των 65 ετών.

Πηγή: Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ. Κυκλάδων (2011)

Δήμος Άνδρου
29/6 – 1/7/2011
Δ.Σ. Χώρας

Πρόγραμμα
“Βοήθεια στο Σπίτι”
Γυμνάσιο – Λύκειο
Γαυρίου

Εξετάστηκαν 103 άτομα.
1. Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγωγής Υγείας
“Πρόληψη της τυφλότητας” Εξετάστηκαν με το
ειδικό τέστ οπτικής τοξύτητας (Dr. N. KOZEIS) 47 μαθητές
των Νηπιαγωγείων & των Δ.Σ. όπου 4
παραπέμφθηκαν για περαιτέρω εξέταση
2. Πρόγραμμα “Πρόληψη του Σακχαρώδους Διαβήτη:
Εξετάστηκαν 84 άτομα απ' όπου 4 άτομα δέχθηκαν
συμβουλές & συστάσεις.
3. 2 επισκέψεις στο Γυμνάσιο – Λύκειο Γαυρίου
ατόμων με αναπηρία.
4. Τέσσερις επισκέψεις με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο
στις περιοχές Κορθίου,
Απροβάτου, Μεσσαριάς & Γαυρίου
Σχήμα 2
“Η μεταρρυθμιστική πρόταση της Επιτροπής
.
του Παύλου Θεοδωράκη + Task Force”

Στόχος: Η δημιουργία ενός καθολικού, ενιαίου και ολοκληρωμένου
συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υπό την εποπτεία των
Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠε) με στόχο τη συνέχεια στη φροντίδα, την
ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την
αποδοτικότητα.

Πηγή: Θεοδωράκης Π. κ.α. (Σεπτέμβριος 2013): σ. 101 .
Σχήμα 3
“Η μεταρρυθμιστική πρόταση
της Επιτροπής του Κυριάκου Σουλιώτη”

Πηγή: Σουλιώτης Κ. κ.α. (Σεπτέμβριος 2013): σ. 17 .
Σχήμα 4
“Η μεταρρυθμιστική πρόταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”
Ένα Δίκτυο Π.Φ.Υ. ανά Καλλικρατικό Δήμο:
Τα δίκτυα Π.Φ.Υ. προκύπτουν με βάση την Τ.Α.
& ανήκουν σ' ένα οργανωτικό σχήμα, ενώ ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναλαμβάνει τη διοίκηση, τον
προγραμματισμό, τον συντονισμό & τον έλεγχο
των δράσεων Π.Φ.Υ. ενώ διαχειρίζεται & τον
ενιαίο προϋπολογισμό Π.Φ.Υ. Τα κριτήρια για την
συγκρότηση των δικτύων καθορίζονται από το
μέγεθος του πληθυσμού αναφοράς, την
προσβασιμότητα & τις γεωγραφικές αποστάσεις,
τα ιατρικά ιστορικά δεδομένα & τις τάσεις
μετακίνησης του πληθυσμού.
Νομαρχιακό Δίκτυο Π.Φ.Υ.
ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.):

Πηγή: Αθανασάκης Κ. κ.α (Οκτώβριος 2013): σ. 8.

Σε κάθε Π.Ε. λειτουργεί το νομαρχιακό δίκτυο
Π.Φ.Υ. με κλειστό προϋπολογισμό που
περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών Π.Φ.Υ. του
Νομού & για παροχή & για αγορά. Το δίκτυο αυτό
έχει ένα κεντρικό πυρήνα, τη Νομαρχιακή
Μονάδα Αναφοράς Υγείας, η οποία είναι
υπεύθυνη & εποπτεύει τα επιμέρους δίκτυα των
Καλλικρατικών Δήμων της Π.Ε. Στη Νομαρχιακή
Μονάδα υπάγονται οι Τοπικές Μονάδες Υγείας
(Τ.Μ.Υ.), οι συμβεβλημένοι γιατροί & τα
Περιφερειακά Ιατρεία της Π.Ε.
Σχήμα 5
“Η μεταρρυθμιστική πρόταση της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.”
Χαρακτηριστικά:
Αρχές:
- Καθολικότητα.
- Κοινωνικός έλεγχος & συμμετοχή της
κοινότητας στη λήψη των αποφάσεων.
- Ολιστική αντίληψη για την προάσπιση
της υγείας.

1. Προσανατολισμός στην πρόληψη & την προαγωγή
υγείας. Οι παρεμβάσεις σε τόπους κατοικίας &
εργασίας πρέπει να Αποτελούν οργανικό συστατικό
της λειτουργίας τους.
2. Οργάνωση στη βάση του Κ.Υ. σε πόλεις &
αγροτικές περιοχές, όπου τα Κ.Υ. διασυνδέονται
λειτουργικά με τα νοσοκομεία.
3. Βασικός θεσμός λειτουργίας της Π.Φ.Υ. είναι ο
οικογενειακός γιατρός.
4. Ανάπτυξη τοπικών πολιτικών & προγραμμάτων για
ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.

Έμφαση:
1. Η παροχή υπηρεσιών θα είναι προϊόν ενιαίου σχεδιασμού σε τοπική
κλίμακα με βάση τις πανελλαδικές γενικές κατευθύνσεις και αρχές
λειτουργίας.
2. Σε κάθε Υ.ΠΕ. λειτουργεί περιφερειακό συμβούλιο ΠΦΥ με
ανάλογη σύνθεση: υποδιοικητής υγ/κής περιφέρειας, συντονιστές των
ΚΥ της περιφέρειας, εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των
γιατρών και των νοσηλευτριών/των, εργατικών κέντρων, Τ.Α.
3. Μετά από κάθε σύσκεψη συγκαλείται με ευθύνη του συντονιστή του
ΚΥ συνέλευση όλου του προσωπικού. Στις συνελεύσεις αυτές το
προσωπικό ενημερώνεται από το ΔΣ για το επίπεδο ικανοποίησης των
αναγκών της τοπικής κοινωνίας και αποφασίζονται μέτρα για την
βελτίωση της λειτουργίας του ΚΥ όπου χρειάζεται.

Πηγή: Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. (22/10/2013): σ. 1 – 4.
Σχήμα 6
“Η πρόταση του Αναπλ. Καθηγητή κ. Νίκου Πολύζου (Δ.Π.Θ.)”
1. Να δοθούν κίνητρα,
ώστε οι υπό ειδικότητα γιατροί
να προτιμούν την ειδικότητα
της Γενικής Ιατρικής.

4.Επαναπροσανατολισμός
της διάρθρωσης του προσωπικού
μέσα από την προώθηση
επαγγελμάτων υγείας που προσαρμόζονται
καλύτερα στην Π.Φ.Υ. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι ο εξέχουσας σημασίας
ρόλος (& αριθμός) των νοσηλευτών
& των μαιών, που εντοπίστηκε
στην Π.Φ.Υ. προηγμένων
ευρωπαϊκών χωρών.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

2.Μια ορθολογικότερη
γεωγραφική κατανομή των γιατρών
& μέσω αυτού θα εξαλειφθεί
το φαινόμενο προσέλκυσης
παρόχων, αλλά & ασθενών
στα αστικά κέντρα,

5.Θα πρέπει να αποτελεί
εχέγγυο η πλήρης κάλυψη
του συνόλου των ασφαλισμένων
με την υιοθέτηση ενός βασικού
πακέτου παρεχομένων
υπηρεσιών.

3.Αναβάθμιση του ρόλου
των Κ.Υ. & Π.Ι. της Περιφέρειας,
ώστε να παρέχονται
σε αυτά αποτελεσματικές
υπηρεσίες Π.Φ.Υ. τις οποίες οι
ασθενείς θα προτιμούν έναντι
των περισσότερο δαπανηρών
υπηρεσιών των
νοσοκομειακών μονάδων,

6.Θα πρέπει να αναπτυχθεί
ένα σύστημα αξιολόγησης
των παρεχομένων υπηρεσιών

Σύστημα Π.Φ.Υ. των δημοσίων δομών, υπό τον έλεγχο
των Υ.ΠΕ.
που θα συμβάλλονται για τις υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας (αλλά & δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας)
περίθαλψης με τον ΕΟΠΥΥ (για την κοινωνική ασφάλιση)
& με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών (για την
ιδιωτική ασφάλιση), αλλά & με τη δυνατότητα να
συμβληθούν με ατομική επιλογή, οι καλύτεροι από το
σύνολο των γιατρών της χώρας, που το επιθυμούν.

Πηγή: Νεγκής Α. (Σεπτέμβριος 2013: σ. 34 - 40.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
- Στενή σχέση πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας & τριτοβάθμιας
περίθαλψης.
- Μέχρι πρότεινος ήταν απαξιωμένος & τυποποιημένος ο ρόλος
της Τ.Α. στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
- Με το Μνημόνιο παράλληλα με την τάση εξορθολογισμού των
δημοσίων δαπανών κυριαρχεί η τάση ανασυγκρότησης των
υπηρεσιών υγείας με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση
του κάθε ασθενούς και των οικείων του.
- Η Τ.Α. τέθηκε σε νέες βάσεις με το Ν. 3852/2010 ενώ
περιορίστηκαν τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και
μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στους Δήμους (από τις Κοινότητες
που έκλεισαν) & στις Περιφέρειες (από τις Ν.Α. όπου &
καταργήθηκαν).
- ΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Τ.Α. ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΗΝ
ΑΓΩΓΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΤΟΙΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ = ΩΣΤΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
- Ενδυνάμωση της Π.Φ.Υ. από την Τ.Α. με παράλληλα ενίσχυση των ιδιαίτερων σχέσεων της

με την δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια περίθαλψη, ωστέ να υπάρχει ολοκληρωμένο
σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, μέσω της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας
καθώς μόνο με παρέμβαση σε πληθυσμούς – στόχους (και όχι γενικά και αόριστα) θα έχουν
απτά και αξιόπιστα δεδομένα/αποτελέσματα, μέσω θεσμικής θωράκισης της παροχής
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. από τις δομές της Τ.Α. και ελαχιστοποίησης των γραφειοκρατικών
διαδικασιών.
- Εθνικό Συντονιστικό Όργανο για την παροχή υπηρεσιών υγείας από την Π.Φ.Υ.
- Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ. Προνοίας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας καθώς & κάποιων αρμοδιοτήτων από το
Υπουργείο Εσωτερικών (αναφορικά με επιδόματα) ώστε σταδιακά να δομείται ένα
ολοκληρωμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας & πρόνοιας από την Τ.Α.
- Έντονη συμμετοχή των Μ.Κ.Ο. και των άτυπων δικτύων κοινωνικής φροντίδας στο έργο
της Τ.Α. με παράλληλη συνέχεια προγραμμάτων όπως π.χ. το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο
Σπίτι”. Ωστόσο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης παρατηρείται επανεμφάνιση ασθενειών
που θεωρούντο ξεχασμένες οπότε και θα πρέπει να επανασχεδιαστεί το υγειονομικό
μοντέλο των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. τόσο των Δήμων όσο και των Περιφερειών
- Στις Περιφέρειες, θα πρέπει να υλοποιούνται προγράμματα πρόληψης, αγωγής και
προαγωγής υγείας υποστηρικτικά στους Δήμους μιας και αυτοί έχουν περιορισμένους
οικονομικούς πόρους (π.χ. Πρόγραμμα Δράσης του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ. Κυκλάδων με
υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) οπότε και οι Ο.Τ.Α. Β΄βαθμού παίζουν
καταλυτικό ρόλο.
- ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΜΕ ΥΛΙΚΟΥΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ &
20
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. + ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ.
21
1 of 21

Recommended

“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ... by
“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ...“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ...
“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ...Gavriil Kouris
416 views37 slides
41 (2) by
41 (2)41 (2)
41 (2)Iwanna Moura
394 views105 slides
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη by
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηΘεόδωρος Γκιώσης
324 views4 slides
Greece country report final layout mhe by
Greece country report final layout  mheGreece country report final layout  mhe
Greece country report final layout mheΘεόδωρος Γκιώσης
310 views8 slides
Final greece country report mhe by
Final greece country report mheFinal greece country report mhe
Final greece country report mheΘεόδωρος Γκιώσης
66 views6 slides
η υγεία των παιδιών στην σύγχρονη κοινωνία by
η υγεία των παιδιών στην σύγχρονη κοινωνίαη υγεία των παιδιών στην σύγχρονη κοινωνία
η υγεία των παιδιών στην σύγχρονη κοινωνίαYannis Markovits
308 views6 slides

More Related Content

What's hot

Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5 by
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5Θεόδωρος Γκιώσης
649 views12 slides
ATOM by
ATOMATOM
ATOMAtomistes
90 views7 slides
ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ by
ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣElina Miaouli
113 views8 slides
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7 by
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7Θεόδωρος Γκιώσης
629 views12 slides
υγεια δικαιωματα και υποχρεωσεις by
υγεια δικαιωματα και υποχρεωσειςυγεια δικαιωματα και υποχρεωσεις
υγεια δικαιωματα και υποχρεωσειςepal_ale
252 views10 slides

What's hot(14)

ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ by Elina Miaouli
ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Elina Miaouli113 views
υγεια δικαιωματα και υποχρεωσεις by epal_ale
υγεια δικαιωματα και υποχρεωσειςυγεια δικαιωματα και υποχρεωσεις
υγεια δικαιωματα και υποχρεωσεις
epal_ale252 views
Kids pro by ykafrits
Kids proKids pro
Kids pro
ykafrits1K views
22 - 24/11/2013: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικ... by Paraskevi Koufopoulou
22 - 24/11/2013: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικ...22 - 24/11/2013: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικ...
22 - 24/11/2013: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικ...
Γνωριμία με τους ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδας by Veronika Dimitrakopoulou
Γνωριμία με τους ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδαςΓνωριμία με τους ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδας
Γνωριμία με τους ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδας
η πφυ στην ελλάδα σήμερα by Sofia Dimopoulou
η πφυ στην ελλάδα σήμεραη πφυ στην ελλάδα σήμερα
η πφυ στην ελλάδα σήμερα
Sofia Dimopoulou1.3K views

Viewers also liked

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ by
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗMarygas
334 views17 slides
2012 soil to spoon macde poster contest_powerpoint_2 by
2012 soil to spoon macde poster contest_powerpoint_22012 soil to spoon macde poster contest_powerpoint_2
2012 soil to spoon macde poster contest_powerpoint_2Chere Elenbaas
229 views16 slides
Overview by
OverviewOverview
OverviewChere Elenbaas
214 views3 slides
Balance general clasificado by
Balance general clasificadoBalance general clasificado
Balance general clasificadoJuan David Flores
370 views29 slides
Eπιχειρειν και Συνεταιρίζεσθαι by
Eπιχειρειν και ΣυνεταιρίζεσθαιEπιχειρειν και Συνεταιρίζεσθαι
Eπιχειρειν και Συνεταιρίζεσθαιnotasiako
322 views57 slides

Viewers also liked(9)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ by Marygas
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Marygas334 views
2012 soil to spoon macde poster contest_powerpoint_2 by Chere Elenbaas
2012 soil to spoon macde poster contest_powerpoint_22012 soil to spoon macde poster contest_powerpoint_2
2012 soil to spoon macde poster contest_powerpoint_2
Chere Elenbaas229 views
Eπιχειρειν και Συνεταιρίζεσθαι by notasiako
Eπιχειρειν και ΣυνεταιρίζεσθαιEπιχειρειν και Συνεταιρίζεσθαι
Eπιχειρειν και Συνεταιρίζεσθαι
notasiako322 views
Test1 by prasino
Test1Test1
Test1
prasino249 views
Draseis by St Na
DraseisDraseis
Draseis
St Na241 views
Gewgrafika_diamerismata_d1_2010 by Evelyn G.
Gewgrafika_diamerismata_d1_2010Gewgrafika_diamerismata_d1_2010
Gewgrafika_diamerismata_d1_2010
Evelyn G.13.5K views

Similar to Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/2013): Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παροχή υπηρεσιών υγείας

Αναφορά δράσης Εκψυ by
Αναφορά δράσης ΕκψυΑναφορά δράσης Εκψυ
Αναφορά δράσης ΕκψυΘεόδωρος Γκιώσης
1.9K views37 slides
Activity report 2019 website by
Activity report 2019 websiteActivity report 2019 website
Activity report 2019 websiteIoannis Pompogiatzis
1.1K views40 slides
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ... by
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...Θεόδωρος Γκιώσης
2.1K views30 slides
Tο νομοσχέδιο που καταργεί τον ΕΟΠΥΥ και δημιουργεί το νέο φορέα που θα ονομά... by
Tο νομοσχέδιο που καταργεί τον ΕΟΠΥΥ και δημιουργεί το νέο φορέα που θα ονομά...Tο νομοσχέδιο που καταργεί τον ΕΟΠΥΥ και δημιουργεί το νέο φορέα που θα ονομά...
Tο νομοσχέδιο που καταργεί τον ΕΟΠΥΥ και δημιουργεί το νέο φορέα που θα ονομά...forkeratea
1.6K views13 slides
THERAPON Presentation - 2005 GR by
THERAPON Presentation - 2005 GRTHERAPON Presentation - 2005 GR
THERAPON Presentation - 2005 GRConstantinos Parissis
263 views85 slides
παρουσίαση κοινωνικών δομών υποστηρικτικών στο πλαίσιο του σχολείου (1) by
παρουσίαση κοινωνικών δομών υποστηρικτικών στο πλαίσιο του σχολείου (1)παρουσίαση κοινωνικών δομών υποστηρικτικών στο πλαίσιο του σχολείου (1)
παρουσίαση κοινωνικών δομών υποστηρικτικών στο πλαίσιο του σχολείου (1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
1.2K views47 slides

Similar to Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/2013): Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παροχή υπηρεσιών υγείας (20)

συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ... by Θεόδωρος Γκιώσης
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
Tο νομοσχέδιο που καταργεί τον ΕΟΠΥΥ και δημιουργεί το νέο φορέα που θα ονομά... by forkeratea
Tο νομοσχέδιο που καταργεί τον ΕΟΠΥΥ και δημιουργεί το νέο φορέα που θα ονομά...Tο νομοσχέδιο που καταργεί τον ΕΟΠΥΥ και δημιουργεί το νέο φορέα που θα ονομά...
Tο νομοσχέδιο που καταργεί τον ΕΟΠΥΥ και δημιουργεί το νέο φορέα που θα ονομά...
forkeratea1.6K views
Δίκαιο της Υγείας (4η παρουσίαση).pdf by EleniVasiloudi2
Δίκαιο της Υγείας (4η παρουσίαση).pdfΔίκαιο της Υγείας (4η παρουσίαση).pdf
Δίκαιο της Υγείας (4η παρουσίαση).pdf
EleniVasiloudi232 views
Φυσική Ε΄. Ενότητα 4. Κεφάλαιο 1: ΄΄Ισορροπημένη Διατροφή΄΄ by Χρήστος Χαρμπής
Φυσική Ε΄. Ενότητα 4. Κεφάλαιο 1: ΄΄Ισορροπημένη Διατροφή΄΄Φυσική Ε΄. Ενότητα 4. Κεφάλαιο 1: ΄΄Ισορροπημένη Διατροφή΄΄
Φυσική Ε΄. Ενότητα 4. Κεφάλαιο 1: ΄΄Ισορροπημένη Διατροφή΄΄
2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. Δόκιος by Starttech Ventures
2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. Δόκιος2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. Δόκιος
2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. Δόκιος
Starttech Ventures126 views
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού by Evangelos Fragkoulis
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ by ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ισορροπημένη διατροφή και η άσκηση by Αννα Παππα
Ισορροπημένη διατροφή και η άσκησηΙσορροπημένη διατροφή και η άσκηση
Ισορροπημένη διατροφή και η άσκηση
Αννα Παππα11.5K views
A10_ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ_ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ___ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.pdf by maraki998
A10_ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ_ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ___ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.pdfA10_ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ_ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ___ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.pdf
A10_ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ_ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ___ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.pdf
maraki9985 views

Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/2013): Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παροχή υπηρεσιών υγείας

 • 1. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παροχή υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, την εποχή του Μνημονίου 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Μ.Β.Α. St., Msc., BSc., Οικονομολόγος της Υγείας 3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ τ. Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ. Κυκλάδων (Ν.Π.Δ.Δ.) BSc. Κοινωνικής Πολιτικής MSc. Κράτος & Δημόσια Πολιτική (Διοικητικής Επιστήμης)
 • 2. Υγεία: Η εποχή της μετάβασης - Κατά τον Π.Ο.Υ. υγεία θεωρείται η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ανθρώπου και όχι απλώς η απουσία της αρρώστιας ή της αναπηρίας. - Η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνει υπηρεσίες πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας. - Στην εποχή του Μνημονίου, στην λογική περιορισμού των δημοσίων δαπανών επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος της κεντρικής διοίκησης και των υπηρεσιών υγείας με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υγείας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) και την ανασύσταση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)
 • 3. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) - Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη. - Η Π.Φ.Υ., είναι η βασική φροντίδα βασισμένη σε επιστημονικά τεκμηριωμένες & κοινωνικά αποδεκτές μεθόδους και τεχνολογία. Η φροντίδα αυτή είναι στη διάθεση όλων των πολιτών και παρέχεται με την πλήρη συμμετοχή και σε κόστος που η κοινότητα και η χώρα μπορούν να επωμισθούν σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της, μέσα στο πνεύμα της αυτοδυναμίας και της αυτοδιάθεσης [Διακήρυξη Alma Ata, 1978]. - Γενική, προσβάσιμη, ολοκληρωμένη, συνεχής, ομαδική, ολιστική, προσωπική, προσανατολισμένη στην οικογένεια, συντονισμένη, εμπιστευτική αλλά κυρίως υποστηρικτική.
 • 4. Η Π.Φ.Υ. & η δημόσια υγεία - Άρ. 1, του Ν. 3235/2004 ('Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας', Φ.Ε.Κ. 53/18.2.2004, τ. Α'). - Παρέχεται, από τα Κ.Υ. του Ε.Σ.Υ. και τα Περιφερειακά τους Ιατρεία, της μονάδες Π.Φ.Υ. των Ο.Κ.Α. που μετονομάζονται σε Κ.Υ. του οικείου Ο.Κ.Α., τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., τις μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. των Ο.Τ.Α., αλλά και από άλλους φορείς που συνδέονται οργανωτικά (ή λειτουργικά) με τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. (αρ. 2, Ν. 3235/2004).
 • 5. Η Π.Φ.Υ. & Τοπική Αυτοδιοίκηση Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η παροχή εξατομικευμένης φροντίδας = εδραίωση ιδιαίτερης σχέσης. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.
 • 6. Πίνακας 1 “Δέκα κανόνες για την επίτευξη της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας” ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 2. Η επαγγελματική αυτονομία καλλιεργεί παρέχεται στη βάση μακροχρόνιων 1. Η φροντίδα 1. Η φροντίδα παρέχεται στη βάση επισκέψεων. θεραπευτικών σχέσεων. τη 2. Η φροντίδα προσαρμόζεται στις εξειδικευμένες διαφοροποίηση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. ανάγκες του ασθενούς. 3. 3. Ο ασθενής αποτελεί την πηγή του ελέγχου επί των Οι επαγγελματίες ελέγχουν την παρεχόμενη φροντίδα. παρεχομένων υπηρεσιών. 4. 4. Η πληροφορία συνιστά ένα 'αρχείο'. Η γνώση πληροφορία μοιράζεται με κυκλοφορεί περισσότερους ελεύθερα, στο και η πλαίσιο προστασίας ευαίσθητων δεδομένων. 5. Οι αποφάσεις βασίζονται στην εξειδικευμένη 5. εκπαίδευση και την εμπειρία. εμπεριστατωμένης ανάλυσης. Πηγή: Σουλιώτης Κ. (27/11/2009): σ. 3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στη βάση
 • 7. Ο Ν. 3852/2010 & η παροχή υπηρεσιών υγείας από τους Ο.Τ.Α. - Μειώθηκαν τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης από 5 σε 3. - Καταργήθηκαν οι Κοινότητες και τα Επαρχεία, οι Ν.Α. και οι αρμοδιότητες τους μεταβιβάστηκαν στις 13 Περιφέρειες. - Μειώθηκαν οι Δήμοι από 914 σε 325 και δημιουργήθηκαν οι 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. - Κάποιες από τις αρμοδιότητες των Υ.ΠΕ. θα μεταφερθούν στους Ο.Τ.Α. α' & β' βαθμού. - Για τα νοσοκομεία θα συσταθεί ενιαίος φορέας υγείας (νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., ιατρεία του Ι.Κ.Α., τα δημοτικά ιατρεία και κάθε άλλη δομή που παρέχει Π.Φ.Υ., στοιχειώδη περίθαλψη κλπ). - Δήμοι = Π.Φ.Υ. (Κέντρα Υγείας, Ιατρεία κλπ) + αρμοδιότητες Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας των καταργηθεισών Ν.Α.
 • 8. Δήμοι & παροχή υπηρεσιών υγείας - Αρ. 15, Ν. 3172/2003, αρ. 75, Ν. 3464/2006, αρ. 94. Ν. 3852/2010. - Ν. 3463/2006 (αρ. 75, παρ. δ, εδ. ε'): 1. Εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη & κοινωνική φροντίδα της βρεφικής & παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας (βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοιχτής περίθαλψης & ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας & αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ). 2. Εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις & προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη & φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας & την προαγωγή ψυχικής υγείας (δημοτικά ιατρεία ή κοινοτικά ιατρεία, κέντρα αγωγής υγείας, υποστήριξης &ι αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρα ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας & βίας κατά συνοικούντων προσώπων & κέντρα πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών).
 • 9. Πίνακας 2 “Οι συχνότερες υπηρεσίες υγείας από τους Δήμους” Α/Α Δράσεις Υγείας από Δήμους 1 Κ.Α.Π.Η., Κ.Η.Φ.Η., Λέσχες Φιλίας 2 Βρεφονηπιακοί & Σταθμοί 3 Ιατρεία & Πολυϊατρεία 4 Ειδικά Κέντρα Υγείας & Πρόνοιας 5 Κέντρα ψυχοκοινωνικής στήριξης & απεξάρτησης 6 Κέντρα υποστήριξης & αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες Πηγή: Φραγκεδάκη Μ. (Μάρτιος 2011): σ. 58.
 • 10. Περιφέρειες & παροχή υπηρεσιών υγείας - Αρ. 11, παρ. 3, Ν. 3172/2003, αρ. 14, παρ. 1, εδ. α' του Ν. 3370/2005 & Κεφ. Ε', αρ. 186, υπ. Ζ' του Ν. 3852/2010. - Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, αρ. 11, παρ. 3, Ν. 3172/2003 [Τμήμα Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας & Επαγγελμάτων Υγείας, Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Περιβάλλοντος, Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας, Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Τμήμα Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Τμήμα Πρόνοιας]. - Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, αρ. 1, παρ. 3, εδ. η' & αρ. 25 – 28, των Π.Δ. των Περιφερειών: 1. Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας. 2. Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας.
 • 11. Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας: Διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας & της ευεξίας του πληθυσμού, τοπικού, παγκόσμιου, μετακινούμενου & μη, μέσω πολυτομεακών συνεργασιών & πρακτικών που αποσκοπούν στην προάσπιση & προαγωγή της υγείας & της ευεξίας του ατόμου ώστε να είναι ικανό να αναπτύξει τον έλεγχο πάνω στην υγεία του & να τη βελτιώσει, στον εκσυγχρονισμό, τον έλεγχο & την προστασία των επαγγελμάτων & των υπηρεσιών υγείας, με σαφή προσανατολισμό στην ποιότητα ζωής ασθενών & μη, & με βάση τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και την προστασία & προαγωγή της υγείας με την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής υγείας, πρόληψης & προαγωγής της υγείας, καθώς & αρμοδιότητες υγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας: Ασκούν αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ & ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, καθώς & αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική & οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στη διεξαγωγή ερευνών για την πρόληψη & αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της κοινωνίας & τέλος σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση & την προαγωγή του αθλητισμού & του πολιτισμού.
 • 12. Περιφέρειες & παροχή υπηρεσιών υγείας Συνδράμουν υποστηρικτικά τις δράσεις των Δήμων εφαρμόζοντας κατευθύνσεις από την Κεντρική Διοίκηση Και στις 13 Περιφέρειες υλοποιούνται προγράμματα παροχής υπηρεσιών υγείας
 • 13. Σχήμα 1 “Επέκταση της δράσης του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ. Κυκλάδων στις Κυκλάδες (24 νησιά)” Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων) 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου Δήμος Κέας 11 – 14/4/2011 Κέντρο Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης & Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ.) Κυκλάδων Νηπιαγωγείο & Δ.Σ. Κέας Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κέας Εξετάστηκαν 232 άτομα, εκ των οποίων 205 παιδιά των Νηπιαγωγείων & των Δ.Σ. της Κέας. Το 14% των παιδιών (28) παραπέμφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις. Μόλις 12 άτομα είχαν σακχαρώδη διαβήτη & 10 άτομα ήταν άνω των 65 ετών. Πηγή: Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ. Κυκλάδων (2011) Δήμος Άνδρου 29/6 – 1/7/2011 Δ.Σ. Χώρας Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” Γυμνάσιο – Λύκειο Γαυρίου Εξετάστηκαν 103 άτομα. 1. Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγωγής Υγείας “Πρόληψη της τυφλότητας” Εξετάστηκαν με το ειδικό τέστ οπτικής τοξύτητας (Dr. N. KOZEIS) 47 μαθητές των Νηπιαγωγείων & των Δ.Σ. όπου 4 παραπέμφθηκαν για περαιτέρω εξέταση 2. Πρόγραμμα “Πρόληψη του Σακχαρώδους Διαβήτη: Εξετάστηκαν 84 άτομα απ' όπου 4 άτομα δέχθηκαν συμβουλές & συστάσεις. 3. 2 επισκέψεις στο Γυμνάσιο – Λύκειο Γαυρίου ατόμων με αναπηρία. 4. Τέσσερις επισκέψεις με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο στις περιοχές Κορθίου, Απροβάτου, Μεσσαριάς & Γαυρίου
 • 14. Σχήμα 2 “Η μεταρρυθμιστική πρόταση της Επιτροπής . του Παύλου Θεοδωράκη + Task Force” Στόχος: Η δημιουργία ενός καθολικού, ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υπό την εποπτεία των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠε) με στόχο τη συνέχεια στη φροντίδα, την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αποδοτικότητα. Πηγή: Θεοδωράκης Π. κ.α. (Σεπτέμβριος 2013): σ. 101 .
 • 15. Σχήμα 3 “Η μεταρρυθμιστική πρόταση της Επιτροπής του Κυριάκου Σουλιώτη” Πηγή: Σουλιώτης Κ. κ.α. (Σεπτέμβριος 2013): σ. 17 .
 • 16. Σχήμα 4 “Η μεταρρυθμιστική πρόταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.” Ένα Δίκτυο Π.Φ.Υ. ανά Καλλικρατικό Δήμο: Τα δίκτυα Π.Φ.Υ. προκύπτουν με βάση την Τ.Α. & ανήκουν σ' ένα οργανωτικό σχήμα, ενώ ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναλαμβάνει τη διοίκηση, τον προγραμματισμό, τον συντονισμό & τον έλεγχο των δράσεων Π.Φ.Υ. ενώ διαχειρίζεται & τον ενιαίο προϋπολογισμό Π.Φ.Υ. Τα κριτήρια για την συγκρότηση των δικτύων καθορίζονται από το μέγεθος του πληθυσμού αναφοράς, την προσβασιμότητα & τις γεωγραφικές αποστάσεις, τα ιατρικά ιστορικά δεδομένα & τις τάσεις μετακίνησης του πληθυσμού. Νομαρχιακό Δίκτυο Π.Φ.Υ. ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.): Πηγή: Αθανασάκης Κ. κ.α (Οκτώβριος 2013): σ. 8. Σε κάθε Π.Ε. λειτουργεί το νομαρχιακό δίκτυο Π.Φ.Υ. με κλειστό προϋπολογισμό που περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών Π.Φ.Υ. του Νομού & για παροχή & για αγορά. Το δίκτυο αυτό έχει ένα κεντρικό πυρήνα, τη Νομαρχιακή Μονάδα Αναφοράς Υγείας, η οποία είναι υπεύθυνη & εποπτεύει τα επιμέρους δίκτυα των Καλλικρατικών Δήμων της Π.Ε. Στη Νομαρχιακή Μονάδα υπάγονται οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (Τ.Μ.Υ.), οι συμβεβλημένοι γιατροί & τα Περιφερειακά Ιατρεία της Π.Ε.
 • 17. Σχήμα 5 “Η μεταρρυθμιστική πρόταση της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.” Χαρακτηριστικά: Αρχές: - Καθολικότητα. - Κοινωνικός έλεγχος & συμμετοχή της κοινότητας στη λήψη των αποφάσεων. - Ολιστική αντίληψη για την προάσπιση της υγείας. 1. Προσανατολισμός στην πρόληψη & την προαγωγή υγείας. Οι παρεμβάσεις σε τόπους κατοικίας & εργασίας πρέπει να Αποτελούν οργανικό συστατικό της λειτουργίας τους. 2. Οργάνωση στη βάση του Κ.Υ. σε πόλεις & αγροτικές περιοχές, όπου τα Κ.Υ. διασυνδέονται λειτουργικά με τα νοσοκομεία. 3. Βασικός θεσμός λειτουργίας της Π.Φ.Υ. είναι ο οικογενειακός γιατρός. 4. Ανάπτυξη τοπικών πολιτικών & προγραμμάτων για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Έμφαση: 1. Η παροχή υπηρεσιών θα είναι προϊόν ενιαίου σχεδιασμού σε τοπική κλίμακα με βάση τις πανελλαδικές γενικές κατευθύνσεις και αρχές λειτουργίας. 2. Σε κάθε Υ.ΠΕ. λειτουργεί περιφερειακό συμβούλιο ΠΦΥ με ανάλογη σύνθεση: υποδιοικητής υγ/κής περιφέρειας, συντονιστές των ΚΥ της περιφέρειας, εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των γιατρών και των νοσηλευτριών/των, εργατικών κέντρων, Τ.Α. 3. Μετά από κάθε σύσκεψη συγκαλείται με ευθύνη του συντονιστή του ΚΥ συνέλευση όλου του προσωπικού. Στις συνελεύσεις αυτές το προσωπικό ενημερώνεται από το ΔΣ για το επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και αποφασίζονται μέτρα για την βελτίωση της λειτουργίας του ΚΥ όπου χρειάζεται. Πηγή: Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. (22/10/2013): σ. 1 – 4.
 • 18. Σχήμα 6 “Η πρόταση του Αναπλ. Καθηγητή κ. Νίκου Πολύζου (Δ.Π.Θ.)” 1. Να δοθούν κίνητρα, ώστε οι υπό ειδικότητα γιατροί να προτιμούν την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. 4.Επαναπροσανατολισμός της διάρθρωσης του προσωπικού μέσα από την προώθηση επαγγελμάτων υγείας που προσαρμόζονται καλύτερα στην Π.Φ.Υ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο εξέχουσας σημασίας ρόλος (& αριθμός) των νοσηλευτών & των μαιών, που εντοπίστηκε στην Π.Φ.Υ. προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 2.Μια ορθολογικότερη γεωγραφική κατανομή των γιατρών & μέσω αυτού θα εξαλειφθεί το φαινόμενο προσέλκυσης παρόχων, αλλά & ασθενών στα αστικά κέντρα, 5.Θα πρέπει να αποτελεί εχέγγυο η πλήρης κάλυψη του συνόλου των ασφαλισμένων με την υιοθέτηση ενός βασικού πακέτου παρεχομένων υπηρεσιών. 3.Αναβάθμιση του ρόλου των Κ.Υ. & Π.Ι. της Περιφέρειας, ώστε να παρέχονται σε αυτά αποτελεσματικές υπηρεσίες Π.Φ.Υ. τις οποίες οι ασθενείς θα προτιμούν έναντι των περισσότερο δαπανηρών υπηρεσιών των νοσοκομειακών μονάδων, 6.Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών Σύστημα Π.Φ.Υ. των δημοσίων δομών, υπό τον έλεγχο των Υ.ΠΕ. που θα συμβάλλονται για τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας (αλλά & δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας) περίθαλψης με τον ΕΟΠΥΥ (για την κοινωνική ασφάλιση) & με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών (για την ιδιωτική ασφάλιση), αλλά & με τη δυνατότητα να συμβληθούν με ατομική επιλογή, οι καλύτεροι από το σύνολο των γιατρών της χώρας, που το επιθυμούν. Πηγή: Νεγκής Α. (Σεπτέμβριος 2013: σ. 34 - 40.
 • 19. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Στενή σχέση πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας & τριτοβάθμιας περίθαλψης. - Μέχρι πρότεινος ήταν απαξιωμένος & τυποποιημένος ο ρόλος της Τ.Α. στην παροχή υπηρεσιών υγείας. - Με το Μνημόνιο παράλληλα με την τάση εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών κυριαρχεί η τάση ανασυγκρότησης των υπηρεσιών υγείας με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε ασθενούς και των οικείων του. - Η Τ.Α. τέθηκε σε νέες βάσεις με το Ν. 3852/2010 ενώ περιορίστηκαν τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στους Δήμους (από τις Κοινότητες που έκλεισαν) & στις Περιφέρειες (από τις Ν.Α. όπου & καταργήθηκαν). - ΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Τ.Α. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ = ΩΣΤΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ.
 • 20. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - Ενδυνάμωση της Π.Φ.Υ. από την Τ.Α. με παράλληλα ενίσχυση των ιδιαίτερων σχέσεων της με την δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια περίθαλψη, ωστέ να υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, μέσω της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας καθώς μόνο με παρέμβαση σε πληθυσμούς – στόχους (και όχι γενικά και αόριστα) θα έχουν απτά και αξιόπιστα δεδομένα/αποτελέσματα, μέσω θεσμικής θωράκισης της παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. από τις δομές της Τ.Α. και ελαχιστοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών. - Εθνικό Συντονιστικό Όργανο για την παροχή υπηρεσιών υγείας από την Π.Φ.Υ. - Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ. Προνοίας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας καθώς & κάποιων αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Εσωτερικών (αναφορικά με επιδόματα) ώστε σταδιακά να δομείται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας & πρόνοιας από την Τ.Α. - Έντονη συμμετοχή των Μ.Κ.Ο. και των άτυπων δικτύων κοινωνικής φροντίδας στο έργο της Τ.Α. με παράλληλη συνέχεια προγραμμάτων όπως π.χ. το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”. Ωστόσο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης παρατηρείται επανεμφάνιση ασθενειών που θεωρούντο ξεχασμένες οπότε και θα πρέπει να επανασχεδιαστεί το υγειονομικό μοντέλο των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. τόσο των Δήμων όσο και των Περιφερειών - Στις Περιφέρειες, θα πρέπει να υλοποιούνται προγράμματα πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας υποστηρικτικά στους Δήμους μιας και αυτοί έχουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους (π.χ. Πρόγραμμα Δράσης του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ. Κυκλάδων με υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) οπότε και οι Ο.Τ.Α. Β΄βαθμού παίζουν καταλυτικό ρόλο. - ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΜΕ ΥΛΙΚΟΥΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ & 20 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. + ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ.
 • 21. 21