การปรับแตงตางๆใน Window 8
ความแตกตางระหวาง Windows 7 และ Windows 8
ในแงของความเร็วระบบปฏิบัติการและการเขากันไดของโป...
Windows 8 ของ UI ใหมทําใหการติดตั้ง Windows และฟนฟูมันงายมากขึ้นกวา แตกอน แตมันก็ยังทําใหมันยากมากขึ้น
สําหรับช...
ภายหลัง กับหลังคุณสามารถดาวนโหลด Windows 8 แพคเกจไปยังไดรฟ USB แฟลชหรือเผาไหมไป DVD
เปลา ถาคุณกําลังทําติดตั้งไดทันท...
1 คลิกที่พื้นที่เวลา / วันที่ในแถบงาน Windows เดสกทอป
2 คลิก ‘เปลี่ยนวันที่และการตั้งคาเวลา … ‘
3 ไปที่แท็บ ‘เวลาอินเทอร...
หลังจากที่ผมไดทําการเปลี่ยนแปลงนี้เวลาของนาฬิกาของฉันแสดงใหเห็นไดอยาง ถูกตองและตอเนื่องในการ
ทํางานเมื่อเริ่มตนใชค...
ละองคประกอบในหนาตาง พลังงานทางเลือก สวนประกอบเหลานี้รวมถึงฮารดดิสก, USB การตั้ง
คาการใชงานของโหมดและเบราวเซอร I...
Atom มือถือ – สัญญาวาจะไมเพียง แตจะเปนสองเทาของความสามารถในการประมวลผลและการลดการใช
พลังงาน แตจะ ลด ราคาโดยรวมของอุ...
ประวัติไฟล
ทางเลือกทางดานซายใหคุณความสามารถในการกูคืนไฟลเลือกไดรฟสําหรับการ สํารองขอมูลที่ไมรวม
โฟลเดอรและลวงหน...
คุณสามารถดูตัวอยางไฟลกอนที่จะเรียกคืนโดยการดับเบิลคลิกที่พวกเขา ขอมูลเปรียบเทียบสําหรับทั้งการ
เลือกไฟลที่ชวยใหคุณส...
Key ของ Windows ทําอะไรได
ในทุกรุนของ Windows จาก Windows 95 ผาน Windows 7 แตะคียนี้จะทําใหเมนู Start มันเปนวิธีที่ม...
Windows 8 เทานั้น
Key ของ Windows + C เพื่อเปด บารเสนห บนดานขวาของหนาจอ
ของ Windows Key + X โตตอบเพื่อนํามาขึ้นเมน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การปรับแต่งต่างๆใน Window 8

3,001 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,001
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การปรับแต่งต่างๆใน Window 8

 1. 1. การปรับแตงตางๆใน Window 8 ความแตกตางระหวาง Windows 7 และ Windows 8 ในแงของความเร็วระบบปฏิบัติการและการเขากันไดของโปรแกรมประยุกตรุน เกา, Windows 7 และ Windows 8 ไมได นําเสนอการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากในการเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งเมื่อ เทียบกับการขยายหนาที่ระหวางรุนของ ระบบปฏิบัติการวินโดวส การเปลี่ยนแปลงไปยังชั้นนอกของระบบปฏิบัติการ 7-8 จะรุนแรงสวยแมวาและมันอาจจะไม เสนทางที่เหมาะสมสําหรับทุกคน การอานเพื่อหาออก Windows 7 ไดรับการปลอยตัวในป 2009 Windows 8 ไดรับการปลอยตัวในป 2012 สิ่งที่แตกตางระหวาง Windows 7 และ 8 คืออะไร ครั้งแรก – และที่ชัดเจนที่สุด – ความแตกตางระหวางระบบปฏิบัติการสองคือเมนู Start ในรุนดั้งเดิมของ Windows เมนู Start ถูกเขาถึงไดโดยการคลิกที่ไอคอนในมุมของหนาจอของคุณจากที่คุณสามารถคนหา สําหรับโปรแกรม และไฟลที่จะเปดหรือคลิกที่ทางลัดสําหรับคนที่ใชสวนใหญตรึง อยูภายในเมนูของตัวเอง ใน Windows 8 การเปลี่ยนแปลงนี้ อยางมาก เมนู Start จะถูกแทนที่ในความโปรดปรานของหนาจอเริ่มตนดวยกระเบื้องสดการปรับปรุง ขอมูลจากโปรแกรม ตางๆที่คุณมีและแตละการขึ้นอสังหาริมทรัพยอยางมีนัย สําคัญบนหนาจอของคุณ ขณะที่หลายคนยืนยันวานี้เปนเหตุผลเดียว ที่จะอยูกับ Windows 7 นี้ตองรสนิยมสวนตัว – แมวาการนํา Windows 8 โดยปราศจากความรูทางลัดแปนพิมพหรือหนาจอ สัมผัสที่สามารถใชงานงายนอย ลงเมื่อเทียบกับ Windows 7 ผูที่คุนเคยกับรุนเกาของระบบปฏิบัติการวินโดวสมีแนวโนมที่จะ ยันตอ Windows 7 สําหรับความคุนเคยของ สิ่งที่เกี่ยวกับการใชงานโมเดิรน สวนติดตอผูใชที่นอกเหนือ Windows 8 ยังมีการใชงานที่ทันสมัย การใชงานที่ทันสมัยทําใหการใชเอกสิทธิ์เฉพาะ ของอินเตอรเฟซใหมและเพียง สองของพวกเขาสามารถเปดไดในเวลา – และพวกเขาแตกตางจากโปรแกรมปกติไดรับการ ออกแบบมาเพื่อใชกับอินเตอรเฟซ ระบบสัมผัสและการเพิ่มประสิทธิภาพรอบตัวมัน สําหรับแท็บเล็ตและพีซีที่มีปอนขอมูล แบบสัมผัส, UI ของ Windows 8 และการใชงานโมเดิรนควรแสดงใหเห็นถึงประสบการณการใชงานงายที่ใชงาน งาย อยางไร ก็ตาม Windows 8 เปนมากขึ้นยากที่จะนําทางดวยเมาสและแปนพิมพ – แมวาสวนหนึ่งของปญหาเหลานี้สามารถบรรเทาได โดยเพียงแคการสลับไปยัง โหมดสกท็อปบนพื้นฐานถาวรหรือการเรียนรูจํานวนเงินที่กวางขวางของแปนพิมพ ลัดที่ไดรับการ เพิ่มเขามาใน Windows 8 Windows 8 เปนอยางดีเหมาะสําหรับเครื่องเกา แตบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและมีระดับ high-end, ความแตกตางของผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 7 และ 8 เปนที่นาสังเกตแทบจะไม – ทั่วไปเดนเพียงอยางเดียว ในการทดสอบมาตรฐาน แตไมไดมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญพอที่หรือลดลงแสดงใหเห็นถึงหนึ่ง ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ
 2. 2. Windows 8 ของ UI ใหมทําใหการติดตั้ง Windows และฟนฟูมันงายมากขึ้นกวา แตกอน แตมันก็ยังทําใหมันยากมากขึ้น สําหรับชางเทคนิคหรือแกไขปญหาที่จะไปถึง สถานที่สําคัญเชนแบบ Safe Mode เพื่อที่ฉันควรเลือกในตอนทายของวันที่ เลือกระหวาง Windows 7 และ Windows 8 เพียงแคลงมาเรื่องของการเงินและรสนิยมสวนตัวของคุณ ลองพวกเขาทั้งสอง ออกมาและทําใหการตัดสินใจ – แลวคุณจะรูวาที่ OS เปนดีกวาสําหรับคุณเมื่อคุณไดรับพวกเขาทั้งสองไดรฟทดสอบ การปรับรุนจาก Windows 7 Windows 8 คุณเขาสูโลกใหมของการใชคอมพิวเตอรที่ทันสมัยเมื่อคุณปรับรุนจาก Windows 7 Windows 8 และ มันเปนกระบวนการที่คอนขางงาย ประสบการณของการรวมราบรื่นของเอกสารและปพลิเคชันจาก Windows 7 Windows 8 จะกลายเปนพรอมที่จะใหคุณในเวลานอยกวาหนึ่งชั่วโมงของการติดตั้ง ไมโครซอฟทที่เรียบ งายทิศทางออนไลนที่สามารถเขาถึงไดในขั้นตอนการติด ตั้ง Windows 8 สําหรับ Windows 7 คอมพิวเตอร อัพเกรดความตองการ สําคัญเครื่องคอมพิวเตอรของคุณจะตองมีความตองการขั้นต่ํารวมทั้งหนวย ประมวลผลความเร็ว 1 GHz, ขั้นต่ําของ RAM 2 GB, 16 GB ไดรฟอยางหนักและการดแสดงผลกราฟกที่สนับสนุน Microsoft DirectX 9 ถาคุณตองการใชคุณลักษณะ multitouch ใหแนใจวาจอภาพของคุณสามารถสนับสนุนพวกเขา ความละเอียดหนาจอของคุณควรจะเชาที่ 1366 x 768 พิกเซลเพื่อสนับสนุนสแน็ปพลิเคชันที่มี ในกรณีสวน ใหญของการเปลี่ยนหรืออัพเกรดจาก Windows คุณจะสามารถเก็บไฟลสวนบุคคลของคุณและการตั้งคาการ ใชงานของ Windows นี้ใชบังคับไมวาคุณจะมี Windows 7 Home Basic Pro รุนพรีเมี่ยม, Professional หรือดี; หรือ Windows 7 Professional, องคกรหรือรุน Pro สี่ขั้นตอนในการอัพเกรด ไมโครซอฟทสิ่งอํานวยความสะดวกให สี่ขั้นตอน สําหรับการอัพเกรดเปน Windows 8 ของพวกเขา ผูชวยของ Windows 8 การอัพเกรด จะดาวนโหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของคุณและตรวจสอบผานสวนประกอบของ การ ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเปน Windows 8 พรอม หลังจากที่คุณไดซื้อและดาวนโหลด Windows 8 แพคเกจ (ธรรมดาหรือ Pro), ขั้นตอนตอไปคือการติดตั้งอัพเกรด สุดทายคุณตั้งคา Windows 8 ดวยการตั้ง คาสวนบุคคลของคุณ ผูชวยอัพเกรดกําหนดวาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ สามารถเรียกใช Windows 8 ผูชวยผูอํานวยการปรับ รุน Windows 8 ปรากฏขึ้นและชวยใหคุณสามารถ คลิกที่สิ่งที่คุณตองการเพื่อใหการตั้งคา ของ Windows, ไฟลสวนบุคคลและปพลิเคชัน; ไฟลสวนบุคคลเพียง หรือไมมีอะไร หลังจากที่คุณไดตัดสินใจและซื้อแพคเกจ คุณตรวจสอบวาคุณตองการติดตั้งได ทันทีหรือใน
 3. 3. ภายหลัง กับหลังคุณสามารถดาวนโหลด Windows 8 แพคเกจไปยังไดรฟ USB แฟลชหรือเผาไหมไป DVD เปลา ถาคุณกําลังทําติดตั้งไดทันทีเปลี่ยน Windows 7 Windows 8 บนคอมพิวเตอรของคุณกระบวนการนีไม มีเกมงายๆขอใหดาวนโหลดทํางานของ คอมพิวเตอรของคุณจะมาและปดหลายครั้งและคุณเร็ว ๆ นี้จะพบ ตัวเองในขั้นตอนสุดทายดวยหนาตางปรับแตงในมุมมอง ในไมกี่นาทีคุณจะยายจาก Windows 7 Windows 8 ปรับแตงอัพเกรดของคุณ ดานลาง หนาตาง ยายคุณถึงกระบวนการของการเลือกสีพื้นหลังและเลือกภาพที่บัญชี คุณสามารถใช เวลาที่นี่หรือไปที่การตั้งคาดวนและปรับแตงแพลตฟอรมของคุณ ในเวลาที่แตกตางกัน ตัดสินใจวาคุณตองการ ที่จะมีบัญชีของ Microsoft โดยการตั้งคาเปนหนึ่งเดียวกับอีเมลสวนบุคคลของคุณคุณจะสามารถในการ ประสาน เว็บไซตเครือขายสังคมของคุณและแบงปนภาพถาย เปนความคิดที่ดีที่จะมีบัญชีของไมโครซอฟทจะมี การเขาถึงไฟลของคุณผานทาง แพลตฟอรมสกท็อปแล็ปท็อปแท็บเล็ตและมารทโฟนที่ยังมี Windows 8 ปรับแตง Windows 8 ของคุณติดตั้งที่มีสี การตั้งคาเวลาตางๆใน Window 8 เวลาที่ฉัน booted เครื่องคอมพิวเตอรของฉันและเดินเขาไปในเวลาของนาฬิกาสกท็อปของฉันทุก ครั้งเปน ความผิดพลาดแมแตตอนที่ฉันไดรับการแกไขมันวันกอน เวลาอยูเสมอ 7 ชั่วโมงกอนเวลาที่เกิดขึ้นจริงแมโซน เวลาของฉันถูกตั้งอยางถูกตองเพื่อ PST ไมเปนสิ่งที่ยากที่จะปรับ แตที่นารําคาญที่จะมีการทํามันทุกครั้งที่ผม เริ่มตนคอมพิวเตอรของฉันทุก ครั้ง ตอนนี้ผมไดพูดกับคนอื่น ๆ ที่ใช Windows 8 และพวกเขาไมไดมีประสบการณปญหาเดียวกัน แตผมมี ประสบการณมัน 3 วันในแถวจนกวาฉันจะพบการแกไข วันนี้ผมคนพบมันนาจะเปนปญหากับ “การตั้งคาเวลา อินเทอรเน็ต. หากคุณกําลังประสบสิ่งเดียวกันที่นี่เปนวิธีที่ฉันคงมีปญหา
 4. 4. 1 คลิกที่พื้นที่เวลา / วันที่ในแถบงาน Windows เดสกทอป 2 คลิก ‘เปลี่ยนวันที่และการตั้งคาเวลา … ‘ 3 ไปที่แท็บ ‘เวลาอินเทอรเน็ต’ และคลิก ‘การตั้งคาเปลี่ยน’ 4 โดยคาเริ่มตนเซิรฟเวอร ‘ของฉันที่ไดรับเลือกเปน’ time.microsoft.gov ‘ ฉันเปลี่ยนเซิรฟเวอรเพื่อ ‘time.nist.gov’ ซึ่งเปนบริการอินเทอรเน็ตทางเลือกเวลา (ITS)
 5. 5. หลังจากที่ผมไดทําการเปลี่ยนแปลงนี้เวลาของนาฬิกาของฉันแสดงใหเห็นไดอยาง ถูกตองและตอเนื่องในการ ทํางานเมื่อเริ่มตนใชคอมพิวเตอร ผมไมแนใจวาถามีปญหาระยะสั้นกับบริการ Microsoft แตอยางหนึ่งที่ดู เหมือนวาจะมีการกําหนดคาในเขตเวลา GMT มากกวา PST สําหรับคอมพิวเตอรของฉัน วิธีในการปรับปรุงแบตเตอรี่ใน Windows 8 สวนมากของเราสนสําหรับวันที่เราจะไมตองเดินไปรอบ ๆ ดวยที่ชารจแบตเตอรี่สําหรับคอมพิวเตอรมือถือของ เรา จนกวาจะถึงเวลานั้นมาถึงเราจะตองใชประโยชนจากหลายวิธีในการที่แบตเตอรี่ แล็ปท็อปสามารถอนุรักษ และขยายการดําเนินงานอยางเต็มรูปแบบ Windows 8 มีสถาปตยกรรมที่กําหนดไวลวงหนาหลาย แผนและ วิธีการ สําหรับการบันทึกและการสงเสริมการใชพลังงานจากแบตเตอรี่ เราไดจัดพวกเขาภายใตหาหัวขอ: 1. ปรับแผนสมดุล. แผนการใชพลังงานเริ่มตนสําหรับ Windows 8 แล็ปท็อปโทรศัพทมือถือและแท็บ เล็ตเปนแผนสมดุล โดยจะใหกราฟฟกลงเพื่อประหยัดพลังงานเมื่ออุปกรณไมไดใชงาน ใน การ ปรับแตงการตั้งคาแผนยอดคงเหลือคลิกที่ไอคอนแบตเตอรี่ในแถบงาน จากหนาจอแบตเตอรี่คุณ สามารถเขาถึงพลังงานหนาจอตัวเลือกเพิ่มเติมในการ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาสําหรับการวาง แผนการยอดคงเหลือเลือกพลังงานแผนการเพิ่ม เติม Saver หรือไปกับแผนประสิทธิภาพการ ทํางานสูงเหมาะสําหรับใชพลังงานที่ดีที่สุดและสามัญสํานึก 2. ปรับแผนพลังงาน Saver เมนูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานการตั้งคา -. แกไขการตั้งคาแผน – ชวย ใหคุณสามารถเลือกเทาใดเวลาที่จอแสดงผลจะไมไดใชงานกอนที่จะหรี่ลง โดยอัตโนมัติ คุณใหเวลาใน นาทีสําหรับการใชงานของแบตเตอรี่และสําหรับเสียบในการเชื่อมตอ นอกจากนี้คุณยังสามารถ ปรับเปลี่ยนเวลาวางกอนที่จะวางเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการนอนหลับ – ลดใหทํางานที่ใชพลังงาน จากแบตเตอรี่นอย – ใชเดียวกันสองประเภท สุดทายคุณก็สามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลที่มี ความสําคัญ ความสวางหนาจอจะขึ้นมากจากพลังการประมวลผล หนาตาง Power บันทึกแกไขให เลื่อนเพื่อปรับความสวางเปนสวนหนึ่งของแผน Power Saver แกไขการตั้งคาแผน 3. ปรับการตั้งคาพลังงานขั้นสูง. บนหนาตาง Power Saver แกไขโดยการคลิกที่การตั้งคาพลังงาน ขั้นสูงการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถคลิกที่ แท็บการตั้งคาขั้นสูงและทําการปรับเปลี่ยนเฉพาะในแต
 6. 6. ละองคประกอบในหนาตาง พลังงานทางเลือก สวนประกอบเหลานี้รวมถึงฮารดดิสก, USB การตั้ง คาการใชงานของโหมดและเบราวเซอร Internet Explorer ที่ การตั้งคาพลังงานขั้นสูง 4. แผน การใชพลังงานที่กําหนดเอง. คุณสามารถสรางแผนการที่กําหนดเองของคุณเองโดยการคลิก ที่สรางแผนการใช พลังงานในหนาตาง Power Options เพิ่มเติม เมนูผลชวยใหคุณสามารถ เริ่มตนดวยหนึ่งของการตั้งคาเริ่มตน – สมดุล Power Saver หรือประสิทธิภาพสูง – และตั้งชื่อแผน ใหมในรูปแบบที่เลือก หลังจากที่คุณบันทึกชื่อที่คุณสามารถปรับนอนและตั้งคาการแสดงที่ชื่นชอบ ของ คุณ ชื่อของแผนของคุณจะปรากฏในรายการแผนการที่ตองการ 5. ปดอุปกรณ. วิธีเขาถึงไดมากที่สุดของการควบคุมการใชพลังงานโดยการตัดอุปกรณเหลา นั้นที่คุณ ไมไดใชและที่มักจะใชอํานาจพิเศษ เหลานี้รวมถึงคัน USB, เมาส USB และ micro SD การดพอรต ปดการเชื่อมตอไรสายเมื่อคุณไมไดใชมัน และนี่คือเคล็ดลับโบนัสที่หก: ดาวนโหลด โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ . มันเปน app ฟรีใชงาน ไดดีใน Windows 8 และมีวิธีการหลายแบบอัตโนมัติและแผนการใชพลังงานที่กําหนดเองสําหรับการรักษา แล็ปท็อปของคุณไปนานระหวางคาใชจาย การปรับปรุง ไมโครซอฟทที่ดีที่สุดของ Windows 8 ที่ใชเทคโนโลยีนวัตกรรมมากที่สุดและพิสูจนแลววามีอยูใน ปจจุบัน เปนผลให บริษัท ฯ ไดทําการปรับปรุงที่แข็งแกรงในแบตเตอรี่ของแท็บเล็ตและแล็ปท็อปที่ใช Windows 8 แบตเตอรี่เวลาเฉลี่ยสําหรับชีวิตหลักแรกของ Windows 8 แล็ปท็อปที่ออกในเดือนธันวาคมของ ปที่ผานมา 5:09 ชั่วโมง . โยคะ Lenova ultraportable เสนอ 6:18 ชั่วโมง, ในขณะที่โตชิบา U845W วิ่ง 6:28 ชั่วโมง ปจจุบันเลอโนโว ThinkPad X230 ใหกวา 7 ชั่วโมงอยูในกรอบของ ultraportable ดวย แบตเตอรี่ 9 เซลลเพิ่มเติมชีวิตขยายไปถึง 12 ชั่วโมง คูที่พิเศษแผนแบตเตอรี่ผลที่ไดคือ 20 ชั่วโมง เปนสวน หนึ่งของเกณฑหลักที่จะชวยใหการแพรกระจายการใชงานและความสะดวก สบายของเทคโนโลยีมือถือเปน ระยะเวลาของการขับรถแบตเตอรี่อุปกรณตางๆ ใหมของ Intel Bay Trai ชุด – Quad-core ประมวลผล
 7. 7. Atom มือถือ – สัญญาวาจะไมเพียง แตจะเปนสองเทาของความสามารถในการประมวลผลและการลดการใช พลังงาน แตจะ ลด ราคาโดยรวมของอุปกรณเชนกัน ประวัติการใชไฟลใน Windows 8 ยูทิลิตี้ใหระบบการสํารองขอมูลที่งายสําหรับสวนมากของแฟมสวนบุคคลของ คุณ เมื่อตั้งขึ้นโปรแกรม อัตโนมัติตามตารางเวลาที่กําหนดเวลาและสําเนาไปยังไดรฟ ภายนอกทุกไฟลที่เก็บไวในโฟลเดอรหองสมุดของ คุณและเดสกทอปของคุณในรายการ โปรดและการติดตอ มันไมไดเปนตามคาเริ่มตน แตมันเปนเรื่องงายที่จะ เริ่มตนและคุณสามารถปรับแตงการตั้งคาตางๆ เครื่องมือการสํารองขอมูลที่มีอยูใน Windows 7 ชวยใหคุณ สามารถทําสําเนาภาพของระบบทั้งหมดของคุณรวมถึงไฟลทั้งหมดและไฟล ระบบ คุณไมสามารถทําใหไฟล ภาพของการตั้งคาใน Windows 8 ไมโครซอฟทตัดสินใจวาตัวเลือกที่พรอมใชงานใน Windows 8 แลว คุณ สามารถเขาถึง Windows 7 เครื่องมือการสํารองขอมูลใน Windows 8 แตไมโครซอฟทแนะนําวาคุณไมไดใช ทั้งสองชุดของเครื่องมือใน Windows 8 การทํางานอยางชาญฉลาดในพื้นหลังประวัติไฟลดําเนินงานเปน กระบวนการที่สะดวก และอัตโนมัติที่จะไมยุงเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอรของคุณปกติ แลว XP และรุน Vista เครื่องมือสํารองขอมูลกอนหนารวมถึงการสํารองขอมูลหรือเรียกคืนยูทิลิตี้ ที่ถูกจัดใหอยูในรุนของ Windows XP ตัวชวยใหคุณสามารถสํารองโฟลเดอรเอกสารของฉันบวกรายการโปรดของเบราวเซอร ของ คุณสกท็อปและคุกกี้ คุณยังสามารถสํารองขอมูลทั้งหมดของคอมพิวเตอรของคุณและสรางดิสกกูคืน ระบบ มี โหมดขั้นสูงที่เสนอทุกชนิดที่แตกตางกันของการสํารองขอมูลเปน แตคุณอาจไมปกติการสํารองขอมูลบนไดรฟ ภายนอก หลังจากที่สรางการสํารองขอมูลครั้งแรกของคุณภายใต Windows Back Up ไฟลตัวชวยสรางคุณ สามารถดําเนินการโดยอัตโนมัติโดยการตั้งคาตารางเวลาการ สํารองขอมูลรายวันรายสัปดาหหรือรายเดือน คุณสามารถสํารองขอมูลไปยังสื่อภายนอก USB หรือดิสกดีวีดี ไฟลระบบและการประยุกตใชไมไดถูกรวมอยูใน กระบวนการ แตถูกจัดการภายใตรุนธุรกิจและมืออาชีพของ Windows ดวยยูทิลิตี Backup พีซีที่สมบูรณแบบ ประวัติการใชไฟล ตองการใช Windows 8 ประวัติไฟลแรกใหแนใจวาคุณมีไดรฟภายนอกที่มีพื้นที่เพียงพอที่แนบมากับ คอมพิวเตอรของคุณ ประวัติไฟลไมไดเปดตามคาเริ่มตนดังนั้นคุณตองเปดใชงานมัน 1. กดปุม Windows + X 2. คลิกคนหา 3. ประวัติไฟลประเภท 4. คลิกการตั้งคา 5. ประวัติไฟล ที่คุณสามารถเห็นในภาพจะชวยใหคุณสามารถคัดลอกไฟลจากหองสมุด, เดสกทอป, รายชื่อและรายการโปรด และตระหนักถึงฮารดไดรฟภายนอกที่ไดรับการสํารองขอมูล
 8. 8. ประวัติไฟล ทางเลือกทางดานซายใหคุณความสามารถในการกูคืนไฟลเลือกไดรฟสําหรับการ สํารองขอมูลที่ไมรวม โฟลเดอรและลวงหนาหนาตางการตั้งคาภาพลาง ตั้งคาขั้นสูง การตั้งคาลวงหนาชวยใหคุณสามารถเลือกชวงเวลาการสํารองขอมูล – เริ่มตนคือทุกชั่วโมง – และวิธีการ ระยะเวลาที่คุณตองการเก็บสําเนาสํารอง คุณสามารถกําหนดเทาใดของพื้นที่ไดรฟที่บานของคุณที่จะใช สําหรับแคชชั่ว คราวถาไดรฟภายนอกจะไมสามารถใชไดในปจจุบัน หากคุณเปนสวนหนึ่งของเครือขายโฮ มกรุปคุณยังสามารถตั้งคาไดรฟสํารองเปน คาเริ่มตนสําหรับสมาชิกคนอื่น ๆ ของเครือขาย ไฟลจะถูกบันทึกไว ดวยแสตมปวันที่และเวลา การกูคืนไฟล พิมพ Restore ไฟลของคุณแทนประวัติไฟลในขั้นตอนขางตนทําใหคุณไดรับไปยังแฟมประวัติ หนาจอแรก ที่นี่คุณจะเห็นไอคอนของที่ติดตอของคุณสกท็อปที่ชื่นชอบและโฟลเดอรแฟม และหองสมุดที่คุณ ไดสํารองไว เลือกไฟลที่คุณตองการที่จะเรียกคืนจากโฟลเดอรเหลานี้และคลิก Restore ที่ดานลางของหนาจอ และแทนที่หรือขามไฟลหนาจอจะปรากฏขึ้น เรียกคืนไฟลของคุณ
 9. 9. คุณสามารถดูตัวอยางไฟลกอนที่จะเรียกคืนโดยการดับเบิลคลิกที่พวกเขา ขอมูลเปรียบเทียบสําหรับทั้งการ เลือกไฟลที่ชวยใหคุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับรุนกอนหนาของแฟมในหนาตางความขัดแยงไฟล คุณ สามารถตัดสินใจสิ่งที่รุนของแฟมที่คุณตองการที่จะเรียกคืน คีย Windows: ทุกสิ่งที่คุณอยากรู หากคุณเคยใชคอมพิวเตอรเปนเวลานานคุณจะรูวาแปนพิมพคอมพิวเตอรเหลา นั้นรุนแรงกวา 15 ปที่ ผานมาและไดอยูเหมือนกันนับตั้งแต รอบป 1995 จะไดรับสามคียใหม: คูของคีย Windows และปุมเมนู (ใน แล็ปท็อปบางกุญแจที่หายไป.) เรากําลังจะพูดคุยเกี่ยวกับแรกหนึ่งที่สําคัญของ Windows มันมาจากไหนสิ่งที่ มันไมและวิธีที่คุณสามารถใชมันเพื่อใหไดรอบของ Windows ไดงายขึ้น นี่คือวิธีการที่ใช Windows Key มองเดิม ประวัติของคีย Windows คีย Windows ปรากฏตัวครั้งแรกในความกาวหนาของการเปดตัว Windows 95 บนคียบอรด ธรรมชาติของ Microsoft โปรดจําไววาแปนพิมพระดับแยกจุดมุงหมายเพื่อลดการบาดเจ็บความเครียดที่ เกือบจะเปนไปไมไดที่จะพิมพเมื่อ ไมนานหลังจากที่ปลอยของ Win 95, คียนี้เริ่มปรากฏบนแปนพิมพ และแล็ปท็อปทุกที่ โลโกที่สําคัญมีการเปลี่ยนแปลงแมหลายครั้งเพื่อใหตรงกับโลโกที่พบในรุน ปจจุบันของ Windows แมแท็บเล็ตพื้นผิว Microsoft มีฮารดแวร Windows ปุมหนาจอที่บานที่เลียนแบบการทํางานของ คีย Windows คียบอรดธรรมชาติที่สําคัญของ Windows ปรากฏตัวครั้งแรก
 10. 10. Key ของ Windows ทําอะไรได ในทุกรุนของ Windows จาก Windows 95 ผาน Windows 7 แตะคียนี้จะทําใหเมนู Start มันเปนวิธีที่มี ประโยชนมากที่จะไดเปนเมนูที่โดยไมตองยายเมาสไปที่ มุมซายลางและคลิกเริ่ม ใน Windows 8 แตะคีย Windows จากเดสกท็นําคุณไปยังหนาจอเริ่มตน เคาะคียเดียวกันจากหนาจอเริ่มตน จะนําคุณกลับไปยังเดสกทอป แปนโลโกของ Windows ในขณะนี้ตรงกับ Windows 8 อะไรบางอยางของ Windows คียลัดคืออะไรที่นี่ไมกี่ประโยชนจริงๆแปนพิมพลัดที่มี Key Windows เปน Windows XP หรือในภายหลัง คีย Windows + D: ลางหนาตางทั้งหมดและแสดง Windows Desktop ถากดในขณะที่หนาจอ Start ของ Windows 8 แตก็มีผลเชนเดียวกับการกดปุม Windows จากมี F ปุม Windows +: คนหาแฟม Windows รุนที่ใหมดําเนินการคนหามากขึ้นอยางรวดเร็วกวารุน กอนหนานี้ คีย Windows + L: ล็อคสกท็อป หาก Windows มีรหัสผานปองกันก็จะถามรหัสผานที่จะออกจาก หนาจอล็อค Windows Vista หรือในภายหลัง คีย Windows + Tab: พลิก Aero (ไมทํางานใน Windows 8.) นี้เปนเครื่องมือที่ App-switching 3 มิติที่มาก flashier แตไมมากมีประโยชนมากกวา Alt + Tab คีย Windows + หมายเลข: เปดโปรแกรมจากแถบงาน คีย Windows + 1 รันโปรแกรมซายและ Windows Key + 0 ทํางานที่สิบจากซาย ถา app เปดอยูแลวทางลัดนี้จะเปลี่ยนไป Windows 7 หรือใน ภายหลัง คีย Windows + T เพื่อวงจรผานรายการในแถบงานจากซายไปขวา ของ Windows คีย + ลูกศรเพื่อดําเนินการ Aero Snap ลูกศรขึ้นหนาตาง maximizes ลูกศรซาย snaps ไปครึ่งซายของหนาจอ, ลูกศรขวาตะคอกมันไปทางดานขวาของหนาจอและลูกศรลง miminizes มัน
 11. 11. Windows 8 เทานั้น Key ของ Windows + C เพื่อเปด บารเสนห บนดานขวาของหนาจอ ของ Windows Key + X โตตอบเพื่อนํามาขึ้นเมนูผูใชอํานาจใหคุณมีหลายฟงกชั่นที่หายไปกับเมนู Start หายไปเชนการเขาถึงที่แผงควบคุมและ Run Command Prompt เกิดอะไรขึ้นถาฉันไมไดมี Key Windows อาจจะมีกรณีที่คุณมีแปนพิมพเกาโกหกรอบ – แนวโนมอนุกรมมากกวาแปนพิมพ USB – หรือคุณกําลังใช คียบอรดไรสายที่ออกแบบมาสําหรับระบบปฏิบัติการอื่น ในกรณีที่การกด Ctrl + Esc จะใหบางสวนของการ ทํางานเชนเดียวกับการกดปุม Windows อยางไรก็ตามคุณไมสามารถรวม Ctrl+ Esc ลัดของ Windows Ctrl + Esc Start

×