Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ติดตั้ง Windows Xp ด้วยตัวคุณเอง

7,393 views

Published on

ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ นครวิทยาคม

Published in: Education
 • Be the first to like this

ติดตั้ง Windows Xp ด้วยตัวคุณเอง

 1. 1. การติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 Step1 ใสแผน CD Windows XP SP2 เขาไป แลว boot เครื่องใหม ระหวางรอพอบูธเครื่องใหม มันจะมีชวงเวลาสั้นๆ 5-10 วินาที ที่ขึ้นคําวา "press any key to boot  from CD-ROM...." (ถา BIOS ของเครื่องคุณตั้งมาไวให boot จาก CD-ROM ได) ใหกด space bar ใหทนกอนขอความนั้นจะหายไป ั จากนั้น รอสักครู มันจะเปนหนาจอสีฟาๆ detect เพื่อตรวจสอบ hardware ของเครื่อง
 2. 2. พอมาถึงหนาจอแสดงชื่อไดรฟ เปนการบอกใหเตรียมพรอมวาจะใหลง Windows XP ไวที่ ไดรฟ ไหน ก็ใหเลือกไดรฟนันๆ (ปกติควรเปนไดรฟ C แตภาพขางลางเปนการเลือกไดรฟ F) ้ หากตองการจะจัด partition ใหมของฮารดดิสก (แบงขนาดฮารดดิสกใหม) ก็ใหกดปุม D (delete  partition)
 3. 3. Step2 ในกรณีที่ตองการแบง partition ใหม หลังจากกดปุม D (delete partition) มันจะขึ้นหนาจอยืนยันวาจะลบ partition นั้นจริงๆ หรือไม  ถา ok ก็ใหกดปุม L (delete) เพื่อยืนยันการลบ partition จากนั้นคุณจะเห็นหนาจอที่แสดงวา partition ถูกลบออกเรียบรอยแลว (แสดง Unpartitioned space 6144MB)
 4. 4. หากคุณตองการจะลบทุกๆ partition ที่มีบนฮารดดิสก ในที่นี้คือไดรฟ D หากตองการลบไดรฟ D ออกดวย ก็ใหเลื่อน cursor มาไวที่ไดรฟ D แลวกดปุม D เพื่อ delete partition D ดวย จากนั้นคุณเห็นหนาจอย้ําถามวาจะลบ partition D อีกดวยหรือไม ก็ใหกดปุม L ยืนยันไป เหมือนเดิม คราวนี้หนาจอจะแสดงวาไมมีการกําหนด partition ใดๆ เหลืออยู
 5. 5. Step3 พอไดลบทุก partition ออกหมดแลว ทีนจะเหลือแค partition เดียว คราวนี้เราก็จะทําการแบง ี้ partition ออกใหม จากภาพตัวอยางคือฮารดดิสกขนาด 8GB หากเราจะแบงเปน 2 ไดรฟ* ใหกดปุม C (Create Partion) จากนั้นจะขึนหนาจอถามวาจะสราง partition ขนาดเทาไร สมมุติวา ้ ตองการใหไดรฟ C มีขนาด 6GB และ ไดรฟ D ขนาด 2GB เราจะตั้งขนาดไดรฟ C กอน คือใส ขนาดวา 6144 MB (1024MB x 6 = 6144MB หรือ 6GB) และตั้งขนาดไดรฟ D เปน 2048MB (1024 MB x 2 = 2048MB หรือ 2GB) *แนะนําวาควรเปน 2 ไดรฟ คือ C และ D เพื่อให C เก็บโปรแกรม สวน D เก็บขอมูล เวลาเครื่องมี ปญหาฉุกเฉิน เราจะได format ไดรฟ C ได โดยที่ไมตองมานั่งวุนวายกับการกังวลเรื่องการหาที่ถาย ขอมูล เพราะมันอยูในไดรฟ D ในภาพตัวอยางนี้ สมมุติวาเครื่องติดไวรัสอยางหนักทัง 2 ไดรฟ และ  ้ เราตองการจัด partition ใหเปนเหมือนแบบเดิม
 6. 6. แบงเสร็จ โปรแกรมจะขึ้นวาเปน [New (Raw)] หมายถึงเปน partition วางๆ ที่พึ่งไดรับการจัดแบง ใหม เลื่อน cursor มาที่อีก partition (วางไวบนขอความ Unpartitioned space) แลวกดปุม C (create partition)
 7. 7. ก็จะเขามาหนาจอกําหนด partition อีกไดรฟ (คือไดรฟ D) ใหกรอกจํานวนขนาดพื้นที่ ที่เหลือเขา ไป ในที่นี้ฮารดดิสกเหลือ 1919MB ก็ใหกรอก 1919 เสร็จแลวก็จะออกมาเปนแบบนี้ ใหเอา cursor วางไวทไดรฟ C กอนจะกดปุม Enter ี่
 8. 8. Step 4 หลังจากกดปุม Enter จากนันโปรแกรมจะถามวาจะให format แบบไหน ถาเราไมไดใชอะไรเปน  ้ พิเศษ ก็ใหเลือกบรรทัดที่ 3 คือให format แบบ NTFS เพราะมันจะทํางานไดดกับ Windows XP ี (แตหากจะงานรวมกับระบบปฏิบัติการเกาๆ เชน window 98, Window 95 หรือกระทั่ง DOS ให เลือกแบบ FAT ) สวนตัวเลือกของ NTFS และ FAT ที่มี option ที่เขียนดานหลังวา (Quick) จะใช สําหรับ partition ที่ผานการ format มากอนแลว แลวเราจะ format ซ้ําอีกรอบ ก็ใหเลือกแบบ Quick ได แตถาไมรบรอนจนเกินไป ใหเลือก format แบบปกติดีกวา (คือตัวเลือกบรรทัดที่ 3) ี
 9. 9. โปรแกรมเริ่ม format partition ไดรฟ C ใหเปนแบบ NTFS สวนจะชาหรือเร็ว ขึ้นอยูกบขนาดของ ั ฮารดดิสก หลังจาก format เสร็จ โปรแกรมจะเริ่ม copy ไฟลที่ใชในการติดตั้ง สําคัญๆ ลงใน เครื่อง (รอจนกวาจะครบ 100%) พอครบ 100% เครื่องจะ boot ใหมเองอัตโนมัติ
 10. 10. หนาจอแบบนี้ คือการเตรียมจะ boot เครื่องใหมแลว
 11. 11. Step 5 พอ boot ใหมเสร็จ จะเขามาหนาจอ ติดตั้งโปรแกรมใหอตโนมัติ ั รอสักครุก็จะเขาสูโหมด Installing Devices (ดูมุมซายลาง) ขั้นตอนนี้สําคัญ หนาจออาจมีการ กระพริบๆ หลายครั้ง ระหวางที่โปรแกรมพยายามตรวจสอบ hardware ของเครื่องคุณ ถือเปนเรื่อง ปกติ และใหรอไปจนกวาโปรแกรมจะติดตังอุปกรณตางๆ ในเครื่องคุณจนเสร็จ ้ หากเครื่องคางในขั้นตอน Installing Devices ใหคณ boot เครื่องใหม โดยที่ยังใสแผน cd-rom ติดตั้ง ุ windows คางไวอยู (อยาพึ่งเอาออก) พอ boot เครื่องใหม ตัวโปรแกรมจะจัดหา drive ที่เหมาะสม ใหมใหเอง แตหาก boot เครื่องใหมแลวเครื่องคาง ก็ใหไปทําตั้งแตขั้นตอนที่ 2 ใหม ถาทําใหมแลว ยังแลวมีปญหาเครื่องคางขณะติดตั้งอุปกรณอีกแสดงวาอุปกรณในเครื่องคุณมีปญหาทางฮารดแวร หรือไมก็ cd-rom แผนติดตั้ง windows มีปญหา (เชน แผนเปนรอยมาก ๆ ทําใหการอานไฟลไดไม สมบูรณ) * กรณีเจอปญหาในระหวางติดตั้ง วิธแกปญหาในเบื้องตนใหลองถอดอุปกรณ USB ที่ตอกับเครื่อง ี คอมพิวเตอรตางๆ ออกใหหมดกอน แลวคอยเริ่มติดตั้ง windows ใหม 
 12. 12. เสร็จจาก installing Device ก็มาถึงขั้นตอน Installing Network คือการติดตั้งการตอเชือม ่ คอมพิวเตอรคณเขากับระบบเน็ตเวิรก เชน เน็ตเวิรกแบบติดตอกันภายใน (LAN) หรือการเชื่อม ุ  ออกไปสูโลกอินเทอรเน็ต
 13. 13. เสร็จจาก installing Network ก็มาถึงขั้นตอน Copying files... ในขั้นตอนนี้โปรแกรมติดตังจะ copy ไฟลตางๆ ของโปรแกรม Windows ลงสูฮารดดิสกของคุณ ้
 14. 14. Step 6 ขั้นตอนการ Installing Start menu items คือการติดตั้งเมนูตางๆ เวลาเราคลิ้กปุม Start ที่มุมซาย ลางในระบบปฏิบัติการ Windows XP ถึงขั้นตอน Registering components พอเสร็จจาก Registering components ก็จะ boot เครื่องใหม
 15. 15. Step 7 ระหวางรอ boot เครื่องใหมในครั้งแรก เราจะเห็นหนาจอขางลางนี้คางนานนิดนึง เขาสูหนาจอ Applying your personal settings หมายถึงการเตรียมจัดรูปแบบ layout icon บน desktop และอืนๆ ในการใชงานเริ่มแรก ่
 16. 16. พอ boot เครื่องใหมเสร็จ โปรแกรมจะติดตัง ้ - Windows Mediay Player 10 - Winamp v5.08 Professional - WinRAR v3.42 Corporate Edition - TweakUI 2.1Powertoy - Task Switcher Powertoy - MSN Messagener 6.2.0602 - Final Security UPdates for Windows XP - Malicious Software Removal Tool - Importing Reg Tweaks รายชื่อโปรแกรมอาจเพิ่ม หรือลดไปกวาทีแสดงขางตน ตัวอยางนี้คือการติดตั้งโดยใช Windows XP ่ Service Pack 2 ในกรณีที่คุณใช Windows XP ธรรมดา (ไมใช Service Pack 1 หรือ Service Pack 2 ) ก็จะไมมี ขั้นตอนดังหนาจอขางลางปรากฏใหเห็น
 17. 17. พอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมตางๆ เสร็จเครื่องจะ shut down ใหอัตโนมัติ พอ boot เครื่องใหมอีกครั้งก็เปนอันวาการติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 สําเร็จเรียบรอย

×