Elvari-hankkeen loppuraportti

Motiva
MotivaCommunications Coordinator at Motiva
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari
2008–2015
”Elvari syntyi tarpeeseen”
Sähkölämmitteisiä koteja on Suomessa noin 600 000 eli noin puolet kaikista pientaloista. Niissä kuluu noin
kymmenes Suomen koko sähkön kulutuksesta, lähes 10 terawattituntia vuodessa, josta lämmityksen osuus oli 5
TWh, kotitaloussähkö 3 TWh ja käyttöveden lämmitys 2 TWh. Vuonna 2008 ilmaan heitettiin villi arvio: erilaisilla
toimenpiteillä sähkölämmityksen kulutuksesta voidaan vähentää 30 %.
Sähkölämmittäjät ovat suuri kuluttajaryhmä, jossa kulutuksessa on samoja piirteitä mutta myös vaihtelua
asukkaista ja talosta riippuen. Sähkölämmittäjät muodostavat hedelmällisen maaperän toimenpidesuosituksille,
joilla on mahdollista pienentää energiankulutusta ja sitä kautta hillitä ilmastonmuutosta.
Oikeiden tehostamiskeinojen selvitykseen koottiin laaja yhteistyöryhmä energiatoimialan vaikuttajia ja osaajia.*
Toimintatavaksi valittiin erilaisten sähkölämmitystalojen tarkka seuranta ja tuloksista tiedottaminen. Tavoitteeksi
asetettiin, että hanke tuottaa luotettavaa tietoa sekä osallistujien että sähkölämmittäjien käyttöön.
Pitkän hankkeen tulokset ovat yllättäneet positiivisesti monet asiantuntijatkin. Asukas voi omilla toimillaan
saavuttaa helpostikin 20–30 % tehostumisen kokonaiskulutuksen lähtötasosta – lähes ilman investointeja.
Järkevillä investoinneilla esimerkiksi säätö- ja ohjausjärjestelmiin säästöä voidaan saada vieläkin enemmän.
Investoimalla uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin järjestelmiin ostoenergian osuutta voidaan entisestään
pienentää, vaikka kokonaisenergiankulutus ei näin pienenekään.
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari on tuottanut valtavasti tutkittua tietoa ja toimintaohjeita, joiden
vieminen käyttöön vaatii edelleen sähkölämmittäjien aktivointia. Kulutusta on aidosti mahdollista vähentää – ja
keinoja on paljon!
* Osallistujaluettelo seuraavalla kalvolla
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 2
Elvari-hankkeeseen 2008–2015 osallistuneet
• Koko ajan mukana olleet:
Energiapolar-ryhmä*, Energiateollisuus ry, JE-Siirto Oy, LPP Partners Oy,
Motiva Oy, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
• Osallistuneet:
Caruna, Elenia Oy, Ensto Finland Oy, Etelä-Suomen Energia Oy, Oy Glen Dimplex
Nordic Ab, Haminan Energia Oy, Helen Oy, IVT Lämpöpumput Oy, Järvi-Suomen
Energia Oy, Keravan Energia Oy, Kokemäen Sähkö Oy, Kuoreveden Sähkö Oy,
Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, Lankosken Sähkö Oy,
Leppäkosken Sähkö Oy, Mäntsälän Sähkö Oy, Nurmijärven Sähkö Oy, Paneliankosken
Voima Oy, PKS Sähkönsiirto Oy, Rauman Energia Oy, Sallila Energia Oy, Savon Voima
Verkko Oy, Scanoffice Oy, Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, Vakka-Suomen
Voima Oy, Vatajankosken Sähkö Oy, työ- ja elinkeinoministeriö
*Energiapolar-ryhmä: Energiapolar Oy, Enontekiön Sähkö Oy, Inergia Oy, Muonion
Sähköosuuskunta, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Pellon Sähkö Oy, Rovakaira Oy,
Tornionlaakson Sähkö Oy
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 3
Faktoja Elvarista 2008–2015
• Pilotkohteita 47 – sähkönsäästö 250 000 kWh (2009–2013)
• Yhteistyöryhmissä 41 yritystä ja yhteisöä
• Analysoitiin tietoja kaikkiaan yli tuhannesta mittauskohteesta, mm. 166
ilmalämpöpumppua, 50 ilma-vesilämpöpumppua, 300 kulutusmittarin tiedot, sekä
energiayhtiöiden tietokantoja ja asiakaskyselyiden tuloksia
• Hanke tuotti osallistuville yrityksille ja yhteisöille tietoa ja tuloksia tuote- ja
palvelukehittämisen tueksi
• Aktiivista viestintää tuloksista: casekortteja, artikkeleita ja tiedotteita, verkkoaineisto,
luentoja ja esityksiä, vierailuja
• Työkalu energiayhtiöiden asiakaspalvelun tueksi sähkölämmittäjän neuvontaan
• Tiedon ja asiantuntijuuden jakamista yhteistyöryhmissä
Elvarissa asetettu tehostamistavoite on mahdollista saavuttaa nopeastikin, mikäli
sähkölämmittäjät pystytään aktivoimaan tehostamistoimiin.
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 4
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari
Elvari-hanke 2008–2015
Sähkölämmityksen tehostaminen
1. Tiivistelmä
2. Huonekohtainen sähkölämmitys, sähköpatterit ja kattolämmitys
3. Huonekohtainen sähkölämmitys, lattialämmitys
4. Vesikiertoinen sähkölämmitys, vesipatterit
5. Vesikiertoinen sähkölämmitys, lattialämmitys
6. Ilmanvaihto
7. Käyttövesi
8. Kotitaloussähkö
9. Rakennuksen vaippa
10. Uusiutuvan energian hyödyntäminen sähkölämmityksen rinnalla
11. Tulisijat ja puun poltto
12. Lämpöpumput
13. Muuta Elvarissa tuotettua tietoa
14. Yhteenveto
Lokakuu 2015 5
1. Tiivistelmä
• Kulutusseuranta on olennaista sähkölämmittäjälle: selvitettävä kohteen
kulutuksen taso ja rakenne, vuosikulutuksen kehitys, kuukausijakauma sekä
jakautuminen lämmitysenergiaan, veden lämmitykseen ja kotitaloussähköön.
• Analysoimalla kulutuksen rakennetta löydetään toisistaan riippumattomat
kulutuskomponentit.
• Tehostamistoimet ja -investoinnit on aloitettava tilojen lämmityksestä.
• Asukkaan omalla toiminnalla on saavutettavissa helposti 20–30 %
tehostuminen kokonaiskulutuksessa lähes ilman investointeja.
• Tehostamispotentiaalia on erityisesti varaavissa ratkaisuissa, huonekohtaisen
sähkölämmityksen säädöissä ja ohjauksissa sekä asukkaan omissa
käyttötoimissa.
• Erilaisilla lämpöpumppuratkaisuilla voidaan lisäksi alentaa ostoenergian
määrää ja säästää siten energiakustannuksissa.
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 6
2. Huonekohtainen sähkölämmitys,
sähköpatterit ja kattolämmitys
Keskeiset tehostamistoimet huonekohtaisilla
ratkaisuilla
• Säännöllinen oman kulutuksen seuranta
• Sisälämpötilojen aktiivinen hallinta eri huonetiloissa
• Sisälämpötilojen pudottaminen aina poissaollessa
• Lattialämmityksen varaavuuden ja sen käytön vähentäminen
• Lämmityksen säätöjen uusiminen
• Ohjauksien lisääminen
• Lämmityslaitteiden ja sähköistyksen uusiminen ja täydentäminen
• Energiatehokkuutta ja energiansäästöä lisäävät laiteinvestoinnit
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 8
Asukkaan omat käyttötavat ja toimenpiteet
Huonekohtaiset ratkaisut
• Oman energiankulutuksen seuraaminen säännöllisesti:
energiayhtiön energiaseuranta ja kulutuspalaute,
alamittarointi, siirrettävät kulutusmittarit
• Huonelämpötilojen säännöllinen seuraaminen
• Asumistottumusten muuttaminen
energiatehokkaammaksi ja energiaa säästävämmäksi
• Sisälämpötilojen säätäminen erikseen jokaisessa
huonetilassa käytön ja tilanteen mukaan mahdollisimman
alhaiseksi
• Sisälämpötilojen reilu pudotus tai jopa poiskytkentä
käyttämättömissä huonetiloissa
• Sisälämpötilojen pudotus aina poissa ollessa kaikista
huonetiloista, ja lämpötilojen nostaminen
viihtyvyystasolle esimerkiksi tulisijalla tai
ilmalämpöpumpulla
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 9
Investoinneilla tehostamista
Huonekohtaiset ratkaisut
• Huonelämpötilamittarit jokaiseen huonetilaan (erilliset mittarit tai
keskitetty järjestelmä)
• Sähköpatterien uusiminen + elektroninen termostaattiohjaus
• Uudet elektroniset ja ajastettavat huonetermostaatit vanhojen tilalle
kattolämmityksessä
• Lämmitysryhmien uudelleenryhmittely ja lisääminen sekä
ohjauskytkinten lisääminen sähkökeskuksessa
• parantaa ohjausmahdollisuuksia jopa huonetilakohtaiseksi
• hyödyksi myös keväällä ja syksyllä, jolloin lämmitystarve on vähäisempi
• Sisälämpötilojen keskitetyn pudotuksen ja kotona-/ poissa -kytkimen
jälkiasennus
• Keskitetty (langaton) lämmityksen ohjausjärjestelmä tai
kotiautomaatiojärjestelmä
• Ilmalämpöpumppu täydentämään lämmitystä
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 10
3. Huonekohtainen sähkölämmitys,
lattialämmitys
Asukkaan omat käyttötavat ja toimenpiteet
Huonekohtainen sähkölämmitys, lattialämmitys
• Säädetään kivi- tai laattapintaisten lattioiden pintalämpötila mahdollisimman
alhaiseksi, viihtyvyydestä tinkimättä.
• Nostetaan lämpötila huoneissa, esimerkiksi kylpyhuoneessa, viihtyvyystasolle
vain silloin, kun sitä käytetään. Muuna aikana alhaisempi lämpötila.
• Pidetään suljettuina jatkuvatoimisella lattialämmityksellä varustettujen
huoneiden ovet.
• Alennetaan osittain varaavan lattialämmityksen varausastetta.
• Lattialämmityksen käytön rajoittaminen vain keskitalveen ja alkuvuoteen.
Muulloin lämmitetään huonelämmittimillä.
• Siirrytään osittain varaavasta käytöstä lattialämmityksen jatkuvaan käyttöön
ja samalla pudotetaan sisälämpötilaa päiväaikaan (lämpötilatason
pudottaminen).
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 12
Investoinneilla tehostaminen
Jatkuvatoiminen lattialämmitys
• Uusitaan termostaatti ajastettavaan malliin, erityisesti
pesutila (elektroninen, ajastettavuus, asettelu- ja
säätötarkkuus, kytkentäjakso, digitaalinen näyttö)
• Järjestellään lattialämmitysryhmät huonetilakohtaiseksi
paremman ohjauksen mahdollistamiseksi eri
huonetiloissa tai sähkön hinnan kysyntäjouston mukaan
• Täydennetään jatkuvatoimista lattialämmitystä
huonetilalämmittimillä ja käytetään lattialämmitystä vain
mukavuuslämmitykseen
• Ilmalämpöpumppu täydentämään lämmitystä
• Lattiaremontin yhteydessä asennetaan uusi lattialämmitys
heti pintamateriaalin alle
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 13
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari
Pesutilan lattialämmitys-
termostaatin vaihto
Mekaaninen termostaatti
Vaihto aikaohjattuun elektroniseen termostaattiin
Termostaatin rikkoutuminen
Uusi aikaohjattu elektroninen termostaatti
Lokakuu 2015 14
Osittain varaava lattialämmitys
• Lattialämmitystermostaattien uusiminen
• Ulkolämpötilaohjauksen jälkiasennus vaihtuvien
ulkolämpötilojen hallintaa varten
• Etutermostaatin (huonetermostaatti) jälkiasennus
esimerkiksi olohuoneeseen lämpötilatason
hallintaan, jos asunnossa on paljon osittain
varaavaa lattialämmitystä
• Huonelämmittimien jälkiasennus rinnalle
(kevät, syksy)
• Lattiaremontin yhteydessä uuden lattialämmityksen
asentaminen heti lattiapinnoitteen alle
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 15
4. Vesikiertoinen sähkölämmitys,
vesipatterit
Keskeiset tehostamistoimet vesikiertoisilla
jakojärjestelmillä
• Säännöllinen oman kulutuksen seuranta
• Sisälämpötilojen aktiivinen hallinta eri huonetiloissa
• Sisälämpötilojen pudottaminen aina poissa ollessa
• Vanhojen varaajien uusiminen/poistaminen ja varaavuuden vähentäminen
jatkuvan käytön suuntaan
• Vesikiertoisen jakojärjestelmän parantaminen; ohjelmoitavat
termostaattiset säätöventtiilit, säätöjärjestelmän uusiminen,
ulkolämpötilaohjaus (säätökäyrä), energiatehokas kiertovesipumppu
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 17
Asukkaan omat käyttötavat ja toimenpiteet
Vesikiertoinen sähkölämmitys, vesipatterit
• Vesikiertoisessa sähkölämmityksessä pätevät periaatteessa
samat asukkaan tehostamistoimet kuin huonekohtaisessa
kuivassa sähkölämmityksessäkin:
• energiankulutuksen ja sisälämpötilojen seuranta,
asumistottumukset, sisälämpötilojen hallinta, lämpötilan
pudotukset poissa ollessa jne.
• Suurikokoisen lämmitysvaraajan lämpötilan oikea asettelu
• Patteriverkoston menoveden säätökäyrän asettelu
• Energiankäyttö tehostuu, kun siirtyy sähkölämmityksen
varaavasta käytöstä jatkuvaan käyttöön sekä mahdollisimman
alhaiseen varaajan lämpötilatasoon
Vesikiertoisen järjestelmän säätö- ja ohjausmahdollisuudet eivät ole
yhtä hyviä verrattuna huonekohtaisiin ratkaisuihin.
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 18
Investoinneilla tehostaminen
Vesikiertoinen sähkölämmitys, vesipatterit
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari
• Uudet ohjelmoitavat termostaattiset patteriventtiilit
• Säätöjärjestelmän uusiminen, ulkolämpötilaohjauksen lisääminen
• Uusi energiatehokas kiertovesipumppu
• Tehdasvalmisteisten lämmitysvaraajien (1-2 m3
)
täydentäminen erillisellä käyttövesivaraajalla (kesäkäyttö)
• Suurien, huonosti eristettyjen tai paikalla tehtyjen
lämmitysvaraajien (3-5 m3
) uusiminen/poistaminen
• Suora sähkökattila, ainakin tilapäisratkaisuna
• Ilmalämpöpumppu täydentämään lämmitystä
• Ilma-vesilämpöpumppu lämmitysvaraajan tilalle
• Huomioitava soveltuvuus vanhaan järjestelmään liitettäessä
• Toimivuus Pohjois-Suomen olosuhteissa varmistettava
• Maalämpöpumppu lämmitysvaraajan tilalle ja tarvittavat
jakojärjestelmän täydennykset
• Puu-/pellettikattila lämmitysvaraajan rinnalle
Lokakuu 2015 19
5. Vesikiertoinen sähkölämmitys,
lattialämmitys
Vesikiertoinen sähkölämmitys,
lattialämmitys
• Lattialämmityksellä on alhaisemmat kiertoveden lämpötilat, jatkuva
käyttö ja suuremmat häviöt vesipattereihin verrattuna
• Ohjelmoitavat termostaattiset säätöventtiilit, säätöjärjestelmän
uusiminen, ulkolämpötilaohjaus (säätökäyrä), energiatehokas
kiertovesipumppu
• Tehdasvalmisteisien lämmitysvaraajien (1-2 m3
) täydentäminen
erillisellä käyttövesivaraajalla (kesäkäyttö)
• Suora sähkökattila, ainakin tilapäisratkaisuna
• Ilmalämpöpumppu täydentämään lämmitystä
• Ilma-vesilämpöpumppu lämmitysvaraajan tilalle, erityishuomio
sen liittämiseen vanhaan vesikeskusjärjestelmään
• Maalämpöpumppu lämmitysvaraajan tilalle ja tarvittavat
jakojärjestelmän täydennykset
• Puu-/pellettikattila lämmitysvaraajan rinnalle
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 21
6. Ilmanvaihto
Yleisimmät pientalon IV-järjestelmävaihtoehdot
• Painovoimainen ilmanvaihto
• Koneellinen poistoilmanvaihto
• Koneellinen tulo- ja poisto-ilmanvaihto lämmön talteenotolla (LTO)
• Poistoilmalämpöpumppu
• (Ilmalämmitys)
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 23
Rakennusten energiankulutus,
erilaisia ilmanvaihtoratkaisuja
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari
Lähde: Juha Vinha, TTY
• Talot pääasiassa uudehkoja, tuloksissa ei ole otettu huomioon takassa poltettua puuta.
• Asukkaiden toimilla erittäin merkittävä vaikutus energiankulutukseen.
• Lämmöntalteenoton vaikutus häviää lähes kokonaan asukkaiden käyttötottumusten vaihtelun alle.
Lokakuu 2015 24
Asukkaan omat käyttötavat ja toimenpiteet
Ilmanvaihto
• Ilmamäärien säätö kussakin asumistilanteessa tarpeen mukaiseksi
• Painovoimaisessa ilmanvaihdossa lautasventtiilejä pienennetään erityisesti
talvella, jolloin painovoimainen ilmanvaihto muodostuu liian suureksi
kohonneen sisä- ja ulkoilman lämpötilaeron takia
• Asunnon ollessa tyhjillään säädetään iv-koneen puhallin minimiasentoon ja
ilmamäärä mahdollisimman pieneksi (sammuttaminen kokonaan on kielletty)
• Ilmanvaihdon sähköisen jälkilämmityksen minimointi, rajana vedon tunne,
lämmitys mieluimmin huonelämmittimille
• Lämmön talteenoton ohitus alkukesällä lämmityskauden päätyttyä ja
käyttöönotto syksyllä
LTO-laitteen ja tuloilmakanaviston jälkiasennus ei ole yleensä pelkästään taloudellisesti
perusteltavissa, koneellinen ilmanvaihto on kuitenkin myös sisäilman laatukysymys ja tärkeä
tekijä asumisessa syntyvän liian kosteuden poistamisessa.
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 25
7. Käyttövesi
Käyttöveden lämmitys ja käyttö
• Käyttövesivaraajan lämpötila asetetaan 60°C:een, mikäli
varaaja riittää tuottamaan tarvittavan lämpimän veden
• Talviaikana lämmöntarpeen ollessa suuri käyttövesivaraajan
häviöt tulevat tilan lämmityksessä hyödyksi
• Sekoitusventtiilillä verkostoon menevän veden lämpötilaksi
asetetaan 55°C
• Asukkaiden yleiset lämpimän veden käyttötavat kuntoon
• Tavoitekulutus on 100 l/hlö vuorokaudessa
Lämpimänvedenkierto on energiasyöppö.
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 27
Käyttöveden lämmityksen tehostaminen
investoinneilla
• Termostaattihanat suihkuihin
• Asuntokohtainen käyttöveden paineenalennus-
venttiili tai käyttöpisteisiin vakiovirtausventtiili
• Vesikiertoisessa järjestelmässä lämmitysvaraajan eristys,
käyttövesikierukan ja lämmitysvastuksien sijoittelu ja
kytkennät, kesäajan käyttö ja asetukset eroavat
talvikaudesta
• Vesikiertoisessa järjestelmässä erillisen käyttövesivaraajan
hankinta lämmitysvaraajan rinnalle
• Uusi paremmin eristetty kombivaraaja
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 28
8. Kotitaloussähkö
Kotitaloussähkön kulutus
• Kotitaloussähkön osuus sähkölämmitteisen pientalon kokonaiskulutuksesta
on tyypillisesti noin 30 %. Kulutus on melko tasaista ympäri vuoden.
• Kotitaloussähkön kulutus riippuu mm. asukkaiden määrästä ja iästä,
asumistottumuksista, talon koosta ja iästä sekä sähkölaitteiden määrästä ja
niiden energiatehokkuudesta.
• Kotitaloussähkön kulutus on suurimmillaan suurissa perheissä ja ns. korkean
sähköisen varustelutason omaavissa suurissa asunnoissa.
• Kotitalouslaitteiden energiatehokkuus on parantunut ja parantuu edelleen.
Teknologinen kehitys vähentää laitteiden määrästä aiheutuvaa
lämpötilakuormaa ja energiankulutusta.
• Laitteiden tuottama lämpö on säätämätöntä huonetilojen lämmitysenergiaa
suurimman osan vuotta.
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 30
Yleistä kotitaloussähkön käytön tehostamisesta
sähkölämmitteisessä pientalossa
• Kotitaloussähkön käyttö ei ole sähkölämmityksen tehostamisessa
ensimmäisiä toimenpiteitä, varsinkaan vanhemmissa rakennuksissa ja
tavanomaisella kotitaloussähkön käytöllä.
• Vanhemmissa sähkölämmitystaloissa taloussähkö on lämmityskaudella
hyödyksi tilojen lämmityksessä. Kotitaloussähkön käytön
tehostaminen lisää vastaavasti tilojen lämmitysenergian tarvetta.
• Kesäaikana rakennuksen sisälämpötilan noustessa yli viihtyvyysrajan,
taloussähkön tehostaminen tuo hyötyjä ja vähentää silloin myös
jäähdytystarvetta.
• Uusissa matalaenergiataloissa kotitaloussähkön käyttö voi aiheuttaa
ylilämpöä suurimman osan vuotta keskitalven pakkasia lukuun-
ottamatta. Taloussähkön käytön tehostaminen tuo matalaenergia-
taloissa siten säästöä ja vähentää lisäksi jäähdytyksen tarvetta.
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 31
Kotitaloussähkön käytön tehostaminen
• Vaihdetaan valaisimiin led-lamput
• Hankitaan energiatehokkaat laitteet rikkoutuneiden tilalle:
kylmälaitteet, astianpesukoneet, pyykinpesukoneet
• Uudet viihde- ja it-laitteet kuluttavat todella vähän aiempiin vastaaviin
laitteisiin verrattuna
• Suuritehoiset sähkölaitteet, kuten kiuas tai ulkoporeallas, voivat olla
energiasyöppöjä.
• Heti valmis -kiuas kuluttaa 2 000–3 000 kWh/v keskivertoisella
saunomistottumuksella, mikä on noin kaksinkertainen määrä
tavanomaiseen kiukaaseen verrattuna
Kotitaloussähkön käyttöä on järkevä tehostaa erityisesti kesäaikana,
uusissa matalaenergiataloissa muulloinkin.
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 32
9. Rakennuksen vaippa
Tehostamistoimet rakennuksen vaippaan
Vaippaan kohdistuvat tehostamistoimet on kannattavinta
toteuttaa silloin, kun vaippaa joudutaan korjaamaan
muutoinkin rakennusteknisistä syistä.
Pelkästään energiansäästöillä perustellen investointien
takaisinmaksuaika on yleensä pitkä.
Taloudellisesti parhaat tehostamistoimenpiteet
rakennuksen vaipan osalta ovat:
•Yläpohjan lisäeristäminen vanhoissa rakennuksissa
•Vanhojen ikkunoiden ja ovien uusiminen
•Vaipan tiiveyden parantaminen (ilmavuodot)
•Ikkuna- ja ovitiivisteiden uusiminen
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 34
10. Uusiutuvan energian hyödyntäminen
sähkölämmityksen rinnalla
Uusiutuvan energian vaihtoehdot
sähkölämmittäjälle
• Puiden poltto erityisesti talviaikana, 1 pinokuutio vastaa n. 1 000 kWh.
• Suotuisin vaikutus sähkölämmittäjän kulutukseen.
• Kaupallinen polttopuun tarjonta on lisääntynyt, klapien hinta on kohonnut selvästi, ja klapit
ovat jo yösähkön hintaisia.
• Ilmalämpöpumppu on lähes aina kannattava investointi
• Hinta asennettuna noin 2 000 €
• Säästö tyypillisesti 3 000 kWh/v, säästöissä suuri vaihtelu.
• Ilma-vesilämpöpumppu vesikiertoiseen sähkölämmitykseen, jossa
kokonaiskulutus on yli 25 000 kWh/v
• Hinta asennettuna 6 000–14 000 €
• Tehostuminen keskimäärin 40 % kokonaiskulutuksesta
• Parhaat hyödyt Etelä-Suomessa, soveltuvuus Pohjois-Suomessa varmistettava
• Maalämpöpumppu vesikiertoiseen sähkölämmitykseen, jossa
kokonaiskulutus on yli 35 000 kWh/v
• Hinta asennettuna 15 000–25 000 €
• Tehostuminen useimmiten 50–60 % kokonaiskulutuksesta
• Saattaa sopia myös eritäin suuriin huonekohtaisiin sähkölämmityksiin
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 36
11. Tulisija ja puun poltto
Uusiutuva energia
Tulisijat, puun ja pellettien poltto
• Pinokuutio puuta tuottaa tulisijasta nettolämpöä huonetiloihin n. 1 000 kWh
• Useasti sekä tulisijojen mitoitus että poltettavat puumäärät ovat liian suuria
huonetilojen lämmöntarpeeseen verrattuna. Tällöin ylilämmitetään ja
sisälämpötila nousee yli halutun, jolloin tulisijan lämmön hyödyntymisaste
pienenee.
• Puiden polttoa tulee painottaa keskitalveen ja koville pakkasille
Investointeja puun polttoon:
• Kevyen tulisijan, kiertoilmatakan tai varaavan takan jälkiasennus
• Pellettitakan jälkiasennus tai pellettikori tulisijaan
• Puu- tai pellettikattilan jälkiasennus vesikiertoiseen järjestelmään, vaatii
kattilahuoneen, puu-/pellettivaraston ja savuhormin
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 38
12. Lämpöpumput
Ilmalämpöpumppu (ILP) sähkölämmityksen
tehostamisessa
• Ilmalämpöpumppu on lähes aina kannattava investointi.
• Saavutettava säästö riippuu rakennuksen kulutuksen lähtötasosta eikä pinta-alasta –
mitä isompi kulutus, sitä suurempi säästö
• Asunnon pohjaratkaisun vaikutus lämmön leviämiseen
• Oma erillinen ilmalämpöpumppu rakennuksen jokaiseen kerrokseen tai avoimessa
pohjarakenteessa sisäyksikkö portaikkoon kaksikerroksisessa talossa
• Ilmalämpöpumpun asetusarvo tulee laittaa kolmesta neljään astetta korkeammalle
päälämmitysjärjestelmään nähden (kahden asteen ero ei useinkaan riitä)
• Varmistettava hyvä yhteiskäyttö lattialämmityksen ja toisaalta puun polton kanssa
• Laitteen ominaisuudet ja käyttötavat vaikuttavat merkittävästi saavutettaviin
säästöihin
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 40
Ilma-vesilämpöpumppu (UVLP) sähkölämmityksen
tehostamisessa
• Ilma-vesilämpöpumpun kannattavuus riippuu maantieteellisestä sijainnista
sekä siitä, millainen lämmönjakotapa rakennuksessa on (säästöt 20–50 %)
• Parhaat säästöt Etelä-Suomen isoissa lattialämmitystaloissa ja heikoimmat
Pohjois-Suomen patterilämmitystaloissa
• Käyttöveden lämmityksessä energiansäästö heikkoa
• Hinta asennettuna noin 6 000–14 000 €, mm. tekninen toteutustapa
vaikuttaa hintaan
• Takaisinmaksuaika riippuu kohteen lähtötilanteesta
• Usein poistettu samalla vanha yösähkövaraaja
Energiatehokkuus toteutuu vain, kun järjestelmän käyttöopastuksesta huolehditaan.
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 41
Maalämpöpumppu (MLP) sähkölämmityksen
tehostamisessa
• Sopii suuriin ja vanhoihin vesikiertolämmityksen taloihin, joissa
kokonaisenergiankulutus on yli 35 000 kWh
• Säästöä kokonaisenergiankulutuksesta 40–65 % rakennuksesta riippuen
(lähtötilanne noin 22 000–60 000 kWh)
• Saavutettava säästö riippuu rakennuksen kulutuksen lähtötasosta eikä
lämmönjakotavasta – mitä isompi kulutus, sitä suurempi säästö
• Hinta asennettuna noin 15 000–25 000 €, mm. tekninen toteutustapa ja
järjestelmäkoko vaikuttaa oleellisesti hintaan
• Usein poistettu samalla vanha yösähkövaraaja
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 42
Poistoilmalämpöpumppu (PILP) sähkölämmityksen
tehostamisessa
• Kannattavaa asentaa koneellisen poiston (ilman LTO) paikalle
• Tekninen soveltuvuus kohteessa tapauskohtaista (IV-putkitukset ym.)
• Sisäilman laatu ja lämpötila voi myös parantua
• Säästöä kokonaisenergiankulutuksesta noin 20 %, selkeät tiedot
tehostumisesta ja vaikutuksesta kokonaiskulutukseen puuttuvat.
• PILP:n vertailutilanne on epäselvä, on olemassa useita vaihtoehtoja poistoilman
lämmön hyödyntämiseksi. PILP soveltuu parhaiten uusiin pienehköihin
asuntoihin.
• Seurantakohdetietoa (www.energiatehokaskoti.fi)
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 43
Muuta Elvarissa tuotettua tietoa
• TÄHÄN KUVAKALVO
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari
13. Muuta Elvarissa tuotettua tietoa
Lokakuu 2015 44
Kohde Laskettu kulutus
kWh / v
Mitattu kulutus
kWh / v
Ero
kWh / v
Ero 1
%
Ero 2
%
Talo A 13 275 7 686 5 589 72 42
Talo B 28 076 17 082 10 994 64 39
Talo C 49 298 22 786 26 512 116 53
Taulukko 1. Kokonaisenergiankulutus seurantakohteissa A, B ja C
Elvari-hankkeessa tehtiin energiatodistuslaskenta kolmelle eri kohteelle.
Oheisessa taulukossa on vertailtu energiatodistuslaskennan tuottamia
laskennallisia kokonaisenergian kulutusmääriä mitattuihin todellisiin kulutuksiin
nähden.
Ero 1 kertoo kuinka paljon ylisuureksi energiatodistuksen laskennallinen kulutus nousee
energiatehokkaasti asuvalla kuluttajalla.
Ero 2 kertoo kuinka merkittävästi asukkaiden käyttö- ja asumistottumukset lähes ilman
investointeja ovat parantaneet energiatehokkuutta laskennalliseen kulutukseen verrattuna.
Energiatehokkaasti kannattaa asua, vaikka se ei vaikuta energiatodistuksen tietoihin.
Muuta Elvarissa tuotettua tietoa
Lokakuu 2015 Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari 45
14. Yhteenveto
Kertaus asukkaan omiin käyttötoimenpiteisiin
1 (2)
• Seuraa omaa kulutustasi
• Omaksu säästävät asumistottumukset
• Säädä sisälämpötilat erikseen joka huoneessa tilanteen mukaan
mahdollisimman alhaiseksi
• Säädä lämpötila reilusti alhaisemmaksi tai jopa lämmitys kokonaan pois niistä
tiloista, joita ei käytetä
• Rajoita lattialämmityksen käyttöä alentamalla varausastetta sekä käyttämällä
sitä vain keskitalvella (vaatii huonelämmittimet)
• Säädä sisälämpötilat kaikista huoneista alhaisiksi aina poissa ollessa
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 47
Kertaus asukkaan omiin käyttötoimenpiteisiin
2 (2)
• Käytä ilmanvaihtoa tarpeen mukaan: poissa ollessa puhaltimen
minimiasento, painovoimaisessa talvella venttiilien pienentäminen
• Säädä tuloilman jälkilämmityksen asetusarvo mahdollisimman alhaiseksi,
vedon tunne rajana. Lämmitys mieluimmin huonetilojen lämmittimillä.
• Polta puuta tulisijassa erityisesti keskitalvella, 1 pinokuutio ≈ 1000 kWh
nettolämpöä
• Käytä lämmintä vettä säästävästi
• Käyttövesivaraajan lämpötilan alentaminen +60 C:een sen kapasiteetin
salliessa, lämpöhäviöt kesäaikana
• Erityisesti kesäaikana kotitaloussähkön käytön minimointi, esim. valojen
sammuttaminen ja vanhojen laitteiden poiskytkeminen, sillä valmiustilat vie
energiaa
• Sammuta Heti valmis -kiuas, äläkä lämmitä poreallasta ulkona talvella
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 48
Johtopäätökset
• Neutraali tieto ja riippumaton energian käytön neuvonta eivät tavoita tietoa etsiviä.
• Markkinoilla on selvää taipumusta ylimitoitukseen ja -investointeihin.
• Asukkaan omien käyttötoimenpiteiden priorisointi, jotta varmistetaan varsinaisien
tehostamisinvestointien oikea valinta ja mitoitus.
• Pienet investoinnit ensin, ne ovat usein taloudellisesti kannattavimpia.
• Ensimmäiset toimet ja investoinnit syövät seuraavien taloudellisuutta, supistuvat
rajahyödyt. Kaikki toimet ja investoinnit kilpailevat keskenään.
• Uusiutuvat ovat vaihtoehto, kun halutaan pienentää ostoenergian hankinnan
kustannuksia.
Sähkölämmityksen energiatehokkuuden parantaminen on oltava suunnitelmallista:
vertaile vaihtoehtojen soveltuvuutta, kustannuksia ja hyötyjä.
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 49
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 50
1 of 50

Recommended

fabric structure .pptx by
fabric structure .pptxfabric structure .pptx
fabric structure .pptxssusere85189
139 views67 slides
Introduction to Nanotechnology by
Introduction to NanotechnologyIntroduction to Nanotechnology
Introduction to NanotechnologyKuldeep Thakre
931 views33 slides
Non woven Process by
Non woven ProcessNon woven Process
Non woven ProcessMAHESH PRATAP DUBEY
3.1K views40 slides
Nano textiles by
Nano textilesNano textiles
Nano textilesRagu Nathan
4K views22 slides
Yarn pacxking density by
Yarn pacxking densityYarn pacxking density
Yarn pacxking densityMinh Tuan Nguyen
2.1K views17 slides
Fire retardant fabric by
Fire retardant fabric Fire retardant fabric
Fire retardant fabric Rumman Samrat
107 views13 slides

More Related Content

What's hot

Antibacterial finishes by
Antibacterial finishesAntibacterial finishes
Antibacterial finishesShameem_Byadgi
10K views85 slides
Nanofiber production by
Nanofiber productionNanofiber production
Nanofiber productionYash Jagwani
1.3K views36 slides
Filtration in Textile by
Filtration in TextileFiltration in Textile
Filtration in TextileABU TALEB TARAQUE
4K views29 slides
Nanotechnology & its application (By- Saquib Khan) by
Nanotechnology & its application (By- Saquib Khan)Nanotechnology & its application (By- Saquib Khan)
Nanotechnology & its application (By- Saquib Khan)SAQUIB KHAN
1.1K views17 slides
Different types of yarn by
Different types of yarnDifferent types of yarn
Different types of yarnAbir Hasan
328 views26 slides
High performance fibers by
High performance fibersHigh performance fibers
High performance fiberstejas pimple
3.4K views30 slides

What's hot(20)

Nanofiber production by Yash Jagwani
Nanofiber productionNanofiber production
Nanofiber production
Yash Jagwani1.3K views
Nanotechnology & its application (By- Saquib Khan) by SAQUIB KHAN
Nanotechnology & its application (By- Saquib Khan)Nanotechnology & its application (By- Saquib Khan)
Nanotechnology & its application (By- Saquib Khan)
SAQUIB KHAN1.1K views
Different types of yarn by Abir Hasan
Different types of yarnDifferent types of yarn
Different types of yarn
Abir Hasan328 views
High performance fibers by tejas pimple
High performance fibersHigh performance fibers
High performance fibers
tejas pimple3.4K views
Technical textile in architecture and construction by ttkbal
Technical textile in architecture and constructionTechnical textile in architecture and construction
Technical textile in architecture and construction
ttkbal6.8K views
wet laid web preparation by MelkamuKenito
wet laid web preparationwet laid web preparation
wet laid web preparation
MelkamuKenito259 views
Ring Spinning Vs All technologies by Kazmee
Ring Spinning Vs All technologiesRing Spinning Vs All technologies
Ring Spinning Vs All technologies
Kazmee16.9K views
Nanotechnology & nanobiotechnology by kk sahu by KAUSHAL SAHU
Nanotechnology & nanobiotechnology by kk sahuNanotechnology & nanobiotechnology by kk sahu
Nanotechnology & nanobiotechnology by kk sahu
KAUSHAL SAHU698 views
Tecnology of textile manufacturing sunil by suniltalekar1
Tecnology of textile manufacturing sunilTecnology of textile manufacturing sunil
Tecnology of textile manufacturing sunil
suniltalekar1618 views
Nano technology in textiles. seminar. pptx by Bademaw Abate
Nano technology in textiles. seminar. pptxNano technology in textiles. seminar. pptx
Nano technology in textiles. seminar. pptx
Bademaw Abate16.3K views
Unit 3_2_Nano-textile (1).pptx by Nandika26
Unit 3_2_Nano-textile (1).pptxUnit 3_2_Nano-textile (1).pptx
Unit 3_2_Nano-textile (1).pptx
Nandika2686 views

Similar to Elvari-hankkeen loppuraportti

Uusiutuva energia Suomessa 2017 by
Uusiutuva energia Suomessa 2017Uusiutuva energia Suomessa 2017
Uusiutuva energia Suomessa 2017Timo Määttä
114 views42 slides
Uusiutuva energia suomessa 2017 by
Uusiutuva energia suomessa 2017Uusiutuva energia suomessa 2017
Uusiutuva energia suomessa 2017Motiva
395 views42 slides
BUILD UP Skills Finland - 8 Talotekniikan järjestelmien energiatehokkuus by
BUILD UP Skills Finland - 8 Talotekniikan järjestelmien energiatehokkuusBUILD UP Skills Finland - 8 Talotekniikan järjestelmien energiatehokkuus
BUILD UP Skills Finland - 8 Talotekniikan järjestelmien energiatehokkuusMotiva
886 views32 slides
Aurinkolampo ja aurinkosahko 2019 by
Aurinkolampo ja aurinkosahko 2019Aurinkolampo ja aurinkosahko 2019
Aurinkolampo ja aurinkosahko 2019Suomen metsäkeskus
214 views90 slides
Sitra Suvi Häkämies 2012-6-7 by
Sitra Suvi Häkämies 2012-6-7Sitra Suvi Häkämies 2012-6-7
Sitra Suvi Häkämies 2012-6-7Sitra Energia
408 views12 slides
BUILD UP Skills Finland - 9 Talotekniikan huolto ja energiakorjaukset by
BUILD UP Skills Finland - 9 Talotekniikan huolto ja energiakorjauksetBUILD UP Skills Finland - 9 Talotekniikan huolto ja energiakorjaukset
BUILD UP Skills Finland - 9 Talotekniikan huolto ja energiakorjauksetMotiva
325 views18 slides

Similar to Elvari-hankkeen loppuraportti(20)

Uusiutuva energia Suomessa 2017 by Timo Määttä
Uusiutuva energia Suomessa 2017Uusiutuva energia Suomessa 2017
Uusiutuva energia Suomessa 2017
Timo Määttä114 views
Uusiutuva energia suomessa 2017 by Motiva
Uusiutuva energia suomessa 2017Uusiutuva energia suomessa 2017
Uusiutuva energia suomessa 2017
Motiva395 views
BUILD UP Skills Finland - 8 Talotekniikan järjestelmien energiatehokkuus by Motiva
BUILD UP Skills Finland - 8 Talotekniikan järjestelmien energiatehokkuusBUILD UP Skills Finland - 8 Talotekniikan järjestelmien energiatehokkuus
BUILD UP Skills Finland - 8 Talotekniikan järjestelmien energiatehokkuus
Motiva886 views
Sitra Suvi Häkämies 2012-6-7 by Sitra Energia
Sitra Suvi Häkämies 2012-6-7Sitra Suvi Häkämies 2012-6-7
Sitra Suvi Häkämies 2012-6-7
Sitra Energia408 views
BUILD UP Skills Finland - 9 Talotekniikan huolto ja energiakorjaukset by Motiva
BUILD UP Skills Finland - 9 Talotekniikan huolto ja energiakorjauksetBUILD UP Skills Finland - 9 Talotekniikan huolto ja energiakorjaukset
BUILD UP Skills Finland - 9 Talotekniikan huolto ja energiakorjaukset
Motiva325 views
Kestavamman arjen testaajat energianeuvonta motiva by Suomen metsäkeskus
Kestavamman arjen testaajat  energianeuvonta motivaKestavamman arjen testaajat  energianeuvonta motiva
Kestavamman arjen testaajat energianeuvonta motiva
Jusa Timgren_Helenin tulevaisuuden näkymiä 10.05.2019 by Suomen metsäkeskus
Jusa Timgren_Helenin tulevaisuuden näkymiä 10.05.2019Jusa Timgren_Helenin tulevaisuuden näkymiä 10.05.2019
Jusa Timgren_Helenin tulevaisuuden näkymiä 10.05.2019
Jarno Haapakoski 13.9.2012: Energiaomavarainen kyläyhteisö by Sitra Maamerkit
Jarno Haapakoski 13.9.2012: Energiaomavarainen kyläyhteisöJarno Haapakoski 13.9.2012: Energiaomavarainen kyläyhteisö
Jarno Haapakoski 13.9.2012: Energiaomavarainen kyläyhteisö
Sitra Maamerkit687 views
Aurinkolämpö ja kausivarastointi_301014 by Markku Tahkokorpi
Aurinkolämpö ja kausivarastointi_301014Aurinkolämpö ja kausivarastointi_301014
Aurinkolämpö ja kausivarastointi_301014
Markku Tahkokorpi427 views
Enon energia Osuuskunta, Puhdasta uusiutuvaa lähienergiaa by Suomen metsäkeskus
Enon energia Osuuskunta, Puhdasta uusiutuvaa lähienergiaaEnon energia Osuuskunta, Puhdasta uusiutuvaa lähienergiaa
Enon energia Osuuskunta, Puhdasta uusiutuvaa lähienergiaa
Energiansäästöä kerrostalossa - vaivaton laitevaihto! by Antti Hartman
Energiansäästöä kerrostalossa - vaivaton laitevaihto!Energiansäästöä kerrostalossa - vaivaton laitevaihto!
Energiansäästöä kerrostalossa - vaivaton laitevaihto!
Antti Hartman993 views
Tuulivoima Suomessa by Motiva
Tuulivoima SuomessaTuulivoima Suomessa
Tuulivoima Suomessa
Motiva3.6K views

More from Motiva

Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksille by
Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksilleEnergiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksille
Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksilleMotiva
662 views28 slides
Klimatsamarbete mellan kommuner och företag by
Klimatsamarbete mellan kommuner och företagKlimatsamarbete mellan kommuner och företag
Klimatsamarbete mellan kommuner och företagMotiva
469 views10 slides
Klimatsamarbete mellan kommuner och företag by
Klimatsamarbete mellan kommuner och företagKlimatsamarbete mellan kommuner och företag
Klimatsamarbete mellan kommuner och företagMotiva
94 views13 slides
Täsmäkatselmus pilotointi 2021 l Energiakatselmukset by
Täsmäkatselmus pilotointi 2021 l EnergiakatselmuksetTäsmäkatselmus pilotointi 2021 l Energiakatselmukset
Täsmäkatselmus pilotointi 2021 l EnergiakatselmuksetMotiva
5.5K views9 slides
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx by
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxMotiva
536 views10 slides
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf by
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfMotiva
460 views10 slides

More from Motiva(20)

Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksille by Motiva
Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksilleEnergiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksille
Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksille
Motiva662 views
Klimatsamarbete mellan kommuner och företag by Motiva
Klimatsamarbete mellan kommuner och företagKlimatsamarbete mellan kommuner och företag
Klimatsamarbete mellan kommuner och företag
Motiva469 views
Klimatsamarbete mellan kommuner och företag by Motiva
Klimatsamarbete mellan kommuner och företagKlimatsamarbete mellan kommuner och företag
Klimatsamarbete mellan kommuner och företag
Motiva94 views
Täsmäkatselmus pilotointi 2021 l Energiakatselmukset by Motiva
Täsmäkatselmus pilotointi 2021 l EnergiakatselmuksetTäsmäkatselmus pilotointi 2021 l Energiakatselmukset
Täsmäkatselmus pilotointi 2021 l Energiakatselmukset
Motiva5.5K views
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx by Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Motiva536 views
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf by Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Motiva460 views
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021 by Motiva
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021
Motiva631 views
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx by Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Motiva1.4K views
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf by Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Motiva164 views
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pptx by Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pptxKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pptx
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pptx
Motiva681 views
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pdf by Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pdfKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pdf
Motiva166 views
Aurinkosähkon turvallisuusopas by Motiva
Aurinkosähkon turvallisuusopasAurinkosähkon turvallisuusopas
Aurinkosähkon turvallisuusopas
Motiva30.3K views
Motiva-mallin energiakatselmus - lisää järkeä pk-yrityksen energiakuluihin by Motiva
Motiva-mallin energiakatselmus - lisää järkeä pk-yrityksen energiakuluihin Motiva-mallin energiakatselmus - lisää järkeä pk-yrityksen energiakuluihin
Motiva-mallin energiakatselmus - lisää järkeä pk-yrityksen energiakuluihin
Motiva553 views
Energiakatselmus - case Kaso Oy by Motiva
Energiakatselmus - case Kaso Oy Energiakatselmus - case Kaso Oy
Energiakatselmus - case Kaso Oy
Motiva5.7K views
Mineraalivillasta ekologista betonia by Motiva
Mineraalivillasta ekologista betoniaMineraalivillasta ekologista betonia
Mineraalivillasta ekologista betonia
Motiva152 views
Opiskelijoiden kodintavarat kiertoon by Motiva
Opiskelijoiden kodintavarat kiertoonOpiskelijoiden kodintavarat kiertoon
Opiskelijoiden kodintavarat kiertoon
Motiva99 views
Ruokasienistä materiaalia by Motiva
Ruokasienistä materiaaliaRuokasienistä materiaalia
Ruokasienistä materiaalia
Motiva91 views
Purkurakennuksien materiaalit käyttöön helposti by Motiva
Purkurakennuksien materiaalit käyttöön helpostiPurkurakennuksien materiaalit käyttöön helposti
Purkurakennuksien materiaalit käyttöön helposti
Motiva89 views
Matkalle maata pitkin by Motiva
Matkalle maata pitkinMatkalle maata pitkin
Matkalle maata pitkin
Motiva211 views
Energiatehokkuus hankinnoissa -webinaari: Koulu- ja sivistystoimi by Motiva
Energiatehokkuus hankinnoissa -webinaari: Koulu- ja sivistystoimiEnergiatehokkuus hankinnoissa -webinaari: Koulu- ja sivistystoimi
Energiatehokkuus hankinnoissa -webinaari: Koulu- ja sivistystoimi
Motiva1K views

Elvari-hankkeen loppuraportti

 • 2. ”Elvari syntyi tarpeeseen” Sähkölämmitteisiä koteja on Suomessa noin 600 000 eli noin puolet kaikista pientaloista. Niissä kuluu noin kymmenes Suomen koko sähkön kulutuksesta, lähes 10 terawattituntia vuodessa, josta lämmityksen osuus oli 5 TWh, kotitaloussähkö 3 TWh ja käyttöveden lämmitys 2 TWh. Vuonna 2008 ilmaan heitettiin villi arvio: erilaisilla toimenpiteillä sähkölämmityksen kulutuksesta voidaan vähentää 30 %. Sähkölämmittäjät ovat suuri kuluttajaryhmä, jossa kulutuksessa on samoja piirteitä mutta myös vaihtelua asukkaista ja talosta riippuen. Sähkölämmittäjät muodostavat hedelmällisen maaperän toimenpidesuosituksille, joilla on mahdollista pienentää energiankulutusta ja sitä kautta hillitä ilmastonmuutosta. Oikeiden tehostamiskeinojen selvitykseen koottiin laaja yhteistyöryhmä energiatoimialan vaikuttajia ja osaajia.* Toimintatavaksi valittiin erilaisten sähkölämmitystalojen tarkka seuranta ja tuloksista tiedottaminen. Tavoitteeksi asetettiin, että hanke tuottaa luotettavaa tietoa sekä osallistujien että sähkölämmittäjien käyttöön. Pitkän hankkeen tulokset ovat yllättäneet positiivisesti monet asiantuntijatkin. Asukas voi omilla toimillaan saavuttaa helpostikin 20–30 % tehostumisen kokonaiskulutuksen lähtötasosta – lähes ilman investointeja. Järkevillä investoinneilla esimerkiksi säätö- ja ohjausjärjestelmiin säästöä voidaan saada vieläkin enemmän. Investoimalla uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin järjestelmiin ostoenergian osuutta voidaan entisestään pienentää, vaikka kokonaisenergiankulutus ei näin pienenekään. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari on tuottanut valtavasti tutkittua tietoa ja toimintaohjeita, joiden vieminen käyttöön vaatii edelleen sähkölämmittäjien aktivointia. Kulutusta on aidosti mahdollista vähentää – ja keinoja on paljon! * Osallistujaluettelo seuraavalla kalvolla Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 2
 • 3. Elvari-hankkeeseen 2008–2015 osallistuneet • Koko ajan mukana olleet: Energiapolar-ryhmä*, Energiateollisuus ry, JE-Siirto Oy, LPP Partners Oy, Motiva Oy, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry • Osallistuneet: Caruna, Elenia Oy, Ensto Finland Oy, Etelä-Suomen Energia Oy, Oy Glen Dimplex Nordic Ab, Haminan Energia Oy, Helen Oy, IVT Lämpöpumput Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Keravan Energia Oy, Kokemäen Sähkö Oy, Kuoreveden Sähkö Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, Lankosken Sähkö Oy, Leppäkosken Sähkö Oy, Mäntsälän Sähkö Oy, Nurmijärven Sähkö Oy, Paneliankosken Voima Oy, PKS Sähkönsiirto Oy, Rauman Energia Oy, Sallila Energia Oy, Savon Voima Verkko Oy, Scanoffice Oy, Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, Vakka-Suomen Voima Oy, Vatajankosken Sähkö Oy, työ- ja elinkeinoministeriö *Energiapolar-ryhmä: Energiapolar Oy, Enontekiön Sähkö Oy, Inergia Oy, Muonion Sähköosuuskunta, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Pellon Sähkö Oy, Rovakaira Oy, Tornionlaakson Sähkö Oy Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 3
 • 4. Faktoja Elvarista 2008–2015 • Pilotkohteita 47 – sähkönsäästö 250 000 kWh (2009–2013) • Yhteistyöryhmissä 41 yritystä ja yhteisöä • Analysoitiin tietoja kaikkiaan yli tuhannesta mittauskohteesta, mm. 166 ilmalämpöpumppua, 50 ilma-vesilämpöpumppua, 300 kulutusmittarin tiedot, sekä energiayhtiöiden tietokantoja ja asiakaskyselyiden tuloksia • Hanke tuotti osallistuville yrityksille ja yhteisöille tietoa ja tuloksia tuote- ja palvelukehittämisen tueksi • Aktiivista viestintää tuloksista: casekortteja, artikkeleita ja tiedotteita, verkkoaineisto, luentoja ja esityksiä, vierailuja • Työkalu energiayhtiöiden asiakaspalvelun tueksi sähkölämmittäjän neuvontaan • Tiedon ja asiantuntijuuden jakamista yhteistyöryhmissä Elvarissa asetettu tehostamistavoite on mahdollista saavuttaa nopeastikin, mikäli sähkölämmittäjät pystytään aktivoimaan tehostamistoimiin. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 4
 • 5. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari Elvari-hanke 2008–2015 Sähkölämmityksen tehostaminen 1. Tiivistelmä 2. Huonekohtainen sähkölämmitys, sähköpatterit ja kattolämmitys 3. Huonekohtainen sähkölämmitys, lattialämmitys 4. Vesikiertoinen sähkölämmitys, vesipatterit 5. Vesikiertoinen sähkölämmitys, lattialämmitys 6. Ilmanvaihto 7. Käyttövesi 8. Kotitaloussähkö 9. Rakennuksen vaippa 10. Uusiutuvan energian hyödyntäminen sähkölämmityksen rinnalla 11. Tulisijat ja puun poltto 12. Lämpöpumput 13. Muuta Elvarissa tuotettua tietoa 14. Yhteenveto Lokakuu 2015 5
 • 6. 1. Tiivistelmä • Kulutusseuranta on olennaista sähkölämmittäjälle: selvitettävä kohteen kulutuksen taso ja rakenne, vuosikulutuksen kehitys, kuukausijakauma sekä jakautuminen lämmitysenergiaan, veden lämmitykseen ja kotitaloussähköön. • Analysoimalla kulutuksen rakennetta löydetään toisistaan riippumattomat kulutuskomponentit. • Tehostamistoimet ja -investoinnit on aloitettava tilojen lämmityksestä. • Asukkaan omalla toiminnalla on saavutettavissa helposti 20–30 % tehostuminen kokonaiskulutuksessa lähes ilman investointeja. • Tehostamispotentiaalia on erityisesti varaavissa ratkaisuissa, huonekohtaisen sähkölämmityksen säädöissä ja ohjauksissa sekä asukkaan omissa käyttötoimissa. • Erilaisilla lämpöpumppuratkaisuilla voidaan lisäksi alentaa ostoenergian määrää ja säästää siten energiakustannuksissa. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 6
 • 8. Keskeiset tehostamistoimet huonekohtaisilla ratkaisuilla • Säännöllinen oman kulutuksen seuranta • Sisälämpötilojen aktiivinen hallinta eri huonetiloissa • Sisälämpötilojen pudottaminen aina poissaollessa • Lattialämmityksen varaavuuden ja sen käytön vähentäminen • Lämmityksen säätöjen uusiminen • Ohjauksien lisääminen • Lämmityslaitteiden ja sähköistyksen uusiminen ja täydentäminen • Energiatehokkuutta ja energiansäästöä lisäävät laiteinvestoinnit Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 8
 • 9. Asukkaan omat käyttötavat ja toimenpiteet Huonekohtaiset ratkaisut • Oman energiankulutuksen seuraaminen säännöllisesti: energiayhtiön energiaseuranta ja kulutuspalaute, alamittarointi, siirrettävät kulutusmittarit • Huonelämpötilojen säännöllinen seuraaminen • Asumistottumusten muuttaminen energiatehokkaammaksi ja energiaa säästävämmäksi • Sisälämpötilojen säätäminen erikseen jokaisessa huonetilassa käytön ja tilanteen mukaan mahdollisimman alhaiseksi • Sisälämpötilojen reilu pudotus tai jopa poiskytkentä käyttämättömissä huonetiloissa • Sisälämpötilojen pudotus aina poissa ollessa kaikista huonetiloista, ja lämpötilojen nostaminen viihtyvyystasolle esimerkiksi tulisijalla tai ilmalämpöpumpulla Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 9
 • 10. Investoinneilla tehostamista Huonekohtaiset ratkaisut • Huonelämpötilamittarit jokaiseen huonetilaan (erilliset mittarit tai keskitetty järjestelmä) • Sähköpatterien uusiminen + elektroninen termostaattiohjaus • Uudet elektroniset ja ajastettavat huonetermostaatit vanhojen tilalle kattolämmityksessä • Lämmitysryhmien uudelleenryhmittely ja lisääminen sekä ohjauskytkinten lisääminen sähkökeskuksessa • parantaa ohjausmahdollisuuksia jopa huonetilakohtaiseksi • hyödyksi myös keväällä ja syksyllä, jolloin lämmitystarve on vähäisempi • Sisälämpötilojen keskitetyn pudotuksen ja kotona-/ poissa -kytkimen jälkiasennus • Keskitetty (langaton) lämmityksen ohjausjärjestelmä tai kotiautomaatiojärjestelmä • Ilmalämpöpumppu täydentämään lämmitystä Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 10
 • 12. Asukkaan omat käyttötavat ja toimenpiteet Huonekohtainen sähkölämmitys, lattialämmitys • Säädetään kivi- tai laattapintaisten lattioiden pintalämpötila mahdollisimman alhaiseksi, viihtyvyydestä tinkimättä. • Nostetaan lämpötila huoneissa, esimerkiksi kylpyhuoneessa, viihtyvyystasolle vain silloin, kun sitä käytetään. Muuna aikana alhaisempi lämpötila. • Pidetään suljettuina jatkuvatoimisella lattialämmityksellä varustettujen huoneiden ovet. • Alennetaan osittain varaavan lattialämmityksen varausastetta. • Lattialämmityksen käytön rajoittaminen vain keskitalveen ja alkuvuoteen. Muulloin lämmitetään huonelämmittimillä. • Siirrytään osittain varaavasta käytöstä lattialämmityksen jatkuvaan käyttöön ja samalla pudotetaan sisälämpötilaa päiväaikaan (lämpötilatason pudottaminen). Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 12
 • 13. Investoinneilla tehostaminen Jatkuvatoiminen lattialämmitys • Uusitaan termostaatti ajastettavaan malliin, erityisesti pesutila (elektroninen, ajastettavuus, asettelu- ja säätötarkkuus, kytkentäjakso, digitaalinen näyttö) • Järjestellään lattialämmitysryhmät huonetilakohtaiseksi paremman ohjauksen mahdollistamiseksi eri huonetiloissa tai sähkön hinnan kysyntäjouston mukaan • Täydennetään jatkuvatoimista lattialämmitystä huonetilalämmittimillä ja käytetään lattialämmitystä vain mukavuuslämmitykseen • Ilmalämpöpumppu täydentämään lämmitystä • Lattiaremontin yhteydessä asennetaan uusi lattialämmitys heti pintamateriaalin alle Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 13
 • 14. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari Pesutilan lattialämmitys- termostaatin vaihto Mekaaninen termostaatti Vaihto aikaohjattuun elektroniseen termostaattiin Termostaatin rikkoutuminen Uusi aikaohjattu elektroninen termostaatti Lokakuu 2015 14
 • 15. Osittain varaava lattialämmitys • Lattialämmitystermostaattien uusiminen • Ulkolämpötilaohjauksen jälkiasennus vaihtuvien ulkolämpötilojen hallintaa varten • Etutermostaatin (huonetermostaatti) jälkiasennus esimerkiksi olohuoneeseen lämpötilatason hallintaan, jos asunnossa on paljon osittain varaavaa lattialämmitystä • Huonelämmittimien jälkiasennus rinnalle (kevät, syksy) • Lattiaremontin yhteydessä uuden lattialämmityksen asentaminen heti lattiapinnoitteen alle Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 15
 • 17. Keskeiset tehostamistoimet vesikiertoisilla jakojärjestelmillä • Säännöllinen oman kulutuksen seuranta • Sisälämpötilojen aktiivinen hallinta eri huonetiloissa • Sisälämpötilojen pudottaminen aina poissa ollessa • Vanhojen varaajien uusiminen/poistaminen ja varaavuuden vähentäminen jatkuvan käytön suuntaan • Vesikiertoisen jakojärjestelmän parantaminen; ohjelmoitavat termostaattiset säätöventtiilit, säätöjärjestelmän uusiminen, ulkolämpötilaohjaus (säätökäyrä), energiatehokas kiertovesipumppu Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 17
 • 18. Asukkaan omat käyttötavat ja toimenpiteet Vesikiertoinen sähkölämmitys, vesipatterit • Vesikiertoisessa sähkölämmityksessä pätevät periaatteessa samat asukkaan tehostamistoimet kuin huonekohtaisessa kuivassa sähkölämmityksessäkin: • energiankulutuksen ja sisälämpötilojen seuranta, asumistottumukset, sisälämpötilojen hallinta, lämpötilan pudotukset poissa ollessa jne. • Suurikokoisen lämmitysvaraajan lämpötilan oikea asettelu • Patteriverkoston menoveden säätökäyrän asettelu • Energiankäyttö tehostuu, kun siirtyy sähkölämmityksen varaavasta käytöstä jatkuvaan käyttöön sekä mahdollisimman alhaiseen varaajan lämpötilatasoon Vesikiertoisen järjestelmän säätö- ja ohjausmahdollisuudet eivät ole yhtä hyviä verrattuna huonekohtaisiin ratkaisuihin. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 18
 • 19. Investoinneilla tehostaminen Vesikiertoinen sähkölämmitys, vesipatterit Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari • Uudet ohjelmoitavat termostaattiset patteriventtiilit • Säätöjärjestelmän uusiminen, ulkolämpötilaohjauksen lisääminen • Uusi energiatehokas kiertovesipumppu • Tehdasvalmisteisten lämmitysvaraajien (1-2 m3 ) täydentäminen erillisellä käyttövesivaraajalla (kesäkäyttö) • Suurien, huonosti eristettyjen tai paikalla tehtyjen lämmitysvaraajien (3-5 m3 ) uusiminen/poistaminen • Suora sähkökattila, ainakin tilapäisratkaisuna • Ilmalämpöpumppu täydentämään lämmitystä • Ilma-vesilämpöpumppu lämmitysvaraajan tilalle • Huomioitava soveltuvuus vanhaan järjestelmään liitettäessä • Toimivuus Pohjois-Suomen olosuhteissa varmistettava • Maalämpöpumppu lämmitysvaraajan tilalle ja tarvittavat jakojärjestelmän täydennykset • Puu-/pellettikattila lämmitysvaraajan rinnalle Lokakuu 2015 19
 • 21. Vesikiertoinen sähkölämmitys, lattialämmitys • Lattialämmityksellä on alhaisemmat kiertoveden lämpötilat, jatkuva käyttö ja suuremmat häviöt vesipattereihin verrattuna • Ohjelmoitavat termostaattiset säätöventtiilit, säätöjärjestelmän uusiminen, ulkolämpötilaohjaus (säätökäyrä), energiatehokas kiertovesipumppu • Tehdasvalmisteisien lämmitysvaraajien (1-2 m3 ) täydentäminen erillisellä käyttövesivaraajalla (kesäkäyttö) • Suora sähkökattila, ainakin tilapäisratkaisuna • Ilmalämpöpumppu täydentämään lämmitystä • Ilma-vesilämpöpumppu lämmitysvaraajan tilalle, erityishuomio sen liittämiseen vanhaan vesikeskusjärjestelmään • Maalämpöpumppu lämmitysvaraajan tilalle ja tarvittavat jakojärjestelmän täydennykset • Puu-/pellettikattila lämmitysvaraajan rinnalle Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 21
 • 23. Yleisimmät pientalon IV-järjestelmävaihtoehdot • Painovoimainen ilmanvaihto • Koneellinen poistoilmanvaihto • Koneellinen tulo- ja poisto-ilmanvaihto lämmön talteenotolla (LTO) • Poistoilmalämpöpumppu • (Ilmalämmitys) Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 23
 • 24. Rakennusten energiankulutus, erilaisia ilmanvaihtoratkaisuja Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari Lähde: Juha Vinha, TTY • Talot pääasiassa uudehkoja, tuloksissa ei ole otettu huomioon takassa poltettua puuta. • Asukkaiden toimilla erittäin merkittävä vaikutus energiankulutukseen. • Lämmöntalteenoton vaikutus häviää lähes kokonaan asukkaiden käyttötottumusten vaihtelun alle. Lokakuu 2015 24
 • 25. Asukkaan omat käyttötavat ja toimenpiteet Ilmanvaihto • Ilmamäärien säätö kussakin asumistilanteessa tarpeen mukaiseksi • Painovoimaisessa ilmanvaihdossa lautasventtiilejä pienennetään erityisesti talvella, jolloin painovoimainen ilmanvaihto muodostuu liian suureksi kohonneen sisä- ja ulkoilman lämpötilaeron takia • Asunnon ollessa tyhjillään säädetään iv-koneen puhallin minimiasentoon ja ilmamäärä mahdollisimman pieneksi (sammuttaminen kokonaan on kielletty) • Ilmanvaihdon sähköisen jälkilämmityksen minimointi, rajana vedon tunne, lämmitys mieluimmin huonelämmittimille • Lämmön talteenoton ohitus alkukesällä lämmityskauden päätyttyä ja käyttöönotto syksyllä LTO-laitteen ja tuloilmakanaviston jälkiasennus ei ole yleensä pelkästään taloudellisesti perusteltavissa, koneellinen ilmanvaihto on kuitenkin myös sisäilman laatukysymys ja tärkeä tekijä asumisessa syntyvän liian kosteuden poistamisessa. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 25
 • 27. Käyttöveden lämmitys ja käyttö • Käyttövesivaraajan lämpötila asetetaan 60°C:een, mikäli varaaja riittää tuottamaan tarvittavan lämpimän veden • Talviaikana lämmöntarpeen ollessa suuri käyttövesivaraajan häviöt tulevat tilan lämmityksessä hyödyksi • Sekoitusventtiilillä verkostoon menevän veden lämpötilaksi asetetaan 55°C • Asukkaiden yleiset lämpimän veden käyttötavat kuntoon • Tavoitekulutus on 100 l/hlö vuorokaudessa Lämpimänvedenkierto on energiasyöppö. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 27
 • 28. Käyttöveden lämmityksen tehostaminen investoinneilla • Termostaattihanat suihkuihin • Asuntokohtainen käyttöveden paineenalennus- venttiili tai käyttöpisteisiin vakiovirtausventtiili • Vesikiertoisessa järjestelmässä lämmitysvaraajan eristys, käyttövesikierukan ja lämmitysvastuksien sijoittelu ja kytkennät, kesäajan käyttö ja asetukset eroavat talvikaudesta • Vesikiertoisessa järjestelmässä erillisen käyttövesivaraajan hankinta lämmitysvaraajan rinnalle • Uusi paremmin eristetty kombivaraaja Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 28
 • 30. Kotitaloussähkön kulutus • Kotitaloussähkön osuus sähkölämmitteisen pientalon kokonaiskulutuksesta on tyypillisesti noin 30 %. Kulutus on melko tasaista ympäri vuoden. • Kotitaloussähkön kulutus riippuu mm. asukkaiden määrästä ja iästä, asumistottumuksista, talon koosta ja iästä sekä sähkölaitteiden määrästä ja niiden energiatehokkuudesta. • Kotitaloussähkön kulutus on suurimmillaan suurissa perheissä ja ns. korkean sähköisen varustelutason omaavissa suurissa asunnoissa. • Kotitalouslaitteiden energiatehokkuus on parantunut ja parantuu edelleen. Teknologinen kehitys vähentää laitteiden määrästä aiheutuvaa lämpötilakuormaa ja energiankulutusta. • Laitteiden tuottama lämpö on säätämätöntä huonetilojen lämmitysenergiaa suurimman osan vuotta. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 30
 • 31. Yleistä kotitaloussähkön käytön tehostamisesta sähkölämmitteisessä pientalossa • Kotitaloussähkön käyttö ei ole sähkölämmityksen tehostamisessa ensimmäisiä toimenpiteitä, varsinkaan vanhemmissa rakennuksissa ja tavanomaisella kotitaloussähkön käytöllä. • Vanhemmissa sähkölämmitystaloissa taloussähkö on lämmityskaudella hyödyksi tilojen lämmityksessä. Kotitaloussähkön käytön tehostaminen lisää vastaavasti tilojen lämmitysenergian tarvetta. • Kesäaikana rakennuksen sisälämpötilan noustessa yli viihtyvyysrajan, taloussähkön tehostaminen tuo hyötyjä ja vähentää silloin myös jäähdytystarvetta. • Uusissa matalaenergiataloissa kotitaloussähkön käyttö voi aiheuttaa ylilämpöä suurimman osan vuotta keskitalven pakkasia lukuun- ottamatta. Taloussähkön käytön tehostaminen tuo matalaenergia- taloissa siten säästöä ja vähentää lisäksi jäähdytyksen tarvetta. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 31
 • 32. Kotitaloussähkön käytön tehostaminen • Vaihdetaan valaisimiin led-lamput • Hankitaan energiatehokkaat laitteet rikkoutuneiden tilalle: kylmälaitteet, astianpesukoneet, pyykinpesukoneet • Uudet viihde- ja it-laitteet kuluttavat todella vähän aiempiin vastaaviin laitteisiin verrattuna • Suuritehoiset sähkölaitteet, kuten kiuas tai ulkoporeallas, voivat olla energiasyöppöjä. • Heti valmis -kiuas kuluttaa 2 000–3 000 kWh/v keskivertoisella saunomistottumuksella, mikä on noin kaksinkertainen määrä tavanomaiseen kiukaaseen verrattuna Kotitaloussähkön käyttöä on järkevä tehostaa erityisesti kesäaikana, uusissa matalaenergiataloissa muulloinkin. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 32
 • 34. Tehostamistoimet rakennuksen vaippaan Vaippaan kohdistuvat tehostamistoimet on kannattavinta toteuttaa silloin, kun vaippaa joudutaan korjaamaan muutoinkin rakennusteknisistä syistä. Pelkästään energiansäästöillä perustellen investointien takaisinmaksuaika on yleensä pitkä. Taloudellisesti parhaat tehostamistoimenpiteet rakennuksen vaipan osalta ovat: •Yläpohjan lisäeristäminen vanhoissa rakennuksissa •Vanhojen ikkunoiden ja ovien uusiminen •Vaipan tiiveyden parantaminen (ilmavuodot) •Ikkuna- ja ovitiivisteiden uusiminen Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 34
 • 35. 10. Uusiutuvan energian hyödyntäminen sähkölämmityksen rinnalla
 • 36. Uusiutuvan energian vaihtoehdot sähkölämmittäjälle • Puiden poltto erityisesti talviaikana, 1 pinokuutio vastaa n. 1 000 kWh. • Suotuisin vaikutus sähkölämmittäjän kulutukseen. • Kaupallinen polttopuun tarjonta on lisääntynyt, klapien hinta on kohonnut selvästi, ja klapit ovat jo yösähkön hintaisia. • Ilmalämpöpumppu on lähes aina kannattava investointi • Hinta asennettuna noin 2 000 € • Säästö tyypillisesti 3 000 kWh/v, säästöissä suuri vaihtelu. • Ilma-vesilämpöpumppu vesikiertoiseen sähkölämmitykseen, jossa kokonaiskulutus on yli 25 000 kWh/v • Hinta asennettuna 6 000–14 000 € • Tehostuminen keskimäärin 40 % kokonaiskulutuksesta • Parhaat hyödyt Etelä-Suomessa, soveltuvuus Pohjois-Suomessa varmistettava • Maalämpöpumppu vesikiertoiseen sähkölämmitykseen, jossa kokonaiskulutus on yli 35 000 kWh/v • Hinta asennettuna 15 000–25 000 € • Tehostuminen useimmiten 50–60 % kokonaiskulutuksesta • Saattaa sopia myös eritäin suuriin huonekohtaisiin sähkölämmityksiin Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 36
 • 37. 11. Tulisija ja puun poltto
 • 38. Uusiutuva energia Tulisijat, puun ja pellettien poltto • Pinokuutio puuta tuottaa tulisijasta nettolämpöä huonetiloihin n. 1 000 kWh • Useasti sekä tulisijojen mitoitus että poltettavat puumäärät ovat liian suuria huonetilojen lämmöntarpeeseen verrattuna. Tällöin ylilämmitetään ja sisälämpötila nousee yli halutun, jolloin tulisijan lämmön hyödyntymisaste pienenee. • Puiden polttoa tulee painottaa keskitalveen ja koville pakkasille Investointeja puun polttoon: • Kevyen tulisijan, kiertoilmatakan tai varaavan takan jälkiasennus • Pellettitakan jälkiasennus tai pellettikori tulisijaan • Puu- tai pellettikattilan jälkiasennus vesikiertoiseen järjestelmään, vaatii kattilahuoneen, puu-/pellettivaraston ja savuhormin Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 38
 • 40. Ilmalämpöpumppu (ILP) sähkölämmityksen tehostamisessa • Ilmalämpöpumppu on lähes aina kannattava investointi. • Saavutettava säästö riippuu rakennuksen kulutuksen lähtötasosta eikä pinta-alasta – mitä isompi kulutus, sitä suurempi säästö • Asunnon pohjaratkaisun vaikutus lämmön leviämiseen • Oma erillinen ilmalämpöpumppu rakennuksen jokaiseen kerrokseen tai avoimessa pohjarakenteessa sisäyksikkö portaikkoon kaksikerroksisessa talossa • Ilmalämpöpumpun asetusarvo tulee laittaa kolmesta neljään astetta korkeammalle päälämmitysjärjestelmään nähden (kahden asteen ero ei useinkaan riitä) • Varmistettava hyvä yhteiskäyttö lattialämmityksen ja toisaalta puun polton kanssa • Laitteen ominaisuudet ja käyttötavat vaikuttavat merkittävästi saavutettaviin säästöihin Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 40
 • 41. Ilma-vesilämpöpumppu (UVLP) sähkölämmityksen tehostamisessa • Ilma-vesilämpöpumpun kannattavuus riippuu maantieteellisestä sijainnista sekä siitä, millainen lämmönjakotapa rakennuksessa on (säästöt 20–50 %) • Parhaat säästöt Etelä-Suomen isoissa lattialämmitystaloissa ja heikoimmat Pohjois-Suomen patterilämmitystaloissa • Käyttöveden lämmityksessä energiansäästö heikkoa • Hinta asennettuna noin 6 000–14 000 €, mm. tekninen toteutustapa vaikuttaa hintaan • Takaisinmaksuaika riippuu kohteen lähtötilanteesta • Usein poistettu samalla vanha yösähkövaraaja Energiatehokkuus toteutuu vain, kun järjestelmän käyttöopastuksesta huolehditaan. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 41
 • 42. Maalämpöpumppu (MLP) sähkölämmityksen tehostamisessa • Sopii suuriin ja vanhoihin vesikiertolämmityksen taloihin, joissa kokonaisenergiankulutus on yli 35 000 kWh • Säästöä kokonaisenergiankulutuksesta 40–65 % rakennuksesta riippuen (lähtötilanne noin 22 000–60 000 kWh) • Saavutettava säästö riippuu rakennuksen kulutuksen lähtötasosta eikä lämmönjakotavasta – mitä isompi kulutus, sitä suurempi säästö • Hinta asennettuna noin 15 000–25 000 €, mm. tekninen toteutustapa ja järjestelmäkoko vaikuttaa oleellisesti hintaan • Usein poistettu samalla vanha yösähkövaraaja Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 42
 • 43. Poistoilmalämpöpumppu (PILP) sähkölämmityksen tehostamisessa • Kannattavaa asentaa koneellisen poiston (ilman LTO) paikalle • Tekninen soveltuvuus kohteessa tapauskohtaista (IV-putkitukset ym.) • Sisäilman laatu ja lämpötila voi myös parantua • Säästöä kokonaisenergiankulutuksesta noin 20 %, selkeät tiedot tehostumisesta ja vaikutuksesta kokonaiskulutukseen puuttuvat. • PILP:n vertailutilanne on epäselvä, on olemassa useita vaihtoehtoja poistoilman lämmön hyödyntämiseksi. PILP soveltuu parhaiten uusiin pienehköihin asuntoihin. • Seurantakohdetietoa (www.energiatehokaskoti.fi) Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 43
 • 44. Muuta Elvarissa tuotettua tietoa • TÄHÄN KUVAKALVO Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari 13. Muuta Elvarissa tuotettua tietoa Lokakuu 2015 44
 • 45. Kohde Laskettu kulutus kWh / v Mitattu kulutus kWh / v Ero kWh / v Ero 1 % Ero 2 % Talo A 13 275 7 686 5 589 72 42 Talo B 28 076 17 082 10 994 64 39 Talo C 49 298 22 786 26 512 116 53 Taulukko 1. Kokonaisenergiankulutus seurantakohteissa A, B ja C Elvari-hankkeessa tehtiin energiatodistuslaskenta kolmelle eri kohteelle. Oheisessa taulukossa on vertailtu energiatodistuslaskennan tuottamia laskennallisia kokonaisenergian kulutusmääriä mitattuihin todellisiin kulutuksiin nähden. Ero 1 kertoo kuinka paljon ylisuureksi energiatodistuksen laskennallinen kulutus nousee energiatehokkaasti asuvalla kuluttajalla. Ero 2 kertoo kuinka merkittävästi asukkaiden käyttö- ja asumistottumukset lähes ilman investointeja ovat parantaneet energiatehokkuutta laskennalliseen kulutukseen verrattuna. Energiatehokkaasti kannattaa asua, vaikka se ei vaikuta energiatodistuksen tietoihin. Muuta Elvarissa tuotettua tietoa Lokakuu 2015 Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari 45
 • 47. Kertaus asukkaan omiin käyttötoimenpiteisiin 1 (2) • Seuraa omaa kulutustasi • Omaksu säästävät asumistottumukset • Säädä sisälämpötilat erikseen joka huoneessa tilanteen mukaan mahdollisimman alhaiseksi • Säädä lämpötila reilusti alhaisemmaksi tai jopa lämmitys kokonaan pois niistä tiloista, joita ei käytetä • Rajoita lattialämmityksen käyttöä alentamalla varausastetta sekä käyttämällä sitä vain keskitalvella (vaatii huonelämmittimet) • Säädä sisälämpötilat kaikista huoneista alhaisiksi aina poissa ollessa Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 47
 • 48. Kertaus asukkaan omiin käyttötoimenpiteisiin 2 (2) • Käytä ilmanvaihtoa tarpeen mukaan: poissa ollessa puhaltimen minimiasento, painovoimaisessa talvella venttiilien pienentäminen • Säädä tuloilman jälkilämmityksen asetusarvo mahdollisimman alhaiseksi, vedon tunne rajana. Lämmitys mieluimmin huonetilojen lämmittimillä. • Polta puuta tulisijassa erityisesti keskitalvella, 1 pinokuutio ≈ 1000 kWh nettolämpöä • Käytä lämmintä vettä säästävästi • Käyttövesivaraajan lämpötilan alentaminen +60 C:een sen kapasiteetin salliessa, lämpöhäviöt kesäaikana • Erityisesti kesäaikana kotitaloussähkön käytön minimointi, esim. valojen sammuttaminen ja vanhojen laitteiden poiskytkeminen, sillä valmiustilat vie energiaa • Sammuta Heti valmis -kiuas, äläkä lämmitä poreallasta ulkona talvella Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 48
 • 49. Johtopäätökset • Neutraali tieto ja riippumaton energian käytön neuvonta eivät tavoita tietoa etsiviä. • Markkinoilla on selvää taipumusta ylimitoitukseen ja -investointeihin. • Asukkaan omien käyttötoimenpiteiden priorisointi, jotta varmistetaan varsinaisien tehostamisinvestointien oikea valinta ja mitoitus. • Pienet investoinnit ensin, ne ovat usein taloudellisesti kannattavimpia. • Ensimmäiset toimet ja investoinnit syövät seuraavien taloudellisuutta, supistuvat rajahyödyt. Kaikki toimet ja investoinnit kilpailevat keskenään. • Uusiutuvat ovat vaihtoehto, kun halutaan pienentää ostoenergian hankinnan kustannuksia. Sähkölämmityksen energiatehokkuuden parantaminen on oltava suunnitelmallista: vertaile vaihtoehtojen soveltuvuutta, kustannuksia ja hyötyjä. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma ElvariLokakuu 2015 49

Editor's Notes

 1. Lisätään sivunumerot, kunhan saadaan paketti kasaan.