SlideShare a Scribd company logo

کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم آزمون نظام مهندسی در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.ir/nezam برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @tasisat_barghi

1 of 8
Download to read offline
1
‫کتاب‬
‫قانون‬
‫نظام‬
‫مهندس‬
‫ی‬
‫و‬
‫کنترل‬
‫ساختمان‬
‫در‬
‫آزمون‬
‫نظام‬
‫مهندس‬
‫ی‬
‫برق‬
‫کتاب‬
‫قانون‬
‫نظام‬
‫مهندس‬
‫ی‬
‫و‬
‫کنترل‬
‫ساختمان‬
‫را‬
‫م‬
‫ی‬
‫توان‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫از‬
‫مهمتر‬
‫ی‬
‫ن‬
‫منابع‬
‫عموم‬
‫ی‬
‫آزمون‬
‫نظام‬
‫مهندس‬
‫ی‬
‫برق‬
‫معرف‬
‫ی‬
‫کرد‬
‫که‬
‫در‬
‫تمام‬
‫آزمون‬
‫ها‬
‫پا‬
‫ی‬
‫ثابت‬
‫بوده‬
‫و‬
‫در‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ن‬
‫مقاله‬
‫به‬
‫بررس‬
‫ی‬
‫تحل‬
‫ی‬
‫ل‬
‫ی‬
‫آن‬
‫م‬
‫ی‬
‫پرداز‬
‫ی‬
‫م‬
.
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
2
021-66404186
@tasisat_barghi
1
‫ها‬ ‫ویژگی‬ )
‫هدف‬
‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫برای‬ ‫کلی‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫ارائه‬ :
‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬
‫ویرایش‬ ‫آخرین‬
:
09
‫آزمون‬ ‫مرجع‬
‫طراحی‬ :
-
‫نظارت‬
‫صفحات‬ ‫تعداد‬
:
671
‫فصلها‬ ‫تعداد‬
:
66
‫نکته‬ ‫مهمترین‬
:
‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زیادی‬ ‫اصلاحات‬ ‫دارای‬ ‫کتاب‬ ‫این‬
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫سخت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
021-66404186
@tasisat_barghi
2
‫تحلیلی‬ ‫بررسی‬ )
‫کتاب‬ ‫از‬ ‫پرسشی‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫چند‬
‫قانون‬
‫مطرح‬
‫بود‬ ‫نشده‬
‫ادوار‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫اخ‬
‫ی‬
،‫ر‬
‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬
‫طراح‬
‫ی‬
‫معمولا‬ ،‫نظارت‬ ‫و‬
۳
‫وجود‬ ‫منبع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پرسش‬
.‫دارد‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ن‬
‫داره‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫کتاب‬
)‫الف‬
‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬
‫ی‬
‫(صفحات‬
7
‫تا‬
۳۳
)
)‫ب‬
‫آ‬
‫یی‬
‫ن‬
‫اجرا‬ ‫نامه‬
‫یی‬
(
۳۳
‫تا‬
6۳۳
)
)‫ج‬
‫اصلاح‬
‫ی‬
‫ه‬
( ‫ها‬
6۳۳
)‫آخر‬ ‫تا‬
‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫کتاب‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫مشکل‬
‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ ،‫هستند‬ ‫ها‬ ‫اصلاحیه‬ ‫همین‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫دو‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پاسخی‬ ‫داوطلبی‬ ‫که‬ ‫دارد‬
‫اصلاحیه‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫اول‬ ‫بخش‬
‫همان‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫اصلاحیه‬ ‫مهمترین‬ .‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ،‫ها‬
‫به‬ ‫که‬ ‫ایست‬ ‫اصلاحیه‬
«
‫وزیران‬ ‫هیات‬ ‫نامه‬ ‫تصویب‬
»
.‫است‬ ‫معروف‬
3
‫شده‬ ‫طرح‬ ‫سوالات‬ ‫تعداد‬ )
‫زیر‬ ‫گراف‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تعداد‬
‫اس‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬
.‫ت‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
4
021-66404186
@tasisat_barghi
‫از‬ ‫بعد‬
۳
‫ثابت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫دوره‬
۳
‫از‬ ‫پرسش‬
«
‫کتاب‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬
»
‫پرسش‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ،‫مهر‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫طرح‬
‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫داشت‬ ‫وجود‬
۳
‫به‬ ‫که‬ ‫نظارت‬ ‫آزمون‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫دوره‬
‫ثابت‬ ‫صورت‬
۳
‫از‬ ‫پرسش‬
«
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫کتاب‬
»
،‫بود‬ ‫شده‬ ‫طرح‬
‫مهر‬ ‫آزمون‬ ‫در‬
00
،
‫تنها‬
2
.‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫پرسش‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
021-66404186
@tasisat_barghi
4
‫ها‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ )
‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫مهمی‬ ‫مواد‬ ‫اما‬ ‫نبوده‬ ‫خاصی‬ ‫بندی‬ ‫بخش‬ ‫دارای‬ ‫کتاب‬ ‫این‬
:‫از‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
6
021-66404186
@tasisat_barghi
5
)
‫مطالعه‬ ‫راهکار‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫سوالات‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫جواب‬ ‫برای‬ ‫کاربردی‬ ‫تکنیک‬ ‫دو‬
:‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫برق‬
‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫مشکلات‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫نویسی‬ ‫خلاصه‬ )‫الف‬
‫در‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫کتاب‬ ‫های‬
«
‫تاسیسات‬ ‫میکرو‬ ‫کتاب‬
‫برقی‬
»
‫ن‬ ‫اصلاحات‬ ،‫آمده‬ ‫منبع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬
‫بخش‬ ‫دو‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫یز‬
‫مهن‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬
‫از‬ ‫را‬ ‫داوطلب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ،‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آیین‬ ‫و‬ ‫دسی‬
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬ ‫کاملا‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫کتاب‬ ‫مطالعه‬
‫کلیدواژ‬ )‫ب‬
‫در‬ :‫ه‬
«
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کلیدواژه‬ ‫کتاب‬
»
‫مهمترین‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫منبع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫کلیدواژه‬

Recommended

مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
مبحث دوم در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث دوم در آزمون نظام مهندسی برقمبحث دوم در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث دوم در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارتکتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارت
کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی-نظارتMohammad Karimi
 
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیکتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیMohammad Karimi
 
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1400Mohammad Karimi
 
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برقمبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 

More Related Content

What's hot

مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97Mohammad Karimi
 
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتدرسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتMohammad Karimi
 
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتMohammad Karimi
 

What's hot (6)

مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برق
 
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 19 در آزمون نظام مهندسی برق
 
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
 
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97
 
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتدرسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
 
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
 

Similar to کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق

بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيMohammad Karimi
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتMohammad Karimi
 
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)Mohammad Karimi
 
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...Mohammad Karimi
 
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيMohammad Karimi
 
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...Mohammad Karimi
 
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96Mohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق
نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برقنشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق
نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97Mohammad Karimi
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96Mohammad Karimi
 
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97Mohammad Karimi
 
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيMohammad Karimi
 
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيMohammad Karimi
 

Similar to کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق (20)

بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
 
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
 
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
 
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
 
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
 
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
 
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
 
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
 
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
 
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 
نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق
نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برقنشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق
نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
 
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
 
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
 
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
 

More from Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرتMohammad Karimi
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟Mohammad Karimi
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندMohammad Karimi
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیMohammad Karimi
 

More from Mohammad Karimi (20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
 

کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آزمون نظام مهندسی برق

 • 1. 1 ‫کتاب‬ ‫قانون‬ ‫نظام‬ ‫مهندس‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫نظام‬ ‫مهندس‬ ‫ی‬ ‫برق‬ ‫کتاب‬ ‫قانون‬ ‫نظام‬ ‫مهندس‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫ساختمان‬ ‫را‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫منابع‬ ‫عموم‬ ‫ی‬ ‫آزمون‬ ‫نظام‬ ‫مهندس‬ ‫ی‬ ‫برق‬ ‫معرف‬ ‫ی‬ ‫کرد‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫تمام‬ ‫آزمون‬ ‫ها‬ ‫پا‬ ‫ی‬ ‫ثابت‬ ‫بوده‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫مقاله‬ ‫به‬ ‫بررس‬ ‫ی‬ ‫تحل‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫آن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫پرداز‬ ‫ی‬ ‫م‬ .
 • 2. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 2 021-66404186 @tasisat_barghi 1 ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ) ‫هدف‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫برای‬ ‫کلی‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫ارائه‬ : ‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬ : 09 ‫آزمون‬ ‫مرجع‬ ‫طراحی‬ : - ‫نظارت‬ ‫صفحات‬ ‫تعداد‬ : 671 ‫فصلها‬ ‫تعداد‬ : 66 ‫نکته‬ ‫مهمترین‬ : ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زیادی‬ ‫اصلاحات‬ ‫دارای‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫سخت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬
 • 3. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 021-66404186 @tasisat_barghi 2 ‫تحلیلی‬ ‫بررسی‬ ) ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫پرسشی‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫چند‬ ‫قانون‬ ‫مطرح‬ ‫بود‬ ‫نشده‬ ‫ادوار‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫اخ‬ ‫ی‬ ،‫ر‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫طراح‬ ‫ی‬ ‫معمولا‬ ،‫نظارت‬ ‫و‬ ۳ ‫وجود‬ ‫منبع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پرسش‬ .‫دارد‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫داره‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫کتاب‬ )‫الف‬ ‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫ی‬ ‫(صفحات‬ 7 ‫تا‬ ۳۳ ) )‫ب‬ ‫آ‬ ‫یی‬ ‫ن‬ ‫اجرا‬ ‫نامه‬ ‫یی‬ ( ۳۳ ‫تا‬ 6۳۳ ) )‫ج‬ ‫اصلاح‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ( ‫ها‬ 6۳۳ )‫آخر‬ ‫تا‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫کتاب‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫مشکل‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ ،‫هستند‬ ‫ها‬ ‫اصلاحیه‬ ‫همین‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پاسخی‬ ‫داوطلبی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اصلاحیه‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫اول‬ ‫بخش‬ ‫همان‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫اصلاحیه‬ ‫مهمترین‬ .‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ،‫ها‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ایست‬ ‫اصلاحیه‬ « ‫وزیران‬ ‫هیات‬ ‫نامه‬ ‫تصویب‬ » .‫است‬ ‫معروف‬ 3 ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫سوالات‬ ‫تعداد‬ ) ‫زیر‬ ‫گراف‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تعداد‬ ‫اس‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ .‫ت‬
 • 4. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 4 021-66404186 @tasisat_barghi ‫از‬ ‫بعد‬ ۳ ‫ثابت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫دوره‬ ۳ ‫از‬ ‫پرسش‬ « ‫کتاب‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ » ‫پرسش‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ،‫مهر‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫داشت‬ ‫وجود‬ ۳ ‫به‬ ‫که‬ ‫نظارت‬ ‫آزمون‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫دوره‬ ‫ثابت‬ ‫صورت‬ ۳ ‫از‬ ‫پرسش‬ « ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫کتاب‬ » ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫مهر‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ 00 ، ‫تنها‬ 2 .‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫پرسش‬
 • 5. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 021-66404186 @tasisat_barghi 4 ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ) ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫مهمی‬ ‫مواد‬ ‫اما‬ ‫نبوده‬ ‫خاصی‬ ‫بندی‬ ‫بخش‬ ‫دارای‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ :‫از‬
 • 6. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 6 021-66404186 @tasisat_barghi 5 ) ‫مطالعه‬ ‫راهکار‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫سوالات‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫جواب‬ ‫برای‬ ‫کاربردی‬ ‫تکنیک‬ ‫دو‬ :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ساختمان‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫برق‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫مشکلات‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫نویسی‬ ‫خلاصه‬ )‫الف‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫کتاب‬ ‫های‬ « ‫تاسیسات‬ ‫میکرو‬ ‫کتاب‬ ‫برقی‬ » ‫ن‬ ‫اصلاحات‬ ،‫آمده‬ ‫منبع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫یز‬ ‫مهن‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫داوطلب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ،‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آیین‬ ‫و‬ ‫دسی‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬ ‫کاملا‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫کلیدواژ‬ )‫ب‬ ‫در‬ :‫ه‬ « ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کلیدواژه‬ ‫کتاب‬ » ‫مهمترین‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫منبع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫کلیدواژه‬
 • 7. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 021-66404186 @tasisat_barghi ‫درباره‬ ‫ما‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫دپارتمان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برند‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ،‫برق‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫بویژه‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ،‫دپارتمان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫متنوع‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫آموزشی‬ ‫فیلم‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫چندین‬ ‫آنلاین‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامی‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫همچنین‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ )‫قبولی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ، ‫به‬ ‫بسته‬ ‫روزرسانی‬ ‫(به‬ ‫رایگان‬ ‫آپدیت‬ ،)‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ )‫بعدی‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫اقساطی‬ ‫پرداخت‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫داوطلبان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
 • 8. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 8 021-66404186 @tasisat_barghi ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ :‫ما‬ https://mohammad-karimi.ir :‫ما‬ ‫فروشگاه‬ https://mohammad-karimi.ir/shop :‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ @tasisat_barghi ‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ :‫کنید‬ ‫مشاهده‬ aparat.com/akhbar_mohandesi ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ 021-66404186 info@mohammad-karimi.ir ‫م‬ ،‫تهران‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫ابتدا‬ ،‫انقلاب‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫آزاد‬ ‫ی‬ ‫ابتدا‬ ، ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ابان‬ ‫فراز‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ ،‫بهزاد‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫پلاک‬ ، 72 ‫مشک‬ ‫(ساختمان‬ ‫ی‬ ‫طبقه‬ ،) 3 ‫واحد‬ 9