Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

35+ kanada 2 5

1,760 views

Published on

35 ಮ್ಯಜಿಕಲ್ ನಂಬರ್

Published in: Education
 • Be the first to comment

35+ kanada 2 5

 1. 1. 10£Éà vÀgÀUÀw ¹j-PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ (PÀ°PÉAiÀÄ°è »AzÀĽzÀ «zÁåyðUÀ¼À GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV) ¥ÀæAiÀÄvÀß §¸ÀªÀgÁd.n.JA PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É,gÀÆ¥À£ÀUÀÄr §¼Áîj ¥ÀƪÀðªÀ®AiÀÄ Basava.vesha@gmail.com Page 1 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 2. 2. 10£Éà vÀgÀUÀw ¹j-PÀ£ÀßqÀ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1. ²æà gÁªÀÄ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? zÀ±ÀgÀxÀ. 2. ²æÃgÁªÀĤUÉ ¸ÀªÀĦð¸À®Ä ±À§j K£À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹zÀݼÀÄ? ¥ÀjªÀļÀzÀ ºÀƪÀÅ, ªÀÄzsÀÄ¥ÀPÀð ªÀÄvÀÄÛ gÀÄaPÀgÀ ºÀtÄÚºÀA¥À®ÄUÀ¼ÀÄ 3. ªÀÄvÀAUÁ±ÀæªÀÄzÀ°è ªÁ¸À«zÀÝ vÀ¥À¹é¤ AiÀiÁgÀÄ? ±À§j. 4. gÁªÀÄ®PÀëöätjUÉ ªÀÄvÀAUÁ±ÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? PÀ§AzsÀ JA§ ºÉ¸Àj£À gÁPÀë¸À. zsÀ£ÀÄ 5. ±À§j VÃvÀ£ÁlPÀzÀ PÀvÀÈð AiÀiÁgÀÄ? ¥ÀÄ.w. £ÀgÀ¹AºÁZÁAiÀÄð. 6. ¥Á±ÁÑvÀågÀ°è ªÀÄPÀ̼Á¢AiÀiÁV w½zÀÄPÉÆArgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? AiÀiÁAwæÃPÀgÀt, «zÀÄå¢ÃPÀgÀt, OzÉÆåÃVÃPÀgÀt, CtıÀQÛ EªÀÅUÀ½AzÀ DUÀĪÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀ, §¼À¸ÀĪÀ «zsÁ£À ºÁUÀÆ ºÁ¤UÀ¼À §UÉÎ 7. CªÉÄjPÀ, PÉ£ÀqÁ zÉñÀUÀ¼À°è ¨ÉAQAiÀÄ C¥ÁAiÀÄ ºÉZÀÄÑ KPÉ? ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÁgÀtªÁV ªÀÄgÀ¢AzÀ¯Éà PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. 8. UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï ¸ÀÆÌ°£ÀvÀÛ ºÉeÉÓ ºÁPÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? PÉÆA©£À ¸ÀzÀÝ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ PÀgÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 9. CªÉÄjPÀzÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß gÀAf¹zÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¨sÁUÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? eÁ£À¥ÀzÀ ºÁ¸Àå PÀxÉUÀ¼ÀÄ, UÁzÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀvÀAvÀæzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ 10. ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ UÉÆgÀÆgÀjUÉ AiÀiÁªÁUÀ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ? CªÀgÀ ºÉAqÀw ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁV°¤AzÀ M¼ÀUÉ §AzÀÄ, CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ 11. fêÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ºÉaÑ£À ¸ÁÜ£À«zÉ? £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è C£ÀågÀ zÀȶÖPÉÆãÀPÀÆÌ C£ÀågÀ fêÀ£ÀzÀ°è £ÀªÀÄä zÀȶÖPÉÆãÀPÀÆÌ MAzÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÁÜ£À«zÉ. 12. CAvÀgïfëUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ? CAvÀgïfëUÉ G½zÀªÀgÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 13. CAvÀgïfëAiÀÄ ±ÀQÛ ºÉÃUÉ ªÉZÀѪÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ? ªÀÄ£ÀzÀ ªÉÆUÀ¸Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß NgÀtªÁV¸ÀĪÀÅzÀgÀ°èAiÉÄà 14. zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ ºÁQPÉÆnÖgÀĪÀ gÀvÀߥÁoÀ K£ÀÄ? ¸ÁzsÀPÀ¤UÉ, CAvÀgïfëUÉ AiÀiÁªÀvÉÆAzÀgÉAiÀÄÆDUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdªÉà £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ 15. UÀȺÀ¸ÁܱÀæªÀĪÀÅ zsÀ£Àå JAzÀÄ ºÉýzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? CgÀtåPÀ ªÀÄĤ Basava.vesha@gmail.com Page 2 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 3. 3. 16. §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£À »jªÉÄ K£ÀÄ? CjgÁAiÀÄ «¨sÁqÀ ºÁUÀÆ ¨sÁµÉUÉ vÀ¥ÀÄàªÀ gÁAiÀÄgÀ UÀAqÀ JA§ÄzÀÄ §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£À »jªÉÄ. 17. §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£À gÁdå¨sÁgÀ PÁ®zÀ°è AiÀiÁgÉƼÀUÉ ¸ÀAªÁzÀ £ÀqɬÄvÀÄ? eÉÊ£ÀjUÀÆ ¨sÀPÀÛjUÀÆ 18. £ÁqÀ ¨sÀªÀå d£ÀgÀÄ §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£À §½ K£ÉAzÀÄ ©£ÀߺÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ? ¨sÀPÀÛgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 19. ²æêÉʵÀÚªÀgÉÆqÀ£É ªÀĺÁgÁd£ÀÄ K£ÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ? ªÉʵÀÚªÀ zÀ±Àð£ÀPÀÆÌ eÉÊ£ÀzÀ±Àð£ÀPÀÆÌ ¨sÉÃzÀ«®è 20. gÁAiÀÄ£ÀÄ «¢ü¹zÀ PÀlÖ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjzÀgÉ DUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉãÀÄ? CªÀ£ÀÄ gÁdzÉÆæû J¤¸ÀĪÀ£ÀÄ. 21. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¥ÀƪÀðdgÀÄ J°èAiÀĪÀgÀÄ? DAzsÀæzÀ PÀ£ÀÆð®Ä f¯ÉèAiÀÄ VqÀØ®ÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ‘ªÉÆÃPÀëUÀÄAqÀA’ CUÀæºÁgÀ 22. ªÉAPÀl®PÀëöäªÀÄä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀPÉÌ ¸ÀܼÁAvÀj¹zÀÄÝ KPÉ? ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉZÀÄÑ N¢ zÉÆqÀØ ªÀåQÛUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ ºÀA§®¢AzÀ 23. ©ænÃµï ¸ÀPÁðgÀ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀjUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr UËgÀ«¹vÀÄ? ‘¸Àgï’ ¥ÀzÀ« 24. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ£ÀÄß ¢ªÁ£ÀgÁV £ÉëĹzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? £Á®ér PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgÀÄ 25. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ ºÀÄlÄÖ ºÀ§âzÀ £É£À¦UÁV AiÀiÁªÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ? ‘JAd¤AiÀÄgïì ¢£ÁZÀgÀuÉ’ 26. ªÀÄ£É ªÀÄAZÀªÀÄä AiÀiÁgÀÄ? UÁæªÀÄzÉêÀvÉ 27. ªÀģɪÀÄAZÀªÀÄä£À PÀvÉ ºÉýzÀ PÀ« AiÀiÁgÀÄ? ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå. 28. ‘ªÀįÉUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ’ AiÀiÁgÀÄ §gÉzÀ PÁzÀA§j? PÀĪÉA¥ÀÄ 29. C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊ CªÀgÀ ªÀÈwÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ªÀÄ£ÉÆêÉÊzÀågÀÄ. 30. zÉêÀ£ÀÆgÀgÀ ‘£À£Àß zÉêÀgÀÄ’ AiÀiÁgÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Àà¶ÖÃPÀj¹. ZÁªÀt E®èzÀ UÀÄrAiÀÄ°è PÁgÀÄtå ¸ÀªÀÄvÉAiÀÄ §ÄzÀÞ£À£ÀÄß ElÖgÉ zÉêÀgÀÄ 31. ‘ªÀÈPÀë¸ÁQë’ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÀÈw¬ÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ? ‘PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀAZÀvÀAvÀæ’ 32. zÀĵÀ֧ĢÞAiÀÄÄ zsÀªÀÄð§Ä¢ÞAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ DgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆj¹zÀ£ÀÄ? ºÉƤߣÀ PÀ¼ÀîvÀ£À Basava.vesha@gmail.com Page 3 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 4. 4. 33. zsÀªÀiÁð¢üPÀgÀtgÀÄ KPÉ «¸ÀäAiÀÄ ºÉÆA¢zÀgÀÄ? ``D®zÀ ªÀÄgÀªÉà ¸ÁQë” JAzÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀÄß PÉý 34. zsÀªÀÄð§Ä¢ÞAiÀÄÄ vÀ£Àß ¨É¼ÀV£À ºÉÆvÀÛ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÀ¼ÉzÀ£ÀÄ? zÉêÀgÀÄ, UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£À ¤gÀvÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛPÀ¼ÉzÀ£ÀÄ. 35. zsÀªÀiÁð¢üPÀgÀtgÀÄ ªÀlªÀÈPÀëzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ KPÉ §AzÀgÀÄ? zÀĵÀ֧ĢÞAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄð§Ä¢ÞAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÁådåªÀ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä, ªÀÈPÀë¸ÁQëAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀ®Ä 36.¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ªÉÃzÀªÁå¸ÀgÀÄ. 37. ºÀÄ°UÉ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀªÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀgÀ zÀÄAqÀÄzÀÄAqÁzÀ ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 38. ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀjUÉ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÛ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? ºÀÄ°UÉ vÀªÀÄä ªÀÄÄRzÀ±Àð£ÀªÁUÀzÀAvÉ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀ zÉÆA§gÁlzÀ°è ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀjUÉ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÛ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. 39. ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀgÀ §æºÁä¸ÀÛç AiÀiÁªÀÅzÀÄ? T¢ð ¥ÀĸÀÛPÀ 40. ºÀ¹zÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ ºÀÄ°AiÀÄÄ K£ÉAzÀÄ AiÉÆÃa¹vÀÄ? «¢ü DºÁgÀPÉÌ K£À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÉÆà JAzÀÄ AiÉÆÃa¹vÀÄ. 41. ©üêÀĤUÉ ¥ÀªÀ£À£ÀAzÀ£À£ÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? ªÁAiÀÄÄ«£À ªÀgÀ§®¢AzÀ PÀÄAwAiÀÄ°è d¤¹zÀÝjAzÀ 42. WÀl ¸ÀA¨sÀÆvÀ AiÀiÁgÀÄ? zÉÆæÃuÁZÁAiÀÄð. 43. UÁArë JAzÀÄ CdÄð£À£ÀÄß KPÉ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? UÁArêÀ JA§ ©®è£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ 44. ¥ÀA¥À ¨sÁgÀvÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? ‘«PÀæªÀiÁdÄð£À «dAiÀÄ’. 45. ºÀQÌ AiÀiÁªÀ ªÉÃUÀzÀ°è ºÁgÀÄwÛzÉ? JªÉ vÉgÉ¢PÀÄ̪À ºÉÆwÛ£ÉƼÀUÉ UÁªÀÅzÀ UÁªÀÅzÀ UÁªÀÅzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁgÀÄwÛzÉ. 46. ºÀQÌAiÀÄ UÀjAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ §tÚUÀ½ªÉ? PÀj, ©½ PÉA¥ÀÄ, ºÉƤߣÀ ºÉƼÉAiÀÄĪÀ §tÚUÀ½ªÉ. 47. ºÀQÌAiÀÄÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? ¸ÀÆAiÀÄð ZÀAzÀægÀÄ 48. ºÀQÌAiÀÄÄ AiÀiÁgÀ £ÉwÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÄQÌzÉ? ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄgÀ £ÉwÛ 49. ºÀQÌ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ºÀgÀ¹zÉ? ºÉƸÀUÁ®zÀ ºÀ¸ÀĪÀÄPÀ̼À£ÀÄß Basava.vesha@gmail.com Page 4 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 5. 5. 50. ºÀQÌAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁVzÉ? PÁ®¥ÀQëAiÀÄ 51. PÀÄA¥Àt ¸ÀPÁðgÀ ºÉÆgÀr¹zÀ DzÉñÀ K£ÀÄ? ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀAw®è ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä°ègÀĪÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ M¦à¹¨ÉÃPÀÄ 52. ºÀ®UÀ°AiÀÄ £Á®égÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ¥ÀÆeÉÃj ºÀ£ÀĪÀÄ, ¨ÁåqÀgÀ ¨Á®, dqÀUÀ, gÁªÀÄ 53 ºÀ®UÀ°AiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ G½AiÀÄzÀAvÁzÀzÀÄ KPÉ? ºÀ®UÀ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©ænÃµï ¸ÀPÁðgÀzÀ zÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ 54. AiÀiÁªÀ WÀl£É ºÀ®UÀ° ¯ÁªÀtÂUÉ PÁgÀtªÁVzÉ? ºÀ®UÀ°AiÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ ºÀvÁgÀ PÀzÀ£À 55. ºÀ®UÀ° UÁæªÀÄ J°èzÉ? ºÀ®UÀ° ªÀÄÄzsÉÆüÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è 56. ²ªÀ¤UÉ AiÀiÁgÀ ¨sÀQÛ »vÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ? ¸Àw¥ÀwUÀ¼ÀÄ MAzÁzÀ ¨sÀQÛ 57. ¤µÉÖAiÀÄļÀî ¨sÀPÀÛ¤UÉ £ÀlÖqÀ«AiÀÄÆ ¸ÀºÀ K£É¤¸ÀÄvÀÛzÉ? ¥ÀlÖt 58. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆð¹zÁÝgÉ? CAzÀtªÀ£ÀÄß KjzÀ ¸ÉÆtUÀ(£Á¬Ä)PÉÌ 59. PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄzÉêÀ AiÀiÁªÁUÀ M°AiÀÄĪÀÅ¢®è? £ÀÄrUÉ vÀPÀÌ £ÀqÉ E®è¢zÀÝgÉ 60. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß JZÀÑgÀzÀ° ªÀÄÄ£ÀßqɸÀ¨ÉÃPÀÄ? ©gÀÄUÁ½UÉ ºÉÆAiÀiÁÝqÀĪÀ ºÀqÀUÀ£ÀÄß 61. £À¢Ãd®UÀ¼ÀÄ K£ÁVªÉ? PÀ®Ä¶vÀªÁVªÉ. 62. AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAUÁj£À ªÀļÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ? PÀ®Ä¶vÀªÁVgÀĪÀ £À¢Ãd®UÀ½UÉ 63. PÁqÀĪÉÄÃqÀÄUÀ¼À ¹Üw ºÉÃVzÉ? §gÀqÁVªÉ. 64. AiÀiÁªÀ JZÀÑgÀzÉƼÀÄ §zÀÄPÀ¨ÉÃQzÉ? ªÀÄvÀUÀ¼É®èªÀÇ ¥ÀxÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ JZÀÑgÀzÉƼÀÄ §zÀÄPÀ¨ÉÃQzÉ. 65. ²æÃPÀȵÀÚ PÀtð£À£ÀÄß gÀxÀzÀ°è ºÉÃUÉ PÀÆj¹PÉÆAqÀ£ÀÄ? ªÉÄÊzÀÄ£ÀvÀ£ÀzÀ ¸ÀgÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr, PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ 66. PÀĪÀiÁgÀ ªÁå¸À£À DgÁzsÀå zÉʪÀ AiÀiÁgÀÄ? UÀzÀÄV£À «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt. Basava.vesha@gmail.com Page 5 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 6. 6. 67. C²é¤ÃzÉêÀvÉUÀ¼À ªÀgÀ§®¢AzÀ d¤¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? £ÀPÀÄ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀzÉêÀ. 68. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À¤UÉ EgÀĪÀ ©gÀÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ‘gÀÆ¥ÀPÀ ¸ÁªÀiÁædå ZÀPÀæªÀwð’ 69. £ÁgÀt¥Àà¤UÉ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ KPÉ §AvÀÄ? ªÁå¸ÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è gÀa¹zÀÝjAzÀ 70. ‘eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ’ PÁªÀåªÀ£ÀÄß §gÉzÀ PÀ« AiÀiÁgÀÄ? ®QëöäñÀ 71. AiÀÄeÁÕ±ÀéªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ®ªÀ 72. PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÀÄß ®ªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ PÀnÖzÀ£ÀÄ? GvÀÛjÃAiÀÄ¢AzÀ 73. ªÀÄĤ¸ÀÄvÀgÀÄ ºÉzÀgÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? ®ªÀ£ÀÄ AiÀÄeÁÕ±ÀéªÀ£ÀÄß PÀnÖ ºÁQzÀÝjAzÀ 74. ªÀÄtÂÚ£À ªÀiÁ°ÃPÀ AiÀiÁgÀÄ? ªÀiÁ£ÀªÀ. 75. ªÀiÁ£ÀªÀ UÀrAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¤«Äð¹PÉÆAqÀ? ªÀÄtÂÚ£À ªÀiÁ°ÃPÀ DzÉ£ÉA§ ªÀÄwÛ£À°è ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉgÉ J¼ÉzÀÄ 76. ªÀiÁ£ÀªÀ£À PÁzÁlPÉÌ PÁgÀtªÉãÀÄ? ºÀªÀÄÄä (UÀªÀð) 77. CeÁÕ£À vÉÆ®V¸À®Ä PÀªÀAiÀÄwæ K£ÁUÀ §AiÀĹzÁÝgÉ ? ªÁUÉÝëAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è£À UÀæAxÀ 78. ¸ÀzÁ aªÀÄÄäªÀ a®ÄªÉÄAiÀiÁUÀ ¨ÉÃPÀÄ KPÉ ? zÁºÀUÉÆAqÀªÀgÀ vÀ£ÀĪÀ vÀt¸À®Ä 79. ªÀÄÄzÀÄÝ ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼À eÉÆÃr J°è ¸ÀA¸ÁgÀ ºÀÆrvÀÄÛ ? zÀlÖ PÁr£À ªÀÄgÀzÀ ¥ÉÆlgÉAiÀÄ°è 80. eÉÆÃr ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄwÛzÀݪÀÅ ? MAzÀ£ÉÆßAzÀÄ CUÀ®zÀAvÉ 81. ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼À D£ÀAzÀPÉÌ PÁgÀtªÉãÀÄ ? ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀÄjUÀ¼À ¸ÀzÀÝ£ÀÄß PÉý Basava.vesha@gmail.com Page 6 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 7. 7. ªÀÄÆgÀÄ / £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1. gÁªÀÄ£ÀÄ VjªÀ£ÀªÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ ¥Áæyð¹zÀ£ÀÄ? “VjªÀ£ÀUÀ¼Éà £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¨ÉÃrPÉƼÀÄîªÉ£ÀÄ.ºÉýj ¦æÃwAiÀÄ gÁt ¹ÃvÉAiÀÄÄ£À£ÀUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ¼ÉÃ? CªÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ w½¢gÀÄ«gÉÃ? £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄzÀ F zÀÄBRªÀÅ £Á±ÀªÁUÀÄwÛ®èªÀ®è” 2. ®PÀëöät£ÀÄ CtÚ£À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¸ÀAvÉʹzÀ£ÀÄ w½¹. “vÁ½PÉÆà CtÚ vÁ½PÉÆÃ, ¸ÀÆAiÀÄð£Éà vÉÃdUÉqÀ®Ä PÁAwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? gÁªÀÄ£Éà zsÉÊAiÀÄðUÉqÀ®Ä ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ¸ÉÜöÊAiÀÄð ¤ÃqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ” 3. gÁªÀÄ£À ¸ÁéUÀvÀPÁÌV ±À§j ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ ¹zÀÞvÉUÀ¼ÉãÀÄ? ¸À«AiÀiÁzÀ §UɧUÉAiÀÄ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄzsÀÄ¥ÀPÀðªÉA§ ¥Á¤ÃAiÀĪÀ£ÀÄß, ¸ÀĪÁ¸À£É¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ ºÀƪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ¹zÀÞªÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ. 4. ±À§jAiÀÄÄ gÁªÀÄ®PÀëöätgÀ£ÀÄß G¥ÀZÀj¹zÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ, PÁ°UÉ ©zÀÄÝ £ÀªÀĸÀÌj¹, PÉÊPÀtÂÚUÉÆwÛPÉÆAqÀ¼ÀÄ. ºÀƪÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆgÀ½UÉ ºÁQ ¸ÀAvÀ¸À¥ÀlÖ¼ÀÄ. ¸À«AiÀiÁzÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr G¥ÀZÀj¹zÀ¼ÀÄ. 5. DwxÀå ¹éÃPÀj¹zÀ gÁªÀÄ®PÀëöätgÀÄ ±À§jUÉ K£ÀÄ ºÉýzÀ¼ÀÄ? “£ÁªÀÅ ¤£Àß ¦æÃwAiÀÄ ¸ÁéUÀvÀ¢AzÀ ¸ÀAvÀ¸ÀUÉÆAqɪÀÅ. ¤£Àß ¸ÀÄRzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀÄR PÀAqɪÀÅ. PÀtÂÚUÉ PÁtzÀ D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ ¥ÀÄtå £ÀªÀÄäzÁ¬ÄvÀÄ. £ÁªÀÅ ¤£ÀUÉ JAzÉA¢UÀÆ IÄtÂUÀ¼ÀÄ” JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. 6. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ UÉÆgÀÆgÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¨sÀAiÀÄUÉƼÀî®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? SÁ¢ PÀZÉÑ ¥ÀAZÉ, PÁ« §tÚzÀ dħâ, PÉA¥ÀÄ GuÉÚAiÀÄ ±Á®Ä, PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ ªÀÄ¥sÀègï, ºÀuÉAiÀÄ°è£À PÉA¥ÀÄ £ÁªÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉzÀj ¤AwzÀÝ ©½ PÀÆzÀ®Ä, ©½UÀqÀØ, «ÄøÉ, PÁ°UÉ zÀ¥Àà£ÁzÀ JPÀÌqÀ EªÀÅUÀ¼À£Éß®è zsÀj¹zÀÝ UÉÆgÀÆgÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀAiÀÄUÉÆAqÀgÀÄ. 7. ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß UÉÆgÀÆgÀgÀÄ ªÀÄgÉvÀzÀÄÝ KPÉ? G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ UÉÆgÀÆgÀgÀ GqÀĦ£À §UÉÎ «ZÁj¹zÀgÀÄ .CªÀgÉÆqÀ£É UÉÆgÀÆgÀgÀÄ vÀªÀÄä GqÀĦ£À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÀgÀÄ. F CªÁAvÀgÀzÀ°è UÉÆgÀÆgÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀ GzÉÝñÀªÀ£Éßà ªÀÄgÉvÀÄ©lÖgÀÄ. 8.UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgÀgÀÄ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉÆArÃvÉAzÀÄ DvÀAPÀ ¥ÀlÖzÀÄÝ KPÉ? «zÀÄåvï M¯É¬ÄAzÀ PÉÆA©£À ¸ÀzÀÄÝ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£ÁV §gÀÄwÛvÀÄÛ. «zÀÄåvï M¯ÉUÀ¼À ¹éZï eÉÆÃqÀuÉ ºÉƸÀ vÀgÀºÀzÁVzÀÄÝ. “AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀgÉ K£ÉÆÔ JA§ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ “ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÉÆwÛ PÉÆArÃvÀÄ” JA§ DvÀAPÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁrvÀÄÛ. 9. CAvÀgïfëUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV gÀPÀÛUÀvÀªÁUÀzÀ ¸ÀAUÀw AiÀiÁªÀÅzÀÄ? CAvÀgïfë vÀ£Àß AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£Éßà ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À®Ä ºÉÆgÀl CªÀ¤UÉ G½zÀªÀgÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆgÀĪÀ PÀ®à£ÉAiÀÄÄ zsÉåÃAiÀÄUÀ¼À dUÀwÛ£À°è ºÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV gÀPÀÛUÀvÀªÁUÀĪÀÅ ¢®è. 10. PÀ¯ÉÆÃ¥Á¸ÀPÀ£À PÀvÀðªÀå K£ÀÄ? 1) ¥ÀgÁAvÀBPÀgÀt ¥ÀæªÀÉòAiÀiÁV d£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÆß, CAvÀBPÀgÀtªÀ£ÀÆß CªÀ£ÀÄ wzÀݧºÀÄzÀÄ. 2) G½zÀªÀgÀ »vÀaAvÀ£É ºÁUÀÆ »vÀ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀĪÀÅzÀÄ. Basava.vesha@gmail.com Page 7 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 8. 8. 11. ¸ÁzsÀPÀ£À AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁd ºÉÃUÉ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛvÀÄÛ? 1) ¸ÁzsÀPÀ¤UÉ AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÆ DUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ, CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdªÉà £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃQvÀÄÛ 2) zsÀªÀÄð±Á¯ÉUÀ¼À°è, «ºÁgÀUÀ¼À°è, C£ÀßbÀvÀæUÀÀ¼À°è zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ªÀÄoÀUÀ¼À°è GavÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. 12. ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆwUÁV EgÀ¨ÉÃPÁzÀ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 1) vÀ¤ßAzÀ ºÉgÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀåxÉAiÀÄÆ DUÀzÀAvÉ JZÀÑgÀ¥ÀqÀĪÀ PÀtÄÚ 2) vÀ£Àß C¼À«£À°è ºÉgÀªÀgÀ L»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ E®èªÉ DwäPÀ »vÀaAvÀ£É J¯Éè°è ¸ÁzsÀå JAzÀÄ ¸ÀzÁ D¨sÀ幸ÀĪÀ PÀtÄÚ. 13.‘zsÀªÀÄð¸ÀªÀÄzÀȶ֒ ¥ÁoÀzÀ°è gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀ UÀÄt«±ÉõÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÉÆAqÁqÀ¯ÁVzÉ? 1) ¥ÁµÁAqÀ (£Á¹ÛPÀ) ¸ÁUÀgÀ ªÀĺÁ§qÀ¨Á ªÀÄÄSÁVßAiÀÄAwgÀĪÀªÀgÀÄ. 2) ²æÃgÀAUÀgÁd ¥ÁzÀPÀªÀÄ®UÀ¼À°è ªÀÄÆ® zÁ¸ÀgÁzÀªÀgÀÄ. 3) ²æëµÀÄÚ¯ÉÆÃPÀ ªÀÄĤªÀÄAl¥À ªÀiÁUÀðzÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ. 4) AiÀÄwgÁdgÁdgÀAwgÀĪÀªÀgÀÄ. 14. §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£ÀÄ £ÀqɹzÀ zsÀªÀÄð¸À¨sÉUÉ AiÀiÁgÀ£Éß®è DºÁ餹zÀ£ÀÄ? PÉÆë¯ï, wgÀĪÀįÉ, ¥ÉgÀĪÀiÁ¼ïPÀÉÆë¯ï, wgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ªÀÄÄRå PÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÀPÀ¯ÁZÁAiÀÄðgÀÄ, ¸ÀPÀ® zsÀªÀiÁð£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÀ® ¸ÁwéPÀgÀÄ, ªÉÆöÖPÀgÀÄ, wgÀÄ¥ÀtÂ, wgÀÄ«r, vÀtÂÚÃgÀªÀgÀÄ, EvÁå¢ 15 . eÉÊ£ÀzsÀªÀÄðzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£ÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? “¨É¼ÀÄUÉƼÀzÀ ¥ÀÄtåPÉëÃvÀæzÀ ªÉʵÀÚªÀ CAUÀgÀPÉëUÁV ¸ÀªÀĸÀÛ gÁdåzÉƼÀUÉ EgÀĪÀAvÀºÀ eÉÊ£ÀgÀ ¨ÁV®Ä PÀlÖ¼ÉAiÀiÁV ªÀģɪÀÄ£ÉUɪÀµÀðPÉÌ MAzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÉ ¸ÀAUÀ滹zÀ D MAzÀÄ ºÀt¢AzÀ zÉêÀgÀ CAUÀgÀPÉëUÉ E¥ÀàvÀÄÛ D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAvÀ«lÄÖ, G½zÀ ºÉƤߤAzÀ fÃuÁðªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ f£Á®AiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÄtÚ §½¸ÀĪÀÅzÀÄ” 16. ²PÀëtzÀ §UÉÎ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ K£ÉAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ? “DzsÀĤPÀ ²PÀëtªÉà J®è ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÀÆ ¥ÀgÀªÉÆÃZÀÑ ¥ÀjºÁgÀ.²PÀëtPÁÌV ²PÀët«gÀ¨ÉÃPÀÄ.CzÀÄ PÉ®ªÉà d£ÀgÀ ¸ÀévÁÛUÀzÉ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ gÁdåzÀ°è J®ègÀ Dd£Àä¹zÀÞ ºÀPÁÌUÀ¨ÉÃPÀÄ” 17. £ÉºÀgÀÆ CªÀgÀÄ ¸Àgï. JA.«±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ §UÉÎ K£ÉAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ? ‘` zÀÄgÁzÀȵÁÖªÀ±Ávï ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÁzÀ £ÁªÀÅ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄrzÀAvÉ £ÀqÉAiÀįÁgÀzÀªÀgÀÄ JA§ zÀƵÀuÉUÉ M¼ÀUÁVzÉÝêÉ. vÁªÀÅ F ªÀiÁwUÉ §ºÀÄ zÉÆqÀØ jÃwAiÀÄ°è ºÉÆgÀvÁV ¢ÝÃj.vÁªÀÅ PÀrªÉÄ ªÀiÁvÀ£Ár¢ÝÃj ; ºÉZÀÄÑ PÉ®¸À ªÀiÁr¢ÝÃj.CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ vÀ«ÄäAzÀ PÀ°AiÉÆÃt” Basava.vesha@gmail.com Page 8 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 9. 9. 18. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï £ÀUÀgÀzÀ°è «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÉÃªÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 1) F¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄƹ £À¢UÀ½UÉ ¥ÀævÀÉåÃPÀ d¯Á±ÀAiÀÄ ¤«Äð¹zÀgÀÄ. 2) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀÄAiÉÆÃfvÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À ¸Á°UÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. 19. JAf¤AiÀÄgïUÀ½UÉ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ K£ÉAzÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÀgÀÄ? “£ÀªÀÄä PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è aPÀÌ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ ¥Àæ¥ÀÀAZÀzÁzÀåAvÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀUÀðzÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ JAf¤AiÀÄjAUï UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ MAzÉà DVgÀÄvÀÛªÉ F PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀıÀ®vÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ°è PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀgÉ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉñÀzÀ JAf¤AiÀÄgï ¥ÀqÉAiÀÄĪÀµÀÄÖ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ ªÀiÁ»wUÀ¼À¯ÁèUÀ°, «zsÁ£ÀUÀ¼À¯ÁèUÀ° £ÁªÀÅ »AzÀĽAiÀÄĪÀÅzÀÄ GavÀªÀ®è” . 20. ºÀtPÁ¸ÀÄ ¤ÃwAiÀÄ°è «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 1) Qæ.±À. 1913gÀ°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÁåAPÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. 2) PÉÊUÁjPÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¦üÃqÀgï ¨ÁåAPï gÀa¹zÀgÀÄ. 3) PÉÊUÁjPÁ ºÀÆrPÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ ¤¢üUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀgÀÄ 4) ¸ÁªÀðd¤PÀ fêÀ«ªÀiÁ AiÉÆÃd£É eÁjUÉ vÀAzÀgÀÄ. 5) ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAPïUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. 21. C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊ CªÀgÀÄ ºÉýzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀvÀåªÉãÀÄ? PÉ®ªÀÅ d£À MAzÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ n« £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, E£ÉÆßA¢µÀÄÖ d£À EzÀgÀ Cj«®èzÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°è K£ÉÆà ªÀiÁvÀÄPÀvÉ DqÀÄvÀÛ EgÀĪÁUÀ, n«£À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÉÆ¯É zÀȱÀå §AzÁUÀ E°è EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀݪÀgÀ zÀÄBRzÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄÄ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ EgÀĪÀ ¥ÀPÀÌzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°è EgÀĪÀªÀgÀ ªÀÄ£À¹ìUÀÆ ªÀÄÄnÖ CªÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸Àé®àªÀÄnÖUÉ zÀÄUÀÄqÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. CzÉà n«£À°è AiÀiÁªÀÅzÁgÉÆAzÀÄ £ÀÈvÀå zÀȱÀå §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ RĶ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄÄ ¥ÀPÀÌzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°è EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ EzÀݪÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ®Æ ¥ÀjuÁªÀÄ ©Ãj ¸Àé®àªÀÄnÖUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ ¨sÁªÀ£É GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.EzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊ CªÀgÀÄ ºÉýzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀvÀå. 22. ‘ªÀZÀ£ÀzsÀªÀÄð’zÀ §UÉUÉ zÉêÀ£ÀÆgÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ K£ÀÄ? ªÀZÀ£À zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß eÁwAiÀÄ §ZÀÑ°¤AzÀ ªÉÄïÉwÛ gÀQë¹zÀgÉ dUÀwÛUÉ EzÀÄ ¨É¼ÀPÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ eÁwAiÀiÁzÀgÉ PÉlÖ eÁw; zsÀªÀÄðªÁzÀgÉ ªÀĺÉÆãÀßvÀ zsÀªÀÄð” 23. ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀ ªÀåQÛvÀézÀ ªÉʲµÀÖöå JAxÀzÀÄÝ? “MAzÀÄ zÉúÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì CzɵÀÄÖ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁUÀ§ºÀÄzÉÆà CzÀµÀÄÖ MAzÉà zÉúÀzÀ°è ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß PÉÆ®èzÉ, M½vÀÄUÀ¼À£Éßà PÀÆr¸ÀÄvÀÛ PÀÆr¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀÄ” Basava.vesha@gmail.com Page 9 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 10. 10. 24. EAzÀ®è £Á¼É ¥sÀ® PÉÆqÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? ‘¨sÀÆ«ÄUÉ ©zÀÝ ©Ãd ªÀÄvÀÄ Û JzÉUÉ ©zÀÝ CPÀëgÀ’ EAzÀ®è £Á¼É ¥sÀ® PÉÆqÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÁVªÉ. 25. zsÀªÀÄð§Ä¢ÞUÉ zÀĵÀ֧ĢÞAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ ¸À®ºÉ¬ÄvÀÛ£ÀÄ? “£ÁªÀÅ F ºÉÆ£ÀߣÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉéÃZÉÒ¬ÄAzÀ EgÀĪÀªÀgÀ®è. ªÀÄvÉÛ ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.DPÁgÀt¢AzÀ ¤£ÀUÀÆ £À£ÀUÀÆ RaðUÉ vÀPÀ̵ÀÄÖ ºÉÆ£ÀߣÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, G½zÀ ºÉÆ£Éß®èªÀ£ÀÄß E¯ÉèAiÉÄà ElÄÖ ©qÉÆÃt” JAzÀÄ ¸À®ºÉ¬ÄvÀÛ£ÀÄ. 26. zÀĵÀ֧ĢÞAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ KPÁAvÀzÀ°è K£ÉAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ? “¤£Àß MAzÀÄ ªÀiÁw¤AzÀ £ÀªÀÄä PÀµÀÖUÀ¼É®èªÀÇ ¥ÀjºÁgÀªÁV, ºÀ®ªÀÅ PÁ® ºÀ¹AiÀÄzÉ HlªÀiÁr ¨Á¼ÀĪÀAvÀºÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¤Ã£ÀÄ D ªÀÄgÀzÀ ¥ÉÆlgÉAiÀÄ°è CqÀVzÀÄÝ, zsÀªÀÄð§Ä¢ÞAiÉÄà ºÉÆ£ÀÄßö vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÉAzÀĺÉüÀÄ” JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. 27. zsÀªÀiÁð¢üPÀgÀtgÀÄ ªÀlªÀÈPÀëPÉÌ K£ÀÄ ºÉýzÀgÀÄ? “¤Ã£ÁzÀgÉÆà AiÀÄPÁë¢ ¢ªÀå zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀªÀ£ÀÄ DV¢ÝÃAiÀiÁ, D PÁgÀt¢AzÀ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÁQë ªÀiÁr PÉüÀÄwÛzÉÝêÉ, ¤Ã£ÀÄ vÀ¥ÀàzÉ ¸ÁQëAiÀÄ£ÀÄß £ÀÄr” JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. 28. ªÀÄzÀ°AUÀ£À PÀtªÉAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀgÀÄ K£ÉAzÀÄ AiÉÆÃa¹zÀgÀÄ? ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀgÀÄ ªÀÄzÀ°AUÀ£À PÀtªÉAiÀÄ D PÁqÀÄzÁjAiÀi°è “¸Àé®à zÉÆqÀØ ºÉeÉÓ ºÁQzÀgÉ HlzÀ ºÉÆwÛUÉ HgÀÄ ¸ÉÃjPÉƼÀÀÄzÀÄ” JAzÀÄ AiÉÆÃa¹zÀgÀÄ. 29. ºÀÄ°AiÀÄÄ »A¢¤AzÀ ºÁj PÉÆ®è¢gÀ®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? ¨sÀgÀvÀRAqÀzÀ ºÀÄ°UÀ¼ÀÄ »A¢¤AzÀ ºÁj PÉÆ®ÄèªÀÅ¢®è KPÉAzÀgÉ ±ÀvÀÄæUÀ¼ÁzÀgÀÆ ¸ÀjAiÉÄ, ¨É£ÀÄß wgÀÄV¹gÀĪÁUÀ PÉÆ®ÄèªÀÅzÀÄ zsÀªÀÄðªÀ®è. DzÀÝjAzÀ ºÀÄ°AiÀÄÄ ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀgÀ ¨É£Àß »A¢¤AzÀ ºÁj PÉƮ谮è. 30. ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀgÀÄ ªÀÄÆbÉðAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½îUÉ vÉAV£ÀPÁ¬Ä vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ gÉÊvÀgÀ UÁrAiÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÉ ¤AvÀªÀÅ.ºÀÄ°AiÀÄ UÀdð£É PÉý¹vÀÄ. JvÀÄÛUÀ¼À UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀzÀÝ£ÀÄß PÉýzÀ ºÀÄ°AiÀÄÄ PÉ®ªÀÅ ¤«ÄµÀ vÀqÉzÀÄ gÉÊvÀgÀ ªÀiÁvÀÄPÉý§AzÀ ªÉÄÃ¯É ¤gÁ±É¬ÄAzÀ ¥À¯ÁAiÀÄ£ÀªÀiÁrvÀÄ.C£ÀAvÀgÀ gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä°èzÀÝ PÉÆë¬ÄAzÀ MAzÉgÀqÀÄ vÉÆÃmÁºÁj¹, UÀ®¨sÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÉAV£ÀUÀjAiÀÄ ¥ÀAdÄ ºÉÆwÛ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzɧAzÀgÀÄ.ªÀÄÆbÉðAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝ ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÉgÀa JZÀÑj¹zÀgÀÄ. Basava.vesha@gmail.com Page 10 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 11. 11. 31. ¸ÀA¢üAiÉÄà GavÀªÉAzÀÄ zsÀÈvÀgÁµÀÖç ºÉÃUÉ ¸ÀªÀÄyð¹zÀ£ÀÄ? 1) £À£ÀUÀÆ ¥ÁAqÀÄ«UÀÆ ¨sÉÃzÀ«®è, gÁdåªÀ£ÀÄß «¨sÁUÀ ªÀiÁr D¼ÉÆÃt. 2) D ¥ÁAqÀÄ«£À ªÀÄPÀ̼ÀÆ ¤£Àß°è ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 3) F AiÀÄÄzÀÞªÀÅ ¤¤ßAzÀ D¬ÄvÀÄ JAzÀgÉ E£ÀÄß PÉÆÃ¥ÀUÉƼÀÄîwÛÃAiÀiÁ. 4) ©üõÀä¤UÉ, zÉÆæÃt¤UÉ, PÀtð¤UÉ UÉ®è®Ä C¸ÁzsÀå£ÁzÀ D CdÄð£À eÉÆvÉ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¸ÀA¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÉÆÃt” JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. 32. zÀÄgÉÆåÃzsÀ£À¤UÉ UÁAzsÁj ¤ÃrzÀ G¥ÀzÉñÀªÉãÀÄ? PÀÄgÀĪÀA±ÀªÉA§ vÉÆÃlªÀÅ ©üêÀÄ£ÉA§ ªÀÄzÀ¢AzÀ PÀÄgÀÄqÁV ¸ÉÆPÉÌÃjzÀ D£ÉAiÀÄÄ PÉÆæ¹ £ÀÄUÀ먀 zsÀéA¸ÀªÁzÀAvÉ D¬ÄvÀÄ, ¥ÀÄtå¢AzÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄgÀªÀÅ G½AiÀÄĪÀAvÉ ¤Ã£ÀÄ G½zÉ, E£ÀÄß AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀĪÀAxÀªÀgÀÆ E®è; ªÀÄUÀ£ÉÃ, ªÀÄÄzÀÄPÀgÀÆ PÀÄgÀÄqÀgÀÆ JAzÀÄ ºÉüÀzÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀÄ, D¯ÉÆÃa¸ÀÄ, vÀAzÉAiÀÄ ªÀiÁwUÉ M¦àUÉ PÉÆqÀÄ” JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ¼É. 33. ºÀQÌAiÀÄ ºÁgÁlªÀ£ÀÄß DPÁ±ÀPÉÌ ºÉÃUÉ ºÉÆð¹zÁÝgÉ? ¤Ã®ªÉÄÃWÀªÀÄAqÀ® - ¸ÀªÀħtÚªÁV ªÀÄÄV°UÉ gÉPÉÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆr Erà DPÁ±ÀªÉà ºÁjzÀAvÉ DUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ. £ÀPÀëvÀæ ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß zsÀj¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀÆAiÀÄð ZÀAzÀægÀÀ£ÀÄß PÀuÁÚV¹PÉÆAqÀÄ ºÀQÌAiÀÄÄ ºÁgÁqÀÄwÛzÉ 34. ºÉƸÀUÁ®zÀ ºÀ¸ÀĪÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÀQÌ ºÉÃUÉ ºÀgÀ¹zÉ? ºÀQÌAiÀÄÄ AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÀUÀ¼À DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÀ¼ÀÄîvÀÛ, ºÉƸÀ ªÀÄ£ÀéAvÀgÀzÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉ PÁgÀtªÁVzÉ. ºÀQÌAiÀÄÄ vÀ£Àß gÉPÉÌUÀ¼À£ÀÄß ©Ã¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀƪÀÄAqÀ®zÀ fëUÀ½UÉ ZÉÊvÀ£Àå ¤Ãr, ºÉƸÀUÁ®zÀ ºÀ¸ÀĪÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÀgÀ¹, GvÀÛªÀÄ ¨sÀ«μAaPAIV ±ÀĨsÀ ºÁgÉʸÀÄwÛzÉ JAzÀÄ PÀ«UÀ¼ÀÄ ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛgÉ. 35. ºÀ®UÀ°AiÀÄ ¨ÉÃqÀgÀÄ zÀAUÉ K¼À®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀAw®è ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä°ègÀĪÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ M¦à¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ©ænõÀgÀÄ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ zÀAUÉ K¼À®Ä PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. 36. ºÀ®UÀ°UÉ zÀAqÀÄ §gÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? ºÀ®UÀ°AiÀÄ ¨ÉÃqÀgÀÄ, ©ænÃµï ¸ÀPÁðgÀ ºÉÆgÀr¹zÀÝ ¤±Àê¹ÛçÃPÀgÀtzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß «gÉÆâü¹ vÀªÀÄä°ègÀĪÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä M¥ÀàzÉ zÀAUÉ JzÀÝgÀÄ. F ºÀ®UÀ°AiÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ zÀAUÉAiÀÄ£ÀÄß §UÀÄΧrAiÀÄ®Ä zÀAqÀ£ÀÄß PÀgɬĹzÀgÀÄ. Basava.vesha@gmail.com Page 11 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 12. 12. 37. zÀAqÀÄ ºÀ®UÀ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÃUÉ zÁ½ £ÀqɹvÀÄ? zÀAqÀÄ ºÀ®UÀ°AiÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ PÉÆAzÀgÀÄ. JzÀÄjUÉ ¹PÀ̹PÀ̪ÀjUÉ®è PÀgÀÄuÉ E®èzÉ UÀÄAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹zÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£Éß®è PÉƼÉî ºÉÆqÉzÀgÀÄ. 38. ¯ÁªÀtÂUÀ¼À£ÀÄß KPÉ «ÃgÀVÃvÉUÀ¼ÀÄ J£À߯ÁVzÉ? ¯ÁªÀtÂUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV «ÃgÀvÀ£À ºÁUÀÆ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ÃgÀVÃvÉUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 39. ¨sÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÉÖAiÀÄ §UÉÎ eÉÃqÀgÀzÁ¹ªÀÄAiÀÄå£À C©ü¥ÁæAiÀĪÉãÀÄ? ¥Àw ¥ÀwßAiÀÄgÀÄ MAzÁzÀ ¨sÀQÛ ²ªÀ¤UÉ »vÀ. ¥Àw¥ÀwßAiÀÄgÀÄ MAzÁUÀzÀ ¨sÀQÛ CªÀÄÈvÀzÀ°è «µÀ ¨ÉgÀvÀAvÉ. ¤µÉÖAiÀÄļÀî ¨sÀPÀÛ zÀlÖªÁzÀ PÁr£À°è EzÀÝgÀÆ CzÀÄ CªÀ¤UÉ ¥ÀlÖt J¤¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤µÉ֬ĮèzÉ ¨sÀPÀÛ ¥ÀlÖtªÁ¹AiÀiÁzÀgÀÆ CªÀ¤UÉ CzÀÄ zÀlÖqÀ«AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 40. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ ZÀAZÀ® ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. ªÀÄPÀðlzÀAvÉ ªÀÄ£ÀªÀÅ ZÀAZÀ®ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁzÁUÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì zÉêÀgÉqÉUÉ wgÀÄUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ¥À®èQÌAiÀÄ£ÀÄß KjzÀ £Á¬Ä ºÉÆ®¸ÀÄ PÀAqÁUÀ vÀ£Àß ¸Àé¨sÁªÀzÀAvÉ D PÀqÉUÉ NqÀÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃw ZÀAZÀ® ªÀÄ£À¸ÀÄì «µÀAiÀÄ ¸ÀÄRzÀ PÀqÉUÉ ªÁ®ÄvÀÛzÉ. zÉêÀgÀ£ÀÄß £É£ÉAiÀÄ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è JA¢zÁÝgÉ. 41. ªÀiÁw£À ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ºÉÃUÉ «±Éèö¹zÁÝgÉ? ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄwÛ£ÀºÁgÀzÀAvÉÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁtÂPÀåzÀ ¢Ã¦ÛAiÀÄAvÉ eÁÕ£ÀzÀ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀánPÀzÀ ¸À¯ÁPÉAiÀÄAwgÀ¨ÉÃPÀÄ.zÉêÀgÀÄ ªÉÄZÀÄѪÀAvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.CzÉÃjÃw £ÀÄrUÉ vÀPÀÌ £ÀqÉ EzÀÝgÉ ªÀiÁvæÀ zÉêÀgÀÄ M°AiÀÄĪÀ£ÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ. 42. ºÀqÀUÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄÄ£ÀßqɸÀ¨ÉÃQzÉ? £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Ä PÀ«¢gÀĪÀ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ¦æÃwAiÉÄA§ ºÀtvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀѨÉÃPÀÄ. ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁUÀgÀzÀ°è ©gÀÄUÁ½UÉ ¹®ÄQ ºÉÆAiÀiÁÝqÀÄwÛgÀĪÀ §zÀÄPÉA§ ºÀqÀUÀ£ÀÄß eÁÕ£À¢Ã«UÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ JZÀÑjPɬÄAzÀ ªÀÄÄ£ÀßqɸÀ¨ÉÃQzÉ. 43. PÁqÀÄUÀ½UÉ ºÉÃUÉ ªÀÄÄlÖ¨ÉÃQzÉ? ªÀÄÄAUÁj£À ªÀļÉAiÀiÁzÁUÀ ¥ÀæPÀÈw ºÀZÀѺÀ¹j¤AzÀ PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ ªÀ¸ÀAvÀ£À DUÀªÀÄ£À¢AzÀ §gÀqÁVgÀĪÀ PÁr£À°è ªÀÄgÀVqÀUÀ¼ÀÄ aUÀÄj ¥ÀæPÀÀÈwUÉ £ÀªÀZÉÊvÀ£Àå ªÀÄÆqÀvÀÛzÉ. 44. ºÉƸÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¹ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃQzÉ? ¨sÁµÉ, eÁw, ªÀÄvÀzsÀªÀÄðUÀ¼À ¨sÉÃzÀ¨sÁªÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÀÄdgÀ £ÀqÀÄªÉ CqÀØUÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁðtªÁVªÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉqÀªÀ¨ÉÃPÀÄ. §zÀÄQ£À°è ºÉƸÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¹ ªÀÄ£ÀÄd ªÀÄ£ÀÄdgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃQzÉ. Basava.vesha@gmail.com Page 12 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 13. 13. 45. £Á½£À PÀ£À¸À£ÀÄß ©vÀÛ¨ÉÃPÁzÀgÉ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ §zÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ? ªÀÄvÀUÀ¯É®èªÀÅ ¥ÀxÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ JZÀÑjPÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ §zÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ.¨sÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀĸÀÄPÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÀzÀ PÀtÂÚ£À°è ¨sÀ«µÀåzÀ, PÀ£À¸Àì£ÀÄß ©vÀÄÛvÀÛ §zÀÄPÀÄ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ. 46.PÀȵÀÚ£ÀÄ PÀtð£À ªÀÄ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄß ©wÛzÀ£ÀÄ? “PÀtð ¥ÁAqÀªÀjUÀÆ AiÀiÁzÀªÀ PËgÀªÀjUÀÆ ªÀA±À UËgÀªÀzÀ°è ¨sÉÃzÀ«®è. ¤Ã£ÀÄ ¤dªÁV ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ MqÉAiÀÄ.DzÀgÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄ£ÀzÀ°è CzÀgÀ Cj«®è” JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. 47. PÀÄAw, ªÀiÁ¢æAiÀÄgÀÄ AiÀiÁgÁågÀ C£ÀÄUÀæºÀ¢AzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀgÀÄ? PÀÄAwAiÀÄÄ AiÀĪÀÄ ,ªÁAiÀÄÄ ,EAzÀæ C£ÀÄUÀæºÀ¢AzÀ. ªÀiÁ¢æAiÀÄÄ C²é¤ÃzÉêÀvÉUÀ¼À C£ÀÄUÀæºÀ¢AzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀgÀÄ 48. PÀȵÀÚ£ÀÄ D«ÄõÀUÀ¼À£ÀÄß MrØzÁUÀ PÀtð£À ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÉãÀÄ? PÉÆgÀ¼À¸ÉgÉ »VÎzÀªÀÅ, PÀA§¤AiÀÄÄ gÀ¨sÀ¸ÀªÁV ºÀjzÀªÀÅ, zÀÄBRUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ “CAiÉÆåÃ, zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À¤UÉ PÉÃqÁzÀÄzÀÄ” JAzÀ£ÀÄ. ºÀjAiÀÄ ºÀUÉvÀ£ÀªÀÅ ¸ÀÄqÀĪÀÅzÀÄ , £À£Àß ªÀA±ÀzÀ gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß w½¹ £À£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀ£ÀÄ”JAzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. 49. PÀtð£ÀÄ PËgÀªÉÃAzÀæ£À£ÀÄß PÉÆAzÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÀtð ºÉüÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? £Á£ÀÄ gÁdåzÀ ¹j¸ÀA¥ÀwÛUÉ ¸ÉÆîĪÀªÀ£À®è, ¥ÁAqÀªÀgÀÄ PËgÀªÀgÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ«®è. zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À¤UÉ ±ÀvÀÄæUÀ¼À ²gÀªÀ£ÀÄß PÀrzÀÄ vÀAzÀÄ M¦à¸ÀĪÀ DªÉñÀzÀ°è EzÉÝ£ÀÄ.DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß d£Àä gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß w½¹ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À£À£ÀÄß PÉÆAzÉ” JAzÀ£ÀÄ. 50. AiÀÄÄzÀÞzÀ «ZÁgÀzÀ°è PÀtð£À wêÀiÁð£ÀªÉãÀÄ? £Á½£À AiÀÄÄzÀÞªÀÅ ªÀÄÈvÀÄåzÉêÀvÉUÉ ¨sÉÆÃd£À PÀÆl DUÀĪÀÅzÀÄ. £Á£ÀÄ PËgÀªÀ£À G¥ÀPÁgÀzÀ IÄt wÃj¸ÀĪÀAvÉ ºÉÆÃgÁr, AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀzÀ°è ¯ÉPÀÌ«®èzÀµÀÄÖ «ÃgÀAiÉÆÃzsÀgÀ PÉÆAzÀÄ, £À£Àß MqÉAiÀĤUÁV ¥ÁætªÀ£ÀÄß ©qÀĪɣÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£À ªÉÄïÁuÉ ¥ÁAqÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆìĸɣÀÄ JAzÀ£ÀÄ. 51. ªÁ°äÃQ D±ÀæªÀÄPÉÌ AiÀÄeÁÕ±ÀéªÀÅ §AzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. ¨sÀÄd§® ¥ÀgÁPÀæ«ÄUÀ¼ÁzÀ gÁdgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉAiÀÄzÉ ºÉzÀj £ÀªÀĸÀÌj¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©lÖgÀÄ. »ÃUÉ AiÀÄeÁÕ±ÀéªÀÅ ¨sÀÆ«ÄAiÀįÉè®è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÀÛ ªÁ°äÃQAiÀÄ D±ÀæªÀÄzÀ vÉÆÃlzÀ ºÀ¸ÀÄgÁzÀ ºÀÄ®è£ÀÄß w£Àß®Ä M¼ÀºÉÆQÌvÀÄ. 52. AiÀÄeÁÕ±ÀézÀ ºÀuÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀnÖAiÀÄ°è K£ÉAzÀÄ §gÉAiÀįÁVvÀÄÛ? “¨sÀƪÀÄAqÀ®zÀ°è P˸À¯ÉÊAiÀÄÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀgÁªÀÄ£ÀÄ M§â£Éà «ÃgÀ£ÀÄ EzÀÄ CªÀ£À AiÀÄdÕ PÀÄzÀÄgÉ EzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀżÀîªÀgÀÄ AiÀiÁgÉà DzÀgÀÄ vÀqÉAiÀÄ°” JAzÀÄ §gÉAiÀįÁVvÀÄÛ. Basava.vesha@gmail.com Page 13 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 14. 14. 53. PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ «ZÁgÀzÀ°è ªÀÄĤ¸ÀÄvÀjUÀÆ ®ªÀ¤UÀÆ £ÀqÉzÀ ¸ÀAªÁzÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. ªÀÄĤ¸ÀÄvÀgÀÄ “¨ÉÃqÀ¨ÉÃqÀ CgÀ¸ÀÄUÀ¼À PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄ, £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀĪÀgÀÄ” JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.DUÀ ®ªÀ£ÀÄ £ÀUÀÄvÀ “¨ÁæºÀätgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉzÀjzÀgÉ.eÁ£ÀQAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ EzÀPÉÌ ºÉzÀgÀĪÀ£ÉÃ, ¤ÃªÀÅ ºÉÆÃV” JAzÀÄ ±ËAiÀÄð¢AzÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. 54. UÀrAiÀÄ DZÉ-FZÉ fëUÀ¼ÀÄ KPÉ ±ÀªÀªÁzÀªÀÅ? ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÉ£ÉA§ CªÀÄ°£À°è ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉgÉ J¼ÉzÀÄ UÀrAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹PÉÆAqÀ£ÀÄ.F UÀr £À£ÀßzÀÄ JAzÀÄ UÀªÀð¥ÀlÄÖ PÁzÁl (AiÀÄÄzÀÞ) ªÀiÁrzÀÝjAzÀ fëUÀ¼ÀÄ ±ÀªÀªÁzÀªÀÅ. 55. £À£Áß¸É PÀªÀ£ÀzÀ°è PÀªÀ¬Äwæ D¸ÉUÀ¼ÉãÀÄ ? «ªÀj¹ ¨É¼ÀPÀÄ £ÉÃqÀĪÀ §wÛ DUÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄgÀªÁV ¥ÀÄtåªÀAvÀjUÉ £ÉgÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀzÁ aªÀÄÄäªÀ a®ÄªÉÄAiÀiÁUÀ ¨ÉÃPÀÄ, CªÀÄä£À PÀAoÀzÀ eÉÆÃUÀļÀ DUÀ¨ÉÃPÀÄ,¸ÀgÀ¸Àéw PÉÊAiÀÄ°è£À ¥ÀĸÀÛPÀ DUÀ¨ÉÃPÀÄ HgÀÄUÉÆÃ®Ä DUÀ¨ÉÃPÀÄ 56. «eÁÕ¤UÀ¼À ªÉÊgÀÄzÀÞöå ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹j. 1) «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è vÀªÀÄä ºÉaÑ£À «ZÁgÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß, ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÆß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛgÉ. 2) ¤dfêÀ£ÀzÀ°è CªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛgÉ. 3) ªÀÄ£À¸ÀÄì MªÉÄä vÁQðPÀªÁV aAw¹zÀgÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä CvÁQðPÀªÁV AiÉÆÃa¸ÀÄvÀÛzÉ. 4) AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°è KPÀ¸ÀÆvÀævÉ PÀAqÀħgÀĪÀÅ¢®è. 56. ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ CxÀðgÀ»vÀªÁUÀÄvÀÛªÉ? «eÁÕ¤AiÉƧâ£À ªÀ¸ÀÄÛ ¹ÜgÀvÉAiÀÄ «±Àé ¤AiÀĪÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ PÉ®ªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅ¢®è JAzÀgÉ CzÀÄ ªÀÄÆRðvÀ£À. ±ÀÆ£Àå¢AzÀ K£À£ÁßzÀgÀÆ ¸ÀȶָÀ§ºÀÄzÉAzÀgÉ CzÀÄ ªÀÄÆRðvÀ£ÀzÀ ¥ÀgÀªÀiÁªÀ¢ü. C²QëvÀ£ÉƧâ»ÃUÉ ºÉýzÀgÉ PÀëªÉÄAiÀÄÄAlÄ; DzÀgÉ «zÁåªÀAvÀ F jÃw C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀÄ ¤dªÁzÀgÉ dUÀwÛ£À «eÁÕ£À PÉëÃvæzÀÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ J®è ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CxÀðgÀ»vÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. 57. ¯ÉÃRPÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ‘«±ÀézsÀªÀÄð’ AiÀiÁªÁUÀ gÀƦvÀªÁUÀ§®èzÀÄ? .£ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdJzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ eÁwAiÀÄAvÀºÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¦qÀÄUÀÄUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀUÀ½AzÀ¯Éà ªÀÄ£ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.DUÀ ªÀiÁvÀæ «±ÀézsÀªÀÄð gÀƦvÀªÁUÀ §®ÄèzÀÄ.” Basava.vesha@gmail.com Page 14 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 15. 15. 58. ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀuÉ AiÀiÁªÁUÀ ¸ÁzsÀåªÉAzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ «ªÀj¹zÁÝgÉ? «eÁÕ£À ªÀÄvÀÛzÀgÀ §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÁgÀå¥ÀæªÀÈvÀÛgÁzÁUÀ ªÀiÁvÀæ §qÀvÀ£À¤ªÀÄÆð®£À ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆñÀuÉUÀ¼À £Á±À ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ «eÁÕ£ÀzÀ°è fêÀAvÀ £ÀA©PÉ ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÀÄ.CAvÉAiÉÄà vÀPÀð§zÀÞgÁV zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ ªÀwð¸À¨ÉÃPÀÄ DUÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ DUÀÄvÀÛzÉ. 59. ¥ÀA¥À£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß KPÉ PÉwÛ¸À°®è? ¥ÀA¥À¤UÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉwÛ¸À¢zÀÝgÀÆ vÀ£Àß PÀÈwUÀ¼À ªÀĺÀvÀÛ÷é¢AzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÁ® G½AiÀÄÄvÀÛzÉ JA§ £ÀA©PɬÄvÀÄÛ. ¢VédAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀȵÀ¨sÁZÀ®zÀ°è §gɸÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¨sÀgÀvÀ£À UÀªÀð¨sÀAUÀªÁzÀÝ£ÀÄß ¥ÀA¥À£Éà vÀ£Àß D¢¥ÀÄgÁtzÀ°è ¤gÀƦ¹zÀÝ£ÀÄ. F PÁgÀtUÀ½AzÀ ¥ÀA¥À£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÉwÛ¸À°®è. 60. ¨sÀgÀvÀZÀPÀæªÀwðUÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gɸÀ®Ä KPÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è? ªÀȵÀ¨sÁZÀ®zÀ°è »A¢£À C£ÉÃPÀ ZÀPÀæªÀwðUÀ¼ÀÄ §gɹzÀ DvÀä¥Àæ±ÀA¸ÉUÀ¼ÀÄ vÀÄA©ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨ÀsgÀvÀZÀPÀæªÀwðUÉ vÀ£ÀߺɸÀgÀÄ §gɸÀ®Ä ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¸ÀܼÀ zÉÆgÀPÀ°®è DzÀÝjAzÀ ¨sÀgÀvÀZÀPÀæªÀwðUÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gɸÀ®Ä, 61. gÁdQÃAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÉãÀÄ? ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è, ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É, «¸Àdð£ÉUÀ¼À°è ªÀåQÛUÉ ¥Á®Ä EgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ d£ÀjUÉ fêÀ£À, ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀvÁå£ÉéõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹ PÉÆqÀĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÆ EgÀÄvÀÛzÉ. 62. CAzÀªÁzÀ §gɪÀtÂUÉAiÀÄ §UÉÎ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÉãÀÄ? “CAzÀªÁzÀ CPÀëgÀ, M¼ÉîAiÀÄ §gɪÀtÂUÉ, ²PÀëtzÀ DªÀ±ÀåPÀ CA±À” J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CAzÀªÁzÀ §gɪÀtÂUÉAiÀÄ §UÉÎ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÁVvÀÄÛ. 63. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è zÉñÀzÀ ¥ÀæUÀw ¹ÜgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ? d£ÀjUÉ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ DUÀ ªÀiÁvÀæ zÉñÀzÀ ¥ÀæUÀw ¹ÜgÀªÁUÀ®Ä ¸ÁzÀså 64. ¨Á½£À°è vÀÈ¦Û zÉÆgÀPÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ? “zÉñÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ErAiÀÄ dUÀwÛ£À PÀ¯ÁåtPÁÌV PÁAiÉÆÃð£ÀÄäRgÁV ªÉÃzÁAvÀzÀ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw ªÀÄ£ÉUÀÆ ¸Áj ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ DvÀäzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÄ¥ÀÛ ¥Á«vÀæöåªÀ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¸À®Ä zÀÄrzÁUÀ ¨Á½£À°è vÀÈ¦Û zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ” J£ÀÄߪÀÅzÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. 65. MAzÀ£ÉAiÀÄ MUÀn£À GvÀÛgÀ ‘CAV’ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹j. CAVAiÀÄ JgÀqÀÄ vÉÆüÀÄUÀ¼À ¨sÁUÀªÉà PÉÊ.CAVUÉ vÀ¯É¬Ä®è. CAVAiÀÄ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ ¨sÁUÀ ¸ÉÃj¹ ºÉÆ°UÉ ºÁQgÀĪÀÅzÉà £ÀªÀUÁAiÀÄ, ªÉÄ®è£É §AzÀÄ ±ÀjÃgÀPÉÌ vÉÆr¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀÄ CAVAiÀiÁV J®èjUÀÆ ¥ÀæZÀAqÀªÁVzÉ. Basava.vesha@gmail.com Page 15 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 16. 16. 66. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ MUÀnUÉ ‘PÀÄ¥Àà¸À’ªÀÅ GvÀÛgÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ºÉüÀÄ«j? PÀÄ¥Àà¸ÀPÉÌ CAUÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÀÆj¹zÀgÉ ªÀÄÄAUÉÊAiÀÄ£ÀÄß zÁn ±ÀjÃgÀPÉÌ PÀÆgÀÄvÀÛzÉ.DzÀÝjAzÀ CzÀÄ ¹AUÀ½ÃPÀ£ÁUÀzÉ PÀÄ¥Àà¸ÀªÁVzÉ. 67. LzÀ£ÉAiÀÄ MUÀnUÉ ‘vÁªÀgÉ ¨ÉÃgÀÄ’ JA§ÄzÀÄ GvÀÛgÀ - ºÉÃUÉ? PɸÀj£À°è ºÀÄnÖ PɸÀj£À°è ¨É¼ÉzÀÄ VqÀªÁUÀĪÀÅzÉAzÀgÉ CzÀÄ vÁªÀgÉAiÉÄà ºËzÀÄ.vÁªÀgÉ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ PɸÀj£À¯Éèà DVzÉ.DzÀÝjAzÀ D MUÀnUÉ CxÀð vÁªÀgÉ ¨ÉÃgÀÄ. 68. JAl£ÉAiÀÄ MUÀn£À GvÀÛgÀ ‘PÉÆPÀÌgÉ’ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹. PÉÆPÀÌgÉ PÀ°è£À°è PÀÄPÀÄ̪ÀÅ¢®è. ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀzÉ vÉîÄvÀÛzÉ.ªÀÄrªÀÄrAiÀiÁV ©½AiÀiÁV EgÀĪÀÅzÀjAzÀ F MUÀn£À GvÀÛgÀ PÉÆPÀÌgÉ. 69. MUÀlÄUÀ½AzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV K£ÀÄ ¯Á¨sÀ? MUÀlÄUÀ½AzÀ aAvÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀî®Ä ªÀÄ£À¸ÀÄì D¯ÉÆÃa¸ÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄÄzÀÄrzÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß CgÀ½¸À®Ä, ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£É ¤ÃqÀ®Ä MUÀlÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. d£À¥ÀzÀgÀ §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ®è §tÂÚ¸À§ºÀÄzÉA§ aAvÀ£É ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. ************************************************************************************* ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É ¸ÁégÀ¸Àå «ªÀj¹ DAiÉÄÌ:-F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß______________CªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ _________________PÀÈw¬ÄAzÀ DAiÀÄÝ _____________JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ( CAPÀ-1) GzÁºÀgÀuÉ 1. “RAqÀ«zÉPÉÆÃ, ªÀiÁA¸À«zÉPÉÆÃ, UÀÄArUÉAiÀÄ ©¹gÀPÀÛ«zÉPÉÆÔ DAiÉÄÌ :-F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ²æà J.J£ï. ªÀÄÆwðgÁªï CªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¸ÀªÀÄUÀæ ®°vÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ PÀÈw¬ÄAzÀ DAiÀÄÝ ‘ ªÁåWÀæVÃvÉ ’ JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀAzÀ¨sÀð :- ªÀÄzÀ°AUÀ£À PÀtªÉAiÀÄ PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀgÀ ¨É£Àß »AzÉ §AzÀ ºÀÄ°AiÀÄÄ ‘ªÉÊjAiÀiÁzÀgÀƸÀjAiÉÄà »A¢¤AzÀ ºÁj PÉÆ®è¨ÁgÀzÀÄ’ JA§ vÀ£Àß zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ, UÉÆAzÀ®zÀ°è EzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀÄtåPÉÆÃnAiÀÄ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ £É£À¦¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ¸ÁégÀ¸Àå :- vÀ£ÀߣÀÄß w£Àß®Ä DºÁé£À PÉÆmÁÖUÀ®Æ ºÀÄ°gÁAiÀÄ ¸ÀvÀåªÀævÉAiÀiÁzÀ ¥ÀÄtåPÉÆÃnAiÀÄ£ÀÄß w£ÀßzÉ ¥Áæt©lÄÖ, vÀ£Àß DzÀ±ÀðªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ zsÀªÀÄð±ÀæzÉÞAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgɬÄvÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß F ªÁPÀåzÀ°è ¸ÁégÀ¸Àå¥ÀÆtðªÁV C©üªÀåPÀÛ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. Basava.vesha@gmail.com Page 16 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 17. 17. PÀ« ¥ÀjZÀAiÀÄ ¥ÀÄ.w. £ÀgÀ¹AºÁZÁAiÀÄð PÁ®-Qæ.±À. 1905 ¸ÀܼÀ- ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ PÀÈwUÀ¼ÀÄ - ±À§j, CºÀ¯Éå, gÀ¸À¸ÀgÀ¸Àéw, ºÀtvÉ, ºÀjZÀjvÉ’ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ-‘¥ÀA¥À ¥Àæ±À¹Û’ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï PÁ®- Qæ.±À 1904 ¸ÀܼÀ- ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ UÉÆgÀÆgÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ - CªÉÄjPÁzÀ°è UÉÆgÀÆgÀÄ, UÀgÀÄqÀUÀA§zÀ zÁ¸ÀAiÀÄå, ºÉêÀiÁªÀw, £ÀªÀÄä Hj£À gÀ¹PÀgÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ- PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û «£ÁAiÀÄPÀ PÀȵÀÚ UÉÆÃPÁPï PÁ®- Qæ.±À. 1909 ¸ÀܼÀ- ºÁªÉÃj f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀªÀtÆgÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ - fêÀ£À¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÁgÀvÀ ¹AzsÀÄ gÀ²ä, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ- ¨sÁgÀwÃAiÀÄ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û, PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û r.J¸ï. dAiÀÄ¥Àà UËqÀ PÁ®- Qæ.±À.1947 ¸ÀܼÀ- aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ zÁgÀzÀºÀ½î PÀÈwUÀ¼ÀÄ - ¢ªÁ£ï ¸Àgï.JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀPÁAiÀÄð¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ UÁæ«ÄÃt ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ- PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û Basava.vesha@gmail.com Page 17 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 18. 18. zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÀzÉêÀ PÁ®- Qæ.±À.1949 ¸ÀܼÀ- ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ vÁ®ÆQ£À zÉêÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ – ©zÀÝ CPÀëgÀ, PÀĸÀĪÀÄ ªÀiÁ¯É, zÁåªÀ£ÀÆgÀÄ. MqÀ£Á¼À ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ- PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û zÀÄUÀð¹AºÀ PÁ®- Qæ.±À.1031 ¸ÀܼÀ- Q¸ÀÄPÁqÀÄ £Ár£À ¸ÀAiÀÄår PÀÈwUÀ¼ÀÄ – ` ¥ÀAZÀvÀAvÀæ ’ J.J£ï. ªÀÄÆwðgÁªï PÁ®- Qæ.±À.1900 ¸ÀܼÀ- ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ PÀȵÀÚgÁd¥ÉÃmÉ vÁ®ÆQ£À CQ̺ɨÁâ¼ÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ – zÉêÀgÀÄ , ºÀUÀ®ÄUÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ, C¯ÉAiÀÄĪÀ ªÀÄ£À,ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ- ¥ÀA¥À ¥Àæ±À¹Û , PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ¥ÀA¥À PÁ®- Qæ.±À. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 941 ¸ÀܼÀ- ªÉAVªÀÄAqÀ®zÀ ªÉAV¥ÉƼÀÄ JA§ CUÀæºÁgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ – «PÀæªÀiÁdÄð£À«dAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¢¥ÀÄgÁt ©gÀÄzÀÄUÀ¼ÀÄ - ¸ÀgÀ¸Àéwà ªÀÄtºÁgÀ, ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁgÉÆÃzÀAiÀÄ, PÀ«vÁ UÀÄuÁtðªÀ Basava.vesha@gmail.com Page 18 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 19. 19. zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæ PÁ®- Qæ.±À.1896 ¸ÀܼÀ- zsÁgÀªÁqÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ – UÀj , £ÁzÀ°Ã¯É, £ÁPÀÄvÀAw, UÀAUÁªÀvÀgÀt, ¸ÀTVÃvÀ, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ- ¨sÁgÀwÃAiÀÄ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û , PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÀ«Ä ¥Àæ±À¹Û eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå PÁ®- Qæ,±À. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1150 ¸ÀܼÀ- AiÀiÁzÀVj ¸À¤ºÀzÀ ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ ¸Á»vÀå– ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CAQvÀ£ÁªÀÄ - gÁªÀÄ£ÁxÀ §¸ÀªÀtÚ PÁ®- Qæ,±À. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1260 ¸ÀܼÀ- ©eÁ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¨ÁUÉêÁr ¸Á»vÀå– ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CAQvÀ£ÁªÀÄ - PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄzÉêÀ f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà PÁ® : Qæ.±À. 1926 ¸ÀܼÀ : ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ ²PÁj¥ÀÄgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ : ‘JzÉvÀÄA© ºÁrzÉ£ÀÄ, ¸ÁªÀÄUÁ£À, ¢Ã¥ÀzÀ ºÉeÉÓ, zÉêÀ²°à, C£ÁªÀgÀt, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ : gÁµÀÖçPÀ« ¥Àæ±À¹Û, £ÁqÉÆÃd ¥Àæ±À¹Û , PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÀ«Ä ¥Àæ±À¹Û Basava.vesha@gmail.com Page 19 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 20. 20. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ªÀÄÆ® ºÉ¸ÀgÀÄ : £ÁgÁAiÀÄt¥Àà PÁ® : Qæ.±À. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1430 ¸ÀܼÀ : UÀzÀUÀ ¥ÁæAvÀåzÀ PÉÆýªÁqÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ : PÀuÁðl ¨sÁgÀvÀ PÀxÁªÀÄAdj ©gÀÄzÀÄUÀ¼ÀÄ : gÀÆ¥ÀPÀ ¸ÁªÀiÁædå ZÀPÀæªÀwð ®QëöäñÀ PÁ® : Qæ.±À. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1550 ¸ÀܼÀ : aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ PÀqÀÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À zÉêÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ : eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ ©gÀÄzÀÄUÀ¼ÀÄ : G¥ÀªÀiÁ¯ÉÆî, PÀuÁðl PÀ«ZÀÆvÁªÀ£À ZÉÊvÀæ PÀAoÀ¥ÁoÀ ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ JªÀÄä£ÀÄrUÉÃ¼ï ¤Ã£ÀļÉÆîqÉ®ègÉƼÀgɪÀÄ UÉãÀĪÀļÀ¯ï ªÀÄ£ÀzÉƽ®èzÉAvÉ£É ªÀÄUÀ£ÉÃ| ¨sÁ£ÀÄªÉ ¸Á®zÉ ¥ÀUÀ¯É¤ vÁ£ÀÄA ¢Ã«UÉUÀ¼ÀÄjzÉÆqÉÃA £ÀA¢zÉÆqÉÃA|| - D¢PÀ« ¥ÀA¥À ºÀQ̺ÁgÀÄwÛzÉ£ÉÆÃr¢gÁ..... ¤Ã®ªÉÄÃWÀ ªÀÄAqÀ®-¸ÀªÀÄ §tÚ ªÀÄÄV°UÉ gÉPÉÌUÀ¼ÉÆqÉzÀªÀÇ CuÁÚ aPÉÌAiÀÄ ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ ¸ÉQ̹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð-ZÀAzÀægÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÉ PÀuÁÚ ºÀQÌ ºÁgÀÄwÛzÉ £ÉÆÃr¢gÁ.....? - zÀ.gÁ. ¨ÉÃAzÉæ Basava.vesha@gmail.com Page 20 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 21. 21. ¸ÀAPÀ®à VÃvÉ PÀ®Ä¶vÀªÁ¢Ã £À¢Ãd®UÀ½UÉ ªÀÄÄAUÁj£À ªÀļÉAiÀiÁUÉÆÃt §gÀqÁVgÀÄ«Ã PÁqÀĪÉÄÃqÀÄUÀ¼À ªÀ¸ÀAvÀªÁUÀÄvÀ ªÀÄÄmÉÆÖÃt.... f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà PËgÀªÉÃAzÀæ£À. PÉÆAzÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁjUËvÀtªÁAiÀÄÄÛ £Á½£À ¨sÁgÀvÀªÀÅ ZÀvÀÄgÀAUÀ §®zÀ° PËgÀªÀ£À IÄt »AUÉ gÀtzÀ°è ¸ÀĨsÀlPÉÆÃnAiÀÄ£ÀÄ || wÃj¹AiÉÄ ¥ÀwAiÀĪÀ¸ÀgÀPÉÌ ±À jÃgÀªÀ£ÀÄ £ÀÆPÀĪɣÀÄ ¤£ÉßAiÀÄ «ÃgÀgÉʪÀgÀ £ÉÆìĸɣÀÄ gÁfêÀ¸ÀR£ÁuÉ || -PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, (UÀzÀÄV£À £ÁgÁAiÀÄt¥Àà) F PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛgÀ ºÁQ, UÀt «¨sÁUÀ ªÀiÁr, bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gɬÄj. CAPÀ «vÀgÀuÉ - ¥Àæ¸ÁÛgÀ 1 CAPÀ - UÀt «¨sÁUÀ 1 CAPÀ - bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀÄ 1 CAPÀ - MlÄÖ 3 CAPÀUÀ¼ÀÄ ** JgÀqÀÄ ¸Á®ÄUÀ½zÀÝgÉ CzÀÄ PÀAzÀ¥ÀzÀå JAzÀÄ §gɬÄj (bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀÄ - 1 CAPÀ) ) __________________ ___________________ bÀAzÀ¸ÀÄì - PÀAzÀ ¥ÀzÀå GzÁºÀgÀuÉUÉ - - U - U U U U U ¤Ã£ÀÄ ¼ÉÆîqÉ®è gÉƼÀgɪÀÄ = 12 - U U -- U U U -- U -- UU U U -- UÉãÀĪÀÄ ¼À¯ïªÀÄ£À zÉƽ®è zÉAvÉ£É ªÀÄUÀ£Éà | = 20 bÀAzÀ¸ÀÄì- PÀAzÀ ¥ÀzÀå Basava.vesha@gmail.com Page 21 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 22. 22. _______________________________________________________________________ *** 3 ¸Á®ÄUÀ½zÀÄÝ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À£À PËgÀªÉÃAzÀæ£À PÉÆAzÉ ¤Ã£ÀÄ ¥ÀzÀåUÀ¼À GzÁºÀgÀuÉ PÉÆnÖzÀÝgÉ CzÀÄ ¨sÁ«Ä¤ µÀlࢠJAzÀÄ §gɬÄj (bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀÄ - 1 CAPÀ) ) ________________ ________________ _________________________ bÀAzÀ¸ÀÄì- ¨sÁ«Ä¤ µÀlࢠK£ÀÄ ºÉüÉÊ PÀtð avÀÛ UÁè¤ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀPÉ PÀÄAwà ¸ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¨É¸ÀPÉʹPÉÆA§ÄzÀÄ ¸ÉÃgÀzÉà ¤£ÀUÉ || -U - - -U -- K£ÀÄ ºÉüÉÊ PÀtð avÀÛ = 14 -U -UU UUU - - UÁè¤ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀPÉ PÀÄAwà = 14 - U UUUU - U - U U - U - UU - ¸ÀÆ£ÀÄ UÀ¼À ¨É¸À PÉʹ PÉÆA§ÄzÀÄ ¸ÉÃgÀ zÉä£À UÉ = 21 bÀAzÀ¸ÀÄì- ¨sÁ«Ä¤ µÀlࢠ----------------------------------------------------------------- *** 3 ¸Á®ÄUÀ½zÀÄÝ ®QëöäñÀ£À «ÃgÀ®ªÀÀ ¥ÀzÀåUÀ¼À GzÁºÀgÀuÉ PÉÆnÖzÀÝgÉ CzÀÄ ªÁzsÀðPÀ µÀlࢠJAzÀÄ §gɬÄj (bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀÄ - 1 CAPÀ) ) ________________ ________________ _________________________ bÀAzÀ¸ÀÄì- ªÁzsÀðPÀ µÀlࢠG«ðAiÉƼï P˸À¯Éå ¥ÀqÉzÀ PÀĪÀgÀA gÁªÀÄ £ÉƪÀð£Éà «ÃgÀ£ÁvÀ£À AiÀÄdÕvÀÄgÀUÀ«ÄzÀÄ ¤ªÀð»¸À¯Á¥ÀðgÁgÁzÉÆqÀA vÀqÉAiÀįÉA¢zÀð ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÉÆâ || Basava.vesha@gmail.com Page 22 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 23. 23. - U - - -U UUUUU - - U G«ðAiÉƼï P˸À¯Éå ¥ÀqÉzÀ PÀĪÀ gÀA gÁªÀÄ - U - - U - UU - U UUUUU £ÉƪÀð£Éà «ÃgÀ£Á vÀ£À AiÀÄdÕ vÀÄgÀUÀ«ÄzÀÄ -UUU - U - - U - UUU- - U - UUU- - ¤ªÀð»¸À ¯Á¥ÀðgÁ gÁzÉÆqÀA vÀqÉAiÀįÉA ¢zÀð¯Éà R£ÀªÀ£ÉÆà ¢ || bÀAzÀ¸ÀÄì - ªÁzsÀðPÀ µÀlࢠ************************************************************************************* * 1 ¸Á®Ä GzÁºÀgÀuÉ PÉÆnÖzÀÝgÉ CzÀÄ ªÀÈvÀÛ bÀAzÀ¸ÀÄì *_______________________________________________ * PɼÀV£À ®PÀët w½zÀÄ ªÀÈvÀÛzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §gɬÄj (bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀÄ - 1 CAPÀ) ) 3-3 CPÀëgÀUÀ½UÉ MAzÀÄ UÀt «AUÀr¹ §gɬÄj (UÀt «¨sÁUÀ 1 CAPÀ) U U - - U J£ÀUÀA ¥ÁAqÀÄUÀ «Ä®è ¨sÉà zÀ«Ä¼É AiÀÄA ¥ÀZÁÑ ¼ÀéªÀiÁ ¥ÁA qÀÄ£ÀA bÀAzÀ¸ÀÄì - ªÀÄvÉÛèsÀ «QæÃrvÀ ªÀÈvÀÛ (¥ÁzÀzÀ D¢AiÀÄ°è ®WÀÄ JgÀqÀÄ UÀÄgÀÄ JgÀqÀÄ §AzÀgÉ CzÀÄ ªÀÄvÉÛèsÀ «QæÃrvÀ ªÀÈvÀÛ) (®WÀÄzÀéAiÀÄ UÀÄgÀÄ zÀéAiÀÄ ªÀÄvÉÛèsÀ) GzÁºÀgÀuÉ :- ¸À UU- J£ÀUÀA ¨sÀ - U U ¥ÁAqÀÄUÀ gÀ - U - «Ä®è ¨sÉà £À UUU zÀ«Ä¼É ªÀÄ - - - AiÀÄA ¥ÀZÁÑ AiÀÄ U - - ¼ÀéªÀiÁ ¥ÁA ® UÀ U - qÀÄ£ÀA bÀAzÀ¸ÀÄì - ªÀÄvÉÛèsÀ «QæÃrvÀ ªÀÈvÀÛ Basava.vesha@gmail.com Page 23 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 24. 24. ‰‰‰ ‰- PÀÄgÀÄPÀÄ ¼À£ÀAzÀ £ÀA ¥ÀªÀ £À£ÀAzÀ £À£ÉA§ ªÀÄzÁAzsÀ UÀAzsÀ¹A bÀAzÀ¸ÀÄì- ZÀA¥ÀPÀ ªÀiÁ¯Á ªÀÈvÀÛ ( ¥ÁzÀzÀ D¢AiÀÄ°è 4- ®WÀÄ §AzÀgÉ CzÀÄ ZÀA¥ÀPÀ ªÀiÁ¯Á ªÀÈvÀÛ ) (®WÀÄ £Á¯ÁÌVgÀ¯ï ZÀA¥ÀPÀ ) GzÁºÀgÀuÉ :- £À ‰ ‰ ‰ PÀÄgÀÄPÀÄ d ‰ ─ ‰ ¼À£ÀAzÀ ¨sÀ ─ ‰ ‰ £ÀA¥ÀªÀ d ‰ ─ ‰ £À£ÀAzÀ d ‰ ─ ‰ £À£ÉA§ d ‰ ─ ‰ ªÀÄzÁzsÀ gÀ ─ ‰ ─ UÀAzsÀ¹A bÀAzÀ¸ÀÄì- ZÀA¥ÀPÀ ªÀiÁ¯Á ªÀÈvÀÛ ─ ‰ ‰ ªÉÄ⤠AiÀÄAPÀæªÀÄ PÀæªÀÄzÉ ¥À«ðzÀÄ zÁvÀÛ£À ¨sÉÆë¨sÁ UÀªÀiÁ bÀAzÀ¸ÀÄì- GvÀà® ªÀiÁ¯Á ªÀÈvÀÛ ( ¥ÁzÀÀzÀ D¢AiÀÄ°è MAzÀÄ UÀÄgÀÄ §AzÀgÉ CzÀÄ GvÀà® ªÀiÁ¯Á ªÀÈvÀÛ) (UÀÄgÀÄ MAzÀÄ D¢AiÉƼï GvÀà®A) GzÁºÀgÀuÉ :- ¨sÀ gÀ £À ¨sÀ ¨sÀ gÀ ® UÀ ─ ‰ ‰ ─ ‰ ─ ‰ ─ ‰ ─ ‰ ‰ ─ ‰‰ ─ ‰ ─ ‰ - ªÉÄ⤠AiÀÄA PÀæªÀÄ PÀæªÀÄzÉ ¥À«ðzÀÄ zÁvÀÛ£À ¨sÉÆë¨sÁ UÀªÀiÁ bÀAzÀ¸ÀÄì- GvÀà® ªÀiÁ¯Á ªÀÈvÀÛ ******************************************************************************* Basava.vesha@gmail.com Page 24 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 25. 25. F PɼÀV£À ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ C®APÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹, ®PÀët §gÉzÀÄ ¸ÀªÀÄ£Àé¬Ä¹. CAPÀ «vÀgÀuÉ C®APÁgÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ -1 CAPÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ -1 CAPÀ ®PÀët - 1 CAPÀ MlÄÖ - 3 CAPÀUÀ¼ÀÄ `` ¹ÃvÉAiÀÄ ªÀÄÄR PÀªÀÄ®zÀAvÉ CgÀ½vÀÄ ’’ ‘` ¸Àw¥ÀwUÀ¼ÉÆAzÁUÀzÀªÀ£À ¨sÀQÛ CªÀÄÈvÀzÉƼÀÄ «µÀ¨ÉgÉzÀAvÉ ’’ “ M¼ÀV£À ªÀÄA¢ UÀÄAqÀÄ ºÉÆr¹zÀgÉÆ ªÀÄÄAUÁj ¹r® ¹rzÁíAUÀ ” “ ¹r®Ä ¹rzÁíAUÀ UÀÄAqÀÄ ¸ÀÄjzÁªÀ ” `` ¤ÃZÀjUÉ ªÀiÁrzÀ G¥ÀPÁgÀªÀÅ ºÁ«UÉ ºÁ¯ÉgÉzÀAvÉ ’’ C®APÁgÀ - G¥ÀªÀiÁ®APÁgÀ ** CAvÉ, ºÁAUÀ, zÁíAUÀ ,ºÁUÉ JA§ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¸Á°£À°è J¯Éè EzÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß G¥ÀªÀiÁ®APÁgÀ JAzÀÄ §gɬÄj (C®APÁgÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ -1 CAPÀ) GzÁºÀgÀuÉ :- ‘ ¸Àw¥ÀwUÀ¼ÉÆAzÁUÀzÀªÀ£À ¨sÀQÛ CªÀÄÈvÀzÉƼÀÄ «µÀ¨ÉgÉzÀAvÉ ’ C®APÁgÀ :- G¥ÀªÀiÁ®APÁgÀ G¥ÀªÉÄÃAiÀÄ :- ¸Àw¥ÀwUÀ¼ÉÆAzÁUÀzÀªÀ£À ¨sÀQÛ G¥ÀªÀiÁ£À :-CªÀÄÈvÀzÉƼÀÄ ¨ÉgÉvÀ «µÀ G¥ÀªÀiÁ ªÁZÀPÀ :- CAvÉ ¸ÀªÀiÁ£À zsÀªÀÄð :- ¸ÀàµÀÖªÁV®è (¤µÀàçAiÉÆÃdPÀªÁzÀÄzÀÄ) ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ :- E°è G¥ÀªÉÄÃAiÀĪÁzÀ ¸Àw¥ÀwUÀ¼ÉÆAzÁUÀzÀ ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ CªÀÄÈvÀzÉƼÀÄ ¨ÉgÉvÀ «µÀPÉÌ ºÉÆð¹ ªÀtÂð¸À¯ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀÄ G¥ÀªÀiÁ®APÁgÀªÁVzÉ ®PÀët :- JgÀqÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½VgÀĪÀ ¸ÁzÀȱÀå¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆð¹ ªÀtÂð¹zÀgÉ CzÀÄ ‘G¥ÀªÀiÁ®APÁgÀ’ ---------------------------------------------------------------- “¹r®Ä ¹rzÁíAUÀ UÀÄAqÀÄ ¸ÀÄjzÁªÀ” C®APÁgÀ :- G¥ÀªÀiÁ®APÁgÀ G¥ÀªÉÄÃAiÀÄ :-UÀÄAqÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄĪÀÅzÀÄ Basava.vesha@gmail.com Page 25 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 26. 26. G¥ÀªÀiÁ£À :-¹r®Ä ¹rAiÀÄĪÀÅzÀÄ G¥ÀªÀiÁ ªÁZÀPÀ :-ºÁAUÀ ¸ÀªÀiÁ£À zsÀªÀÄð :-¸ÀÄjAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ :- E°è G¥ÀªÉÄÃAiÀĪÁzÀ UÀÄAqÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß G¥ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ ¹r®Ä ¹rAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ºÉÆð¹ ªÀtÂð¸À¯ÁVzÉ. ®PÀët :- JgÀqÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½VgÀĪÀ ¸ÁzÀȱÀå¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆð¹ ªÀtÂð¹zÀgÉ CzÀÄ ‘ G¥ÀªÀiÁ®APÁgÀ “ ªÀiÁjUËvÀtªÁAiÀÄÄÛ £Á½£À ¨sÁgÀvÀªÀÅ ” `` ¹ÃvÉAiÀÄ ªÀÄÄRPÀªÀÄ® CgÀ½vÀÄ.’’ C®APÁgÀ :- gÀÆ¥ÀPÁ®APÁgÀ GzÁºÀgÀuÉ:- “ ªÀiÁjUËvÀtªÁAiÀÄÄÛ £Á½£À ¨sÁgÀvÀªÀÅ ” C®APÁgÀ :- gÀÆ¥ÀPÁ®APÁgÀ G¥ÀªÉÄÃAiÀÄ :- £Á½£À ¨sÁgÀvÀ AiÀÄÄzÀÞ G¥ÀªÀiÁ£À :- ªÀiÁjAiÀÄ OvÀt ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ :- E°è G¥ÀªÉÄÃAiÀĪÁzÀ £Á½£À ¨sÁgÀvÀ AiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß G¥ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ ªÀiÁjAiÀÄ OvÀtPÉÌ C¨sÉÃzÀªÁV ªÀtÂð¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀÄ gÀÆ¥ÀPÁ®APÁgÀ. ®PÀët :- G¥ÀªÉÄÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ C¨sÉÃzÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ‘gÀÆ¥ÀPÁ®APÁgÀ’. F PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ UÁzÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹ §gɬÄj. CAPÀ «vÀgÀuÉ UÁzÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀé -1 CAPÀ UÁzÉAiÀÄ CxÀ𠫪ÀgÀuÉ -1 CAPÀ ¨sÁμÁ ±ÉÊ° -1 CAPÀ MlÄÖ -3 CAPÀUÀ¼ÀÄ Basava.vesha@gmail.com Page 26 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 27. 27. AiÀiÁªÀÅzÉà UÁzÉ ªÀiÁvÀÄ PÉÆlÖgÀÆ PɼÀV£À F ªÀÄÆgÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj (1 CAPÀ ) ªÉÃzÀ ¸ÀļÁîzÀgÀÆ UÁzÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀļÁîUÀĪÀÅ¢®è. UÁzÉUÀ¼ÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ºÉýzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ UÁzÉUÀ¼ÀÄ DPÁgÀzÀ°è ªÁªÀÄ£À£ÁzÀgÀÆ CxÀðzÀ°è wæ«PÀæªÀÄ£ÁVªÉ. JA§ ªÀiÁvÀÄ UÁzÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß §ºÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV CxÉÊð¸ÀÄvÀÛzÉ. F PɼÀV£À UÁzÉAiÀÄÄ §ºÀ¼À ¥Àæ¹zÀÞªÁVzÉ. ** Cw D¸É UÀw PÉr¹vÀÄ ªÉÃzÀ ¸ÀļÁîzÀgÀÆ UÁzÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀļÁîUÀĪÀÅ¢®è. UÁzÉUÀ¼ÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ºÉýzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ UÁzÉUÀ¼ÀÄ DPÁgÀzÀ°è ªÁªÀÄ£À£ÁzÀgÀÆ CxÀðzÀ°è wæ«PÀæªÀÄ£ÁVªÉ. JA§ ªÀiÁvÀÄ UÁzÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß §ºÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV CxÉÊð¸ÀÄvÀÛzÉ. F ªÉÄð£À UÁzÉAiÀÄÄ §ºÀ¼À ¥Àæ¹zÀÞªÁVzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ D¸É EgÀ¨ÉÃPÀÄ. D¸É ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀºÀd ¥ÀæªÀÈwÛ. D¸É E®èzÀªÀ §zÀÄPÀ¯ÁgÀ. C¸ÉAiÉÄà GvÁìºÀzÀ d£À¤. CzÀÄ fêÀ£ÀzÀ ¸ÀAZÁ®PÀ±ÀQÛ. D¸ÉAiÀÄ D¸ÀgÉ E®è¢zÀÝgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå PÁqÀÄ¥ÁætÂAiÀÄAvÉ fë¸ÀÄwÛzÀÝ. DzÀgÉ D¸ÉAiÀÄÄ »vÀ«ÄvÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. CwAiÀiÁzÀ D¸É zÀÄBRPÉÌ ªÀÄÆ® JAzÀÄ §ÄzÀÞ ºÉýzÁÝ£É. CwAiÀiÁzÀgÉ CªÀÄÈvÀªÀÇ PÀÆqÀ «µÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CwAiÀiÁ¸É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw¢£À a£ÀßzÀ ªÉÆmÉÖ EqÀÄwÛzÀÝ PÉÆýAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ gÉÊvÀ£ÉƧâ£ÀÄ MAzÉà ¨ÁjUÉ ²æêÀÄAvÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ CwD¸É¬ÄAzÀ PÉÆýAiÀÄ ºÉÆlÖAiÀÄ£ÀÄß ¹Ã½ MAzÀÆ ¹UÀzÉ ¤gÁ±ÉAiÀiÁzÀ£ÀÄ. ªÀÄÄnÖzɯÁè a£ÀߪÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ªÉÄÊzÁ¸À vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß a£ÀßzÀ UÉÆA¨ÉAiÀÄ£ÁßV¹ zÀÄBR¥ÀqÀÄvÁÛ£É D¸ÉAiÉÄA§ÄzÀÄ §ºÀ¼À PÉlÖzÀÄÝ. ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ªÀÄÄ¥Àà£À¦àzÀgÀÆ D¸ÉAiÀÄÄ ©qÀzÀÄ. »ÃUÉ Cw D¸É AiÀiÁjUÀÆ JA¢UÀÆ M¼ÉîAiÀÄzÀ®è. DzÀÝjAzÀ Cw D¸É ¥ÀqÀ¨ÁgÀzÀÄ E®èªÁzÀgÉ CwD¸É UÀwPÉr¸ÀÄvÀÛzÉ. ** Hl§®èªÀ¤UÉ gÉÆÃUÀ«®è: ªÀiÁvÀÄ §®èªÀ¤UÉ dUÀ¼À«®è. ªÉÃzÀ ¸ÀļÁîzÀgÀÆ UÁzÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀļÁîUÀĪÀÅ¢®è. UÁzÉUÀ¼ÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ºÉýzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ UÁzÉUÀ¼ÀÄ DPÁgÀzÀ°è ªÁªÀÄ£À£ÁzÀgÀÆ CxÀðzÀ°è wæ«PÀæªÀÄ£ÁVªÉ. JA§ ªÀiÁvÀÄ UÁzÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß §ºÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV CxÉÊð¸ÀÄvÀÛzÉ. F ªÉÄð£À UÁzÉAiÀÄÄ §ºÀ¼À ¥Àæ¹zÀÞªÁVzÉ. F UÁzÉAiÀÄÄ HlzÀ Ew«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁw£À ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ ªÉüÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV »vÀ-«ÄvÀªÁzÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. CzÉà jÃw ªÀiÁvÀÄ »vÀ«ÄvÀªÁVzÀÝgÉ J®èjUÀÆ »vÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ©nÖ Hl ¹PÁÌUÀ UÉÆÃtÂaî vÀÄA©zÀAvÉ HlªÀiÁrzÀgÉ CfÃtð GAmÁV DgÉÆÃUÀå ºÀzÀUÉqÀÄvÀÛzÉ. CzÉÃjÃw ªÀiÁvÀÄ ¥ÀÄPÀÌmÉAiÉÄAzÀÄ w½zÀAvÉ £ÀÄrzÀgÉ dUÀ¼ÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. CAvÉAiÉÄà ªÀiÁvÉà ªÀiÁtÂPÀå ªÀiÁvÉà ªÀÄÈvÀÄå JA§ UÁzÉAiÀÄÄ ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ Basava.vesha@gmail.com Page 27 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 28. 28. ªÀiÁvÀÄ £ÀÄrzÀgÉ ªÀÄÄwÛ£ÀºÁgÀzÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÁÌV r.«.fAiÀĪÀgÀÄ »vÀ«gÀ° ªÀZÀ£ÀzÀ° JAzÀÄ PÀUÀÎzÀ°è ºÉýzÁÝgÉ. MnÖ£À°è ªÀiÁvÀħ®èªÀ ªÀiÁtÂPÀå vÀAzÀ ªÀiÁvÀjAiÀÄzÀªÀ dUÀ¼À vÀAzÀ JA§ UÁzÉ ªÀiÁw£ÀAvÉ Hl§®èªÀ¤UÉ gÉÆÃUÀ«®è ªÀiÁvÀÄ §®èªÀ¤UÉ dUÀ¼À«®è JA§ UÁzÉAiÀÄÄ ªÀåQÛ «ÄvÀºÁj AiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀiÁvÀÄ «ÄvÀ »vÀªÁVgÀ¨ÉÃPɪÀÄzÀÄ ¸ÁzÀgÀ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. *******************************************************************************  ¢égÀÄQÛUÀ¼ÀÄ  C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ  eÉÆÃqÀÄ£ÀÄrUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀzÀ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß JgÀqÉgÀqÀÄ ¨Áj G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¢égÀÄQÛ J£ÄßvÁÛgÉ. CxÀð«®èzÀ zsÀ餫±ÉõÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¥ÀzÀzÀ eÉÆvÉ ¥Áæ¸ÀPÁÌV PÉ®ªÉǪÉÄä ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀzÀ §¼À¸ÀÄ ªÀÅzÀÄAlÄ. D ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃr¥ÀzÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ. ºËzÀÄ ºËzÀÄ C§â¨Áâ UÀÄdÄUÀÄdÄ PÀPÁÌ©QÌ ªÉÄ®èªÉÄ®è£É UÁªÀÅzÀUÁªÀÅzÀ ¸ÀgÀ¸ÀgÀ PÀj£ÀgÉ HgÀÆgÀÄ UÀjUÀj gÀhÄtgÀhÄt ©½ºÉÆ¼É RAqÀRAqÀUÀ¼À §tÚ§tÚUÀ¼À WÀªÀÄWÀªÀÄ ¸Àw¥Àw ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ RAqÀRAqÀUÀ¼À zsÀUÀzsÀUÀ ºÁ¯ÉÓãÀÄ ªÀģɪÀÄ£ÉUÀ¼À°è ¸À®¸À®PÀÆÌ ¥Àl¥Àl §mÉÖ§gÉ PÉÃj PÉÃjUÀ¼À£ÀÄß EgÀĽgÀļÀÄ ¥sÀ¼À¥sÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀĪÀÄj §¤ß §¤ß ¢£À¢£À qsÀtqsÀt ºÀļÀĺÀÄ¥Ààr ºÀwÛgÀwÛgÀ £ÀlÖ£ÀqÀÄªÉ dļÀÄdļÀÄ ¸ÉÆ¥ÀÄà¸ÀzÉ £ÉÆÃqÀÄ£ÉÆÃqÀÄ §lÖ§AiÀÄ®Ä ZÀlZÀl ºÁ®Ä-VÃ®Ä NqÉÆÃqÀÄ vÀÄ¢ vÀÄ¢ zÀqÀzÀqÀ ªÀģɪÀÄoÀ zÀÄgÀzÀÄgÀ£É ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ®Ä WÀļÀÄWÀļÀÄ ¨ÉÃqÀ¨ÉÃqÀ UÀjUÀj ZÀÄgÀÄZÀÄgÀÄ £ÀqÉ£ÀqÉ FVÃUÀ gÉÆAiÀÄå£É ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä zÀÄAqÀÄzÀÄAqÁzÀ ¸ÀÄAiÀÄå£É £ÀqÀÄ£ÀqÀÄªÉ PÉÆ£ÉPÉÆ£ÉUÉ ®PÀ®PÀ PÉÆvÀÛPÉÆ£ÉUÉ ZÀĪÀÄÄZÀĪÀÄÄ Basava.vesha@gmail.com Page 28 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 29. 29. ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ 1) vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À :- o ¨ÉlÖzÁªÀgÉ o zsÀ£ÀºÀgÀt o ¥ÀÆzÉÆÃl o zÉʪÀ¨sÀQÛ o vÀ¯É£ÉÆêÀÅ o ¥ÀgÀzsÀ£À o ¸Áé«ÄzÉÆæúÀ o PÁ®Ä§¼É 2) PÀªÀÄðzsÁgÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À :-  ºÉªÀÄägÀ  ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ  ¥ÉªÀÄðUÀ  £À®ÄÎzÀÄgÉ  EªÀiÁäªÀÅ  CwPÀÄn®  ¥ÉªÀÄðgÀ  PÀmÉÖÃPÁAvÀ  ªÉįÁévÀÄ  ºÉzÉÆÝgÉ 3) ¢éUÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À :-  ªÀÄÆUÁªÀÅzÀ  ¸À¥ÀÛ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ  JuÉÝ¸É  µÀmÉÆÌãÀ  ªÀÄPÀÌtÄÚ  KPÁPÀë  MUÀÎlÄÖ  £ÁPÁ¼ÀÄ 4) CA² ¸ÀªÀiÁ¸À :-  »AUÁ®Ä  CAUÉÊ  ªÀÄÄAzÀ¯É  »AzÀ¯É  ªÀÄÄAUÁ®Ä  ªÀÄÄAUÉÊ  £ÀqÀÄgÁwæ  £ÀlÖqÀ«  PÀqɺÀtÄÚ  vÀÄ¢¨ÉgÀ¼ÀÄ  PɼÀzÀÄn  vÀÄ¢ªÀÄÆUÀÄ 5) zÀéAzÀé ¸ÀªÀiÁ¸À  VjªÀ£ÀzÀÄUÀðUÀ¼ÀÄ  ªÀiÁzÀæªÀiÁUÀzsÀAiÀiÁzÀªÀgÀÄ  ºÀ£ÀĪÀÄ©üêÀÄgÁªÀÄgÀÄ ©üêÀiÁdÄð£ÀgÀÄ  PÀjvÀÄgÀUÀgÀxÀUÀ¼ÀÄ  ¸ÀÆgÀåZÀAzÀægÀÄ  PÉgÉPÀmÉÖ¨Á«UÀ¼ÀÄ  ®ªÀPÀıÀgÀÄ 6) QæAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁ¸À :-  ªÉÄʪÀÄÄZÀÄÑ  PÉÊPÉƼÀÄîzÀÄ  PÉÊAiÀiÁ£ÀÄ  ©¯ÉÆÎAqÀÄ  PÀuÉÝgÉ  PÀAUÉqÀÄ  ºÉÆUÉzÉÆÃgÀÄ  ¸ÀƯÉÎý  §®ªÀAzÀÄ  ¸ÁQëªÀiÁr  ©°ÝgÀĪÀ£ÉÃj¹  ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄ 7) §ºÀÄ«æû ¸ÀªÀiÁ¸À  ºÀuÉUÀtÚ  WÀl¸ÀA¨sÀÆvÀ  zÀ£ÀÄdj¥ÀÄ  ªÀÄzÁAzsÀ  ªÀÄÄPÀÌtÚ  ¥ÀªÀ£À£ÀAzÀ£À  ªÀÄÄgÁj  ZÀPÀæ¥Át  UÁAr«  ªÉÄâ¤Ã¥Àw  C¨ÉÆÓÃzÀgÀ  E£ÀvÀ£ÀÆd  gÁfêÀ¸ÀR Basava.vesha@gmail.com Page 29 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 30. 30. 8) UÀªÀÄPÀ ¸ÀªÀiÁ¸À :- DPÀ®Äè F¨ÉPÀÄÌ £ÉAiÀÄݪÀ¸ÀÛç D ºÀÄqÀÄUÀ ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃ¥À DUÀªÀÄ DzÉñÀ ¸ÀªÀtð UÀÄt HgÀÆgÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀļÉUÁ® ªÀĺÁvÀä zÉêÉÃAzÀæ §¯Éè£ÉAzÀÄ ªÀļɬÄAzÀ ªÉÄÊzÉÆÃgÀÄ VjñÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ªÀiÁvÀAvÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¨ÉA§vÀÄÛ ¸ÀÄgÁ¸ÀÄgÀ ¸ÀÆgÉÆåÃzÀAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀßgÁzÀ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀqÀĪɼÀÄÛ ªÀzsÀÆ¥ÉÃvÀ ªÀĺÀ¶ð PÁzÁlzÁl ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÉįÁévÀÄ ¤eÁ±ÀæªÀÄ ªÀĺÉñÀ £ÉvÀÛgÉÆAzÉ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉƸÀUÁ® f£Á®AiÀÄ PÀ¯ÉÆÃ¥Á¸ÀPÀ ¥ÀƼÀÝqÉ zsÀÈwUÉlÄÖ ¸ÀPÀ¼ÁZÁAiÀÄð ªÀÄAqÀ¼ÉéñÀégÀ vÉgÉ¢PÀÄ̪À ¥ÉÆÃUÀ¯ÉéüÀÄÌA ZÀAzÁæPÀð ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ PÉÊ«rzÀÄ AiÀÄuï d±ÀÛ÷é ±ÀÄÑvÀé C£ÀÄ£Á¹PÀ ªÀÈ¢Þ CvÀåªÀ¸ÀgÀ ªÁUÉÝë ±ÀgÀZÀÑAzÀæ µÀtÄäR KPÉÊPÀ eÁvÀåwÃvÀ CdAvÀ dUÀeÉÆåÃw ¸À£ÁߣÀ d£ÉÊPÀå PÉÆÃmÁå¢üñÀégÀ µÀqÁ£À£À ¥ÀAiÀıÀåAiÀÄ£À ªÁYäAiÀÄ ªÀ£ËµÀ¢ü PÉÆÃmÁå£ÀÄPÉÆÃn ¢UÀAvÀ G£ÁäzÀ CµÉÖöʱÀégÀå vÀ£ÀäAiÀÄ Basava.vesha@gmail.com Page 30 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 31. 31. C£ÀåzÉò ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ VæÃPï ªÀÄvÀÄÛ gÉÆêÀÄ£ï ¥Á²ð CgÀ©â ¥ÉÆÃZÀÄðVøï GzÀÄð »AzÀĸÁܤ EAVèõï zÀªÀÄär zÀªÀÄr zÀªÀÄä ¢£ÁgÀ UÀzÁåt C§PÁj gÀ¸ÉÛ zÀªÁSÁ£É ZËPÁ¹ d«ÄãÀÄ CdªÀiÁ»¹ DªÀÄzÀÄ zÀ¯Áè½ ªÀĸÀ®vÀÄÛ ¢ªÁ£À ¸ÀgÀPÁgÀ CªÀiÁ£ÀvÀÄ C¸À®Ä E£ÁªÀÄÄ PÁAiÉÄÝ UÀ°ÃdÄ vÀPÀgÁgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄ £ÀPÀ° ªÉÄÃdÄ vÀA¨ÁPÀÄ C£Á£À¸ÀÄ ¸Á§Æ£ÀÄ D¸ÀàvÉæ ZÉÆA§Ä ZÁ E¹Ûç gÀ¹Ã¢ QªÀÄävÀÄÛ vÁjÃRÄ vÁ®ÆPÀÄ CºÀªÁ®Ä E¯ÁSÉ zÀeÉð §AzÀÆPÀÄ gÀÄdÄ ±ÀÄgÀÄ ±Á«ÄÃ®Ä zÁR¯É dįÁä£É Cfð PÀbÉÃj PÁSÁð£É ¸À¯ÁªÀÄÄ zÀ¨ÁðgÀÄ PÀÄað PÁUÀzÀ ºÀÄPÀÄA §¸ÀÄì PÁgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ £ÉÊlÄ ¥É£ÀÄß ¸Áå¤lj ¸ÉÆÃ¥ÀÄ r¥ÉÆèêÀiÁ UÁæAyPÀ gÀÆ¥À  »ÃAUÀ  »ÃUÉ  PÀ¼ÀĪÁågÉ  PÀ¼ÀÄ»¹zÁÝgÉ  E®èzÀíAUÀ  E®èzÀºÁUÉ  E¸ÀªÁ¸À  «±Áé¸À  ¸ÀPÁÌj  ¸ÀPÀÌgÉ ªÁPÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ 1) MAzÀÄ ¥ÀÆtð QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀévÀAvÀæªÁVgÀĪÀ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀåªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.  PÁgÀªÁgÀzÀ°è ªÀįÉÃjAiÀiÁ ªÁå¥ÀPÀªÁV ºÀ©âvÀÄ.  PÁgÀªÁgÀzÀ°è GzÉÆåÃVAiÀiÁVzÀÝ «ÃgÉñÀégÀ ¥ÁoÀPï ªÀįÉÃjAiÀiÁ¢AzÀ §¼À°zÀgÀÄ.  «ÃgÉñÀégÀ ¥ÁoÀPïgÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 2) ¸ÀévÀAvÀæ ªÁPÀåUÀ¼ÁV ¤®è§®è C£ÉÃPÀ G¥ÀªÁPÀåUÀ¼ÉÆqÀ£É MAzÀÄ ¥ÀÆuÁð©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ªÁPÀåªÁVzÀÝgÉ CzÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå Basava.vesha@gmail.com Page 31 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 32. 32.  PÁgÀªÁgÀzÀ°è ªÀįÉÃjAiÀiÁ ªÁå¥ÀPÀªÁV ºÀ©âvÀÄ;DzÀÝjAzÀ «ÃgÉñÀégÀ ¥ÁoÀPïgÀªÀgÀÄ ªÀįÉÃjAiÀiÁ¢AzÀ §¼À®¨ÉÃPÁAiÀÄÄÛ:F PÁgÀt¢AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß C°èAzÀ ªÀUÁð¬Ä¸À¯ÁAiÀÄÄÛ. 3) MAzÀÄ CxÀªÁ C£ÉÃPÀ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À C¢üãÀUÀ¼ÁVzÀÝgÉ CAvÀ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß «Ä±ÀæªÁPÀå J£ÀÄßvÉÛêÉ.  K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁr ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä «±ÉéñÀégÀAiÀÄå £ÀªÀgÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÁzÀgÀÆ CªÀgÀ ¤zsÁgÀPÉÌ ©ænµï ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C¥ÀàuÉ zÉÆgÉAiÀÄ°®èªÉA§ «µÀAiÀÄ w½zÁUÀ CªÀgÀÄ §ºÀĪÁV ªÀÄgÀÄVzÀgÀÄ. ¥ÀæzsÁ£À ªÁPÀå :-  CªÀgÀÄ §ºÀĪÁV ªÀÄgÀÄVzÀgÀÄ G¥ÀªÁPÀåUÀ¼ÀÄ :-  K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁr ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ.  CªÀgÀ ¤zsÁgÀPÉÌ ©ænµï ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C¥ÀàuÉ zÉÆgÉAiÀÄ°®è. ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀð ¥ÀzÀ CxÀð ¥ÀzÀ CxÀð ¥ÉÊQ  ¸ÀA§A¢üPÀ C©Þ  ¸ÀªÀÄÄzÀæ DvÀðvÉ  §AiÀÄPÉ EA§Ä  CªÀPÁ±À «¯Áw  «¯Á¬Äw Cwð  ¦æÃw ªÀĸÀ®vÀÄÛ  ¦vÀÆj G«ð  £É® PÀĪÀÄQ  ¸ÀºÁAiÀÄPÀ QAPÀgÀ  ¸ÉêÀPÀ PÁ¥ÀÄ  gÀPÀëuÉ PÀÄn®  ªÉÆøÀ CAzÀt  ¥À®èQÌ ZÉÆÃzÀå  D±ÀÑAiÀÄð C£ÀÈvÀ  ¸ÀļÀÄî vÀr  vÀl vÀ鵃  ¨ÁAiÀiÁjPÉ zÀÈUÀÄd®  PÀtÂÚÃgÀÄ zÀÄæªÀÄ  ªÀÄgÀ PÀzÀ½  ¨Á¼É zsÀÈw  zÉÊAiÀÄð £ÀtÄà  £ÀAlÄ ¥ÉªÉÄð  »jªÉÄ ¨É¸ÀPÉÊ  ºÉüÀÄ ªÁf  PÀÄzÀÄgÉ ¸ÉÆzÉ  CªÀÄÈvÀ PÀ¸ÀgÀvÀÄÛ  ZÀªÀÄvÁÌgÀ d§Äð  ¨sÀdðj G¥Á¸À£É  ¥ÀÆeÉ Basava.vesha@gmail.com Page 32 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 33. 33. vÀ¢ÞvÁAvÀUÀ¼ÀÄ 1) vÀ¢ÞvÁAvÀ£ÁªÀÄ :- vÀ¢ÞvÁAvÀ£ÁªÀÄ ¥ÀÄ°èAUÀ  §¼ÉUÁgÀ  ¯ÉQÌUÀ  N¯ÉPÁgÀ  PÉÆîÄPÁgÀ  ¸Á®UÁgÀ  ºÁªÁrUÀ  PÀ£ÀßrUÀ  UÀÄtªÀAvÀ  ®AZÀPÉÆÃgÀ  ¹jªÀAvÀ  §Ä¢ÞªÀAvÀ  ºÀƪÁrUÀ  MPÀÌ°UÀ  ªÀÄrªÁ¼À  PÀÄA¨ÁgÀ  ªÀiÁ¯ÉUÁgÀ  ªÁZÁ½  ¸Á®UÁgÀ  ¨ÉÃmÉUÁgÀ  ®AZÀUÀĽ 2) vÀ¢ÞvÁAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ vÀ¢ÞvÁAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ  eÁtvÀ£À  ZɮīPÉ  PÀ¥ÀÄà  ¥ÉªÉÄð  ¹jvÀ£À 3) vÀ¢ÞvÁAvÀ CªÀåAiÀÄ vÀ¢ÞvÁAvÀ CªÀåAiÀÄ  ZÀAzÀæ£ÀAvÉ  CªÀ£ÀAvÉ  ZÀAzÀæ£ÀªÀǯï  CªÀ£ÀªÉǯï  £À£ÀߪÉÇ®Ä  CªÀ¼ÀªÉÇ®Ä  ªÀÄ£ÉAiÀĪÉÇÃ®Ä  EzÀgÀªÉÇïï Basava.vesha@gmail.com Page 33 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 34. 34.  PÀgÀrªÉÇïï  £À¢AiÀĪÉÇïï  ªÀÄ£ÉAiÀÄvÀ£ÀPÀ  »ªÀiÁ®AiÀÄzÀvÀ£ÀPÀ  ±Á¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ  ¥ÀlÖtzÀªÀgÉUÉ  EªÀ¼ÀªÀÄlÖUÉ  ¸ÀÄAzÀgÀ£ÀªÀÄnÖUÉ  £À£ÀUÉÆøÀÌgÀ  ¨ÉQÌUÉÆøÀÌgÀ  gÁzsÉVAvÀ  CzÀQÌAvÀ  ¤£ÀUÁV  EzÀPÁÌV  ªÀÄzÀĪÉUÉÆøÀÄUÀ  PÁUÉUÉÆøÀÄUÀ PÀÈzÀAvÀUÀ¼ÀÄ 1) PÀÈzÀAvÀ£ÁªÀÄ :- ªÀvÀðªÀiÁ£À PÀÈzÀAvÀ ¨sÀÆvÀ PÀÈzÀAvÀ ¤µÉÃzsÀ PÀÈzÀAvÀ ` ªÀ ` ` GªÀ ’ ` zÀ ` ` CzÀ `  NqÀĪÀ  NrzÀ  NqÀzÀ  ¨Á¼ÀĪÀ  ¨Á½zÀ  ¨Á¼ÀzÀ  §gÉAiÀÄĪÀ  §gÉzÀ  §gÉAiÀÄzÀ  w£ÀÄߪÀ  wAzÀ  w£ÀßzÀ  £ÀqÉAiÀÄĪÀ  £ÀqÉzÀ  £ÀqÉAiÀÄzÀ 2) PÀÈzÀAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ :-  Nl  £ÉÆÃl  ¨Á¼ÀÄ«PÉ  §gÉAiÀÄÄ«PÉ  CAfPÉ  £ÀA©PÉ  GqÀÄUÉ  vÉÆqÀÄUÉ  £ÀUÀĪÀÅzÀÄ  w£ÀÄߪÀÅzÀÄ  £É£À¥ÀÄ  ªÉÄgÀªÀtÂUÉ  ºÉÆ°UÉ  £ÉÆêÀÅ  ªÀiÁl  w£Àß«PÉ  £ÀqÉvÀ  M¦àvÀ Basava.vesha@gmail.com Page 34 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 35. 35. 3) PÀÈzÀAvÁªÀåAiÀÄ:-  ªÀiÁqÀÄvÀÛ  w£ÀÄßvÀÛ  ªÀiÁqÀzÉ  §gÀzÉ  ªÀiÁqÀ®Ä  £ÉÆÃqÀ®Ä  ªÀiÁqÀ°PÉÌ  PÉý  ªÀiÁqÀ  PÉüÀ°PÉÌ  ªÀiÁr  £ÉÆÃqÀ  §gÉzÀÄ  ªÀiÁqÀÄvÀ  wAzÀÄ  £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ  £ÉÆÃqÀÄvÀÛ  Nr vÀvÀìªÀÄ-vÀzÀãªÀ vÀvÀìªÀÄ-vÀzÀãªÀ vÀvÀìªÀÄ-vÀzÀãªÀ vÀvÀìªÀÄ-vÀzÀãªÀ vÀvÀìªÀÄ-vÀzÀãªÀ «eÁÕ£À - ©£Áßt ¸ÀÄzsÉ - ¸ÉÆzÉ ªÀA±À - §AZÀ ±ÀÄ£ÀPÀ - ¸ÉÆtUÀ ªÀÄÄR±Á¯É - ªÉÆUÀ¸Á¯É vÀl - vÀr ¸ÁÜ£À - vÁt zsÀªÀÄð - zsÀªÀÄä zÁvÀÈ - zÁvÁgÀ ªÀåAiÀÄ - ©ÃAiÀÄ AiÀıÀ - d±À ¥ÀQë - ºÀQÌ «eÁÕ¥À£É - ©£ÀߺÀ ªÁå¥Áj - ¨ÉúÁj ¥ÀlÖt - ¥ÀvÀÛ£À §æªÀÄä - ¨ÉƪÀÄä ¸ÁªÀÄAvÀ - ¸ÁªÀAvÀ ¸ÀAzÉúÀ - ¸ÀAzÉAiÀÄ PÁgÀå - PÀdå ZÀAzÀæ - ZÀA¢gÀ PÉÆÃQ¯Á - PÉÆÃV¯É CªÀÄÈvÀ - CªÀÄzÀÄð PÀt - UÀt Cl« - CqÀ« ¢Ã¦PÁ - ¢Ã«UÉ PÁªÀå - PÀ§â ¥ÀÄtå -ºÀÆ£Àå ¥Àæ¸ÁzÀ - ºÀ¸ÁzÀ ªÀAzsÁå - §AeÉ AiÀÄdÕ - d£Àß ±À² -¸À¹ PÀ¼À¸À - PÀ¼À¸À «ÃgÀ - ©ÃgÀ zÀÆåvÀ - dÆdÄ «zÁåzsÀgÀ -©eÉÆåÃzsÀgÀ PÀÄoÁgÀ - PÉÆqÀ° CPÀð - JPÀÌ gÁd - gÁAiÀÄ ªÉʱÁR - ¨ÉøÀUÉ ªÀµÀð - ªÀgÀĵÀ zÀ馅 - ¢nÖ ¢±É - ¢±Á ¥ÁzÀÄPÁ - ºÁªÀÅUÉ ¨sÀPÀÛ - §PÀÄvÀ UÀæºÀ - UÀgÀ ²æà - ¹j PÀ« - PÀ©âUÀ vÀ¥À¹é - vÀªÀ¹ £ÁªÀÄ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ gÀÆqsÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ CAQvÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀéxÀð£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ DvÁäxÀðPÀ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ £À¢ ¸ÀºÀzÉêÀ ªÁå¥Áj CªÀ£ÀÄ , EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¥ÀªÀðvÀ zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ «zÁéA¸À CªÀ¼ÀÄ , EªÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ HgÀÄ gÁºÀÄ® «eÁÕ¤ CzÀÄ , EzÀÄ vÀ£Àß zÉñÀ PÀªÀįÁPÀë ¥ÀÆeÁj CªÀgÀÄ , EªÀgÀÄ vÀªÀÄä Basava.vesha@gmail.com Page 35 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 36. 36. ªÀÄ£ÀĵÀå CªÀgÀÄ , EªÀgÀÄ CªÀÅ , EªÀÅ SÁ¸ÀV ¥ÀvÀæ§gÀºÀ (¥ÀvÀæ§gÀºÀzÀ°è PÉÆnÖgÀĪÀ «¼Á¸À §gɬÄj) EAzÀ _____________________ _____________________ ¢£ÁAPÀ _____________________ ¥ÀÆdå wÃxÀðgÀÆ¥ÀÄgÀªÀjUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ/¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ²gÀ¸ÁµÁÖAUÀ ¥ÀæuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ (vÀAzÉUÉ §gÉAiÀÄĪÁUÀ ) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _______________________________________________ ¥ÀæuÁªÀÄUÀ¼ÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ EAw ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ/¼ÀÄ ºÉÆgÀ«¼Á¸À _______________________ _______________________ ______________________ * ¥ÀÆdå ªÀiÁvÀȲæÃAiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ/¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ²gÀ¸ÁµÁÖAUÀ ¥ÀæuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ( vÁ¬ÄUÉ) * ¥ÀÆdå wÃxÀðgÀÆ¥ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÀgÁzÀ ________ gÀªÀjUÉ ________ªÀiÁqÀĪÀ ²gÀ¸ÁµÁÖAUÀ ¥ÀæuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ (»jAiÀÄjUÉ ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ) *¥ÀÆdå ªÀiÁvÀȲæà ¸ÀªÀiÁ£ÀgÁzÀ__________ gÀªÀjUÉ________ ªÀiÁqÀĪÀ ²gÀ¸ÁµÁÖAUÀ ¥ÀæuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ( »jAiÀÄ ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ) Basava.vesha@gmail.com Page 36 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 37. 37. ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É gÀÆ¥À£ÀUÀÄr §¼Áîj ¥ÀƪÀðªÀ®AiÀÄ ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ: 100 CªÀ¢ü:3:15 ¤ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ: ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ J, ©, ªÀÄvÀÄÛ ¹ JA§ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÀÇ, ¸ÀàµÀÖªÀÇ, DVzÀÄÝ, CAPÀUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ «¸ÁÛgÀ«gÀ° ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÀÆ GvÀÛPÁÌV «ÄøÀ°lÖ eÁUÀzÀ°è GvÀÛgÀ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ RqÁØAiÀÄ ¨sÁUÀ-‘J’ F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀÌzÀ°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 9x1=9 1. ²æÃgÁªÀĤUÉ ¸ÀªÀÄ¥Àð¸À®Ä ±À§j K£À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹zÀݼÀÄ? 2. gÁAiÀÄ£ÀÄ «¢ü¹zÀ PÀlÖ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjzÀgÉ DUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀªÉãÀÄ? 3. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ£ÀÄß ¢ªÁ£ÀªÀgÁV £ÉëĹzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 4. zsÀªÀiÁð¢üPÀgÀtgÀÄ ªÀlªÀÈPÀëzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ KPÉ §AzÀgÀÄ? 5. ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀzÀ §æºÁä¸ÀÛç AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 6. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆð¹zÁÝgÉ? 7. C²é¤ zÉêÀvÉUÀ¼À ªÀgÀ§®¢AzÀ d¤¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 8. ‘¸ÀAPÀlPÉ UÀr E®è’ PÁªÀåzÀ DPÀgÀ UÀæAxÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 9. ªÀÄÄzÀÄÝ ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼À eÉÆÃr J°è ¸ÀA¸ÁgÀ ºÀÆrvÀÄ? F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ 10x2=20 10. §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£ÀÄ £ÀqɹzÀ zsÀªÀÄð¸À¨sÉUÉ AiÀiÁgÀ£Éß®è DºÁ餹zÀ£ÀÄ? 11. £ÉºÀgÀÆ CªÀgÀÄ ¸Àgï.JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ §UÉÎ K£ÉAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ? 12. zÀȵÀ֧ĢÝUÉ DvÀ£À vÀAzÉ K£ÉAzÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀ£ÀÄ? 13. ºÀÄ°AiÀÄÄ »A¢¤AzÀ ºÁj PÉÆ®è¢gÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 14. ¨sÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÉ× §UÉÎ eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå£À C©ü¥ÁæAiÀĪÉãÀÄ? 15. £À£Áß¸É PÀªÀ£ÀzÀ°è PÀªÀ¬ÄwæªÀgÀ D¸ÉUÀ¼ÉãÀÄ? 16. ¨sÀgÀvÀ ZÀPÀæªÀwðUÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gɸÀ®Ä KPÉ ¸ÁzÀåªÁUÀ°®è? 17. ¯ÉÃRPÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ «±ÀézsÀªÀÄðAiÀiÁªÁUÀ gÀƦvÀªÁUÀ§®èzÀÄ? 18. QæAiÀiÁ ¸ÁévÀAvÀæöå JAzÀgÉãÀÄ? 19. JAl£ÉÃAiÀÄ MUÀn£À GvÀÛgÀ ‘PÉÆPÀÌgÉ’ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¹. F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ¨sÀð¸À»vÀ ¸ÁégÀ¸Àå §gɬÄj 4x3=12 20. “vÁ¬Ä zÁjUÀjUÉ ©Ãr°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÉÔ? 21. “ªÀ£ÀæAiÀiïå K£ï ªÀiÁ¸ÁÛ E¢ÝÃj”? 22. “fêÀ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ UÉÆvÁÛ” 23. “¤£Àß ¥ÀzɸÉAiÀÄ §AiÀĸÀĪÀ£À®è”? Basava.vesha@gmail.com Page 37 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 38. 38. F PɼÀV£À PÀ«UÀ¼À ¸ÀܼÀ,PÁ®,PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±À¹Û/©gÀÄzÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀjvÀÄ ªÁPÀågÀÆ¥ÀzÀ°è §gɬÄj 2x3=06 24. «.PÀÈ.UÉÆÃPÁPï 25. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À F PɼÀV£À PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹j. 2x3=06 26. PÀ®Ä¶vÀªÁ¢Ã-------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ªÀÄÄmÉÆÖÃt CxÀªÁ ªÀÄvÀUÀ¼É®èªÀÇ--------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ©vÉÆÛÃt F PɼÀV£ÀÀ ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß N¢ CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CqÀPÀªÁVgÀĪÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÁßzsÀj¹ ¸ÁgÁA±À §gɬÄj. 2 x 3=06 27. PÀj£ÀgÉ §tÚzÀ ¥ÀÄZÀÑUÀ¼ÀÄAlÄ ©½-ºÉÆ¼É §tÚzÀ UÀj-UÀjAiÀÄÄAlÄ PÉ£ÀߣÀ ºÉÆ£ÀߣÀ §tÚ-tÚUÀ¼À gÉPÉÌUÀ¼ÀgÀqÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ®ÄAlÄÖ ºÀQÌ ºÁgÀÄwzÉ £ÉÆÃr¢gÁ? F PɼÀV£ÀÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JAlÄ CxÀªÁ ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j. 2 x 4=08 28. UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgÀgÀ ªÉõÀ ¨sÀƵÀtUÀ¼ÀÄ ºÉÃVzÀݪÀÅ? CxÀªÁ «zÀÄåvï M¯É¬ÄAzÀ GAmÁUÀ§ºÀÄzÁVzÀÝ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß UÉÆgÀÆgÀgÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÀjºÀj¹PÉÆAqÀgÀÄ? 29.zÀÄgÉÆåÃzsÀ£À£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀA¢üUÁV ¥Áæyð¹zÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹ CxÀªÁ zsÀÈvÀgÁµÀÖç£ÀÄ ¸ÀA¢ü ªÀiÁrPÉÆà JAzÀÄ zÀÄgÉÆåÃzsÀ£À¤UÉ ºÉüÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? F PɼÀV£ÀÀ UÀzÀå ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gɬÄj. 1 x 4=4(2+2) 30. §zÀÄQ£À°è £ÀªÀÄä J¯Áè ¸ÁzsÀ£É ¹¢ÞUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è G¢¹zÀ AiÉÆÃZÀ£É PÀ®à£É ¸ÀAPÀ®à ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄߣÀĸÀj¤AiÉÆà ¸ÁzsÀåªÁVªÉ. ¸ÀéAiÀÄA ZÁ°vÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À §¼ÀPÉ EwÛÃaUÉ ¸ÀªÀðvÀæ ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄwÛzÉ. £ÀªÀÄä zÉʪÀzÀvÀÛªÁV ¹QÌgÀĪÀ ¥ÀgÀªÀiÁvÀäAiÀÄAvÀæªÁzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ M¼ÉîAiÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ M¼ÉîAiÀÄ DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÀjvÀÄ ¦Ãqï ªÀiÁrzÀgÉ £ÁªÀÅ ¥ÀqÉAiÀħĺÀÄzÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ, ±ÁAw, ¸ÀAvÀȦÛ, ¸ÀzÁãªÀ£ÉAiÀļÀ£ÀÄß C®ÄUÁr¸À®Ä AiÀiÁjAzÀ®Æ ¸ÁzsÀå«®è. ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: Basava.vesha@gmail.com Page 38 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 39. 39. 1. £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ? 2. £ÀªÀÄä ¸ÀAvÉÆõÀ ±ÁAw ¸ÀzÁãªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ C®ÄUÁr¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è? ‘¨sÁUÀ-©’ F PÀ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ CxÀªÁ C¥ÀÆtð ºÉýPÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß Dj¹ GvÀÛgÀPÁÌVAiÉÆà PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 10 x1=10 31. EªÀÅUÀ¼À°è C£ÀĸÁégÀ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀUÀð ¸À»vÀ ¥ÀzÀ J) CAvÀB¥ÀÄgÀ ©) zÀÄ:R E) C£ÀAvÀgÀ r) ¸À£Áä£À 32. F PɼÀV£À ¥ÀzÀUÀ¼À°è UÀÄt ¸ÀA¢üUÀAiÀiÁUÀĪÀ ¥ÀzÀ J) LPÉÊPÀ ©) ¸ÀÆgÉÆåÃzÀAiÀÄ ¹) CvÀåªÀ¸ÀgÀ r) ¢UÀAvÀ 33. ‘CªÀÄÈvÀ’ ¥ÀzÀzÀ vÀzÀãªÀ gÀÆ¥À J) DªÀÈvÀ ©) CªÀÄzÀÄð ¹) CªÀÄzÀ¼À r) ºÁ®Ä 34. ‘PÉ®zÉÆ¼ï’ ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ J) ¥ÀAZÀ«Ä ©) µÀ¶× ¹) ¸À¥ÀÛ«Ä r) ¥ÀæxÀªÀÄ 35. ‘ºÀµÀð,D±ÀéAiÀÄð, ¸ÀAvÉÆõÀ, zÀÄBR ªÀÄÄAvÁzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ aºÉß. J) ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀÀ ©) ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ¹) DªÀgÀt r) GzÀÞgÀt 36. ‘»AzÀ¯É ’ ¥ÀzÀªÀÇ F ¸ÀªÀiÁ¸ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ. J) ¢éUÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À ©) CA²¸ÀªÀiÁ¸À ¹) QæAiÀiÁ¸ÀªÀiÁ¸À r) vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À 37. F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è vÀ¢ÞvÁAvÀ£ÁªÀÄPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ. J) PÀ¥ÀÄà ©) ZÀAzÀæ£ÀAvÉ ¹) ¹jªÀAvÀ r) ZÀ®Ä«PÉ 38. ‘«zÁéA¸À’ JA§ ¥ÀzÀªÀÇ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ. J) ¸ÀªÀð£ÁªÀÄ ©) gÀÆqsÀ£ÁªÀÄ ¹) CAQvÀ£ÁªÀÄ r) C£ÀéxÀðPÀ£ÁªÀÄ 39.‘UÀÄgÀĪÀÄÆjgÉ ’ F CPÀëgÀUÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. J) ªÀÄ UÀt ©) AiÀÄ UÀt ¹) gÀ UÀt r) d UÀt 40. ‘¥ÀæªÁ¸ÀªÀÅ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀÄvÀÛzÉ ’ F ªÁPÀåªÀÅ J) ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁPÀå © ) «Ä±ÀæªÁPÀå ¹) ¸ÀAAiÉÆÃavÀªÁPÀå r) AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è. Basava.vesha@gmail.com Page 39 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK
 40. 40. F PÀ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ CxÀªÁ C¥ÀÆtð ºÉýPÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß Dj¹ GvÀÛgÀPÁÌVAiÉÆà PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 10 x1=10 41. CdÓ : ¸ÀeÁw ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀ :: ¨sÀPÀÛ :------------- 42. §¤ß §¤ß : ¢égÀÄQÛ :: ºÀļÀºÀÄ¥Ààr :------------- 43. PÀ¼ÀĪÁågÉ : PÀ¼ÀÄ»¹zÁÝgÉ :: E®èºÀíAUÀ :------------ 44. vÀA¨ÁPÀÄ : ¥ÉÆZÀðVøï :: §AzÀÆPÀÄ :----------- F PÀ¼ÀV£À ¥ÀzÀå ¨sÁUÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛgÀ ºÁQ UÀt «¨sÁUÀ ªÀiÁr bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1x3=3 45. K£ÀÄ ºÉüÉÊPÀtð avÀÛ UÁè¤ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀPÉ PÀÄAwà ¸ÀÆgÀÄUÀ¼À ¨É¸ÀPÉʹPÉÆA§ÄªÀÅzÀÄ ¸ÉÃgÀzÉä£ÀUÉ CxÀªÁ PÀÄgÀÄPÀļÀ£ÀAzÀ£ÀA ¥ÀªÀ£ÀAzÀ£À£ÉA§ ªÀÄzÁAzsÀUÀAzsÀ¹j. F PɼÀV£À ªÁPÀåUÀzÀ°ègÀĪÀ C®APÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ ®PÀët §gÉzÀÄ ¸ÀªÀÄ£Àé¬Ä¹j 1x3=3 46. ‘¹r® ¹rzÁíAUï UÀÄAqÀÄ ¸ÀÄjzÁªÀ’ CxÀªÁ ‘ªÀiÁjUËvÀtªÁAiÀÄÄÛA £Á½£À ¨sÁgÀvÀªÀÅ’ ‘¨sÁUÀ-¹’ PɼÀV£À PÉÆnÖgÀĪÀ UÁzÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹ §gɬÄj. 1x3=3 47. * zÉñÀ¸ÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄ PÉÆñÀ N¢ £ÉÆÃqÀÄ * VqÀªÁV §UÀÎzÀÄÝ ªÀÄgÀªÁV §VÎÃvÉ? * Cw D¸É UÀw PÉÃqÀÄ 48. ¤ªÀÄä£ÀÄß ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄAvÀ JAzÀÄ ¨sÁ«¹PÉÆAzÀÄ ¤ªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄ DgÀA©ü¹ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¤ªÀÄä f¯Áè¢üPÁjUÉÆAzÀÄ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ §gɬÄj. 1x5=5 CxÀªÁ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄAvÀ JAzÀÄ ¨sÁ«¹PÉÆAzÀÄ ¤ªÀÄä ¥ÀjÃPÁë ¥ÀƪÀð ¹zÀÝvÉ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ MAzÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 49. F PÀ¼ÀV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ ¥Àæ§AzÀ §gɬÄj. 1x5=5  ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ°è «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁvÀæ.  ²PÀëtzÀ°è UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ¥ÁvÀæ  ±Á¯Á UÀæAxÀUÀ¼À ¸ÀzÀâ¼ÀPÉ. -----*****----- Basava.vesha@gmail.com Page 40 GHS Rupanagudi Ballari east ªÀiÁåfPï £ÀA§gï 35+ TMBK

×