Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kannada vyakarana (sslc) 1

37,955 views

Published on

Kannada 10th Vyakarana shared by Raveeshkumar kannada teacher Mysore District

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kannada vyakarana (sslc) 1

 1. 1. 1 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. 570026 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀt gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, PÉÃUÀð½î - 570026 ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498
 2. 2. 2 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼ÀÄ 1. PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯É PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯É – 49 ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ - 13 ªÀåAd£ÀUÀ¼ÀÄ – 34 AiÉÆÃUÀªÁºÀUÀ¼ÀÄ -2 ºÀæ¸Àé¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ ¢ÃWÀð¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄèvÀ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ ªÀVÃðAiÀÄ ªÀåAd£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀåAd£ÀUÀ¼ÀÄ C£ÀĸÁégÀ «¸ÀUÀð 25 CªÀVÃðAiÀÄ C®à¥ÁætUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ¥ÁætUÀ¼ÀÄ C£ÀÄ£Á¹PÀUÀ¼ÀÄ 6 7 10 10 5 9 1 1 C D Pï Uï Sï Wï Yï AiÀiï A B E F Zïeï bï gÀhiï kï gï G H mïqï oï qsï uï ¯ï IÄ K vï zï xï zsï £ï ªï J L ¥ï¨ï ¥sï ¨sï ªÀiï ±ï M N µï O ¸ï ºï ¼ï ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. ªÀåAd£ÁPÀëgÀUÀ¼À°è C®à¥ÁæuÁPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀASÉå : (J) 6 (©) 10 (¹) 5 (r) 9 2. Yï, kï, uï, £ï, ªÀiï – F CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ F UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjªÉ : (J) C®à¥ÁætUÀ¼ÀÄ (©) ªÀĺÁ¥ÁætUÀ¼ÀÄ ¹) C£ÀÄ£Á¹PÀUÀ¼ÀÄ (r) ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ 3. PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀiÁvÁæPÁ®zÀ°è GZÀÑj¸ÀĪÀ ¸ÀégÁPÀëgÀUÀ¼ÀÄ : (J) ¢ÃWÀð¸ÀégÀ (©) ºÀæ¸Àé¸ÀégÀ (¹) ¥ÀÄèvÀ¸ÀégÀ (r) ¸ÀĸÀégÀ 4. ‘gÀ´À¨sÁªÀ’ F ¥ÀzÀzÀ¯ègÀĪÀ ªÀĶÁ¥ÁæuÁPÀëgÀ : (J) gÀ (©) ¸À (¹) ¨sÁ (r) ªÀ 5. F PɼÀV£À ¥ÀzÀUÀ¼À°è «eÁw ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀ EgÀĪÀ ¥ÀzÀ : (J) ZÀ¥Áà¼É (©) MvÀÛqÀ (¹) PÀlÖqÀ (r) CvÁå¸É
 3. 3. 3 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 6. EªÀÅUÀ¼À°è C£ÀĸÁégÀ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀUÀð ¸À»vÀ ¥ÀzÀ (J) CAvÀB¥ÀÄgÀ (©) zÀÄBR (¹) D£ÀAvÀgÀ (r) ¸À£Áä£À ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj¸ÀA§AzsÀ ºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. ºÀæ¸Àé¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ : 06 : : ¢ÃWÀð ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ : ____________ 2. AiÀiï gï ¯ï ªï : CªÀVÃðAiÀÄ ªÀåAd£ÀUÀ¼ÀÄ : : Pï Zï mï vï ¥ï : ________ 3. ºÀæ¸Àé¸ÀégÀ : MAzÀÄ ªÀiÁvÁæPÁ® : : ¢ÃWÀð¸ÀégÀ : _____________ 4. CdÓ : ¸ÀeÁw ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀ : : CPÀëgÀ : ______________ ***** 2. £ÁªÀÄ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ gÀÆqsÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ £À¢ ¥ÀªÀðvÀ HgÀÄ zÉñÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ***** CAQvÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀzÉêÀ zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ gÁºÀÄ® PÀªÀįÁPÀë ***** C£ÀéxÀð£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁå¥Áj «zÁéA¸À «eÁÕ¤ ¥ÀÆeÁj ***** UÀÄtªÁZÀPÀUÀ¼ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ PÉlÖ zÉÆqÀØzÀÄ ºÀ¼ÀvÀÄ ***** ¸ÀASÁåªÁZÀPÀUÀ¼ÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ LªÀvÀÄÛ JA§vÀÄÛ ***** ¸ÀASÉåÃAiÀĪÁZÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ JA§vÀÛ£ÉAiÀÄ £Á®égÀÄ ****** ¨sÁªÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉA¥ÀÄ »jªÉÄ £ÉÆÃl ªÀiÁl Dl ***** ¥ÀjªÀiÁtªÁZÀPÀUÀ¼ÀÄ CµÀÄÖ JµÀÄÖ ºÀ®ªÀÅ E¤vÀÄ C¤vÀÄ ***** ¢UÁéZÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀt vÉAPÀt ¥ÀqÀĪÀt F±Á£Àå DUÉßÃAiÀÄ ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. F PɼÀV£À ¥ÀzÀUÀ¼À°è gÀÆqsÀ£ÁªÀÄ ¥ÀzÀ UÀÄgÀÄw¹ §gɬÄj : (J) ªÁå¥Áj (©) zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ (¹) £À¢ (r) PÉlÖ 2. ‘M¼ÉîAiÀÄ’ F ¥ÀzÀªÀÅ £ÁªÀÄ¥ÀzÀzÀ F UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjzÉ : (J) ¸ÀASÉåÃAiÀĪÁZÀPÀ (©) UÀÄtªÁZÀPÀ (¹) ¢UÁéZÀPÀ (r) ¥ÀjªÀiÁtªÁZÀPÀ
 4. 4. 4 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 3. CxÀðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ : (J) gÀÆqsÀ£ÁªÀÄ (©) CAQvÀ£ÁªÀÄ (¹) C£ÀéxÀð£ÁªÀÄ (r) ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ 4. «°ÉéðÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ‘±PÀëtªÀÅ ´ÀAf뤒 JAzÀÄ CjwzÀÝgÀÄ. F ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ CAQvÀ£ÁªÀÄ : (J) ²PÀët (©) «±ÉéñÀégÀAiÀÄå (¹) ¸ÀAfë¤ (r) CjwzÀÝgÀÄ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj ¸ÀA§AzsÀºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. £À¢ : gÀÆqsÀ£ÁªÀÄ : : «zÁéA¸À : __________ 2. ºÀ£ÉßgÀqÀÄ : ¸ÀASÁåªÁZÀPÀ : : ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ : _____ 3. »jªÉÄ : ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ : : JµÀÄÖ : ______ 4. «eÁÕ¤ : C£ÀéxÀð£ÁªÀÄ : : ªÉÄʸÀÆgÀÄ : ________ 5. zÀQët : ¢UÁéZÀPÀ : : ªÁå¥Áj : ____________ ***** 3. ¸ÀªÀð£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ £Á£ÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄzsÀåªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ ¤Ã£ÀÄ ¤ÃªÀÅ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ CªÀ£ÀÄ/EªÀ£ÀÄ CªÀ¼ÀÄ/EªÀ¼ÀÄ CzÀÄ/EzÀÄ CªÀgÀÄ/EªÀgÀÄ CªÀgÀÄ/EªÀgÀÄ CªÀÅ/EªÀÅ ***** DvÁäxÀðPÀ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ vÁªÀÅ vÀ£Àß vÀªÀÄä ***** ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? K£ÀÄ? AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. CªÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ¢£ÀªÀÇ §gÀÄvÁÛ£É. F ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄ : (J) ¢£ÀªÀÇ (©) ±Á¯ÉUÉ (¹) §gÀÄvÁÛ£É (r) CªÀ£ÀÄ 2. ‘vÁ£ÀÄ’ JA§ÄzÀÄ F ´ÀªÀð£ÁªÀÄ¥ÀzÀªÁVzÉ : (J) ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ (©) DvÁäxÀðPÀ (¹) ¥ÀÄgÀĵÁxÀðPÀ (r) ¢UÁéZÀPÀ 3. EªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄzsÀåªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ ¸ÀªÀð£ÁªÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ §gɬÄj. (J) £Á£ÀÄ (©) ¤Ã£ÀÄ (¹) vÁ£ÀÄ (r) CªÀ£ÀÄ 4. ‘CªÀgÀÄ’ ¥ÀzÀªÀÅ F ¸ÀªÀð£ÁªÀÄPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ : (J) GvÀÛªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ (©) ªÀÄzsÀåªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ (¹) ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ (r) DvÁäxÀðPÀ ¸ÀªÀð£ÁªÀÄ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj¸ÀA§AzsÀ ºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. £À£Àß : GvÀÛªÀÄ¥ÀÄgÀĵÀ :: ¤£Àß : __________ 2. vÁ£ÀÄ : DvÁäxÀðPÀ :: CªÀ£ÀÄ : ____________ 3. AiÀiÁgÀÄ : ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ :: vÁªÀÅ : ____________ 4. gÁªÀÄ : CAQvÀ£ÁªÀÄ :: CªÀ¼ÀÄ : __________ *****
 5. 5. 5 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 4. ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ C£ÀÈvÀ ¸ÀļÀÄî PÀÈwæªÀÄ ªÉÆøÀ ¨Á£ÀÄ DPÁ±À ¨sÁ£ÀÄ ¸ÀÆgÀå PÀÄgÀÄPÀļÀ£ÀAzÀ£À zÀÄgÉÆåÃzsÀ£À ¥ÀªÀ£À£ÀAzÀ£À ©üêÀÄ ¸ÀÆgÀå gÀ« JzÉ GgÀ ªÉÄÃWÀ ªÉÆÃqÀ UÀqÀ ¸ÀtÚPÉÆÃmÉ ºÀgÀ¸ÀÄ D²ÃªÀð¢¸ÀÄ PÉ£Àß PÉA§tÚ «¯Áw «¯Á¬Äw C©Þ¥À ªÀgÀÄt vÀÄgÀUÀ C±Àé ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄ®Ä ºÀªÀÄÄä UÀªÀð ±ÀªÀ ºÉt ªÀÄgÀt ¸ÁªÀÅ ¸ÀAPÀl zÀÄBR EjªÀ£Àßgï AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ CUÀqÀÄ ±ËAiÀÄð PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. ‘¨sÁ£ÀÄ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀð : (J) DPÁ±À (©) ¸ÀÆAiÀÄð (¹) DUÀ¸À (r) ¨É¼ÀPÀÄ 2. ‘¸ÀÆ£ÀÄ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀð : (J) ¨ÉÃUÀ (©) £Á¬Ä (¹) ªÀÄUÀ (r) ¸ÉÆtUÀ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj ¸ÀA§AzsÀºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. ¨É¸ÀUÉÊ : ºÉüÀÄ : : ¥ÀjµÉÃPÀ : ___________ 2. EjªÀ£Àßgï: AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ : : ªÀÄÄvÀÛgï : __________ 3. JvÀÛt : J°èAiÀÄ : : ¥ÀZÉÑÀ : ___________ 4. CUÀqÀÄ : ±ËAiÀÄð : : C©Þ¥À : __________ ***** 5. C£ÀåzÉñÀå ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¥sÁ¹ð / ¥À¶ðAiÀÄ£ï ¨sÁµÉ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ C§PÁj gÀ¸ÉÛ zÀªÁSÁ£É ZËPÁ¶ ¢ªÁ£À D«ÄãÀÄ CdªÀiÁ¬Ä¹ DªÀÄzÀÄ zÀ¯Áè½ ***** VæÃPï ªÀÄvÀÄÛ gÉÆêÀÄ£ï ¨sÁµÉ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ zÀªÀÄär zÀªÀÄr zÀªÀÄÄä ¢Ã£ÁgÀ UÀzÁåt CgÀ©âà ¨sÁµÉ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ CªÀiÁ£ÀvÀÄ C¸À®Ä E£ÁªÀÄÄ PÁAiÉÄÝ UÀ°ÃdÄ vÀPÀgÁgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄ £ÀPÀ° ***** ¥ÉÆÃZïðVÃ¸ï ¨sÁµÉ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃdÄ vÀA¨ÁPÀÄ C£Á£À¸ÀÄ ¸Á§Æ£ÀÄ gÀ¹Ã¢ D¸ÀàvÉæ ZÉÆA§Ä ZÁ E¹Ûç ***** GzÀÄð ¨sÁµÉ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ vÁjÃRÄ vÁ®ÆPÀÄ CºÀªÁ®Ä E¯ÁSÉ zÀeÉð §AzÀÆPÀÄ gÀÄdÄ ±ÀÄgÀÄ ±Á«ÄÃ®Ä *****
 6. 6. 6 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 »AzÀƸÁܤà ¨sÁµÉ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ Cfð PÀZÉÃj PÁSÁð£É ¸À¯ÁªÀÄÄ zÀ¨ÁðgÀÄ PÀÄað PÁUÀzÀ ºÀÄPÀÄA ***** EAVèµï ¨sÁµÉ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ §¸ÀÄì PÁgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ¯ÉÊlÄ ¥É£ÀÄß ¸ÉÆÃ¥ÀÄ r¥ÉÆèªÀiÁ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. ‘ªÉÄÃdÄ’ ¥ÀzÀªÀÅ F ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ §A¢zÉ : (J) EAVèõï (©) GzÀÄð (¹) ¥ÉÆÃZÀÄðVøï (r) ¥Á¹ð 2. F ¥ÀzÀUÀ¼À°è GzÀÄð ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ §AzÀ ¥ÀzÀ UÀÄgÀÄw¹ : (J) E¯ÁSÉ (©) Cfð (¹) §¸ÀÄì (r) PÁ¬ÄzÉ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj¸ÀA§AzsÀ ºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj 1. PÀÄað : »AzÀƸÁܤ :: CªÀiÁ£ÀvÀÄ : ___________ ***** 6. vÀvÀìªÀÄ – vÀzÀãªÀUÀ¼ÀÄ vÀvÀìªÀÄ vÀzÀãªÀ vÀvÀìªÀÄ vÀzÀãªÀ zÀ馅 ¢nÖ vÀ¥À¹é vÀªÀ¹ UÀæºÀ UÀgÀ «eÁÕ£À ©£Àßt ªÀÄÄR±Á¯É ªÉÆUÀ¸Á¯É zÁvÀÈ zÁvÁgÀ «eÁÕ¥À£É ©£ÀߺÀ / ©£ÀߥÀ ¸ÁªÀÄAvÀ ¸ÁªÀAvÀ ¸ÀÄzsÁ / ¸ÀÄzsÉ ¸ÉÆzÉ vÀl vÀr ªÀµÀð ªÀgÀĵÀ / §j¸À ²æà ¹j gÁd gÁAiÀÄ ¨sÀPÀÛ §PÀÄvÀ ¢±Á zÉ¸É / ¢¸É / ¢±É ZÀAzÀæ ZÀA¢gÀ «ÃgÀ ©ÃgÀ ªÀA±À §AZÀ ¸ÁÜ£À vÁt AiÀıÀ d¸À ¥ÀlÖt ¥ÀvÀÛ£À PÁgÀå PÀdÓ ªÀåAiÀÄ ©ÃAiÀÄ PÉÆÃQ¯Á PÉÆÃV¯É ªÁå¥Áj ¨ÉúÁj ¸ÀAzÉúÀ ¸ÀAzÉAiÀÄ CªÀÄÈvÀ CªÀÄzÀÄð ¢Ã¦PÁ ¢Ã«UÉ ¥ÀÄtå ºÀÆ£Àå PÀt UÀt ¥ÀQë ºÀQÌ §æºÀä ¨ÉƪÀÄä ±À² ¸À¹ ²gÀ ¹gÀ PÀ®±À PÀ®¸À CAPÀıÀ CAPÀĸÀ zÀÆåvÀ dÆdÄ ªÀAzsÁå §AeÉ «zÁåzsÀgÀ ©eÉÆÓÃzÀgÀ ªÉʱÁR ¨ÉøÀUÉ PÀÄoÁgÀ PÉÆqÀ° ¥ÁzÀÄPÁ ºÁªÀÅUÉ CPÀð JPÀÌ ±ÀÄ£ÀPÀ ¸ÉÆtUÀ Cl« CqÀ« ¥Àæ¸ÁzÀ ºÀ¸ÁzÀ AiÀÄdÕ d£Àß PÁªÀå PÀ§â *****
 7. 7. 7 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. ‘CªÀÄÈvÀ’ ¥ÀzÀzÀ vÀzÀãªÀ gÀÆ¥À : (J) DªÀÈvÀ (©) CªÀÄzÀÄð (¹) ¸ÀÄzsÁ (r) ºÁ®Ä 2. F PɼÀV£À ¥ÀzÀUÀ¼À°è vÀvÀìªÀÄ ¥ÀzÀ : (J) gÁAiÀÄ (©) ©£ÀߺÀ (¹) ¸ÉÆzÉ (r) ¸ÁÜ£À ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj ¸ÀA§AzsÀºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. gÁAiÀÄ : gÁd :: ¢Ã«UÉ : _____ 2. ¨sÀPÀÛ : vÀvÀìªÀÄ :: §j¸À : ______ ***** 7. UÁæªÀÄå / DqÀÄ £ÀÄr gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ > UÁæAyPÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄå/DqÀÄ £ÀÄr UÁæAyPÀ gÀÆ¥À UÁæªÀÄå/DqÀÄ £ÀÄr UÁæAyPÀ gÀÆ¥À »ÃAUÀ »ÃUÉ ªÀiÁåUÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀĪÁågÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÁÝgÉ E®èzÀíAUÀ E®èzÀ ºÁUÉ E¸ÀªÁ¸À «±Áé¸À ¸ÀPÁÌj ¸ÀPÀÌgÉ ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ GvÀÛgÀUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ §gɬÄj. 1. ‘ªÀiÁåUÀ’ ¥ÀzÀzÀ UÁæAyPÀ gÀÆ¥À (J) ªÀiÁV (©) ªÉÄÃ¯É (¹) ªÉÄÃWÀ (r) AiÀiÁUÀ 2. ‘E¸ÀªÁ¸À’ ¥ÀzÀzÀ UÁæAyPÀ gÀÆ¥À : (J) ¸ÀºÀªÁ¸À (©) «±Áé¸À (¹) ±Áé¸À (r) ¤ªÁ¸À ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj ¸ÀA§AzsÀºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. »ÃAUÀ : »ÃUÉ : : E®èzÀAUÀÀ : ___________ 2. PÀ¼ÀĪÁågÉ: PÀ¼ÀÄ»¹zÁÝgÉ : : ¸ÀPÁÌj : __________ 8. ¢égÀÄQÛUÀ¼ÀÄ ºËzÀĺËzÀÄ ¤®Ä褮Äè §AzɧAzÉ zÉÆqÀØzÉÆqÀØ. ºÉZÀÄѺÉZÀÄÑ ªÀģɪÀÄ£É PÉÃjPÉÃj HgÀÆgÀÄ ¤®Ä褮Äè. J¯ÉÃJ¯Éà §¤ß§¤ß ºÀwÛgÀºÀwÛgÀ. CUÉÆÃCUÉÆà C§â¨Áâ! DºÁºÁ ¨ÉÃqÀ¨ÉÃqÀ PÉÆqÀÄPÉÆqÀÄ £ÀqÉ£ÀqÉ CªÀiÁäCªÀiÁä DUÀ°DUÀ° ¨ÉÃUÀ¨ÉÃUÀ £ÀqÉ£ÀqÉ NqÀÄNqÀÄ CAiÉÆåÃCAiÉÆåÃ, zÉêÀgÉzÉêÀgÉà £ÉÆÃr£ÉÆÃr ºÁªÀźÁªÀÅ, PÉmÉÖPÉmÉÖ, ¨ÉAQ¨ÉAQ. zÀÄgÀļÁzÀÄgÀļÁ ¸ÁPÀĸÁPÀÄ FVÃUÀ wgÀÄwgÀÄV M¨ÉÆâ§â EgÀ° EgÀ° EgÀĽgÀļÀÄ ¢égÀÄQÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ «±ÉõÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä + ªÉÆzÀ®Ä = ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ®Ä / ªÉÆlÖªÉÆzÀ®Ä PÀqÉUÉ + PÀqÉUÉ = PÀlÖPÀqÉUÉ / PÀqÉPÀqÉUÉ £ÀqÀÄªÉ + £ÀqÀÄªÉ = £ÀlÖ£ÀqÀÄªÉ / £ÀqÀÄ£ÀqÀÄªÉ §AiÀÄ®Ä +§AiÀÄ®Ä = §lÖ§AiÀÄ®Ä vÀÄ¢ + vÀÄ¢ = vÀÄvÀÛvÀÄ¢ PÉÆ£ÉUÉ + PÉÆ£ÉUÉ = PÉÆ£ÉPÉÆ£ÉUÉ ªÉÄ®è£É + ªÉÄ®è£É = ªÉÄ®èªÉÄ®è£É
 8. 8. 8 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 eÉÆÃqÀÄ£ÀÄrUÀ¼ÀÄ ¸Àw¥Àw PɣɪÉƸÀgÀÄ ºÁ¯ÉÓãÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀĪÀÄj ºÀļÀºÀÄ¥Ààr ¸ÉÆ¥ÀÄà¸ÉzÉ §mÉÖ§gÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. ‘§lÖ§AiÀÄ­Ä’ ¥ÀzÀªÀÅ F ªÁåPÀgÀtPÉÌ ¸ÉÃjzÉ : (J) eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr (©) ¢égÀÄQÛ (¹) C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ (r) £ÀÄrUÀlÄÖ 2. F ¥ÀzÀUÀ¼À°è ¢égÀÄQÛ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ §gɬÄj : (J) ¤®Ä褮Äè (©) qsÀtqsÀt (¹) ¸Àw¥Àw (r) UÀd¥Àw 3. ‘¶Á®ÉÓãÀÄ‘ ¥ÀzÀªÀÅ F ªÁåPÀgÀuÁA°ÀPÉÌ ´ÉÃjzÉ : (J) ¢égÀÄQÛ (©) £ÀÄrUÀlÄÖ (¹) C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ (r) eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr 4. F ¥ÀzÀUÀ¼À°è eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. (J) £ÀlÖ£ÀqÀÄªÉ (©) ¸ÉÆ¥ÀÄà¸ÉzÉ (¹) dļÀÄdļÀÄ (r) FVÃUÀ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj¸ÀA§AzsÀ ºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj 1. §¤ß§¤ß : ¢égÀÄQÛ :: ºÀļÀºÀÄ¥Ààr : ___________ 2. ºÁ¯ÉÓãÀÄ : eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr :: vÀÄvÀÛvÀÄ¢ : ___________ 9. «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀæ. ¸ÀA. «¨sÀQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀzÀÀ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ PÁgÀPÁxÀð 1 ¥ÀæxÀªÀiÁ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ ªÀiï G PÀvÀæðxÀð 2 ¢éwÃAiÀiÁ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ CªÀiï C£ÀÄß PÀªÀiÁðxÀð 3 vÀÈwÃAiÀiÁ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ EªÀiï / EAzÀA / EAzÉ EAzÀ PÀgÀuÁxÀð 4 ZÀvÀÄyÃ𠫨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ UÉ/EUÉ/PÉ/PÉÌ UÉ/PÉ/PÉÌ ¸ÀA¥ÀæzÁ£À 5 ¥ÀAZÀ«Äà «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ CvÀÛtÂA / CvÀÛtÂAzÀA zɸɬÄAzÀ C¥ÁzÁ£À 6 µÀ¶×à «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ C C ¸ÀA§AzsÀ 7 ¸À¥ÀÛ«Äà «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ M¼ï C°è C¢üPÀgÀt ***** PÀæ. ¸ÀA. «¨sÀQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀgÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ PÁgÀPÁxÀð 1 ¥ÀæxÀªÀiÁ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ ªÀiï ¸Á«wæ PÀvÀæðxÀð 2 ¢éwÃAiÀiÁ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ CªÀiï ¸Á«wæAiÀÄA PÀªÀiÁðxÀð 3 vÀÈwÃAiÀiÁ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ EªÀiï / EAzÀA / EAzÉ ¸Á«wæ¬ÄA PÀgÀuÁxÀð 4 ZÀvÀÄyÃ𠫨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ UÉ/EUÉ/PÉ/PÉÌ ¸Á«wæAUÉ ¸ÀA¥ÀæzÁ£À 5 ¥ÀAZÀ«Äà «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ CvÀÛtÂA / CvÀÛtÂAzÀA ¸Á«wæAiÀÄvÀÛtÂA C¥ÁzÁ£À 6 µÀ¶×à «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ C ¸Á«wæAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ 7 ¸À¥ÀÛ«Äà «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ M¼ï ¸Á«wæAiÉƼï C¢üPÀgÀt *****
 9. 9. 9 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 PÀæ. ¸ÀA. «¨sÀQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀzÀÀ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀgÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ PÁgÀPÁxÀð 1 ¥ÀæxÀªÀÄ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ G ¸Á«wæAiÀÄÄ PÀvÀæðxÀð 2 ¢éwÃAiÀiÁ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ C£ÀÄß ¸Á«wæAiÀÄ£ÀÄß PÀªÀiÁðxÀð 3 vÀÈwÃAiÀiÁ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ EAzÀ ¸Á«wæ¬ÄAzÀ PÀgÀuÁxÀð 4 ZÀvÀÄyÃ𠫨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ UÉ/EUÉ/PÉ/PÉÌ ¸Á«wæUÉ ¸ÀA¥ÀæzÁ£À 5 ¥ÀAZÀ«Äà «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ zɸɬÄAzÀ ¸Á«wæAiÀÄ zɸɬÄAzÀ C¥ÁzÁ£À 6 µÀ¶×à «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ C ¸Á«wæAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ 7 ¸À¥ÀÛ«Äà «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ C°è ¸Á«wæAiÀÄ°è C¢üPÀgÀt ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. ‘PÀ®ÉÆÃ¥Á´ÀPÀ¤UÀÉ’ F ¥ÀzÀzÀ¯è EgÀĪÀ «¨sÀQÛAiÀÄ ¶É´ÀgÀÄ : (J) ¥ÀæxÀªÀiÁ (©) ¢éwÃAiÀiÁ (¹) vÀÈwÃAiÀiÁ (r) ZÀvÀÄyÃð 2. ‘PÉ­zÉÆ¼ï’ ¥ÀzÀzÀ¯ègÀĪÀ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ : (J) ¥ÀAZÀ«Äà (©) µÀ¶×à (¹) ¸À¥ÀÛ«Äà (r) ¥ÀæxÀªÀiÁ 3. ¢éwÃAiÀiÁ «¨sÀQÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁgÀPÁxÀð : (J) PÀvÀÈðPÁgÀPÀ (©) PÀªÀÄðPÁgÀPÀ (¹) PÀgÀtPÁgÀPÀ (r) ¸ÀA¥ÀæzÁ£ÀPÁgÀPÀ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj ¸ÀA§AzsÀºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. PÀtðAUÉ : ZÀvÀÄy𠫨sÀQÛ : : UÁArëAiÉƼï : __________ 2. ZÀvÀÄy𠫨sÀQÛ : ¸ÀA¥ÀæzÁ£À : : ¥ÀAZÀ«Ä «¨sÀQÛ : __________ 3. CvÀÛtÂA : ¥ÀAZÀ«Ä «¨sÀQÛ : : EA : _____________ 4. GvÀÛ : PÁ®¥ÀævÀåAiÀÄ : : EAzÀ : _____________ 10. ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ ‘¯ÉÆÃ¥À ¸ÀA¢ü’ (¸ÀégÀ ¸ÀA¢ü) HgÀÆgÀÄ §¯Éè£ÉAzÀÄ ªÀiÁvÀAvÀÄ ¸ÀA¥À£ÀßgÁzÀ PÁt¯ÁUÀzÀÄ vÀ¥Àà°ÃAiÀÄzÉ §AzÀ®èzÉ vÀPÀ̤vÀÄ ¥ÀƼÉÝqÉ EgÀļÀ½zÀÄ vÉgÉ¢PÀÄ̪À ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ ZÀj¸ÀÄvÀzÀégÀzÀ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÉÆâ ¤AwzÀð£ÀÄ PÁzÁlzÁl DzÀ£ÉA§ £ÉvÀÛgÉÆAzÉ vÉUÉzÀÄvÀÛjÃAiÀĪÀÄA ¨ÉÃqÀ¨ÉÃqÀgÀ¸ÀÄUÀ¼À ‘DUÀªÀÄ ¸ÀA¢ü’ (¸ÀégÀ ¸ÀA¢ü) PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀļɬÄAzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄUÀÄ«UÉ ¨sÉÃzÀ«®è ªÀÈ¢ÞAiÀiÁV ¨sÉÃzÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ±ÀªÀªÁzÀªÀÅ ‘DzÉñÀ ¸ÀA¢ü’ (ªÀåAd£À ¸ÀA¢ü) ªÀļÉUÁ® ªÉÄÊzÉÆÃgÀÄ ¨ÉA§vÀÄÛ PÉÊ«rzÀÄ zsÀÈwUÉlÄÖ ¥ÉÆÃUÀ¯ÉéüÀÄÌA ºÉƸÀUÁ®
 10. 10. 10 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ ‘¸ÀªÀtð ¢ÃWÀð ¸ÀA¢ü’ (¸ÀégÀ ¸ÀA¢ü) ªÀĺÁvÀä VjñÀ ¸ÀÄgÁ¸ÀÄgÀ ªÀzsÀÆ¥ÉÃvÀ ¸ÀPÀ¼ÁZÁAiÀÄð f£Á®AiÀÄ ZÀAzÁæPÀð ¤eÁ±ÀæªÀÄ ‘UÀÄt ¸ÀA¢ü’ (¸ÀégÀ ¸ÀA¢ü) zÉêÉÃAzÀæ eÁÕ£ÉñÀégÀ ¸ÀÆgÉÆåÃzÀAiÀÄ ªÀĺÀ¶ð ªÀĺÉñÀ ªÀÄAqÀ¼ÉñÀégÀ PÀ¯ÉÆÃ¥Á¸ÀPÀ ‘ªÀÈ¢Þ ¸ÀA¢ü’ KPÉÊPÀ d£ÉÊPÀå ªÀ£ËµÀ¢ü CµÉÖöʱÀégÀå ‘AiÀÄuï ¸ÀA¢ü’ (¸ÀégÀ ¸ÀA¢ü) CvÀåªÀ¸ÀgÀ PÉÆÃlå¢üñÀégÀ PÉÆÃlå£ÀÄPÉÆÃn eÁvÀåwÃvÀ ‘d±ÀÛ÷é ¸ÀA¢ü’ (ªÀåAd£À ¸ÀA¢ü) ªÁUÉÝë CdAvÀ µÀqÁ£À£À ¢UÀAvÀ C©Þ ‘±ÀÄÑvÀé ¸ÀA¢ü’ (ªÀåAd£À ¸ÀA¢ü) ¥ÀAiÀıÀêAiÀÄ£À ±ÀgÀZÀÑAzÀæ dUÀeÉÆÓöåÃw §ÈºÀZÀÒvÀæ ‘C£ÀÄ£Á¹PÀ ¸ÀA¢ü’ (ªÀåAd£À ¸ÀA¢ü) µÀtÄäR ¸À£Áä£À ªÁYäAiÀÄ G£ÁäzÀ vÀ£ÀäAiÀÄ ²æêÀÄ£ÀäºÁ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. ‘ªÀļÉUÁ­’ ¥ÀzÀªÀÅ F ´ÀA¢üUÉ GzÁ¶ÀgÀuÉ : (J) ¯ÉÆÃ¥À (©) DUÀªÀÄ (¹) DzÉñÀ (r) UÀÄt¸ÀA¢ü 2. ‘ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ’ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ©rµ §gÉzÁUÀ DUÀĪÀ gÀÆ¥À : (J) ªÀÄ£ÀzÀ + M¼ÀUÉ (©) ªÀÄ£À + zÉƼÀUÉ (¹) ªÀÄ£ÀzÀ°è + M¼ÀUÉ (r) ªÀÄ£À¢ + M¼ÀUÉ 3. F PɼÀV£À ¥ÀzÀUÀ¼À°è UÀÄt¸ÀA¢üAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀzÀ : (J) KPÉÊPÀ (©) ¸ÀÆgÉÆåÃzÀAiÀÄ (¹) CvÀåªÀ¸ÀgÀ (r) ¢UÀAvÀ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj¸ÀA§AzsÀ ºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. ªÀĺÀ¶ð : UÀÄt¸ÀA¢ü :: ªÀ£ËµÀzsÀ : ______ 2. £ÉvÀÛgÉÆAzÉ : ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü :: ºÉƸÀUÁ® : ______ 3. HgÀÆgÀÄ : ¸ÀégÀ¸ÀA¢ü :: ªÉÄÊzÉÆÃgÀÄ : ____________ ***** 11. ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À ¨ÉlÖzÁªÀgÉ vÀ¯É£ÉÆêÀÅ zÉʪÀ¨sÀQÛ ¸Áé«ÄzÉÆæúÀ ¥ÀgÀzsÀ£À ¥ÀÆzÉÆÃl PÁ®Ä§¼É zsÀ£ÀzÀºÀgÀt PÀªÀÄðzsÁgÀAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À EªÀiÁäªÀÅ ªÉįÁévÀÄ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ CwPÀÄn® PÀmÉÖÃPÁAvÀ ¥ÉªÀÄðUÀ ¥ÉªÀÄðgÀ £À®ÄÎzÀÄgÉ ºÉzÉÆÝgÉ
 11. 11. 11 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 ¢éUÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À ªÀÄÆUÁªÀÅzÀ ªÀÄÄPÀÌtÄÚ ¸À¥ÀÛ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ«æû ¸ÀªÀiÁ¸À ºÀuÉUÀtÚ ªÀÄÄPÀÌtÚ ZÀPÀæ¥Át C¨ÉÆÓÃzÀgÀ WÀl¸ÀA¨sÀÆvÀ UÁArë ¥ÀªÀ£À£ÀAzÀ£À ªÀÄzÁAzsÀ E£ÀvÀ£ÀÆd zÀ£ÀÄdj¥ÀÄ ªÀÄÄgÁj ªÉÄâ¤Ã¥Àw gÁfêÀ¸ÀR CA² ¸ÀªÀiÁ¸À CAUÉÊ »AzÀ¯É PÀqÉUÀtÄÚ ªÀÄÄAUÉÊ £ÀqÀÄgÁwæ £ÀlÖqÀ« zÀéAzÀé ¸ÀªÀiÁ¸À VjªÀ£ÀzÀÄUÀðUÀ¼ÀÄ PÀjvÀÄgÀUÀgÀxÀUÀ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ©üêÀÄgÁªÀÄgÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðZÀAzÀægÀÄ ªÀiÁzÀæªÀiÁUÀzsÀAiÀiÁzÀªÀgÀÄ PÉgÉPÀmÉÖ¨Á«UÀ¼ÀÄ QæAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁ¸À ªÉÄʪÀÄÄZÀÄÑ PÀuÉÝgÉ PÀAUÉqÀÄ PÉÊPÉƼÀÄézÀÄ ¸ÁQëªÀiÁr §®ªÀAzÀÄ ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄ PÉÊAiÀiÁ£ÀÄ ºÉÆUÉzÉÆÃgÀÄ ¸ÉƯÉÎý ©¯ÉÆÎAqÀÄ ©°ÝgÀĪÀ£ÉÃj¹ UÀªÀÄPÀ ¸ÀªÀiÁ¸À D PÀ®Äè F ¨ÉPÀÄÌ £ÉAiÀÄݪÀ¸ÀÛç ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. ‘¨ÉlÖzÁªÀgÉ’ ¥ÀzÀªÀÅ F ¸ÀªÀiÁ¸ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ : (J) PÀªÀÄðzsÁgÉAiÀÄ (©) ¢éUÀÄ (¹) vÀvÀÄàgÀĵÀ (r) §ºÀÄ«æû 2. ‘¥ÉªÀÄðgÀÀ’ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß «UÀæºÀ ªÁPÀå ªÀiÁrzÁUÀ : (J) ¦jzÀÄ + ªÀÄgÀ (©) ¦j + ªÀÄgÀ (¹) ¥ÉgÉ + ªÀÄgÀ (r) ¥Égï + ªÀÄgÀ 3. ¥ÀƪÀð¥ÀzÀ ¸ÀASÁåªÁZÀPÀªÁVzÀÄÝ GvÀÛgÀ¥ÀzÀ £ÁªÀÄ¥ÀzÀªÁVgÀĪÀ ¸ÀªÀiÁ¸À : (J) vÀvÀÄàgÀĵÀ (©) CA² (¹) QæAiÀiÁ (r) ¢éUÀÄ 4. ‘CA²’ ¸ÀªÀiÁ¸ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ : (J) PÉÊAiÀÄ£ÀÄß (©) CAUÉÊ (¹) CgÀªÀÄ£É (r) PÁªÉÆÃðqÀ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj ¸ÀA§AzsÀºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. PÀuÉÝgÉ : QæAiÀiÁ¸ÀªÀiÁ¸À :: PÀjvÀÄgÀUÀgÀxÀUÀ¼ÀÄ : _____ 2. DPÀ®Äè : UÀªÀÄPÀ :: ªÉįÁévÀÄ : ________ 3. ºÀuÉUÀtÚ : §ºÀÄ«æû :: £ÉAiÀÄݪÀ¸ÀÛç : __________ 12. QæAiÀiÁ¥ÀzÀ QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÀ ªÀÄÆ®gÀÆ¥À zsÁvÀÄ. ¸ÀPÀªÀÄðPÀ zsÁvÀÄ : PÉÆqÀÄ, ©qÀÄ, GtÄÚ, GdÄÓ, EzÀÄÝ, ªÀÄÄZÀÄÑ EvÁå¢. CPÀªÀÄðPÀ zsÁvÀÄ : ªÀÄ®UÀÄ, NqÀÄ, §zÀÄPÀÄ, ºÉÆÃUÀÄ, £ÁZÀÄ EvÁå¢. ¨sÀÆvÀPÁ® ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀævÀåAiÀÄ ‘zÀ’. ªÀvÀðªÀiÁ£ÀPÁ® ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀævÀåAiÀÄ ‘GvÀÛ’. ¨sÀ«µÀåvÁÌ® ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀævÀåAiÀÄ ‘GªÀ/ªÀ’.
 12. 12. 12 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 PÁ®gÀÆ¥À QæAiÀiÁ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆvÀ PÁ® ªÀvÀðªÀiÁ£À PÁ® ¨sÀ«µÀåvï PÁ® wAzÉ£ÀÄ wAzɪÀÅ w£ÀÄßvÉÛÃ£É w£ÀÄßvÉÛÃªÉ w£ÀÄߪɣÀÄ w£ÀÄߪɪÀÅ wAzÉ wA¢j w£ÀÄßwÛÃAiÉÄ w£ÀÄßwÛÃj w£ÀÄᦐ w£ÀÄß«j wAzÀ£ÀÄ wAzÀ¼ÀÄ wA¢vÀÄ w£ÀÄßvÁÛ£É w£ÀÄßvÁÛ¼É w£ÀÄßvÀÛzÉ w£ÀÄߪÀ£ÀÄ w£ÀÄߪÀ¼ÀÄ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ wAzÀgÀÄ wAzÀªÀÅ w£ÀÄßvÁÛgÉ w£ÀÄßvÀÛªÉ wAzÀgÀÄ w£ÀÄߪÀŪÀÅ CxÀðgÀÆ¥À QæAiÀiÁ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ «zsÀåxÀðPÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£ÁxÀðPÀ ¤µÉÃzsÁxÀðPÀ w£ÀÄᦐ w£ÉÆßÃt wAzÉãÀÄ wAzÉêÀÅ w£ÉߣÀÄ w£ÉߪÀÅ w£ÀÄß w¤ßj wA¢ÃvÀÄ wA¢Ãj w£Éß w£Àßj w£Àß° w£Àß° w£Àß° wAzÁ£ÀÄ wAzÁ¼ÀÄ wA¢ÃvÀÄ w£ÀߣÀÄ w£Àß¼ÀÄ w£ÀßzÀÄ w£Àß° w£Àß° w£Àß° wAzÁgÀÄ wAzÁgÀÄ wAzÁªÀÅ w£ÀßgÀÄ w£ÀßgÀÄ w£ÀߪÀÅ «zsÀåxÀðPÀ : ªÀiÁqÀ°, w£Àß°, NzÀ°. ¤µÉÃzsÁxÀðPÀ : ªÀiÁqÀ£ÀÄ, w£Àß¼ÀÄ, NzÀgÀÄ. ¸ÀA¨sÁªÀ£ÁxÀðPÀ : ªÀiÁrAiÀiÁ£ÀÄ, wAzÁ¼ÀÄ, N¢AiÀiÁgÀÄ. ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÀ ªÀÄÆ®gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß »ÃUÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ : (J) ¥ÀævÀåAiÀÄ (©) G¥À¸ÀUÀð (¹) zsÁvÀÄ (r) ¥Áæw¥À¢PÀ 2. EzÀÄ CPÀªÀÄðPÀ zsÁvÀÄ«UÉ GzÁºÀgÀuÉ : (J) w£ÀÄß (©) ªÀÄ®UÀÄ (¹) GdÄÓ (r) ©qÀÄ 3. EzÀÄ ¸ÀPÀªÀÄðPÀ zsÁvÀÄ«UÉ GzÁºÀgÀuÉ : (J) NzÀÄ (©) £ÁZÀÄ (¹) PÉÆqÀÄ (r) §zÀÄPÀÄ 4. zsÁvÀÄ, PÁ®¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀævÀåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DSÁåvÀ ¥ÀævÀåAiÀÄ ¸ÉÃjzÁUÀ DUÀĪÀ gÀÆ¥À : (J) £ÁªÀÄ¥ÀzÀ (©) QæAiÀiÁ¥ÀzÀ (¹) CªÀåAiÀÄ (r) vÀ¢ÞvÁAvÀ 5. ‘±PÀëtªÀÅ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ gÁdåzÀ¯è J­ègÀ Dd£ÀäµzÀÝ ¶ÀPÁÌUÀ¯’ F ªÁPÀåzÀ¯ègÀĪÀ «zsÀåxÀðPÀ QæAiÀiÁ¥ÀzÀ : (J) ²PÀët (©) ºÀPÁÌUÀ° (¹) ¥ÀæUÀw (r) J®ègÀ
 13. 13. 13 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 6. PÁAiÀÄðªÀÅ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀ PÁ® : (J) ¨sÀÆvÀPÁ® (©) ªÀvÀðªÀiÁ£ÀPÁ® (¹) ¨sÀ«µÀåvï PÁ® (r) ¸ÀA¢UÀÞPÁ® 7. ‘£ÉÆÃqÀÄvÁۣɒ QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÀ ¨sÀÆvÀPÁ­ gÀÆ¥À : (J) £ÉÆÃqÀ° (©) £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ (¹) £ÉÆÃqÀĪÀ£ÀÄ (r) £ÉÆÃqÀ£ÀÄ 8. ‘©üêÀĤAzÀ C£ÀߪÀÅ GtÚ­ànÖvÀÄÛ’ F ªÁPÀåªÀÅ QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÀ F ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÉÌ GzÁ¶ÀgÀuÉ (J) PÀªÀÄðt (©) PÀvÀðj (¹) ¸ÀPÀªÀÄð (r) CPÀªÀÄð ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj¸ÀA§AzsÀ ºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj 1. GdÄÓ : ¸ÀPÀªÀÄðPÀ :: §zÀÄPÀÄ : ___________ 2. ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É : ªÀiÁqÀÄ :: N¢zÀ£ÀÄ : ___________ 3. ¸ÉÃjzÀ£ÀÄ : ¨sÀÆvÀPÁ® :: ¸ÉÃgÀÄvÁÛ£É : ___________ ****** 13. vÀ¢ÞvÁAvÀUÀ¼ÀÄ vÀ¢ÞvÁAvÀ £ÁªÀÄ vÀ¢ÞvÁAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ vÀ¢ÞvÁAvÀ CªÀåAiÀÄ ¥ÀÄ°èAUÀ ¹ÛçðAUÀ §qÀvÀ£À ZÀAzÀæ£ÀAvÉ CªÀ£ÀAvÉ ªÉÆøÀUÁgÀ ªÉÆøÀUÁjÛ ¹jvÀ£À ZÀAzÀæ£ÀªÉǯï CªÀ£ÀªÉǯï PÀ£ÀßrUÀ PÀ£ÀßqÀw »jªÉÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÉÇÃ®Ä EzÀgÀªÉÇÃ®Ä §¼ÉUÁgÀ §¼ÉUÁjÛ eÁtvÀ£À PÀgÀrAiÀĪÉÇÃ¯ï £À¢AiÀĪÉÇïï PÉÆîÄPÁgÀ PÉÆîÄPÁjÛ ZɮīPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄvÀ£ÀPÀ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀvÀ£ÀPÀ ¹jªÀAvÀ ¹jªÀAvÉ PÀ¥ÀÄà ±Á¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀlÖtzÀªÀgÉUÉ ¥ÉªÉÄð EªÀ¼ÀªÀÄnÖUÉ ¸ÀÄAzÀgÀ£ÀªÀÄnÖUÉ £À£ÀUÉÆøÀÌgÀ ¨ÉQÌUÉÆøÀÌgÀ CdÄð£À£À ¸À®ÄªÁV PÀlÖqÀzÀ ¸À®ÄªÁV gÁzsÉVAvÀ CzÀQÌAvÀ ¤£ÀUÁV EzÀPÁÌV ªÀÄzÀĪÉUÉÆøÀÄUÀ PÁUÉUÉÆøÀÄUÀ ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. vÀ¢ÞvÁAvÀUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ : (J) £ÁªÀÄ¥ÀzÀ + «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ (©) £ÁªÀÄ¥ÀzÀ + vÀ¢ÞvÀ ¥ÀævÀåAiÀÄ (¹) £ÁªÀÄ¥ÀzÀ + DSÁåvÀ ¥ÀævÀåAiÀÄ (r) zsÁvÀÄ + PÀÈvï ¥ÀævÀåAiÀÄ 2. ‘eÁtvÀ£À’ ¥ÀzÀªÀÅ F vÀ¢ÞvÁAvÀ gÀÆ¥ÀPÉÌ ´ÉÃjzÉ : (J) vÀ¢ÞvÁAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ (©) vÀ¢ÞvÁAvÀ CªÀåAiÀÄ (¹) vÀ¢ÞvÁAvÀ (r) PÀÈzÀAvÀ 3. F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è vÀ¢ÞvÁAvÀ £ÁªÀÄPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ : (J) PÀ¥ÀÄà (©) ¹jªÀAvÀ (¹) ZÀAzÀæ£ÀAvÉ (r) ZɮīPÉ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj¸ÀA§AzsÀ ºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj 1. §¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀĪÀªÀ : §¼ÉUÁgÀ : : PÀÄA§ªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ : _______ 2. ¦jAiÀÄzÀgÀ ¨sÁªÀ : ¥ÉªÉÄð : : £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀgÀ ¨sÁªÀ : __________ 3. PÀ£ÀßrUÀ : vÀ¢ÝvÁAvÀ : : £À£ÀUÉÆøÀÌgÀ : _____________
 14. 14. 14 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 14. PÀÈzÀAvÀUÀ¼ÀÄ PÀÈzÀAvÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÈzÀAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÈzÀAvÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁl ªÀiÁr w£ÀÄߪÀ w£ÀÄß«PÉ wAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ £ÀqÉvÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ NrzÀ Nl Nr ***** PÀÈzÀAvÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À PÀÈzÀAvÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆvÀ PÀÈzÀAvÀUÀ¼ÀÄ ¤µÉÃzsÀ PÀÈzÀAvÀUÀ¼ÀÄ NqÀĪÀ NrzÀ NqÀzÀ ¨Á¼ÀĪÀ ¨Á½zÀ ¨Á¼ÀzÀ §gÉAiÀÄĪÀ §gÉzÀ §gÉAiÀÄzÀ ***** PÀÈzÀAvÀUÀ¼ÀÄ PÀÈzÀAvÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÈzÀAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÈzÀAvÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁl ªÀiÁr w£ÀÄߪÀ w£ÀÄß«PÉ wAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ £ÀqÉvÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ NrzÀ Nl Nr ***** PÀÈzÀAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ zsÁvÀÄ PÀÈvï ¥ÀævÀåAiÀÄ PÀÈzÀAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ NqÀÄ l Nl £ÉÆÃqÀÄ l £ÉÆÃl ¨Á¼ÀÄ «PÉ ¨Á¼ÀÄ«PÉ §gÉ «PÉ §gÉAiÀÄÄ«PÉ CAdÄ EPÉ CAfPÉ £ÀA§Ä EPÉ £ÀA©PÉ GqÀÄ UÉ GqÀÄUÉ vÉÆqÀÄ UÉ vÉÆqÀÄUÉ £ÀUÀÄ GzÀÄ £ÀUÀĪÀÅzÀÄ w£ÀÄß GzÀÄ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ ***** PÀÈzÀAvÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ zsÁvÀÄ PÀÈvï ¥ÀævÀåAiÀÄ PÀÈzÀAvÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ GtÄÚ CzÉ GtÚzÉ ªÀiÁqÀÄ CzÉ ªÀiÁqÀzÉ §gÀÄ GvÀÛ §gÀÄvÀÛ ªÀiÁqÀÄ GvÀÛ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §gÉ zÀÄ §gÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄ C°PÉÌ ºÉÆÃUÀ°PÉÌ ªÀiÁqÀÄ C°PÉÌ ªÀiÁqÀ°PÉÌ ªÀiÁqÀÄ C®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁqÀÄ C ªÀiÁqÀ ªÀiÁqÀÄ E ªÀiÁr *****
 15. 15. 15 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. zsÁvÀÄ«UÉ PÀÈvï ¥ÀævÀåAiÀÄ ¸ÉÃjzÁUÀ DUÀĪÀ gÀÆ¥À : (J) QæAiÀiÁ¥ÀzÀ (©) vÀ¢ÞvÁAvÀ (¹) PÀÈzÀAvÀ (r) ¸ÀªÀiÁ¸À 2. ‘ªÀiÁl’ J£ÀĪÀÅzÀÄ PÀÈzÀAvÀzÀ F gÀÆ¥ÀPÉÌ ´ÉÃjzÉ : (J) PÀÈzÀAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ (©) PÀÈzÀAvÁªÀåAiÀÄ (¹) ªÀvÀðªÀiÁ£À PÀÈzÀAvÀ (r) ¨sÀÆvÀPÀÈzÀAvÀ 3. ‘Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀĨÉÃqÀ – F ªÁPÀåzÀ¯è ‘ªÀiÁqÀÄvÁÛ’ ¥ÀzÀzÀ PÀÈzÀAvÀgÀÆ¥À : (J) PÀÈzÀAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ (©) PÀÈzÀAvÁªÀåAiÀÄ (¹) ¤µÉÃzsÀ PÀÈzÀAvÀ (r) ¨sÀÆvÀPÀÈzÀAvÀ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj ¸ÀA§AzsÀºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. §gÉAiÀÄĪÀ : ªÀvÀðªÀiÁ£À PÀÈzÀAvÀ :: §gÉzÀ : ___________ 2. ªÀiÁqÀ®Ä : PÀÈzÀAvÁªÀåAiÀÄ :: ªÀiÁqÀzÀ : ___________ ***** 15. CªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀzÀ, QæAiÀiÁ¥ÀzÀUÀ¼ÀAvÉ °AUÀ, ªÀZÀ£À, «¨sÀQÛUÀ½AzÀ gÀÆ¥À¨sÉÃzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ KPÀgÀÆ¥ÀªÁVgÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ‘CªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ’ J£ÀÄߪÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÁåªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁgÉÆAzÀÄ QæAiÉÄ £ÀqÉzÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀĪÀAxÀ CªÀåAiÀÄUÀ¼Éà ‘¸ÁªÀiÁ£ÁåªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ’ J£ÀÄߪÀgÀÄ. EªÀÅ ºÉZÁÑV «±ÉõÀtUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. GzÁ:- ¨ÉÃUÀ£É, ªÉÄ®èUÉ, ¸ÉÆUÀ¸ÁV, ¸ÀĪÀÄä£É vÀlÖ£É, vÀgÀĪÁAiÀÄ, ºÁUÉ, CAvÀÄ ¨ÉÃgÉ, §½PÀ, PÀÆqÀ¯É, ZÉ£ÁßV C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¤¢ðµÀÖ CxÀð«®èzÀ zsÀé¤ «±ÉõÀUÀ¼À£ÀÄß vÁ£ÀÄ Q«¬ÄAzÀ PÉýzÀAvÉ C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁr ºÉüÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ‘C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. GzÁ:- ZÀlZÀl, PÀgÀPÀgÀ, ZÀÄgÀÄZÀÄgÀÄ, zsÀUÀzsÀUÀ gÉÆAiÀÄå£É ¸ÀÄAiÀÄå£É WÀļÀÄWÀļÀÄ zÀqÀzÀqÀ ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è GAmÁUÀĪÀ PÉÆÃ¥À, ºÀµÀð, zÀÄBR, ªÉÄZÀÄÑUÉ, DPÉëÃ¥À, wgÀ¸ÁÌgÀ – EvÁå¢ ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÁUÀ CxÀð«®èzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÉÛêÉ. CAvÀºÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ‘¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. GzÁ:- CºÁ! ¨sÀ½gÉ! NºÉÆÃ! ºÉÆÃ! CB! DB! N! QæAiÀiÁxÀðPÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÄÝ ªÁPÀåzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀĪÀ CªÀåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ‘QæAiÀiÁxÀðPÀ CªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. GzÁ :- CºÀÄzÀÄ, ¸ÁPÀÄ, C®è, ºËzÀÄ, ¨ÉÃqÀ, GAlÄ EvÁå¢. ¸ÀA§AzsÁxÀðPÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÁßUÀ°Ã, ºÀ®ªÀÅ ¥ÀzÀ ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄUÀ¼À£ÁßUÀ°Ã, ªÁPÀåUÀ¼À£ÁßUÀ°Ã eÉÆÃr¸ÀĪÀAvÀºÀ CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀUÉƽ¸ÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀzÀUÀ¼Éà ‘¸ÀA§AzsÁxÀðPÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ’ GzÁ:- H, GA, ªÀÄvÀÄÛ, CxÀªÁ, DzÀÝjAzÀ, C®èzÉ, EvÁå¢. ¥ÀzÀUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉ :- gÁªÀÄ£ÀÆ ®PÀëöät£ÀÆ ¹ÃvÉAiÀÄÆ PÁrUÉ ºÉÆgÀlgÀÄ.
 16. 16. 16 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 ¥ÀzÀ ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄ eÉÆÃqÀuÉ :- CªÀ£ÀÄ §gÀĪÀÅzÀÆ ¨ÉÃqÀ; D PÉ®¸À DUÀĪÀÅzÀÆ ¨ÉÃqÀ. ªÁPÀåUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉ :- CªÀ£ÀÄ §gÀ°®è DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÆ §gÀ°®è. CªÀzsÁgÀuÁxÀðPÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¤±ÀÑAiÀiÁxÀðzÀ°ègÀĪÀ CªÀåAiÀĪÀ£ÀÄß ‘CªÀzsÁgÁuÁxÀðPÁªÀåAiÀÄ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ºÀ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß ¤±ÀÑAiÀĪÁV ºÉüÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F CªÀåAiÀĪÀ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁ:- CªÀ£ÉÃ, CzÀĪÉÃ, CªÀ¼ÉÃ, ¤Ã£Éà CªÀgÉà ¥ÀzÀUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ‘K’ JA§ CPÀëgÀªÉà CªÀzsÁgÁuÁxÀðPÁªÀåAiÀÄ. ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. £ÁªÀÄ¥ÀzÀ, QæAiÀiÁ¥ÀzÀUÀ¼ÀAvÉ °AUÀ, ªÀZÀ£À, «¨sÀQÛUÀ½AzÀ gÀÆ¥À ¨sÉÃzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ KPÀgÀÆ¥ÀªÁVgÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ£ÀÄßvÁÛgÉ : (J) ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ (©) PÀÈzÀAvÀUÀ¼ÀÄ (¹) CªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ (r) vÀ¢ÞvÁAvÀUÀ¼ÀÄ 2. D UÉÆAzÀ® PÀëtPÁ®QÌAvÀ®Ä ºÉZÁÑV ¤®è°®è. F ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ CªÀåAiÀÄ : (J) UÉÆAzÀ® (©) ºÉZÁÑV (¹) PÀëtPÁ® (r) ¤®è°®è 3. GAlÄ – EzÀÄ F CªÀåAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ : (J) ¸ÁªÀiÁ£Àå (©) C£ÀÄPÀgÀt (¹) ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ (r) QæAiÀiÁxÀðPÀ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj¸ÀA§AzsÀ ºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. zsÀUÀzsÀUÀ : C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ : : DzÀÝjAzÀ : ___________ 2. vÀlÖ£É : ¸ÁªÀiÁ£ÁåªÀåAiÀÄ : : NºÉÆà : ___________ 3. CªÀ£Éà : CªÀzsÁgÀuÁxÀðPÁªÀåAiÀÄ : : ¸ÁPÀÄ : ___________ ***** 16. ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ : - ( . ) MAzÀÄ ¥ÀÆtð QæAiÉĬÄAzÀ PÀÆrzÀ ªÁPÀåzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ¯è ‘¥ÀÆtð«gÁªÀÄ a¶Éß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À´À¨ÉÃPÀÄ. CzsÀð«gÁªÀÄ aºÉß :- ( ; ) C£ÉÃPÀ G¥ÀªÁPÀåUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÁPÀåPÉÌ C¢üãÀªÁVzÁÝUÀ G¥ÀªÁPÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÁUÀ®É­è ‘CzsÀð«gÁªÀÄ a¶Éß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À´À®ÁUÀĪÀÅzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ : vÁªÀÅ PÀrªÉÄ ªÀiÁvÀ£Ár¢ÝÃj; ºÉZÀÄÑ PÉ®¸À ªÀiÁr¢ÝÃj. C®à«gÁªÀÄ aºÉß :- ( , ) ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁUÀÆ PÀvÀÈð, PÀªÀÄð, QæAiÀiÁ ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ «°ÉòÀtUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ «°ÉòÀtªÀ£ÀÄß ©lÄÖ G½zÀªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ‘C­à«gÁªÀÄ a¶Éß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ : §mÉÖ VgÀtÂ, gÀlÄÖ, ¥É¤ì¯ï, ¨ÉAQPÀrØ vÀAiÀiÁjPÁ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ. ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ aºÉß :- ( ? ) ¥Àæ°ÁßgÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ‘¥Àæ°ÁßxÀðPÀ a¶Éß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À´À®ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ aºÉß :- ( ! ) ºÀµÀð, C±ÀÑAiÀÄð, ¸ÀAvÉÆõÀÀ, «µÁzÀ, zÀÄBR, ªÀÄÄAvÁzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ‘¨sÁªÀ´ÀÆZÀPÀ a¶Éß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À´À®ÁUÀĪÀÅzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ : CAiÉÆåà ! »ÃUÁUÀ¨ÁgÀ¢vÀÄÛ ! GzÀÞgÀt aºÉß :- ( ‚ ‚ ) M§âgÀÄ ¶ÉýzÀ ªÀiÁvÀ£Éßà AiÀÄxÁªÀvÁÛV. §gÉAiÀÄĪÁUÀ ‘GzÀÞgÀt a¶Éß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ : ‚²PÀëtªÀÅ PÉ®ªÉà d£ÀgÀ ¸ÀévÁÛUÀzÉ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ gÁdåzÀ¯è J­ègÀ Dd£Àä µzÀÞ ¶ÀPÁÌUÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.
 17. 17. 17 gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï ©. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 9448958498 ªÁPÀåªÉõÀÖ£À aºÉß :- ( ‘ ‘ ) ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ, C£Àå¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ ‘ªÁPÀåªÉòÀÖ£À a¶Éß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À´À®ÁUÀĪÀÅzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉ : PÀ£ÀßqÀzÀ¯è ‘EAVèòï’, ‘¥À³ðAiÀÄ£ï’, ‘¥ÉÆÃZÀÄðVÃ´ï ¨sÁ²ÉUÀ¼À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À´À®ÁUÀÄvÀÛzÉ. DªÀgÀt aºÉß :- ( ) MAzÀÄ ¥ÀzÀªÀ£ÉÆßà ªÁPÀåªÀ£ÉÆßà ºÉý, CzÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÉÆßà ªÁPÀåªÀ£ÉÆßà ¶ÉüÀĪÁUÀ ‘DªÀgÀt a¶Éß’AiÀÄ£ÀÄß §¼À´À®ÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉ : ¤ÃgÀ£ÀÄß «¨sÀf¹zÀgÉ DªÀÄèd£ÀPÀ (DQìdû£ï), d®d£ÀPÀ (ºÉÊqÉÆæÃdû£ï)UÀ¼ÀÄ GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. «ªÀgÀuÁvÀäPÀ aºÉß :- ( :- ) MAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ «ªÀgÀuÉ ªÀÄÄAzÉ w½¹zÀAvÉ EzÉ JAzÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀ ´ÀAzÀ¨sÀðzÀ¯è ‘«ªÀgÀuÁvÀäPÀ’a¶ÉßAiÀÄ£ÀÄß §¼À´À®ÁUÀÄvÀÛzÉ. ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. M§âgÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀ£Éßà AiÀÄxÁªÀvÁÛV §gÉAiÀÄĪÁUÀ §¼À¸ÀĪÀ ¯ÉÃR£À aºÉß : (J) «ªÀgÀuÁvÀäPÀ aºÉß (©) GzÀÞgÀt aºÉß (¹) ªÁPÀåªÉõÀÖ£À aºÉß (r) ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ aºÉß 2. §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£À »jªÉÄ K£ÀÄ – F ªÁPÀåzÀ°è EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¯ÉÃR£ÀaºÉß : (J) ¥ÀƪÀð «gÁªÀÄ (©) C®à«gÁªÀÄ (¹) ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ (r) ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj ¸ÀA§AzsÀºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. ªÁPÀåzÀ PÉÆ£ÉUÉ : ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ : : D±ÀÑAiÀÄð ¸ÀÆZÀPÀ : ___________ 2. DªÀgÀtaºÀßÉ : ( ) : : ªÁPÀåªÉõÀÖ£À aºÉß : ___________ ***** 17. ªÁPÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ 1. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀå 2. ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå (¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÁPÀå) 3. «Ä±Àæ ªÁPÀå. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀå :- MAzÀÄ ¥ÀÆtð QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀévÀAvÀæªÁVgÀĪÀ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀå’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. GzÁ:- 1. PÁgÀªÁgÀzÀ°è ªÀįÉÃjAiÀiÁ ªÁå¥ÀPÀªÁV ºÀ©âvÀÄ. 2. PÁgÀªÁgÀzÀ°è GzÉÆåÃVAiÀiÁVzÀÝ «ÃgÉñÀégÀ ¥ÁoÀPï ªÀįÉÃjAiÀiÁ¢AzÀ §¼À°zÀgÀÄ. 3. «ÃgÉñÀégÀ ¥ÁoÀPïgÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀåzÀ°è MAzÀÄ QæAiÀiÁ¥ÀzÀ ªÀiÁvÀæ«zÀÄÝ, ¸Á¥ÉÃPÀë QæAiÀiÁgÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è §gÀ§ºÀÄzÀÄ. GzÁ :- PÁgÀªÁgÀzÀ°è ªÀįÉÃjAiÀiÁ ºÀ©â, «ÃgÉñÀégÀ ¥ÁoÀPïgÀªÀgÀ DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É zÀĵÀàjuÁªÀÄ ©Ãj, CªÀgÀÄ C°èAzÀ ªÀUÁðªÀuÉ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå :- ¸ÀévÀAvÀæ ªÁPÀåUÀ¼ÁV ¤®è§®è C£ÉÃPÀ G¥ÀªÁPÀåUÀ¼ÉÆqÀ£É MAzÀÄ ¥ÀÆuÁð©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ªÁPÀåªÁVzÀÝgÉ CzÀÄ ‘¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå’ J¤¸ÀĪÀÅzÀÄ. GzÁ:- PÁgÀªÁgÀzÀ°è ªÀįÉÃjAiÀiÁ ºÀ©âvÀÄÛ DzÀÝjAzÀ «ÃgÉñÀégÀ ¥ÁoÀPïgÀªÀgÀÄ ªÀįÉÃjAiÀiÁ¢AzÀ §¼À®¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ F PÁgÀt¢AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß C°èAzÀ ªÀUÁð¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. «Ä±ÀæªÁPÀå :- MAzÀÄ CxÀªÁ C£ÉÃPÀ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÁPÀåPÉÌ C¢üãÀUÀ¼ÁVzÀÝgÉ CAxÀ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘«Ä±ÀæªÁPÀå’ J£ÀÄßvÉÛêÉ. GzÁ:- K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁr ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÁzÀgÀÆ CªÀgÀ ¤zsÁðgÀPÉÌ ©ænµï ¸ÀPÁðgÀzÀ C¥ÀàuÉ zÉÆgÉAiÀÄ°®èªÉA§ «µÀAiÀÄ w½zÁUÀ CªÀgÀÄ §ºÀĪÁV ªÀÄgÀÄVzÀgÀÄ. ***** PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj. 1. JgÀqÀÄ CxÀªÁ C£ÉÃPÀ ¸ÀévÀAvÀæ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ MmÁÖV ¸ÉÃj ¥ÀÆuÁðxÀðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ ªÁPÀåªÀÅ : (J) ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁPÀå (©) ¸ÀAAiÉÆÃfvÀªÁPÀå (¹) «Ä±ÀæªÁPÀå (r) «±ÉõÀªÁPÀå 2. ‘¥ÀæªÁ´ÀªÀÅ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¶ÉaÑ´ÀÄvÀÛzÉ’ F ªÁPÀåªÀÅ : (J) ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁPÀå (©) «Ä±ÀæªÁPÀå (¹) ¸ÀAAiÉÆÃfvÀªÁPÀå (r) «±ÉõÀªÁPÀå

×