SlideShare a Scribd company logo

Lab manual 10th

Karnataka state SSLC Lab manual.

1 of 76
Download to read offline
Class : X
Page : 1 of 76
¥ÀæAiÉÆÃUÀªÉà «eÁÕ£ÀzÀ Cr¥ÁAiÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «eÁÕ¤AiÀÄ G¹gÀÄ. AiÀiÁgÉÆà ºÉýzÀ ªÀiÁvÀ-
£ÁßUÀ°Ã, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è §gÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÁUÉà ¸ÀĪÀÄä£É «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ £ÀA§ÄªÀÅ¢®è. vÁªÀÅ ¸ÀévÀB ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr
vÀ£ÀUÉ «±Áé¸À ªÀÄÆqÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ¸ÀvÁå£ÉéõÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀÄ ‘ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ’ªÀżÀî ªÀåQÛAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ
ºÉÆÃgÁlzÀ §zÀÄPÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ‘¥ÀæAiÉÆÃUÀ’zÀ §zÀÄPÀÄ §jà «eÁÕ¤UÀ½UÉà ¹Ã«ÄvÀªÀ®è. £ÀªÀÄä gÉÊvÀgÀÄ,
PÀıÀ®PÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀÄ, ªÀÄ£É ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¥Àæw¤vÀå, ¥ÀæwPÀët, MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ
ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ £ÀªÀÄä ¢£À ¤vÀåzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉAiÀÄÄ ºÉƸÀvÀ£ÀÄß
PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVzÉ.
£ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ EzÀQÌAvÀ ©ü£ÀߪÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. C°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ CªÀPÁ±À
vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ EzÉ. EzÀÄ ²PÀëPÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ E§âjUÀÆ ¸ÀvÀå. ²PÀëPÀjUÉ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ CªÀPÁ±À E®è¢zÀÝgÉ CxÀªÁ
¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀ E®è¢zÀÝgÉ, «zÁåyðUÀ½UÉ CAvÀºÀ C£ÀĨsÀªÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ¹Üw »ÃVgÀĪÀÅzÀÄ ºËzÀÄ.
DzÀgÉ ¸ÀgÀPÁj ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÀgÀ®Æè vÀÄA¨Á ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉ
JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÉÄä®è ²PÀëtzÀ §UÉάÄgÀĪÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ; F C£ÉéõÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ
ªÀĺÀvÀézÀ §UÉÎ MwÛ ºÉüÀÄvÀÛªÉ.
PÉ®ªÀÅ wÃgÁ ºÀ½î¥ÀæzÉñÀzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À®Æè «eÁÕ£ÀzÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. EAvÀºÀ
±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÆß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. EAvÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä
¸Àé-¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀjUÉ ¸Àé®à ¸ÀºÁAiÀÄ ¹PÀÌgÀÆ, EªÀgÀÄ CzÀÄãvÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§®ègÀÄ. F ²PÀëPÀgÀµÉÖÃ
C®è¢zÀÝgÀÆ G½zÀ ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà £É¯ÉAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÉÌ
¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è CªÀjUÉ ®¨sÀå«®è. EAvÀºÀ MAzÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉà F
¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á PÉʦr.
EzÀÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ 8, 9, ºÁUÀÆ 10£Éà vÀgÀUÀwUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç, gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛç ºÁUÀÆ fêÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ
«µÀAiÀÄUÀ¼À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤dªÁzÀ ¨Á®¸ÉßûAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ F PÉʦrAiÀÄ
GzÉÝñÀ. F PÉʦrAiÀÄÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV ªÀÄUÀÄ«UÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr, «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁr, PÀAqÀÄPÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹, PÉ®ªÀÅ ¤¢ðµÀÖ ¤zsÁðgÀUÀ½UÉ §gÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆPÀÌ ªÀÄUÀÄ AiÀiÁgÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀÇ E®èzÉ
F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F PÉʦrAiÀÄ ªÀĺÀvÀé«gÀĪÀÅzÀÄ; EzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ
GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛzÉ, ¥Àæ±Éß PÉüÀÄvÀÛzÉ, K£ÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ K£Á¬ÄvÀÄ JAzÀÄ
¥Àæ²ß¸ÀÄvÀÛzÉ, PÀAqÀÄPÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÁR°¹lÖ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¹, «±Éèö¹ MAzÀÄ
¤zsÁðgÀPÉÌ §gÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
EzÀÄ vÀÄA¨Á QæAiÀiÁvÀäPÀªÁzÀ MAzÀÄ PÉʦrAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀgÁUÀªÁV
§¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß CfêÀiï ¥ÉæêÀiïfà ¥sËAqÉõÀ£ï AiÀiÁzÀVjAiÀÄ «eÁÕ£À vÀAqÀªÀÅ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ
¹zÀÞ¥Àr¹zÉ. ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ZÀað¸ÀÄvÁÛ, CªÀgÀ ¸À®ºÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ
JgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀzÀ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæzÀ C£ÀĨsÀªÀzÉÆA¢UÉ ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ «eÁÕ£À vÀAqÀPÉÌ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ PÉʦr gÀa¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÀÆ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁj ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÁªÀÅ D¨sÁjAiÀiÁVzÉÝêÉ. EzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV
ªÀÄÄ¢æ¹zÀ ‘NA ¦æAlgïì PÀ®§ÄVð’ EªÀjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ
F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ElÄÖ ªÀÄPÀ̽UÉ §¼À¸ÀĪÀ ºÁUÉ DUÀ°. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ E®èzÀ
±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸Áܦ¸À®Ä F PÉʦr ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀ°. ²PÀëPÀgÀ°è, ªÀÄPÀ̼À°è, C£Ééö¸ÀĪÀ, GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ,
¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ, ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁqÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÁÛ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄgÀÄ
£ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀ...
ªÀÄÄ£ÀÄßr
GªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¥ÉjAiÉÆÃr
ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, F±Á£Àå PÀ£ÁðlPÀ,
CfêÀiï ¥ÉæêÀiïfà ¥sËAqÉõÀ£ï.
Class : X
Page : 2 of 76
Class : X
Page : 3 of 76
¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á ¸ÀÄgÀPÀëvÉ:
¤ªÀÄä ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄQÛPÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄÄ ¤ªÀÄä ªÉÄïÉAiÉÄà ¤zsÀðjvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀæwAiÉƧ⠫zÁåyðAiÀÄÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ¸ÁªÀiÁ£Àå
w¼ÀĪÀ½PÉ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥ÀæeÉÕ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÁUÀ UÉÆAzÀ®ªÀÅAmÁzÀ°è
²PÀëPÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, EzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ºÉZÀÄÑ
¥ÀjavÀªÀ®èzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà ªÀÄÄlÖ¨ÁgÀzÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ C¨sÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß
DgÀA©ü¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ²PÀëPÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ.
F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀj¹:
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ, PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.
 gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV N¢PÉƽî.
 AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄ«PÉ w½AiÀÄzÉÃ, ²PÀëPÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃr.
 C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ JZÀÑgÀªÁVj.
 «µÀPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ PÉÊaî(UËè¸ï)UÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƽî.
 ¯ÉøÀgï QgÀtªÀÅ PÀtÂÚUÉ £ÉÃgÀªÁV ©Ã¼ÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹.
 ¤ÃªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ E£ÁߪÀÅzÉà C£ÀUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß (¥ÀĸÀÛPÀ,
¨ÁåUï, §mÉÖ, ¥À¸Àð...) ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃr.
 ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ eÁUÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß Er, ªÀÄgÀħ¼À¸À¯ÁUÀzÀ C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀÆPÀÛ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁQ.
 AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀPÀgÀt CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛ vÀ£Àß PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀzÉà EzÀÝ°è CzÀgÀ §UÉÎ ²PÀëPÀjUÉ DUÀ¯Éà w½¹.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß UÁå¸ï, «zÀÄåvï£ÀÄß Dj¹ ºÁUÀÆ QlQ,¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄZÀѨÉÃPÀÄ.
 ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß J¼ÉAiÀĨÉÃr.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÁAiÀÄð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÁAiÀÄð¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÁAiÀÄð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀzÉà K£À£ÀÆß w£ÀߨÉÃr.
 gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆ½î ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À §UÉV£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¹.
 gÁ¸ÁAiÀĤPÀ zÁæªÀPÀUÀ¼ÀÄ ZÀªÀÄðzÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀzÀAvÉ, PɼÀUÉ ZÉ®èzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹.
 ²PÀëPÀjUÉ w½¸ÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ªÁ¸À£É, gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÁUÀzÀAvÉ, MqÉAiÀÄzÀAvÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹. MqÉzÀ, G¥ÀAiÉÆÃUÀPĘ́ÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ
©£ïUÀ¼À°è ºÁQ.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è M§âgÉà ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À §UÉÎ Cj«®èzÉà CªÀÅUÀ¼À «Ä±Àæt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.
 ¥ÁzÀgÀ¸À, DªÀÄèzÀAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ²PÀëPÀjUÉ w½¸ÀzÉà ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸À¨ÉÃr, §jUÉÊ° ªÀÄÄlÖ¨ÉÃr.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è CVß±ÁªÀÄPÀ, ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÁì ¥ÉnÖUÉUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
 ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è zÁæªÀPÀªÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ »rPÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹,
 ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ºÉÆwÛPÉƼÀÄîªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CzÀjAzÀ zÀÆgÀ«r.
 §mÉÖAiÀĪÉÄÃ¯É zÁæªÀPÀUÀ¼ÀÄ, DªÀÄèUÀ¼ÀÄ, ªÀtðPÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹. ºÀjvÀªÁzÀ
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ UÀªÀÄ£À«gÀ°.
Class : X
Page : 4 of 76
Class : X
Page : 5 of 76
¥Àj«r
«µÀAiÀÄ ¥ÀÄl
¨sËvÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 07 jAzÀ 28
gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 31 jAzÀ 53
fêÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 55 jAzÀ 74
Class : X
Page : 6 of 76

Recommended

NCF, 2005 by Suparna in Kannada
NCF, 2005 by Suparna in KannadaNCF, 2005 by Suparna in Kannada
NCF, 2005 by Suparna in KannadaKarnatakaOER
 
Kannada vyakarana (sslc) 1
Kannada vyakarana (sslc) 1Kannada vyakarana (sslc) 1
Kannada vyakarana (sslc) 1KarnatakaOER
 
10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdf10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdfKarnatakaOER
 
kannada bhashe patya krama
kannada bhashe patya krama kannada bhashe patya krama
kannada bhashe patya krama KarnatakaOER
 
9th oral by MohanBio PPT
9th oral by MohanBio PPT9th oral by MohanBio PPT
9th oral by MohanBio PPTmohan bio
 
9th oral SA1 by MohanBio
9th oral SA1 by MohanBio9th oral SA1 by MohanBio
9th oral SA1 by MohanBiomohan bio
 

More Related Content

What's hot

sarojinimaheshreport
sarojinimaheshreportsarojinimaheshreport
sarojinimaheshreportvinutha moola
 
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...Kiran Shaw
 
Hr ems presentation in kannada 2
Hr ems presentation in kannada 2Hr ems presentation in kannada 2
Hr ems presentation in kannada 2Dinesh Srinivasa
 
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th pptShaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th pptKarnataka OER
 
10th class Economics 1 chapter Development
10th class Economics 1 chapter Development 10th class Economics 1 chapter Development
10th class Economics 1 chapter Development Radha Dasari
 
FAQs on PWDVA 2005, Kannada
FAQs on PWDVA 2005, KannadaFAQs on PWDVA 2005, Kannada
FAQs on PWDVA 2005, Kannadahhs36
 
Badatana mattu hasivu
Badatana mattu hasivuBadatana mattu hasivu
Badatana mattu hasivu9449592475
 
Carbon and its compounds
Carbon and its compounds Carbon and its compounds
Carbon and its compounds siraggjc
 
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ 9449592475
 
8th chapter 2 ecology.
8th chapter 2 ecology.8th chapter 2 ecology.
8th chapter 2 ecology.mohan bio
 
Lession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgLession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgKarnatakaOER
 
8th Study of Cells by mohanbio
8th Study of Cells by mohanbio8th Study of Cells by mohanbio
8th Study of Cells by mohanbiomohan bio
 

What's hot (20)

sarojinimaheshreport
sarojinimaheshreportsarojinimaheshreport
sarojinimaheshreport
 
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
 
Hr ems presentation in kannada 2
Hr ems presentation in kannada 2Hr ems presentation in kannada 2
Hr ems presentation in kannada 2
 
Mqp ss-2015-16
Mqp ss-2015-16Mqp ss-2015-16
Mqp ss-2015-16
 
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th pptShaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
 
10th class Economics 1 chapter Development
10th class Economics 1 chapter Development 10th class Economics 1 chapter Development
10th class Economics 1 chapter Development
 
Kn hijab
Kn hijabKn hijab
Kn hijab
 
Govt school
Govt schoolGovt school
Govt school
 
FAQs on PWDVA 2005, Kannada
FAQs on PWDVA 2005, KannadaFAQs on PWDVA 2005, Kannada
FAQs on PWDVA 2005, Kannada
 
Sound lesson .
Sound lesson .Sound lesson .
Sound lesson .
 
Badatana mattu hasivu
Badatana mattu hasivuBadatana mattu hasivu
Badatana mattu hasivu
 
Carbon and its compounds
Carbon and its compounds Carbon and its compounds
Carbon and its compounds
 
Adolescence
AdolescenceAdolescence
Adolescence
 
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
 
8th chapter 2 ecology.
8th chapter 2 ecology.8th chapter 2 ecology.
8th chapter 2 ecology.
 
Democracy
DemocracyDemocracy
Democracy
 
KANASINA BHARATHA Weekly
KANASINA BHARATHA WeeklyKANASINA BHARATHA Weekly
KANASINA BHARATHA Weekly
 
Lession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgLession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdg
 
8th Study of Cells by mohanbio
8th Study of Cells by mohanbio8th Study of Cells by mohanbio
8th Study of Cells by mohanbio
 
Characteristics of group work
Characteristics of group workCharacteristics of group work
Characteristics of group work
 

Similar to Lab manual 10th

Meaning of National Anthem
Meaning of National AnthemMeaning of National Anthem
Meaning of National AnthemKitti Madalli
 
Malaria press repo
Malaria press repoMalaria press repo
Malaria press reposanthosh77
 
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014bjpkarnataka
 
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...Bheemappa N
 
Chapter 1. 10th ppt by mohanbio
Chapter 1. 10th ppt by mohanbioChapter 1. 10th ppt by mohanbio
Chapter 1. 10th ppt by mohanbiomohan bio
 
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbiomohan bio
 
bharathada matha pavartakaru
bharathada matha pavartakarubharathada matha pavartakaru
bharathada matha pavartakaruMallikarjun Malli
 
Chapter 7 microbes by mohan bio
Chapter 7 microbes by mohan bioChapter 7 microbes by mohan bio
Chapter 7 microbes by mohan biomohan bio
 
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)KarnatakaOER
 
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುenvironmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುKarnataka OER
 
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...basavaraj bn
 
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.mohan bio
 
Periodic classification of elements shashikumar
Periodic classification of elements  shashikumarPeriodic classification of elements  shashikumar
Periodic classification of elements shashikumarghsykhalli
 
Flip Chart - PWDVA 2005
Flip Chart - PWDVA 2005Flip Chart - PWDVA 2005
Flip Chart - PWDVA 2005hhs36
 
Ak.rekhamsha mattu vele
Ak.rekhamsha mattu veleAk.rekhamsha mattu vele
Ak.rekhamsha mattu vele9449592475
 
8th chapter 2 ecology by mohanbio.
8th chapter 2 ecology by mohanbio.8th chapter 2 ecology by mohanbio.
8th chapter 2 ecology by mohanbio.mohan bio
 
Chapter 27 sun by mohanbio
Chapter 27 sun by mohanbioChapter 27 sun by mohanbio
Chapter 27 sun by mohanbiomohan bio
 

Similar to Lab manual 10th (19)

Meaning of National Anthem
Meaning of National AnthemMeaning of National Anthem
Meaning of National Anthem
 
Malaria press repo
Malaria press repoMalaria press repo
Malaria press repo
 
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
 
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
 
Chapter 1. 10th ppt by mohanbio
Chapter 1. 10th ppt by mohanbioChapter 1. 10th ppt by mohanbio
Chapter 1. 10th ppt by mohanbio
 
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio
 
Study of cells 8th
Study of cells 8thStudy of cells 8th
Study of cells 8th
 
bharathada matha pavartakaru
bharathada matha pavartakarubharathada matha pavartakaru
bharathada matha pavartakaru
 
faqs 1-4
faqs 1-4faqs 1-4
faqs 1-4
 
Chapter 7 microbes by mohan bio
Chapter 7 microbes by mohan bioChapter 7 microbes by mohan bio
Chapter 7 microbes by mohan bio
 
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)
 
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುenvironmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
 
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
 
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.
 
Periodic classification of elements shashikumar
Periodic classification of elements  shashikumarPeriodic classification of elements  shashikumar
Periodic classification of elements shashikumar
 
Flip Chart - PWDVA 2005
Flip Chart - PWDVA 2005Flip Chart - PWDVA 2005
Flip Chart - PWDVA 2005
 
Ak.rekhamsha mattu vele
Ak.rekhamsha mattu veleAk.rekhamsha mattu vele
Ak.rekhamsha mattu vele
 
8th chapter 2 ecology by mohanbio.
8th chapter 2 ecology by mohanbio.8th chapter 2 ecology by mohanbio.
8th chapter 2 ecology by mohanbio.
 
Chapter 27 sun by mohanbio
Chapter 27 sun by mohanbioChapter 27 sun by mohanbio
Chapter 27 sun by mohanbio
 

More from KarnatakaOER

Anuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyAnuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyKarnatakaOER
 
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019KarnatakaOER
 
Introduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsIntroduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsKarnatakaOER
 
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 20182. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018KarnatakaOER
 
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1KarnatakaOER
 
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperEjipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperKarnatakaOER
 
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised finalKarnatakaOER
 
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperKarnatakaOER
 
Free and open source software benefits
Free and open source software benefitsFree and open source software benefits
Free and open source software benefitsKarnatakaOER
 
Ubuntu software benefits
Ubuntu software benefitsUbuntu software benefits
Ubuntu software benefitsKarnatakaOER
 
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaSTEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaKarnatakaOER
 
ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)KarnatakaOER
 
Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016KarnatakaOER
 
10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paperKarnatakaOER
 
social science question paper
social science question papersocial science question paper
social science question paperKarnatakaOER
 
New ss ranker digest
New ss ranker digestNew ss ranker digest
New ss ranker digestKarnatakaOER
 
Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016KarnatakaOER
 

More from KarnatakaOER (20)

Anuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyAnuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture story
 
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 
Introduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsIntroduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schools
 
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 20182. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
 
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
 
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperEjipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
 
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
 
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
 
Free and open source software benefits
Free and open source software benefitsFree and open source software benefits
Free and open source software benefits
 
Ubuntu software benefits
Ubuntu software benefitsUbuntu software benefits
Ubuntu software benefits
 
Lab manual 9th
Lab manual 9thLab manual 9th
Lab manual 9th
 
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaSTEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
 
ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)
 
Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016
 
10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper
 
social science question paper
social science question papersocial science question paper
social science question paper
 
10 ss prepratory
10 ss prepratory10 ss prepratory
10 ss prepratory
 
Mcq question paer
Mcq question paerMcq question paer
Mcq question paer
 
New ss ranker digest
New ss ranker digestNew ss ranker digest
New ss ranker digest
 
Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016
 

Recently uploaded

觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx .
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx         .觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx         .
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx .N老師
 
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案inthehousematt2
 
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版逸 張
 
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheoryゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheoryssusere0a682
 
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版逸 張
 
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdfA Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdfOH TEIK BIN
 
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2ivy7890
 

Recently uploaded (12)

觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx .
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx         .觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx         .
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx .
 
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
 
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
 
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
 
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
 
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
 
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
 
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheoryゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
 
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
 
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
 
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdfA Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
 
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
 

Lab manual 10th

 • 1. Class : X Page : 1 of 76 ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÉà «eÁÕ£ÀzÀ Cr¥ÁAiÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «eÁÕ¤AiÀÄ G¹gÀÄ. AiÀiÁgÉÆà ºÉýzÀ ªÀiÁvÀ- £ÁßUÀ°Ã, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è §gÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÁUÉà ¸ÀĪÀÄä£É «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ £ÀA§ÄªÀÅ¢®è. vÁªÀÅ ¸ÀévÀB ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr vÀ£ÀUÉ «±Áé¸À ªÀÄÆqÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ¸ÀvÁå£ÉéõÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀÄ ‘ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ’ªÀżÀî ªÀåQÛAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ºÉÆÃgÁlzÀ §zÀÄPÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ‘¥ÀæAiÉÆÃUÀ’zÀ §zÀÄPÀÄ §jà «eÁÕ¤UÀ½UÉà ¹Ã«ÄvÀªÀ®è. £ÀªÀÄä gÉÊvÀgÀÄ, PÀıÀ®PÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀÄ, ªÀÄ£É ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¥Àæw¤vÀå, ¥ÀæwPÀët, MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ £ÀªÀÄä ¢£À ¤vÀåzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉAiÀÄÄ ºÉƸÀvÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVzÉ. £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ EzÀQÌAvÀ ©ü£ÀߪÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. C°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ CªÀPÁ±À vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ EzÉ. EzÀÄ ²PÀëPÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ E§âjUÀÆ ¸ÀvÀå. ²PÀëPÀjUÉ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ CªÀPÁ±À E®è¢zÀÝgÉ CxÀªÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀ E®è¢zÀÝgÉ, «zÁåyðUÀ½UÉ CAvÀºÀ C£ÀĨsÀªÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ¹Üw »ÃVgÀĪÀÅzÀÄ ºËzÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀgÀPÁj ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÀgÀ®Æè vÀÄA¨Á ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉ JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÉÄä®è ²PÀëtzÀ §UÉάÄgÀĪÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ; F C£ÉéõÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ §UÉÎ MwÛ ºÉüÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ wÃgÁ ºÀ½î¥ÀæzÉñÀzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À®Æè «eÁÕ£ÀzÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. EAvÀºÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÆß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. EAvÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä ¸Àé-¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀjUÉ ¸Àé®à ¸ÀºÁAiÀÄ ¹PÀÌgÀÆ, EªÀgÀÄ CzÀÄãvÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§®ègÀÄ. F ²PÀëPÀgÀµÉÖà C®è¢zÀÝgÀÆ G½zÀ ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà £É¯ÉAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è CªÀjUÉ ®¨sÀå«®è. EAvÀºÀ MAzÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉà F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á PÉʦr. EzÀÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ 8, 9, ºÁUÀÆ 10£Éà vÀgÀUÀwUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç, gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛç ºÁUÀÆ fêÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤dªÁzÀ ¨Á®¸ÉßûAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ F PÉʦrAiÀÄ GzÉÝñÀ. F PÉʦrAiÀÄÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV ªÀÄUÀÄ«UÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr, «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁr, PÀAqÀÄPÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, PÉ®ªÀÅ ¤¢ðµÀÖ ¤zsÁðgÀUÀ½UÉ §gÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆPÀÌ ªÀÄUÀÄ AiÀiÁgÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀÇ E®èzÉ F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F PÉʦrAiÀÄ ªÀĺÀvÀé«gÀĪÀÅzÀÄ; EzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛzÉ, ¥Àæ±Éß PÉüÀÄvÀÛzÉ, K£ÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ K£Á¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÀÛzÉ, PÀAqÀÄPÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÁR°¹lÖ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¹, «±Éèö¹ MAzÀÄ ¤zsÁðgÀPÉÌ §gÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ vÀÄA¨Á QæAiÀiÁvÀäPÀªÁzÀ MAzÀÄ PÉʦrAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀgÁUÀªÁV §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß CfêÀiï ¥ÉæêÀiïfà ¥sËAqÉõÀ£ï AiÀiÁzÀVjAiÀÄ «eÁÕ£À vÀAqÀªÀÅ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ¹zÀÞ¥Àr¹zÉ. ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ZÀað¸ÀÄvÁÛ, CªÀgÀ ¸À®ºÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀzÀ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæzÀ C£ÀĨsÀªÀzÉÆA¢UÉ ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ «eÁÕ£À vÀAqÀPÉÌ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ PÉʦr gÀa¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÀÆ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁj ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÁªÀÅ D¨sÁjAiÀiÁVzÉÝêÉ. EzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV ªÀÄÄ¢æ¹zÀ ‘NA ¦æAlgïì PÀ®§ÄVð’ EªÀjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ElÄÖ ªÀÄPÀ̽UÉ §¼À¸ÀĪÀ ºÁUÉ DUÀ°. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ E®èzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸Áܦ¸À®Ä F PÉʦr ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀ°. ²PÀëPÀgÀ°è, ªÀÄPÀ̼À°è, C£Ééö¸ÀĪÀ, GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ, ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁqÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÁÛ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀ... ªÀÄÄ£ÀÄßr GªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¥ÉjAiÉÆÃr ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, F±Á£Àå PÀ£ÁðlPÀ, CfêÀiï ¥ÉæêÀiïfà ¥sËAqÉõÀ£ï.
 • 2. Class : X Page : 2 of 76
 • 3. Class : X Page : 3 of 76 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á ¸ÀÄgÀPÀëvÉ: ¤ªÀÄä ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄQÛPÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄÄ ¤ªÀÄä ªÉÄïÉAiÉÄà ¤zsÀðjvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwAiÉƧ⠫zÁåyðAiÀÄÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ¸ÁªÀiÁ£Àå w¼ÀĪÀ½PÉ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥ÀæeÉÕ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÁUÀ UÉÆAzÀ®ªÀÅAmÁzÀ°è ²PÀëPÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, EzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ºÉZÀÄÑ ¥ÀjavÀªÀ®èzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà ªÀÄÄlÖ¨ÁgÀzÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ C¨sÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ²PÀëPÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ. F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀj¹:  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ, PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.  gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV N¢PÉƽî.  AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄ«PÉ w½AiÀÄzÉÃ, ²PÀëPÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃr.  C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ JZÀÑgÀªÁVj.  «µÀPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ PÉÊaî(UËè¸ï)UÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƽî.  ¯ÉøÀgï QgÀtªÀÅ PÀtÂÚUÉ £ÉÃgÀªÁV ©Ã¼ÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹.  ¤ÃªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ E£ÁߪÀÅzÉà C£ÀUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß (¥ÀĸÀÛPÀ, ¨ÁåUï, §mÉÖ, ¥À¸Àð...) ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃr.  ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ eÁUÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß Er, ªÀÄgÀħ¼À¸À¯ÁUÀzÀ C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁQ.  AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀPÀgÀt CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛ vÀ£Àß PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀzÉà EzÀÝ°è CzÀgÀ §UÉÎ ²PÀëPÀjUÉ DUÀ¯Éà w½¹.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß UÁå¸ï, «zÀÄåvï£ÀÄß Dj¹ ºÁUÀÆ QlQ,¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄZÀѨÉÃPÀÄ.  ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß J¼ÉAiÀĨÉÃr.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÁAiÀÄð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÁAiÀÄð¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÁAiÀÄð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀzÉà K£À£ÀÆß w£ÀߨÉÃr.  gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆ½î ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À §UÉV£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¹.  gÁ¸ÁAiÀĤPÀ zÁæªÀPÀUÀ¼ÀÄ ZÀªÀÄðzÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀzÀAvÉ, PɼÀUÉ ZÉ®èzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹.  ²PÀëPÀjUÉ w½¸ÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ªÁ¸À£É, gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÁUÀzÀAvÉ, MqÉAiÀÄzÀAvÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹. MqÉzÀ, G¥ÀAiÉÆÃUÀPĘ́ÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ©£ïUÀ¼À°è ºÁQ.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è M§âgÉà ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À §UÉÎ Cj«®èzÉà CªÀÅUÀ¼À «Ä±Àæt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.  ¥ÁzÀgÀ¸À, DªÀÄèzÀAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ²PÀëPÀjUÉ w½¸ÀzÉà ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸À¨ÉÃr, §jUÉÊ° ªÀÄÄlÖ¨ÉÃr.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è CVß±ÁªÀÄPÀ, ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÁì ¥ÉnÖUÉUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.  ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è zÁæªÀPÀªÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ »rPÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹,  ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ºÉÆwÛPÉƼÀÄîªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CzÀjAzÀ zÀÆgÀ«r.  §mÉÖAiÀĪÉÄÃ¯É zÁæªÀPÀUÀ¼ÀÄ, DªÀÄèUÀ¼ÀÄ, ªÀtðPÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹. ºÀjvÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ UÀªÀÄ£À«gÀ°.
 • 4. Class : X Page : 4 of 76
 • 5. Class : X Page : 5 of 76 ¥Àj«r «µÀAiÀÄ ¥ÀÄl ¨sËvÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 07 jAzÀ 28 gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 31 jAzÀ 53 fêÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 55 jAzÀ 74
 • 6. Class : X Page : 6 of 76
 • 7. Class : X Page : 7 of 76 ¨sËvÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ 1. ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀĪÁUÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÀtUÀ¼ÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ «£À: ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÀtUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ DUÀzÀÄ. 2. ±À§Ý ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. 3. qÁ¥Àègï ¥ÀjuÁªÀÄ 4. ¥sÁågÀqÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ («zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ) 5. ¥sÉè«ÄAUÀ £À JqÀUÉÊ ¤AiÀĪÀÄ 6. qÉÊ£ÀªÉÆÃ( «zÀÄåvï d£ÀPÀ ) 7. «zÀÄåvï ªÉÆÃlgï(r.¹) 8. qÉÊAiÉÆÃqï£À ¥ÀjZÀAiÀÄ. 9. mÁæ¤ì¸ÀÖgï ¥ÀjZÀAiÀÄ 10. C¤®UÀ¼ÀÄ Cw ºÉZÀÄÑ ¸ÀA¦ÃqÀ£ÉUÉƼÀUÁUÀÄvÀÛªÉ 11. ZÁ®ìð£À ¤AiÀĪÀÄ. 12. ¨ÁAiÀÄè£À ¤AiÀĪÀÄ
 • 8. Class : X Page : 8 of 76
 • 9. Class : X Page : 9 of 76 WÀlPÀ: ZÀ®£ÉAiÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ CªÀ¢ü:30¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀĪÁUÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÀtUÀ¼ÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ «£À: ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÀtUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ DUÀzÀÄ. GzÉÝñÀ: ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀĪÁUÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÀtUÀ¼ÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ «£À: ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÀtUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ DUÀzÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÁVzÉ. ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄwð¹j 1. CUÀ®ªÁzÀ UÁf£À ¥ÁvÉæ ( ) 2. aPÀÌ gÀ§âgï ©jqÉ ( ) ZÀlĪÀnPÉ : 1. MAzÀÄ CUÀ®ªÁzÀ UÁf£À ¥ÁvÉæAiÀÄ°è ¤zsÁ£ÀªÁV ¤ÃgÀÄ ºÁQ, ªÀÄÆgÀÄ ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ ©gÀqÉAiÀÄ ZÀÆgÀ£ÀÄß vÉð©lÄÖ ©gÀqÉAiÀÄ ZÀ®£É UÀªÀĤ¹. C) ©gÀqÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀÄwÛzÉ. D) ©gÀqÉ ¤±ÀÑ®ªÁVzÉ. 2. FUÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÉëÆèsÉUÉƽ¹(PÀ®ÄQ) ©gÀqÉAiÀÄ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹. C) ©gÀqÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀÄwÛzÉ D) ©gÀqÉ ªÉÄîPÀÆÌ PɼÀPÀÆÌ ZÀ°¸ÀÄwÛzÉ. 3. ¥ÀÄ£À: ªÀiÁr £ÉÆÃr ©gÀqÉAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. C) ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀÄwÛ®è D) ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. 4. ºÁUÉ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä PÉʬÄAzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀ°Q¢ÝgÁ, CAzÀgÉ ¤ªÀÄä PÉÊAiÀÄ ¸ÁßAiÀÄÄ ±ÀQÛAiÀÄÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß C¯ÉUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è ZÀ° ¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. C) ºËzÀÄ D) E®è 5. ©gÀqÉ ZÀ°¸ÀÄwÛ®è DzÀgÀÆ £ÁªÀÅ ºÁQzÀ ¸ÁßAiÀÄÄ ±ÀQÛAiÀÄÄ ¤Ãj£À C¯ÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. C) ºËzÀÄ D) E®è 6. ªÉÄð£À CA±ÀUÀ½AzÀ ¤ªÀÄUÉ w½zÀħgÀĪÀ ¥ÀjPÀ®à£É. C) ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è(¤ÃgÀÄ) vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸Àj¸ÀĪÁUÀ ±ÀQÛAiÀĪÀUÁðªÀuÉ DUÀĪÀÅzÉà «£ÀºÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÀtUÀ¼À(gÀ§âgï) ªÀUÁðªÀuÉ DUÀzÀÄ. D) ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è(¤ÃgÀÄ) vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ PÀt(gÀ§âgï)UÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. 7. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆr§gÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÁªÀªÀÅ.?
 • 10. Class : X Page : 10 of 76 CzsÁåAiÀÄ: ±À§Ý CªÀ¢ü: 60 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ±À§Ý ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. GzÉÝñÀ: ¤ªÁðvÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ±À§Ý ¥Àæ¸ÁgÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è, JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¸ÀÆZÀ£É: F ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è ¸ÀÆfAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ JZÀÑjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1. PÉƤPÀ¯ï ¥sÁè¸ïÌ 2. gÀ§âgï ©gÀqÉ 3. ±À§ÝzÀ DPÀgÀ (©Ã¥Àgï) 4. zÉÆqÀØzÁzÀ EAeÉPÀë£ï lÆå¨ï ¸ÀÆfAiÉÆA¢UÉ (100 «Ä.°Ã.£À 2) 5. gÀ§âgï lÆå¨ï 6. UÁf£À ¨ÉAmï lÆå¨ï 7. ±ÀĵÀÌ PÉÆñÀ 8. §PÉmï 9. WÀAmÉ 10. JªÀi﹯ï 2. F PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ avÀæzÀAvÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹, JªÀiï ¹Ã®£ÀÄß CAn¹zÀ £ÀAvÀgÀ 5 ¤«ÄµÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ.
 • 11. Class : X Page : 11 of 76 3. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ PÉƤPÀ¯ï ¥sÁè¸ïÌ£ÀÀ°è K£ÀÄ DªÀj¹PÉÆArzÉ? 1. UÁ½ 2. ¤ÃgÀÄ 4. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ±À§ÝzÀ DPÀgÀPÉÌ ±ÀĵÀÌPÉÆñÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃr¹, ±À§Ý ºÉÆgÀqÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀĤ¹. 1.PÉƤPÀ¯ï ¥sÁè¸ÀÌöªÀÄÆ®PÀ ±À§Ý PÉý §gÀĪÀÅzÀÄ. 2. PÉƤPÀ¯ï ¥sÁè¸ÀÌ ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁªÀ ±À§ÝªÀÅ PÉý §gÀĪÀÅ¢®è. 5. FUÀ ¸ÀÆfAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ EAeÉPÀë£À gÀ§âgï lÆå¨ïUÉ ZÀÄaÑ, EAeÉPÀë£ï E£ÉÆßAzÀÄ vÀÄ¢ (¦¸ÀÖ£ï), J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉƤPÀ¯ï ¥sÁè¸À̤AzÀ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ vÉUɬÄj. FUÀ DPÀgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀqÀĪÀÀ ±À§Ý, 1. UÁ½AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀAvÉ QëÃt¸ÀÄvÀÛzÉ. 2. UÁ½AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀAvÉ QëÃt¸ÀĪÀÅ¢®è. 6. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ §½PÀ ±À§Ý QëÃt¸À®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 1. ¥sÁè¸ÀÌ£À°è UÁ½AiÀÄ PÉÆgÀvÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ 2.¥sÁè¸ÀÌ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁUÀĪÀÅ¢®è. 7. ¥sÁè¸ÀÌ£À°è UÁ½AiÀÄ PÉÆgÀvÉ GAmÁzÁUÀ K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ? 1. ¤ªÁðvÀ ¥ÀæzÉñÀ GAmÁV ±À§Ý ¥Àæ¸ÁgÀUÉƼÀî®Ä ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÉÆgÀvÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. 2. ¤ªÁðvÀ ¥ÀæzÉñÀ GAmÁV ±À§Ý ¥Àæ¸ÁgÀUÉƼÀî®Ä ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÉÆgÀvÉ GAmÁUÀĪÀÅ¢®è. 8. ±À§Ý GAmÁUÀ®Ä ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ C£ÀÄPÀÆ®vÉ EzÀÝgÉ K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ? 1. ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÀtUÀ¼ÀÄ PÀA¦¹zÁUÀ ±À§Ý GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. 2.ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÀtUÀ¼ÀÄ PÀA¦¹zÁUÀ ±À§Ý GAmÁUÀĪÀÅ¢®è. 9. ±À§Ý ¥Àæ¸ÁgÀUÉƼÀî®Ä ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. F ªÁPÀå 1. ¸Àj. 2. vÀ¥ÀÄà 10. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ¤ÃªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¤tðAiÀĪÉãÀÄ? 1. UÁ½AiÀÄÄ MAzÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ±À§ÝªÀÅ UÁ½AiÀÄ°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 2. UÁ½AiÀÄÄ AiÀiÁªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀÅ¢®è. 11. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ §PÉmï£À°è vÀÄ¢AiÀĪÀgÉUÉ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©. PÉÆnÖgÀĪÀ WÀAmÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãj£À°è Ej¹. eÉÆÃgÁV ¨Áj¹. ¤ªÀÄä UɼÉAiÀĤUÉ ¤Ãj£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è Q«¬Äj¹, ±À§ÝªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV D°¸À®Ä ºÉý.¤ªÀÄä UɼÉAiÀĤUÉ DzÀ C£ÀĨsÀªÀªÉãÀÄ? 1. ±À§ÝªÀÅ PÉý §gÀĪÀÅzÀÄ. 2. ±À§ÝªÀÅ PÉý §gÀĪÀÅ¢®è. 12. ¤ÃgÀÄ zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ.ºÁUÁzÀgÉ, zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ±À§ÝªÀÅ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. F ªÁPÀå 1.¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà 13. zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ±À§Ý ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÀÛªÉ. F ªÁPÀå 1. ¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà 14. PÀnÖUÉ/¯ÉÆúÀzÀ ªÉÄÃf£À MAzÀÄ §¢UÉ ¤ÃªÀÅ ¤°è, E£ÉÆßAzÀÄ §¢UÉ ¤ªÀÄä ¸ÉßûvÀ¤UÉ ¤°è¹. FUÀ ¤ÃªÀÅ ªÉÄÃf£À vÀÄ¢UÉ ¤ªÀÄä PÉÊUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §qɬÄj,±À§ÝªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹.¤ªÀÄä ¸ÉßûvÀ¤UÉ ªÉÄÃf£À E£ÉÆßAzÀÄ §¢UÉ ªÉÄÃf£À ªÉÄÃ¯É Q« Ej¹, ±À§ÝªÀ£ÀÄß D°¸À®Ä ºÉý. ¤ªÀÄä ¸ÉßûvÀ¤UÉ DzÀ C£ÀĨsÀªÀªÉãÀÄ? 1. ±À§ÝªÀÅ PÉý§gÀĪÀÅzÀÄ. 2. ±À§ÝªÀÅ PÉý§gÀĪÀÅ¢®è. 15. ªÉÄÃf£À ªÉÄð£À ¨sÁUÀªÀÅ WÀ£À ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ DVzÉ. ºÁUÁzÀgÉ WÀ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è ±À§ÝªÀÅ ¥Àæ¸ÁgÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. F ªÁPÀå, 1. ¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà 16. WÀ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ±À§Ý ¥Àæ¸ÀgÀtPÉÌ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÀÛªÉ. F ªÁPÀå, 1.¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà 17. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 12. Class : X Page : 12 of 76 CzsÁåAiÀÄ: ±À§Ý dUÀvÀÄÛ. CªÀ¢ü: 30 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: qÁ¥Àègï ¥ÀjuÁªÀÄ. GzÉÝñÀ: ±À§ÝzÀ DPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÃPÀëPÀgÀ £ÀqÀÄ«£À ¸Á¥ÉÃPÀë ZÀ®£É EzÀÝ°è ±À§ÝzÀ DªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆÃjPÉAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉAiÉÄA§ÄªÀzÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 1. PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è eÉÆÃr¹gÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. F PɼÀUÉ ¥ÀnÖªÀiÁr. C. ±À§ÝzÀ DPÀgÀ. D. ±ÀĵÀÌPÉÆñÀ. E. zÁgÀ. 2. PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß zÁgÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ JgÀqÀÄ PÀA§UÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è NgÉAiÀiÁV PÀnÖj, ªÉÆzÀ®£É PÀA§zÀ ºÀwÛgÀ M§â£À£ÀÄß, JgÀqÀ£Éà PÀA§zÀ ºÀwÛgÀ M§â£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÀA§UÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è M§â£À£ÀÄß ¤°è¹ PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ±À§Ý ªÀiÁqÀÄvÁÛ MAzÀÄ PÀA§¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÀA§zÀ PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr. 3. ªÉÆzÀ®£É PÀA§zÀ §½ ¤AwgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß F PɼÀV£À DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. ±À§ÝzÀ DPÀgÀ zÀÆgÀ ¸ÀjzÀAvÉ ±À§Ý PÉý¸ÀĪÀÅzÀÄ QëÃt¹zÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. D. ±À§ÝzÀ DPÀgÀ zÀÆgÀ ¸ÀjzÀAvÉ ±À§Ý PÉý¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è. 4. JgÀqÀÆ PÀA§UÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤AwgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß F DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. C. ±À§ÝzÀ DPÀgÀ F ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸À«Äæ¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ ±À§ÝªÀÅ ºÉZÁÑzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ±À§ÝzÀ DPÀgÀ FvÀ£À£ÀÄß zÁn zÀÆgÀ ºÉÆÃzÀAvÉ ±À§ÝªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. D. ±À§ÝzÀ DPÀgÀ F ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸À«Äæ¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ ªÀÄvÀÄÛ FvÀ¤AzÀ ±À§ÝzÀ DPÀgÀ zÀÆgÀ ¸ÀjzÀAvÉ AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁ¸ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. 5. JgÀqÀ£Éà PÀA§zÀ §½ ¤AwgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß F DAiÉÄ̬ÄAzÀ §gɬÄj. C. ±À§ÝzÀ DPÀgÀ F ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸À«Äæ¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ ±À§ÝªÀÅ ºÉZÁÑV PÉý¹zÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. D. AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. 6. ªÉÄð£À «ÃPÀëuÉAiÀÄ°è «ÃPÀëPÀjUÉ ±À§ÝªÀÅ PÉý¸ÀĪÀÅzÀgÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. C. ±À§ÝzÀ DPÀgÀªÀÅ ¹ÜgÀªÁVzÁÝUÀ §gÀÄvÀÛzÉ. D. ±À§ÝzÀ DPÀgÀªÀÅ ZÀ°¸ÀÄwÛzÁÝUÀ §gÀÄvÀÛzÉ. 7. DgÀA©üPÀ «ÃPÀëPÀ¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖAvÉ,±À§ÝªÀÅ QëÃt¹zÀAvÉ PÉý¹zÀgÉ CzÀPÉÌ PÁgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DAiÉÄ̪ÀiÁrj. C. ±À§Ý vÀgÀAUÀUÀ¼À ¸ÀA¦qÀ£É¬ÄAzÀ ±À§Ý ºÉZÁÑzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. D. ±À§Ý vÀgÀAUÀUÀ¼À «PÀ¸À£ÀzÀ PÁgÀt CAvÀgÀ ºÉZÁÑV ±À§Ý QëÃt¹zÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • 13. Class : X Page : 13 of 76 8. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉUÀ½AzÀ MAzÉà ±À§ÝzÀ DPÀgÀ«zÀÄÝ CzÀÄ ºÉÆgÀ¥Àr¸ÀĪÀ ±À§ÝzÀ vÀgÀAUÀUÀ¼À DªÀÈwÛAiÀÄÄ MAzÉà DVzÀÝgÀÆ «ÃPÀëPÀjUÉ ±À§Ý vÀgÀAUÀUÀ¼À DªÀÈwÛAiÀÄ°è ªÀåvÁå¸ÀªÁzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ PÀAqÀÄ PÉƼÀÄîªÀ CA±À. C. «ÃPÀëPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±À§ÝzÀ DPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸Á¥ÉÃPÀë ZÀ®£É EzÁÝUÀ ±À§ÝzÀ DªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆÃjPÉAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ D. «ÃPÀëPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±À§ÝzÀ DPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸Á¥ÉÃPÀë ZÀ®£É E®è¢zÁÝUÀ ±À§ÝzÀ DªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆÃjPÉAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. 9. ±À§ÝzÀ DPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÃPÀëPÀgÀ £ÀqÀÄ«£À ¸Á¥ÉÃPÀë ZÀ®£É EzÀÝ°è ±À§ÝzÀ DªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆÃjPÉAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà 10. F ªÉÄð£À GvÀÛgÀ ¸Àj EzÀÝ°è F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÀ «eÁÕ¤AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj. 11. qÁ¥Àègï ¥ÀjuÁªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ¤ªÀÄUÉ DzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj. 1. 2. 12. ¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ qÁ¥ÀègÀ£À ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß §gɬÄj. 13. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÁªÀªÀÅ?
 • 14. Class : X Page : 14 of 76 CzsÁåAiÀÄ: «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ ¥ÉæÃgÀu.É CªÀ¢ü: 30 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ¥sÁågÀqÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ. GzÉÝñÀ: ¥sÁågÀqÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß C¨sÀ幸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁågÀqÉAiÀÄ «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. 1. gÀnÖ£À PÉƼÀªÉ 2. zÀAqÀ DAiÀĸÁÌAvÀ 3. ªÁºÀPÀ vÀAw 4. UÁå®é£ÉÆëÄÃlgï 2. ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ½AzÀ UÁå®é£ÉÆà «ÄÃlgï ªÁºÀPÀ vÀAw ºÁUÀÆ ±ÀĵÀÌ PÉÆñÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî. ±ÀĵÀÌ PÉÆñÀzÀ JgÀqÀÆ zsÀÄæªÀUÀ¼À£ÀÄß UÁå®é£ÉÆà «ÄÃlj£À JgÀqÀÆ zsÀÄæªÀUÀ½UÉ ªÁºÀPÀ vÀAwAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ eÉÆÃr¹. »ÃUÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÁå®é£ÉÆà «ÄÃlj£À°è GAmÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀV£À DAiÉÄÌUÀ½AzÀ ¸ÀÆa¹. 1. UÁå®é£ÉÆà «ÄÃlj£À ¸ÀÆZÀPÀ ¥À®èlUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 2. UÁå®é£ÉÆà «ÄÃlj£À ¸ÀÆZÀPÀ ¥À®èlUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 3. ªÉÄð£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è UÁå®é£ÉÆà «ÄÃlj£À ¸ÀÆZÀPÀzÀ ¸ÁÜ£À ¥À®èl K£À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ? 1. ªÀÄAqÀ®zÀ°è ºÀjAiÀÄĪÀ «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀ. 2. PÁAvÀ PÉëÃvÀæ. 4. PÉÆnÖgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ½AzÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀÄvÀÄÛUÀ½gÀĪÀ vÀAwAiÀÄ PÉƼÀªÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁå®é£ÉÆà «ÄÃljUÉ eÉÆÃr¹. DUÀ GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀV£À DAiÉÄÌUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¹. 1. ¸ÀÆZÀPÀªÀÅ ¸ÁÜ£À ¥À®èlUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 2. ¸ÀÆZÀPÀªÀÅ ¸ÁÜ£À ¥À®èlUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 5. ªÉÄð£À PÉƼÀªÉAiÀÄ°è MAzÀÄ zÀAqÀPÁAvÀªÀ£ÀÄß Ej¹ UÁå®é£ÉÆà «ÄÃlj£À ¸ÀÆZÀPÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ UÀªÀĤ¹. 6. FUÀ, ªÉÄð£À ªÁºÀPÀ vÀAwAiÀÄ PÉƼÀªÉAiÀÄ£ÀÄß zÀAqÀPÁAvÀ ¸À»vÀ C®ÄUÁr¹ UÁå®é£ÉÆà «ÄÃlj£À ¸ÀÆZÀPÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. 7. zÀAqÀPÁAvÀªÀ£ÀÄß Ej¹zÀ ªÁºÀPÀ vÀAwAiÀÄ PÉƼÀªÉAiÀÄ£ÀÄß C®ÄUÁr¹zÁUÀ UÁå®é£ÉÆà «ÄÃlj£À ¸ÀÆZÀPÀ ¸ÁÜ£À ¥À®èlUÉÆAqÀgÉ ªÀÄAqÀ®zÀ°è CzÀÄ PɼÀV£À AiÀiÁªÀ CA±ÀUÀ¼À EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ? 1. ªÀÄAqÀ®zÀ°è ºÀjAiÀÄĪÀ «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀ. 2. zÀAqÀPÁAvÀzÀ PÁAvÀPÉëÃvÀæ. 8. ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀÄvÀÄÛUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÁºÀPÀ vÀAwAiÀÄ PÉƼÀªÉUÀ¼À£ÀÄß UÁå®é£ÉÆà «ÄÃljUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ D vÀAwAiÀÄ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼À°è zÀAqÀPÁAvÀªÀ£ÀÄß Ej¹ ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgÁªÀwð¹. ¥Àæwà ªÁºÀPÀ ¸ÀÄgÀĽAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹zÁUÀ UÁå®é£ÉÆà «ÄÃlgï ¸ÀÆZÀPÀ ¥À®èlUÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ PɼÀV£À ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖAvÀ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¥ÀÆwðUÉƽ¹. 1. PÀrªÉÄ ¸ÀÄvÀÄÛUÀ½gÀĪÀ ªÁºÀPÀ vÀAwAiÀÄ PÉƼÀªÉAiÀÄ£ÀÄß UÁå®é£ÉÆà «ÄÃljUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ CzÀgÀ ¸ÀÆZÀPÀªÀÅ………………………………………………………¸ÁÜ£À ¥À®èlUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. (ºÉZÀÄÑ, ªÀÄzsÀåªÀÄ, PÀrªÉÄ). 2. ªÀÄzsÀåªÀÄ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀÄvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÁºÀPÀ vÀAwAiÀÄ ¸ÀÄgÀĽAiÀÄ£ÀÄß UÁå®é£ÉÆà «ÄÃljUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ CzÀgÀ ¸ÀÆZÀPÀªÀÅ………………………………………………………¸ÁÜ£À ¥À®èlUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. (ºÉZÀÄÑ, ªÀÄzsÀåªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt, PÀrªÉÄ). 3. ºÉZÀÄÑ ¸ÀÄvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÁºÀPÀ vÀAwAiÀÄ PÉƼÀªÉAiÀÄ£ÀÄß UÁå®é£ÉÆà «ÄÃlgïUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ CzÀgÀ ¸ÀÆZÀPÀªÀÅ…………………………………………………………………………¸ÁÜ£À ¥À®èlUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. (ºÉZÀÄÑ, ªÀÄzsÀåªÀÄ, PÀrªÉÄ).
 • 15. Class : X Page : 15 of 76 9. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½AzÀ ¤ÃªÀÅ PÀ°vÀAvÉ PɼÀV£À ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ ¸Àj, vÀ¥ÀÄà ¤zsÀðj¹. C. ªÁºÀPÀ vÀAwAiÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉaÑzÁUÀ ªÁºÀPÀzÀ°è GAmÁUÀĪÀ ¥ÉæÃjvÀ «zÀÄåvï ZÁ®PÀ §® («zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀ) ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. 10. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß, ºÉZÀÄÑ ¸ÀÄvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ zÀAqÀPÁAvÀ ºÉÆA¢zÀ PÉƼÀªÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ºÁUÀÆ ªÉÃUÀªÁV C®ÄUÁr¸ÀÄvÀÛ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀwð¹, UÁå®é£ÉÆà «ÄÃlj£À ¸ÀÆZÀPÀzÀ ¸ÁÜ£À ¥À®èlUÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¤ÃªÀÅ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß PɼÀV£À DAiÉÄÌUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¹. 1. ¤zsÁ£ÀªÁV zÀAqÀPÁAvÀªÀÅ ZÀ°¹zÁUÀ ¸ÁÜ£À ¥À®èl ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. 2. ªÉÃUÀªÁV zÀAqÀPÁAvÀªÀÅ ZÀ°¹zÁUÀ ¸ÁÜ£À ¥À®èl ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. 11. ¸ÀÄgÀĽUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ PÁAvÀ PÉëÃvÀæzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ zÀgÀ ºÉaÑzÁUÀ ¥ÉæÃjvÀ «zÀÄåvï ZÁ®PÀ §® ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ F ªÁPÀå, 1. ¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà 12. MlÆÖ F ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½AzÀ ¥sÁågÀqÉAiÀÄÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÉÄÃ/vÀ¥Éàà ¤zsÀðj¹. 13. ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥sÁågÀqÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄÝ §gɬÄj. 14. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁr §gɬÄj.
 • 16. Class : X Page : 16 of 76 CzsÁåAiÀÄ: «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ ¥ÉæÃgÀu.É CªÀ¢ü: 30 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ¥sÉè«ÄAUÀ £À JqÀUÉÊ ¤AiÀĪÀÄ GzÉÝñÀ: ¥sÉè«ÄAUÀ £À JqÀUÉÊ ¤AiÀĪÀĪÀÅ w½¸ÀĪÀ “«zÀÄåvÀ ¥ÀæªÁºÀzÀ ¢PÀÄÌ”, “PÁAvÀ PÉëÃvÀæzÀ ¢PÀÄÌ” ºÁUÀÆ “AiÀiÁAwæPÀ §®ªÀÅ ªÁºÀPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀwð¸ÀĪÀ ¢PÀÄÌ” UÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ ªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀzÀÄ. «zÀÄåvï ±ÀQÛAiÀÄÄ AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛAiÀiÁV ªÀiÁ¥ÀðqÀĪÀzÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. 1. ¸ÁÖöåAqï 2. PÀÄzÀÄgÉ ¯Á¼À DAiÀĸÁÌAvÀ 3. ªÁºÀPÀ vÀAw 4. ±ÀĵÀÌ PÉÆñÀ 5. C®Æå«Ä¤AiÀĪÀiï vÀAw. 2. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è C®Æå«Ä¤AiÀĪÀiï ªÁºÀPÀ vÀAwAiÀÄÄ PÁAvÀzÀ GvÀÛgÀ zsÀÄæªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀQët zsÀÄæªÀ UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ §gÀĪÀAvÉ PÁAvÀªÀ£ÀÄß Er. ªÁºÀPÀzÀ ªÉÄÃ¯É GAmÁzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ w½¹. 1. ªÁºÀPÀªÀÅ PÁAvÀ¢AzÀ DPÀµÀðuÉ CxÀªÁ «PÀµÀðuÉ ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ 2. ªÁºÀPÀªÀÅ PÁAvÀ¢AzÀ DPÀµÀðuÉ CxÀªÁ «PÀµÀðuÉ ºÉÆAzÀĪÀÅ¢®è. 3. ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è EgÀĪÀ «zÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĵÀÌ PÉÆñÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ «zÀÄåvï ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹. FUÀ C®Æå«Ä¤AiÀÄA ªÁºÀPÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. £ÀqÉzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ w½¹. 1. ªÁºÀPÀªÀÅ PÁAvÀ¢AzÀ DPÀµÀðuÉ CxÀªÁ «PÀµÀðuÉ ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ 2. ªÁºÀPÀªÀÅ PÁAvÀ¢AzÀ DPÀµÀðuÉ CxÀªÁ «PÀµÀðuÉ ºÉÆAzÀĪÀ¢®è. 4. ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è C®Æå«Ä¤AiÀÄA ªÁºÀPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ «zÀÄåvï ºÀjzÁUÀ CzÀÄ MAzÀÄ PÁAvÀzÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ PÁAvÀzÀ PÉëÃvÀæzÀ°è AiÀiÁAwæPÀ £ÀÆPÀÄ §®(DPÀµÀðuÉ/«PÀµÀðuÉ) CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ. F ªÁPÀå 1. ¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà. 5. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¸ÀgÀ¼ÀÄ ZÀ°¸ÀĪÀ ¢PÀÌ£ÀÄß, PÁAvÀPÉëÃvÀæzÀ ¢PÀÌ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀzÀ ¢PÀÌ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥sÉè«ÄAUÀ£À JqÀUÉÊ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹. 6. ±ÀĵÀÌ PÉÆñÀzÀ zsÀÄæªÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀð vÀAwAiÀÄ£ÀÄß CzÀ®Ä §zÀ®Ä ªÀiÁr «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀzÀ ¢PÀÌ£ÀÄß §zÀ°¹. ¥ÀÄ£ÀB ¥sÉè«ÄAUÀ£À JqÀUÉÊ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹.
 • 17. Class : X Page : 17 of 76 7. PÁAvÀzÀ zsÀÄæªÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀ®Ä §zÀ®Ä ªÀiÁr PÁAvÀ PÉëÃvÀæzÀ ¢PÀÌ£ÀÄß §zÀ°¹. ¥ÀÄ£ÀB ¥sÉè«ÄAUÀ£À JqÀUÉÊ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹. 8. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½AzÀ ¤ÃªÀÅ PÀ°vÀAvÉ ¥sÉè«ÄAUÀ£À JqÀUÉÊ ¤AiÀĪÀÄ 1. ºËzÀÄ 2. E®è. 9. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è ±ÀĵÀÌ PÉÆñÀ¢AzÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ «zÀÄåvï ±ÀQÛAiÀÄÄ ªÁºÀPÀªÀÅ ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ «zÀÄåvï ±ÀQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ ±ÀQÛAiÀiÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉÆArvÀÄ? 1. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ±ÀQÛ 2. ¨ÉÊfPÀ ±ÀQÛ 3. ±ÁR ±ÀQÛ 4. AiÀiÁAwæPÀ (ZÀ®£À) ±ÀQÛ 10. «zÀÄåvï ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 11. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ.
 • 18. Class : X Page : 18 of 76 CzsÁåAiÀÄ: «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ ¥ÉæÃgÀu.É CªÀ¢ü: 20 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: qÉÊ£ÀªÉÆà («zÀÄåvï d£ÀPÀ) GzÉÝñÀ:qÉÊ£ÀªÉÆà ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀå¹¹,CzÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÁAiÀÄðªÉÊRjAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. 1. qÉÊ£ÀªÉÆà ¨Áålj 2. J°«Ä£ÉÃlgï 12ªÉÇïïÖ. 2. qÉÊ£ÀªÉÆà ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ¤ÃªÀÅ UÀªÀĤ¹zÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PɼÀV£À ¥ÀnÖAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¹. 1. E£ÀÄì¯ÉÃmï ªÀiÁrzÀ vÀAwAiÀÄ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼ÀÄ. 2. CAiÀĸÁÌAvÀUÀ¼ÀÄ. 3. ¨ÁºÀå «zÀÄåvï ªÀÄAqÀ® 4. «zÀÄåvï ¢Ã¥À 5. ¸ÀA¥ÀPÀð PÀÄAZÀUÀ¼ÀÄ. 6. J.¹ ªÀÄvÀÄÛ r.¹ ¹éZï. 7. wgÀÄUÀÄ zÀAqÀ 8. wgÀÄUÀÄ ZÀPÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯ïÖ. 3. J.¹ ªÀÄvÀÄÛ r.¹ ¹éZï £ÀÄß J.¹ AiÀÄ PÀqÉUÉ CzÀÄ«Ä. wgÀÄUÀÄ ZÀPÀæzÀ »rAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ZÀPÀæªÀ£ÀÄß wgÀÄV¹. DUÀ J.¹ AiÀÄ PÀqÉ EgÀĪÀ «zÀÄåvï ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ PɼÀV£À DAiÉÄÌUÀ½AzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀÝ£ÀÄß Dj¹ §gɬÄj. 1. ¢Ã¥ÀªÀÅ GjAiÀÄÄvÀÛzÉ. 2. ¢Ã¥ÀªÀÅ GjAiÀÄĪÀÅ¢®è. 4. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¹éZï £ÀÄß r.¹ PÀqÉUÉ CzÀÄ«Ä ¥ÀÄ£ÀgÁªÀwð¹. DUÀ r.¹ PÀqÉ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. 1. ¢Ã¥ÀªÀÅ GjAiÀÄÄvÀÛzÉ. 2. ¢Ã¥ÀªÀÅ GjAiÀÄĪÀÅ¢®è. 5. ZÀPÀæzÀ »rAiÀÄ£ÀÄß wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ ¤ÃªÀÅ §¼À¹zÀ ±ÀQÛ 1. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ±ÀQÛ 2. ¨ÉÊfPÀ ±ÀQÛ 3. ±ÁR ±ÀQÛ 4. AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛ 6. J.¹. ªÀÄvÀÄÛ r.¹ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ GjAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ ±ÀQÛ 1. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ±ÀQÛ 2. ¨ÉÊfPÀ ±ÀQÛ 3. ±ÁR ±ÀQÛ 4. «zÀÄåvï ±ÀQÛ. 7. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è ZÀPÀæªÀ£ÀÄß wgÀÄV¹zÁUÀ ªÁºÀPÀ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼ÀÄ wgÀÄUÀÄvÀÛªÉ. PÁAvÀUÀ¼ÀÄ ¤±ÀÑ® ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÀ ªÁºÀPÀ ¸ÀÄgÀĽUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁAvÀPÉëÃvÀæªÀÅ 1. §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ 2. §zÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. 8. §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÁAvÀ PÉëÃvÀæ ªÁºÀPÀ ¸ÀÄgÀĽAiÀÄ°è K£À£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 1. ±ÁR ¥ÀæªÁºÀ 2. ¥ÉæÃjvÀ «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀ. 9. “qÉÊ£ÀªÉÆÃ, «zÀÄåvïPÁAwÃAiÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ vÀvÀéªÀ£ÀÄß §¼À¹AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß «zÀÄåvï ±ÀQÛAiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£À” 1. ¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà 10. qÉÊ£ÀªÉÆà «±ÉõÀªÁV J°è §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ? 11. ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ qÉÊ£ÀªÉÆà ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß(¥sÉè«ÄAUÀ£À §®UÉÊ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß) DAiÀÄÄÝ §gɬÄj. 12. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ.
 • 19. Class : X Page : 19 of 76 CzsÁåAiÀÄ: «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ ¥ÉæÃgÀu.É CªÀ¢ü: 20 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: «zÀÄåvï ªÉÆÃlgï (r.¹) GzÉÝñÀ: r.¹. ªÉÆÃmÁgï £À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CzÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÁAiÀÄðªÉÊRjAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. 1. ªÉÆÃlgï 2. ±ÀĵÀÌ PÉÆñÀ. 2. ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ r.¹ ªÉÆÃmÁgï £À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àjòð¹ CzÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PɼÀV£À ¥ÀnÖAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¹ 1. E£ÀÄì¯ÉÃmï ªÀiÁrzÀ vÀAwAiÀÄ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼ÀÄ. 2. «zÀÄåvïCAiÀĸÁÌAvÀ. 3. ¨ÁºÀå «zÀÄåvï ªÀÄAqÀ® 4. ¸ÀA¥ÀPÀð PÀÄAZÀUÀ¼ÀÄ. 5. wgÀÄUÀÄ zÀAqÀ. 3. ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ r.¹ ªÉÆÃmÁgï £À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß r.¹ «zÀÄåvï DPÀgÀPÉÌ eÉÆÃr¹. DUÀ ªÁºÀPÀ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼À°è K£ÀÄ ¥ÀæªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ. 4. ªÉÆÃmÁj£À vÀ¼ÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ©âtzÀ zÀAqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀPÀ ¸ÀÄgÀĽAiÀÄ°è «zÀÄåvï ¥ÀæªÀ»¹zÁUÀ PÀ©âtzÀ zÀAqÀªÀÅ PÁAvÀªÁV ªÀiÁ¥ÁðqÁUÀÄvÀÛzÉ. 1. ¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà. 5. wgÀÄUÀÄ zÀAqÀzÀ ªÉÄðgÀĪÀ ªÁºÀPÀ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼ÀÄ PÁAvÀPÉëÃvÀæzÀ°èzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è «zÀÄåvï ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ. 1. ºËzÀÄ 2. E®è 6. F ªÁºÀPÀ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼ÀÄ PɼÀV£À AiÀiÁªÀ §®ªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÀÛªÉ 1. «zÀÄåvï ZÁ®PÀ §® 2. AiÀiÁAwæPÀ §® 7. wgÀÄUÀÄ zÀAqÀzÀ ªÉÄðgÀĪÀ ªÁºÀPÀ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼ÀÄ AiÀiÁAwæPÀ §® C£ÀĨsÀ«¹zÀgÉ CªÀÅ ZÀ°¸À¨ÉÃPÀ®èªÉ.? 1. ºËzÀÄ 2. E®è 8. ªÉÆÃmÁjUÉ r.¹ «zÀÄåvï DPÀgÀ eÉÆÃr¹ ªÁºÀPÀ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé®à zÀ©âzÁUÀ K£ÁUÀÄwÛzÉ.? 1. ªÁºÀPÀ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀ wgÀÄUÀÄwÛªÉ. 2. ªÁºÀPÀ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼ÀÄ ¤±ÀÑ® ¹ÜwAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. 9. ªÉÆÃmÁgï: “ «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀ ªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ªÁºÀPÀªÀÅ PÁAvÀPÉëÃvÀæzÀ°è AiÀiÁAwæPÀ §®ªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ vÀvÀézÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É «zÀÄåvï ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛAiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£À” 1. ºËzÀÄ 2. C®è. 10. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ.
 • 20. Class : X Page : 20 of 76 CzsÁåAiÀÄ: E¯ÉPÁÖç¤PÀì CªÀ¢ü:90 ¤«ÄµÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: qÉÊAiÉÆÃqï ¥ÀjZÀAiÀÄ GzÉÝñÀ: qÉÊAiÉÆÃqï£À ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÀßqÉ M®ÄªÉÄ ªÀåwjPÀÛ M®ÄªÉÄAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉÆüÀÄîªÀgÀÄ. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀV£À ¥ÀnÖAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¹. 1. qÉÊAiÉÆÃqï ( ) 2. ªÀÄ°Ö«ÄÃlgï ( ) ZÀlĪÀnPÉ 1: 1. ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ aPÀÌ qÉÊAiÉÆÃqï£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹. ¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è F jÃwAiÀÄ avÀæ«zÉAiÀiÁ? C) E®è D) EzÉ 2. ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ aPÀÌ qÉÊAiÉÆÃqï£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹ CzÀgÀ ªÉÄð£À aPÀÌ ¥ÀnÖAiÀÄ §tÚªÀÅ C) ©½ §tÚ /PÀ¥ÀÄà D) ¤Ã° §tÚ 3. F PɼÀV£À JgÀqÀÄ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆð¹ £ÉÆÃr, FUÀ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrzÀ qÉÊAiÉÆÃqï zsÀÄæªÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹. C)©½/PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÀnÖ IÄt zsÀÄæªÀ(PÁåxÉÆqï) D) ©½/PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÀnÖ zsÀ£À zsÀÄæªÀ(D£ÉÆÃqï) 4. FUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢£À qÉÊAiÉÆÃqï£À°è p ªÀÄvÀÄÛ n UÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî. C) ©½/PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÀnÖ p jÃw ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ n jÃw D) ©½/PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÀnÖ n jÃw ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ p jÃw. 5. FUÀ ªÀÄ°Ö«ÄÃlgÀ vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀgÀ°è qÉÊAiÉÆqï aºÉßUÉ wgÀÄV¹ ¸Émï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÁAiÀÄgï IÄt zsÀÄæªÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÁAiÀÄgï zsÀ£À zsÀÄæªÀ DzÀgÉ F JgÀqÀÄ ªÁAiÀÄgïUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrzÀ qÉÊAiÉÆÃqï£À zsÀ£À zsÀÄæªÀPÉÌ IÄt ªÁAiÀÄgï£ÀÄß(PÀ¥ÀÄà), qÉÊAiÉÆÃqï£À IÄt zsÀÄæªÀPÉÌ zsÀ£À ªÁAiÀÄgï£ÀÄß(PÉA¥ÀÄ) eÉÆÃr¹ ªÀÄ°Ö«ÄÃlgÀ£À ¥ÀgÀzÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ C) ¥ÀgÀzÉAiÀÄ°è «zÀÄåvï ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. D) AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛ®è 6. F ªÉÄð£À eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ°è «zÀÄåvï ºÀjAiÀÄÄwÛ®èªÁzÀgÉ ,EzÀ£ÀÄß JAvÀºÀ M®ÄªÉÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ ?¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî. C) ªÀÄÄ£ÀßqÉ M®ÄªÉÄ D) ªÀåwjPÀÛ M®ÄªÉÄ 7. ªÀåwjPÀÛ M®ÄªÉÄ GAmÁUÀ®Ä PÁgÀt ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî. C) C¢üPÀ gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß MqÀÄØvÀÛzÉ D) PÀrªÉÄ gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß MqÀÄØvÀÛzÉ 8. F ªÉÄð£À eÉÆÃqÀuÉAiÀÄAvÉ zsÀȪÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¹ zsÀ£À (PÉA¥ÀÄ) ªÁAiÀÄgÀ£ÀÄß qÉÊAiÉÆÃqï£À zsÀ£À zsÀÄæªÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ IÄt (PÀ¥ÀÄà) ªÁAiÀÄgï£ÀÄß qÉÊAiÉÆÃqÀ£À IÄt zsÀÄæªÀPÀÆÌ eÉÆÃr¹ ªÀÄ°Ö«ÄÃlgÀ£À ¥ÀgÀzÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. C) ¥ÀgÀzÉAiÀÄ°è «zÀÄåvï ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. D) AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛ®è
 • 21. Class : X Page : 21 of 76 9. «zÀÄåvï ºÀjAiÀÄĪÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ, JAzÀgÉ EzÀÄ JAvÀºÀ M®ÄªÉÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî. C) ªÀÄÄ£ÀßqÉ M®ÄªÉÄ D) ªÀåwjPÀÛ M®ÄªÉÄ 10. ªÀÄÄ£ÀßqÉ M®ÄªÉÄGAmÁUÀ®Ä PÁgÀt C) C¢üPÀ gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß MqÀÄØvÀÛzÉ D) PÀrªÉÄ gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß MqÀÄØvÀÛzÉ 11. ªÉÄð£À PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 5 ªÀÄvÀÄÛ 8 UÀªÀĤ¹zÁUÀ qÉÊAiÉÆÃqï£À KPÀªÀÄÄR PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ (MAzÉà ¢ QÌ£À PÀqÉUÉ «zÀÄåvï ¥ÀæªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ) C) ºËzÀÄ D) E®è. 12. ºÁUÁzÀgÉ qÉÊAiÉÆÃqï£À G¥ÀAiÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî. 13. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj.
 • 22. Class : X Page : 22 of 76 CzsÁåAiÀÄ: E¯ÉPÁÖç¤PÀì CªÀ¢ü:90 ¤«ÄµÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: mÁæ¤ì¸ÀÖgï ¥ÀjZÀAiÀÄ. GzÉÝñÀ: mÁæ¤ì¸ÀÖgï£À ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸À®Ä ¸ÀªÀÄxÀðgÁUÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀV£À ¥ÀnÖAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¹. 1. mÁæ¤ì¸ÀÖgïUÀ¼ÀÄ ( ) 2,,ªÀÄ°Ö«ÄÃlgï ( ) ZÀlĪÀnPÉ 1: 1. ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ aPÀÌ mÁæ¤ì¸ÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹. ¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è F jÃwAiÀÄ avÀæ«zÉAiÀiÁ? C) E®è D) EzÉ 2. ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ aPÀÌ mÁæ¤ì¸ÀÖgï£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹ ,¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°ègÀĪÀ mÁæ¤ì¸ÀÖgï ªÀÄAqÀ® ¸ÀAPÉÃvÀPÉÌ ºÉÆð¹ £ÉÆÃrzÁUÀ. C) DzsÁgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°èzÉ DzÀgÉ GvÀìdðPÀ,¸ÀAUÁæºÀPÀ UÉÆvÁÛUÀÄwÛ®è D) ¸ÀAUÁæºÀPÀ ªÀÄzsÀåzÀ°èzÉ DzÀgÉ GvÀìdðPÀ, DzsÁgÀ UÉÆvÁÛUÀÄwÛ®è. 3. FUÀ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ mÁæ¤ì¸ÀÖgï pnp CxÀªÁ npn JAzÀÄ w½AiÉÆÃt. ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ªÀÄ°Ö«ÄÃlgÀ£ÀÄ qÉÊAiÉÆÃqÀ ¸ÀAPÉÃvÀ«gÀĪÀÀ CAaUÉ wgÀÄV¹PÉÆ½î £ÀAvÀgÀ PÀ¥ÀÄà ªÁAiÀÄgï(IÄt zsÀÄæªÀ) ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ ªÁAiÀÄgï(zsÀ£À zsÀÄæªÀ)UÀ¼À£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è ¥É¤ß£À jÃw »rzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæ¤ì¸ÀÖgÀ£À ªÀÄzsÀåzÀ vÀÄ¢UÉ zsÀ£À ªÁAiÀÄgÀ£ÀÄß(PÉA¥ÀÄ) »r¬Äj E£ÉÆßAzÀÄ zsÀ£À ªÁAiÀÄgÀ£ÀÄß(PÀ¥ÀÄà) G½zÉgÀqÀÄ vÀÄ¢UÀ½UÉ MAzÉÆAzÁV »rzÀÄ ªÀÄ°Ö«ÄÃlgÀ ¥ÀgÀzÉ UÀªÀĤ¹. JgÀqÀÄ ¨É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj C) ªÉÇïÉÖd vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÉ( ¨É¯É £ÀA§gÀ) -------ªÀÄvÀÄÛ ------ D) AiÀiÁªÀ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÆß vÉÆÃj¸ÀÄwÛ®è. 4. ªÀÄ°Ö«ÄÃlgÀ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝgÉÃ, mÁæ¤ì¸ÀÖgï£À ªÀÄzsÀåzÀ vÀÄ¢UÉ zsÀ£À ªÁAiÀÄjzÉ (P) ,E£ÉßgÀqÀÄ vÀÄ¢UÀ¼ÀÄ IÄt ªÁAiÀÄgÀÄ (N) eÉÆÃr¹zÉ. CAzÀgÉ F mÁæ¤ì¸ÀÖgï C) pnp mÁæ¤ì¸ÀÖgï D) npn mÁæ¤ì¸ÀÖgï. 5. ªÉÄð£À QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß mÁæ¤ì¸ÀÖgÀ£ÀÄß §¼À¹, PÀ¥ÀÄà ªÁAiÀÄgï(IÄt zsÀÄæªÀ) ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ ªÁAiÀÄgï(zsÀ£À zsÀÄæªÀ)UÀ¼À£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è ¥É¤ß£À jÃw »rzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæ¤ì¸ÀÖgÀ£À ªÀÄzsÀåzÀ vÀÄ¢UÉ IÄt ªÁAiÀÄgÀ£ÀÄ (PÀ¥ÀÄà) »r¬Äj E£ÉÆßAzÀÄ zsÀ£À ªÁAiÀÄgÀ£ÀÄß (PÉA¥ÀÄ) G½zÉgÀqÀÄ vÀÄ¢UÀ½UÉ MAzÉÆAzÁV »rzÀÄ ªÀÄ°Ö«ÄÃlgÀ£À ¸ÀÆZÀPÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. JgÀqÀÄ ¨É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj C) ------ ªÀÄvÀÄÛ ------ ªÉÇïÉÖÃdUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÉ. D) AiÀiÁªÀ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛ®è.
 • 23. Class : X Page : 23 of 76 6. ªÀÄ°Ö«ÄÃlgÀ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝgÉ, mÁæ¤ì¸ÀÖgï£À ªÀÄzsÀåzÀ vÀÄ¢UÉ IÄt ªÁAiÀÄjzÉ (N) ,E£ÉßgÀqÀÄ vÀÄ¢UÀ¼ÀÄ zsÀ£À ªÁAiÀÄgÀÄ (P) eÉÆÃr¹zÉ. CAzÀgÉ F mÁæ¤ì¸ÀÖgï C) pnp mÁæ¤ì¸ÀÖgï D) npn mÁæ¤ì¸ÀÖgï. 7. mÁæ¤ì¸ÀÖgï AiÀiÁªÀÅzÀÄ JAzÀÄ w½zÁUÀ £ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ¼À°è£À GvÀìdðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÁæºÀPÀ AiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ UÀÄwð¸ÉÆÃt, ¥Àæ±Éß 3 ªÀÄvÀÄÛ 5£ÀÄß UÀªÀĤ¹, ¥ÀÄ£À: ªÀiÁr £ÉÆÃr, C°è JgÀqÀÄ ªÉÇïÉÖÃd ¨É¯ÉUÀ½ªÉ MAzÀÄ PÀrªÉÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Àé®à ºÉZÀÄÑ C) E®è D) ºËzÀÄ 8. mÁæ¤ì¸ÀÖgïÀ£À ªÀÄzsÀåzÀ vÀÄ¢¬ÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ ªÉÇïÉÖÃd vÉÆÃj¹zÉ CAzÀgÉ C°è ºÉaÑ£À «zÀÄåzÁªÉñÀªÀÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀÄvÀÛzÉ, F vÀÄ¢AiÀÄÄ----- .(¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî) C) ¸ÀAUÁæºÀPÀ D) GvÀìdðPÀ. 9. mÁæ¤ì¸ÀÖgÀ£À ªÀÄzsÀåzÀ vÀÄ¢¬ÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ°è PÀrªÉÄ ªÉÇïÉÖÃd vÉÆÃj¹zÉ CAzÀgÉ C°è ºÉaÑ£À «zÀÄåzÁªÉñÀªÀÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀÄvÀÛzÉ, F vÀÄ¢AiÀÄÄ----- .(¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî) C) ¸ÀAUÁæºÀPÀ D) GvÀìdðPÀ. 10. ¤ªÀÄUÉ w½zÀ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ mÁæ¤ì¸ÀÖgïUÀ¼ÀÀ ªÀÄAqÀ® ¸ÀAPÉÃvÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj. 11. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj.
 • 24. Class : X Page : 24 of 76 CzsÁåAiÀÄ: C¤®UÀ¼À ªÀvÀð£É CªÀ¢ü: 30¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: C¤®UÀ¼ÀÄ Cw ºÉZÀÄÑ ¸ÀA¦ÃqÀ£ÉUÉƼÀUÁUÀÄvÀÛªÉ. GzÉÝñÀ: C¤®UÀ¼ÀÄ WÀ£À ªÀÄvÀÄÛ zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÁUÀ Cw ºÉZÀÄÑ ¸ÀA¦ÃqÀ£ÉUÉƼÀUÁUÀÄvÀÛªÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. 1. 3 EAeÉPÀë£ïUÀ¼ÀÄ. 10 «Ä.°Ã 2. aPÀÌ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ 3. ¤ÃgÀÄ 2. ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä F PɼÀV£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹. 3. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ 3 EAeÉPÀë£ïUÀ¼À°è 1gÀ°è 10«Ä.°Ã ªÀgÉUÉ aPÀÌ PÀ®Äè-(EAeÉPÀë£ï C), E£ÉÆßAzÀgÀ°è 10«Ä.°Ã ¤ÃgÀÄ (EAeÉPÀë£ï §) vÀÄA©j ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀgÀ°è (EAeÉPÀë£ï PÀ) K£À£ÀÄß vÀÄA§¢j. 4. EAeÉPÀë£ï PÀ £À°è K£ÀÄ DªÀj¹PÉÆArzÉ. 5. ªÀÄÆgÀÄ EAeÉPÀë£ïUÀ¼À ¦¸ÀÖ£ï£ÀÄß 10«Ä.°ÃUÉ Ej¹, PÀæªÀĪÁV C, § ªÀÄvÀÄÛ PÀ UÀ¼À ¦¸ÀÖ£ï£ÀÄß MwÛj, AiÀiÁªÀ ¦¸ÀÖ£ï ºÉZÀÄÑ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ? 1. UÁ½ vÀÄA©zÀ ¦¸ÀÖ£ï PÀ 2. PÀ®Äè vÀÄA©zÀ ¦¸ÀÖ£ï C 3. ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ ¦¸ÀÖ£ï § 6. UÁ½, EvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀA¦ÃqÀ£ÉUÉƼÀUÁUÀÄvÀÛzÉ. 1. ¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà avÀæ.1 avÀæ.2
 • 25. Class : X Page : 25 of 76 7. UÁ½ zÀæªÀåzÀ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ? 8. EvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ zÀæªÀåzÀ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ? 1. zÀæªÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤® 2. WÀ£À ªÀÄvÀÄÛ zÀæªÀ. 9. WÀ£À, zÀæªÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤®UÀ¼À°è AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛ ºÉZÀÄÑ ¸ÀA¦ÃqÀ£É ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ? 10. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 1. 2.
 • 26. Class : X Page : 26 of 76 CzsÁåAiÀÄ: C¤®UÀ¼À ªÀvÀð£É CªÀ¢ü: 30¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ZÁ®ìð£À ¤AiÀĪÀÄ. GzÉÝñÀ: ¹ÜgÀ MvÀÛqÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ gÁ²AiÀÄ C¤®zÀ UÁvÀæªÀÅ CzÀgÀ ¤gÀ¥ÉÃPÀë vÁ¥ÀPÉÌ £ÉÃgÀ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1. UÁf£À ©ÃPÀgï (1000 «Ä.°Ã) 2. ¤ÃgÀÄ 100 «Ä.°Ã 3. ¯ÉÆúÀzÀ vÀAwAiÀÄ dgÀr 4. §®Æ£ÀÄ 4 5. 3 ¥ÁzÀUÀ¼À ¸ÁÖöåAqï (mÁæAiÀiï ¥Áqï ¸ÁÖöåAqï) 6. ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt 7. ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥À 8.ªÀÄAdÄUÀqÉØ 2. ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ F PɼÀV£À avÀæªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹j. 3. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ §®Æ£ÀUÀ¼À£ÀÄß H¢, UÁ½ ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ©VAiÀiÁV CªÀÅUÀ¼À ¨Á¬ÄAiÀi£ÀÄß PÀnÖj. ©ÃPÀgÀ£À°è ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî. 3 ¥ÁzÀUÀ¼À ¸ÁÖöåAqï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî, CzÀgÀ PɼÀUÉ ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß Ej¹, ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV eÉÆÃr¹. 3 ¥ÁzÀUÀ¼À ¸ÁÖöåAqï ªÉÄÃ¯É ¯ÉÆúÀzÀ vÀAwAiÀÄ dgÀrAiÀÄ£ÀÄß Ej¹. ¯ÉÆúÀzÀ dgÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©ÃPÀgÀ£ÀÄß Ej¹. E£ÉÆßAzÀÄ ©ÃPÀgÀ£À°è ªÀÄAdÄUÀqÉØAiÀÄ£ÀÄß Ej¹. 4. FUÀ ¤ÃjgÀĪÀ ©ÃPÀgÀ£ÀÄß ¯ÉÆúÀzÀ dgÀr ªÉÄÃ¯É Ej¹. ¤ÃgÀ£ÀÄß 10 ¤«ÄµÀUÀ¼À PÁ® PÁ¬Ä¹. ¤ÃgÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¹zÀ £ÀAvÀgÀ (ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß Dj¹.) 1. ¤Ãj£À vÁ¥ÀzÀ°è ºÉZÀѼÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. 2. ¤Ãj£À vÁ¥ÀzÀ°è AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. 5. FUÀ §®Æ£À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî, CzÀgÀ UÁvÀæªÀ£ÀÄß «ÃQë¹. §®Æ£À£ÀÄß PÁ¬Ä¹zÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É Ej¹. §®Æ¤£À UÁvÀæªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. 6. §®Æ¤£À UÁvÀæzÀ°è ªÀåvÁå¸ÀªÁUÀ®Ä PÁgÀt 1. CzÀ£ÀÄß ©¹ ¤Ãj£À°è Ej¹zÀ, PÁgÀt CzÀÄ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. 2. AiÀiÁªÀ PÁgÀtªÀÅ E®è. 7. GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ §®Æ¤£À°è GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁªÀªÀÅ? 1. vÁ¥ÀzÀ ºÉZÀѼÀ¢AzÀ §®Æ¤£À°ègÀĪÀ UÁ½(C¤®ªÀÅ) «PÁ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ. 2. vÁ¥ÀzÀ ºÉZÀѼÀ¢AzÀ §®Æ¤£À°ègÀĪÀ UÁ½(C¤®ªÀÅ) «PÁ¸ÀªÁUÀ°®è. 8. C¤®zÀ UÁvÀæªÀÅ vÁ¥À ºÉZÁÑzÀAvÉ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀÄ. 1. ¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà.
 • 27. Class : X Page : 27 of 76 9. FUÀ E£ÉÆßAzÀÄ §®Æ£À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî. CzÀ£ÀÄß ªÀÄAdÄUÀqÉØ EgÀĪÀ ©ÃPÀgÀ£À°è Ej¹, §®Æ¤£À UÁvÀæªÀ£ÀÄß «ÃQë¹. §®Æ£ÀÄ ªÉÆzÀ°£À 1. UÁvÀæQÌAvÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2. UÁvÀæQÌAvÀ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. 10. ªÀÄAdÄUÀqÉØ ¤Ãj£À°è §®Æ£À£ÀÄß Ej¹zÁUÀ §®Æ¤£À°è GAmÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ? 1. ªÀÄAdÄUÀqÉØ ¤Ãj£À vÁ¥ÀªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃuÉ vÁ¥ÀQÌAvÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀ PÁgÀt §®Æ¤£À°ègÀĪÀ UÁ½ (C¤®ªÀÅ) ¸ÀAPÀÄZÀ£ÉUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 2. AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁUÀĪÀÅ¢®è. 11. UÁ½ (C¤®ªÀÅ) vÁ¥ÀªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀAvÉ CzÀÄ ¸ÀAPÀÄZÀ£ÀPÉÆAqÀÄ UÁvÀæ QëÃt¸ÀÄvÀÛzÉ. 1. ¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà 12. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃuÉAiÀi°è ¹ÜgÀªÁV Ej¸À¯ÁVvÀÄÛ? 1. MvÀÛqÀ 2. ¤Ãj£À vÁ¥À 13. ¹ÜgÀ MvÀÛqÀzÀ°è vÁ¥ÀªÀÅ ºÉZÁÑzÀAvÉ C¤®zÀ UÁvÀæ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¥ÀªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀAvÉ C¤®UÀ¼À UÁvÀæªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 1. ¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà 14. ¹ÜgÀ MvÀÛqÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ gÁ²AiÀÄ C¤®zÀ UÁvÀæªÀÅ CzÀgÀ ¤gÀ¥ÉÃPÀë vÁ¥ÀPÉÌ £ÉÃgÀ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ 1. ZÁ®ìð ¤AiÀĪÀÄ 2. ¨ÁAiÀiïè ¤AiÀĪÀÄ 15. ZÁ®ìð ¤AiÀĪÀÄzÀ C£ÀéAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹j. 1. ZÀ½UÁ®QÌAvÀ ¨ÉùUÉAiÀi°è ºÉZÁÑV §®Æ£À MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 2. ZÀ½UÁ®zÀ°è UÁ½ vÀÄA©zÀ PÁ¯ÉÑAqÀ£ÀÄß §AiÀÄ°UÉ MAiÀiÁÝUÀ, CzÀgÀ UÁvÀæ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 3. ¨ÉùUÉAiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ¯ï lÆå¨ï ¥ÀAPÀÑgï DUÀÄvÀÛzÉ. 16. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 28. Class : X Page : 28 of 76 CzsÁåAiÀÄ: C¤®UÀ¼À ªÀvÀð£É CªÀ¢ü: 30¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ¨ÁAiÀÄè£À ¤AiÀĪÀÄ. GzÉÝñÀ: MvÀÛqÀ ºÉZÁÑzÀAvÉ C¤®UÀ¼À UÁvÀæ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄ GAmÁzÁUÀ C¤®UÀ¼ÀÄ «PÀ¸À£ÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1. 20«Ä.°Ã/30«Ä.°Ã EAeÉPÀë£ï ªÀÄvÀÄÛ ¦¸ÀÖ£ï 2. §®Æ£ÀUÀ¼ÀÄ - 5 2. ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä F PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹. avÀæ.1 avÀæ.2 3. ªÉÄð£À avÀæzÀ°è vÉÆÃj¹zÀAvÉ EAeÉPÀë£ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî, aPÀÌ §®Æ£À£ÀÄß H¢, EAeÉPÀë£ï£À°è Ej¹. §®Æ¤£À UÁvÀæªÀ£ÀÄß «ÃQë¹. 4. FUÀ ¦¸ÀÖ£ï£ÀÄß avÀæ 2gÀ°è vÉÆÃj¹zÀAvÉ MwÛj. §®Æ¤£À UÁvÀæªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ? 5. EAeÉPÀë£ï£À°è §®Æ£À UÁvÀæ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 6. EAeÉPÀë£À°è GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ? 1. UÁ½ PÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÀAPÀÄZÀ£ÉUÉÆAqÀÄ MvÀÛqÀ ºÉZÁÑV §®Æ¤£À UÁvÀæ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 2. AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. 7. MvÀÛqÀ ºÉZÁÑzÀAvÉ C¤®UÀ¼À UÁvÀæ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 1. ¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà. 8. FUÀ ¦¸ÀÖ£ï£À£ÀÄß »AzÀPÉÌ J¼É¬Äj. §®Æ£À£ÀÄß UÀªÀĤ¹. §®Æ¤£À UÁvÀæ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. 1. ¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà.
 • 29. Class : X Page : 29 of 76 9. §®Æ¤£À UÁvÀæ ªÀåvÁå¸ÀªÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 1. ¦¸ÀÖ£ï£ÀÄß »AzÉ J¼ÉzÁUÀ ºÉaÑ£À UÁ½, EAeÉPÀë£ï£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹vÀÛzÉ, DzÀjAzÀ EAeÉPÀë¤ß£ÀÀ°è PÀrªÉÄ MvÀÛqÀ GAmÁV UÁ½ «PÀ¸À£ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 2. AiÀiÁªÀ PÁgÀt«®è. 10. MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß “¦ ” ªÀÄvÀÄÛ C¤®zÀ UÁvÀæªÀ£ÀÄß “«” EAVèõï CPÀëgÀUÀ½AzÀ ¸ÀÆa¸ÀÄvÁÛgÉ, MvÀÛqÀ ºÉZÁÑzÀAvÉ C¤®UÀ¼À UÁvÀæ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄ GAmÁzÁUÀ C¤®UÀ¼ÀÄ «PÀ¸À£ÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ¨ÁAiÀÄè ¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ, 1.. « α 1 ∕ ¦ 2.« α ¦ 11. ¨ÁAiÀÄè£À ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj. 12. F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀªÀÅ, ¨ÁAiÀÄè£À ¤AiÀĪÀÄPÉÌ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ? F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹. 1. UÁ½¢A©£À ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß ºÁQzÁUÀ, CzÀgÀ UÁvÀæ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 2. UÁ½ vÀÄA©zÀ §®Æ£À£ÀÄß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄzÀÄrzÁUÀ CzÀgÀ UÁvÀæ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 13. «eÁÕ¤ ¨ÁAiÀÄè£À PÀÄjvÀÄ ¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj. 14. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 30. Class : X Page : 30 of 76 J.¹.ªÉÆlgï qÉÊ£ÀªÉÆ
 • 31. Class : X Page : 31 of 76 gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ: 1. ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ. 2. ¥ÀÆtð zÀºÀ£ÀQæAiÉÄ ºÁUÀÆ C¥ÀÆtð zÀºÀ£ÀQæAiÉÄ 3. UÁf£À UÀÄtUÀ¼ÀÄ 4. ¯ÉÆúÀUÀ¼À (DªÀÄèUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀwð¸ÀĪÀ) gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ 5. ¯ÉÆúÀUÀ¼À (¤Ãj£ÉÆA¢UÉ ªÀwð¸ÀĪÀ) gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ 6. ¯ÉÆúÀUÀ¼À (UÁ½AiÉÆA¢UÉ ªÀwð¸ÀĪÀ) gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ 7. ¯ÉÆúÀUÀ¼À ¨sËvÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ 8. ¸ËgÀ M¯ÉAiÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. 9. £ÀÆåQèÃAiÀÄ «zÀÄåvï QæÃAiÀiÁPÁjAiÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ.
 • 32. Class : X Page : 32 of 76
 • 33. Class : X Page : 33 of 76 CzsÁåAiÀÄ : ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼ÀÄ CªÀ¢ü : 45 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ : ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ. GzÉÝñÀ : ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ( PɼÀV£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.) I. ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß Ej¸À¯ÁVzÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¤ªÀÄUÉ PÉÆlÖ PÉʦrAiÀÄ°è£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¹. C) ¥ÉmÉÆæïï. D) ¨ÉAfãï (C6H6) E) ºÉPÉìãï (C6H14.) F) ªÉÄÃtzÀ §wÛ. G) £Áå¥À۰ãï (C10H8) H) PÀ°èzÀÝ®Ä. 1. MAzÀÄ zsÁvÀÄ«£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸ÀAPÉÃvÀ “H” DVzÉ. ºÁUÁzÀgÉ, D zsÁvÀÄ«£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ ¸ÀܼÀzÀ°è §gɬÄj; 2. MAzÀÄ zsÁvÀÄ«£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸ÀAPÉÃvÀ “C” DVzÀÝ°è D zsÁvÀÄ«£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ ¸ÀܼÀzÀ°è §gɬÄj 3. ºÁUÁzÀgÉ, ºÉÊqÉÆæÃd£ï ªÀÄvÀÄÛ PÁ§ð£ï UÀ½AzÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ K£É£ÀÄßvÁÛgÉ? 4. ¥Àæ±Éß I gÀ°è PÉÆlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹. ¥Àæ±Éß 3 gÀ GvÀÛgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ CªÀÅ ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¹Üw (WÀ£À, zÀæªÀ, C¤®) AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃ¥Àðr¹. WÀ£À : _______________ _______________ _______________ zÀæªÀ : _______________ _______________ _______________ C¤®: _______________ _______________ _______________
 • 34. Class : X Page : 34 of 76 5. ¤ÃªÀÅ zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ CqÀÄUÉ ¹°AqÀgï £À°è vÉÊ®¨sÁ«¬ÄAzÀ vÉUÉzÀ MAzÀÄ «zsÀzÀ ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ï vÀÄA§¯ÁVzÉ. ¹°AqÀgïzÀ gÉUÀįÉÃlgï zÀ wgÀÄUÀt (£Á¨ï) ªÀÄvÀÄÛ M¯ÉAiÀÄ (¸ËÖ) wgÀÄUÀt (£Á¨ï) £ÀÄß wgÀÄV¹zÁUÀ( D£ï ªÀiÁrzÁUÀ) M¯ÉAiÀÄ (¸ËÖ) ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ï AiÀiÁªÀ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ CxÀªÁ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ? 6. ºÁUÁzÀgÉ, ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À CtĸÀÆvÀæ §gɬÄj. 7. ªÉÄð£À CtĸÀÆvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ EzÉÆAzÀÄ ………………………….DVzÉ.. 8. ¤ªÀÄUÉ PÉÆlÖ ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼ÁzÀ ¨ÉAfãï CxÀªÁ ºÉPÉìãï£À£ÀÄßö «ÃQë¹, CªÀÅ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èªÉ? 9. ¤ªÀÄUÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃtzÀ §wÛ ªÀÄvÀÄÛ £Áå¥ÀÛ°Ã£ï £ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV UÀªÀĤ¹. ¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ EªÀÅ.. UÀ¼ÁVªÉ. AiÉÆÃa¹, ºÉÊqÉÆæÃd£ï ªÀÄvÀÄÛ PÁ§ð£ï UÀ½AzÀ ªÀiÁvÀæ DzÀAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ K£É£ÀÄßvÁÛgÉ? zÀæªÀåzÀ ¹ÜwUÀ¼À §UÉÎ AiÉÆÃa¹. AiÉÆÃa¹, ªÉÄÃtzÀ §wÛ ªÀÄvÀÄÛ £Áå¥À۰ãï UÀ¼ÀÄ ºÉÊqÉÆæÃd£ï ªÀÄvÀÄÛ PÁ§ð£ï UÀ½AzÀ DVªÉ.
 • 35. Class : X Page : 35 of 76 10. ºÁUÁzÀgÉ, ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼ÀÄ WÀ£À gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÀÄÆ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. C) vÀ¥ÀÄà. D) ¸Àj. 11. zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è £ÁªÀÅ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ PÀ°èzÀÝ®Ä, ¥ÉmÉÆæïï, røɯï, £ÉʸÀVðPÀ C¤®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À GvÀà£ÀßUÀ¼ÁzÀ ¥Áè¹ÖPï, ¥ÁågÁ¦ü£ï ªÉÄÃt,ªÀÄvÀÄÛ zÁæªÀPÀUÀ¼ÀÄ ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼ÁVªÉ. C) ¸Àj. D) vÀ¥ÀÄà. 12. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 1. 2. 3. 13. F ZÀlĪÀnPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 1. 2.
 • 36. Class : X Page : 36 of 76 CzsÁåAiÀÄ: ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼ÀÄ. CªÀ¢ü:60¤«ÄµÀ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ¥ÀÆtð zÀºÀ£ÀQæAiÉÄ ºÁUÀÆ C¥ÀÆtð zÀºÀ£ÀQæAiÉÄ GzÉÝñÀ: ¥ÀÆtð zÀºÀ£ÀQæAiÉÄ ºÁUÀÆ C¥ÀÆtð zÀºÀ£ÀQæAiÉÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ F PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¹. 1. ªÀÄzÀå¸ÁgÀzÀ ¢Ã¥À, 2. ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¢Ã¥À, 3. ªÉÄÃtzÀ ¢Ã¥À, 4. ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt, 5. ªÉÄUÀÉßöAiÀÄA vÀAw, 6. EPÀ̼À. 2. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è ««zsÀ jÃwAiÀÄ ¢Ã¥ÀzÀ DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ½î ªÉÆzÀ®£É ¢Ã¥ÀzÀ°è ªÀÄzÀå¸ÁgÀ, JgÀqÀ£Éà ¢Ã¥ÀzÀ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQ, EzÀgÉÆA¢UÉ ªÉÄÃtzÀ ¢Ã¥À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖtzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÆgÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¹ ¢Ã¥ÀzÀ eÁé¯ÉAiÀÄ°è GAmÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 3. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀPÉÌ PÁgÀt C. ¢Ã¥À ºÉÆA¢gÀĪÀ EAzsÀ£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ. D. EAzsÀ£À MAzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ. 4. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ EAzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸Àé¨sÁªÀ ºÉÆA¢zÉAiÀiÁzÀgÉ F PɼÀV£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ. 5. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è ªÉÄUÀÉßöAiÀÄA vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÁV PÀvÀÛj¹ £ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß EPÀ̼ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀPÉÌ 1 ¤«ÄµÀ »r¬Äj. «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 6. FUÀ ¤ÃrgÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÄUÉßöAiÀÄA vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¢Ã¥ÀPÉÌ 1 ¤«ÄµÀ »r¬Äj. «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. JZÀÑjPÉ: ªÉÄUÉßöAiÀÄA vÀAwAiÀÄÄ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁV GjAiÀÄĪÁUÀ £ÉÃgÀªÁV £ÉÆÃqÀ¨ÉÃr. ¸ÀÆZÀ£É: PÉ®ªÉǪÉÄä vÀAwAiÀÄÄ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁUÀÆ ªÉÄÃtzÀ ¢Ã¥ÀPÉÌ GjAiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ DzÀgÉ CzÀPÉÌ vÀAwAiÀÄ ºÁUÀÆ DAiÀiÁ EAzsÀ£ÀzÀ ±ÀÄzÀÞvÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ DzÀÝjAzÀ F «zsÁ£ÀzÀ°è £ÁªÀÅ 3 ¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ vÀAwAiÀÄÄ GjAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀåvÁå¸À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
 • 37. Class : X Page : 37 of 76 7. FUÀ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÉÄUÉßöAiÀÄA vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃtzÀ ¢Ã¥ÀPÉÌ 1 ¤«ÄµÀ »r¬Äj. «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 8. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ jÃwAiÀÄ «ÃPÀëuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ AiÀiÁªÀ ¢Ã¥ÀzÀ°è vÀAwAiÀÄÄ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁV Gj¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ ¢Ã¥ÀzÀ°è GjAiÀÄ°®è. 9. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀPÉÌ ¢Ã¥ÀzÀ°ègÀĪÀ EAzsÀ£À PÁgÀt«gÀ§ºÀÄzÉ? C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 10. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀAwAiÀÄÄ GjAiÀÄ¢gÀ®Ä PÁgÀt EAzsÀ£À¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ºÉZÀÄÑ ºÉÆUÉ J£ÀߧºÀÄzÉ. 11, ºÉÆUÉAiÀÄ°è ºÉZÁÑV EgÀĪÀ C¤®. C. PÁ§ð£ï D. £ÉÊmÉÆæÃd£ï E. DQìd£ï. 12. ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÉZÀÄÑ PÁ§ð£ï EzÁÝUÀ zÀºÀ£ÀQæAiÉÄUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. C. ºËzÀÄ D. E®è. 13. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀªÀÅ PÁ§ð£ï ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉZÀÄÑ Gj¬ÄvÀÄ J£ÀߧºÀÄzÉ.? ªÉÄð£À GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ D ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ¥ÀÆtð zÀºÀ£ÀQæAiÉÄ ºÁUÀÆ C¥ÀÆtð zÀºÀ£À QæAiÉÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 14. ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À°è GAmÁUÀĪÀ zÀºÀ£À QæAiÉÄUÀ¼À GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁr.        15. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 38. Class : X Page : 38 of 76 CzsÁåAiÀÄ: OzÉÆåÃVPÀ ¤gÀªÀAiÀĪÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç CªÀ¢ü: 60¤«ÄµÀ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: UÁf£À UÀÄtUÀ¼ÀÄ. GzÉÝñÀ: UÁf£À UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ F PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¹. zÀħ𮠺ÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄè (H2SO4), ¥Àæ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ, ªÉÄUÀÉßöAiÀÄA, UÁf£À ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ£Á¼À »rPÉ, ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥À, ««zsÀ §tÚUÀ¼À §¼ÉAiÀÄ ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ. 2. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è ¥Àæ£Á¼ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀgÀ°è 2 «Ä.°Ã. £ÀµÀÄÖ vÀAiÀiÁj¹zÀ zÀħ𮠺ÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄèªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ ªÉÄUÉßöAiÀÄA ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQj §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. C. ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è C¤®zÀ UÀļÉîUÀ¼ÀÄ K¼ÀÄvÀÛªÉ. D. ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ E®è. 3. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è GAmÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ PÁgÀt DªÀÄè ºÁUÀÆ ªÉÄUÀÉßöAiÀÄA ZÀÆgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV ªÀvÀð£É £ÀqÉ¢zÉ J£ÀߧºÀÄzÉ. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 4. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ FUÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è 2 «Ä.°Ã.£ÀµÀÄÖ vÀAiÀiÁj¹zÀ zÀħ𮠺ÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄèªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ UÁf£À ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQj §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. C. ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è C¤®zÀ UÀļÉîUÀ¼ÀÄ K¼ÀÄvÀÛªÉ. D. ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ E®è. 5. ªÉÄð£À GvÀÛgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¤ªÀÄä wêÀiÁð£À. C. UÁdÄ DªÀÄèzÉÆA¢UÉ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV ªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ. D. UÁdÄ DªÀÄèzÉÆA¢UÉ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅ¢®è. 6. FUÀ ¤ÃrgÀĪÀ UÁf£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀgÀ ªÉÄïÉäöÊAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. C. UÁf£À ªÉÄïÉäöÊ eÁgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƼÀ¥ÀÄ UÀÄt ºÉÆA¢zÉ. D UÁf£À ªÉÄïÉäöÊ eÁgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƼÀ¥ÀÄ UÀÄt ºÉÆA¢®è. 7. FUÀ ¤ÃrgÀĪÀ UÁf£À §¼ÉAiÀÄ ZÀÆgÀÄUÀ¼À°è GzÀݪÁzÀzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀgÀ JgÀqÀÆ vÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ CzÀgÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀPÉÌ »r¬Äj 3-5 ¤«ÄµÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ PÁ¬Ä¹. £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÆ vÀÄ¢¬ÄAzÀ C®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ MvÀÛqÀ ºÁQ GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß §gɬÄj. (¸ÀÆZÀ£É: ¥ÀÄ.¸À. 138 gÀ°è avÀæ £ÉÆÃr C£ÀĸÀj¹). 8. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¤ªÀÄä wêÀiÁð£À F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. C. UÁdÄ PÁ¬Ä¹zÁUÀ GµÀÚzÀ PÁgÀt DPÁgÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. D. UÁdÄ £ÁªÀÅ ºÁQzÀ MvÀÛqÀzÀ PÁgÀt DPÁgÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. E. ªÉÄð£À JgÀqÀÆ. 9. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ E JAzÁzÀgÉ PÁ¬Ä¹zÁUÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV »UÀÄÎvÀÛzÉ DUÀ CzÀPÉÌ DPÁgÀ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 10. FUÀ ««zsÀ §tÚzÀ §¼É ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ºÁUÁzÀgÉ ¤ªÀÄä C¤¹PÉ. C. UÁdÄ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÁUÀ ««zsÀ §tÚ ¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÀÄ. D. UÁfUÉ ºÉÆgÀV¤AzÀ §tÚ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. JZÀÑjPÉ: ¥À槮 ¤gÀªÀAiÀĪÀ DªÀÄè §¼À¸ÀĪÁUÀ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqɬÄj. D¯ÉÆÃa¹: UÁf£À ©ÃPÀgï PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ CzÀÄ MqÉAiÀÄĪÀÅ¢®.è CxÀªÁ »UÀÄΪÀÅ¢®è.
 • 39. Class : X Page : 39 of 76 11, FUÀ ¤ÃrgÀĪÀ UÁdÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ »rzÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨ÉÃgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¹ F PɼÀUÉ §gɬÄj. 12. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ wêÀiÁð£À F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. C. UÁdÄ UÉÆÃZÀgÀ ¨É¼ÀQUÉ C¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ. D. UÁdÄ UÉÆÃZÀgÀ ¨É¼ÀQUÉ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ. 13. ªÉÄð£À J®è ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤzÁUÀ CªÀÅUÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀªÁV UÁf£À UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj.        14. ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀzÀ°è UÁf£À G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ ¥ÀnÖªÀiÁr.       15. ªÉÄð£À MlÄÖ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁr.      
 • 40. Class : X Page : 40 of 76 CzsÁåAiÀÄ : ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ. CªÀ¢ü: 60¤«ÄµÀ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ : ¯ÉÆúÀUÀ¼À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ: ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV DªÀÄèUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀwð¸ÀĪÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 1: zÀħ𮠺ÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄèzÉÆA¢UÉ ¯ÉÆúÀUÀ¼À ªÀvÀð£É 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. ºÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄè, ¤ÃgÀÄ, ©ÃPÀgÀ (2-3) qÁæ¥Àgï (2) ¥Àæ£Á¼À (8-10), ¸ÀvÀÄ«£À ZÀÆgÀÄ, ªÉÄUÉßöAiÀÄA ZÀÆgÀÄ, 2. ¤ÃrgÀĪÀ DªÀÄèUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10«Ä.°Ã ºÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄèªÀ£ÀÄß ©ÃPÀgï£À°è qÁæ¥Àgï ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆ½î £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß 20«Ä.°Ã. ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ©ÃPÀgÀUÉ JZÀÑjPɬÄAzÀ ²PÀëPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À¢AzÀ ¸ÉÃj¹. dgÀÄVzÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. FUÀ EzÀÄ ¸ÁjÃPÀÈvÀ DªÀÄè. D. FUÀ EzÀÄ zÀħð® DªÀÄè. 3. FUÀ ªÉÄÃ¯É vÀAiÀiÁj¹zÀ DªÀÄèªÀ£ÀÄß 2 ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è ¸ÀªÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉƽî, CzÀPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ ¯ÉÆúÀzÀ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ºÁQj §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃPÀëuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ GvÀÛj¹. 4. ªÉÄð£À ¥ÀæQæAiÉÄ°è £ÀqÉzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. D. 5. ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ C¤® DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. ºÉÊqÉÆæÃd£ï C¤® ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. D. DQìd£ï C¤® ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. 6. ªÉÄÃ¯É ¤ÃrgÀĪÀ DAiÉÄÌAiÀÄ°è C¤®ªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä eÁé¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. eÁé¯ÉAiÀÄÄ ¥Á¥ï JAzÀÄ ±À§Ý ªÀiÁqÀÄvÁÛ GjAiÀÄÄvÀÛzÉ. D. eÁé¯ÉAiÀÄÄ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁV GjAiÀÄÄvÀÛzÉ. 7. ªÉÄÃ¯É ¤ÃrgÀĪÀ DAiÉÄÌAiÀÄ°è eÁé¯ÉAiÀÄÄ ±À§Ý ªÀiÁqÀÄvÁÛ GjzÀgÉ ¤ªÀÄä wêÀiÁð£À F PɼÀV£À DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. C. ºÉÊqÉÆæÃd£ï C¤® ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. D. DQìd£ï C¤® ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. 8. ªÉÄð£À GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ zÀħ𮠺ÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄèzÉÆA¢UÉ ªÀwð¹ ¤ÃqÀĪÀ GvÀà£ÀߪÀ£ÀÄß F PɼÀV£À DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. CUÀvÀå«zÀÝ°è ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqɬÄj. C. DAiÀiÁ ¯ÉÆúÀUÀ¼À ¸À¯ÉáÃmï GAmÁVzÉ. D. DAiÀiÁ ¯ÉÆúÀUÀ¼À PÉÆèÃgÉÊqï GAmÁVzÉ. 9. ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ zÀħ𮠺ÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄèzÉÆA¢UÉ ªÀwð¹ DAiÀiÁ ¯ÉÆúÀUÀ¼À PÉÆèÃgÉÊqï GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊqÉÆæÃd£ï C¤®ªÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 10. ªÉÄð£À DAiÉÄÌAiÀÄ°è ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ ¸Àj JAzÁzÀ°è ºÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄèzÉÆA¢UÉ ªÀwð¸ÀzÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. ¸ÀÆZÀ£É: ¤gÀªÀAiÀĪÀ DªÀÄèUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ G¥ÀAiÉÆÃV¹. ¸ÀÆZÀ£É: CªÀ±ÀåPÀ«zÀÝ°è E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÉÆúÀzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ eÁé¯É ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ.
 • 41. Class : X Page : 41 of 76 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 2 : zÀħ𮠸À®ÆàöåjPï DªÀÄèzÉÆA¢UÉ ¯ÉÆúÀUÀ¼À ªÀvÀð£É 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. ¸À®ÆàöåjPï DªÀÄè, ¤ÃgÀÄ, ©ÃPÀgÀ (2-3) qÁæ¥Àgï (2) ¥Àæ£Á¼À (8-10), ¸ÀvÀÄ«£À ZÀÆgÀÄ, ªÉÄUÉßöAiÀÄA ZÀÆgÀÄ, 2. ªÉÄÃ¯É ¤ÃrzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ zÀħ𮠸À®ÆàöåjPï DªÀÄèªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉƽî. 3. ¤ÃrgÀĪÀ DªÀÄèUÀ¼À°è zÀħ𮠸À®ÆàöåjPï DªÀÄèªÀ£ÀÄß 2 ¥ÀævÉåÃPÀ ¥Àæ£Á¼ÀUÀ¼À°è vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¯ÉÆúÀzÀ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQj £ÀqÉAiÀÄĪÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹j. 4. ªÉÄð£À £ÀqÉzÀ ¥ÀæQæAiÉÄ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. D. 5. ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ C¤® DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. ºÉÊqÉÆæÃd£ï C¤® ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. D. DQìd£ï C¤® ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. 6. D C¤®ªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä eÁé¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. eÁé¯ÉAiÀÄÄ ¥Á¥ï JAzÀÄ ±À§Ý ªÀiÁqÀÄvÁÛ GjAiÀÄÄvÀÛzÉ. D. eÁé¯ÉAiÀÄÄ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁV GjAiÀÄÄvÀÛzÉ. 7. ªÉÄÃ¯É ¤ÃrgÀĪÀ DAiÉÄÌAiÀÄ°è eÁé¯ÉAiÀÄÄ ±À§Ý ªÀiÁqÀÄvÁÛ GjzÀgÉ ¤ªÀÄä wêÀiÁð£À F PɼÀV£À DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. C. ºÉÊqÉÆæÃd£ï C¤® ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. D. DQìd£ï C¤® ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. 8. ªÉÄð£À GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ zÀħ𮠸À®ÆàöåjPï DªÀÄèzÉÆA¢UÉ ªÀwð¹ ¤ÃqÀĪÀ GvÀà£ÀߪÀ£ÀÄß F PɼÀV£À DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. CUÀvÀå«zÀÝ°è ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqɬÄj. C. DAiÀiÁ ¯ÉÆúÀUÀ¼À ¸À¯ÉáÃmï GAmÁVzÉ. D. DAiÀiÁ ¯ÉÆúÀUÀ¼À PÉÆèÃgÉÊqï GAmÁVzÉ. 9. ªÉÄÃ¯É ¤ÃrgÀĪÀ DAiÉÄÌAiÀÄ°è ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ zÀħ𮠸À®ÆàöåjPï DªÀÄèzÉÆA¢UÉ ªÀwð¹ DAiÀiÁ ¯ÉÆúÀUÀ¼À ¸À¯ÉáÃmï GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊqÉÆæÃd£ï C¤®ªÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 10. ªÉÄð£À DAiÉÄÌAiÀÄ°è ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ ¸Àj JAzÁzÀ°è ¸À®ÆàöåjPï DªÀÄèzÉÆA¢UÉ ªÀwð¸ÀzÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. ¸ÀÆZÀ£É: CªÀ±ÀåPÀ«zÀÝ°è E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÉÆúÀzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ eÁé¯É ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ.
 • 42. Class : X Page : 42 of 76 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 3 : zÀħ𮠣ÉÊnæPï DªÀÄèzÉÆA¢UÉ ¯ÉÆúÀUÀ¼À ªÀvÀð£É 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. £ÉÊnæPï DªÀÄè, ¤ÃgÀÄ, ©ÃPÀgÀ (2-3) qÁæ¥Àgï (2) ¥Àæ£Á¼À (2-3), ¸ÀvÀÄ«£À ZÀÆgÀÄ, ªÉÄUÉßöAiÀÄA ZÀÆgÀÄ, 2. ªÉÄÃ¯É ¤ÃrzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ zÀħ𮠣ÉÊnæPï DªÀÄèªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉƽî. 3. FUÀ ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÁÛ ¤ÃrgÀĪÀ DªÀÄèUÀ¼À°è zÀħ𮠣ÉÊnæPï DªÀÄèªÀ£ÀÄß 2 ¥ÀævÉåÃPÀ ¥Àæ£Á¼ÀUÀ¼À°è vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¯ÉÆúÀzÀ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQj £ÀqÉAiÀÄĪÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. 4. ªÉÄð£À £ÀqÉzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. D. 5. ªÉÄÃ¯É £ÀqÉ¢gÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ C¤®ªÀ£ÀÄß DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. ºÉÊqÉÆæÃd£ï C¤® ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. D. DQìd£ï C¤® ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. 6. D C¤®ªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQëøÀ®Ä eÁé¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢ ¹j. C. eÁé¯ÉAiÀÄÄ ¥Á¥ï JAzÀÄ ±À§Ý ªÀiÁqÀÄvÁÛ GjAiÀÄÄvÀÛzÉ. D. eÁé¯ÉAiÀÄÄ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁV GjAiÀÄÄvÀÛzÉ. 7. ªÉÄÃ¯É ¤ÃrgÀĪÀ DAiÉÄÌAiÀÄ°è ¤ªÀÄä wêÀiÁð£À F PɼÀV£À DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. C. ºÉÊqÉÆæÃd£ï C¤® ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. D. DQìd£ï C¤® ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. 8. ªÉÄð£À GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ zÀħ𮠣ÉÊnæPï DªÀÄèzÉÆA¢UÉ ªÀwð¹ ¤ÃqÀĪÀ GvÀà£ÀߪÀ£ÀÄß F PɼÀV£À DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. CUÀvÀå«zÀÝ°è ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqɬÄj. C. DAiÀiÁ ¯ÉÆúÀUÀ¼À £ÉÊmÉæÃmï GAmÁVzÉ. D. DAiÀiÁ ¯ÉÆúÀUÀ¼À PÉÆèÃgÉÊqï GAmÁVzÉ. 9. ªÉÄÃ¯É ¤ÃrgÀĪÀ DAiÉÄÌAiÀÄ°è ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ zÀħ𮠣ÉÊnæPï DªÀÄèzÉÆA¢UÉ ªÀwð¹ DAiÀiÁ ¯ÉÆúÀUÀ¼À £ÉÊmÉæÃmï GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊqÉÆæÃd£ï C¤® ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 10. FUÀ MAzÀÄ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è 10«Ä.°Ã. ¸ÁjÃPÀÈvÀ £ÉÊnæPï DªÀÄèªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀPÉÌ vÁªÀÄæzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ DUÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. C. §tÚ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. D. AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. 11. ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. ¸ÀÆZÀ£É: CªÀ±ÀåPÀ«zÀÝ°è E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÉÆúÀzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ eÁé¯É ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ.
 • 43. Class : X Page : 43 of 76 12. ªÉÄð£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ C¤®ªÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. 13. ªÉÄð£À GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀAvÉ vÁªÀÄæªÀÅ ¸ÁjÃPÀÈvÀ £ÉÊnæPÁªÀÄèzÉÆA¢UÉ ªÀwð¹ ¤ÃqÀĪÀ GvÀà£ÀߪÀ£ÀÄß DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. vÁªÀÄæzÀ ¸À¯ÉáÃmï. D. vÁªÀÄæzÀ £ÉÊmÉæÃmï. 14. ªÉÄÃ¯É £ÀqÉ¢gÀĪÀ J¯Áè gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ DªÀÄèUÀ¼ÉÆA¢UÉ, ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ UÁ½AiÉÆA¢UÉ ©ü£ÀߪÁV ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ CzÀPÉÌ CªÀÅUÀ¼À QæAiÀiÁPÁj UÀÄt EgÀ§ºÀÄzÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ F PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ PÉÆõÀתÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹.. (ªÉÄð£À PÉÆõÀÖPÀªÀÅ ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÆ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÀÆ ¸ÀA§A¢ü¹zÉ) 15. ªÉÄÃ¯É £ÀqÉ¢gÀĪÀ J¯Áè gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. w½¬Äj: ¯ÉÆúÀUÀ¼À QæAiÀiÁPÁj UÀÄtªÀÅ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DUÀĪÀ ¥Àæ¨sÁªÀ PÀÄjvÀÄ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹.
 • 44. Class : X Page : 44 of 76 CzsÁåAiÀÄ : ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ. MlÆÖ CªÀ¢ü: 40¤«ÄµÀ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ : ¯ÉÆúÀUÀ¼À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ: ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ ªÀwð¸ÀĪÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 1: ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¯ÉÆúÀzÀ ªÀvÀð£É 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. ¤ÃgÀÄ, ©ÃPÀgÀ, ¥Àæ£Á¼À (2), ¸ÉÆÃrAiÀÄA ZÀÆgÀÄ, »rPÉ, EPÀ̼À. 2. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ½î £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è ¸ÉÆÃrAiÀÄA ZÀÆgÀ£ÀÄß EPÀ̼ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ JZÀÑjPɬÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©gÀĪÀ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è ºÁQj §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¯ÉÆúÀªÀÅ eÁé¯ÉAiÉÆA¢UÉ GjAiÀÄÄvÀÛzÉ. D. ¸ÉÆÃrAiÀÄA ±À§Ý ªÀiÁqÀÄvÁÛ C¤®zÉÆA¢UÉ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. 3. ªÉÄð£À DAiÉÄÌAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. 4. ªÉÄð£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ C¤®ªÀ£ÀÄß DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. C. DªÀÄèd£ÀPÀ D. d®d£ÀPÀ. 5. ªÉÄð£À QæAiÉÄAiÀÄ°è D C¤®ªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä eÁé¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ß £ÀqÉAiÀÄĪÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. C. eÁé¯ÉAiÀÄÄ ºÉÆwÛ GjAiÀÄĪÀÅzÀÄ. D. eÁé¯ÉAiÀÄÄ ¥Á¥ï JAzÀÄ ±À§Ý ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 6. ªÉÄð£À «ÃPÀëuÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ D C¤® AiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ ¤ÃªÀÅ wêÀiÁð¤¸ÀÄ«j. C. d®d£ÀPÀ. D. DªÀÄèd£ÀPÀ. 7. ªÉÄð£À ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ ªÀwð¹ ¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÁæPÉìöÊqï DUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊqÉÆæÃd£ï ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. F ºÉýPÉ C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 2: ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ vÁªÀÄæ/¸ÀvÀÄ UÀ¼À ªÀvÀð£É 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. ¤ÃgÀÄ, ¥Àæ£Á¼À (2), ¸ÀvÀÄ«£À ZÀÆgÀÄ, ªÉÄUÉßöAiÀÄA ZÀÆgÀÄ, EPÀ̼À. ¥Àæ£Á¼À »rPÉ, ºÀwÛ 2. FUÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è ¥Àæ£Á¼ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ »rPÉAiÉÆA¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀgÀ°è ¤ÃrgÀĪÀ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß MzÉÝ ªÀiÁr vÀ¼ÀzÀ°è ºÁQ £ÀAvÀgÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¯ÉÆúÀzÀ (ªÉÄUÉßöAiÀÄA/¸ÀvÀÄ) ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ£Á¼ÀzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è Er, FUÀ ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀzÀ eÁé¯ÉUÉ »r¬Äj §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. C. ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉ DUÀĪÀÅ¢®è. D. ¥Àæ£Á¼À¢AzÀ C¤® ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 3. ªÉÄð£À DAiÉÄÌAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. 4. ªÉÄð£À ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ QæAiÉÄAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ C¤®ªÀ£ÀÄß DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. C. DªÀÄèd£ÀPÀ D. d®d£ÀPÀ. ¸ÀÆZÀ£É: CªÀ±ÀåPÀ«zÀÝ°è E£ÉÆßAzÀÄ ZÀÆgÀ£ÀÄß ºÁQ ¥ÀæAiÀÄwß¹. £É£À¦r: ºÉÊqÉÆæÃd£ï MAzÀÄ zÀºÀåªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ DªÀÄèd£ÀPÀ zÀºÀ£Á£ÀÆPÀÆ°.
 • 45. Class : X Page : 45 of 76 5. ªÉÄð£À QæAiÉÄAiÀÄ°è CzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä eÁé¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ£Á¼ÀzÀÀ ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ß £ÀqÉAiÀÄĪÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. C. eÁé¯ÉAiÀÄÄ ºÉÆwÛ GjAiÀÄĪÀÅzÀÄ. D. eÁé°AiÀÄÄ ¥Á¥ï JAzÀÄ ±À§Ý ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 6. ªÉÄð£À DAiÉÄÌAiÀÄ°è eÁé¯ÉAiÀÄÄ ¥Á¥ï JAzÀÄ ±À§Ý ªÀiÁrzÀgÉ D C¤® AiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ ¤ÃªÀÅ wêÀiÁð¤¸ÀÄ«j. C. d®d£ÀPÀ. D. DªÀÄèd£ÀPÀ. 7. ªÉÄð£À ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¯ÉÆúÀªÀÅ ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ ªÀwð¹ DAiÀiÁ ¯ÉÆúÀUÀ¼À DPÉìöÊqï DUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊqÉÆæÃd£ï ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà 8. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½AzÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ.
 • 46. Class : X Page : 46 of 76 CzsÁåAiÀÄ : ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ. CªÀ¢ü: 45¤«ÄµÀ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ : ¯ÉÆúÀUÀ¼À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ: ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV UÁ½AiÉÆA¢UÉ ªÀwð¸ÀĪÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 1: UÁ½AiÉÆA¢UÉ ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¯ÉÆúÀzÀ ªÀvÀð£É. 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. ¸ÉÆÃrAiÀÄA (Na) ¯ÉÆúÀzÀ vÀÄtÄPÀÄ, ZÁPÀÄ, EPÀ̼À, UÁf£À vÀmÉÖ. 2. ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¯ÉÆúÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ZÁ- PÀÄ«¤AzÀ PÀvÀÛj¹ UÁf£À vÀmÉÖAiÀÄ°èr, PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁUÀzÀ ªÉÄïÉäöÊAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë¹ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß §gɬÄj. 3. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀPÉÌ PÁgÀt ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¯ÉÆúÀ UÁ½AiÉÆA¢UÉ ªÀwð¹zÉ F ºÉýPÉ. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà 4. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. 5. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¯ÉÆúÀ vÉêÀªÁV £ÀAvÀgÀ UÁ½AiÉÆA¢UÉ ªÀwð¹. F PɼÀV£À AiÀiÁªÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV ¥ÀjªÀvÀð£É ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ (²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ). ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 2: UÁ½AiÉÆA¢UÉ ªÉÄUÉßöAiÀÄA ¯ÉÆúÀzÀ ªÀvÀð£É. 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. ªÉÄUÉßöAiÀÄA vÀAw (Mg), EPÀ̼À, ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥À, ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt. 2. MAzÀÄ EPÀ̼ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¤ÃrzÀ ªÉÄUÉßöAiÀÄA vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ¢Ã¥ÀPÉÌ »r¬Äj. DUÀ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AzÀAvÉ C. ªÉÄUÉßöAiÀÄA wêÀæªÁV GjAiÀÄÄvÀÛzÉ. D. ªÉÄUÉßöAiÀÄA ªÀÄAzÀªÁV GjAiÀÄÄvÀÛzÉ. 3. ªÉÄð£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è (¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ) £ÀªÀÄÆ¢¹j. 4. ªÉÄð£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ°è GAmÁVgÀĪÀ GvÀà£ÀߪÀ£ÀÄß F PɼÀV£À DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. ªÉÄUÉßöAiÀÄA ¸À¯ÉáÃl D. ªÉÄUÉßöAiÀÄA DPÉìöÊqï £É£À¦r: ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ GjAiÀÄ®Ä DªÀÄèd£ÀPÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. D¯ÉÆÃa¹: UÁ½AiÀÄ°è EgÀĪÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
 • 47. Class : X Page : 47 of 76 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 3: UÁ½AiÉÆA¢UÉ vÁªÀÄæzÀ ªÀvÀð£É. 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. EPÀ̼À, ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥À, ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt vÁªÀÄæzÀ ºÁ¼É. 2. MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß EPÀ̼ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ eÁé¯ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¤«ÄµÀ PÁ¬Ä¹ vÀtÚUÁUÀ®Ä ©r, GAmÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. 3. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. 4. ªÉÄð£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ vÁªÀÄæ¢AzÀ GAmÁzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ GvÀà£ÀߪÀ£ÀÄß F PɼÀV£À DAiÉÄ̬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. ( ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ) C. vÁªÀÄæzÀ ¸À¯ÉáÃmï. D. vÁªÀÄæzÀ DPÉìöÊqï. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 4: UÁ½AiÉÆA¢UÉ PÀ©âtzÀ ªÀvÀð£É 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. PÀ©âtzÀ ªÉƼÉUÀ¼ÀÄ, (vÀÄPÀÄÌ »rzÀ ªÉƼÉ) 2. ¤ÃrgÀĪÀ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ PÀ©âtzÀ ªÉƼÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¤ªÀÄä DAiÉÄÌ C. JgÀqÀÆ ªÉƼÉUÀ¼ÀÄ PÉA¥ÀÄ/PÀAzÀÄ §tÚzÀ ¥ÀzÀgÀ ºÉÆA¢ªÉ. D. MAzÀÄ ªÉÆ¼É ªÀiÁvÀæ PÉA¥ÀÄ/PÀAzÀÄ §tÚzÀ ¥ÀzÀgÀ ºÉÆA¢zÉ. 3. PÀAzÀÄ CxÀªÁ PÉA¥ÀÄ §tÚPÉÌ wgÀÄVzÀ ªÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹ ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ GvÀÛj¹. C. CzÀÄ vÀÄPÀÄÌ»rzÀ(dAUÀÄ) ªÉƼÉ. D. CzÀÄ §tÚ ºÀaÑzÀ ªÉƼÉ. 4. ªÉÄÃ¯É £ÀqÉ¢gÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. 5. ªÉÄð£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ°è GAmÁzÀ GvÀà£Àß ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. C. PÀ©âtzÀ D«ÄèÃAiÀÄ DPÉìöÊqï. D. PÀ©âtzÀ d°ÃAiÀÄ DPÉìöÊqï. 6. ªÉÄð£À DAiÉÄÌAiÀÄAvÉ D GvÀà£Àß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÁgÀt. C. UÁ½AiÉÆA¢V£À ªÀvÀð£É. D. ¤ÃgÁ«AiÉÆA¢V£À ªÀvÀð£É. E. UÁ½ ºÁUÀÆ ¤ÃgÁ«AiÉÆA¢V£À ªÀvÀð£É. 7. ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ J¯Áè ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV UÁ½AiÉÆA¢UÉ ªÀvÀð£É ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹j. 8. FUÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ £ÀqÉzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ UÁ½AiÉÆA¢UÉ ªÀwð¹ DPÉìöÊqÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. C. ¸Àj. D. vÀ¥ÀÄà. 9. UÁ½AiÉÆA¢UÉ ªÀwð¸ÀzÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÉ¸Àj¹. 10. ªÉÄð£À MlÄÖ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ. w½¢gÀ°: vÀÄPÀÄÌ CxÀªÁ dAUÀÄ JA§ÄzÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV PÀ©âtzÀ d°ÃAiÀÄ DPÉìöÊqï J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 • 48. Class : X Page : 48 of 76 CzsÁåAiÀÄ : ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ. CªÀ¢ü: 45¤«ÄµÀ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ-: ¯ÉÆúÀUÀ¼À ¨sËvÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ : ¯ÉÆúÀUÀ¼À ¨sËvÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀnÖªÀiÁr. ¯ÉÆúÀUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄwÛUÉ, G¸ÀÄQ£À PÁUÀzÀ, ±ÀĵÀÌPÉÆñÀ, ªÁºÀPÀ vÀAw, PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄ, E¢Ý®Ä, ¸À®àgï ¥ÀÄr, ¥ÁzÀgÀ¸À, ¥Áè¹ÖPï ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ,«zÀÄåvï ¢Ã¥À 2. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆúÀ ºÁUÀÆ C¯ÉÆúÀUÀ¼ÁV «AUÀr¹. CªÀÅUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀ PÉÆõÀÖPÀzÀ°è §gɬÄj. 3. PÉÆnÖgÀĪÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¹ CªÀÅUÀ¼À°è ¤ÃªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV (¢£À¤vÀå) G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹j. 4. ªÉÄð£À «AUÀqÀ£É UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV AiÀiÁªÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èªÉ. C. WÀ£À D. zÀæªÀ 5. PÉÆnÖgÀĪÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ WÀ£ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¯ÉÆúÀ vÉUÉzÀÄPÉƽî, GdÄÓ UÉÆgÀr¤AzÀ CxÀªÁ GgÀÄmÁzÀ ªÉÄïÉäöÊUÉ GfÓ ªÀÄvÀÄÛ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß §gɬÄj. 6. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è £ÉÆÃrzÀ ºÁUÉ ¯ÉÆúÀUÀ½UÉ ºÉƼÉAiÀÄĪÀ UÀÄt«zÉ F ºÉýPÉ 7. C®Äå«Ä¤AiÀÄA vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄwÛUÉ CxÀªÁ PÀ°è¤AzÀ PÀÄnÖj DUÀ CzÀjAzÀ DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß §gɬÄj. 8. ºÁUÁzÀgÉ ¯ÉÆúÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÉAiÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAwAiÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà 9. PÉÆnÖgÀĪÀ vÀAwAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ±ÀĵÀÌ PÉÆñÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀ «zÀÄåvï ¢Ã¥ÀPÉÌ eÉÆÃr¹. GAmÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ C¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ. ¸ÀÆZÀ£É: ¢Ã¥À GjAiÀÄ¢zÀÝgÉ eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ CzÀ®Ä §zÀ®Ä ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀæAiÀÄwß¹.
 • 49. Class : X Page : 49 of 76 10. ªÉÄð£À DAiÉÄÌAiÀÄ°è «zÀÄåvï ¢Ã¥À GjzÀgÉ ¯ÉÆúÀzÀ AiÀiÁªÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ? F PɼÀV£À DAiÉÄ̬ÄAzÀ GvÀÛj¹. C. «zÀÄåwÛ£À GvÀÛªÀÄ ªÁºÀPÀ. D. GµÀÚzÀ GvÀÛªÀÄ ªÁºÀPÀ 11. ¤ÃrgÀĪÀ vÁªÀÄæzÀ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ¢Ã¥ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÁ¬Ä¹ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 12. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è vÀAwAiÀÄÄ PÁAiÀÄÝgÉ ¯ÉÆúÀzÀ AiÀiÁªÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ? PɼÀV£À DAiÉÄ̬ÄAzÀ GvÀÛj¹. C. ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ «zÀÄåwÛ£À GvÀÛªÀÄ ªÁºÀPÀUÀ¼ÀÄ. D. ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ GµÀÚzÀ GvÀÛªÀÄ ªÁºÀPÀUÀ¼ÀÄ. 13.ªÉÄð£À J¯Áè ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÁV ¯ÉÆúÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨sËvÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. 14. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹.