Eapc novetats legislatives funció pública 2014

281 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
281
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eapc novetats legislatives funció pública 2014

 1. 1. Sessió sobre novetats legislatives en matèria de funció pública Abril 2014
 2. 2. Constitució Espanyola Art. 149.1.18 L’Estat té competència exclusiva sobre les bases del règim jurídic de les Administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris. EBEP (13.5.2007) Estableix els principis generals aplicables al conjunt de les relacions d’ocupació pública i regula allò que és comú al conjunt del personal funcionari de totes les administracions públiques. 2
 3. 3. Estatut Autonomia (18/06/2006) Art. 136 a) Correspon a la Generalitat, en matèria de funció pública, la competència exclusiva sobre el règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques catalanes i sobre l’ordenació i l’organització de la funció pública, salvant el que disposa la lletra b). b) La competència compartida per al desenvolupament dels principis ordenadors de l’ocupació pública, sobre l’adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari, les situacions administratives i els drets, els deures i les incompatibilitats. c) La competència exclusiva en matèria de personal laboral, per a l’adaptació de la relació de llocs de treball a les necessitats derivades de l’organització administrativa i sobre la formació d’aquest personal. 3
 4. 4. ÀMBITS 1. Oferta pública i noves incorporacions 2. Mobilitat 3. Retribucions 4. Situacions administratives 5. Ordenació del temps de treball 6. Mesures de racionalització 7. Drets sindicals 8. Personal directiu del sector públic 4
 5. 5. 1. OFERTA PÚBLICA I NOVES INCORPORACIONS
 6. 6. Acord de Govern 01/06/2010 Acord de govern d’1 de juny de 2010, pel qual s’adopten mesures complementàries a les previstes en el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, en matèria de despeses de personal en l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya  Es redueix un 10% la partida destinada a finançar personal substitut, de reforç i hores extraordinàries (excepció: mestres i personal sanitari)  Taxa de reposició jubilacions: • 50% docents, sanitaris, emergències, SOC • 10% resta personal  Restricció ampliació de plantilla  Reducció 5% alts càrrecs i directius empreses públiques 6
 7. 7. Instrucció 4/2010 Instrucció 4/2010 per l’aplicació de determinades mesures previstes en l’acord de govern d’1 de juny de 2010, pel qual s’adopten mesures complementàries a les previstes en el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, en matèria de despeses de personal en l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya  Es limita a 10% la taxa de reposició  Personal sanitari, SOC, emergències, serveis socials: taxa reposició 50%  A excepció de la reposició, jubilacions, defunció o extinció relació: amortitzats  No es poden nomenar interins a partir 2 juny 2010. Excepcions: 7
 8. 8. Instrucció 4/2010 Que prestin serveis abans 01/06/2010 i en actiu més de dos mesos Taxes de reposició (10%-50%) Vacants produïdes en processos selectius Substitució transitòria titulars o acumulació tasques Programes caràcter temporal Noves necessitats: redistribució efectius i altres sistemes 8
 9. 9. Acord de GOV 23/12/2013 1. Àmbit d’aplicació: a) Administració de la Generalitat, b) El Servei Català de la Salut; l’Institut Català de la Salut i l’ICCAS; c) les entitats autònomes de caràcter administratiu; d) les entitats autònomes de caràcter comercial o financer c) Entitats dret públic i universitats (parcialment) 2. Limitació de la taxa de reposició d’efectius Amortització vacants conseqüència jubilacions, defuncions i altres formes extinció definitiva, llevat llocs serveis públics essencials Si cal mantenir alguna de les vacants anteriors, la seva ocupació s’haurà de compensar amb l’amortització d’altres places amb un cost pressupostari equivalent No estan afectats per aquestes limitacions els contractes de relleu que es formalitzin com a conseqüència de jubilacions parcials. . 9
 10. 10. 3. Es poden efectuar excepcionalment nomenaments de personal interí i contractacions temporals de personal laboral en: Vacants de llocs adscrits als serveis públics essencials Docents i PAS, estatutaris ICS, Adció Justícia, Centres penitenciaris, justícia juvenil i tècnis d’execució penal, SOC, Mossos, Bombers, .... Vacants reservades per atorgament comissió serveis interdepartamental si el nomenament es fa de manera immediata a l’atorgament de la comissió Cobertura interina llocs de col·lectiu nombre reduït efectius, especialitats funcionals o càrregues de treball: ocupació prioritària. Procediment: - Requereix autorització DGFP i compensar amb llocs de treball cost equivalent, llevat que l’ocupant sigui interí mateixa categoria o subgrup no hi ha compensació. - Cal publicar oferta a ATRI i acreditar que no s’han presentat funcionaris o laborals fixos o bé que no reuneixen requisits per cobrir el lloc 10 Acord de GOV 23/12/2013
 11. 11. Acord de GOV 23/12/2013 Vacants per resolució concursos generals provisió o processos selectius. En els termes 6.3.6 III Acord condicions treball. No pot suposar increment global efectius cos o categoria. D’altres nomenaments i/o contractes temporals: Per excés o acumulació de tasques ( màxim 6 mesos). Requereix autorització FP Per substitució transitòria del titular. 1 mes de carència en cas d’IT (exceptuats serveis essencials) per fer el nomenament o contractació. Cal crèdit específic Per executar programes de caràcter temporal finançats amb recursos externs 4. Mecanismes per garantir un funcionament adequat dels serveis 4.1 Les tasques pròpies dels llocs de treball que esdevinguin desocupats seran assumides pel personal dels òrgans d’adscripció. 4.2 Els llocs de treball que esdevinguin desocupats només podran ser coberts per personal funcionari o laboral fix, d’acord amb els sistemes de llocs de treball previstos a la normativa de funció pública.
 12. 12. Acord de GOV 23/12/2013 5. Acreditacions prèvies als nomenaments i contractacions temporals Informe signat per la persona titular de la Direcció de Serveis que acrediti la necessitat urgent i inajornable i la impossibilitat de suplir-ho amb els sistemes reglamentaris de provisió (assignació de funcions, redistribució d’efectius). No és necessari en casos de serveis essencials. 6. Entitats del sector públic: no es tramitaran expedients d’ampliació de plantilla ni reestructuracions que comportin increment global despesa, llevat que derivin finançament extern. No es pot, amb caràcter general, incorporar nou personal. Per incorporar personal temporal cal autorització prèvia de la Comissió de retribucions i despeses de Personal del Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l'Administració, llevat substitucions o promocions i mobilitat interna.
 13. 13. Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014 Excepcionalment es permet una taxa de reposició del 10% en determinats sectors i administracions considerats prioritaris. A més, les places resultants de l’aplicació de la taxa de reposició d’efectius s’hauran d’incloure en una oferta que serà aprovada pels respectius òrgans de Govern de les Administracions Públiques, a la que caldrà donar l’adequada publicitat en els corresponents Butlletins Oficials.
 14. 14. OFERTA D’OCUPACIÓ PUBLICA 2014 Article 35 LPGC. . Prohibició noves ofertes d’ocupació pública i se suspèn l’execució de les ofertes d’ocupació pública vigents la convocatòria de les quals no hagi estat publicada. . 14
 15. 15. PROMOCIÓ INTERNA 2014 2. El Govern ha de facilitar la promoció professional dels funcionaris públics mitjançant convocatòries, excepcionals i per una sola vegada, de processos selectius exclusius de promoció interna per a l’accés als cossos d’administració general, al cos d’intervenció de la Generalitat de Catalunya, a l’escala d’inspecció tributària del cos d’inspecció i tècnica tributària de la Generalitat de Catalunya i al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial, enginyeria de mines i enginyeria agrònoma. En cap cas no hi pot haver un increment global de despeses; aquest objectiu s’ha d’assolir mitjançant la compensació pressupostària equivalent.
 16. 16. Requisits Promoció Interna 2014 Per a participar en aquests processos selectius exclusius, s’han de complir els requisits generals de participació establerts legalment per a la promoció interna i restar en servei actiu, en situació administrativa que comporti reserva de plaça o destinació, serveis en altres administracions i excedència voluntària per incompatibilitats amb prestació de serveis en qualsevol altre lloc de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Durant l’any 2014, per a accedir al Cos d’Interventors de la Generalitat de Catalunya es pot fer una convocatòria de torn de promoció interna, en la qual pot prendre part el personal funcionari de la Generalitat que pertanyi a cossos o escales del subgrup A1 (llei mesures 2014)
 17. 17. 2. MOBILITAT
 18. 18. Instrucció 2/2011 Instrucció 2/2011, de 23 de març, sobre els efectes del cessament o remoció dels funcionaris d’altres administracions públiques, no integrats en cossos propis, que han obtingut destinació definitiva a l’administració de la Generalitat mitjançant la seva participació en processos de provisió i es troben, respecte l’Administració d’origen, en situació administrativa de serveis en altres administracions S’ha de comunicar a la persona afectada que ha cessat per lliure designació, remoció o supressió del lloc, que té dret a reingressar en la seva Administració d’origen i que mentre no es faci efectiu queda a la Generalitat en situació de provisionalitat llevat que obtingui destinació definitiva per processos de provisió 18
 19. 19. Acord Govern 17/04/2012 Acord del Govern de 17/04/2012 pel qual es crea el Programa Campanya Forestal, adreçat a la lluita contra els incendis forestals, i s’autoritza la contractació del personal necessari per a l’any 2012 Acord de Govern de 28 de febrer de 2012 sobre contenció de plantilles (mecanismes d’assignació temporals de funcions). Pla d’Ocupació aprovat per Acord GOV/28/2012 (habilita als departaments per adoptar mesures d’organització). Voluntarietat, proximitat geogràfica, valoració càrregues de treball de les unitats. 19
 20. 20. Instrucció 2/2012 Instrucció 2/2012, de 15 de juny, sobre el procediment d’assignació temporal de funcions davant necessitats d’efectius de personal que responguin a circumstàncies estrictament conjunturals derivades de la necessitat d’atendre increments puntuals de l’activitat administrativa o derivades de l’execució de programes administratius amb durada determinada Finalitat: evitar la contractació o nomenar personal temporal i externalitzar serveis 20
 21. 21. Instrucció 2/2012 L’assignació temporal de funcions consisteix en l’atribució al personal funcionari, interí i laborals, per necessitats del servei, a l’empara de l’art. 73.2 EBEP, de l’exercici de funcions diferents a les que corresponen al lloc de treball que ocupen, sempre que siguin adequades al seu cos i sense que en cap cas hagi minva en les seves retribucions. 1ª fase: caràcter voluntari (ATRI). 2ª fase: caràcter forçós. Proximitat geogràfica, càrrega treball unitats, carregues familiars. Valoració en les convocatòries de provisió i accés a la funció pública per promoció interna. 21
 22. 22. Instrucció 3/2012 Instrucció 3/2012 sobre reingrés al servei actiu del personal funcionari procedent de situacions administratives que no comporten reserva de plaça i destinació Substitueix la circular 3/2005 (lloc més temps vacant / interí menys antiguitat). Simplificació del procediment. Reingrés: convocatòries de provisió (obligació de participar). adscripció provisional a llocs de treball vacants i pressupostats. 22
 23. 23. Instrucció 3/2012 Si hi ha vacants: adscripció provisional  Llocs essencials del Departament o Mateixa localitat darrera destinació • Mateixa unitat Vacant no ocupada Interí • Altre unitat o Localitat menys 40 km  Llocs no essencials del Departament 23
 24. 24. Instrucció 3/2012 Si no hi ha vacants a menys 40 km Adscripció provisional lloc essencial qualsevol departament  Mateixa localitat • Vacant no ocupada • Interí  Localitat a menys de 40 km Adscripció provisional lloc no essencial 24
 25. 25. Reassignacions funcionals d’empleats públics Finalitat: aconseguir un millor aprofitament dels recursos que garanteixi l’eficàcia del servei que es presta als ciutadans Instrument: en el marc de convenis de col·laboració interadministrativa o de programes per al desenvolupament de projectes d’interès comú, identificats Qui: Els departaments i les entitats del sector públic que hi estan vinculades Informe preceptiu Funció Pública ,
 26. 26. 3. RETRIBUCIONS
 27. 27. LLEI 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 Articles 24, 25 i 29. Retribucions del personal: Les retribucions íntegres del personal (funcionari, interí, estatutari, laboral, i alts càrrecs del Govern i altre personal directiu) en actiu no experimenten cap increment respecte les fixades el 31.12.2013. Article 31. Pla de pensions: Durant l'any 2014, l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic no faran aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació. Article 32 Acció social i ajuts per al menjar del personal No s’atorguen ajuts en concepte de Fons d’acció social ni menjar, ni tampoc altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la mateixa finalitat 27
 28. 28. REDUCCIÓ PAGA EXTRA 2014 Art. 33 LPGC Reducció retributiva equivalent a la quantia de l’import d’una paga extraordinària i, quan correspongui, d’una paga addicional del complement específic o equivalent. Com i quan: 1/2 juny i altra meitat desembre Àmbit subjectiu Tots els empleats públicsde l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i de les universitats catalanes i les entitats dependents amb retribucions anuals, per jornada completa i amb exclusió dels complements per productivitat o rendiment, superiors a 2 vegades el salari mínim interprofessional en còmput anual.
 29. 29. LPGC 2014 Són exclosos El personal de les entitats del Programa de centres de recerca de Catalunya (CERCA) que siguin reconegudes com a tals pel Departament d’Economia i Coneixement, i també la fundació privada Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). (Disposició Addicional divuitena, sobre Programes de foment de la recerca, de la Llei 1/2012, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012).
 30. 30. Hores extres Compensar obligatòriament amb hores lliures de servei, d’acord amb les equivalències vigents actualment. Amb caràcter excepcional, es poden compensar econòmicament els serveis extraordinaris i les hores extraordinàries en els supòsits expressament autoritzats per la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal o, en el cas de les entitats del sector públic, pel màxim òrgan de govern de l’entitat, ens o empresa. Supòsits autoritzats Comissió retribucions: Activitats representació institucional (comunicació, protocol,... Emergències Amb pronunciament: Manteniment Incidències excepcionals i sobrevingudes
 31. 31. Productivitat 2014 No es pot percebrep productivitat llevat: El personal estatutari dels serveis de salut ICS ( màxim 50%) Personal entitats sector públic: Abonament d’un màxim del 25% de les retribucions variables vinculades al compliment d’objectius definits i avaluats en l’exercici del 2014 que tinguin reconegudes amb anterioritat, sempre que no s’incrementi la despesa salarial liquidada destinada a retribucions del personal de l’exercici del 2013. Les entitats que el 2012 tenien contracte programa poden reconèixer al personal laboral conceptes anàlegs als de l’apartat 1, sempre que no s’incrementi la despesa salarial liquidada destinada a retribucions del personal de l’exercici del 2013
 32. 32. Decret llei 3/2011 Decret Llei 3/2011, de 20 de desembre, de mesures urgents en matèria de tresoreria  Decret llei: necessitat extraordinària i urgent.  Entra en vigor el mateix dia de publicació DOGC.  Possible ajornament d’un 20% màxim de l’import total al desembre 2011 en concepte de paga extra. 32
 33. 33. Reial Decret Llei 20/2011  Suspensió de l’entrada en vigor del permís de paternitat de 4 setmanes.  Increment de l’IRPF per als anys 2012 i 2013. 33
 34. 34. Llei 5/2012 Modificació de la Llei 8/2006 Les persones que per raó de guarda legal tenen cura directa d’un fill menor de 12 anys poden gaudir d’una reducció 1/3 o ½ de la jornada, amb la reducció proporcional de les retribucions. Si les necessitats del servei ho permeten, aquesta reducció pot ser d’una altra fracció de jornada, que ha de ser en tot cas d’entre 1/8 part i la meitat de la jornada 34
 35. 35. Llei 5/2012 Se suspenen els pactes sindicals de reconeixement de millores econòmiques destinades a completar la prestació per IT per contingències comuns Se suspenen parcialment els acords sindicals pel que fa als alliberaments institucionals i el nombre d’hores de crèdit horari La diferència en còmput mensual entre la jornada de treball i l’efectivament realitzada, sempre que no estigui justificada, comporta la deducció proporcional de les retribucions 35
 36. 36. Acord GOV/28/2012 Reducció jornada 15% interins: S’exclou: bombers, CAR, serveis penitenciaris, veterinaris escorxadors 1 abril 2012 – 31 març 2014 Modificació RLT Deducció proporcional retribucions No s’autoritzen hores extres Mesures de compactació (els funcionaris també podran demanar-ho. Mínim 1 any) 36
 37. 37. Acord GOV/28/2012 Revisió jornada dedicació especial: reducció d’un 30% dels llocs 37
 38. 38. RJ cura menors Cura menors de 12 anys (Llei 5/2012) Fins 6 anys: RJ 1/3 o ½ amb 80% o 60% Fins 12 anys: RJ 1/8-1/2: necessitats servei Fills menors 6 anys: després del permís de maternitat es pot compactar el primer any de reducció (1/3 o ½) amb 80% o 60% 38
 39. 39. Decret 56/2012 i Instrucció 3/2013 de la Secretaria d'Administració i Funció Pública ABSÈNCIES La diferència en còmput mensual entre la jornada de treball i la realitzada sense justificació comporta la deducció proporcional de les retribucions Procediment: Notificació d'absència injustificada, falta de puntualitat o de permanència, Termini de 5 dies hàbils per a justificar o al•legar el que consideri convenient, En cas de confirmar-se l'absència com a injustificada, es procedirà a emetre una Resolució on constarà l'import de deducció retributiva en la nòmina del mes que pertoqui, que serà notificada a l'empleat. 39
 40. 40. Reial Decret Llei 20/2012 Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat Es suprimeix el 2012 la paga extra de desembre i la paga addicional del complement específic del desembre Es redueixen els dies de lliure disposició Es suprimeixen els dies addicionals per antiguitat Homogeneïtzació dels permisos per a totes les Administracions Es limita el nombre de dies d’assumptes personals Es limiten les hores retribuïdes per realitzar funcions sindicals Es modifica el règim retributiu durant la situació d’IT 40
 41. 41. Prestació econòmica per IT Aquesta nova regulació és d’aplicació a les IT que s’iniciïn a partir de la data de la seva entrada en vigor. No obstant això, al personal en situació d’IT de durada superior a 3 mesos afectats per la Llei 5/2012 també els serà d’aplicació aquest Decret llei. IT abans Llei de Mesures IT durant la vigència de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals i financeres IT a partir de l’entrada en vigor del RDL 20/2012 (15 d’octubre de 2012) IT a partir de l’entrada en vigor del DL 2/2012 (15 d’octubre de 2012) Entre els dies 1 i 3 100% de les retribucions 100% de les retribucions L’administració podrà arribar a pagar com a màxim el 50% de les retribucions percebudes el mes anterior (no de la base de cotització). En aquests dies la Seguretat Social no paga res. La prestació econòmica d’IT serà del 50% de les retribucions fixes i periòdiques del mes anterior. Entre els dies 4 i 20 100% de les retribucions 100% de les retribucions L’administració podrà arribar, juntament amb el subsidi de la Seguretat Social a pagar el 75% de les retribucions La prestació econòmica d’incapacitat temporal serà del 75% de les retribucions fixes i periòdiques del mes anterior. Entre els dies 21 i 90 100% de les retribucions 100% de les retribucions A partir del dia 21è l’administració podrà pagar una prestació equivalent al 100% de les retribucions del mes anterior. A partir del dia 21è, la prestació econòmica d’incapacitat temporal serà del 100% de les retribucions fixes i periòdiques del mes anterior. Entre el dia 91 i el 12è mes 100% de les retribucions Es percep només del 75% de la base de cotització del mes anterior a la baixa en un nou concepte que s’anomena subsidi d’IT Entre els mesos 12 i 18 L’INSS paga directament al treballador el 75% de la base reguladora i la Generalitat completava fins al 100% amb un complement. Retribució només del 75% de la base de cotització del mes anterior a la baixa, però el pagament és directament de l’INSS Pagament directe de l’INSS del 75% de la base de cotització si ho sol·licita. La Generalitat ho completa fins al 100% amb un complement. Pagament directe de l’INSS del 75% de la base de cotització si ho sol·licita. La Generalitat ho completa fins al 100% amb un complement. 41
 42. 42. Decret Llei 2/2013 DECRET LLEI 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. Àmbit subjectiu Personal funcionari, estatutari i laboral: al servei de l’Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut, de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, de les entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial o financer, de les entitats de dret públic, de les societats mercantils amb participació total o majoritària de la Generalitat, dels consorcis amb participació majoritària de la Generalitat, de les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat i de les universitats públiques catalanes, incloses les seves entitats dependents amb participació majoritària. 42
 43. 43. Decret Llei 2/2013 Antecedents R.D. 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària determina amb caràcter general que els empleats públics en situació d’incapacitat temporal percebran les retribucions següents: o Del dia 1 a al 3 en situació d’IT: 50% retribucions o Del dia 4 al 20 en situació d’IT: 75% retribucions o A partir del dia 21 d’IT 100% de retribucions Habilita les Administracions Públiques perquè puguin determinar els supòsits en què excepcionalment es pugui percebre el 100% de les retribucions. Decret llei 2/2012, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. Acord del 25 de febrer entre l’Administració de la Generalitat i la representació de CCOO i UGT, que recull el mateix que transmet el Decret Llei 2/2013 i que es manté el grup de treball creat per analitzar d’adoptar altres mesures socials que requereixen una especial protecció. 43
 44. 44. Decret Llei 2/2013 Contingut Dret a la percepció del 100% de les retribucions en cas que la incapacitat impliqui una intervenció quirúrgica o una hospitalització, encara que aquestes tinguin lloc en un moment posterior a l’inici de la IT, sempre i quan es correspongui a un mateix procés patològic. Dret a la percepció del 100% de les retribucions en cas d’incapacitat temporal derivada de processos oncològics. Efectes retroactius de les mesures: 15 d’octubre de 2012 Refosa de supòsits que percebran el 100% de les retribucions, en situació d’IT: Accident laboral i malaltia professional (RD 20/2012). Empleades públiques embarassades (DL 2/2012). Víctimes de violència de gènere (DL 2/2012). Intervenció quirúrgica, que requereixi repòs domiciliari (DL 2/2013). Hospitalització (DL 2/2013)). Processos oncològics (DL 2/2013). 44
 45. 45. Absències per malaltia sense comunicat d’IT La LPGE per al 2013 estableix que les absències del lloc de treball per malaltia o accident, que no siguin per incapacitat temporal, han de comportar un descompte en nòmina en els mateixos termes que la situació d’incapacitat temporal (50%). No obstant, també s’estableix que cada Administració pot determinar les condicions dins les quals no s’aplicaria aquest descompte. L’Administració de la Generalitat mitjançant la Instrucció de la SFAP 2/2013 ha establert que les absències justificades per motius de salut, sense incapacitat temporal no comporten descomptes retributius en els següents supòsits:
 46. 46. Absències per malaltia sense comunicat d’IT •les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix any laboral (o hores proporcionals a la jornada realitzada). Màxim tres dies consecutius •les derivades de malalties de caràcter crònic Procediment: •Qualsevol absència ha de ser comunicada al cap de la unitat de forma immediata. •Les absències justificades per motiu de salut han de ser justificades en funció de la seva durada: ◦fins a un màxim de 3 dies consecutius: l’acreditació documental de presència o atenció mèdica, o amb la declaració responsable de la persona mitjançant (ATRI). ◦superiors a 3 dies consecutius: comunicat mèdic de baixa. Es recomana que s’avancin a les unitats de personal per fax o correu electrònic. •Les absències justificades per assistència a consulta mèdica, sempre i que no pugui concertar- se fora de l’horari de treball s’acrediten amb la declaració responsable (ATRI) i es concedeix temps indispensable .
 47. 47. 4. SITUACIONS ADMINISTRATIVES
 48. 48. Excedència voluntària amb reserva de lloc 48 Mínim 1 any i màxim 3 anys amb reserva de lloc i còmput triennis i grau personal Aquesta excedència impedeix d’ocupar llocs de treball en el sector públic. No és aplicable al personal del Cos de la Policia, amb excepció del personal de l’escala de suport, ni al personal docent no universitari. Servei actiu o en una altra situació administrativa que comporti reserva del lloc de treball.
 49. 49. Instrucció 3/2011 Instrucció 3/2011, de 17 de novembre, sobre efectes derivats de la incorporació dels nous funcionaris procedents del procés selectiu per accedir al cos auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya  Procés selectiu 749 places auxiliars (convocatòria: resolució 3 juny 2010)  La presa de possessió d’un nou lloc del cos d’auxiliar per part de personal amb la condició prèvia d’interí comporta el seu cessament en aquesta darrera condició. Si no pren possessió del lloc obtingut com a funcionari auxiliar comporta la pèrdua de tots els drets respecte el procés  Necessitats urgents: funcionaris o laborals fixes (excepcions: informe director de serveis) 49
 50. 50. 5. ORDENACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL
 51. 51. Jornada anual Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat  A partir de l'1 de gener de 2012, i per al conjunt del sector públic la jornada ordinària de treball tindrà una mitjana setmanal no inferior a les 37 hores i 30 minuts. 51
 52. 52. Llei 5/2012 Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics o ACORD GOV/28/2012, de 27 març, pel qual s’aprova el Pla d’ocupació per la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014  Suspensió indefinidament del sistema de premis vinculats als anys de serveis prestats (dies addicionals de vacances) 52
 53. 53. Llei 5/2012  Modifica alguns articles del DL 1/97.  Es pot disposar de 6 dies de permís a l’any, per assumptes personals. A més, dos dies addicionals en complir el 6è trienni que s’incrementa en un dia addicional per cada trienni complert a partir del 8è. 53
 54. 54. Decret 56/2012 Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat Substitueix el Decret 295/2006 de jornada i horaris No s’aplica: Docents, sanitaris, veterinaris, penitenciaris, CAR, Adm. Justícia, bombers, mossos esquadra (hi ha uns capítols que sí). Laborals 54
 55. 55. Decret 56/2012 Jornada ordinària: 37.5 h en còmput setmanal Jornada dedicació especial: 40 h Jornada parcial 55
 56. 56. Decret 56/2012 Horari ordinari  Obligació de 9 a 14 h i la resta entre les 7’30 i les 19 h  No més de 7’30 h continuats sense descans de ½ h  Després de ½ h com a mínim 1h 30 min  Jornada diària total: màxim 9 h 30 min  Flexibilitat entrada: 0’30 min. Recuperar diàriament. Només afecta a l’horari obligat si tens fills menors 12 anys  Esmorzar: jornada igual o superior 6 h  Petició anual (1 octubre – 30 setembre) Horari de dedicació especial  8 h diàries (matí i tarda) 56
 57. 57. Decret 56/2012 Horari especial  RLT  SG  Registre, atenció al públic... ½ h dinar RJ interès particular: també els 24.4 Caràcter excepcional hores extres 57
 58. 58. Decret 56/2012 ASSUMPTES PERSONALS 6 dies (50 h anuals) + 2 dies més a partir del 6è trienni que s’incrementaran en un dia addicional per cada trienni complert al partir del 8è 1 gener a 15 gener any següent 58
 59. 59. Decret 56/2012  Vacances anuals • 1 mes de durada per cada any complet de servei o part proporcional Còmput: 1 setembre – 31 agost Períodes :  1/07 al 30/9 funcionaris (màxim 31 de desembre)  Si coincideix amb permís de maternitat, paternitat o fills prematurs, es podran gaudir un cop finit el permís 59
 60. 60. Decret 56/2012 En el cas de baixa per IT que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l’any natural, es podran gaudir immediatament en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat IT durant gaudiment de les vacances (STJUE 21/06/2012) 60
 61. 61. Decret 56/2012  Un sol període  Inici dia 1 durada del mes  Inici una altra data diferent dia 1: còmput de data a data  Mínim 22 dies laborables (no dissabtes)  Períodes fraccionats  23 dies laborables  Mínim una setmana natural  Entre els períodes ha d’haver un dia de treball efectiu  Es pot gaudir de 3 dies solts de vacances, tant si s’opta per gaudir de la resta en un únic període com de manera fraccionada. Si es reserva fins a un màxim de 3 dies i es vol gaudir de la resta de dies de manera continuada, no es consideraran vacances fraccionades i s’han de computar 21, 20 o 19 dies de vacances 61
 62. 62. Decret 56/2012 REDUCCIÓ JORNADA INTERÈS PARTICULAR 15%, 1/3 o ½ en relació amb la jornada ordinària o parcial amb reducció retribucions No: jornada de dedicació especial (40h) Si: 24.4 No es pot sol·licitar l’ordinària fins que passi 1 any des de l’inici de la RJ 62
 63. 63. Reial Decret Llei 20/2012  Modificació dels permisos de l’article 48 EBEP • Assumptes personals: 3 dies • Matrimoni  Modificació article 50 EBEP: Vacances  Es fixaran sistemes que permetin avaluar les tasques dels treballadors (art. 69.2 EBEP: les Administracions poden ordenar els RRHH: avaluar) 63
 64. 64. Instrucció 4/2012 Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys  Un cop autoritzada, no es pot renunciar ni modificar  Regularització durant els mesos posteriors a partir de la reincorporació  Si després de la compactació es gaudeix d’un permís sense retribució o excedència s’haurà de reintegrar la quantitat avançada 64
 65. 65. Instrucció 2/2013 Àmbit d’aplicació: Personal funcionari i que presta serveis en règim de dret administratiu als departaments, organismes autònoms administratius, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer. (Art 1.1 Decret 56/2012) Personal amb funcions docents no integrat a la funció pública docent, sanitària, assistencial, veterinària i penitenciària, així com al personal del cos de bombers i al del cos d'agents rurals. (Art.2.3 Decret 56/2012). Personal laboral subjecte al VI Conveni Col·lectiu Efectes A partir de l’1 de gener 2014 Absències per motius de salut: Durada màxima 30h any i 3d seguits Acreditació mitjançant justificació de presència, d’atenció mèdica o declaració responsable Justificant el dia de la reincorporació al cap immediat o cap unitat administrativa on presten serveis No justificació comporta deducció proporcional d’havers. A partir del 4t dia consecutiu cal presentar comunicat IT Durada superior Justificació mitjançant comunicat mèdic de baixa. Tramitació corresponent IT : 1-3 (50%), 4-20 (75%), 21 en endavant (100%). Comunicats IT a RH (termini màxim 3 dies). Absència per consulta mèdica: Criteri: Concertar fora horari de treball Si no és possible assistència fora horari: Dret a absència justificada pel temps indispensable per anar i tornar. Justificació: justificant del centre o consulta (dades pacient, horari i entrada i sortida) o declaració responsable impossibilitat visita fora horari. 65
 66. 66. Reial Decret Llei 20/2012 a) Per mort, accident o malaltia greu d’un familiar dins del 1r grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i 5 dies hàbils quan sigui en una localitat diferent. Quan es tracti d’un familiar dins del 2n grau de consanguinitat o afinitat, el permís és de 2 dies hàbils quan es produeixi a la mateixa localitat i de 4 dies hàbils quan sigui en una localitat diferent. b) Per trasllat de domicili sense canvi de residència, un dia. c) Per funcions sindicals o de representació del personal, en els termes que es determini. d) Per a exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud, durant els dies que tinguin lloc. e) Per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part per part de les funcionàries embarassades. f) Per lactància d’un fill més petit de 12 mesos té dret a una 1h d’absència de la feina que pot dividir en dues fraccions. Es pot sol•licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent. Aquest permís s’incrementa proporcionalment en els casos de part múltiple. g) Per naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, dret a absentar-se de la feina durant un màxim de 2 h diàries amb la percepció de les retribucions íntegres. Així mateix, tenen dret a reduir la seva jornada de treball fins a un màxim de 2 h, amb la disminució proporcional de les seves retribucions. 66
 67. 67. Resolución 28/12/2012 Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Así mismo, los calendarios laborales incorporarán cada año natural, y como máximo, un día de permiso cuando alguna o algunas festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por las Comunidades Autónomas, coincidan con sábado en dicho año. Por resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y con anterioridad al día 28 de febrero de cada año se determinará, cuando proceda, la incorporación los días de permiso a que se refiere este apartado y se establecerán las instrucciones que, en esta materia, deben respetar los citados calendarios laborales. 67
 68. 68. Modificacions 2014
 69. 69. Dies assumptes personals Els dies d’assumptes personals de l’any 2013 es podran gaudir fins al 30 d’abril de 2014. Nombre dies 2014: 5 dies (4 dies +1 de novembre). Exclosos col·lectius jornades anualitzades 24 i 31 de desembre i la tarda de Sant Jordi Tardes recuperables: anteriors a 2 festes locals i Reis (equiv entre 2 i 3h). Gaudiment durant tot l’any Conversió en hores dels dies d’assumptes personals 2014 (sense incorporar novetats previstes abril 2014): Jornada 37,30h = 33h30min Reducció 15% jornada = 28h 28 min Jornada 40h = 35h 40min La durada mínima del gaudiment és de 30 minuts i es pot acumular a les vacances
 70. 70. Assumptes personals recuperables 25 hores anuals en jornada ordinària, o la part proporcional corresponent, Àmbit d’aplicació Personal que no tingui calendaritzada anualment la seva jornada Criteris: Supeditats a les les necessitats dels serveis. Com i quan es recuperen? De mutu acord amb el cap, abans del seu gaudiment o durant els quatre mesos següents i, com a màxim, fins el 15 de gener de l’any següent Aquesta flexibilitat és d’aplicació sempre que no es disposi d’un calendari de treball que ja permeti mecanismes de flexibilitat horària
 71. 71. VACANCES S’han de gaudir durant l’any natural. Excepcions: Quan permís de maternitat, paternitat o d’atenció de fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir un cop acabat el permís, En el cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l’any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat
 72. 72. VACANCES Com es gaudeixen: Continuades o en períodes fraccionats. 22 dies hàbils per cada any complet de servei o la part proporcional que correspongui quan el temps treballat sigui inferior a l'any. Cadascuna de les diferents fraccions ha de ser com a mínim d'una setmana natural. Dels 22 dies, 7 dies de vacances es podran gaudir de manera independent i aïllada al llarg de l’any, sempre d’acord amb les necessitats dels serveis
 73. 73. HORARI I JORNADA SETMANAL Horari ordinari Obligació de 9 a 14 h i la resta de jornada diària, 2 hores i 30 minuts, de dilluns a divendres de les 7.30 a les 19 hores, supeditat a les necessitats dels serveis i organitzatives. Per necessitats del servei, degudament justificades i amb un preavís de tres dies, podrà requerir la presència efectiva del seu personal en una determinada franja horària Màxim 7’30 h continuades sense descans de ½ h Després de ½ h com a mínim 1h 30 min Jornada diària total: màxim 9 h 30 min Flexibilitat entrada: 0’30 min. Fills menors 12 anys o familiar fins al 1r grau de consanguinitat o afinitat, a càrrec i amb discapacitat legalment reconeguda Flexibilitat entrada: 60 min personal condició legal discapacitat Esmorzar: jornada igual o superior 6 h Petició anual (1 octubre – 30 setembre) Horari de dedicació especial: 8 h diàries (matí i tarda)
 74. 74. 6. MESURES DE RACIONALITZACIÓ
 75. 75. Llei 5/2012 DT novena: Durant els tres anys següents a l’entrada en vigor d’aquesta llei, no s’autoritzen perllongaments al personal funcionari de l’Administració de la Generalitat i es resolen els ja autoritzats en el termini màxim de sis mesos, llevat que calgui per a causar dret a la pensió de jubilació o en els casos en què, excepcionalment, el Govern consideri que cal autoritzar-los o mantenir les autoritzacions vigents per causes derivades de la planificació i racionalització dels recursos humans. 75
 76. 76. Acord GOV/28/2012 La DT 5a de la Llei 5/2012, del 20 de març, inclou com a mesura temporal de contenció de la despesa en matèria de personal, un manament al Govern per tal que aprovi un Pla d’Ocupació. Àmbit d’aplicació: personal funcionari i laboral al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb exclusió del personal docent no universitari i estatutari de l’ICS. Vigència: 2 anys a partir de l’1.4.2012 fins el 31.3.2014, sens perjudici que la durada de la mesura pugui ser objecte de reducció atenent al compliment dels objectius de reducció del dèficit públic. Mesures: A) Reducció de la jornada dels llocs de treball: Es redueix en un 15% la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic. S’exclouen els llocs del cos de bombers de la Generalitat, d’agents rurals, d’auxiliars tècnics i tècnics especialistes del grup de serveis penitenciaris, i del cos de titulació superior de veterinària d’escorxador. La reducció de la jornada dels llocs de treball comporta la modificació de la RLT i el canvi de jornada tindrà efectes a partir del dia 1 d’abril de 2012 76
 77. 77. Acord GOV/28/2012 No s’autoritza la percepció de gratificacions per la realització de serveis extraordinaris al personal que ocupa llocs de treball a temps parcial, llevat dels casos justificats de força major. Els secretaris/àries generals dels departaments determinaran, l’horari concret dels llocs de treball amb jornada a temps parcial i podran establir mesures de compactació horària, d’acord amb les necessitats i bon funcionament dels serveis. El personal funcionari de carrera que ocupi llocs de treball inclosos dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta mesura pot sol·licitar, en els mateixos termes, la reducció voluntària del 15% de la jornada de treball. B) Revisió del règim de jornada de dedicació especial: Reducció d’un 30% del nombre de cap de servei i assimilats orgànicament als quals se’ls pot assignar una jornada i horari de dedicació especial. Aquesta reducció, que es durà a terme en atenció a les càrregues de treball, pot afectar també les compensacions a què fa referència el punt tercer de l’acord del Govern de 24 de desembre de 2002. En el termini màxim d’un mes a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Pla, els departaments trametran a la DGFP les propostes de modificació de les RLT. 77
 78. 78. Acord GOV/28/2012 C) Document de diagnosi: Els departaments, amb l’assessorament i coordinació de la SAFP, analitzaran les disponibilitats i necessitats de personal, tant des del punt de vista del nombre d’efectius com dels requeriments dels llocs de treball i els seus perfils professionals, així com les càrregues de treball associades, als efectes d’elaborar un document de diagnosi. S’haurà de concloure, com a màxim, el 31.10.2012 i s’elevarà, mitjançant la SAFP, al Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració. Els departaments podran adoptar mesures relatives als sistemes d’organització interna del treball -reorganització de tasques i funcions, així com reordenacions de jornada i horaris-, modificacions dels llocs de treball, redistribució d’efectius, canvis d’adscripció de llocs de treball i reassignació d’efectius. Així mateix, podran procedir a l’assignació provisional de llocs de treball mitjançant els expedients d’adscripció provisional, atribució temporal de funcions i comissions de serveis forçoses. 78
 79. 79. Acord GOV/44/2012 S’acorda la reducció equivalent al 5% de les retribucions percebudes l’any 2012 del personal del sector públic de la Generalitat, que substitueix la reducció establerta en l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012. Aquesta reducció s’aplicarà a les nòmines dels mesos de juny i desembre de 2012. Es consideren retribucions íntegres les retribucions percebudes amb caràcter fix i periòdic. • Personal funcionari, estatutari i eventual: la reducció s’aplicarà amb una deducció del complement específic addicional corresponents als mesos de juny i desembre de 2012 per import equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes en el 1r i 2n semestre. En el cas que la deducció sigui insuficient, la part restant es deduirà del complement específic del mateix mes. Si encara és insuficient, s’aplicarà al complement específic dels mesos immediatament posteriors. • Personal laboral: la reducció s’aplicarà mitjançant la deducció de l’import corresponent en les retribucions dels mesos de juny i desembre de 2012, en una quantia equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes en el 1r i 2n semestre, respectivament. Regularització de deduccions: La deducció de desembre de 2012 s’incrementarà o es reduirà, segons calgui, per tal d’assegurar una reducció del 5%. Al personal que finalitzi la seva relació de servei abans del mes de desembre de 2012 se li regularitzaran en la darrera nòmina. Les mesures poden ser objecte d’adequació en el cas que ho requereixin els desequilibris pressupostaris que es puguin produir com a conseqüència de la situació econòmica actual o bé en el cas que s’aprovi amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques una reducció de les retribucions del personal al servei del sector públic. 79
 80. 80. Decret 56/2012 Article 1. Àmbit subjectiu d’aplicació: Aquest Decret és aplicable al personal de l’Administració de la Generalitat que ocupa llocs de treball reservats al personal funcionari i presta serveis en règim de dret administratiu als departaments, organismes autònoms administratius, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, i entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer. Article 6. Serveis extraordinaris: Amb caràcter general, no s’autoritzarà la realització de serveis extraordinaris al personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret. Només excepcionalment, per motius extraordinaris i/o per causa de força major que han de quedar degudament acreditats. Article 7. El personal que du a terme una jornada igual o superior a sis hores diàries disposa, durant la seva jornada de treball, d’una pausa de vint minuts computable com de treball efectiu. Article 8. L’horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència obligada del personal de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. El temps restant es realitza de les 7.30 a les 19 hores, supeditat a les necessitats dels serveis. No es podran prestar serveis durant més de 7 hores i 30 minuts continuats sense un descans obligatori de 30 minuts com a mínim. Després del descans obligatori, s’haurà de prestar serveis com a mínim durant 1 hora i 30 minuts, i la jornada diària total no podrà superar les 9 hores i 30 minuts. El personal disposa de flexibilitat horària per començar la seva jornada diària fins a 30 minuts després de l’inici del seu horari. 80
 81. 81. Acord GOV/28/2012 ACORD GOV/28/2012, de 27 març, pel qual s’aprova el Pla d’ocupació per la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014 Els plans de RRHH són instruments necessaris per dissenyar i executar la planificació de les necessitats del personal. La Llei 5/2012 inclou com a mesura temporal de contenció de la despesa un manament al Govern perquè aprovi un Pla d’Ocupació per al període 2012-2014. El Pla parteix del reconeixement del descens de l’activitat administrativa per l’entorn de la crisi. El Pla té per objecte la racionalització de l’organització de l’Administració i l’optimització del seu personal als efectes de garantir una major eficàcia en la prestació dels serveis públics i eficiència en la utilització dels recursos econòmics. 81
 82. 82. Acord GOV/28/2012 S’aplica a funcionaris i laborals S’exclou: personal docent no universitari i estatutari ICS El Pla s’articula en dos eixos: 1. Mesures amb caràcter immediat (Reducció jornada interins i reducció llocs jornada dedicació especial) 2. Aplicació de mesures planificades per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal (diagnosi prèvia)(veure càrregues de treball, tasques assignades...) 82
 83. 83. Acord GOV/28/2012  Els Departaments poden adoptar mesures relatives als sistemes d’organització interna del treball (reorganització de tasques, reordenació jornada i horaris, redistribució efectius, canvis adscripció llocs de treball, reassignació efectius...) i fer assignació provisional de llocs de treball mitjançant adscripcions provisionals, atribució temporal de funcions i comissions de serveis forçoses  Comissió seguiment del Pla d’Ocupació 83
 84. 84. Instrucció 1/2012 Instrucció 1/2012, de 15 de juny, sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya Finalitat: Protegir la informació de la Generalitat. Garantir el bon funcionament de l’equip informàtic. Assegurar el compliment de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i protecció de dades. Es parteix del reconeixement de l’existència d’una utilització no merament professional dels mitjans i una certa tolerància amb ús moderat. 84
 85. 85. Instrucció 1/2012 No realitzar trucades a 803/806/807/905, SMS a concursos... Es podrà fer ús privat si es fa de forma excepcional per atendre assumptes inexcusables que evitin l’absència del lloc de treball o que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral. 85
 86. 86. Instrucció 1/2012 Internet: Finalitats professionals. No consultar webs que no tenen a veure amb la feina. Descarregar fitxers no justificats. No tertúlies, xats, jocs... Us privat: excepcional i per facilitar conciliació. No per activitats privades a qui té compatibilitat autoritzada. 86
 87. 87. Instrucció 1/2012 Correu electrònic: No enviar correus ofensius, amenaçadors, amb virus, massius que no tenen a veure amb la feina . No manipular correus originals. Si es fa s’ha d’advertir. Us excepcional per evitar absències i conciliar. No per activitats privades a qui té compatibilitat autoritzada. 87
 88. 88. Instrucció 1/2012 Els departaments poden fer tasques de control i registrar l’accés als sistemes d’informació, limitar l’accés a webs i registrar l’accés del personal a internet, les webs visitades i hores de connexió, registrar el volum de correu electrònic enviat i rebut i qui són els destinataris... (informació reservada). Guia bones pràctiques. 88
 89. 89. 7. Drets sindicals
 90. 90. Llei 5/2012 DA Sisena: se suspenen els acords i pactes sindicals relatius al reconeixement de millores econòmiques directes destinades a completar la prestació per incapacitat temporal (IT) per contingències comunes. Se suspenen els acords i pactes sindicals que estableixin qualsevol sistema de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en el gaudiment de dies addicionals de vacances. DA Setena: se suspenen parcialment els pactes i acords sindicals i esdevenen inaplicables les clàusules dels convenis col·lectius pel que fa a alliberaments institucionals i dispenses a temps total d’assistència al treball en favor de les organitzacions sindicals i al nombre d’hores de crèdit horari sindical dels delegats sindicals i els representants del personal. DA Vuitena: la diferència en còmput mensual entre la jornada reglamentària de treball i l’efectivament realitzada, sempre que no resulti justificada, comporta la deducció proporcional de retribucions. 90
 91. 91. Registre d’òrgans de representació del personal Són objecte d’inscripció o anotació en el Registre els actes adoptats per l’Administració de la Generalitat, pel seu sector públic i per les universitats públiques catalanes i entitats dependents que afectin les matèries següents: a) Creació, modificació i supressió d’òrgans de representació del personal funcionari, estatutari o laboral: juntes de personal, delegats de personal, comitès d’empresa i comitès de seguretat i salut. b) Nombre i identitat dels membres dels òrgans esmentats, i també les variacions que s’hi produeixin. c) Creació, modificació i supressió de seccions sindicals, i també el nombre i la identitat dels delegats corresponents. d) Cessions de crèdits horaris legalment o convencionalment establerts que donin dret a la dispensa total o parcial d’assistència al treball. e) Alliberaments institucionals que derivin, si s’escau, del que disposen les normes, els pactes o els convenis i qualsevol altra modificació en l’obligació o en el règim d’assistència al treball Pendent de desenvolupament per Decret
 92. 92. 8. Personal directiu del sector públic
 93. 93. Personal directiu del sector públic Concepte:són personal directiu les persones que ocupen llocs o càrrecs qualificats expressament com a directius en les normes de creació o regulació de les entitats d’acord amb l’exercici de funcions d’especial responsabilitat gerencial, enteses com a funcions que comporten dedicació única o principal de la jornada, participació directa en la definició i execució de polítiques públiques, sempre que comprometin externament l’organització, dirigeixin equips de persones, gestionin i executin pressupostos i tinguin responsabilitat pel compliment d’objectius. Són personal directiu: a) Les persones que formen part del consell d’administració o, si no n’hi ha, són administradors i assumeixen les funcions de màxima responsabilitat de les societats mercantils participades. (contracte mercantil) b) Les persones que assumeixen la màxima responsabilitat en les societats mercantils però que no s’inclouen en la lletra a i les persones que actuen sota la dependència exclusiva dels màxims òrgans de govern o consells d’administració o exerceixen funcions amb autonomia i responsabilitat només limitades per les instruccions o els criteris emesos pels màxims òrgans de govern, consells d’administració o càrrecs a què es refereix la lletra a.(contracte laboral alta direcció)
 94. 94. Personal directiu del sector públic Àmbit subjectiu: Personal que presta serveis en ens, entitats, organismes i societats mercantils en què la Generalitat participa, directament o indirectament, de manera majoritària S’exclouen de l’àmbit d’aplicació de la disposició els càrrecs i el personal amb funcions executives que presten serveis en les entitats autònomes administratives, els quals es regeixen per les normes del dret administratiu
 95. 95. Règim retributiu Es determinarà per Decret del Govern S’establirà una ordenació en grups de directius als efectes de les retribucions. Criteris: consideració, o no, de sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la normativa europea sobre contractació pública; pressupost o volum d’activitat; nombre de treballadors, competitivitat externa i necessitat o no de finançament públic.
 96. 96. Règim retributiu Estructura retributiva Assignació bàsica + un complement de càrrec i, si escau, una retribució variable en funció dels objectius assolits o els resultats fixats. Limitacions: Les retribucions íntegres anuals fixes en cap cas no poden ésser superiors a les fixades per al càrrec de Conseller de l’Administració de la Generalitat o les que es determinin anualment en les lleis de pressupostos. S’han d’assimilar, amb caràcter general, a les retribucions fixades per als alts càrrecs o càrrecs de comandament al servei de la Generalitat.
 97. 97. Personal directiu del sector públic Informació/comunicació Les retribucions s’han de consignar anualment en la memòria d’activitats de l’organisme, ens o entitat i s’han de trametre als departaments competents en matèria de funció pública i d’economia i finances, sens perjudici de la publicitat legal a què s’han de subjectar. Els contractes laborals d’alta direcció s’han de comunicar al departament competent en matèria de funció pública
 98. 98. Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya El Codi és impulsat i assumit íntegrament pel president de la Generalitat, i l'adreça al Govern, als alts càrrecs, als directius d'entitats públiques, al personal eventual Els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat han d’acceptar el contingut d’aquest nou Codi ètic així com la publicació de les seves dades retributives en el portal de Transparència de la Generalitat
 99. 99. Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya El Codi de bones pràctiques formula una declaració de principis amb una finalitat deontològica i de respecte als valors que inspiren els seus continguts. Els valors que articulen el Codi són l'eficàcia, la integritat, l'honestedat, la prudència, la transparència, l'austeritat i el compromís efectiu amb el país i la seva ciutadania.
 100. 100. Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya  El text s’organitza en un Preàmbul i 6 apartats: 1. Del servei als ciutadans a través de les institucions públiques. 2. De la relació amb el Govern i l’Administració. 3. De la relació amb els mitjans de comunicació. 4. De la relació amb el món professional i empresarial. 5. De la relació amb les forces polítiques i altres organitzacions. 6. De la relació amb el Parlament i amb les institucions que en depenen.
 101. 101. Indemnitzacions per extinció de contractes laborals d’alta direcció del sector públic 1. No es poden pactar clàusules d’indemnització d’extinció contractual per desistiment de l’empresari o incompliment del preavís. Les extincions contractuals d’alta direcció, amb independència de la data de formalització dels contractes, únicament donen dret a percebre, si escau, les indemnitzacions que determina la legislació vigent en aquesta matèria. 2. No hi ha dret a percebre indemnitzacions d’extinció contractual per desistiment de l’empresari si la persona afectada té la condició de funcionari de carrera o personal laboral de qualsevol administració pública i del seu sector públic amb reserva del lloc de treball. Vulneració: nul·litat de ple dret.
 102. 102. Indemnitzacions per extinció de contractes laborals d’alta direcció del sector públic No es poden reconèixer en els contractes d’alta direcció antiguitats superiors a les que corresponen als serveis prestats per raó del contracte signat i han de fer constar expressament la impossibilitat de percebre indemnitzacions per l’incompliment del període de preavís eventual si els contractes es formalitzen amb personal que tingui la condició prèvia de funcionari de carrera o laboral amb reserva del lloc de treball. No es poden incloure clàusules en els contractes d’alta direcció que, amb motiu de l’extinció contractual, generin drets d’integració en l’estructura de les administracions o d’incorporació o permanència en els ens i entitats del sector públic, sens perjudici dels sistemes ordinaris d’accés. Vulneració: pot comportar responsabilitats civils, administratives, comptables o de qualsevol altre ordre

×