Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaluació dels Plans d'Ocupació 2005 - 2007

327 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avaluació dels Plans d'Ocupació 2005 - 2007

 1. 1. AVALUACIÓ DELS PLANS D’OCUPACIÓ 2005-2007 3 de juny de 2010 Jaume Blasco Ivàlua
 2. 2. ELS PLANS D’OCUPACIÓ <ul><li>Programa per a la contractació laboral de persones aturades per a la realització d'actuacions de caràcter temporal i d' interès general i social al sector públic i no lucratiu . </li></ul><ul><li>Els ens locals i les entitats sense ànim de lucre presenten projectes en convocatòries de concurrència competitiva . Els organismes de la Generalitat desenvolupen plans d’ocupació en conveni amb el SOC. </li></ul><ul><li>El Servei d'Ocupació de Catalunya subvenciona el cost salarial i de Seguretat Social derivada de la contractació laboral de persones aturades. </li></ul>
 3. 3. ELS PLANS D’OCUPACIÓ <ul><li>Tres objectius tàcits : </li></ul><ul><li>La consecució dels objectius específics dels projectes objecte del pla d’ocupació </li></ul><ul><li>La millora de l’ocupabilitat dels participants (en termes de motivació, experiència i qualificacions) i el consegüent increment de la incorporació al mercat laboral obert (propi d’una política activa) </li></ul><ul><li>L’ increment temporal de la renda dels aturats amb majors problemes econòmics i socials (propi d’una política passiva) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>La distribució territorial de recursos per a plans d’ocupació correspon amb la distribució de necessitats? </li></ul><ul><li>Els beneficiaris dels plans d’ocupació es corresponen amb la població diana teòrica del programa? Si no és així, per què? </li></ul><ul><li>La participació en els plans d’ocupació augmenta la probabilitat que els beneficiaris trobin feina en el mercat laboral obert un cop acabat el pla? </li></ul>LES PREGUNTES D’AVALUACIÓ
 5. 5. 1. La distribució territorial dels recursos
 6. 6. La distribució territorial de recursos sobrerepresenta les demarcacions de Lleida i Tarragona. 2007
 7. 7. Participants en plans d’ocupació respecte aturats registrats com a DONO (en %) Dins de cada demarcació, la variabilitat entre oficines de treball és molt elevada
 8. 8. <ul><li>L’assignació de recursos, tot i produir-se parcialment ex-ante, sembla constituir més una resposta reactiva al dinamisme de les OT i/o la demanda d’organismes i entitats, que no pas a la distribució territorial de les necessitats. </li></ul><ul><li>L’assignació de recursos està mitjançada per la presentació de projectes. La distribució equitativa dels recursos no és possible si no ho és la dels projectes. Millorar-la depèn més de la difusió del programa que de decisions en la selecció dels projectes. </li></ul>
 9. 9. 2. La selecció dels participants
 10. 10. La selecció dels participants depèn de diferents etapes i diferents actors del procés d’implementació dels plans d’ocupació : Publicació de la convocatòria de subvencions Sol·licitud dels projectes Selecció dels projectes Presentació de l’oferta d’ocupació de caràcter genèric Preselecció dels candidats que compleixin els requisits Selecció final dels beneficiaris SOC EB ST SOC EB OT EB
 11. 11. <ul><li>La preselecció dels participants </li></ul><ul><li>La selecció s’implementa mitjançant un procés pel qual les OT fan una preselecció de candidats, i les entitats la selecció final. </li></ul><ul><li>Tanmateix, les entitats no es limiten a realitzar la selecció final, sinó que, de forma generalitzada, influeixen en la preselecció. </li></ul><ul><li>La naturalesa de les seves demandes és diversa: des de persones que ofereixen garanties de fer bé la feina, fins a beneficiaris dels serveis socials. </li></ul><ul><li>La resposta de les OT és heterogènia: des de la validació a la negociació dels candidats, si bé se solen acceptar les demandes. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>La preselecció dels participants </li></ul><ul><li>Els motius argüits acceptar les demandes són diversos: la pressió del temps, mantenir una bona entesa o la percepció que l’entitat beneficiària ha de poder triar amb qui treballa. </li></ul><ul><li>Les OT lamenten que algunes persones que s’inscriuen com a aturats expressament per a ser preseleccionats en un pla d’ocupació: en aquests casos, no es creen projectes per als aturats, sinó aturats per als projectes. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>La selecció final dels participants </li></ul><ul><li>La selecció final per part de les entitats sol basar-se en l’adequació dels candidats als requeriments tècnics del lloc de treball, si bé hi ha excepcions (especialment en els PO de baixa qualificació d’ajuntaments urbans). </li></ul><ul><li>La repetició dels mateixos participants en plans d’ocupació d’anys diferents és relativament habitual. En ocasions, fins i tot és un criteri valorat. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Els objectius del programa </li></ul><ul><li>Les OT i ST solen considerar que els criteris de les entitats beneficiàries responen a percepcions esbiaixades sobre els objectius del programa (subvenció en forma de mà d’obra), que ja es detecten en la naturalesa dels projectes. </li></ul><ul><li>Algunes entitats confirmen aquestes percepcions per desconeixement, d’altres reconeixen que ajusten el programa a les seves necessitats, i d’altres ho justifiquen perquè hi ha incongruències entre els col·lectius preferents i els àmbits d’actuació preferents de les ordres, per la qual cosa sovint els cal prioritzar un criteri sobre l’altre. </li></ul>
 15. 15. Els resultats de la selecció (2007) 1,7% 18,2% Participació PO 2006 19,2% 6,5% Més de 12 mesos a l’atur 10,9% 20,6% Sense experiència laboral 8,1% 19,6% Municipi < 5.000 hab. 1,7% 3,2% Discapacitat 16,2% 9,3% Formació primària o inferior 34,7% 26,0% Majors de 45 anys 15,0% 6,6% Extracomunitaris Resta d’aturats Participants PO
 16. 16. <ul><li>SOC </li></ul><ul><li>Interès social dels projectes </li></ul><ul><li>Millora de l’ocupabilitat </li></ul><ul><li>Protecció social </li></ul><ul><li>Objectius del SOC són múltiples </li></ul><ul><li>En les EB domina l’objectiu (legítim) que els projectes funcionin el millor possible </li></ul><ul><li>EB </li></ul><ul><li>Interès social dels projectes </li></ul>Els motius de la desviació en la selecció
 17. 17. <ul><li>Millora de l’ocupabilitat </li></ul><ul><li>Protecció social </li></ul>L’interès social dels projectes és el punt d’intersecció entre els objectius del SOC i els de la majoria d’entitats beneficiàries... Interès social dels projectes SOC SOC EB ... però és antagònic amb els altres objectius del SOC: les persones més aptes per a una feina no coincideixen amb les que més necessiten una política activa o passiva d’ocupació .
 18. 18. 3. L’impacte dels plans d’ocupació
 19. 19. Cohort de 2007 Cohort de 2006
 20. 20. Cohort de 2006
 21. 21. Cohort de 2007
 22. 22. <ul><li>L’ experiència adquirida als plans d’ocupació és especialment rellevant al sector públic i no lucratiu. </li></ul><ul><li>Els projectes que funcionen es consoliden juntament amb el lloc de treball del beneficiari </li></ul><ul><li>Els plans s’utilitzen com a mecanisme de screening (comprovació de les aptituds del treballador) </li></ul><ul><li>L’estimació de l’èxit amaga la rotació de les mateixes persones en els mateixos llocs de treball amb fórmules contractuals diferents (incloent la participació en el pla): al 2007, un 9,5% havia treballat ens els 2 anys anteriors a l’entitat beneficiària on van fer el pla d’ocupació. </li></ul>La interpretació de l’impacte + + -
 23. 23. Recomanacions
 24. 24. <ul><li>Accés restringit a aturats amb més de 6 mesos d’antiguitat, amb el benentès que és un indicador paraigua d’altres dificultats d’accés al mercat laboral de comprovació més costos. </li></ul>RECOMANACIONS PLANS D’OCUPACIÓ  PAO
 25. 25. RECOMANACIONS Font: Observatori del Treball. Dades de gener de 2010 Projeccions del requisit dels 6 mesos 28,4% 165.872 Més de 12 mesos 100,0% 583.883 Total 21,6% 125.925 De 6 a 12 mesos 50,0% 292.086 Fins a 6 mesos Percentatge Total aturats 2010 Participants <= 6 mesos d’atur Exercici 82% 2005 82% 2007 83% 2006
 26. 26. <ul><li>Assignació condicionada a què el beneficiari no hagi tingut cap relació laboral amb l’EB en els 18 mesos anteriors. </li></ul>RECOMANACIONS PLANS D’OCUPACIÓ  PAO
 27. 27. <ul><li>Autorització a les OT per a que un màxim del 5% dels beneficiaris no compleixin el criteris anteriors (per facilitar la contractació de persones amb situacions especials). Eliminar els altres mecanismes d’excepció i crear un mecanisme de verificació. </li></ul>RECOMANACIONS PLANS D’OCUPACIÓ  PAO
 28. 28. <ul><li>Divulgar de forma activa els plans d’ocupació per arribar a EELL i ESALs que actualment no participen, a fi de a) augmentar l’equitat en l’accés al programa b) incrementar el conjunt de projectes i aturats entre els quals poder seleccionar els més adequats i c) poder assignar els recursos segons les necessitats. </li></ul>RECOMANACIONS PLANS D’OCUPACIÓ  PAO
 29. 29. <ul><li>Limitar, de forma general, la subvenció al 70% dels costos salarials i de SS , augmentable al 90% quan el treballador contractat sigui de molt baixa ocupabilitat : per ex. més d’un any a l’atur, major de 45 anys, discapacitat, o beneficiari del PIRMI. </li></ul>RECOMANACIONS PLANS D’OCUPACIÓ  PAO
 30. 30. <ul><li>Creació d’un programa de caràcter temporal (2-3 anys) amb l’objectiu d’amortir la retirada de subvencions a la realització de projectes d’interès social, en què la valoració dels projectes es basi únicament en l’interès social. </li></ul><ul><li>Augmentar la durada d’aquests plans fins als 9-12 mesos i excloure de forma estricta la possibilitat de repetir participacions. </li></ul>RECOMANACIONS PLANS D’OCUPACIÓ  SUBVENCIONS PROJECTES
 31. 31. <ul><li>Modular la mida i pressupost del programa als cicles del mercat laboral : augmentar l’oferta en moments d’atur elevat (pel seu component de política passiva) i tornar-la a reduir a mesura que l’atur es redueixi (per la major eficàcia d’altres polítiques actives d’ocupació). </li></ul>RECOMANACIONS PLANS D’OCUPACIÓ EN EL MARC DE LES PAO
 32. 32. <ul><li>Precaucions! </li></ul><ul><li>No prioritzar els joves! pot empènyer-los a un mercat de treball protegit en què realitzin activitats relativament irrellevants, reduint les probabilitats que s’arribin a incorporar al mercat laboral obert. Per als joves, formar i qualificar pot ser preferible a la creació directa d’ocupació. </li></ul><ul><li>No excloure els qui cobrin prestacions! Qui, cobrant una prestació, prefereixi renunciar-hi per participar mostra una voluntat de treballar que no hauria de ser penalitzada. L’objectiu és retornar els aturats al mercat laboral, no mantenir-los aturats en el sistema de protecció. </li></ul>
 33. 33. Gràcies per la vostra atenció! Ivàlua Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques www.ivalua.cat [email_address] Gran Via de les Corts Catalanes, 680, 3r 08010 Barcelona T. 93 554 53 00

×