Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jaarverslag 2011 Inburgering GentKom-Pas Gent vzw
Jaarverslag 2011Kom-Pas in 2011           1
Inhoud  Kom-Pas in 2011....................................................................................................
VoorwoordBeste lezer,In 2011 kenden we voor het eerst een daling van het aantal inburgeringscontracten. Ondanks de verlaag...
Visie & Missie  Kom-Pas Gent is een autonome vzw die haar acties hoofdzakelijk maar niet uitsluitend in Gent ontplooit. ...
Inburgering voor Dummies                        Bij Kom-Pas Gent kunnen allochtonen die zich langd...
Verplicht of rechthebbend  In een eerste gesprek geeft de trajectbegeleider meer uitleg over de rechten en plichten van ...
Nieuw in Gent?“Mijn naam is Naveed. Ik heb vele dingen geleerd bij Kom-Pas. Ik wist niet erg veel over België toen ik hier...
Top 10 verblijfsstatussen                             0  100 200 300 400 500 600 700 800 900...
Instroom en toeleidingNaast de jaarlijkse instroom van nieuwkomers die door de gemeente naar Kom-Pas doorgestuurd worden, ...
Aanmeldingen in Kom-Pas   In 2011 hebben 1648 nieuwkomers zich aangemeld in Kom-Pas. 868 onder hen waren verplicht tot h...
Intakes en inburgeringscontractenDe trajectbegeleiders van Kom-Pas namen in 2011 ongeveer 1805 intakes af. Dit aantal is o...
Het aantal contracten is licht gedaald ten opzichte van 2010 maar is nog steeds hoger dan het toegekende contingent   wa...
We laten even het woord aan onze teamcoördinator van de Trajectbegeleiding, Dolores Piscador:“In 2011 is de aanzet gebeurd...
Diplomagelijkschakeling                                     Een aantal oud- en nieuwk...
In totaal werden er door het Stedenfonds 142 dossiers geopend met het oog op diplomagelijkschakeling. 30 daarvankregen een...
Loopbaanoriëntatie   Binnen het inburgeringstraject kiezen inburgeraars voor een bepaald perspectief waarvoor ze na het ...
Ook met VDAB is er een nieuwe werkwijze nl, een co-screening op het moment dat de inburgeraar (bijna) klaar is metde 2 and...
Maatschappelijke Oriëntatie   “De maatschappelijke oriëntatie-lessen zijn een schitterende ervaring geweest voor mij. In...
Wegens verandering in wetgeving inzake verblijf van rechthebbende EU-burgers, zagen we de instroom van Bulgaren enSlowaken...
Inburgering Gent en Oost-Vlaanderen hebben een vast samenwerkingsverband i.v.m. cursisten in mekaars MO-aanbod.   Uitzon...
In het najaar van 2011 woonden om diezelfde reden alle leerkrachten een les bij in een ander onthaalbureau. Bedoelinghierv...
MO-toets   De vrijstellingstoets maatschappelijke oriëntatie wordt sinds januari 2011 3 maal per week georganiseerd in K...
Nederlands als tweede taalHet Huis van het Nederlands Gent organiseert de samenwerking tussen alle aanbodverstrekkers ‘Ned...
Inburgeringsattesten   Inburgeraars die hun primaire traject volledig afronden bekomen een inburgeringsattest. Het prima...
Minderjarige Anderstalige Nieuwkomers (MAN)Alle minderjarigen op Belgisch grondgebied hebben recht op onderwijs en vallen ...
Bekijken we de laatste 2 jaren, dan merken we een forse stijging van het aantal toeleidin-   gen naar het onderwijs, voo...
Maatschappelijke Participatie voor jong en oud“De integratie-klas heeft al mijn verwachtingen overstegen! Aangezien ik uit...
Voor minderjarigen   Dagje Planeet Gent   In 2011 ging de 8ste editie van Dagje Planeet Gent door. 319 anderstalige ni...
Voor meerderjarigenBelg in de KlasMet het project “Belg in de klas” wil Kom-Pas Gent inburgeraars en Belgen de kans bieden...
Bijt in je vrije tijd   In samenwerking met het Huis van het Nederlands wordt er om de 3 maand een vrijetijdskalender ve...
Naar de scholen toe werden er schoolgesprekken georganiseerd met uitleg over ondersteunende maatregelen voor Romaen werd e...
Kom-Pas initiatieven   Kom-Pas is ook organisator en deelnemer van een aantal evenementen gericht naar een ruimer publie...
FinancieringInkomsten: € 2.746.339,72	Inburgering					84.2%	Stad Gent/Stedenfonds				4%	Andere						11.8%Uitgaven: € 2.848...
Kom-Pas als het geheel van delen - werknemers   Kom-Pas bestond in 2011 uit een 60-tal personeelsleden, vast of tijdelij...
Partners uit de Raad van Bestuuren Algemene VergaderingKom-Pas Gent vzw is een organisatie die kan rekenen op haar leden e...
Contact:                  Kom-Pas Gent vzw – Inburgering Gent   Kongostraat 42 • 9000 Gent • Tel: 09 26...
Jaarverslag Kom-Pas Gent vzw 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaarverslag Kom-Pas Gent vzw 2011

990 views

Published on

Dit jaarverslag bespreekt de werking van vzw Kom-Pas Gent in 2011. Om het milieu te sparen wordt deze uitgave enkel digitaal gepubliceerd.

Meer info: www.facebook.be/KomPasGent

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaarverslag Kom-Pas Gent vzw 2011

 1. 1. Jaarverslag 2011 Inburgering GentKom-Pas Gent vzw
 2. 2. Jaarverslag 2011Kom-Pas in 2011 1
 3. 3. Inhoud Kom-Pas in 2011................................................................................................................................................................................................. 01 Voorwoord............................................................................................................................................................................................................ 03 Visie en Missie..................................................................................................................................................................................................... 04 Inburgering voor Dummies................................................................................................................................................................................. 05 De doelgroep................................................................................................................................................................................................ 05 Verplicht of rechthebbend............................................................................................................................................................................ 06 Inburgeringstraject, inburgeringscontract en inburgeringsattest.............................................................................................................. 06 Minderjarige nieuwkomers.......................................................................................................................................................................... 06 Nieuw in Gent?.................................................................................................................................................................................................... 07 Instroom en toeleiding........................................................................................................................................................................................ 09 Aanmeldingen in Kom-Pas................................................................................................................................................................................. 10 Intakes en inburgeringscontracten..................................................................................................................................................................... 11 Diplomagelijkschakeling..................................................................................................................................................................................... 14 Loopbaanoriëntatie............................................................................................................................................................................................. 16 Maatschappelijke Oriëntatie............................................................................................................................................................................... 18 MO-toets........................................................................................................................................................................................................ 22 Nederlands als tweede taal................................................................................................................................................................................ 23 Inburgeringsattesten........................................................................................................................................................................................... 24 Minderjarige Anderstalige Nieuwkomers (MAN).............................................................................................................................................. 25 Maatschappelijke Participatie voor jong en oud............................................................................................................................................... 27 Voor minderjarigen....................................................................................................................................................................................... 28 Dagje Planeet Gent.................................................................................................................................................................................. 28 Taalkampen............................................................................................................................................................................................... 28 Voor meerderjarigen..................................................................................................................................................................................... 29 Belg in de Klas.......................................................................................................................................................................................... 29 Vrijwilligers voor Vrijwilligers................................................................................................................................................................... 29 Participatiemarkt................................................................................................................................................................................................. 29 Bijt in je vrije tijd................................................................................................................................................................................................. 30 Projectwerking..................................................................................................................................................................................................... 30 DIRECT (Dialogue for Integration: Engaging Religious Communities )....................................................................................................... 30 Onderwijsparticipatie van nieuwe EU-burgers............................................................................................................................................ 30 REALISE.......................................................................................................................................................................................................... 31 Kom-Pas initiatieven........................................................................................................................................................................................... 32 Financiering......................................................................................................................................................................................................... 33 Kom-Pas als het geheel van delen - werknemers............................................................................................................................................ 34 Partners uit de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.......................................................................................................................... 352
 4. 4. VoorwoordBeste lezer,In 2011 kenden we voor het eerst een daling van het aantal inburgeringscontracten. Ondanks de verlaagde instroomtekenden 1465 inburgeraars een contract. Het verschil was vooral in het najaar van 2011 te voelen bij de instroom vanBulgaren, Turken en Slovaken.Daarnaast blijft de jaarlijkse stijging van het aantal aanmeldingen en toeleidingen bij Minderjarige Anderstalige Nieuw­komers aanhouden. Maar liefst 345 min 18 jarigen vonden in 2011 de weg naar Kom-Pas. Bijna een derde meer dan hetjaar ervoor. Één van de voornaamste redenen hiervoor is de begeleiding die Kom-Pas sinds enkele jaren verstrekt bij hettoeleiden van kleuters naar het onderwijs.Kom-Pas organiseert verder ook de MO-toets voor Gent, Oost- en West-Vlaanderen én staat als vzw ook in voor een aantalinnoverende projecten die we naast ons inburgeringspakket uitwerken.Verder liggen we aan de basis van enkele Europese projecten zoals REALISE en DIRECT. Het project DIRECT verrichtte onder-zoek naar de rol van religie en van geïmmigreerde religieuze leiders in integratieprocessen. Dit liep van januari 2010 totjuni 2011.REALISE daarentegen is een project dat de mismatch aanpakt die bestaat tussen de job die hooggeschoolde nieuwkomersuitvoeren en het opleidingsniveau dat ze hebben behaald. Dit laatste project loopt tot maart 2013.We werken ook samen met enkele andere onthaalbureau’s mee aan de uitwerking van het nieuwe KruispuntBank Inbur-gering-systeem (KBI) dat het oude systeem (Matrix) in 2013 zou moeten vervangen. 3
 5. 5. Visie & Missie Kom-Pas Gent is een autonome vzw die haar acties hoofdzakelijk maar niet uitsluitend in Gent ontplooit. Samen met de cursisten bouwen we aan een open en solidaire samenleving waar iedereen positief omgaat met de rijkdom van diversi- teit en die allen kansen biedt om een menswaardig leven uit te bouwen. Dit is een interactief proces waarin Kom-Pas 4 domeinen centraal stelt: 1. Inburgeraars een kwalitatief inburgeringstraject aanbieden dat beantwoordt aan de Vlaamse wetgeving. 2. Bijdragen aan een noodzakelijk draagvlak om inburgering en integratie in twee richtingen gestalte te geven. Zowel van de inburgeraar naar de Belg toe, als omgekeerd. 3. Kritisch maatschappelijk reflecteren en handelen. 4. Elke persoon die zich aandient bij Kom-Pas op een respectvolle manier onthalen en helpen om een antwoord te vinden op zijn vragen. Dat realiseren we samen met inburgeraars, mensen zonder wettig verblijf, organisaties en instellingen, autochtonen en allochtonen, minder- en meerderjarigen. Én door middel van: • Een professionele, diverse en gemotiveerde personeelsploeg die ten dienst staat van alle inburgeraars. We streven ernaar de inburgeraar in zijn eigen taal te kunnen ontvangen en via permanente vorming en bijscholing van ons per- soneel, hem/haar adequaat te helpen of door te verwijzen. • Beleidsbeïnvloedend werk naar de relevante beleidsinstanties toe. Daarbij beogen we in de eerste plaats de lokale en Vlaamse overheden maar ook de federale en Europese instellingen. • Activiteiten om de maatschappelijke participatie van inburgeraars in alle geledingen van de samenleving te bevorde- ren. Maatschappelijk participeren houdt enerzijds in dat de inburgeraar op het vlak van werk, opleiding en onderwijs, welzijn, huisvesting en gezondheid én op sociaal- cultureel vlak zelfstandig kan optreden; anderzijds dat de betrokken instellingen hem gepast kunnen ontvangen. Kom-Pas wil daarbij: • Samenwerken met alle relevante personen en organisaties. Wanneer een organisatie één van bovengenoemde op- drachten als haar kerntaak beschouwt zal Kom-Pas een aanvullende of toeleidende rol opnemen. • Leiding nemen waar knelpunten ontstaan of niet wordt tegemoet gekomen aan behoeften, met als doel zelf oplos- singen te formuleren of een andere organisatie daartoe aan te zetten. • Gebruik maken van de beschikbare overleg- en samenwerkingsinstrumenten op lokaal, Vlaams, federaal en Europees niveau. • Communiceren via de beschikbare communicatiemiddelen of, indien nodig, deze zelf ontwikkelen.4
 6. 6. Inburgering voor Dummies Bij Kom-Pas Gent kunnen allochtonen die zich langdurig in België willen vestigen een inburgeringstraject volgen. Een inburgeringstraject wordt zoveel mogelijk op de noden van de inburgeraar afgestemd. Het bestaat uit een vormingsprogramma NT2 en een maatschappelijk oriëntatie-pak- ket, ondersteund door intensieve trajectbegeleiding. De doelgroep “Ik denk dat de integratiecursus perfect is voor alle nieuwkomers. In Kom-Pas is iedereen welkom, los van alle discriminaties. Deze cursus heeft me met veel geholpen, vooral over hoe we bepaalde zaken hetbest aanpakken als nieuwkomers. Het is erg interessant en het heeft mij met andere mensen in contact gebracht. Zo hebik vrienden gemaakt vanuit de hele wereld. Ik kon niet meer gevraagd hebben. Bedankt Kom-Pas!”We hebben een grote verscheidenheid aan inburgeraars. Het gaat om nieuwkomers en oudkomers die in Gent wonenmaar die uit het buitenland afkomstig zijn. Onder nieuwkomers verstaan we degenen die zich maar onlangs in België ge-vestigd hebben. Oudkomers zijn allochtonen die al langer dan een jaar in België wonen. De inburgeraars zijn voornamelijkEU-burgers, gezinsherenigers, arbeidsmigranten, asielzoekers (enkel MO), en geregulariseerden. Ook Belgen die niet inBelgië geboren zijn en van wie minstens één van de ouders niet in België geboren is, behoren tot de doelgroep.Binnen de doelgroep wordt een deel van de nieuwkomers verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Nieuwkomersvan buiten de EU, asielzoekers (enkel MO) en bedienaars van erkende erediensten behoren tot deze groep. Ook OCMW enVDAB kunnen hun cliënten vragen een inburgeringsprogramma te volgen.Andere groepen worden niet verplicht, maar hebben wel recht op een inburgeringstraject. Dat geldt onder meer voor alleEU-burgers (behalve Belgen) en hun gezinsleden. Inburgeraars die om medische redenen geen traject kunnen volgen ennieuwkomers die 65 jaar of ouder zijn worden vrijgesteld van het inburgeringstraject.Inburgering voorziet een inspanningsverbintenis. Er is aan het einde van het traject dus geen eindtoets waarvoor menmoet slagen. Van de inburgeraar wordt wel verwacht dat hij/zij tijdig start met het vormingsprogramma en minstens 80%aanwezig is in elk opleidingsonderdeel. 5
 7. 7. Verplicht of rechthebbend In een eerste gesprek geeft de trajectbegeleider meer uitleg over de rechten en plichten van elke inburgeraar. Er wordt toelichting gegeven bij de voordelen, de mogelijkheden en het belang van een traject op korte en lange termijn. Meteen kijkt hij/zij ook of de wettelijke verplichting geldt. Zowel verplichte inburgeraars als rechthebbenden ondertekenen een contract. De regels en mogelijke administratieve sancties werden vastgelegd door de Vlaamse regering. Hiermee wil het beleid meer inburgeraars bereiken en hen wijzen op hun engagement of verplichting. Wanneer nodig, wijst het onthaalbureau inburgeraars op hun engagementen en verantwoordelijkheden. Een uitgewerkt kansenbeleid bepaalt wanneer inburgeraars kunnen herkansen of uitstel krijgen. Indien die begeleiding geen resultaat oplevert, meldt Kom-Pas de inbreuk aan Vlaanderen. Zij beslissen uiteindelijk over een geldboete. Verplichte inburgeraars worden terug uitgenodigd op het onthaalbureau om hun traject verder te zetten. Inburgeringstraject, inburgeringscontract en inburgeringsattest “Ik woon nu al bijna 7 jaar in België. Ik heb de kans gekregen oriëntatie-lessen te volgen in Kom-Pas. Vooral toen ik op Kom-Pas aankwam en ik mijn lessen over België begon heb ik veel bijgeleerd over de cultuur, de sociale wetgeving, de gezondheid, opvoeding en andere belangrijke onderdelen. Ik ken dat nu al heel wat beter. Ik vind dat alle Kom-Pas medewerkers erg behulpzaam en vriendelijk zijn en natuurlijk ook onze leerkrachten. Bedankt Kom-Pas om me de kans te geven dit te doen.” Ramesh, Nepal. Het inburgerinstraject bestaat uit een primair en een secundair traject. De inburgeraar tekent bij aanvang van het pri- maire deel een inburgeringscontract waarin dit traject individueel en op maat wordt vastgelegd. Dit deel bestaat uit een vormings­ rogramma (NT2 en MO) en uit individuele begeleiding op maat van de inburgeraar. p Het vormingsprogramma wordt samengesteld uit een cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) en een basisniveau Neder­ lands (NT2). Voor dit laatste onderdeel werkt Kom-Pas nauw samen met het Huis van het Nederlands en de scholen die Nederlandse taallessen geven: de Centra voor Volwassenenonderwijs De Bargie, het Perspectief en CBE Gent. Daarnaast promoten wij ook maatschappelijke participatie aan de hand van een uitgebreid aanbod activiteiten. Het secundaire traject is een vervolgtraject in functie van werk en/of studies. Dit wordt aangeboden door voorzieningen zoals de VDAB of specifieke onderwijsinstellingen. Minderjarige nieuwkomers Alle minderjarigen op Belgisch grondgebied hebben recht op onderwijs en leerplicht. Ook de kinderen die nieuw in België zijn en het Nederlands niet als moedertaal hebben. Veel scholen organiseren onthaalonderwijs om deze nieuwe leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren en te integreren. Het onthaalbureau verzorgt de toeleiding naar onderwijs en waar nodig ook toeleiding naar welzijns- of gezondheidsvoorzieningen.6
 8. 8. Nieuw in Gent?“Mijn naam is Naveed. Ik heb vele dingen geleerd bij Kom-Pas. Ik wist niet erg veel over België toen ik hier kwam maarnu ken ik mijn rechten en plichten en hoe mensen hier leven in België. We krijgen echt over alles les, dus het was supergoed.” Naveed, Pakistan.In 2011 kwamen er in totaal 3393 volwassenen uit 117 verschillende landen in Gent wonen. Daarvan waren bijna 52%mannen en 48% vrouwen. Top 20 Instroom nieuwkomers volgens nationaliteit Nationaliteit 2011 1 Bulgarije 739 2 Turkije 249 3 Nederland 239 4 Slovaakse Republiek 186 5 Polen 185 6 Spanje 178 7 Italië 85 8 Ghana 77 9 Frankrijk 77 10 Marokko 66 11 Tsjechische Republiek 59 12 Indië 59 13 Rusland (Federatie van) 58 14 Portugal 58 15 Albanië 58 16 Duitsland 57 17 Roemenië 52 18 Verenigd Koninkrijk 50 19 Griekenland 45 20 België 42 7
 9. 9. Top 10 verblijfsstatussen 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Europese onderdanen 841 EU+ werknemer loontrekkende 688 EU+ werknemer zelfstandige 495 Gezinshereniging met Belg Echtgenoot 422 Gezinshereniging met EU -Echtgenoot 381 Asielzoeker (aanvraag meer dan 4 maand geleden) 276 Gezinshereniger 276 EU + student 206 Regularisatie om humanitaire redenen (art.9 bis) 202 Niet-EU+-gezinshereniger met Belg 1228
 10. 10. Instroom en toeleidingNaast de jaarlijkse instroom van nieuwkomers die door de gemeente naar Kom-Pas doorgestuurd worden, werft enontvangt het onthaalbureau ook doorlopend oudkomers, m.a.w. mensen die al langer dan een jaar in België of Gentverblijven.Heel wat nieuwkomers vinden trouwens rechtstreeks hun weg naar Kom-Pas. Volgens de cijfers komt amper 1/3 van deaangemelde nieuwkomers via een doorverwijzing van het OCMW, Huis van het Nederlands, Sociale Huisvesting, VDAB oftalencentrum waar Nederlands voor anderstaligen wordt gegeven. Inburgeraars met een eerste aanmelding in 2011 en met een doorverwijzing via: OCMW HvN Sociale Huisvesting VDAB Aanbod NT2 315 139 28 13 25 9
 11. 11. Aanmeldingen in Kom-Pas In 2011 hebben 1648 nieuwkomers zich aangemeld in Kom-Pas. 868 onder hen waren verplicht tot het volgen van een inburgeringstraject terwijl 685 rechthebbenden waren. 95 personen die zich aangemeld hadden behoorden niet tot onze doelgroep of het was onduidelijk. Eerste aanmeldingen in Kom-Pas 2500 2100 2000 1648 1454 1500 2009 1107 2010 2011 1000 871 868 735 685 638 500 122 81 95 0 rechthebbend verplicht geen doelgroep totaal10
 12. 12. Intakes en inburgeringscontractenDe trajectbegeleiders van Kom-Pas namen in 2011 ongeveer 1805 intakes af. Dit aantal is ongeveer hetzelfde als in 2010.Iets meer dan de helft waren vrouwen. Tijdens een intake wordt een onderzoek gedaan naar de individuele noden van elke inburgeraar. De huidige situatie wordt eerst in kaart gebracht. Wat brengt de inburgeraar mee aan onderwijs- en werkervaring? Aan leerbe- hoeften en competenties? Diploma’s? Moet hij of zij doorverwezen worden naar het Huis van het Nederlands? Welk vormingsprogramma kan de in- burgeraar volgen? Op welk niveau en wanneer? Is er kinderopvang of een toeleiding naar onderwijs voor kinderen nodig? Wat zijn de perspectieven van de inburgeraar? Sommige inburgeraars zijn hooggeschoold, andere analfabeet. Er zijn er die al een tijdje werken, andere die graag willen werkenmaar herschoold moeten worden. Nog andere willen zich op sociaal of cultureel vlak inzetten in hun nieuwe stad of gaanstuderen. De noden en mogelijkheden zijn voor elke inburgeraar anders en zo ook de drempels. Inburgeringscontracten Kom-Pas 1588 1600 1465 1400 1146 1200 899 1000 761 773 2009 800 590 2010 539 538 600 2011 400 200 17 54 28 0 recht verplicht onbepaald totaal 11
 13. 13. Het aantal contracten is licht gedaald ten opzichte van 2010 maar is nog steeds hoger dan het toegekende contingent waarop de financiering is berekend. Van de 1465 inburgeringscontracten kregen 45 personen een vrijstelling voor MO naar aanleiding van het slagen voor de MO-toets. Het outputcijfer in het financieringsmodel van 1320 werd ruimschoots gehaald. In absolute cijfers werden er meer contracten getekend dan vooropgesteld. Dit vertaalt zich direct in hogere aantallen inburgeraars met een professioneel perspectief: 894 t.o.v. de 754 die werden vooropgesteld. Binnen de trajectbegeleiding worden er ook extra inspanningen gedaan om mensen te begeleiden naar een professioneel perspectief. De cijfers voor het educatief en het sociaal perspectief liggen lager dan verwacht: 117 werden genoteerd als sociaal perspectief t.o.v. de 146 vooropgesteld. Wat het educatief perspectief betreft stranden we op 26 t.o.v. de 34 vooropgesteld. Dit heeft mee te maken met het feit dat een groot aantal (428) nog onbepaald zijn omdat de perspectiefkeuze meestal op het einde van het traject valt, nadat het NT2 niveau 1 werd gehaald. Als onthaalbureau gaan we er ook van uit dat iedereen een sociaal perspectief heeft en daarnaast waarschijnlijk ook een ander hoofdperspectief. Daarom stellen we onze activiteiten in het kader van LO Sociaal ook open naar iedereen. M.b.t. Loopbaan-Oriëntatie Educatief hebben de acties van Via Educatie een dubbel resultaat: er is de begeleiding naar inschrijving in het Hoger Onderwijs, maar ook de afrading ervan wanneer blijkt dat het educatief perspectief toch niet de juiste keuze is.12
 14. 14. We laten even het woord aan onze teamcoördinator van de Trajectbegeleiding, Dolores Piscador:“In 2011 is de aanzet gebeurd voor de herstructurering van het team TB. Er werd beslist het team op te delen in 2 deel-teams en 2 halftijdse coachen aan te stellen naast mezelf. Het is pas vanaf september 2011 dat dit gedeeltelijk ookconcreet van start is gegaan.De nieuwe manier van werken en de taakverdeling tussen mezelf en de coachen moet zorgen voor een kwalitatieverewerking: betere ondersteuning van de trajectbegleiders, betere werking van de teamvergaderingen, ondersteuning voormezelf van de coachen. Daarnaast is er ook het werkoverleg TB (tussen de 2 coaches en mij) waar betere afspraken kun-nen worden gemaakt doordat we een klankbord zijn voor elkaar. Maar dit alles is eigenlijk pas in 2012 echt in werkinggegaan, 2011 was de aanzet.We zijn in 2011 als teamuitstap naar het STAM (Stadsmuseum Gent) gegaan en dat was een fijn moment met het team.We hebben ook samen met de andere collega’s meegewerkt aan het Wereldfeest. Hier hebben ook een aantal van onzecliënten geschitterd op het vrij podium. Voor de rest is TB een steeds terugkerende cyclus van komende en gaande in-burgeraars, de ene met een succesverhaal , de andere iets minder.” 13
 15. 15. Diplomagelijkschakeling Een aantal oud- en nieuwkomers beschikt over diploma’s die ze in hun land van herkomst behaald hebben. Kom-Pas kan voor zowel inburgeraars als niet-inburgeraars de aanvraag voor diplomagelijk- schakeling helpen organiseren, mede dankzij het Stedenfonds. In- burgeraars die houders zijn van een buitenlands diploma worden begeleid in alle stappen die noodzakelijk zijn om een dossier in te dienen bij de bevoegde administratie. Er werden in 2011 binnen het kader van de werking diplomagelijk- schakeling voor Inburgering 163 dossiers opgestart. Gezien de veel- heid van documenten die gevraagd worden voor bepaalde proce- dures (bijvoorbeeld: de academische erkenning) kiezen in dit geval de aanvragers soms om ook nog een andere procedure op te starten. Andere redenen om meer dan één procedure op te starten kan ook voortvloeien uit de keuze om eerst te starten met de procedure waar er initieel meest nood aan is. Diplomagelijkschakeling Inburgering lopende dossiers positief antwoord negatief antwoord gedeeltelijk 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Academische Hoger Beroeps Professionele Niveaubepaling Secundair erkenning Onderwijs erkenning lopende dossiers 37 10 43 10 0 positief antwoord 6 18 20 0 0 negatief antwoord 2 5 0 0 0 gedeeltelijk 0 0 12 0 014
 16. 16. In totaal werden er door het Stedenfonds 142 dossiers geopend met het oog op diplomagelijkschakeling. 30 daarvankregen een uitspraak in 2011. Het aantal dossiers waar een positief gevolg aan werd gegeven (inclusief de gedeeltelijkegelijkwaardigheid secundair onderwijs) bedraagt 26 dossiers. Zonder onderscheid te maken naar de procedure is dus meerdan 86 procent van de behaalde resultaten positief. Diplomagelijkschakeling Stedenfonds lopende dossiers positief antwoord negatief antwoord gedeeltelijk 30 25 20 15 10 5 0 Academische Hoger Beroeps Professionele Niveaubepaling Secundair erkenning Onderwijs erkenning lopende dossiers 33 12 51 7 3 positief antwoord 4 11 7 2 0 negatief antwoord 2 1 1 1 0 gedeeltelijk 0 0 10 0 0 15
 17. 17. Loopbaanoriëntatie Binnen het inburgeringstraject kiezen inburgeraars voor een bepaald perspectief waarvoor ze na het behalen van hun inburgeringsattest verdere stappen zullen zetten. Loopbaanoriëntatie richt zich op deze perspectieven. Inburgeraars met een professioneel perspectief stromen door naar de VDAB waar ze verder begeleid worden richting arbeidsmarkt. Zij die eerst nog willen studeren, kiezen voor een educatief perspectief. Inburgeraars die zich maatschappelijk of sociaal willen engageren kiezen voor een sociaal perspectief (Maatschappelijke Participatie). Trajectbegeleiders (TB) en leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie (MO) moeten voor elke inburgeraar tot een goede afstemming komen, waarbij de loopbaanoriëntatie als een rode draad doorheen het inburgeringstraject loopt. Sinds 2011 hebben er ook wat veranderingen plaatsgevonden. Maandelijks komen de collega’s van LO-sociaal op bezoek in de klassen met een voorstelling van vrijetijdsactiviteiten waaraan cursisten kunnen deelnemen. De vrijetijdsmarkt die 2x per jaar wordt georganiseerd is een vaste waarde voor MO.16
 18. 18. Ook met VDAB is er een nieuwe werkwijze nl, een co-screening op het moment dat de inburgeraar (bijna) klaar is metde 2 andere onderdelen van het traject. Deze nieuwe manier van werken zorgt ervoor dat LO nauw kan aansluiten bij derest, dat de behoefte aan LO /soort LO (uitgebreid en in groep óf via individuele gesprekken) beter kan ingeschat worden,dat er nauwelijks nog uitval is voor LO.Er is een specialist voor diplomagelijkschakeling. De trajectbegeleider geeft de eerste informatie en de specialist neemtover wanneer de inburgeraar de keuze maakt om diplomagelijkschakeling aan te vatten. Deze manier van werken iskwaliteitsvoller.Vanuit Inburgering Gent wordt er nauw samengewerkt met VIA EDUCATIE Oost-Vlaanderen voor de invulling van educatieveperspectieven. VIA EDUCATIE is een Intermediaire Instantie waar nieuwkomers meer informatie kunnen krijgen en begeleidworden i.v.m. hun studieloopbaan. In 2011 droeg Kom-Pas een deel van de organisatie van de infosessies over VerderStuderen en de onderwijsmarkt (waarop de onderwijsverstrekkers hun aanbod voorstellen) aan hen over.Inburgering Gent stond in voor de screening van geïnteresseerden, het informeren over het aanbod, het stimuleren van dedeelname, het aanbieden van de infrastructuur en de opvolging via Trajectbegeleiding.Naar individuele ondersteuning toe zijn in samenwerking met het Huis van het Nederlands de mogelijkheden voor kin-deropvang uitgebreid, waardoor er minder lang moet gewacht worden om met het vormingsprogramma te starten. 17
 19. 19. Maatschappelijke Oriëntatie “De maatschappelijke oriëntatie-lessen zijn een schitterende ervaring geweest voor mij. In het begin, toen onze leer- krachte zei dat het meer een “discussie-groep” zou zijn en dat er aan het eind van de cursus geen examen zou volgen, dacht ik dat het erg saaie lessen zouden worden omdat de studenten geen motivatie zouden hebben om hard te werken. Ik ben blij om nu te kunnen zeggen dat het écht de beste manier is om informatie te krijgen over België als land. Nu heb- ben wij de basiskennis om hier te wonen en leven, we kennen de geschiedenis van het land en onze individuele rechten. Een pluim voor maatschappelijke oriëntatie.” De cursus Maatschappelijke Oriëntatie heeft als doel de zelfredzaamheid van inburgeraars zodanig te vergroten dat zij zelfstandig kunnen functioneren in hun nieuwe omgeving. Inburgeraars maken kennis met de Belgische/Vlaamse samenleving, aan de hand van de 11 leeromgevingen (Stad en Land, Verblijfssituatie, Gezin, Tewerkstelling, Wonen, Gezondheid, Mobiliteit, Consumptie, Vrije tijd, Onderwijs/Opvoeding, Publieke Dienstverlening). De cursus wordt gedifferentieerd aangeboden: analfabeten, laaggeschoolden en hooggeschoolden worden gegroepeerd. Bovendien zijn er cursussen overdag, ’s avonds of in het weekend. De lessen worden gegeven in verschillende contacttalen. In 2011 waren dat er 12, twee minder dan in 2010. Naast deze contacttalen zijn er groepen ‘MO Nederlands met tolken’. Er werd in 2011 in 13 talen getolkt, 1 meer dan in 2010.18
 20. 20. Wegens verandering in wetgeving inzake verblijf van rechthebbende EU-burgers, zagen we de instroom van Bulgaren enSlowaken enorm dalen. Slowaaks verdween volledig uit de vaste lesplanning MO en Bulgaars werd enkel georganiseerdop vrijdag en dinsdagavond.Om de wachtlijsten weg te werken kwam een nieuwe leerkracht Albanees in dienst en organiseerden we 3 groepen metvolledige bezetting in het najaar 2011. De grote instroom Urdu-Hindi werd opgevangen met 1 extra leerkracht en 1 groepUrdu-Hindi, van oktober 2011 tot januari 2012.De cursussen Albanees, Farsi en Pools waren extra cursussen die niet in het vaste taalaanbod MO zijn opgenomen. Zewerden georganiseerd om tegemoet te komen aan de wachtlijsten voor betreffende taalgroepen. 19
 21. 21. Inburgering Gent en Oost-Vlaanderen hebben een vast samenwerkingsverband i.v.m. cursisten in mekaars MO-aanbod. Uitzonderlijk werken we ook samen met andere onthaalbureau ’s, echter zonder vaste afspraken. Inburgering Gent heeft een aantal vaste plaatsen bij IOVL voor Albanees en Thai. IOVL heeft bij ons vaste plaatsen voor Spaans. Naast de vaste voorbehouden plaatsen schrijven we occasioneel ook cursisten in op mekaars aanbod. Sinds september 2011 organiseren we geen aanbod MO Individueel meer en ook geen aanbod begeleide zelfstudie. Uit evaluaties van onze cursisten bleek dat ze expliciet vroegen naar meer contacturen. Het aspect ‘leren in groep’, zo eigen aan de climodiek, blijkt van onderschatte waarde ook voor deze groep zeer hooggeschoolde inburgeraars. Ons aanbod komt tegemoet aan de noden van de in- burgeraars. We richtten enkel een specifiek aanbod in voor analfa-groepen (anders alfabete-groepen) Turks en Arabisch. Andere analfa-cursisten werden opgenomen in het aanbod MO voor laaggeschoolden. Nagenoeg alle cur- sisten zitten in een aanbod dat overeenkomt met hun leef- en werksituatie. Sinds september 2011 komt het extern aanbod rond Maatschappelijke Participatie ook op een structurele wij­ ze aan bod in de lessen MO. Voorbeelden van dat aan- bod zijn: 2e handsfietsenmarkt, Sportief Gent, Festival van Vlaanderen, Cultuurmarkt, Dzjambo, Nacht van de Musea, Ensemble Zefiro, Missa Mexicana,… Voor sommige van deze activiteiten werd er ook begeleiding vanuit het onthaalbureau voorzien. Om cursisten meer bewust te maken van het omgaan met afval en om hen meer verantwoordelijkheid te geven in het toepassen van het afval-systeem in Kom-Pas, lanceerden we in 2011 ook het Buddy-project: per klas worden telkens 2 cursisten buddies: ze helpen andere cursisten bij het selecteren van afval en signaleren knelpunten aan de groep. De MO-groep bestond in 2011 uit 12 leerkrachten en 1 teamcoach. De lessen vinden voornamelijk overdag plaats, met uitzondering van 1 avond-groep. Soms wordt ook op zaterdag les gegeven. Tijdens de teamvergaderingen op maandag namiddag wisselen de leerkrachten inhoudelijke informatie uit, vindt er een intervisie plaats op basis van cases uit de lesmomenten en behandelen ze organisatorische kwesties. Jaarlijks wordt ook een MOMO-dag georganiseerd waarbij alle maatschappelijke oriëntatie-leerkrachten uit Vlaanderen samenkomen en lesmethodieken bespreken. Deze uitwisseling blijkt altijd heel vruchtbaar te zijn.20
 22. 22. In het najaar van 2011 woonden om diezelfde reden alle leerkrachten een les bij in een ander onthaalbureau. Bedoelinghiervan was om de blik te verruimen en nieuwe input te krijgen voor eigen lessen. De leerkrachten evalueerden dezelessen a.h.v ons eigen les-evaluatie-instrument en iedereen koppelde de bevindingen terug in het team MO. Deze op-dracht werd als zeer positief ervaren en zal nog worden herhaald in de toekomst.Marian Ceuppens, teamcoach van MO, bespreekt kort een geslaagd jaar voor het MO-team:“Er waren geen grote veranderingen in 2011 voor maatschappelijke oriëntatie; de focus van de werking lag op het uit-bouwen van een goed permanent evaluatiesysteem voor gebruik tijdens de lessen en een instrument om lessen gerichtte observeren en te evalueren. Het project Belg in de Klas kwam in handen van de collega’s van MP die het nu verderuitbouwen.In het MO-team heerst een echt ‘samen’ gevoel. Dit komt enerzijds omdat veel mensen reeds heel lang meedraaien inhet team en mekaar zeer goed kennen, anderzijds zorgt een open houding in het team ervoor dat nieuwe collega’s zichook snel thuis voelen. De wekelijkse teams krijgen zowel een inhoudelijke als praktische invulling en dat is het momentwaarop we uitwisselen, feedback geven, afspraken maken, afspraken opvolgen, etc…De thema’s voor de MO-lessen vernieuwen voortdurend, zowel naar inhoud als naar methodiek. Vaak worden nieuwelesmethodieken uitgeprobeerd en aan de andere collega’s doorgegeven. Op die manier worden vernieuwende zakenheel snel in de praktijk gebracht.De evaluaties die na elke lessenreeks worden gevraagd spreken voor zich: cursisten zijn over het algemeen zeer tevredenover de cursus en zijn enthousiast over de manier van werken (Climodiek). Voor de meeste cursisten is de Climodiek zeervernieuwend gezien ze in hun eigen land meestal een ander soort onderwijs - methodiek hebben gekend. Ze ondervin-den echter heel snel aan de lijve dat ze via groepswerk, klasgesprekken, opdrachten buitenshuis, etc… op een actievemanier snel bijleren.Voor de rest was het positieve verslag van de inspectie MO een echte opsteker voor heel het team MO.” 21
 23. 23. MO-toets De vrijstellingstoets maatschappelijke oriëntatie wordt sinds januari 2011 3 maal per week georganiseerd in Kom-Pas. Dit gebeurt niet alleen voor eigen publiek uit Gent, maar meteen ook voor nieuwkomers uit Oost- en West-Vlaanderen. De deelnemers waren nieuwkomers die zich aangemeld of her-aangemeld hebben in 2011 maar die nog geen inburgerings­ contract ondertekend hadden. Het gaat hier om nieuwkomers die verplicht werden het inburgeringsprogramma te volgen (door Inburgering, Het OCMW of de VDAB). Indien de nieuwkomers slagen voor de test, krijgen zij een vrijstelling voor de cursus maatschappelijke oriëntatie. De test kan afgelegd worden in 4 talen: Nederlands, Frans, Engels of Duits. Nieuwkomers kunnen de test maximum 1 keer afleg- gen. Tijdens de test mogen ze wel gebruik maken van het internet en folders die in het lokaal liggen. 162 mensen waren in 2011 aanwezig op de vrijstellingstoets MO voor Inburgering Gent. Zoals reeds vermeld organiseren we de toets ook voor de provincies Oost-Vlaanderen (68 aanwezigen) en West-Vlaanderen (69 aanwezigen).22
 24. 24. Nederlands als tweede taalHet Huis van het Nederlands Gent organiseert de samenwerking tussen alle aanbodverstrekkers ‘Nederlands als tweedetaal’ (NT2) in het Gentse. Kom-Pas werkt nauw samen met het Huis van het Nederlands, de Gentse afdeling is gevestigdonder hetzelfde dak.Inburgeraars die een contract tekenen worden vervolgens bij het Huis van het Nederlands gericht doorverwezen naar eenaanbod NT2 op hun maat. Het Huis formuleert hiervoor adviezen.In 2011 gingen 1511 inburgeraars langs bij het Huis van het Nederlands voor het volgen van een cursus Nederlands. 1302personen daarvan kregen in dat jaar ook een opleiding Nederlands op maat bij het Centrum voor Basiseducatie Leerpunt,CVO de Bargie of CVO het Perspectief. De overige 209 personen werden doorverwezen naar een andere instantie of vattenhun opleiding niet aan in 2011.De lessen Nederlands (NT2) worden gegeven door verschillende aanbieders uit het volwassenenonderwijs. Daarnaastdifferentiëren de onderwijsinstellingen naar niet-gealfabetiseerde, anders-gealfabetiseerde en gealfabetiseerde (Latijnsschrift) cursisten. Tot slot zijn er verschillende richtgraden NT2 en wordt binnen die richtgraden gewerkt met groepen diesneller, trager of gemiddeld vorderen. Binnen het primaire inburgeringstraject moeten inburgeraars minstens richtgraad1.1 behalen. 23
 25. 25. Inburgeringsattesten Inburgeraars die hun primaire traject volledig afronden bekomen een inburgeringsattest. Het primaire traject duurt in veel gevallen langer dan een jaar. Soms worden de trajecten ook ziekte, zwangerschap of werk. In 2011 werden 932 attesten behaald, 592 daarvan waren voor verplichte inburgeringstrajecten en 340 voor rechthebbende. Inburgeringsattesten 1000 932 900 788 800 735 700 629 583 600 502 2009 500 2010 400 2011 300 200 71 93 107 100 10 13 37 0 Oudkomers Nieuwkomers Onbepaald Totaal Na afronding van het primaire traject kan gestart worden met het secundaire traject. Dit hangt mee af van het perspectief dat inburgeraars in hun primaire traject bepaalden. Inburgeraars met een professioneel perspectief wor- den aan de VDAB overgedragen om hun loopbaan (verder) vorm te geven. Degenen met een educatief perspectief stromen door naar diverse onderwijsin- stellingen of beroepsopleidingen. Daarnaast kunnen inburgeraars, wanneer er geen al te grote financiële drempels of tijdstekorten zijn, hun niveau Neder- lands verder bijschaven in het volwassenonderwijs.24
 26. 26. Minderjarige Anderstalige Nieuwkomers (MAN)Alle minderjarigen op Belgisch grondgebied hebben recht op onderwijs en vallen bovendien onder de leerplicht, los vanhun verblijfssituatie.Ouders van minderjarige anderstalige nieuwkomers krijgen een wervingsbrief toegestuurd, waarin ze worden geïnfor-meerd over de ondersteuningsmogelijkheden die Inburgering Gent aanbiedt voor hun kinderen: toeleiding naar onderwijs,vrije tijd en welzijnsvoorzieningen.Voor 2011 hebben zich in totaal hebben 345 kinderen aangemeld bij Inburgering Gent, waarvan er 305 nieuwkomerstoegeleid werden naar een school. Daarmee wordt de stijgende tendens van de afgelopen jaren verder gezet. Toeleiding naar Onderwijs van Minderjarige Nieuwkomers 305 240 400 300 139 2009 200 2010 100 0 2011 Aantal toeleidingen Aanmeldingen MAN bij Kom-Pas 345 350 300 265 250 179 2009 200 2010 150 117 122 106 106 91 92 2011 100 67 63 50 25 0 0-5 jaar 6-12 jaar 13-18 jaar Totaal 25
 27. 27. Bekijken we de laatste 2 jaren, dan merken we een forse stijging van het aantal toeleidin- gen naar het onderwijs, vooral als gevolg van de grote toename toeleidingen bij kleuters. Er zijn in 2011 82 kleuters toegeleid naar school, dit is een stijging van 40% met het jaar daarvoor. Als we naar de nationaliteiten kijken zien we dat de grote meerderheid van de toeleidin- gen naar het basisonderwijs Bulgaren zijn, gevolgd door Albanezen en Slovaken. Het merendeel van de toegeleide anderstalige nieuwkomers is echter heel divers samen- gesteld, met kinderen uit verschillende landen. Er komen vaak ouders in Kom-Pas terecht met de vraag hen te helpen bij een schoolveran- dering voor hun kind. Strikt genomen behoren ze meestal niet (meer) tot onze doelgroep. In dat geval neemt Kom-Pas een informerende en adviserende rol op zich. Als we zien dat de ouders nog onvoldoende zelfredzaam zijn helpen we hen wel verder met het nemen van de concrete stappen voor schoolverandering.26
 28. 28. Maatschappelijke Participatie voor jong en oud“De integratie-klas heeft al mijn verwachtingen overstegen! Aangezien ik uit een EU-land kwam, dacht ik dat het levenin België niet erg verschillend zou zijn van waar ik kom. Nu, dat was verkeerd! Als ik die klas niet gevolgd had, dan zouhet volgens mij jaren geduurd hebben, en wie weet hoeveel fouten ik zou gemaakt hebben, om de ervaring te hebbendie ik nu heb. Dankzij de oprechte interesse en de begeleiding van onze leerkracht, hebben wij op maat gemaakte in-formatie gekregen die essentieel was om ons dagelijks leven en onze toekomstige slaagkansen in België te verbeteren.Door dit alles, voel ik me sowieso meer welkom en aangemoedigd om zo goed mogelijk te integreren in de Belgischemaatschappij.” Linda, Letland.Inburgering werkt langs twee kanten. Kom-Pas slaat dan ook de handen ineen met een veelvoud van partners om in-burgeraars te laten participeren in de Gentse context en een netwerk uit te bouwen. Heel wat stadsdiensten, jeugdorgani­saties stellen hun deuren open en zijn actief betrokken in diverse projecten.Kom-Pas organiseert een aantal informatiemomenten, zgn. “markten”, waarop geïnteresseerde inburgeraars rechtstreeksin contact komen met aanbodverstrekkers.Daarnaast worden jongeren en volwassen inburgeraars individueel op weg geholpen met hun vragen rond het vinden vaneen culturele of sportieve tijdsbesteding, vakantiekampen of vrijwilligerswerk.Ook nadat mensen hun inburgeringsattest behaalden blijft Kom-Pas een aanspreekpunt voor toeleiding naar vrije tijd. Wekunnen hieruit concluderen dat heel wat inburgeraars pas vragen rond vrije tijd hebben eens ze al ingeburgerd zijn.Met een aantal diensten is er een vrij structurele samenwerking voor toeleiding. Dit is zeker het geval voor de zwem- enfietslessen. Hiervoor wordt samengewerkt met de Gentse Sportdienst en Sportnetwerk Gent Noord).Alle initiatieven hier opsommen is bijna onmogelijk zodat we ons hieronder beperken tot de voorstelling van enkelegrotere activiteiten. 27
 29. 29. Voor minderjarigen Dagje Planeet Gent In 2011 ging de 8ste editie van Dagje Planeet Gent door. 319 anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar konden deelnemen aan 4 door hen gekozen workshops. Deze workshops werden aangeboden door 24 verschillende organisaties. Aan de hand van de door hen gekozen workshops konden de leerlingen van de OKAN-klassen kennis maken met enkele vormen van ‘vrije tijd’ in Gent. Hiervoor werd samengewerkt met de leerkrachten, de Jeugddienst, de Integratiedienst en de trajectbegeleiders van Inbur- gering Gent om de hele organisatie vlot te laten verlopen. Na het evenement werden de jongeren bevraagd of ze nog met een concrete vraag rond vrije tijd zaten. 103 leerlingen werden aldus verder geïnformeerd over het aanbod in Gent na Dagje Planeet Gent. Taalkampen Jaarlijks gaan er 4 taalvakanties door in de gebouwen van Kom-Pas. Roeland vzw staat in voor de organisatie en be- geleiding, terwijl Kom-Pas de praktische ondersteuning en toeleiding voor zijn rekening neemt. Het gaat telkens om kampen waarbij anderstalige nieuwkomers a.d.h.v. creatieve workshops ondergedompeld worden in de Nederlandse taal. Spelenderwijs extra Nederlands (NT2) dus, ter aanvulling en onderhoud van het Nederlands dat ze op school krijgen. In de krokusvakantie is er “Onomatopee”, in de Paasvakantie “Taalturbo”, in de grote vakantie “Taalzomer” en in de herfst­ vakantie opnieuw “Onomatopee”.28
 30. 30. Voor meerderjarigenBelg in de KlasMet het project “Belg in de klas” wil Kom-Pas Gent inburgeraars en Belgen de kans bieden om mekaar daadwerkelijkte ontmoeten en een gesprek aan te gaan rond waarden, normen, gebruiken en gewoontes. De thema’s die hierbij alsuitgangspunt aan bod komen zijn: religie, seksualiteit en relaties, opvoeding van kinderen en toekomstperspectieven.Deze ontmoeting gebeurt binnen het kader van een les maatschappelijke oriëntatie. Sinds 2011 worden hierbij 2 sporengevolgd. De afspraken met de 3 Gentse hogescholen (Artevelde Hogeschool, Hogeschool Gent, VSPW) werden behouden.Daarnaast kozen we ervoor ook heterogene groepen ‘Belgen in de klas’ te maken. We gingen dus op zoek naar individuendie het gesprek wilden aangaan met inburgeraars.Er werd gekozen om het project ook naar de avondgroepen uit te breiden zodat ook werkenden konden deelnemen en zode diversiteit binnen de groep nog groter werd.Vrijwilligers voor VrijwilligersIn 2011 gingen wij van start met de organisatie van informatie-avonden over vrijwilligerswerk. Op twee verschillende tijd­stippen in het jaar kunnen geïnteresseerde inburgeraars in contact komen met organisaties die werken met vrijwilligers.Dit wordt in goeie banen geleid door ‘Vrijwilligers voor Vrijwilligers’, een groep vrijwilligers die samen met anderstaligenieuwkomers zoeken naar een plaats om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Op die manier ontmoeten de nieuwkomersnieuwe mensen, kan het Nederlands in de praktijk worden verfijnd en maken zowel de organisaties als de nieuwkomerskennis met elkaar.De vrijwilligerswerking bestaat steeds uit een 4-tal mensen. Op regelmatige basis wordt er overlegd met de netwerkersMaatschappelijke Participatie. Tijdens die overleggen wordt stilgestaan bij de aparte dossiers, worden oplossingen bedachtvoor terugkomende vraagstukken en wordt er regelmatig een organisatie uitgenodigd om zichzelf voor te stellen.In 2011 hebben zo een totaal van 56 inburgeraars de weg gevonden naar het vrijwilligerswerk.Participatiemarkt2 keer per jaar organiseert Kom-Pas een participatiemarkt voor de volwassen inburgeraars en voor de ouders van minder-jarigen. Daarvoor werken we samen met het Huis van het Nederlands en met diverse Gentse organisaties die op die daghun vrijetijdsaanbod komen voorstellen.Onder de noemer “Vakantie: zoveel te doen!” worden via eenzelfde formule ook de vakantie-activiteiten voor volwas-senen en kinderen voorgesteld. 29
 31. 31. Bijt in je vrije tijd In samenwerking met het Huis van het Nederlands wordt er om de 3 maand een vrijetijdskalender verspreid onder de inburgeraars en studenten NT2. “Bijt in je vrije tijd” wil een brug slaan tussen anderstaligen en het uitgebreide vrijetijds­ aanbod in Gent. Projectwerking Kom-Pas is ook het brein achter een aantal grotere en meer langdurige projecten, zoals: DIRECT (Dialogue for Integration: Engaging Religious Communities ) DIRECT werd gefinancierd door de Europese Commissie en liep van januari 2010 tot juni 2011. Het project verrichtte onder- zoek naar de rol van religie en van geïmmigreerde religieuze leiders in integratieprocessen, uitgevoerd in de deelnemende landen (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Letland, Litouwen en Spanje). Er werd gericht informatie verzameld via interviews met religieuze leiders uit de migrantengemeenschappen om: - een beter zicht te verwerven over hun kennis van de samenleving en van integratieprocessen; - de huidige competenties en behoeften van religieuze leiders op dat vlak in kaart te brengen. Gebaseerd op deze resultaten werden (supra-)lokale fora georganiseerd, waarop religieuze leiders ideeën en kennis konden uitwisselen met het oog op het formuleren van beleidsvoorstellen. Deze werden op een afsluitend forum bedis- cussieerd met vertegenwoordigers uit migranten-gemeenschappen, relevante overheden en beleidsmakers. Het finaal product was een discussienota met de bevindingen uit het EU-onderzoek en de resultaten van de nationale fora. Deze paper werd verspreid in de hele Europese Unie en diende om de discussie te stimuleren en de relevante praktijken te versterken. Onderwijsparticipatie van nieuwe EU-burgers Over heel 2011 liep het project “Intercultureel Bemiddelaar als brug tussen nieuwe EU-burgers en de Gentse scholen”. Dit initiatief was erop gericht de betrokkenheid van ouders uit Midden- en Oost-Europa bij het schoolgebeuren te verster- ken. De focus lag daarbij vooral op Roma. Een belangrijke pijler bestond erin om het wederzijdse begrip tussen ouders en scholen te verhogen. Om dit initiatief vorm te geven werden er individuele bemiddelingsacties opgezet, al dan niet via vrijwilligers. Dit ge- beurde via huisbezoeken, begeleiding bij inschrijvingen, schoolbezoeken en oudercontacten. Waar nodig werden mensen doorverwezen voor specifieke hulpverlening.30
 32. 32. Naar de scholen toe werden er schoolgesprekken georganiseerd met uitleg over ondersteunende maatregelen voor Romaen werd er ondersteuning geboden bij het inschrijven van de kinderen.Voor de onderwijspartners werd er ook in samenwerking met ING en de Integratiedienst een vorming uitgewerkt rondRoma, herkomstlanden en onderwijsproblematiek.2011 was ook het laatste jaar waarin Kom-Pas de Roma-attestering deed.REALISEIn 2011 startte het Europees project REALISE. Opzet van het project is de mismatch aan te pakken die er bestaat tussen dejob die hooggeschoolde nieuwkomers uitvoeren en het opleidingsniveau dat ze hebben behaald. Onderzoek wijst immersuit dat in Europa gemiddeld 50% van de geschoolde allochtonen inactief of werkloos zijn of een job uitvoeren waarvoorze overgekwalificeerd zijn. Ook bij Kom-Pas stellen we hetzelfde vast.Het project wordt door verschillende partners uitgevoerd op zeven plaatsen: Londen (GB), Cesena (Italië), Heraklion(Grieken­and), Bilbao en Sevilla (Spanje), Budapest (Hongarije), Botkyrka (Zweden) en Gent. We willen zo bij dragen tot lde kennis over het probleem op Europees niveau en acties ontwikkelen die van toepassing kunnen zijn in verschillendeEuropese lidstaten.Dit initiatief loopt van september 2011 tot maart 2013. 31
 33. 33. Kom-Pas initiatieven Kom-Pas is ook organisator en deelnemer van een aantal evenementen gericht naar een ruimer publiek. Naar aanleiding van de jaarlijkse Dag Tegen Racisme organiseerde Kom-Pas een dessertenruilbeurs met spectaculaire en humoristische circusanimatie door Cirq’ulation Locale. Iedereen was welkom. Het toegangsticket was een typisch dessert uit de eigen streek of land van herkomst. De aanwezigen werden uitgenodigd om hun dessert met de andere aanwezigen te ruilen. Tijdens een Bulgaars ontmoetingsfeest werd het aanbod van Kom-Pas beter bekend gemaakt onder deze doelgroep. De netwerkers maatschappelijke participatie maakten van de gelegenheid gebruik om het MP-aanbod voor te stellen. Op 1 oktober 2011 organiseerde Kom-Pas een Wereldfeest. Op dezelfde dag en dezelfde locatie opende een nieuw Digitaal Talent Punt. Tijdens het Wereldfeest stelde het onthaalbureau de deuren open om iedereen welkom te heten. Er werden workshops georganiseerd (sieraden maken, taalles, karate, dansworkshop, schaken, …) en het vrij podium werd muzikaal ingekleurd door inburgeraars, afgesloten met een optreden van Rat Ka Bay Bal. Naast de gewone netwerking sluit Kom-Pas ook aan bij projecten van anderen wanneer deze een meerwaarde kunnen betekenen. Dit is onder meer het geval voor het project Dzjambo. Onder deze titel organiseert Vorming Plus een reeks van informele ontmoetingsmomenten om elkaars leefwereld – die van Belgen en anderstalige nieuwkomers – beter te leren kennen. Maandelijks worden er 4 activiteiten aangeboden. De deelnemers kiezen voor een van de voorgestelde activiteiten maar kunnen zelf ook suggesties doen. Voorbeelden van activiteiten: koken, creatieve workshop, wandelen, museumbezoek, dansen, …32
 34. 34. FinancieringInkomsten: € 2.746.339,72 Inburgering 84.2% Stad Gent/Stedenfonds 4% Andere 11.8%Uitgaven: € 2.848.444,90 Personeel 85% Onderhoud gebouw 0.04% Verzekeringen 0,09% Communicatie 1.4% Afschrijvingen 1.2% Andere werkingskosten 12.27%Kom-Pas krijgt subsidies van de Vlaamse overheid voor de realisatie van primaire inburgeringstrajecten op Gents grondge-bied. Daarnaast krijgt onze vzw subsidies van het Stedenfonds om een meer uitgebreide werking rond de minderjarigen,de diplomavergelijking en maatschappelijke participatie mee op te nemen in haar taken. 33
 35. 35. Kom-Pas als het geheel van delen - werknemers Kom-Pas bestond in 2011 uit een 60-tal personeelsleden, vast of tijdelijk, voltijds of deeltijds in dienst. - 16 leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie - 22 trajectbegeleiders - 5 netwerkers die rond onderwijs voor minderjarigen, loopbaanoriëntatie voor de volwassenen en maatschappelijke participatie voor jong en oud werken; en 3 projectmedewerkers - 4 onthaalbedienden en 2 medewerkers voor logistiek en onderhoud - 6 personeelsleden die ondersteunend werken: personeelszaken en administratie, financiën en boekhouding, IT- medewerkers, gebouw en faciliteiten, kwaliteitszorg en communicatie - 5 leden aan het hoofd van de delen en het geheel der delen: 3 teamcoördinatoren, een adjunct-directeur en een di- recteur 2 medewerkers werkten een tijdelijke opdracht rond werving van moeilijk bereikbare groepen uit. Raad van Bestuur Directeur Adjunct - Directeur HRM Teamcoördinator Teamcoördinator Teamcoördinator Trajectbegeleiding Netwerkers Maatschappelijke Oriëntatie Teamcoach TB mw Onthaal en Stafmedewerkers: Faciliteiten Personeel, Netwerkers: Financiën Onderwijs -18, Kwaliteitszorg, Trajectbegeleiders, MO - Maatschappelijke Participatie, Communicatie, Matrixondersteuners leerkrachten Onthaalmedewerkers Werving, Logistieke LT - medewerkers Projectwerking medewerkers Administrative mw34
 36. 36. Partners uit de Raad van Bestuuren Algemene VergaderingKom-Pas Gent vzw is een organisatie die kan rekenen op haar leden en bestuurders. Deze leden die belangeloos Kom-Pasmee aansturen zijn:• het Stedelijke Departement Onderwijs• de Stedelijke Diensten Bevolking en Kunsten• de Stedelijke Integratiedienst en Gezondheidsdienst• het Stedelijke Lokaal Werkgelegenheidsbureau• de VDAB• Hogeschool Gent• de Artevelde Hogeschool• Universiteit Gent - Sociale agogiek• Inburgering Oost-Vlaanderen• het OCMWDaarnaast kunnen wij ook rekenen op de steun van enkele bestuurders die ten individuele titel in onze bestuursorganenzetelen. 35
 37. 37. Contact: Kom-Pas Gent vzw – Inburgering Gent Kongostraat 42 • 9000 Gent • Tel: 09 265 78 40 • Fax: 09 265 78 49 • E-mail: info@kompasgent.be Openingsuren onthaal: Van maandag tot vrijdag van 8u15 tot 17u en van 18u tot 21u De trajectbegeleiders zijn aanwezig van 9u tot 11u30 en van 13u30 tot 16u3036

×