Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ilgtspējas
indekss
Uzņēmumi, kas šogad piedalās Ilgtspējas indeksā,                            darbību, tam ir biz...
Kas ir
                                                          ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

More Related Content

Slideshows for you (12)

Similar to Ilgtspējas indeksa pārskats 2011 (18)

Advertisement

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Ilgtspējas indeksa pārskats 2011

 1. 1. Ilgtspējas indekss
 2. 2. Uzņēmumi, kas šogad piedalās Ilgtspējas indeksā, darbību, tam ir biznesa stratēģija un tas veic brīvprātīgas ikdienas darbā. Darbinieki ir viena no panākumu atslēgām, Pēteris Krīgers, salīdzināmi ar kuģiem, kas gatavi pārvarēt ikvienus laika ap- korporatīvi sociāli atbildīgas iniciatīvas. Uzņēmuma ilgt- piedaloties Ilgtspējas indeksa iniciatīvā, un tāpēc gribas stākļus, jo tie skaidri zina savu ceļa mērķi un kuģa vadība ir spējas veiksme meklējama uzņēmuma vadības vērtībās uzteikt tieši tos uzņēmumus, kas stiprina ne vien ārējo ko- Latvijas Brīvo stingrās rokās. Kuģošanai nepieciešami navigācijas līdzekļi, un spējā šīs vērtības nodot darbiniekiem, partneriem, munikāciju un pasākumus, kas vērsti uz tirgus attiecībām, arodbiedrību savienības izsenis tās ir bijušas bākas, par savu bāku Latvijas biznesa klientiem un sabiedrībai, integrējot tās visos uzņēmuma bet lielāku vērību pievērš saviem strādājošajiem. priekšsēdētājs sabiedrība nevilcinās apliecināt korporatīvo sociālo atbildī- darbības procesos. Ilgtspējas indeksa metode ļauj šos Ilgtspējas indekss ir iespēja ne vien saņemt novērtējumu bu, kas kļūst par biznesa vadības neatņemamu sastāvdaļu. vērtību komunikācijas pierādījumus novērtēt. uzņēmuma darbībai kopumā, bet arī iemesls darbinie- Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) lomu biznesa praksē Atbildības principi un ilgtspēja kā vērtība ir pamats kiem lepoties ar savu uzņēmumu, justies piederīgiem pirms 8 gadiem visspilgtāk iezīmēja ANO misija Latvijā, LDDK iniciētās Korporatīvās sociālās atbildības sadarbības un dot arī savu artavu kopējā izaugsmē. Uzņēmumiem aizsākot ANO Globālā līguma kustības kontaktpunkta platformas memorandam, kuru 010. gadā parakstīja ir jāizvērtē savas iespējas kopīgi ar darbiniekiem strādāt Foto – Edmunds Brencis, Dienas mediji darbību, bet 005. gadā vadības grožus šai iniciatīvai no- organizācijas. Partneri vienojās par sadarbību KSA pie zaļākas, drošākas, atvērtākas darba vides un veiksmī- deva LDDK rokās. Savulaik Vaira Vīķe–Freiberga Latvijas principu ieviešanā, pilnveidošanā un novērtēšanā. KSA gākiem sadarbības modeļiem ar darījumu partneriem korporatīvās sociālās atbildības līderus Globālajā līgumā sadarbības platformā mijiedarbojas uzņēmumu pārstāvji un sabiedrību kopumā. Zinošs un pārliecināts darbinieks uzrunāja par baltiem bruņiniekiem – Latvijas uzņēmumi, un noteiktu jomu eksperti, lai attīstītu Latvijā atbildīgu būs nenovērtējams resurss, tiecoties pēc jauniem sasnie- ar kuriem varam lepoties un kuriem gribas sekot! Šodien biznesa praksi, rastu publiskā sektora atbalstu un gatavotu gumiem. Ilgtspējas indekss ir nodrošinājis uzņēmumu 10. ANO Globālā līguma kustības principi ietver četras rekomendācijas normatīvo aktu izmaiņām. Tāpat KSA labo prakšu popularizēšanu, ļaujot daudz vairāk par tām KSA pamatvērtības, kas apvieno vairāk nekā septiņus sadarbības platforma turpina koordinēt ANO Globālā uzzināt sadarbības partneriem, citiem uzņēmumiem un Elīna Egle, tūkstošus uzņēmumu no visas pasaules – cilvēktiesību līguma kustības Latvijas dalībnieku aktivitātes. Ņemot pašu darbiniekiem. Stāstot par to, kas ir izdevies, par sa- ievērošana, atbildība par darbiniekiem, vidi, nostāšanās vērā, ka memorandā definēta nepieciešamība izvērtēt sniegumiem un veiksmīgākajiem risinājumiem, iniciatīvai ir Latvijas Darba devēju pret korupciju. KSA praksi, platformas ietvaros tapa LDDK sadarbība ar jākļūst par iedvesmas avotu un savdabīgu rokasgrāmatu, kur konfederācijas (LDDK) Ilgtspējīgas uzņēmuma stratēģijas pamats ir tiesību aktu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, kas ļāva piesaistīt vienmēr var atrast uzņēmumu pieredzi un praksi attiecībā ģenerāldirektore ievērošana vietā, kurā uzņēmums veic savu saimniecisko ekspertus un izveidot Ilgtspējas indeksu. Paldies part- Ir pagājis gads, kopš pirmo reizi tika īstenota Ilgtspējas uz dažādām darbības jomām, ko var pārņemt un pielāgot neriem un ekspertiem, kas piedalījās Ilgtspējas indeksa indeksa iniciatīva, nosakot 45 uzņēmumu līmeni – sud- arī citi uzņēmumi. pilnveides un rezultātu izvērtēšanas procesā! raba vai bronzas pakāpi. Šogad esam indeksējuši 53 Nākamā gada izaicinājums ir iniciatīvā iesaistīt arvien Šī gada rezultāti liecina, ka varam būt patiesi lepni uzņēmumus, trīs no tiem ierindojot arī zelta kategorijā. lielāku skaitu Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu, pa- par uzņēmumiem, kas, neskatoties uz ekonomikas lēno Šie rezultāti apstiprina iniciatīvas nozīmi un veiksmīgo līdzot novērtēt esošo situāciju, kā arī izvirzīt konkrētus atgūšanos, spēj pilnveidoties, godīgi turpināt darbu un darbību, palīdzot uzņēmumiem kļūt ilgtspējīgākiem un mērķus, attīstīties un sasniegt jaunus mērķus. Svarīgi, lai, izmantot daudzus radošus risinājumus, lai, piemēram, līdz ar to – arī vērtīgākiem. Šogad indekss ir attīstījies, tā balstoties uz neatkarīgu vērtējumu un izmantojot noteiktu motivētu darbiniekus, stiprinātu sadarbību ar partneriem metodoloģija ir kļuvusi pilnvērtīgāka, vēl precīzāk atklājot metodoloģiju, gan privātie, gan valsts uzņēmumi ievieš un sniegtu ieguldījumu sabiedrībā kopumā. Reizēm risi- uzņēmumu darbību dažādās tā jomās. Tieši novērtējot jaunas iniciatīvas un izvērtē esošās, tajā skaitā sakārtojot Foto – Vitālijs Stīpnieks, Dienas mediji nājumi prasa minimālus līdzekļus, bet sasniedz maksimālu uzņēmumu izaugsmi un patiesos centienus pilnveidot darba vidi un nodrošinot arvien atvērtāku vidi sadarbībai efektu ilgtermiņā. Zināšanas un pieredze ir šo uzņēmumu savu darbību ilgtspējīgas uzņēmējdarbības virzienā, pār- ar darbiniekiem. Darbinieki ir lielākais uzņēmuma re- kopīgā vērtība, ko tie atklāti ir demonstrējuši, piedaloties ņem vislielākais gandarījums. Nozīmīgākais ieguvums ir ne surss, – novēlu to izmantot un stiprināt, lai uzņēmuma ilgtspējas izvērtēšanā. LDDK cer, ka šie panākumi un vien pašiem uzņēmumiem, sabiedrībai vai valstij, bet tieši ilgtspējas pamatā būtu jūsu cilvēki un viņu degsme par atziņas spēs iedvesmot arī citus uzņēmumus, kuri šobrīd uzņēmumu darbiniekiem, kuri uzlabojumus var novērtēt savu darba vietu! pieņem izšķirošus lēmumus par uzņēmumu nākotni, lai rīkotos sociāli atbildīgi un ilgtspējīgi. Ticot, ka Latvijā ir daudz vairāk balto bruņinieku, aicinu nākamgad šos uzņēmumus pievienoties Ilgtspējas indeksam! Nav tik būtiski, kā sauc vārdos – korporatīvā sociālā Dace Skreija, atbildība, ilgtspēja, kvalitātes standarti u.tml., bet svarīgi ir, ko un kāpēc dara uzņēmumi un cilvēki. Elementāras Žurnāla Ilgtspējas vērtības kā dotā vārda turēšana, vienošanās nepārkāpša- indekss redaktore Latvijas Ilgtspējas indekss ir vēl viena pozitīva iniciatīva, Kāda šajā kontekstā ir investoru nozīme? Investori, na, ieklausīšanās otrā cilvēkā Latvijas uzņēmēju sabiedrībā kas mūs tuvina kopīgajam mērķim – gudrai, ilgtspējīgai un tāpat kā patērētāji un biznesa klienti, ir viens no galve- bieži vien tiek aizmirstas, prevalējot katra indivīda tūlītējam iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Komisija stratēģijā Eiropa najiem bonusiem, ko tirgus var piešķirt ilgtspējīgiem un un savtīgam labumam. Un nekas cits neatliek kā sākt 2020 ir apņēmusies atjaunot Eiropas korporatīvās sociālās atbildīgiem uzņēmumiem. Jo vairāk uzmanības aktīvu visu gandrīz no nulles, radot tādas iniciatīvas kā Ilgtspējas atbildības (KSA) veicināšanas politiku. KSA ir viena no vaja- īpašnieki, aktīvu pārvaldītāji un tirgus analītiķi veltīs uz- indekss, uzņēmumu Baltais saraksts u.c., lai atgādinātu dzīgajām sastāvdaļām, lai Eiropas ekonomika būtu veiksmī- ņēmumu darbības rezultātiem sociālajā un vides jomā, sabiedrībai, ka dzīve nesākas un nebeidzas ar iegūto peļņu ga un dinamiska. Rīkojoties atbildīgi un ilgtspējīgi, uzņēmumi jo vairāk viņi veicinās pārmaiņas ilgstpējīgas ekonomikas vai iešanu pāri līķiem. Un, lai cik skaists dažkārt izskatās palīdzēs atgūt pilsoņu uzticēšanos uzņēmējdarbības jomai. virzienā. gala rezultāts no malas, svarīgāks par to ir ceļš, kā sabied- Foto – Vitālijs Stīpnieks, Dienas mediji Costas Šī uzticēšanās savukārt ir svarīgs elements, lai izveidotu vidi, Ilgtspējas indeksu vērtība ir tieši tajā apstāklī, ka tie rība pie tā ir nonākusi, jo kopīgā pieredze ir faktors, kas Andropoulos, kurā uzņēmumi varētu plaukt un attīstīties. darbojas kā uzņēmumu un investoru saskares punkts. noteiks, vai vēl kādu reizi ceļš tiks mērots kopā. Ilgtspējīga un atbildīga uzņēmēja reputācija ir būtiska, Ilgtspējas indeksi ļauj labāk apzināties to, cik nozīmīgas ir Patiesi ilgtspējīga uzņēmuma vadītājs domā, turklāt Eiropas Komisijas pozicionējot Eiropas uzņēmējus kā spējīgus konkurēt sociālās un ar vidi saistītās problēmas, un veicina sociālās nevis virspusējās kategorijās, bet caur esības jēgas prizmu. Uzņēmējdarbības pasaules līmenī. To jau ir labi sapratušas dažas Eiropas un ar vidi saistītās informācijas atklātību un analīzi. Ilgt- Līderis ir pirmsākums un uguns, kas iet pa priekšu un ģenerāldirektorāta Savienības dalībvalstis. Dažās dalībvalstīs ir spēkā nacio- spējas indeksiem var būt svarīga nozīme tieši to sistēmas rāda ceļu, Latvijas situācijā tam jāpeld arī pret straumi. Korporatīvās sociālās nālie rīcības plāni par KSA un, veicot valsts mārketingu pārmaiņu veicināšanā, kuras mums ir nepieciešamas, lai Tāpēc ceru, ka Ilgtspējas indeksa iniciatīva vairos patiesi atbildības nodaļas pasaulē, tiek sekmēta sociāli atbildīgu un pret vidi atbildīgu risinātu daudzos grūtos uzdevumus, ar ko saskaramies ilgtspējīgus vadītājus un spēs pakāpeniski mainīt Latvijā vadītājs uzņēmumu reputācija. ekonomikā, sociālajā un vides jomā. pastāvošo domāšanas veidu! Žurnāls Ilgtspējas indekss, speciālpielikums laikrakstu Dienas bizness un Diena abonentiem, redaktore Dace Skreija, vāka dizains, žurnāla makets un grafika – Iveta Puplovska, korektūra Anita Inte, iespiests Poligrāfijas grupa Mūkusala, tirāža 6 000. 3
 3. 3. Kas ir teikumus un uzlabojuši savu darbību. Visplašāk Ilgtspējas indeksā pārstāvētā nozare ir tirdzniecība (18% no visiem dalībniekiem), kam seko apstrādes rūpniecība (11%) un Latvijā reģistrēti uzņēmumi pakalpojumu sniedzēji (8%). Nenoliedzami, ka dalība Ilgtspējas indeksā no uzņē- muma prasa ne vien nodokļu nomaksu, bet arī patiesu vēlmi saņemt objektīvu novērtējumu savam sniegumam Ilgtspējas indekss? un izmantot to turpmākās attīstības plānošanai. Katram Reģistrēšanās dalībniekam nācies veltīt zināmu laiku apmācībai un paš- ilgtspejasindekss.lv novērtējuma veikšanai, bet galvenais – iesaistīt uzņēmuma augstāko vadību un plašu kolēģu loku. Anketas aizpildīšana mazāk laika aizņēma tiem uzņēmumiem, kuri jau līdz šim bija stāstījuši par savu praksi uzņēmuma ietekmes auditorijām ar gada pārskata, interneta vietnes, iekštīkla, Uzņēmuma Semināri Konsultācijas Ilgtspējas indekss ir sistemātisks vadības rīks uzņēmuma snieguma klientu avīzes, plašsaziņas līdzekļu vai citu komunikācijas apliecinājums par par katru anketas par anketas kanālu starpniecību. darbību saskaņā ar sadaļu aizpildi izvērtēšanai, pārraudzībai un komunikācijai jomās, kurām ir izšķiro- Cik daudz katrs uzņēmums iegūst no dalības Ilgt- LR likumdošanu spējas indeksā, atkarīgs no tā atvērtības uzlabojumiem. ša nozīme uzņēmuma pastāvēšanai ilgtermiņā – vide, darba vide, Tomēr kā lielākos ieguvumus uzņēmumu pārstāvji vis- biežāk min iespēju saņemt individuālo vērtējumu, kurš tirgus attiecības un atbildība pret sabiedrību. papildināts ar ekspertu rekomendācijām par uzlabojumu Indeksa veidošana tika uzsākta pirms trīs gadiem, lai Lai gan Ilgtspējas indeksa metodoloģija ir pārņemta iespējām, iespēju izmantot rezultātus kā indikatoru mērķiem un vadības sistēmām (līdzsvarotā vadības Pašnovērtējuma anketas aizpildīšana (Stratēģija, Darba vide, Tirgus attiecības, Vide, Sabiedrība) sekmētu ilgtspējīgu uzņēmējdarbību Latvijā, vienlaicīgi po- no līdzīgiem indeksiem pasaulē – Dow Jones Ilgtspējas in- karte u.tml.), kā saturu uzņēmuma iekšējai un ārējai pularizējot jau pastāvošo labāko praksi dažādos korporatīvās deksa un Lielbritānijas Business in the Community veidotā komunikācijai un kā argumentu sarunās ar partneriem atbildības aspektos. Kā norāda paši uzņēmumi, metodoloģi- Korporatīvās atbildības indeksa, tā būtiskākā priekšrocība un investoriem ārvalstīs. Tāpat tiek uzsvērta iespēja iegūt ja palīdz izprast, kas ir būtiski uzņēmuma risku un procesu ir atbilstība vietējiem apstākļiem un situācijai. Pateicoties plašākas zināšanas, saņemt publisku atzinību par atbildīgu vadībai, un ļauj novērtēt savu izaugsmi un attīstību, kā arī starptautiski pazīstamai metodoloģijai, ikviens Latvijas darbu, kā arī iespēja izvēlēties savam uzņēmumam Individuālo Rezultātu Labākās Atsauču saņemt publisku atzinību un konkurences priekšrocības. Ilgtspējas indeksa dalībnieks saziņā ar ārvalstu sadarbības drošus piegādātājus. rekomendāciju statistiskā prakses tehniskā partneriem var atsaukties uz saviem Sustainability Index sagatavošana analīze atlase pārbaude Stingra stratēģija rezultātiem, un šis kalpos kā nozīmīgs atbalsts biznesa Metodoloģija Ilgtspējas indeksa pamatā ir stingra stratēģija – neko- attiecību dibināšanai globālajā vidē. Lai uzņēmums iegūtu savu Ilgtspējas indeksa rezultātu, merciāls ikgadējs uzņēmumu vadības pašnovērtējuma tam jāreģistrējas interneta vietnē ilgtspejasindekss.lv, jāpa- modelis, kura metodoloģija balstīta uz starptautisko praksi Vienādas iespējas visiem raksta apliecinājums par maksātnespējas statusa, nodokļu un lokālo ekspertīzi. Ilgtspējas indeksa iniciatori ir nacio- Atšķirībā no citām līdzīgām iniciatīvām pasaulē dalība parādu un nereģistrētās nodarbinātības neesamību, kā arī Tiek publicēts Ilgtspējas indekss nāla līmeņa sociālie partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību Ilgtspējas indeksā ir brīvprātīga, bez maksas un pieejama jāveic pašnovērtējums. Ekspertu padome patur tiesības savienība (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācija jebkuram Latvijā reģistrētam uzņēmumam. Šī gada in- pārliecināties par uzņēmumu apliecinājumu atbilstību, (LDDK), kuri rūpēsies par tā ikgadējas norises nodrošinā- deksā bija pieteikušies 116 pozitīvām pārmaiņām atvērti pārbaudot sniegto informāciju Valsts ieņēmumu dienestā šanu. Iniciatīvas metodoloģiskās bāzes izstrādi, apkopojot uzņēmumi, savukārt 73 no tiem brīvprātīgi veica savas un Valsts darba inspekcijā. pieredzi no visas pasaules, īsteno Ekspertu padome, korporatīvās atbildības novērtējumu, lai iegūtu atzinību Ilgtspējas indeksa anketā ir vairāk nekā 100 kritēriji kuras darbs balstīts uz sabiedriskā labuma principiem un par līdzšinējo veikumu, kā arī saņemtu ieteikumus turp- piecās sadaļās: stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, kuru veido eksperti no LDDK, LBAS, Estonian, Latvian mākai uzņēmuma attīstībai. sabiedrība un vide. Katrai sadaļai, tāpat kā katram and Lithuanian Environment, Hauska Partner, Latvijas Statistika liecina, ka 89% no uzņēmumiem, kas kritērijam, ir savs ekspertu noteikts svars (sk. shēmu) Zaļā Punkta, zvērinātu advokātu biroja Liepa, Skopiņa piedalījās indeksā pērn, to ir darījuši arī šogad, turklāt atbilstoši tā lomai uzņēmuma ilgtspējas kopvērtējumā. Platīns Zelts Sudrabs Bronza Borenius, Spring Valley un TNS Latvia. vairums no tiem ir izmantojuši pērnā gada ekspertu ie- Lai izslēgtu subjektīvismu vērtējumā, ikviens kritērijs konstatē faktu – ir vai nav konkrēta prakse uzņēmumā. Rezultātus automātiski apkopo sistēma, un Ekspertu ilgtspejasindekss.lv un īpaši veidotā pārskatā, kurš tiek Strat 30% Vadība (principi, doku- Ilgtspējas indeksa sadaļu īpatsvars padome pārliecinās, vai iesniegtās atsauces pēc būtības izdots sadarbībā ar mediju partneriem – žurnālu Lietišķā ide ē 15%ģija menti, politikas, mērķi atbilst kritērijam. Internetā bāzētā pašnovērtējuma an- Diena un laikrakstiem Dienas bizness un Diena. Tā kā a v% u.tml.) keta veidota ar tikpat augstu datu aizsardzības līmeni kā indeksa mērķis ir veicināt uzņēmumu izaugsmi, nevis 25 b internetbankas, un iespēja iepazīties ar sniegtajiem datiem savstarpēju sāncensību, publiskots tiek tikai uzņēmumu r kopējā vērtējumā Da Tirg 20% as 25% Integrācija (lēmumu ir tikai indeksa koordinatoriem un Ekspertu padomes dalījums kategorijās atkarībā no to indeksa rādītājiem: locekļiem. Ikviena atbilde uzņēmumam jāapliecina ar platīna, zelta, sudraba un bronzas. Katrā sadaļā pieņemšana, atbildīgie, us attiecīb atsauci uz publiski pieejamu informāciju, kas norāda, ka Katrs Ilgtspējas indeksa dalībnieks saņem Ekspertu vērtējumu apmācība, ietekmes ar to ir bijis iespējams iepazīties atbilstošām ietekmes padomes sagatavotu individuālu vērtējumu, kurā norādīts ietekmē: pušu iesaiste, ziņošana) auditorijām. Līdzīgi kā pasaulē tieši uzņēmuma interneta uzņēmuma kopējais vērtējums un katras sadaļas ietekme vietne arvien biežāk tiek izmantota kā informācijas kanāls uz to, kā arī ekspertu komentāri un ieteikumi par soļiem, 40% Faktiskais sniegums un ietekmes pušu informēšanai par korporatīvās ilgtspējas un kuri palīdzētu uzņēmumam pilnveidot savu sniegumu Uzņēmumu % 25 id 1 ietekmes vērtēšana atbildības jomā paveikto. katrā no sadaļām. Ilgtspējas indeksa dalībnieki gada laikā vidējais sniegums e ab 5% S iegūto novērtējumu var izmantot publiskajā komunikācijā, 53% 5% Atzinība, sertifikāti V ied rība Rezultāti tādējādi apliecinot saviem klientiem, sadarbības partne- u.tml. Ilgtspējas indeksa rezultāti tiek paziņoti ikgadējā riem un citām ietekmes pusēm sava snieguma atbilstību noslēguma pasākumā, kā arī publicēti interneta vietnē atbildīgas uzņēmējdarbības praksei. 4 5
 4. 4. Iniciatīva mainīties Uzņēmums Darbības joma Kategorija Zelts Platīna grupa Aldaris alus ražošana (indekss pārsniedz 90%) Uzņēmumi, kuri sasniedz Latvija Statoil degvielas mazumtirdzniecība Ilgtspējas indeksa platīna lī- SEB banka banku darbība meni, korporatīvo atbildību Artis Kampars, Dalība Ilgtspējas indeksā kļūst ne tikai par uzņēmuma Sudrabs ir pilnībā integrējuši savā prestiža jautājumu, bet arī par instrumentu valsts politi- ABB elektroiekārtu vairumtirdzniecība darbībā, un tajos ir noteikti Foto – Edmunds Brencis, Dienas mediji ekonomikas ministrs kas veidošanā. Latvijas Darba devēju konfederācijas un Arčers būvniecība atbildīgie gan valdes, gan iz- Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības iniciatīva Latvijā pildītāju līmenī. Šajos uzņē- Balticovo olu ražošana veidot Ilgtspējas indeksu ir apsveicama, jo tā dod iespēju mumos notiek sistemātiska Biznesa augstskola Turība augstākā izglītība novērtēt uzņēmumu ilgtspējas un korporatīvās atbildības datu vākšana un ietekmes līmeni gan pašiem uzņēmumiem, gan to darbiniekiem, Ceļu satiksmes drošības direkcija transportlīdzekļu un vadītāju reģistru uzturēšana novērtēšana, kas norāda uz gan sadarbības partneriem un valsts iestādēm. Arī valsts Cemex cementa ražošana 3–4 gadu stabilu snieguma augstākās amatpersonas, Ekonomikas ministrija un citas Cēsu Alus alus ražošana uzlabojumu visās jomās, ku- valsts pārvaldes iestādes ir atzinīgi novērtējušas Ilgtspējas Coca-Cola HBC Latvia dzērienu vairumtirdzniecība rās uzņēmumam ir ietekme. indeksa organizatoru ieguldījumu starptautiskās metodo- Daugavpils Siltumtīkli siltumapgāde Tie darbojas un atskaitās par loģijas adaptēšanā, kas vērtē Latvijas uzņēmējdarbības Electrolux Latvia Ltd. elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzn. savu darbību ar augstu caur- ilgtspējas praksi. Lai indekss būtu vēl atbilstošāks Latvijas Exigen Services Latvia IT ieviešana spīdības un ietekmes audito- situācijai, šogad savas rekomendācijas indeksa pilnveidei jautājumos uzņēmumi strādā ar panākumiem un kuri ir tie, riju iesaistes līmeni. Fortum Jelgava siltumapgāde ir snieguši publiskā sektora eksperti. Esam arī mudinājuši kuros nepieciešams pilnveides process un uzlabojumi. Arī G4S Latvia apsardze valsts kapitālsabiedrības izmantot iespēju sistemātiski vērtēt šī informācija var būt nozīmīga valsts politikas veidošanā un Zelta grupa to ilgtspēju. Valsts pārvaldes aktīvais atbalsts ir apliecinājums dažādu aktivitāšu īstenošanā. Grifs AG apsardze (indekss no 80 līdz 89,9%) gan vēlmei uzlabot Latvijas uzņēmumu starptautisko kon- Ilgtspējas un korporatīvās atbildības koncepcija iet pāri Latvenergo enerģētika Uzņēmumi ar zelta statusu kurētspēju, gan centieniem panākt uzņēmumu ilgtermiņa likuma robežām – tā ir iespēja uzņēmumiem savlaicīgi Latvijas Balzams alkoholisko dzērienu ražošana demonstrē atklātību un caur- piesaisti Latvijas teritorijai. saskatīt problēmas un iespējas, kā arī efektīvi uz tām re- Latvijas Dzelzceļš dzelzceļa transports spīdību, visus būtiskākos ilgt- Ir gandarījums par ikvienu uzņēmumu, kurš, iesaistoties aģēt, tādējādi nodrošinot savu konkurētspēju un vienlaicīgi Latvijas Loto azartspēles un derības spējas aspektus komunicējot Ilgtspējas indeksa iniciatīvā, ir apliecinājis vēlmi analizēt savu īstenojot atbildīgu rīcību pret to vidi un sabiedrību, kurā viņi Merks būvniecība publiski. Tie tiecas paplašināt darbu un mainīties, taču īpašs gandarījums ir par valsts darbojas. Nav daudz instrumentu, kā valsts var stimulēt Neste Latvija degvielas mazumtirdzniecība un pielāgot savus riska vadī- uzņēmumiem. Ikvienam uzņēmumam būtu jāizmanto šādu uzņēmēju domāšanu, jo tas ir uzņēmuma iekšējs bas procesus, iekļaujot tajos Nordea banka banku darbība iespēja piedalīties Ilgtspējas indeksa iniciatīvā, un tas nav tikai lēmums – kā uzturēt attiecības ar darbiniekiem, kā īstenot būtiskākos korporatīvās atbil- prestiža jautājums, jo indeksa rezultāti ir vērtīgs instruments, vides politiku, kā izvēlēties sabiedrības atbalsta projektus. Olympic Casino Latvia azartspēles un derības dības aspektus. Šo uzņēmu- kas nākotnē izmantojams arī valsts politikas veidošanā. In- Ilgtspējas indekss ir iniciatīva, kas veicina ilgtspējīgu un at- RBSSKALS būvniecība mu stratēģija ietver skaidrus dekss piedāvā objektīvu kritēriju kopumu, kas dod iespēju bildīgu izvēļu izdarīšanu. Tāpēc Ilgtspējas indekss ir augsti Rīgas Siltums siltumapgāde un izmērāmus korporatīvās izvērtēt un uzslavēt tos, kuri, īstenodami ilgtspējīgu attīstību, vērtējama iniciatīva. Savukārt Indeksā novērtētie uzņēmumi Rimi mazumtirdzniecība atbildības mērķus. kalpo par piemēru citiem Latvijas uzņēmumiem un rūpējas ir piemērs, par ko var stāstīt gan Latvijā, gan ārpus tās Silja lauksaimniecības tehnikas vairumtirdzniecība arī par Latvijas kā valsts ilgtspēju. Indeksa statistika sniedz robežām, uzslavējot par uzdrīkstēšanos, par centieniem Swedbank banku darbība Sudraba grupa daudz vērtīgas informācijas par to, kuros uzņēmējdarbības un apliecinājumu spējai strādāt ilgtspējīgi. TNT Latvia kurjeru darbība (indekss no 60% līdz 79,9%) Valmieras Piens piena pārstrāde Sudraba līmeņa uzņēmumi VTU Valmiera auto pasažieru pārvadājumi mērķtiecīgi darbojas, lai īste- Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas org. atkritumu apsaimniekošana notu efektīvu ietekmes audi- iniciatīvām ir Ilgtspējas indekss, kuras ietvaros uzņēmumi Bronza toriju iesaisti un ieviestu pro- izvērtē savu darbību, sasniegumus un vienlaicīgi dalās Elsana elektromontāža cesus, ar kuriem identificēt un pieredzē un popularizē savu labo praksi. Uzskatu, ka šī vadīt riskus un iespējas. Šiem Fazer maiznīcas maizes un mīklas izstrādājumu ražošana Foto – Raitis Puriņš, Dienas mediji iniciatīva palīdzēs sakārtot ne tikai biznesa vidi Latvijā, bet uzņēmumiem ir arī apkopoti HRX kravu pārvadājumi pa autoceļiem arī uzņēmuma attiecības ar sabiedrību, vidi un savu lielāko dati, kuri uzrāda snieguma vērtību – darbiniekiem. Ilgtspējas indekss dod iespēju pa- Konekesko Latvija lauksaimniecības tehnikas vairumtirdzniecība uzlabojumus galvenajās jomās darīt Latviju arvien konkurētspējīgāku un pievilcīgāku uzņē- Latvijas Gaisa satiksme gaisa satiksmes vadība pēdējā gada vai divu laikā. mējdarbības veikšanai, kā arī uzlabot uzņēmēju sadarbību Olimps ūdensapgādes sistēmu būvniecība ar Latvijas valsti un savu saistību izpildi pret to. PricewaterhouseCoopers auditoru pakalpojumi Bronzas grupa Finanšu ministrija augstu novērtē šādas iniciatīvas un Pure Food augļu un dārzeņu pārstrāde (indekss no 40 līdz 59,9%) uzskata, ka Latvijā uzticami un stabili sadarbības partneri SAF Tehnika sakaru iekārtu ražošana Uzņēmumi, kuri iekļauti būtu pelnījuši īpašu attieksmi arī no valsts puses. Tāpēc Siguldas Būvmeistars būvniecība, tirdzniecība un karjeru izstrāde bronzas grupā, ir spēruši Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu, pirmos soļus, lai publiski ko- Skrivanek Baltic tulkošanas pakalpojumi, apmācība Andris Vilks, Lai arī šobrīd Latvija ir pārdzīvojusi smagāko krīzes Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecī- municētu par savu praksi Starptautiskā lidosta Rīga lidostas pakalpojumi punktu un Latvijas tautsaimniecība atgriežas pie izaugsmes bas un rūpniecības kameru, Latvijas Zvērinātu revidentu būtiskākajos jautājumos par finanšu ministrs un atjaunošanās, tomēr mums visiem priekšā vēl daudz asociāciju un Nodokļu konsultantu asociāciju strādā pie Tikkurila krāsu vairumtirdzniecība ietekmi uz vidi, sabiedrību, izaicinājumu. Ir skaidrs, ka, darbojoties kā līdz šim, mēs Uzticamo uzņēmumu saraksta veidošanas, kas, pateicoties Valmieras Stikla šķiedra ķīmiskā rūpniecība, tekstilindustrija darba vidi un kopējo tirgu, nepanāksim būtiskas izmaiņas savā valstī, tāpēc, lai uzturētu konstruktīvai sadarbībai, lieliski papildina Ilgtspējas indeksu. Valmieras Ūdens pilsētas ūdens apgāde tomēr rezultāti nav viendabī- pozitīvo attīstību, ir nepieciešams izvērtēt paveikto un Es tiešām aicinu uzņēmumus iesaistīties šajās iniciatīvās, Veolia vides serviss atkritumu apsaimniekošana gi augsti visos rādītājos. veidot jaunus, inovatīvus risinājumus, kuri būtu izdevīgi kopīgi sasniedzot augstākos mērķus un līmeņus, un veidojot gan valstij kopumā, gan arī uzņēmumiem. Viena no šādām mūsu nākotnes sadarbību jaunā, izcilā kvalitātē. Uzņēmumi ir sarindoti alfabēta kārtībā četrās grupās atbilstoši kopējam indeksa rezultātam, 011. gadā neviens uzņēmums nav iekļuvis platīna grupā 6 7
 5. 5. Iesaistīts komunikācijas vai personāla departaments veidos tiešas kad uzņēmuma komunikācija pakārtojas tiem, kuri ir ar attiecības ar klientiem vai darbiniekiem, to dara attiecīgi skaļākajām balsīm, mediju īstermiņa dienaskārtībai un klientu serviss un tiešie vadītāji, kuri ir ikdienas saskarē ar uzņēmuma vadītāju «komforta zonai». Tā vietā tiek no- šiem cilvēkiem. Taču ietekmes pušu iesaisti kā jebkuru teiktas prioritārās ietekmes puses, īstenota to sistemātiska vai piesaistīts? procesu ir iespējams un nepieciešams vadīt. iesaiste, kā arī veiktas nepieciešamās izmaiņas uzņēmuma Visaptverošāko un detalizētāko pieeju iespējams darbībās, ņemot vērā iesaistes procesā gūtās atziņas. realizēt, izmantojot AA1000 Ietekmes pušu iesaistes Tādējādi samazinot riskus un savlaicīgi saskatot attīstības standarta apkopotās zināšanas, kuras norāda uz četriem iespējas, kas arī ir ilgtspējas pamatā. Tomēr būsim godīgi – galvenajiem iesaistes cikla posmiem (sk. ilustrāciju). Līdzīgi mēs runājam tikai par atsevišķiem izņēmumiem, pārējiem kā citos vadības procesos, kuri nodrošina uzņēmuma joprojām ir tāls, taču interesants ceļš ejams. Un ir vieglāk, Foto – Vitālijs Stīpnieks, ilgtspējīgu attīstību, arī šeit ir daudz «melnā darba» – jo ir piemēri, no kuriem iedvesmoties. Dienas mediji Bez ietekmes pušu sistemātiskas iesaistes mūsdienu sabiedrībā uzņēmuma ilgtspējīga attīstība nav iespējama – tik droši to ļauj apgalvot gan starptautiski pētījumi, gan novērojumi tepat Latvijā. Māris Plūme, Mūsdienu komunikācija no vadītājiem paģērē do- proporcionāli Latvijā būtu 40 miljoni latu – vairāk nekā māšanas un lēmumu pieņemšanas kārtības maiņu – no visu Latvijas uzņēmumu kopējā peļņa vēl treknajā 008. SIA Hauska Partner «es taču zinu, jo esmu priekšnieks» uz «kā uzrunāt tos, gadā. Arī veiksmīgo un ilgtspējīgo uzņēmumu pieredze vadošais partneris, kuri zina labāko risinājumu?». Tas ir nopietns izaicinājums Latvijā rāda, ka, fokusējoties uz darbinieku iesaisti, mazinās Ilgtspējas indeksa paaudzei, kuri nav izauguši ar Facebook un Twitter, tāpēc personāla izdevumi un pieaug efektivitāte. Ekspertu padomes nereti paši vadītāji tiek nomainīti, jo nav spējuši būt gana 011. gada pavasarī auditorkompānijas KPMG veiktais loceklis atvērti saziņai un pārmaiņām. Komunikācijas speciālisti, pētījums «Ekonomikas pulss», kura ietvaros tika aptaujāti kuri vēl nesen kalpoja galvenokārt kā uzņēmuma «mute» Baltijas ietekmīgāko uzņēmumu vadītāji, liecina, ka treš- un «seja», arvien vairāk laika velta «ausu» funkcijai. Sekot daļa uzņēmumu jau šogad plāno palielināt algas, lai arī līdzi uzņēmuma reputācijas izmaiņām un konkurentu valstī ir būtisks bezdarbs. Viens no skaidrojumiem – bailes aktivitātēm ir salīdzinoši pierasta lieta, bet ietekmes pazaudēt labākos darbiniekus ar augstāko potenciālu, pušu problēmjautājumu vadība vairumam ir kas jauns. Šo procesu būtiski paātrina sociālie mediji – monitorēt un apkopot viedokļus, aktuālākās tēmas un identificēt Nereti paši vadītāji tiek nomainīti, viedokļa līderus kļuvis ievērojami vienkāršāk, tomēr tam nepieciešamas jaunas zināšanas un stratēģiska pieeja. jo nav spējuši būt gana atvērti Darbinieku iesaiste kā paraugs saziņai un pārmaiņām. Darbinieki ir viena no vai pat visbūtiskākā ietekmes puse, un attiecības ar tiem jāveido tā, lai kadru mainība būtu zema, bet efektivitāte – iespējami augsta, lai cilvēks būtu lojāls un ar augstu motivāciju. Turklāt atalgojums nav kaut gan labi zināms, ka tieši spējīgākajiem darbiniekiem plānošana, trenēšanās, monitorings, analīze. Tomēr ir arī Ietekmes pušu iesaistes cikls (AA1000 SE standarts) galvenais motivācijas avots, vēl jo mazāk lojalitātes no- atalgojums ir viszemāk prioritāšu skalā. Jaunie talanti, kuri daudz saziņas un atvērtības – bez patiesas vēlmes klau- drošinājums. Tradicionāli pieņemts runāt par darbinieku šobrīd beidz augstskolas, ir auguši jau citā realitātē – viņi sīties, saklausīt, dalīties zināšanās un viedoklī viss pārējais • Monitorē, vērtē un pielabo • Identificē ietekmes puses apmierinātību, kas tomēr ir vienvirziena domāšana un apzinās, ka pasaule ir pieejama un iekarojama. Viņiem darbs «būs vējā». Tātad arī uzņēmuma spēja nodrošināt iesaisti • Saliec kartē ietekmes nav balstīta uz win-win jeb abpusējā izdevīguma principu. nav padomju cilvēkam raksturīgā cieņa pret priekšnieku ietekmes pušu iesaisti ir tieši atkarīga no iekšējās kultūras, • Mācies un veic puses Tāpēc apmierinātības vietā uzmanību vēršam uz darbi- un pateicība par izmaksāto algu vai prēmiju – šie cilvēki vadības rādītā piemēra. Organizācijā, kurā nav pieņemts uzlabojumus • Izvēlies iesaistes metodes nieku iesaistes līmeni, proti, viņu vēlmi un spēju ne tikai pieprasa uzticēšanos, atklātību, taisnīgumu un aktīvu ņemt vērā darbinieku viedokli, nekad nebūs izcils klientu • Seko darbības plāna izpildei • Nosaki atklātības robežas • Ziņo par iesaisti • Sagatavo iesaistes plānu ņemt, bet arī dot uzņēmumam. Iesaistes līmenis tiek iesaisti. Un vadītājiem ir jāpieņem šie spēles noteikumi, serviss. mērīts pēc plaša kritēriju loka, aptverot gan sadarbību jo pretējā gadījumā cilvēki, kuri varētu būvēt Latvijas nā- Ilgtspējas indeksa dalībnieku prakse un konsultantu Rīkojies, un komunikāciju ar kolēģiem, gan vēlmi augt organizācijā kotni, būvēs kādas citas valsts nākotni. Par kādu ilgtspēju pieredze rāda, ka visbiežāk izmantotās iesaistes tehnikas pārskati, Plāno un ieteikt saviem paziņām pievienoties komandai, gan tad varam runāt? ir aptaujas, fokusgrupas, tikšanās ar atsevišķām personām uzlabo uzticēšanos augstākajai vadībai un izpratni par uzņēmuma vai publiskas tikšanās, kā arī sociālo mediju piedāvātās kultūru un mērķiem. Ietekmes pušu džungļi interaktīvās iespējas. Tāpat par labām iesaistes metodēm Vēsturiski cilvēkresursu vadība gan pasaulē, gan Lat- Tomēr darbinieki nav vienīgā ietekmes puse, kura tiek atzītas konsultatīvās padomes un paneļi (bieži virtuāli), vijā ir viena no labāk attīstītajām vadības funkcijām, kura uzņēmumam ir mērķtiecīgi jāiesaista, lai nodrošinātu savu darbsemināri, koplīgumu slēgšanas process u.c. Latvijā nereti uzņemas arī iekšējās komunikācijas un darbinieku ilgtspēju. Ir uzņēmumi, kuri pilnībā atkarīgi no saviem visaktīvāk iesaistes tehnikas tiek lietotas attiecību veido- Iesaisti Sagatavojies iesaistes lomu, tomēr tas nenozīmē, ka viss ir sakārtots. piegādātājiem vai investoriem, citiem visbūtiskākie riski šanai ar darbiniekiem un klientiem, taču arvien biežāk Pētījumu kompānijas TNS globālā pētījuma dati liecina, saistīti ar arodbiedrībām vai aktīvistu grupām, vēl citiem uzņēmumi sāk šīs zināšanas izmantot arī citu ietekmes • Ielūdz ietekmes puses ka vidēji katrs trešais darbinieks ir neiesaistīts, bet vēl bizness atkarīgs no valsts regulatora un atsevišķiem lie- pušu iesaistei. • Sagatavo ietekmes puses 40% ir vāji iesaistīti. Ko nozīmē neiesaistīts darbinieks? liem klientiem vai pat bijušo klientu atsauksmēm. Katram • Iesaisti • Mobilizē resursus Zaudējumus, t.sk., kvalitāti, drošību, klientu apmieri- uzņēmumam ietekmes pušu karte izskatīsies citādāka. Kur esam Latvijā? • Dokumentē iesaisti un rezultātus • Sagatavo iesaistītājus nātību, «slimošanas», neizmantotas iespējas. Amerikāņi Visu vēl vairāk sarežģī fakts, ka attiecību veidošanā un Otro gadu analizējot Ilgtspējas indeksa dalībnieku • Izstrādā darbības plānu • Nosaki riskus un aprēķinājuši, ka neiesaistītie darbinieki ASV ekonomikai ik uzturēšanā arī šim dažādajām auditorijām iesaistīti dau- sniegumu, ar gandarījumu secinu, ka mums jau šobrīd • Komunicē plānus sagatavojies tiem gadu rada zaudējumus 350 miljardu dolāru apmērā, kas dzi cilvēki, nereti pat visi uzņēmuma darbinieki. Ne jau ir uzņēmumi, kuri ir spējuši aiziet no ierastā modeļa, 8 9

×