Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

STI मुख्य अभ्यासक्रम.pptx

  1. STI मुख्य अभ्यासक्रम 8 .नियोजि - प्रनक्रया, प्रकार. भारताच्या पनिल्या ते दिाव्या पंचवानषिक योजिेचा आढावा, मुल्यांकि सामानजक व आनथिक नवकासाचे निदेशफलक, राज्य आनि स्थानिक पातळीवरील नियोजि, नवक ें द्रीकरि,  ७३ व ७४ वी घटिा दुरुस्ती, भारतीय अथिव्यवस्था, क्षेत्रीय नवकासाचा कल व सेवा क्षेत्राची रुपरेषा,  भारतीय अथिव्यवस्थेच्या समोरील आव्हािे, गरीबी, बेरोजगारी  प्रादेनशक असमतोल.
  2. • शिरी व ग्रामीि भागातील पायाभूत सुनवधांचा नवकास  पायाभूत सुनवधांची गरज व आनि मित्त्व,  सामानजक व आनथिक पायाभूत सुनवधांचा नवकास आनि वाढ  जसे उजाि,  पािीपुरवठा व मलनििःसारि,  गृि,  पररविि (रस्ते, बंदर, इत्यादी)  दळिवळि (पोस्ट व तार दू रसंचार) रेडीओ,  नट.व्ही. इंटरिेट क्रायनसस,  भारतातील इन्फ्रास्टरक्चरचे प्रश्न व या संबंधीचे धोरि व त्यावरील पयािय;  खाजगी व साविजनिक क्षेत्रातील भागीदारी,  एफ.डी. आय. आनि इन्फ्रास्टरक्चर डेव्हलपमेंट,  इन्फ्रास्टरक्चर नवकासाचे खाजगीकरि, राज्य व क ें द्र सरकारचे इन्फ्रास्टरक्चर नवकासाचे धोरि,  ग्रामीि व शिरी भागातील पररविि व गृि या नवषयीचे प्रश्न व त्यावरील क ें द्र व राज्य सरकारचे कायिक्रम व उपक्रमनशलता.
  3. आनथिक सुधारिा व कायदे- पार्श्िभूमी, उदारीकरि  खाजगीकरि  जागनतकीकरि संकल्पिा व त्याचा अथि आनि व्याप्ती, मयािदा, क ें द्र व राज्य स्तरावरील आनथिक सुधारिा.  WTO तरतुदी आनि सुधारिा आनि त्याचे भारतीय अथिव्यवस्थेवरील अपेनक्षत पररिाम, प्रश्न व समस्या, GST नवक्रीकर, VAT, WTO, इत्यादी शी संबंधीत कायदे/नियम.
  4. आंतरराष्ट्र ीय व्यापार व आंतरराष्ट्र ीय भांडवल चळवळ - जागनतकीकरिाच्या युगातील सूत्र व कल, वाढ, रचिा भारताच्या आंतरराष्ट्र ीय व्यापाराची नदशा, भारतीय आंतरराष्ट्र ीय व्यापाराचे धोरि,  नियाितीतील वाढ, WTO आनि आंतरराष्ट्र ीय व्यापार नवदेशी भांडवलाचा अंतप्रवाि, रचिा व वाढ, FDI व्यापार, बहुआंतरराष्ट्र ीय भांडवल पुरनविा-या संस्था,  IMF जागनतक बँक,  IDA इंटरिॅशिल क्र े डीट रेटींग
  5. साविजनिक नवत्त व्यवस्था मिसुलाचे साधि,  टॅक्स,  िॉिटॅक्स, भारतातील क ें द्र व राज्यातील साविजनिक - ऋि, क ें द्र व राज्याची साविजनिक खचि वाढ.  साविजनिक खचि सुधारिा कामावर आधाररत अथिसंकल्प,  शुन्याधाररत अथिसंकल्प, भारतातील करसुधारिा आढावा, राज्य पातळीवरील करसुधारिा VAT  साविजनिक ऋि वाढ,  रचिा आनि भार, राज्याची कजिबाजारीपिाची क ें द्राला समस्या,  राजकोषीय तुट, संकल्पिा,  तुटीचे नियंत्रि, क ें द्र,  राज्य व ररझव्हि बँक े चे उपक्रम,  भारतातील राजकोषीय सुधारिा, क ें द्र व राज्यस्तरावरील आढावा.
Advertisement