Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkring
InnehållsförteckningFörvaltningsberättelse .............................................................. 3KoncernenResult...
Förvaltningsberättelse                                             1) Premier ...
Folksam har nu avtal med Toyota, Lexus, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki och Honda.     kronor i garantikapital till Folks...
• I ett led att koncentrera resurserna outsourcades IT drift och underhåll av ar-   Efter halvårsskiftet har Sverige prä...
Totalavkastningstabell, moderföretaget                                          ...
Under hösten hade Folksam en kampanj som utgick ifrån den nya varumärkes-        detta har Folksam även uteslutande...
tivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. Folksams kollektivavtal gäller  Långsiktigt arbete med kompetensförsö...
En separat bolagsstyrningsrapport inklusive rapport om den interna kontrollen      Folksams ägande i Swedbank per 31...
rörs. Samtliga identifierade risker kategoriseras enligt Folksams riskkarta och      (forts.)            ...
Femårsöversikt och nyckeltal, Mkr MODERFÖRETAGET                2010   20091)   2008   20072)  2006...
Väsentliga händelser under räkenskapsåret                       den egna distributionen som genom s...
RESULTATRÄKNING Koncernen, Mkr                            2010   2009  Koncernen, Mkr   ...
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR                                             TILLGÅNG...
BALANSRÄKNING (forts.) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Koncernen, Mkr                       ...
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL                                         ...
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Årsredovisning Folksam Sak 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Årsredovisning Folksam Sak 2010

1,334 views

Published on

Årsredovisning Folksam Sak 2010

Published in: Economy & Finance
 • I have always found it hard to meet the requirements of being a student. Ever since my years of high school, I really have no idea what professors are looking for to give good grades. After some google searching, I found this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ who helped me write my research paper. The final result was amazing, and I highly recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ to anyone in the same mindset as me.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Årsredovisning Folksam Sak 2010

 1. 1. Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkring
 2. 2. InnehållsförteckningFörvaltningsberättelse .............................................................. 3KoncernenResultaträkning för koncernen .................................................13Rapport över totalresultat för koncernen ..................................13Balansräkning för koncernen ................................................... 14Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen .............16Kassaflödesanalys för koncernen ............................................ 17ModerföretagetResultaträkning för moderföretaget .........................................18Rapport över totalresultat för moderföretaget ..........................18Resultatanalys för moderföretaget ...........................................19Balansräkning för moderföretaget ...........................................21Rapport över förändringar i eget kapital för moderföretaget .... 23Kassaflödesanalys för moderföretaget .................................... 24Noter Not 20 Övriga lån .................................................................... 58 Not 42 Övriga upplupna kostnader ochNot 1 Redovisningsprinciper i koncernen Not 21 Derivat ........................................................................ 58 förutbetalda intäkter .................................................... 74 och moderföretaget ................................................... 26 Not 22 Övriga finansiella placeringstillgångar ......................... 59 Not 43 Förväntade återvinningstidpunkter förNot 2 Upplysningar om risker ............................................... 36 Not 23 Fordringar avseende direkt försäkring ........................ 59 tillgångar och skulder .................................................. 74Not 3 Premieinkomst ............................................................ 48 Not 24 Fordringar avseende återförsäkring ............................ 59 Not 44 Resultat per försäkringsklass ...................................... 76Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen ............ 48 Not 25 Övriga fordringar ......................................................... 59 Not 45 Ställda panter ...............................................................77Not 5 Försäkringsersättningar .............................................. 48 Not 26 Finansiella tillgångar och skulder ................................. 60 Not 46 Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser ....................77Not 6 Driftkostnader ............................................................. 49 Not 27 Materiella tillgångar ..................................................... 66 Not 47 Åtagande .....................................................................77Not 7 Kapitalavkastning, intäkter .......................................... 50 Not 28 Förutbetalda anskaffningskostnader ........................... 67 Not 48 Upplysningar om närstående .......................................77Not 8 Orealiserade vinster på placeringstillgångar ................ 50 Not 29 Övriga förutbetalda kostnader och Not 49 Medeltal anställda samt löner och ersättningar.............81Not 9 Kapitalavkastning, kostnader ...................................... 50 upplupna intäkter ........................................................ 67 Not 50 Viktiga uppskattningar och bedömningar .................... 84Not 10 Orealiserade förluster på placeringstillgångar ............. 50 Not 30 Eget kapital ................................................................. 68 Not 51 Avstämning av totalavkastningstabell ......................... 85Not 11 Nettovinst eller nettoförlust per kategori av Not 31 Efterställda skulder ..................................................... 68 Not 52 Byte av redovisningsprincip ........................................ 86 finansiella instrument ...................................................51 Not 32 Ej intjänade premier och kvardröjande risker ............... 68Not 12 Bokslutsdispositioner ................................................. 53 Not 33 Oreglerade skador ...................................................... 69Not 13 Skatter ........................................................................ 53 Not 34 Återbäring och rabatter ............................................... 70Not 14 Immateriella tillgångar ................................................. 53 Not 35 Pensioner och liknande förpliktelser ............................. 71Not 15 Byggnader och mark ................................................... 54 Not 36 Uppskjuten skatteskuld .............................................. 73Not 16 Aktier och andelar i koncernföretag ............................. 56 Not 37 Skulder avseende direkt försäkring.............................. 73Not 17 Aktier och andelar i intresseföretag.............................. 57 Not 38 Skulder avseende återförsäkring ................................. 73Not 18 Aktier och andra andelar ............................................. 57 Not 39 Skulder till kreditinstitut ............................................... 73Not 19 Obligationer och andra Not 40 Derivat ........................................................................ 73 räntebärande värdepapper .......................................... 58 Not 41 Övriga skulder ............................................................. 74Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 2 (91)
 3. 3. Förvaltningsberättelse 1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring, intäkter avseende investeringsavtal samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring. 2) Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrate- giska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterbolag, samt med tillägg för förvaltat kapital i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse (nedan KP-pensionsstiftelse) och Folksam LO Fonder.Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig sakförsäkring orga- 3) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.nisationsnummer 502006-1619 (nedan Folksam Sak) avger härmed årsredovis- 4) Medelantalet anställda har beräknats med utgångspunkt från antalet arbetstimmar, betald tid,ning för 2010, företagets 103:e verksamhetsår. relaterade till en årsarbetstid.KoncernstrukturFolksam Sak är moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget bland Verksamhet Folksam Sakannat omfattar de helägda försäkringsföretagen Svenska Konsumentförsäkringar Folksam Sak är ett kundägt företag där verksamheten bedrivs enligt ömsesidigaAB (publ) och Tre Kronor Försäkring AB. En redovisning av samtliga dotterföretag principer, vilket innebär att överskott som uppstår i verksamheten går tillbaka tilloch intresseföretag lämnas i noterna 16–17. försäkringstagarna. Folksam Sak bedriver skadeförsäkringsverksamhet med huvudsaklig inriktningFolksam på den svenska hushållsmarknaden. Företaget erbjuder ett fullsortiment av för-Folksam är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som säkringar till hushåll och privatpersoner med bil- och boendeförsäkringar som basgillas av många. Visionen är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. kompletterat med företagsförsäkringar inom utvalda områden. Folksam omfattar de två moderföretagen Folksam Sak och Folksam ömsesidig Den operativa verksamheten bedrivs inom två affärssegment, Partner och Privat,Livförsäkring (nedan Folksam Liv) med dotterföretag. I not 48, ”Upplysningar om vilka stöds av koncerngemensamma funktioner.närstående”, redovisas företagen och dess relationer. Samverkan sker inom distri-bution, administration och kapitalförvaltning för att nå stordriftsfördelar till nytta Resultat och marknadför kunderna. Premieintäkter och marknadsandelar Under 2010 har fokus varit att utveckla relationerna med befintliga kunder och Premieintäkterna (efter avgiven återförsäkring) i koncernen ökade till 8 822öka premievolymen samt att stärka den finansiella ställningen. (8 579) och i moderföretaget till 7 788 (7 704) miljoner kronor. Premievolymen har under 2010 ökat kraftigt inom fondförsäkring och inom sak- Privatmarknaden visade stabil tillväxt av bestånden inom bil och boende. Denförsäkring. Kryssmarknaden (avtalspension) svarar för ca 40 procent av premie- fortsatta satsningen på kundanpassade kombinationserbjudanden innebar att flerinkomsten, främst inom avtalsområdena KAP-KL och SAF-LO. Inom bil- och boen- kunder valde att stanna kvar i Folksam samtidigt som försäljningen ökade genomdeförsäkring till privatkunder har den fortsatta satsningen på kombinationskun- såväl den egna distributionen som genom samarbeten. Det medförde en mark-der och distribution via banksamarbete bidragit till att öka bestånden. Folksams nadsframgång på såväl bil- som boendemarknaderna. Det stora antalet hemför-marknadsandel mätt i premier för hela marknaden ökade till 15,2 (14,8) procent. säkringskunder, vilka omfattas av avtalen med fackliga organisationer är en styrka.Försäkringsersättningarna har ökat som en följd av det växande beståndet och Som ett led i arbetet med att stärka relationerna med befintliga kunder fortsat-det stora antalet vinterrelaterade skador under året. te Folksam att belöna de kunder som samlar sina försäkringar i Folksam. Bland Den goda avkastningen under året har bidragit till fortsatt finansiell stabilitet annat infördes i januari en kombinationsrabatt för kunder med fritidshus- ochoch till positiva resultat inom såväl sak- som livförsäkringsverksamheten. Folksam djurförsäkring. Många kunder har även kompletterat sina sakförsäkringar medLiv och KPA Pension hör till de ledande företagen inom branschen. tilläggsförsäkringar. Antalet helkunder har ökat. Företagsmarknaden fortsatte utvecklas under året. Folksam inledde ett samar- FOLKSAM, Mkr 2010 2009 2008 2007 2006 bete med Peab bland annat innefattande skadeförsäkring. Nya avtal tecknades Premier (1) 30 496 29 356 27 158 23 977 23 630 inom fastighets- och motorfordonsförsäkring med försäkringsförmedlaren Willis, Förvaltat kapital (2) 268 170 242 646 211 401 183 957 175 826 vidare tecknades avtal med Fastighetsägarna och Folksam blev försäkringsgivare Varav svenska aktier 57 759 44 486 22 856 35 015 33 537 till ”Fastighetsägarnas Egna Försäkring” omfattande 5500 fastigheter på sam- Varav fastigheter 14 353 12 297 13 753 8 263 6 578 manlagt tio miljoner kvadratmeter. Fondförsäkringstillgångar (3) 49 593 38 158 24 600 26 557 27 343 Bilmärkesförsäkringarna har stärkts under 2010. Folksam och Honda tecknade Medelantal anställda (4) 2 818 2 916 2 934 2 892 3 049 nytt avtal om märkesförsäkring och avtalen med Toyota och Mitsubishi förlängdes.Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 3 (91)
 4. 4. Folksam har nu avtal med Toyota, Lexus, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki och Honda. kronor i garantikapital till Folksam Liv. Folksam Sak löste även samtliga externaVidare har Folksam partneravtal med Holmgrens Bil AB och bilförsäkringssamar- förlagslån på 975 miljoner i början av året. Konsolideringsgraden uppgick per års-bete med OKQ8. Inom idrottsområdet förlängdes bland annat avtalen med skiftet 2010 till 110 (113) procent i moderföretaget.Svenska Fotboll och Svenska Ishockeyförbundet. Marknadsandelen mätt i inbetalda premier för marknaden totalt enligt Försäk- Övergång till IFRSringsförbundets statistik ökade till 15,2 (14,8) procent medan marknadsandelen Från och med den 1 januari 2010 tillämpas full IFRS i koncernredovisningen i en-inom hushållsmarknaden enligt Försäkringsförbundets statistik för Folksam Sakkon- lighet med ändrade redovisningsföreskrifter från Finansinspektionen. I not 1 Re-cernen uppgick till 19,7 (19,7) procent. Marknadsandelar mätt i antal försäkringar dovisningsprinciper beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som företagetuppgick för separat hemförsäkring till 49,8 (50,1) procent, inom villahemförsäkring tillämpar från och med 1 januari 2010 och i not 52 Byte redovisningsprincip be-till 28,8 (28,2) procent och inom personbilsförsäkring till 21,7 (20,6) procent. skrivs effekterna av övergången till full IFRS.Resultat DotterföretagKoncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 1 713 (2 254) Tre Kronor Försäkring AB fortsatte växa. Premieintäkt (efter avgiven återförsäk-och för moderföretaget till 1 751 (2 196) miljoner kronor. Försäkringsrörelsens ring) ökade med 88 procent och uppgick till 370 (197) miljoner kronor. Det tek-resultat försämrades till följd av ökade skadekostnader samtidigt som kapitalav- niska resultatet visade ett fortsatt negativt resultat på 47 (28) miljoner kronor.kastningen starkt bidrog till det positiva resultatet. Det negativa resultatet berodde på den kraftiga expansionen av företagets verk- Försäkringsersättningarna (efter avgiven återförsäkring) ökade under 2010 och samhet och ökade försäkringsersättningar. Beståndet fortsatte öka, mätt i antaluppgick för koncernen till 7 265 (6 747) och för moderföretaget till 6 354 (6 103) försäkringsavtal var ökningen 70 procent. Företaget planerar att utöka antaletmiljoner kronor. Det är framförallt inom hem-, villa-, fritidshus- och bilförsäkring- produkter under 2011.en som skadekostnaderna ökade och den hänförs till betydligt fler anmälda ska- Svenska Konsumentförsäkringar AB:s resultat för 2010 blev negativt efter endor under 2010 jämfört med tidigare år (19 procent för bilförsäkring och 13 pro- rad år av stigande positiva resultat och uppgick till -22 (119) miljoner kronorcent för hem-, villa- och fritidshusförsäkring). framförallt beroende på en kraftig ökning av försäkringsersättningarna. Konsoli- Att antalet anmälda skador ökade har flera orsaker. Delvis beroende av en na- deringskapitalet uppgick till 487 (508) miljoner kronor.turlig följd av den lyckade försäljningen som innebar fler försäkringar och därmedfler anmälda skador men den främsta orsaken till ökningen var den kraftiga kylan Övriga verksamhetsfrågoroch vintervädret som Sverige drabbades av både i början och i slutet av 2010, I Folksam initierades ett stort antal aktiviteter för att utveckla och effektiviseravilket bland annat medförde fler kollisions- och snötrycksskador än vanligt. Dess- organisation och processer för att uppnå affärs- och kostnadssynergierutom ser Folksam, efter flera år med låga skadekostnader, återigen en tendens • En omfattande förändring av försäljning och skadors kundorganisation ge-till ökande skadeinflation. nomfördes under året från en geografisk till en kanalstyrd organisation med Samtidigt som kostnaderna ökade kraftigt inom hem-, villa-, fritidshus- och bil- sammanlagt elva kanaler. Av dessa är fem försäljningskanaler; kundtjänst,försäkringen, var kostnadsnivån stabil eller sjunkande inom personförsäkringen. liv- och sparande, telemarketing, webb samt breddmarknad, och sex skade-Både kostnaden för personskador inom trafikförsäkringen och kostnaden för inva- kanaler; sak, motor, personskador-skadestånd, personskador-villkor, utred-liditetsskador inom sjuk- och olycksfallsförsäkringen utvecklades väl under 2010. ning samt övrigt. Totalkostnadsprocenten ökade i moderföretaget till 98,6 (97,7) procent. Drift- • Förändringen görs för att uppnå ökad effektivitet genom kortare beslutsvä-kostnaderna minskade under året med 56 miljoner kronor. De lägre kostnaderna gar, och avspeglar att 95 procent av kunderna har kontakt med Folksam viaberor dels på den positiva effekten av gemensamma centrala funktioner, dels på telefon eller Internet. Cirka 2000 personer omfattades av omorganisationen.lägre pensionsavsättningar till följd av den goda avkastningen i KP Pensionsstif- Arbetet med den nya organisationen fortsätter under 2011-12.telse, där de anställdas pensioner tryggas. Driftskostnadsprocenten som andel av • Den 1 oktober etablerades en ny inköpsorganisation som en avdelning inompremierna minskade till 17,0 (18,4) procent. Folksam för att få en mer sammanhållen inköpsprocess och skapa förutsätt- ningar för lägre inköpskostnader inom både skador och drift.Finansiell ställning • Ett förändringsprojekt startades omfattande kontorsarbetsplatserna i syfteKonsolideringskapitalet i moderföretaget fortsatte att stärkas och uppgick till att möjliggöra en effektivare arbetsorganisation samt sänka lokalkostnaderna8 821 (8 615) miljoner kronor. Under 2010 återbetalades resterande 500 miljoner vilket fortsätter även under 2011.Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 4 (91)
 5. 5. • I ett led att koncentrera resurserna outsourcades IT drift och underhåll av ar- Efter halvårsskiftet har Sverige präglats av positiv makrostatistik och fortsatt betsplatserna under december månad till Logica. Beslutet grundades på för- starka bolagsrapporter. Detta bättrade på börshumöret och uppgången för svens- höjd kvalitet och servicegrad, snabbare förändringstakt och lägre kostnader. ka aktier blev för helåret närmare 27 procent. Internationellt har bilden varit mer Utläggningen berörde 24 personer som erbjöds anställning hos leverantören. splittrad. I länder som Kina och Tyskland har tillväxten varit relativt stark medan • Under 2010 fortsatte samordningen i gemensamma funktioner inom Folksam flera länder som USA och framför allt Grekland, Irland och Portugal brottats med för fortsatt effektiv resursanvändning. Under 2010 överfördes funktionerna svag tillväxt och skuldproblem. Stora länder som USA, Japan och UK har haft ak- IT, aktuarier, kommunikation och juridik från KPA Pension till de gemensam- tieuppgångar på mellan 10 och 15 procent, medan flera länder i Europa som ma funktionerna. Därutöver samordnades stora delar av försäkringsadminis- Frankrike, Spanien och Grekland haft nedgångar på mellan 5 och 45 procent. trationen i en gemensam funktion. Breda internationella aktieindex har under året sammantaget stigit med cirka 10 • Under året utvecklades ett nytt skadehanteringssystem vilket kommer att procent mätt i lokal valuta. På grund av kronans förstärkning under året har upp- implementeras i etapper från och med våren 2011. gången mätt i svenska kronor stannat på cirka 5 procent. • Ett omfattande arbete genomfördes inom skadeorganisationen för att kvali- Räntemarknaden präglades under första halvåret av kraftigt fallande räntor på tetssäkra Folksams byggskadeprocess. Syftet var att kvalitetscertifiera grund av svag konjunkturstatistik från flertalet länder. Den svenska 10-åriga byggskadeprocessen enligt ISO 9001. statsobligationsräntan, som vid årets ingång låg på cirka 3,4 procent, hade vid utgången av augusti sjunkit till 2,2 procent. Under hösten ljusnade konjunkturut-Folksam stödjer forskning om åldersdepressioner med sammanlagt sex miljoner sikterna successivt och såväl korta som långa räntor vände uppåt. I Sverige visa-kronor under en treårsperiod. En prognos visar att om tio år är en av fem invåna- de statistik på extremt god konjunkturutveckling. Detta resulterade i en snabbre i Sverige är mellan 65–74 år. Av dessa väntas drygt en tiondel eller 80 000 ränteuppgång och vid årets slut var räntorna överlag på samma eller högre nivåmänniskor få problem med depression. än vid årets ingång. Vice vd Gunnar Andersson tillträdde en treårig deltidstjänst som adjungerad, I Sverige har fastighetsmarknaden under året återhämtat sig efter finanskrisenvid institutionen för matematisk statistik på KTH. Utnämningen stärker Folksams genom en stark svensk tillväxt och fortsatt relativt låga räntor. Marknaden för så-band med den akademiska världen. Gunnar Andersson blev dessutom invald i väl kommersiella fastigheter som bostadsfastigheter i storstadsområden har såle-EIOPAs tjänstepensionsgrupp i mars 2011. Gruppen ska förenkla EIOPAs kommu- des förbättrats under året och värdeutvecklingen har varit svagt positiv. Utländ-nikation med pensions- och försäkringsmarknaden, främst vad gäller ska fastighetsplaceringar har påverkats negativt av den starka kronan.regulatoriska och implementering av tekniska standarder, liksom riktlinjer och Alternativa placeringar har haft en svagt positiv utveckling men påverkats ne-rekommendationer. gativt av den starka kronan. Folksam gick in som en av delägarna i det nystartade Telge Tillväxt. Målet för bo-laget är att under tre år halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje kommun. Öv- Avkastningriga delägare är Telge-koncernen, KF, Mekonomen, Scania, Manpower samt PEAB. Totalavkastningen 2010 på bolagets tillgångar blev 6,7 (8,1) procent, motsvaran- de 1 652 (1 905) miljoner kronor. Det som i huvudsak förklarar totalavkastningenKapitalförvaltning är bolagets strategiska tillgångsfördelning, vilken bland annat styrs av försäk-Marknadsutveckling ringsåtagandenas art och bolagets risktolerans. Aktieexponeringen har under åretEfter det extremt starka börsåret 2009 inleddes 2010 betydligt svagare. Världens legat på cirka 15 procent. Bolagets innehav i Swedbank har givit ett positivt bi-aktiemarknader föll initialt för att sedan från mitten av februari åter vända uppåt drag till aktieavkastningen, genom en kursuppgång på cirka 32 procent undernär resoluta åtgärder vidtogs mot Greklands statsfinansiella problem och efter året. Valutaexponeringen har under året legat på omkring 6 procent. Bolagetsrapporter om stark kinesisk tillväxt och stabiliserad arbetslöshet i USA. Den ränterisk i försäkringstekniska avsättningar har varit väl matchad med durationensvenska aktiemarknaden påverkades av positiva bolagsrapporter och steg under i bolagets räntebärande tillgångar. Vid årsskiftet såldes en aktiepost i det onote-mars och april med nära 15 procent. rade danska räddnings- och vårdföretaget Falck A/S vilket bidragit positivt till Maj månad inleddes med en kraftig rekyl och börsen var vid utgången av maj årets avkastning.återigen på samma nivå som vid årets inledning. Orsaken var huvudsakligen attGreklands problem nu delades med fler länder i Europa, bland annat Irland ochPortugal. Även oljekatastrofen i Mexikanska golfen sände chockvågor över värl-dens aktiemarknader.Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 5 (91)
 6. 6. Totalavkastningstabell, moderföretaget Varumärket Under 2010 beslutades om ny varumärkesstrategi för Folksam, som är ett gemensamt varumärke för Ingående Utgående Total- Total- Total- Total- Total- Total- marknads- marknads- avkastning avkastning avkastning avkastning avkastning avkastning Folksam Sak och Folksam Liv. Avsikten är att förflyt- värde värde 2010 2010 2009 2008 2007 2006 ta synen på varumärket bland kunder och konsu- Mkr 2010-01-01 210-12-31 Mkr % % % % % menter. Det ska göras genom att uppfylla löftet i va- Räntebärande 17 999 18 382 397 2,2 4,1 6,7 2,9 1,8 rumärket ”Engagerade för dig” och genom att agera Aktier 3 528 4 566 1 128 33,0 55,2 – 49,9 – 2,4 18,1 utifrån Folksams kärnvärden: personliga, engagera- Alternativa placeringar 158 158 – 11 – 6,7 – 13,3 – 12,2 6,7 3,9 de och ansvarstagande. Under året innefattade detta Fastigheter 1 882 1 865 31 1,7 – 4,1 6,3 10,3 7,5 arbete bland annat att varumärkesansvariga tillsat- Bolagsstrategiska innehav 824 993 41 4,6 – 2,9 12,2 10,9 0,8 tes inom samtliga enheter och affärsområden. Säkringsinstrument – 21 18 66 n/a n/a n/a n/a n/a Det kontinuerliga arbetet med varumärket stärker bilden av Folksam, det vill säga hur Folksam uppfat- Summa 24 370 25 981 1 652 6,7 8,1 2,5 3,5 2,9 tas av kunder och konsumenter. Ett starkt varumär-Totalavkastningstabellen är uppställd enligt rekommendation från Försäkringsförbundet och bolagets riktlinjer för mätning och ke innebär tydlighet och trygghet för kunden, vilketrapportering av totalavkastning. I noten 51 redovisas hur totalavkastningstabellen är kopplad till resultat- och balansräkningen. ökar möjligheterna att attrahera nya kunder och för- djupa relationerna med befintliga kunder. För en för- säkringsverksamhets framgång är det helt avgöran- de att kunderna, både befintliga och potentiella, kän- ner förtroende och trygghet. Varumärkesarbetet ärPlaceringstillgångarnas fördelning, Marknadsvärde därför av stor vikt för att nå Folksams affärsmål. Varumärkets betydelse ökar ytterligare i takt med att en allt större andel av försäljningen sker via Inter- Fastigheter 7 % Bolagsstrategiska innehav 4 % net, vilket motsvaras av en minskning av andelen för- Säkringsinstrument 0 % säljning med personlig kontakt. Det förtroende som kan skapas och förstärkas vid en personlig kontaktAlternativa placeringar 1 % behöver i ökad utsträckning skapas genom varumär- ket. En ytterligare fördel med ett starkt varumärke är att det underlättar rekrytering av nya medarbetare.Utländska aktier 8 % Kundnöjdhet Folksam mäter kontinuerligt hur nöjda kunderna är. Det ger kunderna en möjlighet att utöva sitt kundin-Svenska aktier 10 % flytande och det ger Folksam en bild av hur nöjda kunderna är, vad som är företagets styrkor och om- råden som bör förbättras. Under 2010 har företaget arbetat intensivt med förbättringar och ser nu att kunder har blivit allt mer nöjda. Räntebärande 70 % Höjningarna av nöjdheten varierade under året mellan 3 – 11 procentenheter inom exempelvis Folk- sam LO Pension, KPA Pension och Folksam privat (Sak och Liv). Den sistnämnda har fått den största ökningen av nöjda kunder jämfört med 2009.Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 6 (91)
 7. 7. Under hösten hade Folksam en kampanj som utgick ifrån den nya varumärkes- detta har Folksam även uteslutande kriterier som gäller tobak och klustervapen.strategin och dess kommunikationskoncept. Den kampanjen visade sig vara den Folksam påverkar bolagen genom aktiv bolagsstyrning. Varje år studeras verk-mest lyckade under många år, enligt företagets mätningar. Även den externa samheten i 2 000 till 3 000 bolag. Vissa av de företag som löper störst risk för attbranschstudien Svenskt Kvalitetsindex, SKI, visade att Folksam hade förbättrat råka ut för incidenter beträffande miljö och mänskliga rättigheter identifieras ochsin kundnöjdhet och låg över branschsnittet. Arbetsgivarna inom kommuner och kontaktas med ett erbjudande om en genomgång av deras risksituation. Flera fö-landsting gav åter KPA Pension den högsta poängen för nöjdhet bland pensions- retag har efter en dialog med Folksam bland annat infört riktlinjer och mål för sittbolagen. Ännu har inte detta hunnit påverka den så kallade styrkan i varumärket miljöarbete.nämnvärt, något som brukar ta betydligt längre tid. Bolagsstyrningen hanterar även frågor om företagens ersättningsprogram där Folksam anser att programmen bör vara utformade på så sätt att de endast fallerAnsvarsfull påverkan ut om de uppsatta målen uppfylls. Samtliga ersättningar till vd och ledande be-Ekologiskt perspektiv fattningshavare bör även vara tydligt redovisade i årsredovisningen.Folksam bedriver sedan lång tid tillbaka ett aktivt miljöarbete. De delar av Folk- Dessutom arbetar Folksam för en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser.sam som har störst möjlighet att påverka miljön till det bättre har miljöcertifierats Möjligheterna till långsiktig lönsamhet skadas när kompetenta kvinnor och mänenligt ISO 14001, den vedertagna internationella standarden inom miljölednings- står utanför styrelserummen på grund av kön, ålder, nationalitet eller för att desystem. I dag är verksamheterna inom bil- och byggskador miljöcertifierade. För tillhör ”fel” nätverk. För landets börsföretag skulle ökad jämställdhet i styrelsernaatt minska utsläppen vid tjänsteresor har Folksam miljö- och säkerhetskrav på leda till ökad kompetens, vilket i sin tur ger bättre fungerande företag och i för-personalbilar. Folksams resepolicy, som bland annat innebär effektivare bilåkning längningen högre vinster.genom körscheman och särskilda besiktningsdagar vid skadebesiktningar, ställerockså krav på vilka färdmedel som ska användas på olika sträckor. Trafiksäkerhetsforskning Folksam har höga miljöambitioner vid reparationer av försäkrade hus och bilar. Trafikskador innebär stora förluster för folkhälsan och samhällsekonomin, menVidare ställs hårda miljökrav på de entreprenörer som anlitas och för att bli en av framför allt för individen. Folksam har drygt 30 års erfarenhet av forskning inomFolksams potentiella leverantörer måste en detaljerad miljökravspecifikation fyl- trafiksäkerhetsområdet, med tonvikt på studier av verkligt inträffade trafikolyck-las i. Det finns specifikationer för byggentreprenörer, bilverkstäder, bildemonte- or. Den kunskap Folksams trafikforskning ger används för att rädda liv i trafiken.ringsanläggningar, saneringsföretag och tvätterier. I dag har Folksam avtal med Färre trafikskador innebär även lägre kostnader för skador och därmed lägre tra-drygt 200 byggfirmor, 1 300 bilverkstäder och bildemonterare samt 40 tvätt- och fikförsäkringspremier, vilket kommer Folksams kunder tillgodo.saneringsföretag. En stor del av Folksams trafiksäkerhetsforskning fokuserar på att kartlägga sä- 2001 övergick Folksam till Bra Miljöval-el för driften av de egna fastigheterna. kerhetsnivån hos olika bilmodeller och deras skyddssystem. Andra områden är2008 övergick Folksam till att endast använda ursprungsmärkt vindkraft. Som djupstudier av olyckor där bilar utrustats med svarta lådor, vilka används för attännu ett led i arbetet för en minskad växthuseffekt blev Folksam under 2006 ett kunna kartlägga riskfaktorer för olika personskador. Resultaten används blandklimatneutralt företag. Det innebär att Folksam årligen ser till att plantera så annat till att informera och påverka allmänhet, företag och offentlig sektor ommånga nya träd som krävs för att neutralisera företagets årliga koldioxidutsläpp. vikten av att prioritera säkerhet vid bilköp.Planteringarna som görs av Vi-skogen, sker i Kenya, Tanzania, Uganda och Under 2010 redovisades bland annat den stora potentialen av kommande auto-Rwanda. Planteringarna återbeskogar mark och binder kol men bidrar även till matiska bromssystem i bilar. Om de automatiska bromssystemen fanns i alla bilarökad ekologisk och social mångfald i odlingsområdena. skulle över 60 liv och 900 invalidiserande skador kunna undvikas varje år. Under Folksams miljöarbete liksom andra mervärdesområden som Folksam prioriterar året inleddes också ett forskningsprojekt där 300 privatbilisters bilar utrustatsbeskrivs utförligt i Folksams hållbarhetsredovisning som är granskad av Folksams med en GPS-baserad mätutrustning under 12 månader. Tanken är att ett trafiksä-revisorer. kert körbeteende ska löna sig. Forskningsrön som visade att ABS-bromsar på motorcyklar närmare halverar risken för olycka ledde till att Folksam sänkte pre-Ekonomiskt perspektiv mien för motorcyklar utrustade med ABS-bromsar från och med maj 2010.Folksam förvaltade under 2010 knappt 270 miljarder kronor för sina drygt fyramiljoner kunders räkning. Alla pengar förvaltas enligt den ägarpolicy som fast- Personalinformationställts av Folksams styrelser. Det innebär att hela det förvaltade kapitalet omfat- Anställnings- och arbetsvillkortas av våra kriterier för miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Förutom Folksam är genom medlemskapet i Arbetsgivarföreningen KFO bundet av kollek-Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 7 (91)
 8. 8. tivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. Folksams kollektivavtal gäller Långsiktigt arbete med kompetensförsörjningför moderföretagen Folksam Liv och Folksam Sak med konsoliderade dotterföre- För att vara en attraktiv arbetsgivare och säkra kompetensförsörjningen på långtag samt de ej konsoliderade dotterföretagen KPA Livförsäkring AB (publ), KPA sikt har Folksam under året arbetat med att genomföra den rekryteringsstrategiPensionsförsäkring AB (publ) och Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ). som togs fram 2009. Detta arbete innefattade en systematisk genomgång av uni- För tjänstemän gäller tre avtal som träffats med FTF, Handelsanställdas förbund versitet, högskolor och yrkeshögskolor och initiering av samarbeten med de somsamt ett avtal med Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer. bäst stödjer Folksams kompetensförsörjning. Vidare utvecklade Folksam sittDet sistnämnda avtalet omfattar samtliga anställda som är medlemmar i ett fack- kommunikationskoncept som används vid platsannonsering och profilering avförbund som i sin tur är medlem i SACO. Veckoarbetstiden är 38,75 timmar per Folksam som arbetsgivare. Målet är att ha en systematisk chefsförsörjningspro-vecka för tjänstemännen. För Folksams tjänstemän gäller kollektivavtal om tjäns- cess som identifierar, utvärderar och utvecklar chefer till rätt uppdrag. Under årettepensioner, KTP-planen och inom KPA, KPA-planen. användes processen som ett stöd i att anpassa organisationen till marknaden i Löner och allmänna anställningsvillkor för Folksam-, Privat-, Företags- och TM- Folksams försäljningsverksamhet.ombud är kollektivavtalsreglerade med Handelsanställdas förbund. Veckoarbetsti-den för arbetare är 40 timmar. Tjänstepensionen för ombuden (KAP) är kollektiv- Mångfaldsarbeteavtalsreglerad mellan KFO och LO. Folksam arbetar aktivt med mångfald. Mångfald stödjer bättre affärer och bidrar Medelantal anställda samt löner och ersättningar, med särskild specifikation på till att företaget är en attraktiv arbetsgivare. Mångfaldsaspekten ingår i Folksamsersättningar till ledande befattningshavare, redovisas under not 49. årliga medarbetarundersökning, vars resultat bildar underlag för det interna mångfaldsarbetet. Under 2010 pågick arbetet med de lokala handlingsplanernaMedarbetarundersökning visar på engagerade medarbetare med den årliga verksamhetsplaneringen. Syftet är att mångfaldsperspektivet skaDen årliga medarbetarundersökningen, som besvarades av 91 procent av medar- finnas med som en naturlig del i det dagliga arbetet. För att säkerställa att Folk-betarna, visade även 2010 mycket bra värden på bland annat ledarskap, mål- och sam bibehåller sin tätposition avseende mångfalds- och integrationsfrågor inomresultatstyrning och engagemang. Undersökningens resultat ligger till grund för försäkring, inrättades år 2010 en befattning som Diversity Business Managerett utvecklingsarbete som genomförs på alla nivåer – från koncernledning ner till (DBM). Syftet med DBMs arbete är att fortsatt utveckla mångfalden i kundmötetenskilda arbetsgrupper. Uppföljning görs i den årliga mätningen samt i mål- och så att fler människor har möjlighet att ta del av Folksams erbjudanden. En förut-utvecklingssamtalen. Folksam vill vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade sättning för detta är att det interna mångfaldsarbetet speglar det externa, därmedarbetare som skapar kundnytta. För att uppnå det arbetar Folksam strate- DBM och Folksams mångfaldsgrupp samarbetar och utbyter erfarenheter.giskt och målinriktat inom flera områden, exempelvis anställningsvillkor, rekryte-ring, kompetensutveckling, ledarskap, prestationsstyrning samt arbetsmiljö och Belöningsprogramhälsa. Folksam tog under året exempelvis fram ett försäkringserbjudande för alla Folksam har ett belöningsprogram med syfte att synliggöra och skapa samverkananställda som innehåller en sjukvårdsförsäkring. Försäkringen gäller från och med kring de affärsstrategiska målen. Programmet ska stärka medarbetarnas motiva-2011 och skapar trygghet genom att ge snabb tillgång till rådgivning och vård. tion i arbetet med att skapa kundnytta. Det viktigaste målet för belöningsprogram- met 2010 var effektiv användning av Folksams resurser. Det skulle uppnås genomFortsatt minskande sjuktal sänkta driftskostnader, lägre totalkostnadsprocent och effektivare administration.Folksam har under flera år arbetat målinriktat med att sänka sjuktalen, ett arbete Flera av delmålen uppnåddes, men inte alla. Det resulterade i att varje medar-som fortsatte under 2010. Detta bidrog till att sjukfrånvaron minskade ytterliga- betare belönades med 10 000 kronor. Ingen som kan påverka Folksams risknivå,re. Arbetet inriktades på att förbereda och starta insatser för grupper med hög till exempel chefen för kapitalförvaltningen eller någon i ledningen, får ta del avsjukfrånvaro. De viktigaste insatserna som påbörjades är hälsoprofilbedömningar belöningsprogrammet.med efterföljande åtgärder samt nya rutiner kring rådgivning och uppföljning isamband med sjukanmälan. Bolagsstyrning Under 2010 fokuserade Folksam också på tidig rehabilitering för att om möjligt Bolagsstyrningen av Folksam Sak och Folksam Liv utgår från svensk lagstiftning,förhindra längre sjukskrivningar. Tidig rehabilitering innebär att medarbetare med främst försäkringsrörelselagen, och Finansinspektionens föreskrifter och allmännakortare och upprepade sjukskrivningar uppmärksammas och erbjuds kontakt råd. Eftersom Folksam är ett kundägt bolag finns inte några aktieägare i bolaget.med företagshälsovård. Syftet är att tidigt kunna sätta in stödjande åtgärder. På stämman företräds kunderna av särskilt valda delegater. De bestämmelser som finns i Svensk kod för bolagsstyrning tillämpar Folksam för de delegerade.Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 8 (91)
 9. 9. En separat bolagsstyrningsrapport inklusive rapport om den interna kontrollen Folksams ägande i Swedbank per 31 december 2010upprättas och finns presenterad på folksam.se. Andel av rösterStyrelsens arbete Bolag Antal och kapital i SwedbankUnder året hölls sju styrelsemöten, dessutom fick styrelseledamöterna vid ett an- Folksam Sak 26 543 173 2,3 %tal tillfällen information via e-post. Styrelsens utskott, Revisionsutskottet, Ersätt- Folksam Liv 63 340 399 5,5 %ningsutskottet och Presidiet, hade fem, fyra respektive fem sammanträden under Delsumma 89 883 572 7,8 %året. Utskottsledamöterna hade därutöver kontakter via e-post och telefon. Av Folksams styrande regelverk är ett 30-tal fastställda av styrelsen. Under Folksam LO Fonder 6 365 194 0,5 %året har styrelsen gått igenom dessa och vid behov reviderat respektive policy KPA Pensionsförsäkring 11 030 404 1,0 %och instruktion. Vissa av regelverken fastställs årligen, oavsett om de förändras KPA Livförsäkring 209 053 0,0 %eller inte. KP Pensionsstiftelse 1 196 581 0,1 % Inför varje sammanträde har styrelsen fått en skriftlig rapport av verkställande Förenade Liv 105 069 0,0 %direktören, vilken behandlat viktigare händelser i Folksam, men också i bran-schen i övrigt. I enlighet med en strategisk dagordning har styrelsen under året Folksamgruppen total 108 789 873 9,4 %också behandlat bland annat följande: Kontinuerligt följt upp förverkligandet avett antal strategiska mål, compliancerapport, genomgång av dotterbolagens Tvisterverksamhet och ekonomi, omvärlds- och konkurrentanalyser, riskhantering, in- Folksam har ett fåtal klagomål eller rättstvister. I de fall Folksam bedömer attternrevisionsrapporter, fastställande av återförsäkringsprogram, fastställt ett be- ekonomisk ersättning kan komma att utgå eller att tvistig återbetalning kan för-löningsprogram (vilket omfattar alla anställda utom Koncernledningens ledamöter väntas utebli har reservering gjorts efter bedömning i varje enskilt ärende.och vissa andra nyckelbefattningshavare vilka kan påverka företagets risktagan-de), följt upp Kapitalförvaltningens verksamhet och resultat samt sammanträffat Riskhanteringmed den auktoriserade revisorn. Folksams risker hanteras med ett enhetligt och övergripande synsätt vilket utgår I syfte att få tillfälle att diskutera strategiska och framåtblickande frågor mer ifrån en helhetssyn på risksituationen. Syftet med riskhanteringen är att fångaingående genomförde styrelsen under året ett tvådagarsseminarium. Temat för alla väsentliga risker som är förknippade med organisationen och dess verksam-seminariet var att utarbeta underlag till en reviderad strategisk plan. En sådan het i både nutid och framtid. Genom god riskhantering får därmed vd, ledning ochfastställdes också på styrelsens augustimöte. styrelse en samlad bild över den totala risksituationen vilket ökar Folksams för- Styrelsen genomförde under året en styrelseutvärdering (i enlighet med Svensk ståelse och kunskap om riskerna och möjligheterna att nå målen. Genom risk-kod för bolagsstyrning). hanteringen säkerställs även att risksituationen är förenlig med kapitalbasen och Jonny Capor, Ulla Hultén och Ylva Thörn avgick som styrelseledamöter i sam- därmed begränsar avvikelser i det förväntade ekonomiska resultatet.band med bolagsstämman. Nya styrelseledamöter är Leif Linde, Carina Malmer Inom Folksam definieras risk som sannolikheten att en händelse inträffar somoch Annelie Nordström. negativt påverkar hela eller delar av Folksams måluppfyllelse eller avviker från gjorda antaganden. Folksams verksamhet ger upphov till exponering mot olikaStrategiskt innehav i Swedbank risker, vilka påverkar finansiell ställning, resultat och måluppfyllelse. Dessa riskerFolksam äger drygt nio procent av aktierna i Swedbank. Elva sparbanksstiftelser delas in i de tre huvudsakliga områdena risker inom all verksamhet, risker inomäger drygt två procent och fristående Sparbanker äger cirka nio procent. En ge- försäkringsverksamheten samt risker inom finansverksamheten.mensam förklaring om ägarfrågor har utarbetats mellan dessa ägare, vilka till- Riskprocessen utgör en viktig beståndsdel av den övergripande riskhanteringensammans således innehar drygt 20 procent av aktierna i Swedbank. inom Folksam. Riskprocessen omfattar identifiering, värdering, hantering, kon- troll och rapportering av alla väsentliga risker. I samband med den årliga verk- samhetsplaneringen genomförs ett antal riskgenomgångar, och uppföljning av dessa. Ett stort antal risker identifieras utifrån affärsplaner, verksamhetsmål, an- svarsområden och de arbetsuppgifterna respektive organisatorisk enhet ansvarar för. Till samtliga risker kopplas uppgifter om vilka enheter och vilka bolag som be-Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 9 (91)
 10. 10. rörs. Samtliga identifierade risker kategoriseras enligt Folksams riskkarta och (forts.) 2010 20091) 2008 20072) 20063)värderas utifrån två perspektiv; dels vilken sannolikheten är att händelsen inträf- EKONOMISK STÄLLNINGfar samt dels vilken påverkan den har. Alla identifierade risker tilldelas en risk- Placeringstillgångar till verkligt värde 25 664 24 804 24 885 26 249 21 505ägare och åtgärder tas fram för att hantera och förebygga riskerna. Riskerna ska, Försäkringstekniska avsättningarliksom de åtgärder som är knutna till dessa, kontinuerligt följas upp. Gemensam- (efter avgiven återförsäkring) 21 874 20 769 20 152 20 227 19 440ma uppföljningar sker också för att få samtidiga avstämningar av risksituationen.Rapportering av risksituationen sker till vd, ledning och styrelsen genom en Konsolideringskapitalskriftlig riskrapport halvårsvis. Beskattat eget kapital 6 866 5 446 5 989 4 594 3 737 Riskhanteringen inom Folksam påverkas i stor utsträckning av det nya Solvens Efterställda skulder – 1 475 975 975 975II regelverk och en anpassning i verksamheten pågår. Som ett led i anpassningen Uppskjuten skatteskuld 2 255 1 745 1 172 981 680kommer principer och processer för riskstyrning, riskkontroll, kapitalposition ochkapitalplanering att successivt utvecklas och förbättras i syfte att få en effektiva- Övervärden i placeringstillgångarre risk- och kapitalhantering samt att öka förståelsen för risker och dess konse-kvenser i organisationen. Förändringarna kommer att ske successivt under de Placeringar i koncernföretag 146 216 357 665 653kommande åren. Andra finansiella placeringstillgångar – – – – – Ytterligare information om Folksam Saks riskhantering redovisas under not 2, Totala övervärden 146 216 357 665 653och där ges även upplysningar om risker inom försäkringsverksamheten och ris-ker inom finansverksamheten. Totalt konsolideringskapital 9 267 8 882 8 493 7 215 6 044 NYCKELTALFemårsöversikt och nyckeltal, Mkr Resultat av skadeförsäkringsrörelsen KONCERNEN 2010 20091) 2008 20072) 20063) Skadeprocent 82 79 67 75 73 RESULTAT Driftskostnadsprocent 18 19 22 19 18 Premieinkomst Totalkostnadsprocent 100 97 89 93 91 (efter avgiven återförsäkring) 9 125 8 552 8 040 8 328 8 356 Premieintäkt Resultat av kapitalförvaltningen (efter avgiven återförsäkring) 8 822 8 579 8 133 8 207 8 474 Direktavkastning, procent 4) 2,2 2,7 4,4 3,7 3,1 Kapitalavkastning netto i Totalavkastning, procent 6,8 8,2 2,2 3,3 3,0 försäkringsrörelsen 643 626 705 773 716 Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) 30 107 78 51 45 Ekonomisk ställning Försäkringsersättningar, netto – 7 265 – 6 747 – 5 416 – 6 120 – 6 153 Konsolideringsgrad, procent 102 104 106 86 72 Driftskostnader i försäkringsrörelsen – 1 575 – 1 608 – 1 824 – 1 543 – 1 464 1) Omräknat med anledning av övergång till full IFRS i koncernredovisningen samt för avsättning Återbäring och rabatter, netto –1 6 – 24 –4 –8 till pensioner och liknande förpliktelser. Tidigare år är inte omräknade avseende denna princip- Övriga tekniska kostnader förändring. (efter avgiven återförsäkring) – 38 –1 –1 –2 –1 2) Omräknat med anledning av ändrad värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar som Försäkringsrörelsens inte klassificerats som tjänstepensionsförsäkringar. Tidigare år är inte omräknade avseende tekniska resultat 616 962 1 651 1 362 1 609 denna principförändring. 3) Omräknat med anledning av övergång till redovisning enligt lagbegränsad IFRS. Återstående kapitalavkastning 1 074 1 279 – 144 – 297 – 248 4) Direktavkastning har omräknats för år 2009 enligt FFFS 2009:12. Redovisade nyckeltal avse- Övrigt 23 13 –4 – 14 2 ende direktavkastning för åren 2006-2008 är beräknade enligt FFFS 2008:26. Resultat före Särskilda redogörelser för tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper lämnas i anslutning till bokslutsdispositioner och skatt 1 713 2 254 1 503 1 051 1 363 årsredovisningens noter.Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 10 (91)
 11. 11. Femårsöversikt och nyckeltal, Mkr MODERFÖRETAGET 2010 20091) 2008 20072) 20063) (forts.) 2010 20091) 2008 20072) 20063) RESULTAT Totalt konsolideringskapital 8 821 8 615 8 223 6 977 5 827 Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 7 989 7 607 7 200 7 514 7 546 Kapitalbas 8 548 7 838 7 346 6 052 5 657 Premieintäkt Erforderlig solvensmarginal 1 296 1 263 1 322 1 429 1 366 (efter avgiven återförsäkring) 7 789 7 704 7 298 7 410 7 638 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 613 595 668 737 686 Gruppbaserad kapitalbas 7 098 7 971 7 471 6 181 5 832 Övriga tekniska intäkter Gruppbaserad solvensmarginal 1 509 1 443 1 487 1 592 1 499 (efter avgiven återförsäkring) 30 75 50 50 45 Försäkringsersättningar, netto – 6 354 – 6 103 – 4 817 – 5 558 – 5 556 NYCKELTAL Driftskostnader i försäkringsrörelsen – 1 322 – 1 378 – 1 594 – 1 350 – 1 289 Resultat av skadeförsäkringsrörelsen Återbäring och rabatter, netto –1 6 – 24 –4 –8 Skadeprocent 82 79 66 75 73 Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) 0 –1 –1 –3 –1 Driftskostnadsprocent 17 18 22 18 17 Totalkostnadsprocent 99 97 88 93 90 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 755 898 1 580 1 282 1 515 Resultat av kapitalförvaltningen Återstående kapitalavkastning 999 1 301 – 21 – 219 – 164 Direktavkastning, procent 4) 2,3 3,0 4,9 3,9 2,9 Övrigt –3 –3 –3 –2 0 Totalavkastning, procent 6,7 8,1 2,5 3,5 2,9 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 751 2 196 1 556 1 061 1 351 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent 110 113 114 92 77 EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde 25 032 24 058 23 665 25 112 20 617 Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) 20 302 19 422 18 897 19 051 18 380 1) Omräknat med anledning av ändrad redovisningsprincip för avsättning till pensioner och liknande förpliktelser. Tidigare år är inte omräknade avseende denna principförändring. 2) Omräknat med anledning av ändrad värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar som Konsolideringskapital inte klassificerats som tjänstepensionsförsäkringar. Tidigare år är inte omräknade avseende Beskattat eget kapital 2 131 1 920 3 032 2 547 2 390 denna principförändring. Obeskattade reserver 5 998 5 189 3 707 2 587 1 647 3) Omräknat med anledning av övergång till redovisning enligt lagbegränsad IFRS. Efterställda skulder – 975 975 975 975 4) Direktavkastning har omräknats för år 2009 enligt FFFS 2009:12. Redovisade nyckeltal Uppskjuten skatteskuld 546 315 150 201 162 avseende direktavkastning för åren 2006-2008 är beräknade enligt FFFS 2008:26. Särskilda redogörelser för tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper, för antal anställda och löner lämnas i anslutning till årsredovisningens noter. Övervärden i placeringstillgångar Placeringar i koncern- och intresseföretag 146 216 359 667 653 Andra finansiella placeringstillgångar – – – – – Totala övervärden 146 216 359 667 653Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 11 (91)
 12. 12. Väsentliga händelser under räkenskapsåret den egna distributionen som genom samarbeten och partnerskap. Företagsaffä-Folksam Liv och Folksam Sak avtalade om att, genom ett konsortium vilket utö- ren är under fortsatt utveckling.ver Folksam består av ATP, PFA och CPDyvig, förvärva FIH Erhvervsbank A/S Folksam har en god finansiell ställning och i takt med att konsolideringskapita-(”FIH”) för DKK 5 miljarder. Konsortiet är strukturerat i ett joint venture med föl- let växer kommer kunderna att få del av återbäring.jande ägarandelar: ATP 49,95%, Folksam 19,98%, PFA 19,98% och CPDyvig Förändringstakten i omvärlden, framförallt inom regelområdet har ökat. Folk-9,99%. FIHs anställda äger resterande 0,11%. sam står liksom branschen i övrigt inför anpassning till de stora regelförändringar Köpeskillingen ska utgöras av en kontantbetalning på DKK 1,9 miljarder till Sed- som pågår, exempelvis IFRS 4 fas 2 och Solvens II. Ytterligare en aktuell fråga förlabanki som panthavare samt en tilläggsbetalning på DKK 3,1 miljarder som skall branschen är anpassning till könsneutrala premier.justeras för eventuella förluster fram till 31 december 2014 och som härrör sigfrån balansräkningen per 30 juni 2010 och FIHs eventuella vinst i Axcel III fonden. Förslag till vinstdispositionDärutöver avtalades om en ytterligare betalning vilken är beroende av Konsortiets Till stämmans förfogande står:realiserade avkastning på investeringen i FIH per den 31 december 2015. Balanserad vinst 1 419 997 471,76 FIH med huvudkvarter i Köpenhamn är Danmarks sjätte största bank med till- Årets vinst 711 107 067,46gångar på DKK 125 miljarder och eget kapital på DKK 8 miljarder per 30 juni 2 131 404 539,222010. FIH har en ledande position inom företagsaffärer, riskhanteringslösningarsamt corporate finance och har 370 anställda. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 2 131 404 539,22 Folksam Sak avtalade om att sälja 1,728,461 aktier motsvarande 36 procent av kronor balanseras i ny räkning.sitt innehav i det danska företaget Falck till den danska Lundbeckfonden. Köpe- Beträffande bolagets verksamhet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- ochskillingen var 85 DKR per aktie. balansräkningar för koncernen och moderföretaget jämte därtill hörande noter.Händelser efter balansdagenLars Burman har beslutat att lämna sina befattningar som ställföreträdande kon-cernchef och chef för Kollektivavtalad Affär på Folksam den 1 augusti 2011. Pro-cessen att hitta en ersättare till Lars Burman har påbörjats. Tillträde till investeringen i FIH skedde den 6 januari 2011. Investeringen i kon-sortiestrukturen skedde genom Folksam Cruise Holding AB vilket ägs till 75 pro-cent av Folksam Liv och 25 procent av Folksam Sak. Bolagen träffade avtal omatt utöva gemensamt inflytande och inom konsortiet träffades avtal om att ägar-na gemensamt ska besluta om väsentliga frågor. Investeringen redovisas som ettjoint venture enligt kapitalandelsmetoden. Den 1 januari bildades avdelningen Folksam Fastigheter som ansvarar för dentotala förvaltningen och utvecklingen av Folksams fastighetsbestånd. Fastighets-beståndet består i huvudsak av bostäder, kontorslokaler och vårdboenden iStockholm- och Malmöregionerna. Bostäderna är hyresrätter som förmedlas viade kommunala bostadsköerna. Avyttring av aktierna i Falck skedde per den 11 januari 2011.Framtida utvecklingFolksam fokuserar på att stärka varumärket, öka kundnyttan och effektivisera re-sursanvändningen. Styrelsen har lagt fast en strategi för att öka marknadsande-len inom sakförsäkring genom fortsatt fokus på helkundserbjudanden med bil-och boendeförsäkring som bas. Folksam har en god utveckling på hushållsmark-naden och ser goda förutsättningar att fortsätta stärka sin ställning genom såvälÅrsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 12 (91)
 13. 13. RESULTATRÄKNING Koncernen, Mkr 2010 2009 Koncernen, Mkr 2010 2009 TEKNISK REDOVISNING AV ICKE-TEKNISK REDOVISNING SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 616 962 Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning, intäkter Not 7, 11 899 1 031 Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Not 3 9 174 8 598 Orealiserade vinster på placeringstillgångar Not 8, 11 1 305 1 442 Premier för avgiven återförsäkring Not 3 – 49 – 46 Kapitalavkastning, kostnader Not 9, 11 – 148 – 352 Förändring i Avsättning för ej intjänade premier Orealiserade förluster på placeringstillgångar Not 10, 11 – 339 – 216 och kvardröjande risker – 303 27 Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen – 643 – 626 Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker – 0 Övriga intäkter 0 4 8 822 8 579 Övriga kostnader –3 – 10 Rörelseresultat i andra företag än försäkringsbolag 5 6 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Not 4 643 626 Andel i intresseföretags resultat 21 13 Resultat före skatt 1 713 2 254 Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) 30 107 Skatt på årets resultat Not 13 – 427 – 613 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Not 5 ÅRETS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 286 1 641 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring – 6 645 – 6 278 Hänförligt till: Återförsäkrares andel 181 199 Försäkringstagarna 1 286 1 641 Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring – 628 – 464 Återförsäkrares andel – 173 – 204 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT – 7 265 – 6 747 Koncernen, Mkr 2010 2009 Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) –1 6 ÅRETS RESULTAT 1 286 1 641 Driftskostnader Not 6 – 1 575 – 1 608 Övrigt totalresultat Aktuariella vinster och förluster inkl löneskatt 335 495 Andel av intresseföretags övrigt totalresultat 0 0 Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) – 38 –1 Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet – 118 – 71 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 616 962 Inkomstskatt på poster redovisade som övrigt totalresultat Not 13 – 87 – 130 Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 130 294 ÅRETS TOTALRESULTAT 1 416 1 935 Hänförligt till: Försäkringstagarna 1 416 1 935Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 13 (91)
 14. 14. BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR TILLGÅNGAR Koncernen, Mkr 2010-12-31 2009-12-31 2009-01-01 Koncernen, Mkr 2010-12-31 2009-12-31 2009-01-01 Immateriella tillgångar Not 14 Återförsäkrares andel av Goodwill 29 29 30 försäkringstekniska avsättningar Andra immateriella tillgångar 170 140 146 Ej intjänade premier och kvardröjande risker Not 32 – – 0 199 169 176 Oreglerade skador Not 33 891 1 064 1 268 891 1 064 1 268 Placeringstillgångar Förvaltningsfastigheter Not 15 613 553 604 Fordringar Aktier och andelar i intresseföretag Not 17 830 901 958 Fordringar avseende direkt försäkring Not 23 2 601 2 283 2 089 1 443 1 454 1 562 Fordringar avseende återförsäkring Not 24 188 215 231 Aktuell skattefordran 86 60 67 Andra finansiella placeringstillgångar Övriga fordringar Not 25 411 416 475 Aktier och andelar Not 18, 26 4 975 3 790 2 411 Pensioner och liknande förpliktelse Not 35 170 – – Obligationer och andra räntebärande värdepapper Not 19, 26 18 706 18 773 19 788 3 456 2 974 2 862 Övriga lån Not 20, 26 168 88 88 Andra tillgångar Derivat Not 21, 26 19 330 13 Likvida medel 1 656 1 902 1 594 Övriga finansiella placeringstillgångar Not 22, 26 206 152 181 Materiella anläggningstillgångar Not 27 480 487 542 24 074 23 133 22 481 2 136 2 389 2 136 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 1 1 1 Upplupna ränte- och hyresintäkter Not 26 288 299 289 Förutbetalda anskaffningskostnader Not 28 319 350 311 Summa placeringstillgångar 25 518 24 588 24 044 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 29 139 83 131 746 732 731 SUMMA TILLGÅNGAR 32 946 31 916 31 217Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 14 (91)
 15. 15. BALANSRÄKNING (forts.) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Koncernen, Mkr 2010-12-31 2009-12-31 2009-01-01 Eget kapital som kan hänföras till försäkringstagarna Not 30 Omräkningsreserv –6 112 183 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 6 867 5 333 3 327 6 861 5 445 3 510 Innehav utan bestämmande inflytande – – 4 Efterställda skulder Not 31, 26 – 1 475 2 975 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Not 32 4 801 4 498 4 526 Oreglerade skador Not 33 17 963 17 335 16 871 Återbäring och rabatter Not 34 1 – 22 22 765 21 833 21 420 Skulder Pensioner och liknande förpliktelser Not 35 – 89 522 Uppskjuten skatteskuld Not 36 2 260 1 745 1 003 Skulder avseende direkt försäkring Not 37 2 2 17 Skulder avseende återförsäkring Not 38 1 1 0 Skulder till kreditinstitut Not 39, 26 4 5 5 Derivat Not 40, 26 3 247 42 Övriga skulder Not 41, 26 461 457 868 2 731 2 546 2 457 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 42, 26 589 617 851 589 617 851 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 32 946 31 916 31 217 Upplysning om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 45 och 46.Årsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 15 (91)
 16. 16. RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL FÖRSÄKRINGSTAGARNA 1) TOTALT Balanserade Eget kapital Innehav utan Totalt Omräknings- vinstmedel inkl hänförlig till bestämmande eget Koncernen, Mkr reserv 2) årets resultat 3) försäkringstagarna inflytande kapital Ingående balans 2009-01-01 enligt faställd balansräkning 183 3 806 3 989 4 3 993 Byte av redovisningsprincip – – 479 – 479 – – 479 Justerad ingående balans 2009-01-01 183 3 327 3 510 4 3 514 Övrigt – − − −4 −4 Årets resultat − 1 641 1 641 – 1 641 Årets övrigt totalresultat − 71 365 294 – 294 Årets totalresultat – 71 2 006 1 935 – 1 935 Utdelning – − − – – Utgående balans 2009-12-31 112 5 333 5 445 – 5 445 Övrigt – – – – – Årets resultat – 1 286 1 286 – 1 286 Årets övrigt totalresultat – 118 248 130 – 130 Årets totalresultat – 118 1 534 1 416 – 1 416 Utdelning – – – – – Utgående balans 2010-12-31 –6 6 867 6 861 – 6 8611) Bundet eget kapital uppgår till 4 545 mkr och fritt eget kapital till 2 316 mkr.2) Omräkningsreserver avser omräkning av utländska verksamheter.3) Balanserade vinstmedel inkluderar Reservfond, Kapitalandelsfond, Obeskattade reserver, Aktuariella vinster och förluster inkl löneskatt, skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat och årets resultat. Garantikapital har oklassificerats som en skuldpost och redovi- sas under efterställda skulder.I not 1 Redovisningsprinciper beskrivs karaktär och syfte med reservposter under eget kapitalÅrsredovisning 2010Folksam ömsesidig sakförsäkringOrganisationsnummer 502006-1619 16 (91)

×