Folksam årsberättelse 2010

1,313 views

Published on

Folksams årsberättelse 2010

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Folksam årsberättelse 2010

 1. 1. Årsberättelse 2010
 2. 2. InnehållVd-ord: Fortsatta framgångar Innehåll................................................................. 22010.var.ett.framgångsrikt.år.för.. 2010 i korthet.......................................................... 3Folksam.med.kraftigt.ökade.premie-. Det här är Folksam................................................... 4volymer..Marknadsandelarna.ökade.. ............................................... 5 Fortsatta framgångar.på.flera.områden,.inte.minst.inom..fondförsäkring..Det.förvaltade.. Affärsidé, mål och fokusområden. ............................... 8 .kapitalet.växte.med.26.miljarder.. Organisation. ......................................................... 9 .till.268.miljarder.kronor..Sid 5 Operativ organisation..............................................11 Marknadsandelar och nöjda kunder. ...........................13 . Trygghet i en hållbar värld Hållbarhet – en nyckelfråga........................................15 Folksams.vision.är.att.människor.ska.. 2010 i sammandrag. ................................................18 . känna.sig.trygga.i.en.hållbar.värld..Ett. strategiskt.fokusområde.är.”ansvarsfull. Folksam Sak..........................................................25 påverkan”.som.utövas.inom.miljö,.trafik- Folksam Liv...........................................................31 säkerhet.och.extern.bolagsstyrning..Sid 15 Gruppliv...............................................................38 KPA Pension..........................................................40 Risker i finansverksamheten......................................44Folksam Sak: Ökad marknadsandel ..............................................................47 Styrelser.Inom.skadeförsäkring.ökade.Folksams. .....................................................51 Koncernledning.andel.av.de.totala.premieintäkterna. Ordlista................................................................52från.14,8.till.15,2.procent..Folksam.. .............................................................53 Adresser..var.det.enda.av.de.fyra.ledande.sak-.försäkringsbolagen.som.ökade.sin.marknadsandel.under.2010..Sid 25 Folksam Liv: Hög totalavkastning Totalavkastningen.uppgick.till.8,7.procent. och.solvensgraden.till.158.procent,.vilket. visar.en.fortsatt.finansiell.styrka...Inom. fondförsäkring.ökade.marknadsandelen.. till.9,2.procent. Sid 31KPA Pension: Stark ekonomiKPA.Pension.är.marknadsledande.inom.pensionsområdet.i.kommun-sektorn..I.slutet.av.2010.förvaltade.KPA-gruppen.totalt.80.miljarder.kro-nor..Solvensen.uppgick.till.hela.186.procent..Sid 40 Folksam Årsberättelse 2010 2(55)
 3. 3. 2010 i korthetFolksams.förvaltade kapital.växte.med.26.miljar- Återbäringsräntorna.höjdes.successivt.under.året..der.till.268.miljarder.kronor. Från.1.december.uppgick.de.till.6.procent.i.Folksam. Liv.och.11.procent.i.KP.Pension.&.Försäkring.Värdeökningen.på.aktieinnehavet i Swedbank.uppgick.vid.årsskiftet.till.2,6.miljarder.kronor..Sedan. KPA.Pension.utnämndes.av.den.brittiska.tidskriften.den.initiala.investeringen.har.värdet.av.innehavet.i. Life.&.Pension.Risk.till.”Bästa pensionsbolagdet.närmaste.trefaldigats. 2010”.Folksam.ingick.i.ett.konsortium.som.förvärvade.. Premieinbetalningarna.från.sparare.i.fondförsäk-FIH Erhvervsbank,.som.är.Danmarks.sjätte. ring.ökade.med.18.procent.till.7,6.miljarder.kronor.största.bank..Tillträdet.skedde.den.6.januari.2011. (6,4)..Det.innebar.att.Folksams.marknadsandel.inom. detta.område.ökade.till.9,2.procent.(9,1).Driftskostnaderna.minskade,.bland.annat.genom.ökad.samordning.av.gemensamma.funktioner.Inom.skadeförsäkring.ökade.Folksams.andel.av.de.totala.premieintäkterna.från.14,8.till.15,2..procent..Folksam.var.därmed.det.enda.av.de.fyra..ledande.sakförsäkringsbolagen.som.ökade.sin.andel.under.2010.Folksam.fick.45.000.fler.kunder.inom.bilförsäkring.och.ökade.därmed.marknadsandelen.(mätt.i.antal.försäkringar).på.den.privata.personbilsmarknaden.med.1,1.procent.Skadekostnaderna ökade,.främst.på.grund.av.den.stränga.vintern.Folksam Sak.återbetalade.resterande.500.miljoner.i.garantikapital.till.Folksam.Liv,.samt.löste.samtliga.externa.förlagslån.på.975.miljoner.kronor.Totalavkastningen.uppgick.till.8,7.procent.i.Folksam.Liv.och.8,2.procent.i.KPA.Pension. Folksam Årsberättelse 2010 3(55)
 4. 4. Det här är FolksamKundägt Förvaltat kapital, fem årFolksam.är.ett.ömsesidigt.företag,.vilket.betyder.att.Folksam.ägs.av.sina.kunder..Det.är.av.stor.vikt.för. 300000alla.typer.av.företag.att.ha.nöjda.kunder.och.nöjda. 250000ägare..För.Folksam.är.det.en.betydande.fördel.att.dessa.grupper.sammanfaller. 200000 År MkrBrett erbjudande 150000 2010. 268.170Folksam.erbjuder.ett.brett.sortiment.som.bland.an- 2009. 242.646nat.omfattar.bil-.och.boendeförsäkringar.för.hushåll,. 100000 2008. 211.401företagsförsäkringar.inom.utvalda.områden,.tjänste- 50000 2007. 188.957pension.och.pensionssparande.till.privatpersoner.. 2006. 175.826direkt.eller.via.samarbeten.samt.grupplivförsäkring. 0och.annan.riskförsäkring. . 2006. 2007. 2008. 2009. 2010Starka finanserFolksam.förvaltar.ett.kapital.på.drygt.268.miljarder. Innehav av svenska aktier, fem årkronor..Kapitalet.är.placerat.i.räntebärande.värde-papper,.aktier,.fastigheter.samt.alternativa.placering- 60000ar..Den.finansiella.styrkan.framgår.av.att.solvensgra- 50000den.i.Folksam.Liv.uppgår.till.158.procent.och.till.186.procent.i.KPA.Pension..Folksam.Sak.återbetalade.ga- 40000rantikapital.på.500.miljoner.kronor.till.Folksam.Liv. År Mkroch.löste.samtliga.externa.förlagslån.på.975.miljoner. 30000 2010. 57.579 20000 2009. 44.486Ansvarsfull påverkan 2008. 22.856Folksam.påverkar.samhällsutvecklingen.till.det.bätt- 10000 2007. 35.015re.genom.förebyggande.arbete.med.trafiksäkerhets- 2006. 33.537forskning,.miljö.och.ansvarsfullt.ägande..Folksam. 0bedriver.sedan.länge.ett.aktivt.miljöarbete..Kunskap. . 2006. 2007. 2008. 2009. 2010från.Folksams.trafikforskning.används.för.att.rädda.liv.i.trafiken..Hela.det.förvaltade.kapitalet.omfattas.av.kriterier.för.miljö,.mänskliga.rättigheter.och.anti-korruption,.och.Folksam.påverkar.bolagen.genom.aktiv.bolagsstyrning. Folksam Årsberättelse 2010 4(55)
 5. 5. Fortsattaframgångar2010 var ett framgångsrikt år för Folksam med kraftigt ökadepremievolymer. Under året tog vi marknadsandelar på fleraområden, inte minst genom nytecknad fondförsäkring. Sakför-säkringarna utvecklades också bra, även om den hårda vinterndrabbade hela branschen. Mest ökade våra marknadsdelar påprivat personbilsförsäkring och vi fortsatte att vara marknads-ledande inom gruppförsäkring.Under året växte det förvaltade kapitalet med 26 miljarder kronoroch uppgick vid årsskiftet till 268 miljarder och avkastningen vargod. Vår förmåga att hantera risk uppmärksammades även inter-nationellt och KPA Pension belönades med priset ”Bästa pen-sionsbolag 2010” av den brittiska tidskriften Life & Pension Risk.Självklart är det positivt att ha en portfölj som växer så snabbtsom vår, vilket medför att allt fler investerare inser att det är in-tressant att göra affärer med oss. Därför erbjuds vi nu att deltai allt fler placeringar som ger god avkastning till våra kunder.För att ytterligare höja avkastningen och sprida riskerna harFolksam sedan ett par år satsat på att bygga en portfölj medalternativa placeringar. Exempelvis köpte vi tillsammans medett konsortium den tidigare krisbanken FIH Erhvervsbank iDanmark för att delta i rekonstruktionen av banken.Folksam är den enskilt största ägaren med drygt nio procent avaktierna i Swedbank, något som gör banken till vår enskilt vikti-gaste investering. Elva sparbanksstiftelser äger drygt två procentoch fristående Sparbanker äger cirka nio procent. Tillsammansmed dessa ägare har vi utarbetat en gemensam förklaring omägarfrågor, sammanlagt representerar vi drygt 20 procent av ak- 5 Folksam Årsberättelse 2010 5(55) (99)
 6. 6. tierna i Swedbank. Swedbank är vår husbank och samarbetspart- Våra anställda är en nyckelfaktor för att Folksam ska kunnaner och vår investering är långsiktig. Värdeökningen av aktierna fortsätta den framgångsrika resan. Därför har vi ett belönings-i Swedbank var 2,6 miljarder kronor vid årsskiftet och sedan vi program som för 2010 innebar att alla anställda belönas medgick in i Swedbank har värdet på vårt innehav i det närmaste 10 000 kronor för uppnådda mål för driftskostnader samt drifts-tredubblats. kostnader i förhållande till inbetalda kundavgifter. Endast högsta ledningen och personer som kan påverka företagets risker ärFolksam ägde fastigheter för totalt 14,4 miljarder kronor vid års- undantagna. När kunderna är ägare är det naturligt att ta ettskiftet. Målet är att våra livbolagsportföljer ska ha åtta procent samhällsansvar. En av tre personer i landet visste 2010 att Folksamav tillgångarna i fastigheter, vilket ännu inte har uppnåtts. Därför satsade hårt på trafiksäkerhet och många kände till bolagets etiskaavser vi att fortsätta köpa fastigheter. placeringar. Tyvärr gick det inte fram lika bra att vi arbetar hårt med miljöfrågor.Folksams finansiella styrka fortsatte att öka under året ochexempelvis kunde Folksam Sak återbetala resterade 500 miljoner En av våra största utmaningar, som nu pågår, är att lyckas medkronor i garantikapital till Folksam Liv. Folksam Sak löste även omstruktureringen av den fysiska kundmötesorganisationen,samtliga externa förlagslån på 975 miljoner. Dessutom stärktes från geografisk till kanalstyrd. Tidigare ansvarade regionchefersolvensen kraftigt i både Folksam Liv och KPA Pension. Därmed för geografiska områden, i dag har vi kanalchefer som ansvararhar de båda företagen större handlingsfrihet i sina placeringar för de olika distributions- och skadekanalerna – oavsett var mötetoch kan uppnå högre avkastning till spararna i framtiden. med kunden äger rum. En annan utmaning är att förstärka vår marknadsposition inom individuell tjänstepension och inomVår kundtillströmning speglar den viktiga resa som Folksam har privat pensionssparande. Förändringstakten ökar i omvärlden.gjort under de senaste åren. För fem år sedan var KPA Pension Och vi arbetar för att anpassa verksamheten till nya regler på ettnästan utdömt men 2010 hade företaget de mest nöjda kunderna kostnadseffektivt sätt, exempelvis till Solvens 2 och könsneutralai kommunsektorn. Folksam Sak noterade också att de mest premier.nöjda kunderna är de som haft skador, vilket är positivt då detvisar att kvaliteten i skadehanteringen levde upp till kundernas Vi ska också utnyttja våra styrkor bättre. Folksam är ett ömse-förväntningar. sidigt, kundägt, företag med nära relation till kunderna och där allt överskott tillfaller kunderna. Ömsesidigheten är långsiktigUnder 2010 beslutade vi om ny varumärkesstrategi för Folksam. och passar därför bra i försäkringsverksamhet som är långsiktig.Varumärkeslöftet är”Engagerade för dig”, något vi vill uppnå Jag är övertygad om att det är en viktig styrkefaktor för Folksamgenom att vi agerar utifrån våra kärnvärden: personliga, enga- att våra kunder också är våra ägare.gerade och ansvarstagande. En allt större andel av försäljningensker via Internet. Det förtroende som tidigare kunde uppnås ochförstärkas vid en personlig kontakt behöver i ökad utsträckningskapas genom varumärket. Dessutom underlättar ett starkt varu- Anders Sundströmmärke rekrytering av medarbetare. Vd Folksam 6 Folksam Årsberättelse 2010 6(55) (99)
 7. 7. 1950-talet 2010
 8. 8. Affärsidé, mål och fokusområden Folksam.är.ett.ömsesidigt.företag,.vilket.innebär.att. •. Växa.av.egen.kraft..Folksam.ska.sträva.efter.att. Folksam.ägs.av.sina.kunder..Det.är.av.stor.vikt.för. skapa.tillväxt.och.därmed.säkra.ekonomisk.stabi- alla.typer.av.företag.att.ha.nöjda.kunder.och.nöjda. litet.och.effektivitet. ägare..För.Folksam.är.det.en.betydande.fördel.att. •. Ansvarsfull.påverkan..Folksam.ska.särskilja.verk- dessa.grupper.sammanfaller. samheten.från.konkurrenter.genom.att.ta.ett.. aktivt.ansvar.för.omvärld.och.framtid..Folksam.. Vision ska.verka.för.att.erbjudanden.utformas.med.. Människor.ska.känna.sig.trygga.i.en.hållbar.värld. hänsyn.till.ansvarsfulla.påverkan. •. Attraktiv.arbetsgivare..Folksam.ska.skapa.tydliga. Affärsidé och.attraktiva.erbjudanden.till.nuvarande.och.1950-talet Vi.är.kundernas.företag.som.erbjuder.försäkringar. framtida.medarbetare. och.pensionssparande.som.skapar.trygghet.och.. gillas.av.många. Kärnvärden Folksam.är.företaget.med.stort.hjärta..Det.visar. Mål bland.annat.våra.kärnvärden.som.innebär: Folksams.övergripande.mål.är.att.ha.försäkrings-. och.sparandebranschens.mest.nöjda.kunder. Personliga Visar.omtanke.och.utgår.från.kundens.situation. Fokusområden I.den.strategiska.inriktningen.för.styrelserna.ingår. Engagerade bland.annat.organisationsstruktur,.finansiella.mål,. Aktiva,.tar.initiativ.för.att.hjälpa.kunder,.ser.möjlig- ägarstyrning.av.dotterbolag.samt.intern.styrning.och. heter.och.är.lösningsinriktade. kontroll.. 2007 I.de.strategiska.planerna.fastställs.även.områden. Ansvarstagande som.varje.styrelse.vill.att.Folksam.ska.styra.mot.och. Kunniga.inom.försäkringar.och.pensionssparande... fokusera.på.. Ansvarstagande,.pålitliga.och.hjälper.kunderna.att. •. Upplevd.kundnytta..Folksam.ska.säkerställa.att. agera.långsiktigt. befintliga.och.nya.kunder.upplever.det.som.en.. fördel.att.vara.kund.i.något.av.de.alternativ.som.. företaget.erbjuder. •. Bättre.än.konkurrenterna..Folksam.ska.ständigt. förbättra.alla.delar.av.verksamheten.genom.att. lära.av.bra.exempel.i.omvärlden.och.säkerställa.. att.företagets.position.förbättras.jämfört.med.. konkurrenterna. 1961 Folksam Årsberättelse 2010 8(55)
 9. 9. OrganisationKoncernstruktur – förenkladFolksam.omfattar.de.två.moderföretagen.Folksam. Folksam Sakömsesidig.sakförsäkring.(Folksam.Sak).och.Folksam.ömsesidig.livförsäkring.(Folksam.Liv).med.dotter-.företag..Två.av.försäkringsverksamhetens.dotter-.företag.i.Folksam.Liv.är.delägda..Folksam.LO.Fond-försäkring.ägs.till.51.procent.och.bolagen.inom..KPA.Pension.ägs.till.60.procent. Folksam Spar Svenska Tre Kronor Av.koncernföretagen.i.Folksam.Liv.konsolideras. Konsument- försäkringarinte.bolagen.inom.KPA.Pension.och.Förenade.Liv.i.koncernredovisningen.då.överskottet.i.dessa.bolag.tillfaller.försäkringstagarna. Samverkan.sker.inom.distribution,.administration.och.kapitalförvaltning.för.att.nå.stordriftsfördelar.till. Folksam Livnytta.för.kunderna.. Folksam Reda Pensions- Förenade Liv KPA Pension Folksam LO Fondförsäkring administration Gruppförsäkring Fondförsäkring Folksam Årsberättelse 2010 9(55)
 10. 10. Folksam Sak-koncernen Folksam Liv-koncernen Koncernbolag inom Folksam LivFolksam Sak (ömsesidigt).bedriver.skadeförsäkrings- Folksam Liv (ömsesidigt).bedriver.livförsäkrings- – konsolideras inte på grund av att överskottetverksamhet.med.huvudsaklig.inriktning.på.den. verksamhet..Bolaget.erbjuder.tjänstepension.och. tillfaller försäkringstagarnasvenska.hushållsmarknaden..Bolaget.erbjuder.ett. pensionssparande.till.privatpersoner.direkt.eller.. Förenade Liv Gruppförsäkring erbjuder.frivillig.grupp-fullsortiment.av.försäkringar.till.hushåll.och.privat- via.samarbeten.samt.grupplivförsäkring.och.annan. liv-,.gruppsjuk-,.diagnos-,.premiebefrielse-.och.personer.med.bil-.och.boendeförsäkringar.som.bas. riskförsäkring... gruppensionsförsäkring.samt.gruppolycksfalls-.kompletterat.med.företagsförsäkringar.inom.utvalda. försäkring..områden.. Folksam Fondförsäkring bedriver.fondförsäkrings- rörelse.med.anknytning.till.värdepappersfonder.. KPA Pensionsförsäkring är.ett.pensionsbolag.inriktat.Folksam Spar förmedlar.direkt.fondsparande.och. Kunderna.kan.här.välja.bland.ett.stort.antal.utvalda. på.kommunsektorn.och.ägs.till.60.procent.av.Folksam.erbjuder.individuellt.pensionssparande,.IPS,.det.. fonder,.exempelvis.etiska.fonder,.fonder.med.låga. och.till.40.procent.av.Sveriges.Kommuner.och.Lands-vill.säga.fondsparande.till.pension.utan.försäkrings- avgifter.och.prisbelönta.toppfonder. ting,.SKL.inslag. Reda Pensionsadministration har.till.uppgift.är.att. KPA Liv är.försäkringsgivare.till.tjänstegrupplivför-Svenska Konsumentförsäkringar verksamhet.omfattar. leverera.livförsäkrings-.och.pensionsadministration. säkringen.som.regleras.i.kollektivavtal.individuell.och.gruppanknuten.skadeförsäkring.till.privatpersoner.samt.till.små.och.medelstora.företag.. Folksam LO Fondförsäkring är.inriktat.mot.kollektivav-Försäkringarna.förmedlas.av.SalusAnsvar.till.deras. talade.tjänstepensioner.och.omfattar.i.huvudsak.kundgrupper.. administr. tion.och.förvaltning.av.pensionsmedel,. a som.avsätts.enligt.pensionsöverenskommelsen..Tre Kronor bedriver.skadeförsäkringsverksamhet.i. mellan.SAF.och.LO..Bolaget.ägs.till.51.procent.av.Sverige.och.affärsidén.är.att.erbjuda.skadeförsäkring. Folksam.Liv.och.till.49.procent.av.LO.till.företag.och.organisationer.som.vill.sälja.och.mark-nadsföra.försäkring.under.eget.varumärke..Tre.Kronor. Folksam LO Fond (helägt.dotterbolag.till.Folksam.samverkar.idag.med.Swedbank.och.38.fristående. LO.Fondförsäkring) är.ett.fondbolag.som.förvaltar.Sparbanker.och.når.därigenom.ut.med.skadeförsäk- fyra.fonder.ringsprodukter.på.en.bred.marknad. Folksam Årsberättelse 2010 10(55)
 11. 11. Operativ organisationFolksam.är.organiserat.i.tre.affärsområden;.Privat,. Ett.stort.antal.aktiviteter.har.initierats.för.att.ut- vare.arbetsorganisation.samt.sänka.lokalkostnad-.Partner.och.Kollektivavtalad.affär.samt.dotterföre- veckla.och.effektivisera.organisation.och.processer. erna.vilket.fortsätter.även.under.2011..tag..Dessutom.finns.åtta.centrala.enheter.. för.att.uppnå.affärs-.och.kostnadssynergier. En.omfattande.förändring.av.försäljning.och.ska- Affärsområde.Privat.ansvarar.för.Folksams.affärer. Under.2010.fortsatte.samordningen.i.gemensamma. dors.kundorganisation.genomfördes.under.året.från.inom.den.privata.marknaden.för.individuell.försäk- funktioner.för.fortsatt.effektiv.resursanvändning.. en.geografisk.till.en.kanalstyrd.organisation.med.ring.och.sparande..Ansvaret.avser.både.liv-.och.ska- Funktionerna.IT,.aktuarier,.kommunikation.och.juridik. sammanlagt.elva.kanaler..Av.dessa.är.fem.försälj-deförsäkring.under.varumärket.Folksam. överfördes.från.KPA.Pension.till.de.gemensamma. ningskanaler;.kundtjänst,.liv-.och.sparande,.tele- Affärsområde.Partner.ansvarar.för.Folksams.affär. funktionerna..Därutöver.samordnades.stora.delar.av. marketing,.webb.samt.breddmarknad,.och.sex.ska-mot.partner-.och.organisationskunder..Här.ingår. försäkringsadministrationen.i.en.gemensam.funktion.. dekanaler;.sak,.motor,.personskador-skadestånd,.gruppförsäkringsaffären.samt.företagsförsäkring... Som.ett.led.i.att.koncentrera.resurserna.outsour- personskador-villkor,.utredning.samt.övrigt..Föränd-Affären.avser.såväl.skadeförsäkring.som.personför- cades.IT-drift.och.-underhåll.av.arbetsplatserna.till. ringen.görs.för.att.uppnå.ökad.effektivitet.genom.säkring.och.sparande. Logica.. kortare.beslutsvägar,.och.avspeglar.att.95.procent. Kollektivavtalad.affär.ansvarar.för.Folksams.affär. Under.året.genomfördes.även.en.integration.av.KP. av.kunderna.har.kontakt.med.Folksam.via.telefon..mot.kollektivavtalsparterna.på.svensk.arbetsmark- och.KPA.Pension..Syftet.var.att.samordna.verksam- eller.Internet..Cirka.2.000.personer.omfattades.av.nad..Här.ingår.både.pensioner.och.riskförsäkring,. heten.för.att.skapa.en.effektiv.service.för.kunderna.. omorganisationen..Arbetet.med.den.nya.organisa-.exempelvis.tjänstegrupplivförsäkring.och.sjukförsäk- Ett.förändringsprojekt.startades.omfattande.kon- tionen.fortsätter.under.2011-12..ring.samt.administrativ.service.till.arbetsgivarna. torsarbetsplatserna.i.syfte.att.möjliggöra.en.effekti- Den.1.oktober.etablerades.en.ny.inköpsorganisation. som.en.avdelning.inom.Folksam.för.att.få.en.mer.sam- manhållen.inköpsprocess.och.skapa.förutsättningar.för. lägre.inköpskostnader.inom.både.skador.och.drift.. Vd och koncernchef – Kapitalförvaltning Ao Kollektiv- Ao Partner Ao Privat – Governance, Risk och Compliance Affärsområde avtalad affär Centralenhet Dotterbolag Ekonomi & Vd-staber Strategisk Kommunikation IT HR Produkt Skador finansservice affärs- utveckling Folksam Årsberättelse 2010 11(55)
 12. 12. Marknadsandelaroch nöjda kunderMarknadsandelar Inom.skadeförsäkring.ökade.Folksams.andel.av.de. Speciellt.stor.var.ökningen.inom.personbilsförsäkring.Under.2010.uppnådde.Folksam.försäljningsframgångar. totala.premieintäkterna.från.14,8.till.15,2.procent.. där.Folksam.fick.45.000.fler.kunder.under.2010..på.ett.flertal.områden.. Folksam.var.därmed.det.enda.av.de.fyra.ledande.. Detta.ledde.till.att.Folksam.ökade.marknadsandelen. Av.den.totala.premiemarknaden.inom.skadeförsäk- sakförsäkringsbolagen.som.ökade.sin.andel.under. (mätt.i.antal.försäkringar).på.den.privata.personbils-ring.på.60,4.miljarder.kronor.fick.Folksam.15,2.pro- 2010. marknaden.med.1,1.procentenhet,.vilket.var.mer.än.cent..Hushållsmarknaden.utgjorde.44.miljarder.av. något.annat.bolag.den.totala.marknaden,.varav.Folksams.andel.var. .19,7.procent. ..Folksams marknadsandelar 2010. Marknadsandel av Marknadsandel avSkadeförsäkring. premieinkomst skadeförsäkring, procent antalet personbilsförsäkringar, procent. 20 . 25.. .. . 16 20. .. Totala marknaden (premier) . 12 15. 60,4 Mdr . . . Folksam 15,2 procent .8 10 .. . . Därav hushåll .4 5 44,0 Mdr . 2009 14,8 . 2009 20,6 Folksam 19,7 procent . 2010 15,2 . 2010 21,7 0 0Källa: Försäkringsförbundet Källa: Försäkringsförbundet Källa: Trafikverket Folksam Årsberättelse 2010 13(55)
 13. 13. Folksams marknadsandelar 2010 Folksam Liv Nöjdare kunderLivförsäkring Inbetalningar från sparare i fondförsäkring, Mkr Folksam.mäter.kontinuerligt.hur.nöjda.kunderna.är.. Det.ger.kunderna.en.möjlighet.att.utöva.inflytande. 8000 och.det.ger.Folksam.en.bild.av.vad.som.är.företagets. 7000 styrkor.och.förbättringsområden..Mätningarna.under. 3 411 2010.visade.att.det.intensiva.förbättringsarbetet.gett. 6000 resultat.i.form.av.allt.nöjdare.kunder. 5000 3 764 Höjningarna.av.nöjdheten.varierade.under.året. 4000 mellan.3.och.11.procentenheter.inom.exempelvis. 4 591 3000 Folksam.LO.Pension,.KPA.Pension.och.Folksam.privat. 2000 6 443 (Sak.och.Liv)..Den.sistnämnda.uppvisade.den.störs- Totala marknaden (premier) ta.ökningen.jämfört.med.2009.. 1000 196 Mdr 7 582 Även.den.externa.branschstudien.Svenskt.Kvali- 0 tetsindex,.SKI,.visade.att.Folksam.förbättrat.sin. Folksam 9,4 procent . 2006. 2007. 2008. 2009. 2010 kundnöjdhet.och.låg.över.branschsnittet..Arbets-. givarna.inom.kommuner.och.landsting.gav.åter..Källa: Försäkringsförbundet KPA.Pension.den.högsta.poängen.för.nöjdhet.bland. Inbetalningar.från.sparare.i.fondförsäkring.har.ökat. pensionsbolagen..Marknadsandelen.mätt.i.total.premieinkomst.för. kraftigt.under.senare.år..Tillväxten.är.en.följd.av.den.Folksam.Liv.blev.9,4.procent.2010..Det.innebär.att. fortsatta.satsningen.på.tjänstepensionsmarknaden.premieinkomsten.för.gamla.och.nya.försäkringar. och.framgångarna.inom.Avtalspension.SAF-LO.uppgick.till.18,4.miljarder.kronor.av.den.totala. Folksam.fick.den.största.andelen,.19.procent,.av.marknaden.på.196.miljarder.kronor. de.aktiva.väljarna.för.tjänstepensioner.inom.SAF/LO.. Valet.gjordes.i.slutet.av.2009,.och.resultatet.blev. klart.under.2010. Premieinbetalningarna.från.sparare.i.fondförsäk- ring.ökade.med.18.procent.till.7,6.miljarder.kronor. (6,4)..Detta.innebar.att.Folksams.marknadsandel. inom.detta.område.ökade.till.9,2.procent.(9,1). Premierna.avser.Folksam.Liv,.Folksam.Fondför-. säkring,.Folksam.LO.Fondförsäkring,.KPA.Pensions- försäkring. Folksam Årsberättelse 2010 14(55)
 14. 14. Hållbarhet– en nyckelfrågaFolksams.vision.är:.Människor.ska.känna.sig.trygga.i.en.hållbar.värld,.och.”Ansvarsfull.påverkan”.är.ett.av.styrelsernas.fem.strategiska.fokusområden.. Folksam.har.en.direkt.miljöpåverkan,.både.som.beställare.av.material.vid.reparation.av.skador.och.genom.förbrukning.av.el.och.vatten.samt.bränsle.till.tjänstebilar.. Skadeverksamheten.står.för.den.största.delen.av.utsläppen..Folksam.lagar.bilar.för.1,2.miljarder.kro-nor.och.reparerar.hus.för.800.miljoner.kronor.om.året..Denna.miljöpåverkan.minskas.genom.krav.på.leverantörer.och.genom.att.återvunnet.material.an-vänds.i.så.hög.grad.som.möjligt. Under.2010.genomfördes.en.utförlig.kartläggning.av.koldioxidutsläppen.vid.bygg-.och.bilreparationer..Resultatet.kommer.att.användas.för.att.ytterligare.minska.koldioxidutsläppen. Eftersom.Folksam.är.ett.tjänsteföretag.uppkom-mer.övrig.miljöpåverkan.genom.fastigheter,.bilkör-ning.och.elförbrukning..Sedan.2009.används.enbart.ursprungsmärkt.vindkraft.i.Folksamägda.fastigheter.och.kontor.som.hyrs..KlimatneutraltFolksam.är.klimatneutralt.sedan.2006..Det.innebär.att.företaget.varje.år.planterar.så.många.träd.som.det.krävs.för.att.klimatkompensera.företagets.årliga.koldioxidutsläpp..Utsläppen.kommer.bland.annat.från.värmeförbrukning.och.tjänsteresor.med.bil..och.flyg..Under.2010.planterades.uppskattningsvis.40.000.träd.(motsvarande.3.852.ton.koldioxid).. Folksam.förvaltar.268.miljarder.kronor.för.drygt.fyra.miljoner.kunders.räkning..Det.ger.möjlighet.att.påverka.och.långsiktigt.förändra.samhället..Allt.kapi-tal.Folksam.förvaltar,.oavsett.om.det.handlar.om.fonder,.försäkringsportföljer.eller.enskilda.uppdrag. Folksam Årsberättelse 2010 15(55)
 15. 15. omfattas.av.etiska.placeringskriterier.inom.miljö,. Trafiksäkerhetmänskliga.rättigheter.och.antikorruption..Detta.byg- Folksam.har.drygt.30.års.erfarenhet.av.forskning.ger.på.övertygelsen.om.att.företag.som.tar.ansvar. inom.trafiksäkerhetsområdet.med.tonvikt.på.studier.för.miljö.och.mänskliga.rättigheter.är.mer.lönsamma. av.verkliga.trafikolyckor..Kunskapen.används.för.att.på.sikt..Vissa.företag.är.undantagna.från.investe- rädda.liv..Färre.trafikskador.innebär.även.lägre.kost-ringar.oavsett.hur.liten.deras.miljöpåverkan.är.. nader.för.skador.och.därmed.lägre.trafikförsäkrings-Dessa.uteslutande.kriterier.är.tobak.och.illegala.. premier,.viket.kommer.kunderna.tillgodo.vapen.som.exempelvis.klustervapen,.personminor. Mellan.1992.och.2010.har.Folksam.monterat.in..och.kärnvapen..KPA.Pension.investerar.inte.heller.. cirka.240.000.krockpulsmätare,.så.kallade.svarta..i.kommersiella.spelföretag,.alkoholföretag.eller.. lådor,.i.bilar.från.fyra.olika.bilmärken.i.Sverige..vapenföretag. Under.2010.inledde.Folksam.tillsammans.med. bland.andra.SalusAnsvar.och.Trafikverket.ett.forsk-Aktiv ägare ningsprojekt.med.målet.att.skapa.en.säkrare.trafik-Folksam.är.en.aktiv.ägare.och.för.en.ständig.dialog. miljö..Projektet.utvärderar.möjligheten.att.med.hjälp.med.företagen.om.bland.annat.miljöpåverkan,.kor- av.ekonomiska.incitament,.det.vill.säga.lägre.premi-ruption,.bonussystem.och.jämställdhet. er,.få.bilförare.att.ändra.sitt.beteende.till.att.köra. Under.2010.granskade.Folksam.2.600.bolag.med. säkrare.och.miljövänligare.fokus.på.företagens.prestationer.avseende.miljö.och. Sedan.många.år.arbetar.Folksam.aktivt.med.mänskliga.rättigheter..Folksam.och.KPA.Pension.strä- mångfald..Mångfald.leder.till.ökad.kundnytta.och..var.efter.att.så.långt.möjligt.påverka.de.bolag.som. attraktionskraft.som.arbetsgivare..Ett.framgångs-.man.investerar.i,.men.om.dialogen.blir.resultatlös. exempel.är.Folksams.flerspråkiga.kundtjänst.som.säljs.innehavet..Under.2010.genomfördes.inte.någon. under.året.tog.emot.90.000.kunder.via.telefon..För.sådan.försäljning. att.säkerställa.att.Folksam.fortsätter.att.ligga.i.fram- Under.året.har.kriterierna.för.vilka.företag.Folksam. kant.avseende.mångfalds-.och.integrationsfrågor.in-inte.investerar.i.utvidgats..I.linje.med.bland.annat. rättades.2010.en.befattning.som.Diversity.Business.FN:s.rekommendationer.räknas.företagsgrupper.som. Manager..Syftet.med.tjänsten.är.att.fortsätta.utveck-tillverkar.delar.till.stridsspetsar.avseende.kärnvapen. lingen.av.mångfalden.inom.kundmötet.så.att.fler.numera.till.vapenproducerande.bolag.och.kommer. människor.får.möjlighet.att.ta.del.av.Folksams..därmed.att.uteslutas. erbjudanden. Förenade.Liv.arbetar.aktivt.för.att.minska.våldet.i.samhället..Målet.är.att.öka.medvetenheten,.minska.risker.och.skapa.trygghet..Arbetet.bedrivs.bland.an-nat.genom.seminarier.och.föreläsningar.samt.utgiv-ning.av.publikationer.om.antivåld. Förenade.Liv.har.sedan.2005.även.en.krisförsäk-ring.som.gäller.vid.våld.i.familjen.och.utan.krav.på.polisanmälan. Folksam Årsberättelse 2010 16(55)
 16. 16. 2010 i sammandragFolksam.är.kundernas.företag.som.erbjuder.försäk- Folksam, Mkr 2010 2009 2008 2007 2006ringar.och.pensionssparande.som.gillas.av.många.. Premier.(1) 30.496 29.356 27.158 23.977 23.630Visionen.är.att.människor.ska.känna.sig.trygga.i.en. Förvaltat.kapital.(2) 268.170 242.646 211.401 183.957 175.826hållbar.värld.. Varav svenska aktier 57.759 44 486 22 856 35 015 33 537 Folksam.omfattar.de.två.moderföretagen.Folksam. Varav fastigheter 14 353 12 297 13 753 8 263 6 578ömsesidig.sakförsäkring.(Folksam.Sak).och.Folksam. Fondförsäkringstillgångar.(3) 49.593 38.158 24.600 26.557 27.343ömsesidig.Livförsäkring.(Folksam.Liv).med.dotterfö- Medelantal.anställda.(4) 2.818 2.916 2.934 2.892 3.049retag.KPA.Pension.och.Förenade.Liv..Företagen.och. 1). Premier.omfattar.premieintäkt.i.sakförsäkring,.premieinkomst.i.livförsäkring,.intäkter.avseende..dess.relationer.redovisas.i.not.46.(Folksam.Liv).och. investeringsavtal.samt.inbetalningar.från.sparare.i.fondförsäkring.not.48.(Folksam.Sak),.”Upplysningar.om.närståen- 2). Förvaltat.kapital.motsvarar.tillgångar.enligt.totalavkastningstabell.med.avdrag.för.bolagsstrategiska..de”,.i.de.kompletta.årsredovisningarna..Samverkan. innehav,.vilket.i.huvudsak.avser.värdet.av.dotterbolag,.samt.med.tillägg.för.förvaltat.kapital.i..sker.inom.distribution,.administration.och.kapital- Konsumentkooperationens.pensionsstiftelse.och.Folksam.LO.Fonder.förvaltning.för.att.nå.stordriftsfördelar.till.nytta.för. 3). Placeringstillgångar.för.vilka.försäkringstagarna.bär.risken.kunderna.. 4). Medelantalet.anställda.har.beräknats.med.utgångspunkt.från.antalet.arbetstimmar,.betald.tid,.. Under.2010.låg.fokus.på.att.utveckla.relationerna. relaterade.till.en.årsarbetstid.med.befintliga.kunder.och.öka.premievolymen.samt.att.stärka.den.finansiella.ställningen... Premievolymen.ökade.under.2010.kraftigt.inom.fondförsäkring.och.inom.sakförsäkring..Kryssmark- Folksam, totalt förvaltat kapital 268 miljarder kronornaden.(avtalspension).svarar.för.ca.40.procent.av.premieinkomsten,.främst.inom.avtalsområdena.KAP- Folksam Liv 115 mdrKL.och.SAF-LO..Inom.bil-.och.boendeförsäkring.till.privatkunder.bidrog.den.fortsatta.satsningen.på. KPA Pensions-kombinationskunder.och.distribution.via.banksamar- försäkring 69 mdrbete.till.att.öka.bestånden..Folksams.marknadsandel.mätt.i.premier.för.marknaden.totalt.ökade.till.15,2. Folksam LO(14,8).procent..Försäkringsersättningarna.ökade. Fond 33 mdrsom.en.följd.av.det.växande.beståndet.och.det.stora.antalet.vinterrelaterade.skador.under.året.. Folksam Sak 26 mdr Den.goda.avkastningen.under.året.bidrog.till.fort-satt.finansiell.stabilitet.och.till.positiva.resultat.inom. Konsument-såväl.sak-.som.livförsäkringsverksamheten..Folksam. kooperationensLiv.och.KPA.Pension.hör.till.de.ledande.företagen. pensionsstiftelse 21 mdrinom.branschen. Övriga 4 mdr Folksam Årsberättelse 2010 18(55)
 17. 17. Kapitalförvaltning Internationellt.var.bilden.mer.splittrad..I.länder.som. Värdeökningen.av.aktierna.i.Swedbank.var.2,6.mil-Folksam.förvaltar.ett.kapital.på.drygt.268.miljarder. Kina.och.Tyskland.var.tillväxten.relativt.stark.medan. jarder.kronor.vid.årsskiftet..Sedan.den.initiala.inves-kronor..Kapitalet.är.placerat.i.räntebärande.värde- länder.som.USA.och.framför.allt.Grekland,.Irland.och. teringen.har.värdet.av.innehavet.i.det.närmaste.tre-papper,.aktier,.fastigheter.samt.alternativa.placering- Portugal.brottades.med.svag.tillväxt.och.skuldpro- dubblats.ar..Med.alternativa.placeringar.avses.placeringar.som. blem..I.USA,.Japan.och.Storbritannien.steg.aktiein-har.låg.korrelation.med.aktie-.och.räntemarknaden,. dex.med.mellan.10.och.15.procent,.medan.flera.län- Folksams ägande i Swedbankexempelvis.hedgefonder,.råvaror.och.infrastruktur. der.i.Europa.som.Frankrike,.Spanien.och.Grekland. per 31 december 2010 Folksams.innehav.av.räntebärande.papper.består. hade.nedgångar.på.mellan.5.och.45.procent..Breda. Andel avtill.den.helt.dominerande.delen.av.obligationer.utgiv- internationella.aktieindex.steg.under.året.samman- röster ochna.av.svenska.staten,.svenska.bostadsinstitut.eller. taget.med.cirka.10.procent.mätt.i.lokal.valuta..På. kapital isvenska.företag. Swedbank, grund.av.kronans.förstärkning.under.året.stannade. Bolag Antal procent Vid.årsskiftet.2010/2011.innehade.Folksam.fastig- uppgången.mätt.i.svenska.kronor.på.cirka.5.procent. Folksam.Sak 26.543.173 2,3hetstillgångar,.inkl.fastighetsfonder,.till.ett.samman- Räntemarknaden.präglades.under.första.halvåret. Folksam.Liv 63.340.399 5,5lagt.värde.av.14,4.miljarder.kronor..Värdet.på.direkt- av.kraftigt.fallande.räntor.på.grund.av.svag.konjunk- Delsumma 89 883 572 7,8ägda.fastigheter.uppgick.till.11,3.miljarder.kronor.. turstatistik.från.flertalet.länder..Den.svenska.10-åri-Samtliga.direktägda.fastigheter.är.belägna.i.Sverige. ga.statsobligationsräntan,.som.vid.årets.ingång.låg. De.största.alternativa.placeringarna.var.vid.års- på.cirka.3,4.procent,.hade.vid.utgången.av.augusti. Folksam.LO.fonder 6.365.194 0,5skiftet.2010/2011.BelAir.(verkligt.värde.311.miljoner. sjunkit.till.2,2.procent..Under.hösten.ljusnade.kon- KPA.Pensionsförsäkring. 11.030.404 1,0kronor).och.Kenmar.(255).i.Folksam.Liv,.samt.BelAir. junkturutsikterna.successivt.och.såväl.korta.som. KPA.Livförsäkring 209.053 0,0(527).och.Crown.(104).i.KPA.Pension. långa.räntor.vände.uppåt..I.Sverige.visade.statistik. KP.pensionsstiftelse 1.196.581 0,1 på.extremt.god.konjunkturutveckling..Detta.resulte- Förenade.Liv 105.069 0,0Marknadsutveckling rade.i.en.snabb.ränteuppgång.och.vid.årets.slut.var. Folksam total 108 789 873 9,4Efter.det.extremt.starka.börsåret.2009.inleddes. räntorna.överlag.på.samma.eller.högre.nivå.än.vid.2010.betydligt.svagare..Världens.aktiemarknader.föll. årets.ingång.initialt.för.att.sedan.från.mitten.av.februari.åter.vän- I.Sverige.återhämtade.sig.fastighetsmarknaden.. Väsentliga händelserda.uppåt.när.resoluta.åtgärder.vidtogs.mot.Grek- under.året.genom.en.stark.svensk.tillväxt.och.fortsatt. under räkenskapsåretlands.statsfinansiella.problem.och.efter.rapporter.om. relativt.låga.räntor..Marknaden.för.såväl.kommersiella. Folksam.Liv.och.Folksam.Sak.avtalade.om.att,..stark.kinesisk.tillväxt.och.stabiliserad.arbetslöshet.i. fastigheter.som.bostadsfastigheter.i.storstadsområ- genom.ett.konsortium.vilket.utöver.Folksam.består.USA..Den.svenska.aktiemarknaden.påverkades.av. den.förbättrades.således.under.året.och.värdeutveck- av.ATP,.PFA.och.CPDyvig,.förvärva.FIH.Erhvervs-positiva.bolagsrapporter.och.steg.under.mars.och. lingen.var.svagt.positiv..Utländska.fastighetsplace- bank.A/S.(FIH).för.DKK.5.miljarder..Konsortiet.är.april.med.nära.15.procent. ringar.påverkades.negativt.av.den.starka.kronan. ett.joint.venture.med.följande.ägarandelar:.ATP. Maj.månad.inleddes.med.en.kraftig.rekyl.och.bör- Alternativa.placeringar.hade.en.svagt.positiv.ut- 49,95.procent,.Folksam.19,98.procent,.PFA.19,98.sen.var.vid.utgången.av.maj.återigen.på.samma.nivå. veckling.men.påverkades.negativt.av.den.starka.. procent.och.CPDyvig.9,99.procent..FIHs.anställda.som.vid.årets.inledning..Orsaken.var.huvudsakligen. kronan. äger.resterande.0,11.procent.att.Greklands.problem.nu.delades.med.fler.länder.i. Köpeskillingen.ska.utgöras.av.en.kontantbetalning..Europa,.bland.annat.Irland.och.Portugal..Även.olje- Swedbank på.DKK.1,9.miljarder.till.Sedlabanki.som.panthavare.katastrofen.i.Mexikanska.golfen.sände.chockvågor. Folksam.äger.drygt.nio.procent.av.aktierna.i.Swed- samt.en.tilläggsbetalning.på.DKK.3,1.miljarder.som.över.världens.aktiemarknader.. bank..Elva.sparbanksstiftelser.äger.drygt.två.procent. ska.justeras.för.eventuella.förluster.fram.till.31.de- Efter.halvårsskiftet.präglades.Sverige.av.positiv. och.fristående.Sparbanker.äger.cirka.nio.procent... cember.2014.och.som.härrör.sig.från.balansräkning-makrostatistik.och.fortsatt.starka.bolagsrapporter.. En.gemensam.förklaring.om.ägarfrågor.har.utarbe- en.per.30.juni.2010.och.FIHs.eventuella.vinst.i.Axcel.Detta.bättrade.på.börshumöret.och.uppgången.för. tats.mellan.dessa.ägare,.vilka.tillsammans.således. III.fonden..Därutöver.avtalades.om.en.ytterligare.svenska.aktier.blev.för.helåret.närmare.27.procent.. innehar.drygt.20.procent.av.aktierna.i.Swedbank.. Folksam Årsberättelse 2010 19(55)
 18. 18. betalning.vilken.är.beroende.av.Konsortiets.realise- konsolideringskapitalet.växer.kommer.kunderna.att.rade.avkastning.på.investeringen.i.FIH.per.den.. få.del.av.återbäringen.31.december.2015. Folksam.Liv.har.en.strategi.för.att.nå.ett.positivt. FIH.med.huvudkontor.i.Köpenhamn.är.Danmarks. kassaflöde.inom.sparandeverksamheten.och.fort-sjätte.största.bank.med.tillgångar.på.DKK.125.mil- sätta.stärka.bolagets.ställning.inom.tjänstepension,.jarder.och.eget.kapital.på.DKK.8.miljarder.per.30. en.kraftigt.växande.marknad..Folksam.Liv.har.en.juni.2010..FIH.har.en.ledande.position.inom.före- god.finansiell.ställning.genom.en.stark.solvensgrad.tagsaffärer,.riskhanteringslösningar.samt.corporate. och.hög.historisk.avkastning..Det.ger.en.bra.grund.finance.och.har.370.anställda.. för.att.fortsätta.stärka.konkurrenskraften.och.ge.. god.avkastning.på.lång.sikt..Den.kraftiga.tillväxten.Händelser efter balansdagen inom.fondförsäkring.förväntas.fortsätta.genom.både.Lars.Burman.har.beslutat.att.lämna.sina.befattningar. den.egna.distributionen,.förmedlare.och.samarbets-som.ställföreträdande.koncernchef.och.chef.för.Kol- partner.lektivavtalad.Affär.på.Folksam.den.1.augusti.2011.. Förändringstakten.i.omvärlden.har.ökat.framför.allt.Processen.att.hitta.en.ersättare.till.Lars.Burman.har. inom.regelområdet..Folksam.står.liksom.branschen.i.påbörjats.. övrigt.inför.anpassning.till.de.stora.regelförändringar. Tillträde.till.investeringen.i.FIH.skedde.den.6.janu- som.pågår,.exempelvis.IFRS.4.fas.2.och.Solvens.2..ari.2011..Investeringen.i.konsortiestrukturen.skedde. Ytterligare.en.aktuell.fråga.för.branschen.är.anpass-genom.Folksam.Cruise.Holding.AB.vilket.ägs.till.75. ning.till.könsneutrala.premier.procent.av.Folksam.Liv.och.25.procent.av.Folksam.Sak..Bolagen.träffade.avtal.om.att.utöva.gemensamt. Varumärketinflytande.och.inom.konsortiet.träffades.avtal.om.att. Under.2010.beslutades.om.ny.varumärkesstrategi.ägarna.gemensamt.ska.besluta.om.väsentliga.frågor.. för.Folksam,.som.är.ett.gemensamt.varumärke.för.Investeringen.redovisas.som.ett.joint.venture.enligt. Folksam.Sak.och.Folksam.Liv..Avsikten.är.att.för-.kapitalandelsmetoden. flytta.synen.på.varumärket.bland.kunder.och.. Den.1.januari.bildades.avdelningen.Folksam.Fastig- konsumenter..Det.ska.göras.genom.att.uppfylla..heter.som.ansvarar.för.den.totala.förvaltningen.och. löftet.i.varumärket.”Engagerade.för.dig”.genom..utveckling.av.Folksams.fastighetsbestånd..Fastighets- agerande.utifrån.Folksams.kärnvärden:.personliga,.beståndet.består.i.huvudsak.av.bostäder,.kontorslo- engagerade.och.ansvarstagande..Under.året.inne-kaler.och.vårdboenden.i.Stockholm-.och.Malmöregio- fattade.detta.arbete.bland.annat.att.varumärkes-.nerna..Bostäderna.är.hyresrätter.som.förmedlas.via. ansvariga.tillsattes.inom.samtliga.enheter.och..de.kommunala.bostadsköerna. affärsområden. Det.kontinuerliga.arbetet.med.varumärket.stärker.Framtida utveckling bilden.av.Folksam,.det.vill.säga.hur.Folksam.uppfat-Folksam.fokuserar.på.att.stärka.varumärket,.öka. tas.av.kunder.och.konsumenter..Ett.starkt.varumärke.kundnyttan.och.effektivisera.resursanvändningen.. innebär.tydlighet.och.trygghet.för.kunden,.vilket.ökar. Folksam.Sak.ska.fortsätta.att.prioritera.att.ta. möjligheterna.att.attrahera.nya.kunder.och.fördjupa.marknadsandelar.genom.helkundserbjudanden.med. relationerna.med.befintliga.kunder..För.en.försäkrings-.bil-.och.boendeförsäkring.som.bas..Den.goda.ut- verksamhets.framgång.är.det.helt.avgörande.att.vecklingen.på.hushållsmarknaden.förväntas.fortsätta. kunderna,.både.befintliga.och.potentiella,.känner..genom.både.egen.distribution,.samarbeten.och.part- förtroende.och.trygghet..Varumärkesarbetet.är..nerskap..Företagsaffären.ska.också.vidareutvecklas.. därför.av.stor.vikt.för.att.nå.Folksams.affärsmål..Folksam.Sak.har.goda.finanser.och.i.takt.med.att. Folksam Årsberättelse 2010 20(55)
 19. 19. Varumärkets.betydelse.ökar.ytterligare.i.takt.med. Antalet.omräknade.årsarbetare.uppgick.vid.årets. Sjukfrånvaro i procentatt.en.allt.större.andel.av.försäljningen.sker.via.Inter- slut.till.2.818.personer.(2.916)..net,.vilket.motsvaras.av.en.minskning.av.andelen.för- 6 5,7 5,6säljning.med.personlig.kontakt..Det.förtroende.som. Långsiktig kompetensförsörjning . 5,0kan.skapas.och.förstärkas.vid.en.personlig.kontakt. För.att.vara.en.attraktiv.arbetsgivare.och.säkra.kom- .behöver.i.ökad.utsträckning.skapas.genom.varumär- . 3,9 petensförsörjningen.på.lång.sikt.implementerade. 4 3,4ket..En.ytterligare.fördel.med.ett.starkt.varumärke.är. Folksam.under.året.den.rekryteringsstrategi.som.togs. .att.det.underlättar.rekrytering.av.nya.medarbetare. fram.2009..Detta.arbete.innefattade.en.systematisk. . Folksam.är.det.bredaste.varumärket.och.den.star- genomgång.av.universitet,.högskolor.och.yrkeshög- . 2 .kaste.tillgången.i.varumärkesportföljen..Förenade. skolor.och.initiering.av.samarbeten.med.dem.som.Liv.är.ett.helägt.dotterbolag.och.varumärket.är.. bäst.stödjer.Folksams.kompetensförsörjning..Vidare. .därmed.helägt..Folksam.har.också.samägda.varu- utvecklade.Folksam.sitt.kommunikationskoncept.för. .märken;.tillsammans.med.SKL.(KPA.Pension.och. platsannonsering.och.profilering.av.Folksam.som.. . 0 . 2006. 2007. 2008. 2009. 2010Pensionsvalet).samt.med.LO.(Folksam-LO.Pension).. arbetsgivare..Målet.är.en.systematisk.chefsförsörj- Exempel.på.varumärkessamarbeten,.co-branding,. ningsprocess.som.identifierar,.utvärderar.och.utveck-är.IF.Metall,.Toyota.och.OK.Q8..Dessutom.arbetar. lar.chefer.till.rätt.uppdrag..Under.året.användes.pro-två.av.Folksams.företag.i.partnerskap.med.försäk- cessen.som.ett.stöd.för.att.anpassa.organisationen.. Mångfald stärker verksamhetenringsproduktion.som.marknadsförs.under.andra.. till.marknaden.i.Folksams.försäljningsverksamhet. Folksam.arbetar.aktivt.med.mångfald..Mångfald.varumärken;.Svenska.Konsumentförsäkringar.. stödjer.bättre.affärer.och.bidrar.till.att.företaget.är.(Salus.Ansvar).och.Tre.Kronor.(Swedbank). Fortsatt minskande sjuktal en.attraktiv.arbetsgivare..Mångfaldsaspekten.ingår.. Folksam.har.under.flera.år.arbetat.målinriktat.med. i.Folksams.årliga.medarbetarundersökning,.vars..Medarbetare att.sänka.sjuktalen,.ett.arbete.som.fortsatte.under. resultat.bildar.underlag.för.det.interna.mångfalds-.Engagerade medarbetare 2010..Detta.bidrog.till.att.sjukfrånvaron.minskade. arbetet..Den.årliga.medarbetarundersökningen,.som.besva- ytterligare.till.3,4.procent.(3,9)..Sjukfrånvaron.har. Under.2010.pågick.arbetet.med.att.samordna.de.rades.av.91.procent.av.medarbetarna,.visade.även. därmed.minskat.sju.år.i.rad. lokala.handlingsplanerna.med.den.årliga.verksam-2010.mycket.bra.värden.på.bland.annat.ledarskap,. Arbetet.inriktades.på.att.förbereda.och.starta.in- hetsplaneringen..Syftet.är.att.mångfaldsperspektivet.mål-.och.resultatstyrning.och.engagemang.. satser.för.grupper.med.hög.sjukfrånvaro..De.vikti- ska.finnas.med.som.en.naturlig.del.i.det.dagliga.ar- Undersökningens.resultat.ligger.till.grund.för.ett. gaste.insatserna.som.påbörjades.var.hälsoprofil-. betet..För.att.säkerställa.att.Folksam.behåller.sin.tät-utvecklingsarbete.som.genomförs.på.alla.nivåer.. bedömningar.med.efterföljande.åtgärder.samt.nya. position.avseende.mångfalds-.och.integrationsfrågor.–.från.koncernledning.till.enskilda.arbetsgrupper... rutiner.kring.rådgivning.och.uppföljning.i.samband. inom.försäkring,.inrättades.2010.en.befattning.som.Uppföljning.görs.i.den.årliga.mätningen.samt.i.. med.sjukanmälan..Folksam.tog.under.året.även.. Diversity.Business.Manager.(DBM)..Syftet.med.DBMs.mål-.och.utvecklingssamtalen. fram.ett.försäkringserbjudande.för.alla.anställda.. arbete.är.att.fortsatt.utveckla.mångfalden.i.kundmö- Folksam.vill.vara.en.attraktiv.arbetsgivare.med.. som.bland.annat.innehåller.en.sjukvårdsförsäkring... tet.så.att.fler.människor.har.möjlighet.att.ta.del.av.engagerade.medarbetare.som.skapar.kundnytta... Försäkringen.gäller.från.och.med.2011. Folksams.erbjudanden..En.förutsättning.för.detta.är.För.att.uppnå.det.arbetar.Folksam.strategiskt.och. Under.2010.fokuserade.Folksam.också.på.tidig.. att.det.interna.mångfaldsarbetet.speglar.det.exter-målinriktat.inom.flera.områden,.exempelvis.anställ- rehabilitering.för.att.om.möjligt.förhindra.längre. na,.där.DBM.och.Folksams.mångfaldsgrupp.samar-ningsvillkor,.rekrytering,.kompetensutveckling,.. sjukskrivningar..Tidig.rehabilitering.innebär.att.med- betar.och.utbyter.erfarenheter.ledarskap,.prestationsstyrning.samt.arbetsmiljö.och. arbetare.med.kortare.och.upprepade.sjukskrivningar.hälsa..Folksam.tog.under.året.exempelvis.fram.ett. uppmärksammas.och.erbjuds.kontakt.med.företags- Belöningsprogramförsäkringserbjudande.för.alla.anställda.som.inne- hälsovård..Syftet.är.att.tidigt.kunna.sätta.in.stödjan- Folksam.tillämpar.ett.belöningsprogram.med.syfte.håller.en.sjukvårdsförsäkring..Försäkringen.gäller. de.åtgärder.. att.synliggöra.och.skapa.samverkan.kring.de.affärs-från.och.med.2011.och.skapar.trygghet.genom.att. strategiska.målen..Programmet.ska.stärka.medarbe-ge.snabb.tillgång.till.rådgivning.och.vård. Folksam Årsberättelse 2010 21(55)
 20. 20. tarnas.motivation.i.arbetet.med.att.skapa.kundnytta.. En.revisionsgranskad.hållbarhetsrapport.ger.varje. TrafiksäkerhetsforskningDet.viktigaste.målet.för.belöningsprogrammet.2010. år.en.mer.utförlig.redovisning.av.Folksams.miljöar- Trafikskador.innebär.stora.förluster.för.folkhälsan.var.effektiv.användning.av.Folksams.resurser..Det. bete.liksom.andra.mervärdesområden.som.Folksam. och.samhällsekonomin,.men.framför.allt.för.indivi-skulle.uppnås.genom.sänkta.driftskostnader,.lägre. prioriterar. den..Folksam.har.drygt.30.års.erfarenhet.av.forsk-totalkostnadsprocent.och.effektivare.administration.. ning.inom.trafiksäkerhetsområdet,.med.tonvikt.på. Flera.av.delmålen.uppnåddes,.men.inte.alla..Det. Ekonomiskt perspektiv studier.av.inträffade.trafikolyckor..Den.kunskap..resulterade.i.att.varje.medarbetare.belönades.med. Folksam.förvaltade.under.2010.268.miljarder.kronor. Folksams.trafikforskning.ger.används.för.att.rädda.10.000.kronor..Belöningsprogrammet.omfattar.alla. för.sina.drygt.fyra.miljoner.kunders.räkning..Alla. liv.i.trafiken..Färre.trafikskador.innebär.även.lägre.medarbetare,.förutom.de.som.kan.påverka.Folksams. pengar.förvaltas.enligt.den.ägarpolicy.som.fastställts. kostnader.för.skador.och.därmed.lägre.trafikförsäk-risknivå,.exempelvis.chefen.för.kapitalförvaltningen. av.Folksams.styrelser..Det.innebär.att.hela.det.för- ringspremier,.vilket.kommer.Folksams.kunder.till-eller.någon.i.högsta.ledningen. valtade.kapitalet.omfattas.av.företagets.kriterier.för. godo.. miljö,.mänskliga.rättigheter.och.antikorruption..För- En.stor.del.av.Folksams.trafiksäkerhetsforskning.Ansvarsfull påverkan utom.detta.har.Folksam.även.uteslutande.kriterier. fokuserar.på.att.kartlägga.säkerhetsnivån.hos.olika.Ekologiskt perspektiv som.gäller.tobak.och.klustervapen..KPA.Pension.in- bilmodeller.och.deras.skyddssystem..Andra.områden.Folksam.bedriver.sedan.länge.ett.aktivt.miljöarbete.. vesterar.inte.heller.i.kommersiella.spelföretag,.alko- är.djupstudier.av.olyckor.där.bilar.utrustats.med.De.delar.av.företaget.som.har.störst.möjlighet.att. holföretag.eller.vapenföretag. svarta.lådor,.vilka.används.för.att.kartlägga.riskfak-påverka.miljön.till.det.bättre.är.miljöcertifierade.en- Folksam.påverkar.bolagen.genom.aktiv.bolagsstyr- torer.för.olika.personskador..Resultaten.används.ligt.ISO.14001,.den.vedertagna.internationella.stan- ning..Varje.år.studeras.verksamheten.i.2.000.till.. bland.annat.till.att.informera.och.påverka.allmänhet,.darden.inom.miljöledningssystem..I.dag.är.verksam- 3.000.bolag..Vissa.av.de.företag.som.löper.störst.risk. företag.och.offentlig.sektor.om.vikten.av.att.priorite-heterna.inom.bil-.och.byggskador.miljöcertifierade.. för.att.råka.ut.för.incidenter.beträffande.miljö.och. ra.säkerhet.vid.bilköp..För.att.minska.utsläppen.vid.tjänsteresor.har.Folk- mänskliga.rättigheter.identifieras.och.kontaktas.med. Under.2010.redovisades.bland.annat.den.stora.po-sam.miljö-.och.säkerhetskrav.på.personalbilar.och. ett.erbjudande.om.en.genomgång.av.deras.risksitua- tentialen.av.kommande.automatiska.bromssystem.i.en.omfattande.resepolicy. tion..Flera.företag.har.efter.en.dialog.med.Folksam. bilar..Om.de.automatiska.bromssystemen.fanns.i.alla. Folksam.har.höga.miljöambitioner.vid.reparationer. bland.annat.infört.riktlinjer.och.mål.för.sitt.miljöarbete. bilar.skulle.över.60.liv.och.900.invalidiserande.ska-av.försäkrade.hus.och.bilar.och.ställer.hårda.miljö- Bolagsstyrningen.hanterar.även.frågor.om.företa- dor.kunna.undvikas.varje.år..Under.året.inleddes.krav.på.de.entreprenörer.som.anlitas..I.dag.har.. gens.ersättningsprogram.där.Folksam.anser.att.pro- också.ett.forskningsprojekt.där.300.privatbilisters..Folksam.avtal.med.drygt.200.byggfirmor,.1.300.bil- grammen.bör.vara.utformade.så.att.de.endast.faller. bilar.utrustats.med.en.GPS-baserad.mätutrustning.verkstäder.och.bildemonterare.samt.40.tvätt-.och. ut.om.de.uppsatta.målen.uppfylls..Samtliga.ersätt- under.12.månader..Syftet.är.att.utvärdera.möjlig-.saneringsföretag. ningar.till.vd.och.ledande.befattningshavare.bör.vara. heten.att.länka.körbeteende.till.bilförsäkringspremien.. 2001.övergick.Folksam.till.Bra.Miljöval-el.för.drif- tydligt.redovisade.i.årsredovisningen. Tanken.är.att.ett.trafiksäkert.körbeteende.ska.löna.sig..ten.av.de.egna.fastigheterna..2008.övergick.Folksam. Dessutom.arbetar.Folksam.för.en.jämnare.könsför- Forskningsrön.som.visade.att.ABS-bromsar.på.motor-till.att.endast.använda.ursprungsmärkt.vindkraft.. delning.i.bolagsstyrelser..Möjligheterna.till.långsiktig. cyklar.närmare.halverar.risken.för.olycka.ledde.till.Som.ännu.ett.led.i.arbetet.för.en.minskad.växthusef- lönsamhet.skadas.när.kompetenta.kvinnor.och.män. att.Folksam.sänkte.premien.för.motorcyklar.utrusta-fekt.blev.Folksam.under.2006.ett.klimatneutralt.före- står.utanför.styrelserummen.på.grund.av.kön,.ålder,. de.med.ABS-bromsar.från.och.med.maj.2010.tag..Det.innebär.att.Folksam.årligen.ser.till.att.plan- nationalitet.eller.för.att.de.tillhör.”fel”.nätverk..För.tera.så.många.nya.träd.som.krävs.för.att.neutralise- landets.börsföretag.skulle.ökad.jämställdhet.i.styrel-ra.företagets.årliga.koldioxidutsläpp..Planteringarna. serna.leda.till.ökad.kompetens,.vilket.i.sin.tur.ger.som.görs.av.Vi-skogen,.sker.i.Kenya,.Tanzania,. bättre.fungerande.företag.och.i.förlängningen.högre.Uganda.och.Rwanda. vinster.. Folksam Årsberättelse 2010 22(55)
 21. 21. Riskprocessen.utgör.en.viktig.del.av.den.övergri- pande.riskhanteringen.inom.Folksam..Riskprocessen. omfattar.identifiering,.värdering,.hantering,.kontroll. och.rapportering.av.alla.väsentliga.risker..I.samband. med.den.årliga.verksamhetsplaneringen.genomförs. ett.antal.riskgenomgångar,.och.en.uppföljning.sker. efter.sex.månader..Ett.stort.antal.risker.identifieras. utifrån.affärsplaner,.verksamhetsmål,.ansvarsområ- den.och.de.arbetsuppgifterna.respektive.organisato- risk.enhet.ansvarar.för..Identifiering.av.risker.sker.i. första.hand.utifrån.den.operativa.strukturen.och.inte. den.juridiska..Till.samtliga.risker.kopplas.uppgifter.Utmärkelser om.vilka.enheter.och.vilka.bolag.som.berörs..Samt-KPA.Pension.fick.ett.prestigefullt.internationellt.pris. liga.identifierade.risker.kategoriseras.enligt.Folksams.under.året..Det.var.den.brittiska.tidskriften.Life.&. riskkarta.och.värderas.utifrån.två.perspektiv;.dels.Pension.Risk.som.utnämnde.företaget.till.”Bästa.pen- vilken.sannolikheten.är.att.händelsen.inträffar,.dels.sionsbolag.2010”.för.den.framgångsrika.hanteringen. vilken.påverkan.den.har..Alla.identifierade.risker.till-av.risk.under.de.båda.extrema.åren.2008.och.2009. delas.en.riskägare.och.åtgärder.tas.fram.för.att.han- tera.och.förebygga.riskerna..Riskerna.ska,.liksom.de.Risker åtgärder.som.är.knutna.till.dessa,.kontinuerligt.följas.Folksams.risker.hanteras.med.ett.enhetligt.och.över- upp..Gemensamma.uppföljningar.sker.också.för.att.gripande.synsätt.som.utgår.ifrån.en.helhetssyn.på. få.samtidiga.avstämningar.av.risksituationen..Rap-risksituationen..Syftet.med.riskhanteringen.är.att. portering.av.risksituationen.sker.halvårsvis.till.kon-fånga.alla.väsentliga.risker.som.är.förknippade.med. cernledning,.vd.och.till.styrelser.genom.en.skriftlig.organisationen.och.dess.verksamhet.i.både.nutid.och. riskrapport.framtid..Genom.god.riskhantering.får.ledning.och. Riskhanteringen.påverkas.i.stor.utsträckning.av.styrelser.en.samlad.och.strukturerad.bild.över.den. det.nya.Solvens.2-regelverket.och.en.anpassning.av.totala.risksituationen,.vilket.ökar.Folksams.förståelse. verksamheten.till.detta.pågår..Som.ett.led.i.anpass-och.kunskap.om.riskerna.och.möjligheterna.att.nå. ningen.kommer.principer.och.processer.för.riskstyr-målen..Genom.riskhanteringen.säkerställs.även.att. ning,.riskkontroll,.kapitalposition.och.kapitalplane-risksituationen.är.förenlig.med.kapitalbasen.och.där- ring.att.successivt.utvecklas.och.förbättras.i.syfte.att.med.begränsar.avvikelser.i.det.förväntade.ekono- få.en.effektivare.risk-.och.kapitalhantering.samt.att.miska.resultatet. öka.förståelsen.för.risker.och.dess.konsekvenser.i. Inom.Folksam.definieras.risk.som.sannolikheten. organisationen..Förändringarna.kommer.att.ske..att.en.händelse.inträffar.som.negativt.påverkar.hela. successivt.under.de.kommande.åren.eller.delar.av.Folksam.måluppfyllelse.eller.avviker.från.gjorda.antaganden..Folksams.verksamhet.ger. Bolagsstyrningupphov.till.exponering.mot.olika.risker,.vilka.påver- Bolagsstyrningen.av.Folksam.Sak.och.Folksam.Liv.kar.finansiell.ställning,.resultat.och.måluppfyllelse.. utgår.från.svensk.lagstiftning,.främst.försäkringsrö-Dessa.risker.delas.in.i.de.tre.huvudsakliga.område- relselagen,.och.Finansinspektionens.föreskrifter.och.na.risker.inom.all.verksamhet,.risker.inom.försäk- allmänna.råd..Folksam.tillämpar.också.Svensk.Kod.ringsverksamheten.samt.risker.inom.finansverk- för.bolagsstyrning.samheten. Folksam Årsberättelse 2010 23(55)
 22. 22. Folksam SakVerksamhet med.Fastighetsägarna.och.Folksam.blev.försäkrings-Folksam.Sak.bedriver.skadeförsäkringsverksamhet. givare.till.”Fastighetsägarnas.Egna.Försäkring”..med.huvudsaklig.inriktning.på.den.svenska.hushålls- omfattande.5.500.fastigheter.på.sammanlagt.tio..marknaden..Företaget.erbjuder.ett.fullsortiment.av. miljoner.kvadratmeter.försäkringar.till.hushåll.och.privatpersoner.med.bil-. Bilmärkesförsäkringarna.stärktes.under.2010..och.boendeförsäkringar.som.bas.kompletterat.med. Folksam.och.Honda.tecknade.nytt.avtal.och.avtalen.företagsförsäkringar.inom.utvalda.områden.. med.Toyota.och.Mitsubishi.förlängdes..Folksam.har. Den.operativa.verksamheten.bedrivs.inom.två.af- nu.avtal.med.Toyota,.Lexus,.Hyundai,.Mitsubishi,..färssegment,.Partner.och.Privat,.vilka.stöds.av.kon- Suzuki.och.Honda..Vidare.har.Folksam.partneravtal.cerngemensamma.funktioner. med.Holmgrens.Bil.AB.och.bilförsäkringssamarbete. med.OKQ8..Inom.idrottsområdet.förlängdes.bland.Resultat och marknad annat.avtalen.med.Svenska.Fotbollförbundet.och.Premieintäkter och marknadsandelar Svenska.Ishockeyförbundet.Premieintäkterna.(efter.återförsäkring).i.koncernen. Marknadsandelen.för.Folksam.Sakkoncernen.mätt..ökade.till.8.822.(8.579).och.i.moderföretaget.till.. i.inbetalda.premier.för.marknaden.totalt.enligt.Försäk-7.788.(7.704).miljoner.kronor.. ringsförbundets.statistik.ökade.till.15,2.(14,8).pro- Privatmarknaden.visade.stabil.tillväxt.inom.bil.och. cent..Marknadsandelar.mätt.i.antal.försäkringar.upp-boende..Den.fortsatta.satsningen.på.kundanpassade. gick.för.separat.hemförsäkring.till.49,8.(50,1).procent,.kombinationserbjudanden.innebar.att.fler.kunder. inom.villahemförsäkring.till.28,8.(28,2).procent.och.valde.att.stanna.kvar.i.Folksam.samtidigt.som.för- inom.personbilsförsäkring.till.21,7.(20,6).procent..säljningen.ökade.genom.såväl.den.egna.distributio-nen.som.genom.samarbeten..Det.medförde.en. Resultatmarknadsframgång.på.både.bil-.och.boendemarkna- Koncernens.resultat.före.bokslutsdispositioner.och.derna..Det.stora.antalet.hemförsäkringskunder,.vilka. skatt.uppgick.till.1.713.(2.254).och.för.moderföreta-omfattas.av.avtalen.med.fackliga.organisationer.är. get.till.1.751.(2.196).miljoner.kronor..Försäkrings-en.styrka. rörelsens.resultat.försämrades.till.följd.av.ökade.. Som.ett.led.i.arbetet.med.att.stärka.relationerna. skadekostnader.samtidigt.som.kapitalavkastningen.med.befintliga.kunder.fortsatte.Folksam.att.belöna. starkt.bidrog.till.det.positiva.resultatet.de.kunder.som.samlar.sina.försäkringar.i.Folksam.. Försäkringsersättningarna.(efter.avgiven.återför-Bland.annat.infördes.i.januari.en.kombinationsrabatt. säkring).ökade.under.2010.och.uppgick.för.koncernen.för.kunder.med.fritidshus-.och.djurförsäkring..Många. till.7.265.(6.747).miljoner.kronor.och.för.moderföre-kunder.kompletterade.även.sina.sakförsäkringar. taget.till.6.354.(6.103).miljoner.kronor..Det.var.fram-med.tilläggsförsäkringar..Antalet.helkunder.ökade. för.allt.inom.hem-,.villa-,.fritidshus-.och.bilförsäkringen.Företagsmarknaden.fortsatte.att.utvecklas.under. som.skadekostnaderna.ökade.beroende.på.betydligt.året..Folksam.inledde.ett.samarbete.med.Peab.bland. fler.anmälda.skador.under.2010.jämfört.med.tidigare.annat.innefattade.skadeförsäkring..Nya.avtal.teckna- år.(en.ökning.med.19.procent.för.bilförsäkring.och.med.des.inom.fastighets-.och.motorfordonsförsäkring. 13.procent.för.hem-,.villa-.och.fritidshusförsäkring).med.försäkringsförmedlaren.Willis..Avtal.slöts.även. Folksam Årsberättelse 2010 25(55)
 23. 23. Folksam Sak Totalkostnadsprocenten.ökade.till.98,6.(97,7).pro- gativa.resultatet.berodde.på.den.kraftiga.expansio-Förvaltat kapital i procent av cent..Driftskostnaderna.minskade.under.året.med.. nen.av.företagets.verksamhet.och.ökade.försäkrings-Folksams totala 268 miljarder kronor 98.miljoner.kronor..De.lägre.kostnaderna.beror.dels. ersättningar..Beståndet.fortsatte.öka,.mätt.i.antal. på.den.positiva.effekten.av.gemensamma.centrala. försäkringsavtal.var.ökningen.70.procent..Företaget. funktioner,.dels.på.lägre.pensionsavsättningar.då. planerar.att.utöka.antalet.produkter.under.2011. pensionsstiftelsen.hade.en.god.avkastning.under. Tre.Kronor.erbjuder.skadeförsäkring.till.företag.. 10 året..Driftskostnadsprocenten.som.andel.av.premier- na.minskade.till.17,0.(18,4).procent. och.organisationer.som.vill.sälja.och.marknadsföra. försäkring.under.eget.varumärke..Tre.Kronor.sam- verkar.idag.med.Swedbank.och.38.fristående.Spar- Finansiell ställning banker.och.når.därigenom.ut.med.skadeförsäkrings- Konsolideringskapitalet.i.moderföretaget.fortsatte.. produkter.på.en.bred.marknad..Respektive.organi- att.stärkas.och.uppgick.till.8.821.(8.615).miljoner.kro- sations.kompetens.och.styrka.utnyttjas.på.bästa. nor..Under.2010.återbetalades.resterade.500.miljoner. sätt..Tre.Kronor.har.kompetens.inom.försäkring.och. kronor.i.garantikapital.till.Folksam.Liv..Folksam.Sak. skadehantering.och.Swedbank.och.Sparbankerna.är. löste.även.samtliga.externa.förlagslån.på.975.miljoner. starka.aktörer.på.hushållsmarknaden.med.tillgång. i.början.av.året..Konsolideringsgraden.uppgick.per.års- till.ett.stort.rikstäckande.kontorsnät.samt.med.god. skiftet.2010.till.110.(113).procent.i.moderföretaget.. kännedom.om.kund.och.marknad.. Produkterna.som.säljs.är.hem-,.villa-,.bostadsrätts-,. Avkastning fritidshus-,.rese-,.personbils-,.släpvagns-,.husvagns-,. Totalavkastningen.2010.på.bolagets.tillgångar.. husbils-,.lätt.lastbils-.och.snöskoterförsäkring.Att.antalet.anmälda.skador.ökade.hade.flera.orsaker.. uppgick.till.6,7.(8,1).procent,.motsvarande.1.652.. Under.2010.tecknade.Tre.Kronor.ytterligare.avtal.Det.var.en.naturlig.följd.av.den.lyckade.försäljningen. (1.905).miljoner.kronor...Det.som.i.huvudsak.för- med.fristående.Sparbanker..Sparbankernas.och.som.innebar.fler.försäkringar.och.därmed.fler.anmäl- klarar.totalavkastningen.är.bolagets.strategiska.. Swedbanks.försäljning.ökade.stadigt.under.året,..da.skador..Den.främsta.orsaken.till.ökningen.var.den. tillgångsfördelning,.vilken.bland.annat.styrs.av.för- liksom.beståndet..kraftiga.kylan.och.vintervädret.som.Sverige.drabba- säkringsåtagandenas.art.och.bolagets.risktolerans.. Försäkringsersättningarna.(efter.återförsäkring).des.av.både.i.början.och.i.slutet.av.2010,.vilket. Aktieexponeringen.låg.under.året.på.ca.15.procent.. ökade.till.336.(164).miljoner.kronor..Det.var.framför.bland.annat.medförde.fler.kollisions-.och.snötrycks- Bolagets.innehav.i.Swedbank.gav.ett.positivt.bidrag. allt.inom.hem-,.villa-,.fritidshus-.och.bilförsäkringen.skador.än.vanligt..Dessutom.ser.Folksam,.efter.flera. till.aktieavkastningen,.genom.en.kursuppgång.på. som.skadekostnaderna.ökade..Driftskostnaderna.år.med.låga.skadekostnader,.återigen.en.tendens.till. cirka.32.procent.under.året..Valutaexponeringen.låg. uppgick.till.85.(62).miljoner.kronor.ökande.skadeinflation..Skadeinflation.är.den.ökning. under.året.på.omkring.6.procent..Bolagets.ränterisk. Totalavkastningen.2010.på.bolagets.tillgångar.blev.av.kostnaden.för.en.medelstor.skada.som.ett.sakför- i.försäkringstekniska.avsättningar.var.väl.matchad. 2,3.(3,6).procent,.motsvarande.3.(5).miljoner.kronor..säkringsbolag.drabbas.av..Skadeinflationen.skiljer. med.durationen.i.bolagets.räntebärande.tillgångar..sig.normalt.väsentligt.från.vanlig.inflation,.då.sakför- Vid.årsskiftet.såldes.en.aktiepost.i.det.onoterade. Svenska Konsumentförsäkringarsäkringskostnaderna.innehåller.kostnader.för.hant- danska.räddnings-.och.vårdföretaget.Falck.A/S.. Resultatet.för.Svenska.Konsumentförsäkringar.AB.verkare,.inköp.för.nya.TV-apparater.och.liknande,. vilket.bidrog.positivt.till.årets.avkastning. 2010.blev.negativt.efter.en.rad.år.av.stigande.positi-beroende.på.typ.av.försäkring. va.resultat.och.uppgick.till.-22.(119).miljoner.kronor. Samtidigt.som.kostnaderna.ökade.kraftigt.inom. Dotterföretag före.bokslutsdispositioner.och.skatt,.främst.beroende.hem-,.villa-,.fritidshus-.och.bilförsäkringen,.var.kost- Tre Kronor på.en.kraftig.ökning.av.försäkringsersättningarna..nadsnivån.stabil.eller.sjunkande.inom.personförsäk- Tre.Kronor.Försäkring.AB.fortsatte.att.växa.under. Konsolideringskapitalet.uppgick.till.487.(508).miljo-ringen..Både.kostnaden.för.personskador.inom.tra- året..Premieintäkt.(efter.avgiven.återförsäkring).öka- ner.kronor.fikförsäkringen.och.kostnaden.för.invaliditetsskador. de.med.88.procent.och.uppgick.till.370.(197).miljo- Verksamheten.bedrivs.främst.inom.hem-.och.villa-inom.sjuk-.och.olycksfallsförsäkringen.utvecklades. ner.kronor..Det.tekniska.resultatet.visade.ett.fortsatt. försäkring,.trafik.och.motorfordonsförsäkring.samt.väl.under.2010. negativt.resultat.på.47.(28).miljoner.kronor..Det.ne- företags.och.fastighetsförsäkring.. Folksam Årsberättelse 2010 26(55)
 24. 24. Svenska.Konsumentförsäkringar.erbjuder.individu- Folksam Sak totalavkastning, moderföretagetell.och.gruppanknuten.skadeförsäkring.till.privatper- Ingående Utgående Total- Total- Total- Total- Total-soner.samt.till.små.och.medelstora.företag..Försäk- marknads- marknads- avkastning avkastning avkastning avkastning avkastningringsprodukterna..i.Svenska.Konsumentförsäkringar. värde värde 2010 2009 2008 2007 2006 Mkr 2010-01-01 2010-12-31 Procent Procent Procent Procent Procentmarknadsförs,.distribueras.och.hanteras.av.Salus- Räntebärande 17.999 18.382 2,2 4,1 6,7 2,9 1,8Ansvar.till.kunder.inom.deras.målgrupper,.det.vill.säga.medlemmar.i.akademiker-.och.idéburna.. Aktier 3.528 4.566 33,0 55,2 -49,9 -2,4 18,1organisationer.. Alternativa.placeringar 158 158 -6,7 -13,3 -12,2 6,7 3,9 Premieintäkterna.för.egen.räkning.i.bolaget.upp- Fastigheter 1.882 1.865 1,7 -4,1 6,3 10,3 7,5gick.till.664.(679).miljoner.kronor..Försäkringsersätt- Bolagsstrategiska.innehav 824 993 4,6 -2,9 12,2 10,9 0,8ningarna.(efter.återförsäkring).ökade.till.574.(480). Säkringsinstrument -21 18 n/a n/a n/a n/a n/amiljoner.kronor..Driftskostnaderna.uppgick.till.. Summa 24 370 25 981 6,7 8,1 2,5 3,5 2,9161.(160).miljoner.kronor. Det.var.framför.allt.inom.hem-,.villa-,.fritidshus-. Totalavkastningstabellen.är.uppställd.enligt.rekommendation.från.Försäkringsförbundet.. och.bolagets.riktlinjer.för.mätning.och.rapportering.av.totalavkastning..I.noten.51..och.bilförsäkringen.som.skadekostnaderna.ökade. redovisas.hur.totalavkastningstabellen.är.kopplad.till.resultat-.och.balansräkningen.och.ökningen.beror.på.betydligt.fler.anmälda.skador.under.2010.jämfört.med.tidigare.år. Inom.personförsäkring.var.kostnadsnivån.stabil.. Placeringstillgångarnas fördelning, marknadsvärde, procenteller.till.och.med.sjunkande..Både.kostnaden.för..personskador.inom.trafikförsäkringen.och.kostnaden.för.invaliditetsskador.inom.sjuk-.och.olycksfallsför-säkringen.utvecklades.väl.under.2010. Räntebärande 70 Totalavkastningen.2010.på.bolagets.tillgångar.blev.3,5.(5,9).procent,.motsvarande.50.(81).miljoner. Svenska aktier 10kronor.. Utländska aktier 8Folksams marknadsandelar 2010 Alternativa placeringar 1Skadeförsäkring Fastigheter 7 Bolagsstrategiska innehav 4 Säkringsdokument 0 Totala marknaden (premier): 60,4 Mdr 15,2 procent Varav Hushåll: 44,0 Mdr 19,7 procent Folksam Årsberättelse 2010 27(55)

×