Årsredovisning 2008

    för

Folksam ömsesidig
  livförsäkring
Org.nr. 502006-1585               Folksam ömsesidig livförsäkring


Innehållsförteckning

         ...
Org.nr. 502006-1585                   Folksam ömsesidig livförsäkring


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelse...
Org.nr. 502006-1585                   Folksam ömsesidig livförsäkring
Rådgivande organ
KP:s verksam...
Org.nr. 502006-1585                    Folksam ömsesidig livförsäkring
Aktivt jämställdhets- och må...
Org.nr. 502006-1585                   Folksam ömsesidig livförsäkring
   Bolagsstyrningen hantera...
Org.nr. 502006-1585                   Folksam ömsesidig livförsäkringFemårsöversikt och nyckeltal, ...
Org.nr. 502006-1585                   Folksam ömsesidig livförsäkringFemårsöversikt och nyckeltal, ...
Org.nr. 502006-1585                    Folksam ömsesidig livförsäkring


Resultat och marknad
Premiein...
Org.nr. 502006-1585                     Folksam ömsesidig livförsäkring
Totalavkastningstabell, m...
Org.nr. 502006-1585                  Folksam ömsesidig livförsäkring
              Plac...
Org.nr. 502006-1585                   Folksam ömsesidig livförsäkring
Väsentliga händelser
Folksam ...
Org.nr. 502006-1585                   Folksam ömsesidig livförsäkring
RESULTATRÄKNING

      ...
Org.nr. 502006-1585                   Folksam ömsesidig livförsäkring
RESULTATANALYS

       ...
Org.nr. 502006-1585                   Folksam ömsesidig livförsäkring
RESULTATANALYS

       ...
Org.nr. 502006-1585                  Folksam ömsesidig livförsäkring
BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR   ...
Org.nr. 502006-1585                  Folksam ömsesidig livförsäkring
BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL, AVS...
BUNDET EGET KAPITAL           TOTALT

                                     ...
Org.nr. 502006-1585                   Folksam ömsesidig livförsäkring               ...
Org.nr. 502006-1585                   Folksam ömsesidig livförsäkring
KASSAFLÖDESANALYS

     ...
Org.nr. 502006-1585                    Folksam ömsesidig livförsäkring


KASSAFLÖDESANALYS (forts.)

 ...
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Årsredovisning Folksam Liv 2008
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Årsredovisning Folksam Liv 2008

1,342 views

Published on

Folksam Livs årsredovisning 2008

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,342
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Årsredovisning Folksam Liv 2008

 1. 1. Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring
 2. 2. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget kapital 16 Kassaflödesanalyser 18 Noter Not 1 Redovisningsprinciper i koncernen och Not 24 Fordringar avseende direkt försäkring 57 moderföretaget 20 Not 25 Övriga fordringar 57 Not 2 Upplysningar om risker 30 Not 26 Kategorier av finansiella tillgångar Not 3 Premieinkomst (före avgiven och skulder och deras verkliga värden 57 försäkring 45 Not 27 Materiella tillgångar 60 Not 4 Kapitalavkastning, intäkter 45 Not 28 Förutbetalda anskaffningskostnader 60 Not 5 Värdeökningar på övriga placerings- Not 29 Övriga förutbetalda kostnader och tillgångar 46 upplupna intäkter 60 Not 6 Utbetalda försäkringsersättningar 46 Not 30 Livförsäkringsavsättning 60 Not 7 Förändring i andra försäkringstekniska Not 31 Avsättning för oreglerade skador 62 avsättningar f e r 46 Not 32 Avsättning för återbäring och rabatter 62 Not 8 Driftskostnader 46 Not 33 Villkorad återbäring 63 Not 9 Kapitalavkastning, kostnader 47 Not 34 Fondförsäkringsåtaganden 63 Not 10 Värdeminskning på övriga Not 35 Avsättning för skatter 63 placeringstillgångar 47 Not 36 Skulder avseende direkt försäkring 63 Not 11 Nettoresultat per kategori av Not 37 Övriga skulder 63 finansiella instrument 48 Not 38 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda Not 12 Bokslutsdispositioner 49 intäkter 64 Not 13 Skatt på årets resultat 49 Not 39 Förväntade återvinningstidpunkter för Not 14 Immateriella tillgångar 50 tillgångar och skulder 64 Not 15 Byggnader och mark 51 Not 40 Ställda panter 65 Not 16 Aktier och andelar i koncernföretag 52 Not 41 Ansvarsförbindelser 65 Not 17 Aktier och andelar i intresseföretag 54 Not 42 Åtaganden 65 Not 18 Aktier och andelar 54 Not 43 Upplysningar om närstående 66 Not 19 Obligationer och andra räntebärande Not 44 Medelantal anställda samt löner värdepapper 55 och ersättningar 71 Not 20 Lån med säkerhet i fast egendom 55 Not 45 Avstämning av totalavkastningstabell 75 Not 21 Övriga lån 55 Not 46 Viktiga uppskattningar och bedömningar 76 Not 22 Derivat 56 Not 47 Effekter av byte redovisningsprincip 77 Not 23 Övriga finansiella placeringstillgångar 57 Styrelsens och verkställande direktörens underskrift 81
 3. 3. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig livförsäkring organisationsnummer 502006-1585 avger härmed årsredovisning för 2008, företagets 95:e verksamhetsår. Koncernstruktur Folksam Liv är moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget omfattar de helägda dotterföretagen inom Folksam Liv samt de delägda bolagen inom Folksam LO Pension respektive KPA Pension. En redovisning av samtliga dotterföretag och intresseföretag lämnas i noterna 16-17 i balansräkningen. Folksamgruppen utgörs av Folksam livkoncernen respektive Folksam sakkoncernen inklusive ej konsoliderade dotterbolag. I not 43, ”Upplysningar om närstående”, ges en detaljerad beskrivning av Folksamgruppen och de relationer som finns mellan de bolag som ingår. Med ”Folksam” avses i det följande Folksamgruppen. Verksamhet Folksam Liv bedriver liv- och pensionsförsäkringsverksamhet med inriktning på den svenska marknaden. Bolaget tillhandahåller tjänstepensioner, privat pensionssparande, kapitalförsäkringar, grupplivförsäkring och annan riskförsäkring. Folksam Liv är ett kundägt företag och har som främsta uppgift att skapa nytta för kunderna. Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att överskott som uppstår i verksamheten går tillbaka till försäkringstagarna i form av återbäring. Den strategiska inriktningen mot tjänstepensionsmarknaden har fortsatt under 2008 genom att KP Pension & Försäkring gått upp i Folksam Liv per 2008-01-01. En ny organisation påbörjades i Folksamgruppen under hösten i samband med framtagandet av en ny affärsstrategi 2012. Målsättningen är att verksamheten från och med 2009 ska arbeta i olika affärssegment oavsett bolag inom gruppen. Affärssegmenten är Privat affär, Partner- och Företagsaffär samt Kollektivavtalad affär. Bolagen inom gruppen ska samverka för att nyttja alla Folksams resurser. De affärsdrivande segmenten ska stödjas av koncerngemensamma funktioner som Personal, IT, Produkt, Skador, Ekonomi, Vd- staber, Finans, Controllerfunktionen samt Kommunikation. KP i Folksam Liv Under 2007 beslutade KP Pension & Försäkring (KP) och Folksam Liv att gå samman per den 1 januari 2008. Samgåendet, som bland annat motiverades av den nya tjänstepensionsmarknadens krav, innebar att tillgångarna och skulderna i KP:s pensionskassa, Konsumentkooperationens pensionskassa, överfördes till Folksam Liv där de särredovisas i en separat verksamhetsgren med egen placeringsportfölj. Efter samgåendet inrättades en ny central enhet i Folksam, Kollektivavtalad försäkring, med KP:s tidigare verkställande direktör som chef. Därefter har denna enhet brutits upp i två funktioner, Reda och KP. Reda kommer att sköta all administration inom området, inklusive de externa uppdragen och administrationen av KP:s pensionsstiftelse, Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, som tryggar pension åt företag med folkrörelseanknytning. KP ansvarar bland annat för partsrelationer, rådgivning till kunder och utveckling av den kollektivavtalade affären inom området. Förändringen var en del av den omorganisation som genomfördes inom Folksam under hösten 2008 varefter funktionen KP hänfördes till affärsområdet Kollektivavtalad affär och funktionen Reda till enheten Produkt. Verksamhetsgrenen KP I verksamhetsgrenen KP inom Folksam Liv försäkras såväl förmånsbestämda som premiebestämda pensionsutfästelser åt anställda inom konsumentkooperationen och andra företag och organisationer med anknytning till folkrörelserna. Verksamheten bedrivs inom tre olika grenar: I. Förmånsbaserade pensionsförsäkringar och kollektiva riskförsäkringar som innefattar bland annat ålderspension, familjepension och sjukpension inom ramen för KTP-planen. II. Premiebaserade pensionsförsäkringar som innefattar bland annat ålderspension och familjeskydd enligt kollektivavtalet om kooperationens avtalspension – KAP. III. Premiebaserade pensionsförsäkringar för alternativa tjänstepensionslösningar och KTPK-egenpension samt medlemmarnas privata kompletterande traditionella pensionsförsäkringar. Försäkringsvillkoren och principerna för återbäring och pensionstillägg har inte förändrats med anledning av samgåendet mellan pensionskassan och Folksam Liv. Reda Pensionsadministration AB Under hösten har beslut fattats om att verksamheten i det av Folksam Liv helägda dotterbolaget Folksam Service AB ska utökas inom området pensions- och försäkringsadministration. I samband därmed namnändrades bolaget till Reda Pensionsadministration AB. En överföring av de uppdrag som utförs åt kunder utanför Folksamgruppen och som hittills utförts av KP:s handelsbolag, Kooperationens pensionsanstalt (KP) Pension & Försäkring HB, har nu påbörjats samtidigt som en översyn sker av verksamheten i handelsbolaget. 1
 4. 4. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Rådgivande organ KP:s verksamhetskommitté utgör ett rådgivande organ till Folksam Livs styrelse och behandlar ärenden som rör KP:s verksamhetsgren inom Folksam Liv (före detta pensionskassan) och har företrädare från KF, LO, PTK och Ledarna. Ledarna har även erhållit en plats i styrelsen. Redas verksamhetskommitté utgör ett rådgivande organ till Redas vd och ledningsgrupp och behandlar ärenden som rör funktionen. Framtiden KP:s långa erfarenhet av kollektivavtalade pensioner öppnar stora möjligheter för utveckling av försäkrings- och stiftelselösningar där nya produkter kan utvecklas i samarbete med arbetsmarknadens parter. Våren 2009 sluts cirkeln när personalen flyttar från Gamla Stan och återvänder till Folksams huvudkontor, 50 år efter att man första gången arbetade i Folksams lokaler. Bolagsstyrning Bolagsstyrningen av Folksam Sak och Folksam Liv utgår från svensk lagstiftning, främst försäkringsrörelselagen, och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Eftersom Folksam är ett kundägt bolag, innebär det att det inte finns några aktieägare i bolaget. På bolagsstämman företräds kunderna av särskilt valda delegater. Folksam tillämpar därför kodens bestämmelser om aktieägare för de delegerade. En separat bolagstyrningsrapport och rapport om den interna kontrollen upprättas och finns presenterad på folksam.se. Styrelsens arbete Under året hölls sju ordinarie och två extra styrelsemöten. Dessutom fick styrelseledamöterna vid ett antal tillfällen information via e-post och vid ett tillfälle via SMS. Styrelsernas båda utskott, Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet, hade fem respektive tre sammanträden. Av Folksams styrande regelverk är 29 fastställda av styrelsen. Under året har styrelsen gått igenom dessa och vid behov reviderat respektive policy och instruktion. Vissa av regelverken fastställs årligen, oavsett om de förändras eller inte. Inför varje ordinarie styrelsemöte har styrelsen fått en skriftlig rapport av verkställande direktören, vilken behandlat viktigare händelser i Folksam, men också i branschen i övrigt. I enlighet med en strategisk dagordning har styrelsen under året också behandlat bland annat följande frågor: Compliancerapport, genomgång av dotterbolagens verksamhet och ekonomi, konkurrentanalyser, riskhantering, internrevisionsrapporter och fastställande av återförsäkringsprogram. I syfte att få tillfälle att diskutera strategiska och framåtblickande frågor mer ingående genomförde styrelsen under året ett tvådagarsseminarium. Delar av seminariet genomfördes tillsammans med Folksam Saks styrelse. Styrelsen har under året även genomfört en styrelseutvärdering (i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning). Personalinformation Anställnings- och arbetsvillkor Folksam är genom medlemskapet i Arbetsgivarorganisationen KFO bunden av kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän med Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF, Handelsanställdas förbund och Jusek. Avtalet med Jusek omfattar samtliga anställda som är medlemmar i ett fackförbund som i sin tur är medlem i SACO. Folksams tjänstepensioner (KTP-planen) är kollektivavtalsreglerad med de fackliga motparterna. Löner och allmänna anställningsvillkor för Folksam-, Privat-, Företags- och TM-ombud är kollektivavtalsreglerade med Handelsanställdas förbund. Tjänstepensionen för ombuden (KAP) är kollektivavtalsreglerad mellan KFO och LO. Medelantal anställda samt löner och ersättningar med särskild specifikation på ersättningar till ledande befattningshavare redovisas under not 44. Satsning på kompetensförsörjning och ledarskap Folksams personalpolitik ska stödja Folksams affärer. Folksam ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med tydliga och konkurrenskraftiga erbjudanden. För att nå målet ska Folksam arbeta med kompetensförsörjning på ett systematiskt och framtidsinriktat sätt. Under 2008 infördes en ny rekryteringsprocess som bygger på ett inkluderande förhållningssätt som syftar till att främja mångfald. Processen fokuserar på en tydlig kravanalys och en systematisk urvalsprocess där kompetensen värderas utifrån behoven. Folksams målsättning är att ha ledare som är trygga i att utveckla medarbetare och skapa lag. Under året gjordes en satsning på högre ledarutbildning med syfte att förbereda en grupp chefer för framtida högre chefsroller i Folksam. Fokus låg på att stärka den individuella ledarkompetensen. Dessutom genomfördes ett utvecklingsprogram för att identifiera potentiella framtida ledare. Programmet behandlade områden som personlig utveckling, karriärplanering, ledarskap och affärer. 2
 5. 5. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete Folksam arbetar aktivt för att uppnå ökad jämställdhet och mångfald. En viktig del i detta arbete är att utveckla en företagskultur där olikheter och kompetens värderas på ett affärsmässigt sätt. Mot den bakgrunden erbjöds alla chefer under 2008 en utbildning som delvis utmanade väletablerade tankesätt. Syftet var framförallt att öka engagemanget kring mångfaldsfrågor samt att tydliggöra kopplingarna mellan mångfald, kompetens och affärsnytta. En mångfaldsgrupp, bestående av såväl fackliga representanter som medarbetare och chefer, ansvarar för den årliga revideringen av jämställdhets- och mångfaldsplanen samt den fortsatta utvecklingen av arbetet. Friskare medarbetare Sedan flera år arbetar Folksam målinriktat för minskad sjukfrånvaro och friskare medarbetare. Arbetet har resulterat i successivt sjunkande sjuktal. Under 2008 påbörjades projektet ”Aktiv rehabilitering av långtidssjukskrivna” som syftar till att tillvarata de långtidssjukas arbetsförmåga, vilket är en vinst såväl för de långtidssjukskrivna själva som för Folksam och samhället. Folksam har under året vidareutvecklat rehabiliteringsprocessen för att säkerställa att medarbetarnas arbetsförmåga tas till vara på bästa sätt. Processen är framtagen utifrån den nya rehabiliteringskedjan som infördes under 2008 i samband med förändringarna i sjukförsäkringen. Genom tidigt insatta rehabiliteringsåtgärder samt ett enhetligt och strukturerat arbetssätt underlättas återgången i arbete för de sjukskrivna. Tydligare samband mellan personliga insatser och övergripande mål Under 2008 fastställdes en ny affärsstrategi för hela Folksamgruppen. I syfte att öka medarbetarnas förståelse för hur individuella insatser bidrar till affärsstrategin har alla medarbetare genomfört en webbaktivitet. I denna uppmanades alla att reflektera över sin roll i Folksamgruppens arbete framåt. I mål- och utvecklingssamtalet ska det individuella bidraget konkretiseras genom minst en planerad aktivitet som ska genomföras under 2009. På så sätt blir den enskilda insatsen tydligare kopplad till målen. Folksams styrelser beslutade även att 20 procent av belöningsprogrammet för 2008 ska kopplas till medverkan i aktiviteten. Resultatet av belöningsprogrammet som helhet är ännu inte klart. Folksams belöningsprogram omfattar alla medarbetare i Folksamgruppen, med undantag av koncernledningens ledamöter. Folksams mervärden Ekologiskt perspektiv De delar av Folksam som har störst möjlighet att påverka miljön till det bättre har miljöcertifierats enligt ISO 14001, den vedertagna internationella standarden inom miljöledningssystem. Idag är verksamheterna inom bil- och byggskador miljöcertifierade. För att minska utsläppen vid tjänsteresor har Folksam en resepolicy som bland annat innebär effektivare bilåkning genom körscheman och särskilda besiktningsdagar vid skadebesiktningar. Policyn ställer också krav på vilka färdmedel som ska användas på olika sträckor. Med miljön i fokus vid skadereglering, ställs höga miljökrav på de entreprenörer som anlitas vid reparation av försäkrade hus och bilar. För att bli en av Folksams potentiella leverantörer måste en detaljerad mijlökravspecifikation fyllas i. Det finns specifikationer för byggentreprenörer, bilverkstäder, bildemonteringsanläggningar, saneringsföretag och tvätterier. I dag har Folksam avtal med drygt 200 byggfirmor, 1400 bilverkstäder och bildemonterare samt 40 tvätt- och saneringsföretag. Sedan 2001 använder Folksam Bra Miljöval-el för driften av sina fastigheter och som ett ytterligare led i arbetet för en minskad växthuseffekt blev Folksam under 2006 ett klimatneutralt företag. Det innebär att Folksam årligen ser till att plantera så många nya träd som krävs för att neutralisera företagets årliga koldioxidutsläpp. Planteringarna, som görs i Mexiko och Uganda, återbeskogar mark och binder kol men bidrar även till ökad ekologisk och social mångfald i odlingsområdena. En revisionsgranskad hållbarhetsrapport redovisas varje år där mer utförlig beskrivning finns kring Folksams miljöarbete liksom andra mervärdesområden som Folksam prioriterar. Ekonomiskt perspektiv Folksam förvaltade under 2008 drygt 190 miljarder kronor för sina drygt fyra miljoner kunders räkning. Genom en sådan maktbas kan Folksam påverka och långsiktigt förändra samhället för att uppnå ökad hållbarhet och trygghet för individen. Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Genom våra kriterier miljö, mänskliga rättigheter och anti- korruption påverkar vi därför de företag vi investerar i. Förutom detta har Folksam också uteslutande kriterier som gäller tobak och klustervapen. Genom aktiv bolagsstyrning kan Folksam påverka bolagen. Varje år studeras verksamheten i 2 500-3 000 bolag. Vissa av de företag som löper störst risk för att råka ut för incidenter beträffande miljö och mänskliga rättigheter identifieras och kontaktas med ett erbjudande om en genomgång av deras risksituation. Flera företag har efter en dialog med Folksam bland annat infört riktlinjer och mål för sitt miljöarbete. 3
 6. 6. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Bolagsstyrningen hanterar även frågor om företagens ersättningsprogram där Folksam anser att programmen bör vara utformade på så sätt att de endast faller ut om de uppsatta målen uppfylls. Samtliga ersättningar till verkställande direktör och ledande befattningshavare bör även vara tydligt redovisade i årsredovisningen. Likaså arbetar Folksam för en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser. Möjligheterna till långsiktig lönsamhet skadas när kompetenta kvinnor och män står utanför styrelserummen på grund av kön, ålder, nationalitet eller för att de tillhör ”fel” nätverk. För landets börsföretag skulle ökad jämställdhet i styrelserna leda till ökad kompetens, vilket i sin tur ger bättre fungerande företag och i förlängningen högre vinster. Trafiksäkerhetsforskning Folksam reglerar årligen ett stort antal trafikskador och har i drygt 30 år bedrivit forskning om trafiksäkerhet. Bland annat med hjälp av djupstudier av verkliga olyckor och information från, de i vissa bilar inmonterade svarta lådor, har bilars säkerhet ökat, risken för whiplashskador minskat, och skyddsnivån för små barn ökat. Risker I Folksam identifieras, värderas och hanteras risker enligt en koncerngemensam metod, vilket möjliggör en sammanvägning av riskerna – en beräkning av risknivå. Riskhanteringen fokuserar på att koncernen genom att hantera riskerna effektivt, ska öka möjligheten att nå de uppsatta målen. En riskkommitté har uppdraget att säkerställa att bilden av koncernens riskexponering är rimlig. De risker som identifierats delas in i försäkrings- inklusive återförsäkrings-, operativa- och strategiska- samt placeringsrisker. Folksam Livs riskhantering redovisas under not 2, och där ges även upplysningar om försäkrings- och finansiella risker. 4
 7. 7. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Femårsöversikt och nyckeltal, Mkr 20071)) 20062) KONCERNEN 2008 2005 2004 RESULTAT Premieinkomst för egen räkning 7 315 4 848 4 913 7 848 7 829 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen – 8 068 1 125 4 917 9 500 4 773 Försäkringsersättningar, netto – 4 849 – 3 539 – 3 328 – 4 343 – 4 356 Förändring i livförsäkringsavsättningar – 8 542 2 686 – 2 842 – 9 640 – 4 696 Driftskostnader i försäkringsrörelsen – 970 – 724 – 706 – 682 – 765 Återbäring och rabatter, netto – 12 –8 – 404 – 19 – 22 Försäkringsrörelsens tekniska resultat – 15126 4 597 2 720 2 664 2 763 Återstående kapitalavkastning 192 176 137 142 110 Övrigt 0 0 – – – Årets resultat före skatt – 14 934 4 772 2 857 2 806 2 873 EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde 121 529 98 687 83 588 76 868 65 978 Försäkringstekniska avsättningar 106 431 72 597 70 761 65 828 57 292 Konsolideringskapital Beskattat eget kapital 14 191 19 707 13 517 12 099 9 717 Uppskjuten skatteskuld 293 239 188 145 28 Övervärden i placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag 2 101 625 457 215 225 Andra finansiella placeringstillgångar – – – 18 11 Totalt konsolideringskapital 16 585 20 571 14 162 12 477 9 981 NYCKELTAL Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning, procent 3,8 2,7 2,6 4,0 4,2 Totalavkastning, procent 1,1 2,0 6,5 9,9 7,5 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent 227 424 288 159 127 1)) .Omräknat med anledning av ändrad värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar som inte klassificerats som tjänstepensionsförsäkringar. Tidigare år ej omräknade avseende denna principförändring 2) Omräknat med anledning av övergång till redovisning enligt lagbegränsad IFRS. Tidigare år ej omräknade. Kollektiv Förvaltnings- Direkt- Total- konsolide- kostnads- avkastning avkastning ringsnivå EJ KONSOLIDERADE DOTTERBOLAG procent procent procent procent Förenade Liv Gruppförsäkring AB 2,5 4,0 2,4 – Förenade Liv Livförsäkring AB – – – – KPA Livförsäkring AB 1,0 3,8 2,6 179 KPA Pensionsförsäkring AB 0,5 3,3 6,3 102 KPA Pension AB 2) – – – – 2) KPA Pension AB tillhandahåller administrativa tjänster och produkter för arbetsgivarnas pensionsåtaganden. 5
 8. 8. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Femårsöversikt och nyckeltal, Mkr 20071) 20062) MODERFÖRETAGET 2008 2005 2004 RESULTAT Premieinkomst för egen räkning 7 143 4 659 4 744 4 915 5 231 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 677 894 2 325 5 301 3 733 Försäkringsersättningar, netto – 4 831 – 3 522 – 3 307 – 3 744 – 3 985 Förändring i livförsäkringsavsättningar – 17 338 2 916 – 67 – 3 289 – 1 594 Driftskostnader i försäkringsrörelsen – 670 – 504 – 542 – 583 – 698 Återbäring och rabatter, netto – 12 –8 – 404 – 19 – 22 Försäkringsrörelsens tekniska resultat – 15 046 4 415 2 749 2 581 2 665 Övrigt – – – – – Resultat före bokslutsdispositioner och skatt – 15 046 4 415 2 749 2 581 2 665 EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar till verkligt värde 96 717 72 509 60 074 58 004 53 574 Försäkringstekniska avsättningar 84 497 46 031 46 639 46 470 44 249 Konsolideringskapital Eget kapital 12 030 19 279 13 540 12 195 10 058 Obeskattade reserver 902 625 291 128 3 Uppskjuten skatteskuld 38 67 93 99 19 Övervärden i placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag 2 101 625 457 215 225 Andra finansiella placeringstillgångar – – – 18 11 Summa totala övervärden 2 101 625 457 233 236 Totalt konsolideringskapital 15 071 20 596 14 381 12 655 10 316 Kollektivt konsolideringskapital 7 335 3 216 5 286 5 752 3 337 Kapitalbas 15 061 15 702 14 394 12 333 10 316 Erforderlig solvensmarginal 3 909 2 533 2 349 2 313 2 194 Kapitalbas för försäkringsgruppen 14 654 15 089 13 936 11 855 9 567 Erforderlig solvensmarginal för försäkringsgruppen 5 465 3 831 3 815 3 742 3 432 NYCKELTAL Livförsäkringsrörelsen Förvaltningskostnadsprocent 0,8 0,8 1,0 1,1 1,4 Anskaffningskostnadsprocent 2,6 2,8 2,5 3,6 4,2 Administrationskostnadsprocent för sparprodukter 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 Administrationskostnadsprocent för riskprodukter 8,5 8,6 9,9 8,4 7,4 Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning, procent 3,9 3,6 3,4 4,0 4,2 Totalavkastning, procent 0,9 1,8 4,2 9,9 7,5 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, procent 211 442 303 251 197 Kollektiv konsolideringsnivå, procent Retrospektivreservsmetoden 104,9 105,6 110,4 111,6 107,0 Pensionstilläggsmetoden 126,0 – – – – 1) .Omräknat med anledning av ändrad värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar som inte klassificerats som tjänstepensionsförsäkringar. Tidigare år ej omräknade avseende denna principförändring. 2) Omräknat med anledning av övergång till redovisning enligt lagbegränsad IFRS. Tidigare år ej omräknade. Redovisade nyckeltal avseende direktavkastning för åren 2006-2008 är beräknade enligt FFFS 2008:26. Redovisad totalavkastning är beräknad enligt Sveriges Försäkringsförbunds rekommendation för rapportering av totalavkastning. För åren 2004-2005 är nyckeltalen beräknade enligt Försäkringsbranschens redovisningsnämnds (FRN) cirkulär 1/1993. Särskilda redogörelser för tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper, för antal anställda och löner lämnas i anslutning till årsredovisningens noter. 6
 9. 9. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Resultat och marknad Premieinkomsten för egen räkning ökade till 7 143 (4 659) miljoner kronor och ökningen beror till största delen på samgåendet med KP. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick i moderbolaget Folksam Liv till -15 046 (4 415) miljoner kronor. Det negativa resultatet förklaras till större delen av ökade försäkringstekniska avsättningar, som en följd av sjunkande marknadsräntor. Finansinspektionen har tagit beslut om att försäkringsföretag ska värdera avsättningar för försäkringar som inte klassificeras som tjänstepensionsförsäkringar baserat på en nominell ränta som är högst marknadsräntan på statsobligationer med motsvarande löptid. Förändringen gäller från och med 2008-04-01. Övergången har inneburit ett byte av redovisningsprinciper som påverkat resultat- och balansräkningar jämfört med vad som redovisats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Effekten av de ändrade redovisningsprinciperna framgår av not 47. Räntesatsen för försäkringar som klassificeras som tjänstepensionsförsäkringar väljs också sedan tidigare utifrån marknadsräntor. Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen för moderbolaget ökade till 670 (504) miljoner kronor och förvaltningskostnadsprocenten uppgick till 0,8 (0,8) procent. Den kollektiva konsolideringen uppgick vid årets slut för premiebestämda försäkringar till 104,9 (105,6) procent och för förmånsbestämda försäkringar till 126,0 procent. Solvensgraden uppgick vid årsskiftet till 117 (131) procent. Solvensen beskriver hur väl ett livförsäkringsbolag lever upp till de garanterade åtagandena gentemot kunderna. Förenklat uttryckt kan man säga att för varje hundralapp som garanteras kunden finns det tillgångar som är värda 117 kronor. Den genomsnittliga återbäringsräntan före avdrag för skatt och avgifter har under 2008 för premiebestämd försäkring i verksamhetsgrenen KP varit 3,8 procent och för övrig premiebestämd försäkring 2,8 procent. Till följd av oroligheterna på aktiemarknaderna har återbäringsräntan sänkts i flera steg under 2008. Från den 1 november är återbäringsräntan 1,0 procent för all premiebestämd försäkring. Sänkningarna har skett för att slå vakt om den långsiktiga tryggheten i kundernas sparande. Folksam livkoncernen, inklusive ej konsoliderade dotterföretag, är den tredje största aktören på marknaden för fondförsäkring och övrig livförsäkring. Marknadsandelen minskade under året och uppgick till 10,5 (11,1) procent mätt i total premieinkomst enligt Försäkringsförbundets statistik. Folksam är tredje största aktören inom övrig livförsäkring (traditionell livförsäkring) med en marknadsandel på 12,3 (13,9) procent. Inom fondförsäkring ökade marknadsandelen till 7,7 (6,8) procent. Folksam Livs strategi att reducera ränteexponeringen har under året gett ett positivt utfall. Avkastningen på säkringsinstrument uppgick till 4 311 miljoner kronor. Folksam Liv moderbolagets totalavkastning, inklusive säkringsinstrument, uppgick till 0,9 procent. Även dotterbolag inom Folksam Liv visar god avkastning. Totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring under 2008 blev rekordstark och uppgick till 6,3 procent trots den rådande finanskrisen. Under december 2008 blev det klart vilka bolag som är valbara inom avtalspension Svenskt Näringsliv-LO som berör 2,6 miljoner privatanställda arbetare. Folksam Liv blev ett alternativ som försäkringsgivare för traditionell försäkring medan Folksam LO Fondförsäkring blev en valbar försäkringsgivare för fondförsäkring. Kapitalförvaltning Utvecklingen på marknaderna under 2008 kom att genomsyras av finanskrisen. Såväl aktie- som räntemarknader upplevde ett år vilket ur ett historiskt perspektiv framstår som ett av de mest turbulenta någonsin. Olja- och råvarupriser sköt i höjden för att sedan kollapsa. Även fastighetsmarknaden utvecklades negativt om än inte i lika stor omfattning. Eventuella förhoppningar om att finanskrisen skulle få begränsade effekter gick definitivt om intet under hösten, när återverkningarna märkbart kom att påverka det allmänna konjunkturläget. För aktiemarknaderna blev 2008 ett synnerligen dåligt år. Stockholmsbörsen föll med närmare 42 procent, det enskilt svagaste resultatet någonsin. För globala aktier var utvecklingen marginellt bättre. Mätt i lokal valuta blev avkastningen minus 39 procent. Avkastningen för ej valutakurssäkrade innehav blev bättre, minus 29 procent, främst till följd av att US-dollarn och euron stärktes mot kronan. Obligationsräntorna föll mycket kraftigt under året till historiskt låga räntenivåer. Till exempel sjönk räntan på en svensk femårig statsobligation med nära 2,2 procentenheter till 2,0 procent. Trots utvecklingen på de finansiella marknaderna blev totalavkastningen på bolagets tillgångar positiv under 2008. Totalavkastningen på bolagets samtliga tillgångar, däribland koncernföretag, uppgick till 859 (1 162) miljoner kronor vilket motsvarar +0,9 procent (1,8 procent). De främsta orsakerna till att avkastningen trots finanskrisen blev positiv är dels att aktieexponeringen varit relativt låg under året, dels att Folksam Liv reducerat den finansiella risken i försäkringsåtagandena med räntebärande placeringar med lång löptid. Dessa utvecklades mycket gynnsamt i takt med att räntenivåerna föll. Under året har vissa förändringar av den strategiska placeringsinriktningen genomförts. Aktieexponeringen har minskat med 7 procentenheter och uppgick inklusive derivat till 19 procent vid utgången av året. Andelen fastigheter och alternativa placeringar har hållits oförändrade. Under 2008 stod Folksam Liv som garant för delar av Swedbanks nyemission. Genom detta kom Folksam Liv att investera 2 586 miljoner kronor i preferensaktier i Swedbank. Aktieexponeringen mot Swedbank motsvarade 2 procent av bolagets tillgångar vid utgången av 2008. Per den 2008-01-01 gick KP Pensionskassa upp i Folksam Liv. Genom fusionen har kapitalet under förvaltning ökat med 33 miljarder kronor. 7
 10. 10. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Totalavkastningstabell, moderföretaget Ingående Utgående Total- Total- Total- Total- marknads- marknads- avkastning avkastning avkastning avkastning värde värde 2008 2008 2007 2006 Mkr 2008-01-01 2008-12-31 Mkr % % % Räntebärande placeringar 60 521 60 690 5 864 10,2 2,4 0,9 Aktier 24 600 20 278 – 9 247 – 35,0 0,4 12,0 Alternativa placeringar 958 1 755 – 134 – 8,2 9,0 12,1 Fastigheter 9 380 8 868 99 1,0 18,0 13,8 Totalt investeringsportföljen 95 459 91 591 – 3 418 – 3,6 3,2 4,6 Bolagsstrategiska innehav 5 121 4 985 – 34 – 0,7 – 0,8 7,2 Summa 100 581 96 576 – 3 452 – 3,4 2,9 4,9 Säkringsinstrument – 1 175 2 813 4 311 Summa 99 406 99 389 859 0,9 1,8 4,2 I de ingående marknadsvärden ingår KP Pensionskassa då samgåendet genomfördes per 2008-01-01. Följande påverkan har detta inneburit per portföljgrupp (jämfört med utgående marknadsvärde 2007-12-31): Räntebärande placeringar 20 118 Aktier 9 371 Fastigheter 3 546 Totalt investeringsportföljen 33 035 Bolagsstrategiska innehav 50 Summa 33 085 Totalavkastningstabellen är uppställd enligt rekommendation från Försäkringsförbundet. Utgångspunkten vid framtagandet av totalavkastningstabellen är bolagets placeringsriktlinjer och interna rapportering. I noten 45 redovisas hur totalavkastningstabellen är kopplad till resultat- och balansräkningen. Finansiella risker i försäkringsåtaganden För de delar av bolagets verksamhet som omfattas av tjänstepensionsdirektivet har de försäkringstekniska avsättningarna, det vill säga nuvärdet av bolagets framtida åtaganden gentemot försäkringstagarna, sedan 2006 värderats med marknadsräntor. Genom beslut av Finansinspektionen värderas från och med 1 april 2008 även försäkringstekniska avsättningar i övrig livförsäkringsverksamhet med marknadsräntor. I och med att försäkringsavtalen löper över mycket lång tid följer att räntekänsligheten i avsättningarna blir betydande. Folksam Liv har anpassat sitt risktagande så att bolagets ekonomi inte ska påverkas fullt ut av ränteförändringar. Som ett komplement till bolagets räntebärande placeringar har därför Folksam Liv bland annat ingått så kallade ränteswapavtal (säkringsinstrument). Om räntenivåerna faller ökar värdet på säkringsinstrumenten vilket reducerar den effekt som ränterörelsen ger på åtagandena. Effekten blir det omvända om räntorna stiger – säkringsinstrumenten utvecklas negativt men bolaget kompenseras av minskad skuldbörda. De kraftigt fallande marknadsräntorna innebar att värdet på de försäkringstekniska avsättningarna ökade med 16 650 miljoner kronor. Genom användandet av säkringsinstrument kompenserades denna ökning till viss del av säkringsinstrumenten vars värden ökade med 4 311 miljoner kronor. Resultat av finansiellt risktagande I tabellen nedan redogörs för resultatet av bolagets samlade finansiella risktagande (mkr) Kapitalavkastning 2008 2007 Summa kapitalavkastning enligt tabell – 3 452 1 965 FTA och säkringsinstrument FTA – 16 650 497 Säkringsinstrument 4 311 – 802 Summa – 15 791 – 305 Övrigt finansiellt risktagande Summa 42 40 Totalt Summa – 15 749 1 700 8
 11. 11. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Placeringstillgångarnas fördelning Folksam Liv Svenska aktier 8% Utländska aktier 13% Fastigheter 9% Alternativa Räntebärande placeringar 68% 2% Dotterföretag Förenade Liv Gruppförsäkring AB är ett livförsäkringsaktiebolag som bedriver försäkringsverksamhet avseende frivillig gruppliv-, gruppsjuk- , premiebefrielse- och gruppensions- samt gruppolycksfallsförsäkring. Förenade Liv Gruppförsäkrings AB visar för år 2008 ett positivt resultat före bokslutsdispositioner och skatt om 137 (38) miljoner kronor. Premieinkomsten ökade något till 730 (723) miljoner kronor. KPA Pension arbetar med försäkringar och pensionsadministration främst åt kommunsektorn i Sverige. Med kommunsektorn avses kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund, kommunala företag, kommunförbund och härtill närstående företag. KPA Pension är marknadsledande inom kommunsektorn. Det största dotterbolaget inom KPA Pension är KPA Pensionsförsäkring AB (publ) som med sin premieinkomst på 5 996 (5 993) miljoner kronor är det största dotterföretaget i Folksam livkoncernen. KPA Fondförsäkring AB har per 2008-12-30 fusionerats med KPA Pensionsförsäkring AB. KP Fondförsäkring har tillsammans med Folksam Fondförsäkring ansökt om Finansinspektionens tillstånd att verkställa avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd per den 1 januari 2009. 9
 12. 12. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Väsentliga händelser Folksam Livs styrelse beslutade 2007-12-17 om att KP går upp i Folksam Liv per 2008-01-01. Syftet med samgåendet är att ge bolagen en möjlighet att möta en tjänstepensionsmarknad under förändring med konkurrenskraftiga produkter till förmån för våra kunder och arbetsmarknadens parter. Finansinspektionen har tagit beslut om att försäkringsföretag ska värdera avsättningar för privata försäkringar baserat på en nominell ränta som är högst marknadsräntan på statsobligationer med motsvarande löptid. Förändringen gäller från och med 2008-04-01. Folksam har valt att redovisa detta som en förändring av redovisningsprincip vilket innebär att hela 2008 samt även jämförelseåret 2007 har räknats om. I Not 47, ”Effekter av ändrade redovisningsprinciper”, visas vad ränteförändringen inneburit för Folksam Liv. Omräkning har skett av balans- och resultaträkningar jämfört med vad som redovisats under tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Händelser efter 31 december 2008 Folksam Liv förvärvar 39 miljoner Swedbankaktier av Sparbankstiftelsernas Förvaltnings AB meddelades på en presskonferens 9 mars 2009. Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB förvaltar motsvarande 14,6 procent av aktierna i Swedbank, av Sparbanksstiftelsernas totala innehav på 18,4 procent. Folksam Liv, Svensk Exportkredit och en europeisk bank har givit lån till förvaltningsbolaget, där aktier i Swedbank utgjort säkerhet. Lånet är på 925 miljoner kronor som Folksam Liv givit Sparbankstiftelsernas Förvaltnings AB i samband med nyemissionen. När börskursen sjönk under pantens värde så förföll lånen till betalning enligt låneavtalet. Långivare och låntagare träffade då ett nytt avtal för att hantera den uppkomna situationen. För att finansiera återbetalningen har förvaltningsbolaget träffat en överenskommelse med långivarna om att överlåta 90 miljoner Swedbankaktier. Överenskommelsen innebär att Folksam Liv kommer att överta 39,0 miljoner stamaktier. Folksam livkoncernen, ägde före förvärvet 54 miljoner aktier i Swedbank, motsvarande 6,9 procent. Efter förvärvet kommer Folksam livkoncernen att äga 92 miljoner aktier i Swedbank, motsvarande 11,9 procent av aktierna. Den sammanlagda investeringen i Swedbank motsvarar 1,2 procent av Folksam livkoncernens totala tillgångar och ligger därmed inom ramen för företagets investeringspolicy, och med god marginal under Försäkringsrörelselagens gräns på 5 procent för ett enskilt engagemang. Ägarprövning hos Finansinspektionen krävs när en juridisk koncern äger mer än 10 procent av en bank. Folksam livkoncernen utgör en egen juridisk koncern och har därför ansökt om och beviljats ägarprövning av Finansinspektionen. Inklusive Folksam Saks Swedbankinnehav ökar Folksamgruppens totala ägande i Swedbank från 9,2 till 14,2 procent, vilket gör Folksamgruppen till största ägare i Swedbank. Folksam förväntar sig att investeringen i Swedbank på lång sikt ger en bra avkastning. Framtida utveckling Den kraftiga prispressen i branschen i kombination med den finansiella oron som förväntas ge lägre avkastning på finansiella tillgångar innebär att kostnaderna måste minskas för att bibehålla lönsamheten. Det innebär också en fortsatt satsning på aktiv kapitalförvaltning där både tillgångs- och skuldsidan måste beaktas. I Folksams nya organisation är det fortsatt fokus på att utveckla positionerna inom kollektivavtalad tjänstepension och samgåendet med KP har skapat goda förutsättningar för det. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår stämman att årets resultat, – 16 138 052 420,39 kronor, behandlas på följande sätt: från konsolideringsfonden uttages – 16 138 052 420,39 kronor. 10
 13. 13. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring RESULTATRÄKNING Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGS- RÖRELSEN Premieinkomst efter avgiven återförsäkring Premieinkomst Not 3 7 325 4 855 7 153 4 666 Premier för avgiven återförsäkring – 10 –7 – 10 –7 7 315 4 848 7 143 4 659 Kapitalavkastning, intäkter Not 4 7 438 4 156 7 377 4 140 Orealiserade vinster på placeringstillgångar Värdeökning av placeringstillgångar för vilka liv- försäkringstagaren bär placeringsrisk Värdeökning på fondförsäkringstillgångar – 233 – 3 Värdeökning på övriga placeringstillgångar Not 5 6 583 483 6 583 381 Övriga tekniska intäkter 265 226 – – Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Not 6 Före avgiven återförsäkring – 5 222 – 3 997 – 5 203 – 3 972 Återförsäkrares andel 2 3 2 3 Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring 372 460 372 448 Återförsäkrares andel –1 –4 –2 –1 Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Not 7 (efter avgiven återförsäkring) Livförsäkringsavsättningar – 17 367 2 917 – 17 367 2 917 Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Villkorad återbäring 13 2 13 2 Fondförsäkringsåtagande 8 583 – 233 16 –3 Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) – 25 –8 – 12 –8 Driftskostnader Not 8 – 970 – 724 – 670 – 504 Kapitalavkastning, kostnader Not 9 – 2 347 – 876 – 2 347 – 876 Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka Livförsäkringstagaren bär placeringsrisk – 8 568 – – 16 – Värdeminskning på övriga placeringstillgångar Not 10 – 11 185 – 2 754 – 10 920 – 2 754 Övriga tekniska kostnader – 21 – 20 – 15 – 20 Rörelseresultat i andra företag än försäkringsbolag 199 33 – – Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen – 190 – 148 – – Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat – 15 126 4 597 – 15 046 4 415 ICKE-TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat – 15 126 4 597 – 15 046 4 415 Kapitalavkastning, intäkter 77 53 – – Orealiserade vinster på placeringstillgångar 9 7 – – Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen 190 148 – – Kapitalavkastning, kostnader – 64 – 24 – – Orealiserade förluster på placeringstillgångar – 21 –9 – – Resultat före bokslutsdispositioner och skatt – 14 935 4 772 – 15 046 4 415 Bokslutsdispositioner Not 12 – – – 276 – 334 Resultat före skatt – 14 935 4 772 – 15 322 4 081 Skatt på årets resultat Not 13 – 1 085 – 854 – 816 – 603 ÅRETS RESULTAT – 16 020 3 918 – 16 138 3 478 Hänförligt till: Försäkringstagarna – 16 005 3 895 Minoritetsintressen – 15 22 11
 14. 14. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring RESULTATANALYS Livförsäkringsrörelse Tjänstepensionsförsäkring Moderföretaget Tjänste- Avgifts- anknuten Förmåns- bestämd sjukför- bestämd traditionell Fond- säkring Mkr Total försäkring försäkring försäkring samt PB Premieinkomst före avgiven återförsäkring 7 153 1 840 1 161 1 160 Premier för avgiven återförsäkring – 10 –3 0 – –2 Premier för egen räkning 7 143 1 838 1 161 1 158 Kapitalavkastning, intäkter 7 377 1 405 2 076 – 178 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 6 583 1 077 1 755 – 138 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring – 5 203 – 602 – 682 0 – 290 Återförsäkrares andel 2 – 0 – 1 Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring 372 – – 13 – 231 Återförsäkrares andel –2 – – – 0 Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f e r – 17 338 – 4 568 – 3 784 16 1 Återbäring och rabatter f e r – 12 – 0 – – Driftskostnader – 670 – 44 – 107 –3 – 20 Kapitalavkastning, kostnader – 2 347 – 518 – 686 – – 63 Orealiserade förluster på placeringstillgångar – 10 936 – 1 811 – 2 922 – 16 – 233 Övriga tekniska kostnader – 15 – –1 – 0 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat – 15 046 – 3 224 – 3 203 –2 101 Avvecklingsresultat 566 – – – 237 Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Livförsäkringsavsättningar 80 205 13 713 22 267 – 9 Avsättning för oreglerade skador Avsättning för fastställda skador 116 – 5 – 0 Avsättning för ej fastställda skador 1 178 – – – 25 Avsättning för sjukräntor 2 347 – 68 – 1 838 Skadebehandlingsreserv 58 – – – 5 Summa avsättning oreglerade skador 3 699 – 73 – 1 868 Avsättning för återbäring och rabatter 432 – – – – Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk, före avgiven återförsäkring Villkorad återbäring 93 – 24 – – Fondförsäkringsåtaganden 68 – – 68 – Summa försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risk 161 – 24 68 – Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador 22 – – – 16 Konsolideringsfond 28 168 6 018 7 061 – – 19 12
 15. 15. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring RESULTATANALYS Livförsäkringsrörelse Skade- försäkrings- Övrig livförsäkring rörelse Moderföretaget Ouppsägbar Gruppliv- Individuell sjuk- & och traditionell olycksfalls- tjänste- Mottagen Sjukdom livför- försäkring - gruppliv åter- och Mkr säkring samt PB försäkring försäkring olycksfall Premieinkomst före avgiven återförsäkring 1 631 78 1 815 8 459 Premier för avgiven återförsäkring 0 0 –5 0 – Premier för egen räkning 1 630 78 1 810 8 459 Kapitalavkastning, intäkter 3 329 46 325 2 15 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 3 236 45 316 2 14 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring – 2 336 – 73 – 1 205 –3 – 12 Återförsäkrares andel 0 1 – 0 – Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring – 18 51 346 –2 – 223 Återförsäkrares andel 0 –2 – 0 – Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f e r – 8 864 1 8 – – 148 Återbäring och rabatter f e r 0 – – 12 – – Driftskostnader – 269 – 19 – 131 0 – 76 Kapitalavkastning, kostnader – 967 – 14 – 95 0 –4 Orealiserade förluster på placeringstillgångar – 5 333 – 74 – 520 –3 – 24 Övriga tekniska kostnader –7 0 –4 – –2 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat – 9 598 40 838 4 –1 Avvecklingsresultat – 40 289 – – Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Livförsäkringsavsättningar 43 938 46 76 – 156 Avsättning för oreglerade skador Avsättning för fastställda skador 51 0 60 – – Avsättning för ej fastställda skador – 69 863 – 221 Avsättning för sjukräntor – 402 20 19 – Skadebehandlingsreserv – 19 27 – 7 Summa avsättning oreglerade skador 51 490 970 19 228 Avsättning för återbäring och rabatter – – 432 – – Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk, före avgiven återförsäkring Villkorad återbäring 69 – – – – Fondförsäkringsåtaganden – – – – – Summa försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risk 69 – – – – Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador 0 5 – 1 – Konsolideringsfond 12 926 10 2 152 – 20 13
 16. 16. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 Immateriella tillgångar Not 14 Andra immateriella tillgångar 50 88 – – Goodwill – – – – 50 88 – – Placeringstillgångar Byggnader och mark Not 15 8 630 4 886 3 137 3 804 Placeringar i koncern- och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Not 16 1 434 1 434 5 491 3 950 Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag – – 194 194 Aktier och andelar i intresseföretag Not 17 985 759 25 0 2 419 2 193 5 710 4 144 Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Not 18 22 430 16 366 22 200 16 182 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Not 19 56 441 39 288 56 100 38 973 Lån med säkerhet i fast egendom Not 20 0 0 0 0 Övriga lån Not 21 1 223 167 1 223 166 Derivat Not 22 4 026 148 4 026 148 Övriga finansiella placeringstillgångar Not 23 2 302 8 456 2 152 8 425 86 422 64 425 85 701 63 894 Summa placeringstillgångar 97 521 71 504 94 548 71 842 Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Fondförsäkringstillgångar 21 907 26 557 68 42 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Not 31 36 37 22 24 36 37 22 24 Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Not 24 18 8 13 8 Fordringar avseende återförsäkring 4 5 10 11 Övriga fordringar Not 25 430 218 331 155 452 231 354 174 Andra tillgångar Materiella tillgångar Not 27 30 24 16 5 Kassa och bank 8 290 2 171 7 324 1 449 Övriga tillgångar 8 – – – 8 328 2 195 7 340 1 454 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter 1 096 801 1 102 802 Förutbetalda anskaffningskostnader Not 28 148 177 35 25 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 29 145 48 124 35 1 389 1 026 1 261 862 SUMMA TILLGÅNGAR 129 633 101 638 103 593 74 398 14
 17. 17. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 Eget kapital Eget kapitalandel i obeskattade reserver 670 454 – – Konsolideringsfond 28 168 15 801 28 168 15 801 Andra fonder Reservfond 0 – – Kapitalandelsfond 24 0 – – Balanserad vinst eller förlust 1 334 – 443 – – Årets resultat – 16 005 3 895 – 16 138 3 478 14 191 19 707 12 030 19 279 Minoritetsintressen 1 512 230 – – Obeskattade reserver Periodiseringsfond – – 902 625 Försäkringsteknisk avsättning (före avgiven återförsäkring) Livförsäkringsavsättning Not 30 80 205 43 432 80 205 43 432 Avsättning för oreglerade skador Not 31 3 742 2 113 3 699 2 067 Avsättning för återbäring och rabatter Not 32 432 429 432 429 84 379 45 974 84 336 45 928 Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring) Villkorad återbäring Not 33 93 61 93 61 Fondförsäkringsåtaganden Not 34 21 960 26 564 68 42 Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättningar för skatter Not 35 293 266 38 67 Depåer från återförsäkrare 4 5 4 5 Skulder Skulder avseende direkt försäkring Not 36 35 26 28 26 Skulder avseende återförsäkring 7 1 7 1 Skulder till kreditinstitut 376 – – – Derivat Not 22 1 259 1 242 1 259 1 242 Övriga skulder Not 37 5 056 7 066 4 478 6 680 6 733 8 335 5 772 7 949 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 38 468 496 350 442 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 129 633 101 638 103 593 74 398 STÄLLDA PANTER Not 40 113 740 92 284 92 662 65 770 ANSVARSFÖRBINDELSER Not 41 – 37 346 47 ÅTAGANDEN Not 42 1 228 799 1 156 707 15
 18. 18. BUNDET EGET KAPITAL TOTALT Fond för Eget kapital Eget kapital Konsoli– oreali– Kapital– Balans– hänförlig till Totalt andel i obesk. derings– Reserv– serade andels– Övriga erad Årets försäkrings– Minoritets– eget Org.nr. 502006-1585 Mkr reserv fond fond vinster fond medel förlust resultat tagarna intresse kapital Koncernen Ingående balans 2007-01-01 enl. fastställd balansräkning 210 11 388 0 0 0 0 – 328 2 247 13 517 210 13 727 Byte av redovisningsprincip 1) ) – 2 154 – 0 – 0 0 0 2 154 0 2 154 Justerad ingående balans 2007-01-01 210 13 542 0 – – – – 328 2 247 15 671 210 15 881 Föregående års vinstdisposition 1 2 152 – – – – 94 – 2 247 – – – Övrig förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 243 – – – 0 – – 243 – – – – Under räkenskapsåret tilldelad återbäring – – 880 – – – – – – – 880 – – 880 Beståndsöverlåtelse – 987 – – – – – – 987 – 987 Avsättning till kapitalandelsfond – – – – – 34 – 34 7 7 – 7 Omräkningsdifferens – – – – 34 – – – 34 – 34 Årets resultat – – – – – – – 3 888 3 888 22 3 910 Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med ägare 454 15 801 0 – – – – 443 3 895 19 707 232 19 939 Utdelning – – – – – – – – – –2 –2 Utgående balans 2007-12-31 454 15 801 0 – – – – 443 3 895 19 707 230 19 937 16 Ingående balans 2008-01-01 454 15 801 0 – – – – 443 3 895 19 707 230 19 937 Byte av redovisningsprincip 0 – – – – 0 – – – Justerad ingående balans 2008-01-01 454 15 801 0 0 0 0 – 443 3 895 19 707 230 19 937 Föregående års vinstdisposition 0 3 478 0 – – – 417 – 3 895 – – – Folksam ömsesidig livförsäkring Övrig förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 200 – – – – – – 200 – – – – Årets förskjutning av obeskattade reserver 16 – – – – – – – 16 – 16 Under räkenskapsåret tilldelad återbäring – – 1 306 – – – – 0 – – 1 306 – – 1 306 Beståndsöverlåtelse – – 22 – – – – – – – 22 – – 22 Bolagsförvärv – – – – – – – – – – – Effekt av samgående KP – 10 218 – – – – 1 520 – 11 738 1 297 13 035 REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Avsättning till kapitalandelsfond – 0 0 – – 203 – 0 0 – 203 – – 203 Omräkningsdifferens – – – – 227 – 40 – 267 – 267 Årets resultat – – – – 0 – – – 16 005 – 16 005 – 15 – 16 020 Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med ägare 670 28 169 0 – 24 – 1 334 – 16 005 14 192 1 512 15 704 Utdelning – – – – – – – – – 0 – Utgående balans 2008-12-31 670 28 169 0 – 24 – 1 334 – 16 005 14 192 1 512 15 704 1) Finansinspektionen har beslutat att avsättningar för försäkringar som inte klassificeras som tjänstepensionsförsäkringar ska beräknas med en ränta som är högst marknadsräntatn på stadsobligationer med motsvarande löptid. Beslutet trädde i kraft 2008-04-01. Denna förändring har hanterats som byte av redovisningsprincip. Effekten av genomförd omvärdering av ingående balanser 2007 blev en ökning av det egna kapitalet med 2 154 miljoner kronor i koncernen. För mer information se not 47.
 19. 19. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring Konsoli- Totalt derings- Året Eget Mkr fond resultat kapital Moderföretaget Ingående balans 2007-01-01 11 388 2 152 13 540 Beståndsöverlåtelse 987 – 987 Byte av redovisningsprincip 1) 2 154 – 2 154 Justerad ingående balans 14 529 2 152 16 681 Föregående års vinstdisposition 2 152 – 2 152 – Under räkenskapsåret tilldelad återbäring – 880 – – 880 Årets resultat – 3 478 3 478 Utgående balans 2007-12-31 15 801 3 478 19 279 Ingående balans 2008-01-01 15 801 3 478 19 279 KP Pensionskassa 10 218 – 10 218 Beståndsöverlåtelse – 22 – – 22 Föregående års vinstdisposition 3 478 – 3 478 – Under räkenskapsåret tilldelad återbäring – 1 307 – – 1 307 Årets resultat – – 16 138 – 16 138 Utgående balans 2008-12-31 28 168 – 16 138 12 030 1) Finansinspektionen har beslutat att avsättningar för försäkringar som inte klassificeras som tjänstepensionsförsäkringar ska beräknas med en ränta som är högst marknadsräntan på statsobligationer med motsvarande löptid. Beslutet trädde i kraft 2008-04-01. Denna förändring har hanterats som byte av redovisningsprincip. Effekten av genomförd omvärdering av ingående balanser 2007 blev en ökning av det egna kapitalet med 2 154 miljoner kronor i moderbolaget. 17
 20. 20. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före bokslutsdispositioner1) – 14 935 4 772 – 15 046 4 415 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet2) 22 606 1 645 19 925 – 1 596 Betald skatt – 979 – 659 – 888 – 531 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 692 5 758 3 991 2 288 före förändring i tillgångar och skulder Förändring av placeringstillgångar3) 2 942 – 10 791 5 376 – 7 359 Förändring av övriga rörelsefordringar – 748 127 89 3 Förändring av övriga rörelseskulder – 3 253 5 972 – 3 937 5 932 Utbetald återbäring från konsolideringsfonden –1 329 –880 – 1 329 – 880 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 4 304 186 4 190 – 16 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Effekt av samgående/beståndsöverlåtelse4) 363 117 124 117 Nettoinvestering i koncernföretag –37 – 218 71 – 208 Nettoinvestering i intressebolag – – 10 – – Nettoinvestering i övriga placeringstillgångar – – 36 – – 16 Förändring av materiella och immateriella tillgångar –11 5 – 11 –4 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 315 – 142 184 – 111 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utdelning –2 –2 – – KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN –2 –2 – – ÅRETS KASSAFLÖDE 4 617 42 4 374 – 127 Likvida medel vid årets början5) 2 172 2 072 1 450 1 519 Kursdifferens i likvida medel 175 58 176 58 Likvida medel vid årets slut5) 6 964 2 172 5 999 1 450 4 617 42 4 374 – 127 18
 21. 21. Org.nr. 502006-1585 Folksam ömsesidig livförsäkring KASSAFLÖDESANALYS (forts.) Koncernen Moderföretaget 1) Betalda och erhållna räntor 2008 2007 2008 2007 Under perioden betald ränta – 29 – 26 – 29 – 18 Under perioden erhållen ränta 2 506 1 880 2 468 1 859 Summa betalda och erhållna räntor 2 477 1 854 2 439 1 841 2) Poster som inte ingår i kassaflödet 2008 2007 2008 2007 Nedskrivningar – 37 150 – 19 121 Avskrivningar 39 19 – 10 –4 Icke utdelad resultatandel i intresse- och kommanditbolag – 112 –7 81 47 Realiserad vinst (-) / förlust (+) 791 – 1 391 785 – 1 392 Orealiserad vinst (-) / förlust (+) 4 705 2 273 4 337 2 373 Valutakursvinst (-) / förlust (+) – 2 038 322 – 2 038 322 Förändring av upplupet anskaffningsvärde räntebärande värdepapper – 338 112 – 338 112 Förändring av avsättningar avseende försäkringsavtal 17 052 – 3 241 17 052 – 3 241 Förändring av skulder avseende investeringsavtal 2 544 3 408 75 66 Summa poster som inte ingår i kassaflödet 22 606 1 645 19 925 – 1 596 3) Förändring av placeringstillgångar 2008 2007 2008 2007 Förändring av placeringstillgångar, livförsäkring 5 938 – 7 443 5 418 – 7 348 Förändring av placeringstillgångar, där försäkringstagaren bär placeringsrisken – 2 996 – 3 348 – 42 – 11 Summa förändring av placeringstillgångar 2 942 – 10 791 5 376 – 7 359 4) Effekt av samgående/beståndsöverlåtelse 2008 2007 2008 2007 Byggnader och mark 4 676 – – – Finansiella tillgångar 29 296 5 538 30 995 5 538 Övriga tillgångar 1 534 97 497 97 Likvida medel 363 117 124 117 Summa tillgångar 35 869 5 752 31 616 5 752 Avsättningar – 22 349 –4 743 – 21 358 – 4 743 Övriga skulder – 483 –22 – 40 – 22 Summa avsättningar och skulder – 22 832 -4 743 – 21 398 – 4 765 Totalt 13 037 987 10 218 987 Påverkan likvida medel 363 117 124 117 2008 har samgående skett mellan Folksam Liv och KP. Under 2007 genomfördes en beståndsöverlåtelse från Förenade Liv livförsäkring AB till Folksam Liv. Aktieägartillskott på 37 Mkr har under 2008 givits till Förenade Liv Försäkrings AB som ej konsolideras i Folksam Liv koncernen. Under 2007 har det inom Folksam Liv koncernen gjorts företagsförvärv för 218 Mkr. Förvärven under 2007 avser tre bolag: FAB Malax, FAB Pållen och FAB Rörstrand 32. I de förvärvade bolagen består tillgångar främst av fastigheter. Bolagsförvärven betraktas som ett tillgångsförvärv och innebär en ökning av Folksam Liv koncernens fastighetsbestånd med 282 Mkr. 5) Delkomponenter som ingår i likvida medel 2008 2007 2008 2007 Kassa och banktillgodohavanden 8 289 2 171 7 324 1 449 Kortfristiga placeringar jämställda med likvida medel – 1 325 1 – 1 325 1 Summa delkomponenter som ingår i likvida medel 6 964 2 172 5 999 1 450 Som kortfristiga placeringar har klassificerats ej likviderade affärer avseende aktier och obligationer vilka likvidregleras i nära anslutning till affärsdagen. Ej tillgängliga likvida medel 2008 2007 2008 2007 Valutarestriktioner – – – – Andra legala restriktioner 2 262 195 2 262 195 Summa ej tillgängliga likvida medel 2 262 195 2 262 195 19

×