Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kvartalsträff: Folksamgruppen

362 views

Published on

Bilder från presentationerna på Folksams kvartalsträff den 12 maj 2017.

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kvartalsträff: Folksamgruppen

 1. 1. Välkommen! Folksamgruppen Stockholm, den 12 maj 2017
 2. 2. Vår omvärld och Folksam Jens Henriksson Vd och koncernchef
 3. 3. Folksam Liv-gruppen Folksam Liv-gruppen 32,8 Folksam Liv (mb) 10,0 Grupp 1,9 Kollektivavtalad trad 3,0 Individuell tjänste trad 1,2 varav förmedlad 0,7 Övrig liv trad 3,9 varav förmedlad 1,8 Folksam Fondförsäkring 4,2 Kollektivavtalad fond 0,5 Individuell tjänste fond 0,6 varav förmedlad 0,5 Övrig liv fond 3,1 varav förmedlad 2,4 Folksam LO Fondförsäkring 5,8 Kollektivavtalad fond 5,8 KPA Pensionsförsäkring 12,5 Kollektivavtalad trad 12,1 Kollektivavtalad fond 0,4 KPA Livförsäkring 0,3 Grupp 0,3 3 Premier, miljarder kronor
 4. 4. Folksam Sak-gruppen Folksam Sak-gruppen 14,5 Folksam Sak (mb) 11,4 Motor 4,2 Boende 3,7 Sjuk- och olycksfall 2,1 Företag 0,6 Övrigt 0,9 Förenade Liv 1,2 Gruppliv 1,2 Tre Kronor 1,0 Motor 0,3 Boende 0,5 Sjuk- och olycksfall 0,1 Företag 0,02 Övrigt 0,03 SACO Folksam Försäkring 0,2 Övrigt 0,2 Folksam Skadeförsäkring 0,7 Motor 0,3 Boende 0,1 Sjuk- och olycksfall 0,2 Företag 0,1 Övrigt 0,1 4 Premier, miljarder kronor
 5. 5. Siffror 5 5 Jesper Andersson CFO
 6. 6. 6 Folksam totalt 6 Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 2016 2015 Premier, mkr 22 622 21 322 47 023 50 619 varav Folksam Sak-gruppen 3 525 3 454 14 269 13 395 varav Folksam Liv-gruppen 13 213 12 221 22 352 25 553 Förvaltat kapital, mkr 390 487 353 488 375 794 344 851 Fondförsäkringstillgångar, mkr 132 293 109 471 124 042 111 144 Heltidsanställda, antal 3 721 3 794 3 731 3 706 Folksam kundindex (FKI), % 79 77 79 78
 7. 7. 35,2 40,4 47,5 50,6 21,3 22,6 47,0 33,3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jan-Mar 2016 Jan-Mar 2017 7 Total premievolym Miljarder kronor* *Skadeförsäkring, premieinkomst i traditionell livförsäkring samt inbetalningar i fondförsäkringar (inklusive de ej konsoliderade försäkringsföretagen).
 8. 8. 9 094 10 218 2016 Mar 2017 Mar Premieutveckling per ”område” 3 454 3 525 2016 Mar 2017 Mar 2 687 2 837 2016 Mar 2017 Mar +2% +6% +12% SAK LIV KPA P Premieinkomst/premieintäkt, miljarder kronor
 9. 9. 9 Totalt förvaltat kapital och fondförsäkringstillgångar Miljarder kronor 232 259 282 326 345 376 390 48 52 79 100 111 124 132 0 100 200 300 400 500 600 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mar Fondförsäkringstillgångar Förvaltat kapital 522 miljarder
 10. 10. Folksamgruppens förvaltade kapital 10 13% 20% 52% 6% 3% 6% Svenska aktier Utländska aktier Svenska räntebärande Utländska räntebärande Specialplaceringar Fastigheter 390 miljarder kronor, mars 2017 >10 miljarder kronor i gröna obligationer!
 11. 11. 11 Stabil totalavkastning Procent, % Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 2016 2015 Folksam Liv (moderbolag) 1,7 0,0 8,4 3,7 KPA Pensionsförsäkring 2,0 -0,2 6,6 3,3 Folksam Sak (moderbolag) 0,3 0,3 6,6 2,4 1,7 2 0,3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Folksam Liv (moderbolag) KPA Pensionsförsäkring KPA Sak (moderbolag) Totalavkastning, januari – mars 2017
 12. 12. Folksam Sak 12 Gruppen Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 2016 2015 Premieintäkt, mkr 3 525 3 454 14 269 13 395 Förvaltat kapital, mkr 46 328 43 414 46 106 43 189 Solvenskvot (SCR), vid periodens slut 1,96 1,86 1,86 1,87
 13. 13. Folksam Sak 13 Moderbolaget Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 2016 2015 Premieintäkt, mkr 2 808 2 760 11 298 10 592 Försäkringstekniskt resultat, mkr -27 -83 -250 148 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr -9 -134 1 746 557 Totalkostnad, % 102,4 105,0 100,8 96,8 varav skadekostnad, % 86,6 87,7 84,0 77,9 varav driftskostnad, % 15,8 17,2 16,8 18,9 Totalavkastning, % 0,3 0,3 6,6 2,4 Konsolideringskapital, vid periodens slut, % 17 864 16 223 18 092 16 293 Konsolideringsgrad, vid periodens slut, % 150 144 157 149 Solvenskvot (SCR), vid periodens slut 2,16 2,01 2,16 2,05
 14. 14. 14 Totalkostnadsprocent Folksam Sak Moderbolaget 81 77 84 88 87 19 19 17 17 16 0 20 40 60 80 100 120 2014 2015 2016 2016 Mar 2017 Mar Driftskostnadsprocent Skadekostnadsprocent 10210197100 105
 15. 15. 70 93 122 143 149 153 149 157 144 150 110 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 Mars 2017 Mars 15 Folksam Sak finansiellt starkt Konsolideringsgrad, % (moderbolag)
 16. 16. 16 Folksam Liv Gruppen Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 2016 2015 Premieinkomst, mkr 13 213 12 221 22 352 25 552 Förvaltat kapital, mkr 343 953 309 772 329 485 301 464 Fondförsäkringstillgångar, mkr, % 122 944 101 449 115 134 102 741 Solvenskvot, per 2016-12-31 3,37 3,31 3,37 3,45
 17. 17. 17 Folksam Liv * Den kollektiva konsolideringen beräknades fram till och med 2015-11-30 uppdelat på verksamhetsgrenarna Liv1 och Liv2. Därefter slogs all tjänstepensionsverksamhet samman och verksamhetsgrenarna ”tjänstepensionsverksamhet” och ”övrig livförsäkringsverksamhet” bildades. Värden fram till och med 2015 avser därför gamla premier. Moderbolaget Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 2016 2015 Premieinkomst, mkr 2 687 2 837 9 839 13 479 Försäkringstekniskt resultat, mkr 2 506 -3 644 8 273 8 985 Förvaltningskostnad, % 0,5 0,6 0,6 0,7 Totalavkastning, % 1,7 0,0 8,4 3,7 Förvaltat kapital, mkr 178 396 164 290 176 267 164 489 Solvensgrad, % 167,0 155,7 165,4 162,0 Solvenskvot, blandade bolag, per 2016-12-31 3,93 3,86 3,93 4,10 Kollektiv konsolidering* tjänstepension, % 121,6 114,7 120,8 118,9 Kollektiv konsolidering* övrig livförsäkring, % 119,9 115,0 119,5 117,5
 18. 18. 18 Återbäringsränta 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 Gamla premier Nya premier Gemensam återbäringsränta 5,0 % Återbäringsräntan före skatt och avgifter för övrig livförsäkring 6,0 % Återbäringsräntan före skatt och avgifter för tjänstepension
 19. 19. 19 134 144 161 155 162 165 156 167158 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 Mars 2017 Mars Solvensgrad Folksam Liv Solvensgrad, % (moderbolag)
 20. 20. 20 KPA Pension KPA Pensionsförsäkring Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 2016 2015 Premieinkomst, mkr 10 218 9 094 12 138 11 726 Försäkringstekniskt resultat, mkr 6 999 -664 7 281 4 098 Förvaltningskostnad, % 0,1 0,2 0,2 0,2 Totalavkastning, % 2,0 -0,2 6,6 3,3 Avkastningsränta, % 5,0 0,0 6,7 3,7 Förvaltat kapital, mkr 160 569 140 681 148 379 132 283 Solvensgrad, % 168 157 164 164 Solvenskvot (SI), per 2016-12-31 16,20 13,63 15,40 15,20
 21. 21. Solvensgrad KPA Pensionsförsäkring 21 143 150 172 166 164 164 157 168 186 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jan- Mar 2016 Jan- Mar 2016
 22. 22. Ansvarsfull kapitalförvaltning Michael Kjeller Chef Kapitalförvaltning
 23. 23. Att sträva mot toppen utan karta 23 ”Högst 10-årsavkastning av livbolagen 2016” ”Ledande aktör inom ansvarsfull kapitalförvaltning” För fem år sedan: För knappt ett år sedan:
 24. 24. Nyckeltal 2007-2016 24 Folksam Liv KPA Pension Folksam Sak Avkastning, % Risk (standardavvikelse), % Tillväxt, tillgångar under förvaltning 190% 300% 90% 6,6 6,7 6,0 3,6 4,6 2,3
 25. 25. Nya klättringen tar avstamp i vår vision 25 ”Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld”
 26. 26. Målet för den nya klättringen 26 Vi ska uppfattas som en ledande aktör inom ansvarsfull kapitalförvaltning
 27. 27. Ansvarsfull riskstyrning Ansvarsfullt ägande Ansvarsfulla placeringar Aktsamhetsprincipen, risk och avkastning Placeringskriterier och -strategier Aktiv ägare och långivare Hållbar verksamhet Det här innebär ansvarsfull kapitalförvaltning
 28. 28. Noterade tillgångar ”Inte dåliga” placeringar ALLA tillgångar ”Bra” placeringar Nödvändiga förflyttningar
 29. 29. Mer än konkurrenskraftig avkastning! Flera värden för kunderna
 30. 30. Vägen framåt är att se alla perspektiven integrerat… … och att uppnå ständiga förbättringar!
 31. 31. 31 Tack för idag!

×