Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Info-magazine Gemeente en co

541 views

Published on

In dit magazine vind je volgende topics:
- Het gemeentelijk dwangbevel
- Hoe kan je absenteïsme in jouw organisatie meten?
- Leesvoer voor lokale besturen
- Wegwijs in de overheidsopdrachten
- Hoe organiseer je een geslaagd evenement?

Bestellen kan via www.diekeure.be

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Info-magazine Gemeente en co

 1. 1. Gemeente en co GRATIS EDITIE Het gemeentelijk dwangbevel Een praktische leidraad
 2. 2. 2 Inhoud
 3. 3. Het gemeentelijk dwangbevel 4 Hoe kan je absenteïsme in je organisatie meten? 6 Leesvoer voor lokale besturen 8 Wegwijs in de overheidsopdrachten 10 Hoe organiseer je een geslaagd evenement? 13 3
 4. 4. Het gemeentelijk dwangbevel Als stad of gemeente heeft u ongetwijfeld regelmatig te maken met burgers die hun retributies niet betalen. Dankzij het gemeentelijk dwangbevel hoeft u deze wanbetalers niet meer voor de rechtbank te dagen. De financieel beheerder kan zelf een dwangbevel uitvaardigen waarmee de gerechtsdeurwaarder vervolgens de betaling kan afdwingen, desnoods middels beslag. Catharina Janssens (advocaat www.everest-law.be) legt in het boek Het gemeentelijk dwangbevel stap voor stap uit hoe u te werk dient te gaan. Voor dit magazine licht ze alvast een tipje van de sluier op. 4
 5. 5. Wat is het gemeentelijk dwangbevel? Het gemeentelijk dwangbevel is een goedkoop en eenvoudig alternatief voor de gerechtelijke invordering van niet-fiscale schuldvorderingen van gemeenten. Het werd in het leven geroepen door Artikel 94, 2° van het Gemeentedecreet. Waarvoor gebruiken gemeenten het gemeentelijk dwangbevel? Gemeenten kunnen het dwangbevel gebruiken voor allerhande niet-fiscale vorderingen. De voorwaarde is evenwel dat de schuldvorderingen onbetwist, opeisbaar, vaststaand en zeker moeten zijn. In de dagelijkse praktijk wordt het gemeentelijk dwangbevel intussen op grote schaal gebruikt voor de invordering van parkeerretributies, bibliotheekschulden, gemeentelijke schoolkosten, ziekenwagenverhuur… Aangezien het vaak om kleine bedragen gaat werden er vroeger meestal geen gerechtelijke stappen ondernomen. Een klassieke gerechtelijke invorderingsprocedure is te duur, te omslachtig en vraagt te veel tijd. Maar gelet op het grote aantal van deze kleine invorderingsdossiertjes mag de financiële impact voor de gemeente toch niet onderschat worden. Het gemeentelijk dwangbevel komt hieraan tegemoet. Wat moet er precies vermeld worden in het dwangbevel en de verplichte voorafgaande aangetekende aanmaning ? Er zijn heel wat verplichte vermeldingen. De financieel beheerder draagt op dit vlak een grote verantwoordelijkheid. Vandaar dat in het boekje voor alle verschillende stappen een concreet model voor de praktijk wordt ter beschikking gesteld. Wat zijn de voordelen van het gemeentelijk dwangbevel? Het gemeentelijk dwangbevel geeft de financieel beheerder de mogelijkheid om snel, efficiënt en met veel minder kosten dan voorheen de betaling van niet-fiscale schuldvorderingen af te dwingen. Ook de wanbetalers zijn in zeker zin met dit instrument gebaat want ook voor hen lopen de invorderingskosten veel minder hoog op: geen dagvaardingskosten, geen rolstelling en geen rechtsplegingsvergoeding. Worden die niet-fiscale schuldenaren dan onmiddellijk geconfronteerd met een deurwaarder? Uiteraard niet. De Wet vereist dat de gemeenten voorafgaandelijk een aangetekende aanmaning sturen. Hierin moet de gemeente de uitvaardiging van het dwangbevel aankondigen indien er niet wordt betaald. Meestal hebben de gemeenten voordien ook al één of meerdere gewone aanmaningen verstuurd. Uit: Het gemeentelijk dwangbevel 5
 6. 6. Zo terug Hoe kan je absenteïsme in je organisatie meten? 6
 7. 7. Verschillen per afdeling Meestal kan je vlug afleiden welke afdeling het meest te kampen heeft met absenteïsme aan de hand van lagere productiviteitsscores, mindere kwaliteit, conflicten en arbeidsongevallen. Toch is het aangewezen om absenteïsmecijfers objectief in kaart te brengen door de kengetallen op te volgen, eventueel per afdeling of per functie. Belangrijke collectieve kengetallen zijn: • percentage ziekteverzuim (n dagen ziekteverlof / n theoretische dagen) • ziektefrequentie (hoeveel ziekteperiodes in een bepaalde referentieperiode) • percentage werknemers met 0-verzuim (nul dagen ziekteverlof ) Deze cijfers bekijk je best over een lopend jaar, en eventueel ook per kwartaal. Hierbij is het belangrijk om op voorhand af te spreken of je de langdurig zieken meetelt en voor welke periode. Dit wordt ook bepaald door de aard van je onderneming, bijvoorbeeld of je al dan niet werkt met knelpuntberoepen of langdurig intern opgeleiden die je koste wat kost wil recupereren. factor (n afwezigheden2 X totaal aantal dagen afwezigheid) hanteren. Deze factor volgt je best op per kwartaal. Het is aangewezen om hierbij de waarden te bepalen voor je eigen organisatie en hier eventuele acties aan te koppelen. Bijvoorbeeld: Waarde Eventuele actie 0-49 Geen actie vereist 50-124 Mogelijke actie – Mondelinge waarschuwing 125-399 Mogelijke actie – Eerste geschreven waarschuwing 400-649 Mogelijke actie – Finale geschreven waarschuwing 650+ Mogelijke actie – Beëindiging contract Vaak afwezige personen Je kan je, indien gewenst, ook focussen op individuele uitschieters, zodat je deze personen adequaat kan ‘bijsturen’. In dit geval kan je hen stimuleren om hun onderliggende problemen aan te pakken. Om deze individuele toppers op te sporen kan je de Bradford- Uit: Mijn medewerker is afwezig 7
 8. 8. Leesvoer voor lokale besturen Ruimtelijke ordening voor beginners € 39 Aan de hand van trefwoorden, duidelijke definities en toegankelijke casussen, weet je in no time hoe de ruimtelijke vork in de steel zit. Een onmisbare must have. Happy HR Dynamisch onthaasten € 22 Een eenvoudig bruikbare methode voor het beheersen van stress in het dagelijkse leven en in crisismomenten. € 29 Hoe houdt HR-manager van het jaar, Laurence Vanhée, haar werknemers op de FOD Sociale zekerheid gelukkig? Praktisch handboek voor gemeenterecht Zet je Lean-bril op Formele motivering van bestuurshandelingen € 28 Een praktische leidraad voor ambitieuze, leidinggevenden of medewerkers die in hun administratie meer willen doen met minder middelen. 8 € 60 Een leidraad voor ambtenaren en politici rond de regelgeving in de gemeente. € 149 De houvast bij de verplichte formele motivering van bestuurshandelingen met individuele strekking.
 9. 9. BBC doorgelicht € 120 Een artikelsgewijze bespreking van de 208 artikels van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus. Impuls Gemeenterecht geannoteerd Gemeentelijke verzelfstandigingen intergemeentelijke samenwerking Overzicht van de regelgeving met rechtspraak en rechtsleer. € 98 € 99 De ideale informatiebron voor elke gemeentemanager die wenst op de hoogte te blijven van de belangrijke thema’s binnen het gemeentemanagement. € 145 Een thematische dwarsdoorsnede vanuit verschillende invalshoeken. Milieurecht voor beginners € 39 Een beknopt overzicht van en inzicht in de opbouw en inhoud van de belangrijkste milieuwetgeving. De Raad van vergunningsbetwistingen – een praktische gids € 39 Een wegwijzer in de procedure. 9
 10. 10. Wegwijs in de overheidsopdrachten 10
 11. 11. “ Ook ziekenhuizen en scholen moeten reglementering overheidsopdrachten toepassen” Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe reglementering overheidsopdrachten van kracht. Daardoor zijn veel meer instellingen onderhevig aan de wetgeving. Wie moet de wetgeving rond overheidsopdrachten toepassen? • Aanbestedende overheden - De (federale) staat - De gewesten, gemeenschappen, provincies, steden en gemeenten en verenigingen daarvan - Publiekrechtelijke instellingen zoals OCMW’s, kerkfabrieken en andere instellingen belast met het beheer van de erkende erediensten, politiezones… - Rechtspersonen opgericht om te voorzien in de behoeften van algemeen belang (niet industrieel of commercieel van aard) • Gesubsidieerde verenigingen die afhangen van de bovenstaande organisaties (bv. ziekenhuizen, woonzorgcentra, scholen, musea …) • Overheidsbedrijven • Aanbestedende entiteiten • Aankoop- en opdrachtencentrale (bv. scholengroep) Waarvoor moeten deze instellingen een overheidsopdracht uitschrijven? Deze instellingen moeten niet voor elke bestelling een overheidsopdracht uitschrijven. Wel voor • Opdrachten van werken (bv. bouwwerken) • Opdrachten van leveringen • Opdrachten van diensten (bv. onderhoud, afvalophaling, financiële diensten, catering…) Wat zijn de basisprincipes van de wetgeving? • Beroep op mededinging: afhankelijk van de procedure moet iedereen kunnen deelnemen aan een overheidsopdracht. • Vaste prijs: de uitvoerder van een opdracht gegund tegen een vaste prijs draagt alle risico’s m.b.t. de kostprijs van de arbeid en het materiaal. 11
 12. 12. Meer weten over de reglementering Overheidsopdrachten? Het boek Overheidsopdrachten voor beginners (Pol Verbeke) maakt u wegwijs. Zijn er waarborgen voor een eerlijke mededinging? Ja, iedere ambtenaar, openbaar gezagsdrager of elk ander persoon die op welke wijze ook met de aanbestedende overheid is verbonden, mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks tussenkomen bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten, zodra hij persoonlijk of via een tussenpersoon in een belangenvermenging kan terechtkomen met een kandidaat. wettelijke, reglementaire en conventionele verplichtingen inzake veiligheid, hygiëne, arbeidsvoorwaarden, lonen, sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing nageleefd worden. Zo wordt oneerlijke concurrentie vermeden. Bovendien bestaat er een vermoeden van belangenvermenging bij bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn tot de derde graad en in de zijlijn tot de vierde graad. Er bestaat ook een vermoeden van belangenvermenging wanneer de ambtenaar, openbaar gezagsdrager of een andere betrokkene zelf of bij tussenpersoon (mede-)eigenaar of werkend vennoot is van een van de inschrijvende ondernemingen Daarnaast is ook elke handeling, overeenkomst of afspraak verboden die de normale voorwaarden kan vertekenen en moeten alle 12 Uit: Overheidsopdrachten voor beginners
 13. 13. Hoe organiseer je een geslaagd evenement? 13
 14. 14. Ook jouw gemeente of stad organiseert vast en zeker regelmatig kleine en grote evenementen. Wij geven je alvast graag enkele tips om jouw kermis, optreden, markt… te doen slagen! Planning is cruciaal “ Voorzie passende alternatieven voor zaken die cruciaal zijn om je evenement te doen slagen.” Er bestaat niet zoiets als dé ultieme planning- en programmeringsmethode om een evenement voor te bereiden. Die methode zal afhangen van het evenement zelf en de omgevingsfactoren. In elk geval moet er een werkschema opgesteld worden. Hierbij wordt rekening gehouden met een groot aantal individuele noodzakelijke stappen die tijdig en in de juiste volgorde moeten worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat je in de planning voldoende tijd vrijmaakt voor aanvraag van vergunningen, reservaties van materiaal en locaties… Kritische succesfactoren De kritische succesfactoren van het evenement zijn de zaken die absoluut moeten worden gerealiseerd om het gewenste 14
 15. 15. Meer weten over het organiseren van evenementen? Roadbook eventmanagement zet je succesvol op weg. resultaat te bereiken. Op basis hiervan kunnen go-/no go-momenten worden ingebouwd. Kan het evenement plaatsvinden of niet? Stel dat de vooropgezette locatie niet meer vrij is op de voorziene datum? Of dat de voorziene topact niet beschikbaar is? Wat dan? Men kan het evenement op dat moment nog afblazen. Vanzelfsprekend is het van belang dat er passende alternatieven voorzien worden in de planning. Een goed schema omvat drie belangrijke activiteiten. ten. Zo kunnen ze hun verwachte activiteiten en taken harmonieus uitvoeren en van het evenement een succes maken. Stap 3: evaluatie De derde activiteit is een evaluatie van o.a. de diverse onderdelen en het operationele plan, de beleving van deelnemers en toeschouwers, de gemaakte kosten enz. Stap 1: acties en timing De eerste activiteit omvat het in detail opstellen van de nodige te implementeren acties, de uitvoerder van die acties en de gedetailleerde timing van uitvoering om de doelstellingen en mijlpalen te bereiken. Stap 2: programma De tweede activiteit is het evenement zelf. Wat je daarvoor nodig hebt, is een gedetailleerd programma voor de deelnemers, leveranciersdienstverleners, vakmensen en arties- Uit: Roadbook eventmanagement 15
 16. 16. Die Keure is een vaste waarde binnen de Belgische uitgevers- en drukkerswereld en heeft met Studipolis een eigen opleidingscentrum voor professionals. Een Brugs bedrijf met jarenlange ervaring! Ontdek nu onze publicaties voor professionals op www.diekeure.be. www.linkedin.com/company/die-keure diekeurebe.wordpress.com www.facebook.com/dieKeureBE @dieKeure_BE of @dieKeure_Juridi www.diekeure.be Vraag uw overzichtsfolder aan via professional.publishing@diekeure.be

×