Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Martine Vidal & Maria van der Velden (AKD): Bent u klaar voor de nieuwe aanbestedingsregels?

1,576 views

Published on

Martine Vidal & Maria van der Velden gaan in op het wetsvoorstel Nieuwe Aanbestedingswet en aanpalende regelingen. Samen met de herziening van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen, de Gids Proportionaliteit en Richtsnoeren Leveringen en Diensten vormt het wetsvoorstel straks nieuwe regels op het gebied van aanbesteden. In 2012 zullen naar verwachting veel nieuwe aanbestedingsregels op u afkomen. Trends als duurzaam en MKB-vriendelijk aanbesteden zijn in deze voorstellen meegenomen. De workshop bespreekt de nieuwe regelgeving aan de hand van praktische voorbeelden voor duurzaam en MKB-vriendelijk aanbesteden.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Martine Vidal & Maria van der Velden (AKD): Bent u klaar voor de nieuwe aanbestedingsregels?

 1. 1. Gemeentendagen 2012Maria van der Velden en Martine VidalAdvocaten Europees en mededingingsrecht6 en 13 maart 2012
 2. 2. Wat gaan we vandaag behandelen? 14 februari 2012 Nieuwe Aanbestedingswet 20 december 2011 Aangenomen door Voorstellen EC herziening Tweede Kamer, hangt Aanbestedingsrichtlijnen + nu bij Eerste Kamer Nieuwe Richtlijn Concessies 4 oktober 2011 Werkdocument EC „publiek- publieke samenwerking 2
 3. 3. Publiek – publieke samenwerking Inschrijven Aanbestedende Samenwerken dienst aanbestedende dienstAanbesteden Inbesteden 3
 4. 4. Samenwerking aanbestedende diensten• Aanbestedende diensten mogen met elkaar samenwerken.• Geen plicht om aan te besteden, indien geen sprake is van een bezwarende titel.• Wat als tussen aanbestedende diensten een overeenkomst wordt gesloten: aanbesteden? 4
 5. 5. Maak het verschil! Verticale Horizontale Aanbestedensamenwerking samenwerking 5
 6. 6. Verticale samenwerking: InbestedenCriteria:• geen deelname privaat kapitaal; Overheid• toezicht als op eigen diensten; en• merendeel van de activiteiten worden ten behoeve van de Bedrijf toezichthoudende aanbestedende dienst uitgevoerd. 6
 7. 7. Casus 1: Gezamenlijk toezichtDrie gemeenten hebben gezamenlijk eenrechtspersoon opgericht ten behoeve van hetinzamelen van hun gemeentelijk afval. Zij willen deopdracht inbesteden aan deze rechtspersoon (RP).1. Het bestuur en de directie van RP bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten.2. De gemeenten beslissen gezamenlijk over de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen.3. RP zal ook een belangrijk deel van haar omzet halen uit diensten voor bedrijven.4. RP zal daarvoor marktconforme prijzen rekenen aan zowel de gemeenten als de bedrijven.Mag inbesteden? Ja=petje op; Nee=petje af 7
 8. 8. Casus 2: Bottom-upGemeente heeft terecht inbesteed. De gecontroleerderechtspersoon (een publiekrechtelijkeinstelling/aanbestedende dienst) wil de ICT-ondersteuning de komende vier jaar laten uitvoerendoor de gemeente. In feite wordt dus een opdrachtverstrekt door de rechtspersoon aan de gemeente.De geraamde waarde van die dienstverlening bedraagtmeer dan EUR 200.000.Mag dit zonder Europese aanbesteding?Ja=petje opNee=petje af 8
 9. 9. Horizontale samenwerking OvereenkomstLandkreise 1 Landkreise 2 Landkreise 3 Landkreise 4 Stadreinigung Hamburg Afvalverbrand ingsinstallatie Commissie/Duitsland arrest, zaak C-480/06 9
 10. 10. Casus 3: ‘Samenwerking gemeenten’Gemeenten Aalt, Beerse en Cas besluiten om eenovereenkomst te sluiten om voor de opdracht voor hetverzorgen van jeugdzorg voor kinderen van 0 t/m 18capaciteit voor elkaar te reserveren voor decrisisopvang.De geraamde waarde van die dienstverlening bedraagtmeer dan EUR 200.000.Moet dit reserveren van capaciteit worden aanbesteed?Ja=petje opNee=petje af 10
 11. 11. Casus 4: ‘Samenwerking’Gemeente Aalt heeft een eigen gemeentelijke dienstdie het huishoudelijk afval inzamelt binnen haargemeente. De samenwerking met de gemeenteBeerse en Cas op andere vlakken is zo goedbevallen, dat die besluiten hun huishoudelijk afval ookte laten inzamelen door de afvaldienst van degemeente Aalt.Mag dit zonder aanbesteding?Ja=petje opNee=petje af 11
 12. 12. Voorstellen Nieuwe Richtlijnen1. Voorstel voor nieuwe Richtlijn overheidsopdrachten (COM(2011)896)2. Voorstel voor nieuwe Richtlijn nutssectoren (COM(2011)895)3. Voorstel voor Richtlijn Concessies (COM(2011)897) 12
 13. 13. Voorstel Richtlijn overheidsopdrachten• Nieuwe definities• Afschaffen verschil 2a en 2b diensten => 1 uitzondering voor maatschappelijke diensten + hogere drempelwaarde (namelijk EUR 500.000)• Lichter regime voor „lagere aanbestedende diensten‟• Kortere termijnen• Afschaffing alleenrecht-uitzondering• Verankeren uitzondering „inbesteden‟• Introductie „levenscycluskosten‟• Vereenvoudiging van informatieverplichting• Beperking van eisen voor deelname• Rechtstreekse betaling aan onderaannemers• Nationale toezichthouder en kenniscentra• Ervaring als gunningscriterium bij diensten• Duidelijker regeling abnormaal lage inschrijving 13
 14. 14. Casus 5: Abnormaal laagDe gemeente Beerse heeft een aanbesteding voor hetbouwrijp maken van haar bedrijventerreingeorganiseerd. Er zijn 5 inschrijvers. De inschrijving vannr. 1 voldoet aan de bestekseisen.Nr. 1 EUR 500.000Nr. 2 EUR 800.000Nr. 3 EUR 1.000.000Nr. 4 EUR 1.100.000Nr. 5 EUR 1.200.000Wat moet de gemeente doen?Petje op: Gunnen, daarmee bespaart ze mooi een paar ton.Petje af: Ze moet eerst een toelichting vragen, want de inschrijfsom van nr. 1 lijkt abnormaal laag. 14
 15. 15. Casus 6: AanbestedingspaspoortEen Italiaanse inschrijver beschikt over een driemaanden oud Europees aanbestedingspaspoort en wildaarmee in een Nederlandse aanbestedingsprocedureaantonen dat hij niet failliet is.Hoe gaat de gemeente hiermee om?Petje op: De gemeente aanvaardt dit als bewijs.Petje af: De gemeente vraagt om nadere verklaringen, je weet immers maar nooit met die Zuid-Europeanen. 15
 16. 16. Casus 7: KeurmerkDe gemeente zet een opdracht in de markt die groteimpact kan hebben op het milieu, daarom heeft zij eenmilieukeurmerk geëist. Inschrijver X schrijft in metproducten die niet over het keurmerk beschikken. Xlevert bij zijn inschrijving een dossier in waaruit moetblijken dat de producten de onderliggendemilieuvoorschriften respecteren.Wat doet de gemeente?Petje op: Ze acht de inschrijving ongeldig, want het milieukeurmerk ontbreekt.Petje af: Ze controleert het milieudossier en beslist dan pas over de (on)geldigheid. 16
 17. 17. Casus 8: Negatieve ervaringenDe gemeente Aalt heeft in het verleden slechte ervaringenopgedaan met Boom. Boom heeft in het verleden eenbouwwerk (waarde circa 10 mio) voor de gemeente Aalt telaat opgeleverd. Bovendien bleken er vervolgens nogdiverse gebreken die de gemeente voor 1 mio door eenander heeft moeten laten herstellen. De gemeenteorganiseert nu een nieuwe aanbesteding en Boom schrijftwederom in. Wat kan de gemeente doen?Petje op: Ze sluit deze partij uit, want die ellende bij de uitvoering wil ze niet nog eens meemaken.Petje af: Ze vindt helaas geen grond om deze partij af te wijzen en negatieve ervaringen uit het verleden mag ze niet meewegen. 17
 18. 18. Voorstel Richtlijn concessies• Concessies voor diensten en werken• Precieze definitie voor concessies• Overlap publiek-publieke samenwerking• Drempelwaarde EUR 5.000.000• Verplichte bekendmaking vooraf in Publicatieblad• Minimumtermijn van 52 dagen• Selectie & gunningscriteria• Tussen EUR 2.500.000 en 5.000.000 enkel publicatie achteraf 18
 19. 19. Casus 9: DienstenconcessieEen aantal gemeenten in Noord-Holland is voornemens gezamenlijk een concessie voor diensten te verlenen. De waarde bedraagt 2 mio per jaar. De concessie heeft een looptijd van 4 jaar. Uit marktonderzoek blijkt dat er geen buitenlandse belangstelling is.Wat doen de gemeenten?Petje op: Er is geen grensoverschrijdend belang, dus kunnen ze de concessie ondershands verlenen.Petje af: Ze besteden aan conform de richtlijn concessies. 19
 20. 20. Nieuwe aanbestedingswet:belangrijke wijzigingen nodig1. Wijzigen definities van sleutelbegrippen en minimumtermijnen.2. Codificeren en aanscherpen jurisprudentie bijv. “inbesteden”, “wezenlijke wijziging”.3. Verschil tussen A-diensten en B-diensten vervalt: enkel voor bepaalde maatschappelijke en gezondheidsdiensten zal een nog verlicht regime gelden.4. Concessies voor diensten met een waarde van meer dan EUR 5.000.000 moeten Europees worden aanbesteed, terwijl concessies met een waarde tussen EUR 2.500.000 en 5.000.000 wel achteraf gepubliceerd moeten worden. 20
 21. 21. BESLISSINGSVRAAG Hoeveel artikelen bevat het voorstel voor de nieuwe Algemene Richtlijn voor overheidsopdrachten? 21
 22. 22. Vragen?Maria van der VeldenFunctie: AdvocaatExpertise: Europees & mededingingsrechtKantoor: BrusselTelefoon: +31 88 253 5086Fax: +31 88 253 5050Email: mvandervelden@akd.euMartine GruppenFunctie: AdvocaatExpertise: Europees & mededingingsrechtKantoor: BrusselTelefoon: +31 88 253 5052Fax: +31 88 253 5050Email: mgruppen@akd.eu 22

×