คู่มือ โปรแกรมร้านอาหาร สำหรับผูุ้ประกอบการร้านอาหาร ใช้งานฟรี

คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมร้านอาหาร จาก M Food Service เป็นการบริหารจัดการร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยแอพพลิเคชั่น M Food ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรี สามารถดูวิธีการใช้งานได้ที่ https://www.mfoodservice.com ร้านอาหารสามารถสั่งอาหารผ่านหน้าจอมือถือได้ทันทีเมื่อโหลดแอปเข้ามา ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วในการให้บริการลูกค้า อีกทั้งยังมีระบบบริหารจัดการบัญชีเงินเดือนพนักงาน สามารถจัดตารางการทำงานให้พนักงานในร้านอาหารแต่ละคนได้ สามารถทำจ่ายเงินเดือนเพื่อบันทึกเป็นบัญชีรายจ่ายของร้านอาหารได้ โปรแกรมร้านอาหารฟรี นั้น สามารถใช้งานได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น หากต้องการใช้มากกว่านี้ก็ลองดูแพ็กเกจที่ให้บริการ ตามขนาดของธุรกิจร้านอาหาร

โปรแกรมร้านอาหาร
สาหรับบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม
คู่มือการใช้งาน สาหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
M FOOD SERVICE
M Food Service โปรแกรมร้านอาหาร
สาหรับบริหารจัดการร้านอาหารให้เป็นเรื่องง่าย
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการรับ
ออร์เดอร์ลูกค้า และบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
พร้อมระบบรายงานยอดขายและฟังก์ชันอื่น ๆ อีก
มากมาย
https://www.mfoodservice.com
M Food Service สั่งอาหารง่าย ๆ ได้ที่นี่
P a g e | 1
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาระบัญ
การเปิ ดร้านอาหาร 3
1. เมนูการจัดการข้อมูล 8
1.1 รายงาน 8
1.2 วัตถุดิบ 12
1.3 อาหาร 15
1.4 โต๊ะอาหาร 20
1.5 บัญชี 23
1.6 สั่งอาหาร 29
วิธีสั่งอาหารโดยไม่ต้องจองโต๊ะอาหาร 43
1.7 ห้องครัว 45
1.8 กล่องจดหมาย 46
1.9 พนักงาานในร ้าน 46
2. การจัดการเนื้อหาของร้านอาหาร 52
2.1 รูปภาพของร ้านอาหาร 52
2.2 รูปภาพหน้าปก 54
2.3 เนื้อหา 55
3. การบริหารจัดการข้อมูลหน้าร้าน 56
3.1 ข้อมูลร ้านอาหาร 56
3.2 ที่อยู่ของร ้านอาหาร 56
3.3 ตาแหน่งที่ตั้งของร ้านอาหาร 57
P a g e | 2
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ประสบความสาเร็จในธุรกิจร้านอาหาร
การบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็ นปัจจัยหลักของการเปิดบริการ
ร ้านอาหาร การที่จะสร ้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือไม่นั้น การบริการ
จะต้องมีการเตรียมพร ้อม ถูกต้องเหมาะสมได้มาตรฐาน สร ้างคุณค่าในการ
รับประทานอาหาร ซึ่งการบริการที่ดีจาเป็ นจะต้องได้รับการฝึกฝนจนชานาญ มี
เทคนิคและทักษะอย่างดี เรียนรู้การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ใช ้ระบบ M Food ได้อย่างคุ้มค่า และให้บริการด้วยจิตใจ
ที่รักการบริการอย่างแท้จริง
เพื่อความสาเร็จในธุรกิจอาหาร มีหลากหลายคนที่ลงสนามเข้ามาแบบดัง
สนั่นหวั่นไหวลูกค้าเข้าร ้านแบบถล่มทลายแต่แล้วก็จากไปแบบเงียบ ๆ ซึ่ง
ปัญหาส่วนหนึ่งมากจากการขาดทุน การจัดการภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพพอ
การให้บริการที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพราะการให้บริการที่ดีที่มี
มาอย่างยาวนานนั้นก็เป็ นชื่อเสียงที่ช่วยให้ร ้านอาหารอยู่รอดได้ แต่การที่ทา
พลาดเพียงครั้งเดียวอาจทาให้อาณาจักรล่มสลายได้ ซึ่งก็ไม่ต่างจากคาที่ว่า
ลูกค้าคือพระเจ้า เมื่อพระเจ้าได้รับการให้บริการที่ดี พระเจ้าก็จะประธานแต่สิ่งดี
ๆ กลับมาให้ หรือผลกาไรให้เราได้ แต่เมื่อเราให้บริการไม่ดีแก่ลูกค้าก็อาจทา
ให้พระเจ้าลงโทษ โดยการทาให้เสือมเสียชื่อเสียงแล้วก็เจ็งและปิดกิจการไป ซึ่ง
ทั้งหมดนั้นเกิดจากการจัดการภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพพอ หรือกาลังคนไม่
พอต่อการให้บริการแก่ลูกค้า การทางานที่ไม่รวดเร็วในการให้บริการ และอีก
หลากหลายสาเหตุ
ดังนั้น ระบบ M Food Service จะมาคอยเป็ นผู้บริหาร ผู้จัดการ
ร้านอาหาร ผู้ให้บริการแก่ลูกค้า เป็ นทั้งพนักงานเสิร ์ฟ พ่อครัว-แม่ครัว ผู้
คิดเงิน ผู้รับชาระเงิน และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ ไม่จาเป็ นต้องใช ้
พนักงานเยอะ ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ M Food Service สามารถตอบโจทย์
ได้ตรงตามเป้าหมาย ขอเพียงเข้าใจระบบ M Food Service ก็เพียงพอแล้ว
ขอให้อ่านและทาความเข้าใจระบบให้อย่างถ่องแท้ เพื่อความสาเร็จในกิจการ
P a g e | 3
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ร ้านอาหาร เมื่อนาระบบ M Food Service มาใช ้แล้ว ผู้ประกอบการ
ร ้านอาหารจะทาหน้าที่แค่ดูรายงานยอดขาย และสต็อกวัตถุดิบเท่านั้น
การติดตั้งระบบ หรือเริ่มใช ้งานครั้งแรกมีดังต่อไปนี้
การเปิ ดร้านอาหาร
ก่อนที่จะจัดการร ้านอาหารให้เพิ่มร ้านอาหารเข้ามาก่อน หลังจากนั้นเมื่อ
เพิ่มร ้านอาหารแล้วให้คลิกที่ “บัญชีของฉัน” แล้วเลือก “ร้านอาหารของฉัน”
ดังรูป
จากนั้นหน้าจอจะแสดงชื่อร ้านอาหารที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้คลิกที่ปุ่ม “เปิด
ร้าน” ตรงช่องของร ้านอาหารที่ต้องการ
เมื่อเข้าสู่หน้าจอของร้านอาหารมาแล้วจะถูกแบ่งข้อมูลออกเป็ นหลายส่วน
ด้วยกัน ซึ่งหน้าแรกนี้จะเป็ นภาพรวมของร ้านอาหาร ซึ่งลูกค้าของคุณจะ
มองเห็นหน้าตาของร ้านคล้าย ๆ กับหน้านี้ โดยไม่มีปุ่มเมนูแสดงให้เห็น ซึ่งแต่
ละส่วนแต่ละเมนูจะถูกแบ่งหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน
P a g e | 4
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ซึ่งสามารถปรับแต่งหรือแทรกรูปภาพได้ตามต้องการ ซึ่งจะแบ่งการทางาน
ออกเป็ น 3 หัวข้อใหญ่ ๆ ดังนี้
P a g e | 5
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1. เมนู จัดการข้อมูล ดังรูป
ซึ่งเมนูเหล่านี้จะถูกแบ่งตามหน้าที่การทางานของแต่ละหัวข้อ และจะกล่าวใน
หัวข้อถัดไป
P a g e | 6
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. การจัดการเนื้อหาของร ้านอาหาร เช่นการเพิ่มรูปภาพ หรือโพสบทความ
ดังรูป
ซึ่งปุ่มเหล่านี้จะเป็ นการจัดการภาพลักษณ์ของร ้านอาหารให้ดูดีขึ้นมา
P a g e | 7
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. การบริหารจัดการข้อมูลหน้าร ้าน เช่น ภาพหน้าร ้าน ที่อยู่ ตาแหน่งที่ตั้ง
บนแผนที่ ซึ่งจะจัดการในส่วนนี้ ดังรูป
P a g e | 8
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1. เมนูจัดการข้อมูล
1.1 รายงาน
เป็ นการสรุปยอดขายรวมทั้งหมดของร ้านอาหาร หากต้องการดูเป็ นช่วง
วันที่สามารถเลือกช่วงวันที่ได้ ดังรูป
P a g e | 9
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หรือจะขยับลงมาด้านล่าง ต้องการดูทีละรายการสั่งซื้อก็สามารถคลิกที่
หมายเลขสั่งอาหาร แล้วข้อมูลจะแสดงดังรูป
การดาวน์โหลดข้อมูล สามารถคลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด” ที่มุมขวาบนของ
หน้าจอ ดังรูป
P a g e | 10
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
P a g e | 11
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หากต้องการดูรายการอาหารที่ถูกจาหน่ายออกไปทีละรายการให้คลิกที่
“อาหาร” ดังรูป
หน้าจอจะแสดงรายการอาหารที่ถูกจาหน่ายในแต่ละวัน และสามารถคลิกเข้าไป
ดูรายละเอียดด้านในได้
P a g e | 12
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1.2 วัตถุดิบ
เหตุผลที่เริ่มจากวัตถุดิบก่อนก็เนื่องจาก ก่อนที่จะจาหน่ายอาหารได้
จะต้องมีการจัดการเรื่องวัตถุดิบก่อน และต้องมีการบริการสต็อกให้เพียงพอต่อ
การจาหน่ายอาหารได้ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วหน้าจอจะแสดงรายการวัตุดิบที่ได้
เพิ่มไว้แล้ว ดังรูป
การจัดการวัตถุดิบของอาหารจะถูกแบ่งการทางานออกเป็ นดังนี้
P a g e | 13
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1) กลุ่มของวัตถุดิบ เป็ นการจัดกลุ่มของวัตถุดิบเพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการได้ง่ายขึ้น เช่น กลุ่มของเนื้อ กลุ่มของอาหารแห้ง เป็ นต้น ซึ่ง
วิธีการเพิ่มวัตถุดิบให้ทาดังนี้
- คลิกที่ “กลุ่มของวัตถุดิบ”
- ที่มุมขวาบนของหน้าจอให้คลิกที่ “เพิ่มกลุ่มวัตถุดิบของอาหาร”
- จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
2) ประเภทของวัตถุดิบ จะต้องมีการกาหนดประเภทของวัตถุดิบก่อน (หากยัง
ไม่มีประเภทวัตถุดิบที่ต้องการ) การเพิ่มประเภทของวัตถุดิบ ให้ทาดังนี้
- คลิกเข้าไปที่ “ประเภทของวัตถุดิบ”
- จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มประเภทวัตถุดิบ” ที่อยู่ตรงขวามือบน
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
หมายเหตุ หากกลุ่มหรือประเภทของวัตถุดิบมีในระบบแล้ว ไม่ควรที่จะเพิ่มซ้า
เข้าไป
3) เมื่อได้กลุ่มและประเภทของวัตถุดิบแล้ว จากนั้นจะเป็ นการเพิ่มวัตถุดิบ
ของเราเข้าระบบ เพื่อให้สต็อกวัตถุดิบของเรามีข้อมูล ดังนี้
- คลิกที่ “สต้อกวัตถุดิบ”
- ที่มุมขวาบนให้คลิกที่ “เพิ่มวัตถุดิบของอาหาร”
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหร ้อมกับระบุประเภทของวัตถุดิบให้
เรียบร้อย
- จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
P a g e | 14
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
จากนั้นข้อมูลของวัตถุดิบจะแสดงดังรูป
4) เมื่อมีรายการวัตถุดิบในระบบแล้ว จะต้องมีการนาเข้าจานวนของวัตถุดิบ
โดยวิธีนาเข้าวัตถุดิบ ให้ทาดังนี้
- คลิกที่ “นาเข้าวัตถุดิบ”
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร ้อมกับใส่จานวนที่นาเข้าและราคา
- จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
แค่นี้รายการวัตถุดิบของเราก็มีจานวนตามที่ต้องการแล้ว
5) การเบิกวัตถุดิบ บางอย่างที่เราต้องเบิกไปใช ้เอง โดยยังไม่ได้ตัดสต็อกกับ
รายการอาหาร เพื่อรู้ว่าใครเอาอะไรไปตอนไหน และบริหารสต็อกของ
วัตถุดิบได้ การนาวัตถุดิบออกให้ทาดังนี้
- คลิกที่ “สต็อกวัตถุดิบ”
- ไปที่รายการที่ต้องการเบิก แล้วคลิกที่ “เบิกออก” ตรงขวาสุดของ
รายการวัตถุดิบ
- กรอกเหตุผลในการเบิก
- จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
6) รายงานการเบิก เป็ นการแสดงข้อมูลที่ถูกเบิกออกจากระบบ ทั้งที่เบิกเอง
และถูกเบิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบที่เบิกอัตโนมัติคือการเบิกจากรายการ
อาหารที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งรายการอาหารนั้น ๆ จะต้องมีการผูกวัตถุดิบพร ้อม
กับจานวนไว้แล้ว ซึ่งเมื่อลูกค้าสั่งอาหารและได้รับการยืนยันแล้วระบบจะ
P a g e | 15
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ทาการตัดสต็อกวัตถุดิบให้อัตโนมัติโดยทันที ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในเรื่อง
ของอาหาร
1.3 อาหาร
ส่วนนี้จะเป็ นการจัดการรายการอาหารที่จาหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งจะถูก
แบ่งหน้าที่ออกเป็ นดังนี้
1.3.1 กลุ่มของอาหาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการต้องมีการเพิ่มกลุ่ม
ของอาหาร ดังนี้
- คลิกที่ “กลุ่มของอาหาร”
- มุมขวาบนของหน้าจอคลิกที่ “เพิ่มกลุ่มอาหาร”
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
1.3.2 ประเภทของอาหาร วิธีเพิ่มประเภทของอาหาร ดังนี้
- คลิกที่ “ประเภทของอาหาร”
- ที่มุมขวาบนของหน้าจอใคลิกที่ “เพิ่มประเภทอาหาร”
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
1.3.3 เมนูอาหาร
เมื่อได้กลุ่มและประเภทของอาหารมาแล้ว จากนั้นจะเป็ นการ
เพิ่มเมนูอาหารเพื่อจาหน่ายให้ลูกค้า การเพิ่มเมนูอาหารให้ทา
ดังนี้
- ที่มุมขวาบน คลิกที่ “เพิ่มเมนูอาหาร”
- จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
P a g e | 16
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
P a g e | 17
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ขนาด ให้กาหนดขนาดของเมนูอาหาร เช่น เล็ก กลาง ใหญ่ เป็ น
ต้น
- หน่วย ให้กาหนดหน่วยของเมนูอาหาร เช่น จาก ชาม โถ เป็ นต้น
- การกาหนดราคา ซึ่งจะแบ่งออกเป็ น 3 ราคา คือ ราคาต่อหน่วย เป็ น
ราคาที่จะแสดงก่อนลดราคาให้ลูกค้าเห็น ราคาขายจริง คือราคาที่
จะถูกหักลด ซึ่งจะใส่เป็ นราคาเดียวกันก็ได้ ส่วนราคาต้นทุน คือการ
คานวณต้นทุนแล้วว่าใช ้ทุนในการทาอาหารของเมนูนี้จริง ๆ
เพราะว่าข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในรายงานการขาย ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อลูกค้าสั่งอาหารเมนูนี้ไปแล้วราคาต้นทุนนี้จะถูกนาไปคิดใน
รายงานการขาย ซึ่งจะเป็ นการสรุปยอดขาย บวกลบต้นทุนกาไรให้
เห็นผ่านหน้ารายงานยอดขาย
- แสดงผล คือการกาหนดว่าจะแสดงผลให้ลูกค้าเห็นทันทีหรือไม่ โดย
ส่วนใหญ่แล้วการเพิ่มเมนูอาหารจะต้องยังไม่แสดงผล ณ ตอนนั้น
เนื่องจากขั้นตอนการเพิ่มเมนูอาหารจะยังไม่สมบูรณ์ เพราะว่ายังไม่
มีการเพิ่มรูปภาพประกอบอาหาร ดังนั้น ควรเลือกเป็ น “ไม่แสดง
ตอนนี้”
- เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
เมื่อเพิ่มเมนูอาหารเสร็จแล้ว เพื่อให้เมนูอาหารดูน่ารับประทานขึ้น
จาเป็ นจะต้องเพิ่มรูปภาพเข้าไปด้วยวิธีการ ดังนี้
- ไปที่เมนูอาหาร แล้วเลือกรายการที่ต้องการเพิ่มรูปภาพที่ด้านขวา
สุดของเมนู คลิกเลือก “รูปภาพ”
- จากนั้นจะเห็นหน้าจอสาหรับอัพโหลดรูปภาพ ซึ่ง 1 เมนูอาหาร
สามารถเพิ่มได้ 5 รูปภาพ โดยไม่จาเป็ นต้องเพิ่มให้ครบก็ได้ แต่ถ้า
เพิ่มรูปภาพเข้ามาครบทั้ง 5 รูปก็จะเป็ นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะทาให้
ลูกค้าสนใจในเมนูอาหารนั้น ๆ ส่วนรูปภาพที่จะแสดงเป็ นรูปแรกใน
หน้าเมนูอาหารที่ลูกค้าเห็นคือ “ไฟล์รูปภาพหลัก” ดังนั้น ไฟล์
P a g e | 18
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รูปภาพหลัก จึงกเป็ นภาพที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาดูเมนูอาหารนั้น
ๆ
- เมื่อต้องการรูปภาพให้เลือกไฟล์รูปเข้ามา
- จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึกรูปภาพ” แล้วรอให้อัพโหลดเสร็จ
- เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วหน้าจอจะแสดงรูปภาพนั้นออกมาทันที
หากต้องการแก้ไขเมนูอาหารให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ทันที หรือคลิกที่ปุ่ม
“แก้ไข” เพื่อเข้าไปกาหนดการแสดงผลให้เป็ น “แสดงทันที”
หากต้องการลบเมนูอาหารให้คลิกที่ปุ่ม “ลบ” ได้ทันที
ส่วนประกอบของอาหาร อีกหนึ่งจุดสาคัญที่จะต้องควบคุม ซึ่งการ
ควบคุมสต็อกวัตถุดิบด้วยเมนูอาหารก็ไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งหากทาการ
เพิ่มส่วนประกอบเข้ามายังเมนูอาหารนั้น ๆ แล้ว ระบบจะทาการตัด
สต็อกวัตถุดิบให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งวิธีการเพิ่มส่วนประกอบให้ทาดังนี้
- คลิกที่ “เพิ่มส่วนประกอบ”
- จากนั้นเลือกวัตถุดิบที่ต้องการและที่เคยเพิ่มไว้ในสต็อกวัตถุดิบ
- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร ้อมกับจานวนที่ใช ้สาหรับ
เมนูอาหารรายการนี้
- เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
เมื่อต้องการดูว่าเมนูอาหารนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง หรือต้องการ
แก้ไข หรือต้องการลบส่วนประกอบออกจากเมนูอาหาร ให้ทาดังนี้
- คลิกที่ “เปิดดู” ตรงช่องของเมนูอาหารที่ต้องการ
- หน้าจอจะแสดงเมนูอาหาร พร้อมกับส่วนประกอบตรงด้านล่างของ
หน้าจอ ดังรูป
P a g e | 19
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ในภาพนี้มีการระบุไว้ว่าใช ้ต้นหอมจานวน 1 กิโลกรัม ดังนั้น เมื่อ
ลูกค้าสั่งเมนูอาหาร “กุ้งย่าง” และลูกค้าทาการยืนยันรายการแล้ว
ระบบจะตัดสต็อกออกไปจานวน 1 กิโลกรัมเสมอ
- หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ตรงช่องของวัตถุดิบที่
ต้องการ
- หากต้องการลบให้คลิกที่ปุ่ม “ลบ” ตรงช่องของวัตถุดิบที่ต้องการ
การเพิ่มส่วนประกอบของอาหารเข้าไปผูกกับแต่ละเมนูอาหารนั้น จะทาให้
สามารถควบคุมสต็อกวัตถุดิบได้ง่าย และจะช่วยให้ระบบสามารถ
พยากรณ์ได้ว่าวัตถุดิบจะหมดเมื่อไหร่ เพื่อให้การสั่งวัตถุดิบเข้ามา
ประกอบอาหารได้ทันเวลา
P a g e | 20
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ดังนั้น หลายคนอาจมองว่าเริ่มระบบครั้งแรกการใช ้งานอาจจะดู
ยากลาบากหลายอย่าง ดังนั้น ขอให้ใช ้ความระเอียดรอบคอบ อดทน เพื่อ
วางระบบให้สามารถทางานบนตัวมันเองได้ ซึ่งเมื่อวางระบบครบทุกอย่าง
แล้วจะทาให้การบริหารส่วนอื่น ๆ สบายขึ้น เพราะระบบรายงานทุกอย่าง
ไม่ต้องมานั่งบันทึกกันอีกต่อไป
1.4 โต๊ะอาหาร
โต๊ะอาหาร มีหน้าที่ไว้สาหรับให้ลูกค้าเลือกโต๊ะหรือจองโต๊ะไว้สาหรับสั่ง
อาหาร ซึ่งการที่จะจองโต๊ะได้นั้นจะต้องมีการเพิ่มหมายเลขโต๊ะเข้าไป
ก่อนด้วยวิธีการ ดังนี้
- เมื่อเข้ามาที่หน้าโต๊ะอาหารแล้ว ให้คลิกที่ “เพิ่มโต๊ะอาหาร”
- กรอกข้อมูลให้ครบ “ชื่อโต๊ะ” คือการระบุหมายเลขโต๊ะ หรือชื่อโต๊ะ
เช่น A01, A02, A03 เป็ นต้น
- ควรระบุความจุของจานวนคนในแต่ละโต๊ะอาหารด้วย เพื่อให้ลูกค้า
หรือพนักงานสามารถเห็นได้ว่าควรจะนั่งโต๊ะไหนเพื่อให้เหมาะกับ
การนั่งรับประทานอาหาร
- เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
- เมื่อต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ตรงชองของโต๊ะนั้น ๆ
- เมื่อต้องการลบออกจากระบบให้คลิกที่ปุ่ม “ลบ” ตรงช่องของโต๊ะนั้น
ๆ
เมื่อเพิ่มโต๊ะอาหารแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแผนผังการวางโต๊ะ
ของร ้านอาหาร ซึ่งร ้านอาหารควรมีแผนที่สาหรับบอกให้ลูกค้าหรือ
พนักงานในร ้านทราบได้ว่าโต๊ะไหนอยู่จุดใด ซึ่งการเพิ่มแผนผังของ
ร ้านให้ทาดังนี้
- คลิกที่ “เพิ่ม Layout โต๊ะอาหาร”
- จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ (ควรเป็ นไฟล์รูปภาพเท่านั้น)
P a g e | 21
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- เมื่อเลือกไฟล์เสร็จแล้วให้คลิกที่ “อัพโหลด”
- จากนั้นรอให้อัพโหลดเสร็จ ภาพแผนผังของร ้านอาหารจะแสดง
ออกมาทันที
เมื่อได้ข้อมูลของโต๊ะอาหารครบแล้ว ให้นาคิวอาร ์โค้ดไปติดตามโต๊ะ
ต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบไฟล์ที่จะต้องนาไปปริ้นจะเป็ นแบบ PDF ขนาด A4 ซึ่ง
สามารถย่อขยายได้ตามต้องการ วิธีการปริ้นคิวอาร ์โค้ดให้ทาดังนี้
- คลิกที่ “คิวอาร ์โค้ดโต๊ะทั้งหมด”
- หน้าจอจะแสดงชื่อโต๊ะพร ้อมกับคิวอาร ์โค้ด
- คลิกที่ปุ่ม “ปริ้น”
- จะได้ไฟล์ดังรูป
P a g e | 22
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- การที่จะปริ้น ควรใช ้คอมพิวเตอร ์ในการปริ้น เมื่อปริ้นออกมาแล้ว
สามารถนาไปติดที่โต๊ะอาหารตามที่ต้องการได้ทันที หรือจะปริ้นใส่
กระดาษ Label สติ๊กเกอร ์ก็ได้
- เมื่อมีคิวอาร ์โค้ดแล้ว ลูกค้าของคุณสามารถเลือกโต๊ะอาหารด้วย
การแสกนคิวอาร ์โค้ดตามโต๊ะอาหารเพื่อสั่งอาหารได้รวดเร็วขึ้น
ทันที ซึ่งหากไม่มีคิวอาร ์โค้ดบนโต๊ะอาหาร การเลือกโต๊ะอาหารของ
ลูกค้าจะมีหลายขั้นตอน อาจะทาให้เสียเวลาก่อนที่จะสั่งอาหารได้
สามารถนาคิวอาร ์โค้ดนี้ไปปรับปรุงหรือปรับแต่งได้ตามที่ต้องการ โดยไม่
จาเป็ นต้องใช ้ฟอร ์มจาก PDF ที่มีให้ก็ได้ ซึ่งการจะนาคิวอาร ์โค้ดของแต่
ละโต๊ะไปใช ้ให้คลิกที่ “คิวอาร ์โค้ด” ตรงช่องของโต๊ะอาหารที่ต้องการ
จากนั้นให้บันทึกคิวอาร ์โค้ดเป็ นไฟล์รูปภาพไปยังเครื่องของคุณ เพื่อนา
ไฟล์นั้นไปปรับแต่งได้เอง
P a g e | 23
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1.5 บัญชี
คือการบริหารจัดการบัญชีของร้านอาหาร ซึ่งถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
- รายการชาระด้วยบัตรเครดิต
- บัญชีธนาคาร
- พร้อมเพย์คิวอาร ์โค้ด
รายการชาระด้วยบัตรเครดิต เป็ นการแสดงรายงานการชาระ
ค่าบริการกับร้านอาหารของลูกค้า โดยการชาระด้วยบัตรเครดิต ผ่าน
ระบบออนไลน์ผ่านผู้ให้บริการจาก Omise
(https://www.omise.co/th) ซึ่งการที่ลูกค้าชาระผ่านระบบเครดิต
ออนไลน์นั้น เมื่อลูกค้าชาระค่าบริการแล้วจะต้องถูกหักค่าธรรมเนียมการ
ใช ้บัตรเครดิตออกเป็ น 5 เปอร ์เซ็น ก่อนส่งคืนร ้านอาหารที่แจ้งหมายเลข
บัญชีไว้ วิธีดูรายงานการใช ้บัตรเครดิตคลิกที่ปุ่ม “ดู” จากนั้นหน้าจอจะ
แสดงรายงานการใช ้บัตรเครดิต ดังรูป
P a g e | 24
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ยังไม่ออกใบแจ้งชาระค่าบริการ หากมี
การออกใบแจ้งชาระค่าบริการ ข้อมูลจะแสดงดังรูปภาพต่อไปนี้
P a g e | 25
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
P a g e | 26
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ซึ่งเมื่อมีการแจ้งค่าบริการแล้ว ร ้านอาหารจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีที่
ให้ไว้ ตามวันและเวลาดังกล่าว
หมายเหตุ กาหนดรอบการโอนเงินมี 2 ครั้ง ต่อเดือน คือ ทุกวันที่ 10
และวันที่ 25 ของทุก ๆ เดือน ซึ่งหากไม่ตรงกับวันทาการอาจมีการเลื่อน
เข้าหรือเลื่อนออกตามความเหมาะสมในแต่ละรอบบิลนั้น ๆ
ช่องทางการชาระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์นั้น เป็ นช่องทางที่ช่วยให้
ลูกค้ามั่นใจในการใช ้บริการและเป็ นการส่งเสริมการขายให้กับร ้านอาหาร
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ลูกค้าของคุณชาระด้วยบัตรเครดิต
ออนไลน์ ซึ่งเป็ นอีกช่องทางในการทารายการสั่งซื้ออาหารที่สะดวก
รวดเร็วขึ้น และทางเราของรับภาระการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมให้แต่ละ
ธนาคารเพื่อหักค่าธรรมเนียมการใช ้บัตรเครดิตของลูกค้า แล้วค่อยจ่าย
คืนแก่ร้านอาหารตามรอบวันที่ดังกล่าว
บัญชีธนาคาร เป็ นการกาหนดบัญชีธนาคารของร ้านอาหารเพื่อรับการ
โอนเงินเข้าบัญชี สาหรับชาระค่าใช ้บริการหลังหักค่าธรรมเนียมการใช ้
บัตรเครดิตของลูกค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเพิ่มช่องทางการ
โอนเงินได้เร็วขึ้น ควรระบุประเภทบัญชีเป็ นพร ้อมเพย์ เมื่อต้องการเพิ่ม
บัญชีให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” หรือยังไม่
ต้องการเพิ่มสามารถคลิกที่ปุ่ม “ลบทิ้ง” ได้ทันที
พร้อมเพย์คิวอาร ์โค้ด อีกหนึ่งช่องทางที่กาลังได้รับความนิยมเป็ นอย่าง
สูง คือ การจ่ายเงินด้วยคิวอาร ์โค้ด ซึ่งรัฐบาลกาลังผลักดันให้เกิดสังคมไร ้
เงินสด หากต้องการก้าวขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร ้อมเข้าสู่สังคมไร ้
เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ ร ้านอาหารควรเพิ่มบัญชีพร ้อมเพย์เพื่อรับชาระ
ค่าบริการจากลูกค้าด้วยระบบ QR Code Payment โดยการเพิ่มบัญชี
พร ้อมเพย์เข้าไป ดังนี้
P a g e | 27
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- คลิกที่ “พร้อมเพย์คิวอาร ์โค้ด”
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังรูป
- เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
- เมื่อบันทึกเสร็จแล้วจะแสดงคิวอาร ์โค้ดของบัญชีพร ้อมเพย์ขึ้นมา
ทันที ดังรูปต่อไปนี้
P a g e | 28
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
คิวอาร ์โค้ดนี้จะยังใช ้งานไม่ได้ ซึ่งจะใช ้ได้ก็ต่อเมื่อมีการสั่งอาหาร แล้ว
เลือกวีธีการชาระเงินเป็ นพร ้อมเพย์ซึ่งจานวนเงินจะถูกคานวณราคาอาหาร
P a g e | 29
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
แล้ว ซึ่งระบบนี้จะเป็ นระบบที่ป้องกันการใส่จะนวนเงินผิดจากลูกค้าได้ ซึ่งวิธีการ
รับชาระด้วยพร ้อมเพย์คิวอาร ์โค้ดจะกล่าวถึงในขั้นตอนของการสั่งอาหาร
หากต้องการยกเลิกการชาระด้วยคิวอาร ์โค้ดพร ้อมเพย์ให้คลิกที่ปุ่ม
“ลบทิ้ง” ระบบก็จะไม่มีตัวเลือกการชาระเงินด้วยพร ้อมเพย์
1.6 สั่งอาหาร
สั่งอาหาร เป็ นการบริการสั่งอาหารผ่านหน้าจอมือถือ หน้าจอแท็กเลต
หรือหน้าจอคอมพิวเตอร ์ก็ได้ ซึ่งพนักงานไม่จาเป็ นจะต้องจดรายการ
อาหารใส่ในกระดาษเพียงแค่เพิ่มเมนูอาหารที่ต้องการเข้าไปได้เลย
การเพิ่มเมนูอาหารนั้น ก่อนที่จะทาการเพิ่มเมนูอาหารจะต้องทาการ
เลือกโต๊ะอาหารก่อน ซึ่งวิธีการให้ทาดังนี้
- คลิกที่ “จองโต๊ะ” หรือกรณีที่มีการจองโต๊ะไว้หลายโต๊ะให้คลิกที่
วงกลม ดังรูป เพื่อเลือกโต๊ะอาหาร
- เมื่อคลิกจองโต๊ะเข้ามาแล้วคลิกที่ปุ่ม “เลือกโต๊ะ” ตรงกรอบของโต๊ะ
ที่ต้องการ
- เมื่อเลือกโต๊ะเสร็จแล้วให้รอซักครู่ ระบบจะพาเข้าสู่หน้าจอ
เมนูอาหาร ดังรูป
P a g e | 30
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- เมื่อต้องการสั่งอาหารให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” ตรงช่องของเมนูอาหาร
หรือต้องการจานวนมากกว่า 1 ให้คลิกที่เครื่องหมายบวกข้างปุ่ม
“เพิ่ม” เพื่อเพิ่มจานวนตามต้องการ จากนั้นค่อยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม”
- เมื่อเพิ่มเมนูอาหารเข้ามาแล้วหน้าจอจะแสดงเมนูอาหารที่เลือก ดัง
รูป หากต้องการสั่งเมนูอื่น ๆ เพิ่ม ให้คลิกที่ปุ่ม “สั่งเพิ่ม”
P a g e | 31
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- กรณีที่ลูกค้าต้องการใส่หมายเหตุไปยังเมนูอาหารนั้น ๆ (เช่น กระ
เพาไม่ใส่ถั่ว ไข่ดาวไม่สุก เป็ นต้น) ให้คลิกที่ปุ่ม ดังรูปต่อไปนี้
P a g e | 32
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- จากนั้นระบบจะอนุญาตให้ใส่หมายเหตุเข้าไปได้ ดังรูป ให้กรอก
หมายเหตุที่ต้องการ
P a g e | 33
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- จากนั้นคลิกที่ปุ่มบันทึก ดังรูป
- หน้าจอจะแสดงหมายเหตุดังรูปต่อไปนี้
P a g e | 34
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ซึ่งหมายเหตุนี้จะไปแสดงในระบบของห้องครัว แต่จะยังไม่แสดง
ตอนนี้จนกว่าจะมีการกดยืนยันรายการอาหาร
- เมื่อเลือกเมนูอาหารครบแล้วให้กรอกชื่อลูกค้า จะระบุหรือไม่ระบุก็
ได้
- จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ยืนยันรายการอาหาร”
- เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ยืนยันรายการอาหาร” แล้ว ข้อมูลการสั่งอาหารจะ
แสดงดังรูปต่อไปนี้
P a g e | 35
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- จะเห็นได้ว่าปุ่มบวกและปุ่มลบยังสามารถกดเพิ่มได้ เนื่องจาก
ห้องครัวยังไม่กดปุ่มทาอาหาร ซึ่งหากห้องครวกดปุ่มทาอาหารไป
แล้วจะไม่สามารถกดปุ่มบวกหรือลบเพื่อเพิ่มหรือลดเมนูอาหารได้
แต่ยังสามารถกดปุ่ม “สั่งเพิ่ม” ได้ แต่รายการนั้นจะถูกแยกออกมา
ด้านล่างของหน้าจออีก
- จากนั้นเมื่อทางฝั่งห้องครัวทาอาหารแล้ว หน้าจอจะแสดง
สถานการณ์ทาอาหารดังรูปต่อไปนี้
P a g e | 36
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- เมื่อห้องครัวทาอาหารเสร็จแล้ว สถานะ “กาลังทาอาหาร” จะ
เปลี่ยนไป ดังรูปต่อไปนี้
P a g e | 37
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ให้พนักงานร ้านไปรับอาหารที่มีสถานะ “ทาอาหารเสร็จแล้ว” มา
เสิร ์ฟให้ลูกค้า
- เมื่อเสิร ์ฟให้ลูกค้าเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “กดรับ” ที่เมนูอาหารที่
เสิร ์ฟให้ลูกค้า เพื่อเป็ นการยืนยันและป้องกันการลืมเสิร ์ฟอาหาร ซึ่ง
สถานะเมนูอาหารจะเปลี่ยนไป ดังรูปต่อไปนี้
P a g e | 38
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- อีกหนึ่งปัญหาของร ้านอาหารส่วนใหญ่ คือ ไม่รู้ว่าลูกค้าได้รับ
อาหารแล้วหรือยัง หรือเสิร ์ฟอาหารไปแล้วแต่ดันเสิร ์ฟให้อีก
- เมื่อลูกค่ารับประทานอาหารเสร็จแล้ว จะต้องมีการชาระเงินให้คลิกที่
ปุ่ม “ชาระค่าอาหาร”
- เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ชาระค่าอาหาร” แล้ว หน้าจอจะแสดงตัวเลือกการ
ชาระเงิน ดังรูปต่อไปนี้
P a g e | 39
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- เงินสด คือการชาระด้วยเงินสด สามารถกรอกจานวนเงินที่รับจาก
ลูกค้า แล้วระบบจะคานวณเงินทอนให้เองโดยอัตโนมัติ
ดังรูปต่อไปนี้
P a g e | 40
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- เครดิต คือ การรับชาระด้วยเครื่องรูดบัตรเครดิตของร ้านอาหาร (ถ้า
มี)
- เครดิตออนไลน์ คือการรับชาระด้วยบัตรเครดิตของลูกค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วยวิธีการกรอกข้อมูลการชาระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านผู้
ให้บริการจาก Omise ซึ่งการชาระด้วยวิธีนี้จะต้องให้ลูกค้าเป็ นคน
กรอกข้อมูลเอง เพื่อป้องกันพนักงานขโมยหมายเลขบัตรเครดิตของ
ลูกค้า เมื่อเลือกเครดิตออนไลน์แล้วจะต้องรอซักพักเพื่อให้ระบบ
เรียกการทางานจาก Omise แล้วให้กดยืนยันการชาระเงินอีกที
จากนั้นให้ลูกค้ากรอกข้อมูลการชาระเงินด้วยบัตรเครดิตแล้วกด
ยืนยันการชาระเงินเอง ซึ่งระบบนี้จะถูกยืนยันการชาระเงินโดย
อัตโนมัติ
- คิวอาร ์โค้ดพร้อมเพย์เป็ นการรับชาระค่าบริการจากการแสกน
จ่ายเงินของแอพพลิเคชั่นของธนาคาที่ลูกค้าใช ้บริการอยู่ ซึ่งคิวอาร ์
P a g e | 41
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โค้ดของเราสามารถใช ้ได้กับทุกธนาคารที่ให้บริการ Scan to pay
เมื่อคลิกที่ “คิวอาร ์โค้ดพร้อมเพย์” แล้วหน้าจอจะแสดงคิวอาร ์โค้ด
พร้อมรายละเอียดของเจ้าของบัญชีดังรูป
P a g e | 42
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ให้ลูกค้าใช ้แอพพลิเคชั่นของธนาคารสแกนคิวอาร ์โค้ดเพื่อจ่ายเงิน
ซึ่งจานวนเงินจะไม่สามารถแก้ไขได้ และเป็ นจานวนที่คานวณราคา
อาหารครบแล้ว
- เมื่อลูกค้ายืนยันการชาระค่าอาหารแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ยืนยันการ
ชาระเงิน” แล้วหน้าจะจะแสดงดังรูป
- เมื่อลูกค้าออกจากร ้านอาหารไปแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “เคลียร ์โต๊ะ” ทันที
หากไม่คลิกที่ปุ่มนี้ลูกค้าคนอื่น ๆ จะไม่สามารถเลือกโต๊ะนี้ได้ เพราะ
สถานะของโต๊ะจะเป็ นสถานะไม่ว่างอยู่
- หรือ พนักงานสามารถสั่งอาหารสาหรับโต๊ะนี้กับลูกค้าอื่น ๆ ได้โดย
ไม่ต้องกดปุ่มเคลียร ์โต๊ะก็ได้
P a g e | 43
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
จะเห็นว่าการสั่งอาหารอาจมีหลากหลายขั้นตอน ซึ่งขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของแต่ละร ้านอาหารว่าต้องการใช ้ส่วนไหนบ้าง ซึ่งการทางาน
ของระบบค่อนข้างยืดหยุ่น เช่น เมื่อสั่งอาหารแล้วสามารถกดชาระ
ค่าบริการได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ห้องครัวทาอาหารก็สามารถไปรับ
อาหารมาเสิร ์ฟแล้วกดชาระเงินได้ทันที
วิธีสั่งอาหารโดยไม่ต้องจองโต๊ะอาหาร
การสั่งอาหารโดยไม่ต้องจองโต๊ะอาหารเป็ นการสั่งกลับบ้าน ด้วยวิธีการดังนี้
- คลิกที่ สั่งอาหาร แล้วเลือก “สั่งกลับบ้าน” ดังรูป
- จากนั้นให้เพิ่มเมนูอาหารที่ต้องการ
- เมื่อเพิ่มเมนูอาหารครบแล้ว ให้กรอกชื่อลูกค้า แล้วคลิก “ยืนยันรายการ
อาหาร”
P a g e | 44
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- เมื่อยันยันเสร็จแล้ว หากต้องการสั่งให้ลูกค้าท่านอื่น ให้คลิกที่ปุ่ม “ปิด”
แล้วคลิกที่ “สร ้างออร ์เดอร ์ใหม่” ดังรูป
- จากนั้นก็เพิ่มเมนูอาหารแล้วยืนยันเมนูอาหารอีกครั้ง
- เมื่อยันยันเมนูอาหารแล้ว เมนูอาหารจะไปแสดงที่ห้องครัวทันที
- จากนั้นเมื่อทาอาหารเสร็จแล้ว จะต้องดาเนินการรับชาระค่าอาหารกับ
ลูกค้า ให้คลิกที่ “เปลี่ยนออร ์เดอร ์อื่น” หน้าจอจะแสดงออร ์เดอร ์ที่ลูกค้าสั่ง
ไว้ ดังรูป
- จากนั้นให้คลิกเลือกที่ช่องหมายเลขสั่งซื้อ ตามที่ต้องการ
- หน้าจอจะแสดงออร ์เดอร ์ขึ้นมา แล้วให้ทาการชาระค่าอาหารให้ลูกค้า
ทันที
P a g e | 45
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1.7 ห้องครัว
คือระบบแยกตัวออกมาจากระบบสั่งอาหาร เพื่อให้คนทาอาหารสามารถ
ดูแลและจัดคิวการทาอาหารได้สะดวก การทาอาหารในห้องครัวให้ทาดังนี้
- คลิกที่เข้ามาที่ “ห้องครัว”
- จะพบกับหน้าจอรายการเมนูอาหารที่ลูกค้าสั่งไว้ ดังรูป ให้สั่งเกตุที่
ไฮไลท์สีส้ม เป็ นการแสดงหมายเหตุที่ลูกค้าต้องการ เพื่อการ
ทาอาหารได้ตรงตามต้องการของลูกค้า ก่อนทาอาหารให้ดูหมาย
เหตุนี้ทุกครั้ง
- เมื่อต้องการทาอาหารให้คลิกที่ปุ่ม “ทาอาหาร” จากนั้นหน้าจอจะ
แสดงข้อมูลดังรูปต่อไปนี้
- เมื่อทาอาหารเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “กดเสร็จ” แล้วหน้าจอจะแสดง
ดังรูป
P a g e | 46
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- หากต้องการดูรายงานการทาอาหารให้คลิกที่ “รายงานการ
ทาอาหาร”
1.8 กล่องจดหมาย
เป็ นกล่องข้อความที่ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปติดต่อสอบถามผ่านทางช่อง
ทางการติดต่อในหน้าแอพพลิเคชั่น ซึ่งสามารถเปิดเข้ามาแล้วกดเข้าดูแต่
ละข้อความได้
1.9 พนักงานในร้าน
สาหรับจัดการชื่อผู้ใช ้งานในร ้านอาหาร ซึ่งผู้ที่จะต้องเป็ นพนักงานใน
ร ้านได้นั้นจะต้องทาการลงทะเบียนสมาชิกกับ M Food แล้วเท่านั้น
เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้สมัครเป็ นพนักงานของร ้านอาหาร ด้วย
วิธีการดังนี้
P a g e | 47
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ไปที่หน้าโปรไฟล์ของร ้านอาหาร โดยการคลิกที่เมนู จากนั้นเลือก
“ร้านอาหาร” แล้วเลือกตาแหน่งที่ต้องของร ้าน หรือคลิกดูทั้งหมด
ดังรูป
P a g e | 48
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- จากนั้นกดค้นหาแล้วคลิกเข้ามาที่ร ้านอาหาร จะพบปุ่ม “สมัครงาน
ร้านอาหาร” ดังรูปต่อไปนี้
P a g e | 49
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- เมื่อคลิกที่ปุ่มสมัครงานแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไข
- จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ยอมรับและสมัคร”
- เมื่อสมัครเสร็จจะยังไม่สามารถเปิดร้านอาหารได้ ต้องให้เจ้าของร้าน
เปิดร ้านแล้วเข้ามาที่ “พนักงานในร ้าน”
- หน้าจอจะแสดงข้อมูลพนักงานที่สมัครเข้ามาใหม่ ดังรูป
P a g e | 50
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ให้คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทาการอนุมัติและกาหนดแผนก ดังรูป
- จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” พนักงานของร้านอาหารก็จะสามารถเข้า
ร้านอาหารผ่านช่องทางบัญชีของตัวเองได้
- เมื่อพนักงานต้องการเปิดร ้านอาหารให้คลิกที่ “บัญชีของฉัน”
- แล้วเลือก “ร ้านที่เป็ นพนักงาน” ดังรูปต่อไปนี้
- เมื่อเข้ามาแล้วให้พนักงานคลิกที่ปุ่ม “เปิดร้าน”
แค่นี้พนักงานก็สามารถบริหารจัดการร ้านอาหารได้ตามสิทธิ์ที่กาหนด
ไว้ ซึ่งการกาหนดสิทธิ์ของพนักงานจะถูกกาหนดด้วยแผนก ซึ่งการ
กาหนดแผนกนั้นจะมีให้เลือกไว้อยู่ในระบบแล้ว เพียงแค่ต้องไปกาหนด
P a g e | 51
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สิทธือีกครั้งว่าต้องการให้แต่ละแผนกนั้นสามารถทาอะไรได้บ้าง ซึ่งการ
กาหนดสิทธิ์ให้ทาดังนี้
- เมื่อเข้ามาที่หน้า “พนักงานในร ้าน” แล้ว ให้คลิกที่ “แผนก” จากนั้น
ให้คลิกที่ปุ่ม “สิทธิ์” ตรงขวามือ
- หน้าจอจะแสดงสิทธิ์ที่ถูกกาหนดไว้แล้ว ดังรูป
- การกาหนดสิทธิ์ให้คลิกเลือกตรงช่องแก้ไขว่าต้องการให้ “เข้าถึง
ได้” หรือ “เข้าถึงไม่ได้” เมื่อกาหนดเสร็จแล้วระบบจะบันทึกให้
อัตโนมัติทันที
การจัดการชื่อผู้ใช ้งานนั้นสาคัญมาก ซึ่งกรณีที่ร ้านอาหารเป็ นร ้านใหญ่จะต้อง
มีการแบ่งแผนกออกเป็ นหลากหลายแผนกด้วยหัน หากในหน้าจอแผนกไม่มี
แผนกที่ต้องการแสดงอยู่ ให้ทาการคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มแผนก” แล้วกดปุ่ม “บันทึก”
ได้เองโดยทันที หลังจากนั้นค่อยคลิกที่ “สิทธิ์” เพื่อกาหนดสิทธิ์ของแผนกที่
ต้องการ
P a g e | 52
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.การจัดการเนื้อหาของร้านอาหาร
2.1 เพิ่มรูปภาพของร ้านอาหาร เป็ นการแชร ์รูปภาพต่าง ๆ ของร้านอาหาร
เช่น ภาพเมนูอาหาร ภาพรวมของร้านอาหาร ภาพของลูกค้าที่เข้าร ้านอาหาร
มาแล้ว เป็ นต้น ซึ่งการเพิ่มรูปภาพให้ทาดังนี้
- คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรูปภาพ” ดังรูป
- จากนั้นทาการเลือกไฟล์รูภาพ แล้วกรอกรายละเอียดหรือคา
บรรยายใต้ภาพของรูปภาพ
- จากนั้นคลิกที่ “อัพโหลด” แล้วรอซักพักเพื่อให้ระบบทาการอัพ
โหลดไฟล์
P a g e | 53
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้ว รูปภาพจะแสดงตรงส่วนของด้านล่างของ
หน้าจอ ดังรูปต่อไปนี้
- สามารถคลิกที่รูปภาพ เพื่อขยายดูรูปภาพใหญ่ได้ ซึ่งลูกค้าจะ
สามารถมองเห็นรูปภาพนี้และคาบรรยายของรูปภาพได้ด้วย
P a g e | 54
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.2 รูปภาพหน้าปก
เป็ นการกาหนดรูปภาพที่จะแสดงในส่วนหัวของหน้าร ้านที่ลูกค้าจะ
มองเห็นก่อนเมื่อเปิดเข้ามาที่ร ้านอาหาร ซึ่งรูปภาพหน้าปกจะแสดงใน
หน้าร้าน ดังรูป
ซึ่งวิธีการเพิ่มรูปภาพหน้าปก ให้ทาดังนี้
- คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรูปภพหน้าปก”
- คลิกเลือกไฟล์หรือกรณีที่มีไฟล์แล้วให้คลิกที่แก้ไขรูป จากนั้นให้
เลือกไฟล์
- คลิก “บันทึกภาพ”
- รอให้อัพโหลดเสร็จ แล้วปิดหน้าต่างนี้ รูปภาพจะถูกนาไปแสแดงใน
หน้าร้านอาหารทันที
P a g e | 55
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.3 เนื้อหา
เป็ นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับร ้านอาหาร ซึ่งร ้านอาหาร
สามารถเพิ่มข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ร ้าน หรือการแจกสูตร
เมนูอาหารต่าง ๆ โดยเนื้อหานี้จะถูกนามาแสดงในหน้าร ้านอาหารดังรูป
เพียงเท่านี้ยังไม่พอ หากมีการกาหนดว่าให้แสดงในหน้าแรก บทความของ
ร้านอาหารจะแสดงในหน้าแรกของ M Food เมื่อมีการเปิดเข้ามาดูบทความจะ
เห็นลิงค์ของผู้เพิ่มบทความ แล้วลิงค์มาที่ร ้านอาหาร
เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อหาให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มเนื้อหา” จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบ
แล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เมื่อบันทึกแล้วบทความของคุณจะไม่ถูกแสดงทันที แต่
จะต้องรอการอนุมัติจาก M Food ก่อน เพื่อป้องกันการส่งบทความที่ไม่
เหมาะสมมายังระบบ โดยปกติแล้วเวลาที่ใช ้ในการอนุมัติจะไม่เกิน 24 ชั่วโมง
หลังจากที่เพิ่มเข้ามา
P a g e | 56
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3.การบริหารจัดการข้อมูลหน้าร้าน
ข้อมูลของหน้าร ้านจะเป็ นการแสดงรายละเอียดและที่อยู่ของร ้านอาหารให้
ลูกค้าทราบ และตัดสินใจได้ว่าจะเลือกร ้านไหน เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล จะ
แบ่งออกดังนี้
3.1 ข้อมูลร้านอาหาร
เมื่อต้องการจัดการข้อมูลของร ้านอาหารให้คลิกที่ปุ่มแก้ไข แล้วคลิกที่
“บันทึก” ในส่วนของข้อมูล ดังรูป
3.2 ที่อยู่ของร ้านอาหาร
P a g e | 57
https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สามารถคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม
“บันทึกที่อยู่”
3.3 ตาแหน่งที่ตั้งของร ้านอาหาร
ก่อนที่จะระบุตาแหน่งที่ตั้งของร ้านอาหารให้เปิดร ้านผ่านแอพพลิเคชั่น
Android ของ M Food Service ซึ่งจะต้องอนุญาติให้แอพพลิเคชั่น
เข้าถึงตาแหน่งก่อน จากนั้นให้ ทาดังนี้
- ไปที่ร ้านอาหารของคุณ
- คลิกที่ “ตาแหน่งที่ตั้ง”
- คลิกที่ “ค้นตาแหน่งที่ตั้ง”
- เมื่อพบตาแหน่งที่ตั้งที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกตาแหน่ง
ที่ตั้ง”
หลังจากนั้นตาแหน่งที่ตั้งของร ้านอาหารของคุณจะถูกปักหมุดลงในระบบ
โดยลูกค้าสามารถเปิดแผนที่เพื่อนาทางมายังร ้านอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้น

Recommended

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
20.3K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
5.8K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.3K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.1K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.6K views42 slides

More Related Content

Featured

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.4K views138 slides
12 Ways to Increase Your Influence at Work by
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.6K views64 slides
ChatGPT webinar slides by
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.3K views36 slides
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
3.6K views12 slides
Barbie - Brand Strategy Presentation by
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
25.1K views46 slides

Featured(20)

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.4K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.3K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx by Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.6K views
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) by Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K views
4 Strategies to Renew Your Career Passion by Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K views
The Student's Guide to LinkedIn by LinkedIn
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn87.9K views
Different Roles in Machine Learning Career by Intellipaat
Different Roles in Machine Learning CareerDifferent Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning Career
Intellipaat12.4K views
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf by TechSoup
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdfDefining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
TechSoup 9.7K views

คู่มือ โปรแกรมร้านอาหาร สำหรับผูุ้ประกอบการร้านอาหาร ใช้งานฟรี

 • 1. โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหาร และเครื่องดื่ม คู่มือการใช้งาน สาหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร M FOOD SERVICE M Food Service โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริหารจัดการร้านอาหารให้เป็นเรื่องง่าย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการรับ ออร์เดอร์ลูกค้า และบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย พร้อมระบบรายงานยอดขายและฟังก์ชันอื่น ๆ อีก มากมาย https://www.mfoodservice.com M Food Service สั่งอาหารง่าย ๆ ได้ที่นี่
 • 2. P a g e | 1 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาระบัญ การเปิ ดร้านอาหาร 3 1. เมนูการจัดการข้อมูล 8 1.1 รายงาน 8 1.2 วัตถุดิบ 12 1.3 อาหาร 15 1.4 โต๊ะอาหาร 20 1.5 บัญชี 23 1.6 สั่งอาหาร 29 วิธีสั่งอาหารโดยไม่ต้องจองโต๊ะอาหาร 43 1.7 ห้องครัว 45 1.8 กล่องจดหมาย 46 1.9 พนักงาานในร ้าน 46 2. การจัดการเนื้อหาของร้านอาหาร 52 2.1 รูปภาพของร ้านอาหาร 52 2.2 รูปภาพหน้าปก 54 2.3 เนื้อหา 55 3. การบริหารจัดการข้อมูลหน้าร้าน 56 3.1 ข้อมูลร ้านอาหาร 56 3.2 ที่อยู่ของร ้านอาหาร 56 3.3 ตาแหน่งที่ตั้งของร ้านอาหาร 57
 • 3. P a g e | 2 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ประสบความสาเร็จในธุรกิจร้านอาหาร การบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็ นปัจจัยหลักของการเปิดบริการ ร ้านอาหาร การที่จะสร ้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือไม่นั้น การบริการ จะต้องมีการเตรียมพร ้อม ถูกต้องเหมาะสมได้มาตรฐาน สร ้างคุณค่าในการ รับประทานอาหาร ซึ่งการบริการที่ดีจาเป็ นจะต้องได้รับการฝึกฝนจนชานาญ มี เทคนิคและทักษะอย่างดี เรียนรู้การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม ใช ้ระบบ M Food ได้อย่างคุ้มค่า และให้บริการด้วยจิตใจ ที่รักการบริการอย่างแท้จริง เพื่อความสาเร็จในธุรกิจอาหาร มีหลากหลายคนที่ลงสนามเข้ามาแบบดัง สนั่นหวั่นไหวลูกค้าเข้าร ้านแบบถล่มทลายแต่แล้วก็จากไปแบบเงียบ ๆ ซึ่ง ปัญหาส่วนหนึ่งมากจากการขาดทุน การจัดการภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพพอ การให้บริการที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพราะการให้บริการที่ดีที่มี มาอย่างยาวนานนั้นก็เป็ นชื่อเสียงที่ช่วยให้ร ้านอาหารอยู่รอดได้ แต่การที่ทา พลาดเพียงครั้งเดียวอาจทาให้อาณาจักรล่มสลายได้ ซึ่งก็ไม่ต่างจากคาที่ว่า ลูกค้าคือพระเจ้า เมื่อพระเจ้าได้รับการให้บริการที่ดี พระเจ้าก็จะประธานแต่สิ่งดี ๆ กลับมาให้ หรือผลกาไรให้เราได้ แต่เมื่อเราให้บริการไม่ดีแก่ลูกค้าก็อาจทา ให้พระเจ้าลงโทษ โดยการทาให้เสือมเสียชื่อเสียงแล้วก็เจ็งและปิดกิจการไป ซึ่ง ทั้งหมดนั้นเกิดจากการจัดการภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพพอ หรือกาลังคนไม่ พอต่อการให้บริการแก่ลูกค้า การทางานที่ไม่รวดเร็วในการให้บริการ และอีก หลากหลายสาเหตุ ดังนั้น ระบบ M Food Service จะมาคอยเป็ นผู้บริหาร ผู้จัดการ ร้านอาหาร ผู้ให้บริการแก่ลูกค้า เป็ นทั้งพนักงานเสิร ์ฟ พ่อครัว-แม่ครัว ผู้ คิดเงิน ผู้รับชาระเงิน และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ ไม่จาเป็ นต้องใช ้ พนักงานเยอะ ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ M Food Service สามารถตอบโจทย์ ได้ตรงตามเป้าหมาย ขอเพียงเข้าใจระบบ M Food Service ก็เพียงพอแล้ว ขอให้อ่านและทาความเข้าใจระบบให้อย่างถ่องแท้ เพื่อความสาเร็จในกิจการ
 • 4. P a g e | 3 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม ร ้านอาหาร เมื่อนาระบบ M Food Service มาใช ้แล้ว ผู้ประกอบการ ร ้านอาหารจะทาหน้าที่แค่ดูรายงานยอดขาย และสต็อกวัตถุดิบเท่านั้น การติดตั้งระบบ หรือเริ่มใช ้งานครั้งแรกมีดังต่อไปนี้ การเปิ ดร้านอาหาร ก่อนที่จะจัดการร ้านอาหารให้เพิ่มร ้านอาหารเข้ามาก่อน หลังจากนั้นเมื่อ เพิ่มร ้านอาหารแล้วให้คลิกที่ “บัญชีของฉัน” แล้วเลือก “ร้านอาหารของฉัน” ดังรูป จากนั้นหน้าจอจะแสดงชื่อร ้านอาหารที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้คลิกที่ปุ่ม “เปิด ร้าน” ตรงช่องของร ้านอาหารที่ต้องการ เมื่อเข้าสู่หน้าจอของร้านอาหารมาแล้วจะถูกแบ่งข้อมูลออกเป็ นหลายส่วน ด้วยกัน ซึ่งหน้าแรกนี้จะเป็ นภาพรวมของร ้านอาหาร ซึ่งลูกค้าของคุณจะ มองเห็นหน้าตาของร ้านคล้าย ๆ กับหน้านี้ โดยไม่มีปุ่มเมนูแสดงให้เห็น ซึ่งแต่ ละส่วนแต่ละเมนูจะถูกแบ่งหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน
 • 5. P a g e | 4 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสามารถปรับแต่งหรือแทรกรูปภาพได้ตามต้องการ ซึ่งจะแบ่งการทางาน ออกเป็ น 3 หัวข้อใหญ่ ๆ ดังนี้
 • 6. P a g e | 5 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1. เมนู จัดการข้อมูล ดังรูป ซึ่งเมนูเหล่านี้จะถูกแบ่งตามหน้าที่การทางานของแต่ละหัวข้อ และจะกล่าวใน หัวข้อถัดไป
 • 7. P a g e | 6 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2. การจัดการเนื้อหาของร ้านอาหาร เช่นการเพิ่มรูปภาพ หรือโพสบทความ ดังรูป ซึ่งปุ่มเหล่านี้จะเป็ นการจัดการภาพลักษณ์ของร ้านอาหารให้ดูดีขึ้นมา
 • 8. P a g e | 7 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3. การบริหารจัดการข้อมูลหน้าร ้าน เช่น ภาพหน้าร ้าน ที่อยู่ ตาแหน่งที่ตั้ง บนแผนที่ ซึ่งจะจัดการในส่วนนี้ ดังรูป
 • 9. P a g e | 8 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1. เมนูจัดการข้อมูล 1.1 รายงาน เป็ นการสรุปยอดขายรวมทั้งหมดของร ้านอาหาร หากต้องการดูเป็ นช่วง วันที่สามารถเลือกช่วงวันที่ได้ ดังรูป
 • 10. P a g e | 9 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือจะขยับลงมาด้านล่าง ต้องการดูทีละรายการสั่งซื้อก็สามารถคลิกที่ หมายเลขสั่งอาหาร แล้วข้อมูลจะแสดงดังรูป การดาวน์โหลดข้อมูล สามารถคลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด” ที่มุมขวาบนของ หน้าจอ ดังรูป
 • 11. P a g e | 10 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • 12. P a g e | 11 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม หากต้องการดูรายการอาหารที่ถูกจาหน่ายออกไปทีละรายการให้คลิกที่ “อาหาร” ดังรูป หน้าจอจะแสดงรายการอาหารที่ถูกจาหน่ายในแต่ละวัน และสามารถคลิกเข้าไป ดูรายละเอียดด้านในได้
 • 13. P a g e | 12 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1.2 วัตถุดิบ เหตุผลที่เริ่มจากวัตถุดิบก่อนก็เนื่องจาก ก่อนที่จะจาหน่ายอาหารได้ จะต้องมีการจัดการเรื่องวัตถุดิบก่อน และต้องมีการบริการสต็อกให้เพียงพอต่อ การจาหน่ายอาหารได้ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วหน้าจอจะแสดงรายการวัตุดิบที่ได้ เพิ่มไว้แล้ว ดังรูป การจัดการวัตถุดิบของอาหารจะถูกแบ่งการทางานออกเป็ นดังนี้
 • 14. P a g e | 13 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1) กลุ่มของวัตถุดิบ เป็ นการจัดกลุ่มของวัตถุดิบเพื่อให้สามารถบริหาร จัดการได้ง่ายขึ้น เช่น กลุ่มของเนื้อ กลุ่มของอาหารแห้ง เป็ นต้น ซึ่ง วิธีการเพิ่มวัตถุดิบให้ทาดังนี้ - คลิกที่ “กลุ่มของวัตถุดิบ” - ที่มุมขวาบนของหน้าจอให้คลิกที่ “เพิ่มกลุ่มวัตถุดิบของอาหาร” - จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 2) ประเภทของวัตถุดิบ จะต้องมีการกาหนดประเภทของวัตถุดิบก่อน (หากยัง ไม่มีประเภทวัตถุดิบที่ต้องการ) การเพิ่มประเภทของวัตถุดิบ ให้ทาดังนี้ - คลิกเข้าไปที่ “ประเภทของวัตถุดิบ” - จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มประเภทวัตถุดิบ” ที่อยู่ตรงขวามือบน - กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน - คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” หมายเหตุ หากกลุ่มหรือประเภทของวัตถุดิบมีในระบบแล้ว ไม่ควรที่จะเพิ่มซ้า เข้าไป 3) เมื่อได้กลุ่มและประเภทของวัตถุดิบแล้ว จากนั้นจะเป็ นการเพิ่มวัตถุดิบ ของเราเข้าระบบ เพื่อให้สต็อกวัตถุดิบของเรามีข้อมูล ดังนี้ - คลิกที่ “สต้อกวัตถุดิบ” - ที่มุมขวาบนให้คลิกที่ “เพิ่มวัตถุดิบของอาหาร” - กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหร ้อมกับระบุประเภทของวัตถุดิบให้ เรียบร้อย - จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
 • 15. P a g e | 14 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม จากนั้นข้อมูลของวัตถุดิบจะแสดงดังรูป 4) เมื่อมีรายการวัตถุดิบในระบบแล้ว จะต้องมีการนาเข้าจานวนของวัตถุดิบ โดยวิธีนาเข้าวัตถุดิบ ให้ทาดังนี้ - คลิกที่ “นาเข้าวัตถุดิบ” - กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร ้อมกับใส่จานวนที่นาเข้าและราคา - จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” แค่นี้รายการวัตถุดิบของเราก็มีจานวนตามที่ต้องการแล้ว 5) การเบิกวัตถุดิบ บางอย่างที่เราต้องเบิกไปใช ้เอง โดยยังไม่ได้ตัดสต็อกกับ รายการอาหาร เพื่อรู้ว่าใครเอาอะไรไปตอนไหน และบริหารสต็อกของ วัตถุดิบได้ การนาวัตถุดิบออกให้ทาดังนี้ - คลิกที่ “สต็อกวัตถุดิบ” - ไปที่รายการที่ต้องการเบิก แล้วคลิกที่ “เบิกออก” ตรงขวาสุดของ รายการวัตถุดิบ - กรอกเหตุผลในการเบิก - จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 6) รายงานการเบิก เป็ นการแสดงข้อมูลที่ถูกเบิกออกจากระบบ ทั้งที่เบิกเอง และถูกเบิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบที่เบิกอัตโนมัติคือการเบิกจากรายการ อาหารที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งรายการอาหารนั้น ๆ จะต้องมีการผูกวัตถุดิบพร ้อม กับจานวนไว้แล้ว ซึ่งเมื่อลูกค้าสั่งอาหารและได้รับการยืนยันแล้วระบบจะ
 • 16. P a g e | 15 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทาการตัดสต็อกวัตถุดิบให้อัตโนมัติโดยทันที ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในเรื่อง ของอาหาร 1.3 อาหาร ส่วนนี้จะเป็ นการจัดการรายการอาหารที่จาหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งจะถูก แบ่งหน้าที่ออกเป็ นดังนี้ 1.3.1 กลุ่มของอาหาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการต้องมีการเพิ่มกลุ่ม ของอาหาร ดังนี้ - คลิกที่ “กลุ่มของอาหาร” - มุมขวาบนของหน้าจอคลิกที่ “เพิ่มกลุ่มอาหาร” - กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน - คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 1.3.2 ประเภทของอาหาร วิธีเพิ่มประเภทของอาหาร ดังนี้ - คลิกที่ “ประเภทของอาหาร” - ที่มุมขวาบนของหน้าจอใคลิกที่ “เพิ่มประเภทอาหาร” - กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน - คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 1.3.3 เมนูอาหาร เมื่อได้กลุ่มและประเภทของอาหารมาแล้ว จากนั้นจะเป็ นการ เพิ่มเมนูอาหารเพื่อจาหน่ายให้ลูกค้า การเพิ่มเมนูอาหารให้ทา ดังนี้ - ที่มุมขวาบน คลิกที่ “เพิ่มเมนูอาหาร” - จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • 17. P a g e | 16 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • 18. P a g e | 17 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - ขนาด ให้กาหนดขนาดของเมนูอาหาร เช่น เล็ก กลาง ใหญ่ เป็ น ต้น - หน่วย ให้กาหนดหน่วยของเมนูอาหาร เช่น จาก ชาม โถ เป็ นต้น - การกาหนดราคา ซึ่งจะแบ่งออกเป็ น 3 ราคา คือ ราคาต่อหน่วย เป็ น ราคาที่จะแสดงก่อนลดราคาให้ลูกค้าเห็น ราคาขายจริง คือราคาที่ จะถูกหักลด ซึ่งจะใส่เป็ นราคาเดียวกันก็ได้ ส่วนราคาต้นทุน คือการ คานวณต้นทุนแล้วว่าใช ้ทุนในการทาอาหารของเมนูนี้จริง ๆ เพราะว่าข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในรายงานการขาย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าสั่งอาหารเมนูนี้ไปแล้วราคาต้นทุนนี้จะถูกนาไปคิดใน รายงานการขาย ซึ่งจะเป็ นการสรุปยอดขาย บวกลบต้นทุนกาไรให้ เห็นผ่านหน้ารายงานยอดขาย - แสดงผล คือการกาหนดว่าจะแสดงผลให้ลูกค้าเห็นทันทีหรือไม่ โดย ส่วนใหญ่แล้วการเพิ่มเมนูอาหารจะต้องยังไม่แสดงผล ณ ตอนนั้น เนื่องจากขั้นตอนการเพิ่มเมนูอาหารจะยังไม่สมบูรณ์ เพราะว่ายังไม่ มีการเพิ่มรูปภาพประกอบอาหาร ดังนั้น ควรเลือกเป็ น “ไม่แสดง ตอนนี้” - เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เมื่อเพิ่มเมนูอาหารเสร็จแล้ว เพื่อให้เมนูอาหารดูน่ารับประทานขึ้น จาเป็ นจะต้องเพิ่มรูปภาพเข้าไปด้วยวิธีการ ดังนี้ - ไปที่เมนูอาหาร แล้วเลือกรายการที่ต้องการเพิ่มรูปภาพที่ด้านขวา สุดของเมนู คลิกเลือก “รูปภาพ” - จากนั้นจะเห็นหน้าจอสาหรับอัพโหลดรูปภาพ ซึ่ง 1 เมนูอาหาร สามารถเพิ่มได้ 5 รูปภาพ โดยไม่จาเป็ นต้องเพิ่มให้ครบก็ได้ แต่ถ้า เพิ่มรูปภาพเข้ามาครบทั้ง 5 รูปก็จะเป็ นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะทาให้ ลูกค้าสนใจในเมนูอาหารนั้น ๆ ส่วนรูปภาพที่จะแสดงเป็ นรูปแรกใน หน้าเมนูอาหารที่ลูกค้าเห็นคือ “ไฟล์รูปภาพหลัก” ดังนั้น ไฟล์
 • 19. P a g e | 18 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม รูปภาพหลัก จึงกเป็ นภาพที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาดูเมนูอาหารนั้น ๆ - เมื่อต้องการรูปภาพให้เลือกไฟล์รูปเข้ามา - จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึกรูปภาพ” แล้วรอให้อัพโหลดเสร็จ - เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วหน้าจอจะแสดงรูปภาพนั้นออกมาทันที หากต้องการแก้ไขเมนูอาหารให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ทันที หรือคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” เพื่อเข้าไปกาหนดการแสดงผลให้เป็ น “แสดงทันที” หากต้องการลบเมนูอาหารให้คลิกที่ปุ่ม “ลบ” ได้ทันที ส่วนประกอบของอาหาร อีกหนึ่งจุดสาคัญที่จะต้องควบคุม ซึ่งการ ควบคุมสต็อกวัตถุดิบด้วยเมนูอาหารก็ไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งหากทาการ เพิ่มส่วนประกอบเข้ามายังเมนูอาหารนั้น ๆ แล้ว ระบบจะทาการตัด สต็อกวัตถุดิบให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งวิธีการเพิ่มส่วนประกอบให้ทาดังนี้ - คลิกที่ “เพิ่มส่วนประกอบ” - จากนั้นเลือกวัตถุดิบที่ต้องการและที่เคยเพิ่มไว้ในสต็อกวัตถุดิบ - กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร ้อมกับจานวนที่ใช ้สาหรับ เมนูอาหารรายการนี้ - เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เมื่อต้องการดูว่าเมนูอาหารนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง หรือต้องการ แก้ไข หรือต้องการลบส่วนประกอบออกจากเมนูอาหาร ให้ทาดังนี้ - คลิกที่ “เปิดดู” ตรงช่องของเมนูอาหารที่ต้องการ - หน้าจอจะแสดงเมนูอาหาร พร้อมกับส่วนประกอบตรงด้านล่างของ หน้าจอ ดังรูป
 • 20. P a g e | 19 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - ในภาพนี้มีการระบุไว้ว่าใช ้ต้นหอมจานวน 1 กิโลกรัม ดังนั้น เมื่อ ลูกค้าสั่งเมนูอาหาร “กุ้งย่าง” และลูกค้าทาการยืนยันรายการแล้ว ระบบจะตัดสต็อกออกไปจานวน 1 กิโลกรัมเสมอ - หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ตรงช่องของวัตถุดิบที่ ต้องการ - หากต้องการลบให้คลิกที่ปุ่ม “ลบ” ตรงช่องของวัตถุดิบที่ต้องการ การเพิ่มส่วนประกอบของอาหารเข้าไปผูกกับแต่ละเมนูอาหารนั้น จะทาให้ สามารถควบคุมสต็อกวัตถุดิบได้ง่าย และจะช่วยให้ระบบสามารถ พยากรณ์ได้ว่าวัตถุดิบจะหมดเมื่อไหร่ เพื่อให้การสั่งวัตถุดิบเข้ามา ประกอบอาหารได้ทันเวลา
 • 21. P a g e | 20 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้น หลายคนอาจมองว่าเริ่มระบบครั้งแรกการใช ้งานอาจจะดู ยากลาบากหลายอย่าง ดังนั้น ขอให้ใช ้ความระเอียดรอบคอบ อดทน เพื่อ วางระบบให้สามารถทางานบนตัวมันเองได้ ซึ่งเมื่อวางระบบครบทุกอย่าง แล้วจะทาให้การบริหารส่วนอื่น ๆ สบายขึ้น เพราะระบบรายงานทุกอย่าง ไม่ต้องมานั่งบันทึกกันอีกต่อไป 1.4 โต๊ะอาหาร โต๊ะอาหาร มีหน้าที่ไว้สาหรับให้ลูกค้าเลือกโต๊ะหรือจองโต๊ะไว้สาหรับสั่ง อาหาร ซึ่งการที่จะจองโต๊ะได้นั้นจะต้องมีการเพิ่มหมายเลขโต๊ะเข้าไป ก่อนด้วยวิธีการ ดังนี้ - เมื่อเข้ามาที่หน้าโต๊ะอาหารแล้ว ให้คลิกที่ “เพิ่มโต๊ะอาหาร” - กรอกข้อมูลให้ครบ “ชื่อโต๊ะ” คือการระบุหมายเลขโต๊ะ หรือชื่อโต๊ะ เช่น A01, A02, A03 เป็ นต้น - ควรระบุความจุของจานวนคนในแต่ละโต๊ะอาหารด้วย เพื่อให้ลูกค้า หรือพนักงานสามารถเห็นได้ว่าควรจะนั่งโต๊ะไหนเพื่อให้เหมาะกับ การนั่งรับประทานอาหาร - เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” - เมื่อต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ตรงชองของโต๊ะนั้น ๆ - เมื่อต้องการลบออกจากระบบให้คลิกที่ปุ่ม “ลบ” ตรงช่องของโต๊ะนั้น ๆ เมื่อเพิ่มโต๊ะอาหารแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแผนผังการวางโต๊ะ ของร ้านอาหาร ซึ่งร ้านอาหารควรมีแผนที่สาหรับบอกให้ลูกค้าหรือ พนักงานในร ้านทราบได้ว่าโต๊ะไหนอยู่จุดใด ซึ่งการเพิ่มแผนผังของ ร ้านให้ทาดังนี้ - คลิกที่ “เพิ่ม Layout โต๊ะอาหาร” - จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ (ควรเป็ นไฟล์รูปภาพเท่านั้น)
 • 22. P a g e | 21 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - เมื่อเลือกไฟล์เสร็จแล้วให้คลิกที่ “อัพโหลด” - จากนั้นรอให้อัพโหลดเสร็จ ภาพแผนผังของร ้านอาหารจะแสดง ออกมาทันที เมื่อได้ข้อมูลของโต๊ะอาหารครบแล้ว ให้นาคิวอาร ์โค้ดไปติดตามโต๊ะ ต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบไฟล์ที่จะต้องนาไปปริ้นจะเป็ นแบบ PDF ขนาด A4 ซึ่ง สามารถย่อขยายได้ตามต้องการ วิธีการปริ้นคิวอาร ์โค้ดให้ทาดังนี้ - คลิกที่ “คิวอาร ์โค้ดโต๊ะทั้งหมด” - หน้าจอจะแสดงชื่อโต๊ะพร ้อมกับคิวอาร ์โค้ด - คลิกที่ปุ่ม “ปริ้น” - จะได้ไฟล์ดังรูป
 • 23. P a g e | 22 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - การที่จะปริ้น ควรใช ้คอมพิวเตอร ์ในการปริ้น เมื่อปริ้นออกมาแล้ว สามารถนาไปติดที่โต๊ะอาหารตามที่ต้องการได้ทันที หรือจะปริ้นใส่ กระดาษ Label สติ๊กเกอร ์ก็ได้ - เมื่อมีคิวอาร ์โค้ดแล้ว ลูกค้าของคุณสามารถเลือกโต๊ะอาหารด้วย การแสกนคิวอาร ์โค้ดตามโต๊ะอาหารเพื่อสั่งอาหารได้รวดเร็วขึ้น ทันที ซึ่งหากไม่มีคิวอาร ์โค้ดบนโต๊ะอาหาร การเลือกโต๊ะอาหารของ ลูกค้าจะมีหลายขั้นตอน อาจะทาให้เสียเวลาก่อนที่จะสั่งอาหารได้ สามารถนาคิวอาร ์โค้ดนี้ไปปรับปรุงหรือปรับแต่งได้ตามที่ต้องการ โดยไม่ จาเป็ นต้องใช ้ฟอร ์มจาก PDF ที่มีให้ก็ได้ ซึ่งการจะนาคิวอาร ์โค้ดของแต่ ละโต๊ะไปใช ้ให้คลิกที่ “คิวอาร ์โค้ด” ตรงช่องของโต๊ะอาหารที่ต้องการ จากนั้นให้บันทึกคิวอาร ์โค้ดเป็ นไฟล์รูปภาพไปยังเครื่องของคุณ เพื่อนา ไฟล์นั้นไปปรับแต่งได้เอง
 • 24. P a g e | 23 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1.5 บัญชี คือการบริหารจัดการบัญชีของร้านอาหาร ซึ่งถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้ - รายการชาระด้วยบัตรเครดิต - บัญชีธนาคาร - พร้อมเพย์คิวอาร ์โค้ด รายการชาระด้วยบัตรเครดิต เป็ นการแสดงรายงานการชาระ ค่าบริการกับร้านอาหารของลูกค้า โดยการชาระด้วยบัตรเครดิต ผ่าน ระบบออนไลน์ผ่านผู้ให้บริการจาก Omise (https://www.omise.co/th) ซึ่งการที่ลูกค้าชาระผ่านระบบเครดิต ออนไลน์นั้น เมื่อลูกค้าชาระค่าบริการแล้วจะต้องถูกหักค่าธรรมเนียมการ ใช ้บัตรเครดิตออกเป็ น 5 เปอร ์เซ็น ก่อนส่งคืนร ้านอาหารที่แจ้งหมายเลข บัญชีไว้ วิธีดูรายงานการใช ้บัตรเครดิตคลิกที่ปุ่ม “ดู” จากนั้นหน้าจอจะ แสดงรายงานการใช ้บัตรเครดิต ดังรูป
 • 25. P a g e | 24 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ยังไม่ออกใบแจ้งชาระค่าบริการ หากมี การออกใบแจ้งชาระค่าบริการ ข้อมูลจะแสดงดังรูปภาพต่อไปนี้
 • 26. P a g e | 25 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • 27. P a g e | 26 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเมื่อมีการแจ้งค่าบริการแล้ว ร ้านอาหารจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีที่ ให้ไว้ ตามวันและเวลาดังกล่าว หมายเหตุ กาหนดรอบการโอนเงินมี 2 ครั้ง ต่อเดือน คือ ทุกวันที่ 10 และวันที่ 25 ของทุก ๆ เดือน ซึ่งหากไม่ตรงกับวันทาการอาจมีการเลื่อน เข้าหรือเลื่อนออกตามความเหมาะสมในแต่ละรอบบิลนั้น ๆ ช่องทางการชาระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์นั้น เป็ นช่องทางที่ช่วยให้ ลูกค้ามั่นใจในการใช ้บริการและเป็ นการส่งเสริมการขายให้กับร ้านอาหาร เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ลูกค้าของคุณชาระด้วยบัตรเครดิต ออนไลน์ ซึ่งเป็ นอีกช่องทางในการทารายการสั่งซื้ออาหารที่สะดวก รวดเร็วขึ้น และทางเราของรับภาระการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมให้แต่ละ ธนาคารเพื่อหักค่าธรรมเนียมการใช ้บัตรเครดิตของลูกค้า แล้วค่อยจ่าย คืนแก่ร้านอาหารตามรอบวันที่ดังกล่าว บัญชีธนาคาร เป็ นการกาหนดบัญชีธนาคารของร ้านอาหารเพื่อรับการ โอนเงินเข้าบัญชี สาหรับชาระค่าใช ้บริการหลังหักค่าธรรมเนียมการใช ้ บัตรเครดิตของลูกค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเพิ่มช่องทางการ โอนเงินได้เร็วขึ้น ควรระบุประเภทบัญชีเป็ นพร ้อมเพย์ เมื่อต้องการเพิ่ม บัญชีให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” หรือยังไม่ ต้องการเพิ่มสามารถคลิกที่ปุ่ม “ลบทิ้ง” ได้ทันที พร้อมเพย์คิวอาร ์โค้ด อีกหนึ่งช่องทางที่กาลังได้รับความนิยมเป็ นอย่าง สูง คือ การจ่ายเงินด้วยคิวอาร ์โค้ด ซึ่งรัฐบาลกาลังผลักดันให้เกิดสังคมไร ้ เงินสด หากต้องการก้าวขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร ้อมเข้าสู่สังคมไร ้ เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ ร ้านอาหารควรเพิ่มบัญชีพร ้อมเพย์เพื่อรับชาระ ค่าบริการจากลูกค้าด้วยระบบ QR Code Payment โดยการเพิ่มบัญชี พร ้อมเพย์เข้าไป ดังนี้
 • 28. P a g e | 27 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - คลิกที่ “พร้อมเพย์คิวอาร ์โค้ด” - กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังรูป - เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” - เมื่อบันทึกเสร็จแล้วจะแสดงคิวอาร ์โค้ดของบัญชีพร ้อมเพย์ขึ้นมา ทันที ดังรูปต่อไปนี้
 • 29. P a g e | 28 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม คิวอาร ์โค้ดนี้จะยังใช ้งานไม่ได้ ซึ่งจะใช ้ได้ก็ต่อเมื่อมีการสั่งอาหาร แล้ว เลือกวีธีการชาระเงินเป็ นพร ้อมเพย์ซึ่งจานวนเงินจะถูกคานวณราคาอาหาร
 • 30. P a g e | 29 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม แล้ว ซึ่งระบบนี้จะเป็ นระบบที่ป้องกันการใส่จะนวนเงินผิดจากลูกค้าได้ ซึ่งวิธีการ รับชาระด้วยพร ้อมเพย์คิวอาร ์โค้ดจะกล่าวถึงในขั้นตอนของการสั่งอาหาร หากต้องการยกเลิกการชาระด้วยคิวอาร ์โค้ดพร ้อมเพย์ให้คลิกที่ปุ่ม “ลบทิ้ง” ระบบก็จะไม่มีตัวเลือกการชาระเงินด้วยพร ้อมเพย์ 1.6 สั่งอาหาร สั่งอาหาร เป็ นการบริการสั่งอาหารผ่านหน้าจอมือถือ หน้าจอแท็กเลต หรือหน้าจอคอมพิวเตอร ์ก็ได้ ซึ่งพนักงานไม่จาเป็ นจะต้องจดรายการ อาหารใส่ในกระดาษเพียงแค่เพิ่มเมนูอาหารที่ต้องการเข้าไปได้เลย การเพิ่มเมนูอาหารนั้น ก่อนที่จะทาการเพิ่มเมนูอาหารจะต้องทาการ เลือกโต๊ะอาหารก่อน ซึ่งวิธีการให้ทาดังนี้ - คลิกที่ “จองโต๊ะ” หรือกรณีที่มีการจองโต๊ะไว้หลายโต๊ะให้คลิกที่ วงกลม ดังรูป เพื่อเลือกโต๊ะอาหาร - เมื่อคลิกจองโต๊ะเข้ามาแล้วคลิกที่ปุ่ม “เลือกโต๊ะ” ตรงกรอบของโต๊ะ ที่ต้องการ - เมื่อเลือกโต๊ะเสร็จแล้วให้รอซักครู่ ระบบจะพาเข้าสู่หน้าจอ เมนูอาหาร ดังรูป
 • 31. P a g e | 30 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - เมื่อต้องการสั่งอาหารให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” ตรงช่องของเมนูอาหาร หรือต้องการจานวนมากกว่า 1 ให้คลิกที่เครื่องหมายบวกข้างปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มจานวนตามต้องการ จากนั้นค่อยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” - เมื่อเพิ่มเมนูอาหารเข้ามาแล้วหน้าจอจะแสดงเมนูอาหารที่เลือก ดัง รูป หากต้องการสั่งเมนูอื่น ๆ เพิ่ม ให้คลิกที่ปุ่ม “สั่งเพิ่ม”
 • 32. P a g e | 31 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - กรณีที่ลูกค้าต้องการใส่หมายเหตุไปยังเมนูอาหารนั้น ๆ (เช่น กระ เพาไม่ใส่ถั่ว ไข่ดาวไม่สุก เป็ นต้น) ให้คลิกที่ปุ่ม ดังรูปต่อไปนี้
 • 33. P a g e | 32 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - จากนั้นระบบจะอนุญาตให้ใส่หมายเหตุเข้าไปได้ ดังรูป ให้กรอก หมายเหตุที่ต้องการ
 • 34. P a g e | 33 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - จากนั้นคลิกที่ปุ่มบันทึก ดังรูป - หน้าจอจะแสดงหมายเหตุดังรูปต่อไปนี้
 • 35. P a g e | 34 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - ซึ่งหมายเหตุนี้จะไปแสดงในระบบของห้องครัว แต่จะยังไม่แสดง ตอนนี้จนกว่าจะมีการกดยืนยันรายการอาหาร - เมื่อเลือกเมนูอาหารครบแล้วให้กรอกชื่อลูกค้า จะระบุหรือไม่ระบุก็ ได้ - จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ยืนยันรายการอาหาร” - เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ยืนยันรายการอาหาร” แล้ว ข้อมูลการสั่งอาหารจะ แสดงดังรูปต่อไปนี้
 • 36. P a g e | 35 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - จะเห็นได้ว่าปุ่มบวกและปุ่มลบยังสามารถกดเพิ่มได้ เนื่องจาก ห้องครัวยังไม่กดปุ่มทาอาหาร ซึ่งหากห้องครวกดปุ่มทาอาหารไป แล้วจะไม่สามารถกดปุ่มบวกหรือลบเพื่อเพิ่มหรือลดเมนูอาหารได้ แต่ยังสามารถกดปุ่ม “สั่งเพิ่ม” ได้ แต่รายการนั้นจะถูกแยกออกมา ด้านล่างของหน้าจออีก - จากนั้นเมื่อทางฝั่งห้องครัวทาอาหารแล้ว หน้าจอจะแสดง สถานการณ์ทาอาหารดังรูปต่อไปนี้
 • 37. P a g e | 36 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - เมื่อห้องครัวทาอาหารเสร็จแล้ว สถานะ “กาลังทาอาหาร” จะ เปลี่ยนไป ดังรูปต่อไปนี้
 • 38. P a g e | 37 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - ให้พนักงานร ้านไปรับอาหารที่มีสถานะ “ทาอาหารเสร็จแล้ว” มา เสิร ์ฟให้ลูกค้า - เมื่อเสิร ์ฟให้ลูกค้าเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “กดรับ” ที่เมนูอาหารที่ เสิร ์ฟให้ลูกค้า เพื่อเป็ นการยืนยันและป้องกันการลืมเสิร ์ฟอาหาร ซึ่ง สถานะเมนูอาหารจะเปลี่ยนไป ดังรูปต่อไปนี้
 • 39. P a g e | 38 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - อีกหนึ่งปัญหาของร ้านอาหารส่วนใหญ่ คือ ไม่รู้ว่าลูกค้าได้รับ อาหารแล้วหรือยัง หรือเสิร ์ฟอาหารไปแล้วแต่ดันเสิร ์ฟให้อีก - เมื่อลูกค่ารับประทานอาหารเสร็จแล้ว จะต้องมีการชาระเงินให้คลิกที่ ปุ่ม “ชาระค่าอาหาร” - เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ชาระค่าอาหาร” แล้ว หน้าจอจะแสดงตัวเลือกการ ชาระเงิน ดังรูปต่อไปนี้
 • 40. P a g e | 39 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - เงินสด คือการชาระด้วยเงินสด สามารถกรอกจานวนเงินที่รับจาก ลูกค้า แล้วระบบจะคานวณเงินทอนให้เองโดยอัตโนมัติ ดังรูปต่อไปนี้
 • 41. P a g e | 40 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - เครดิต คือ การรับชาระด้วยเครื่องรูดบัตรเครดิตของร ้านอาหาร (ถ้า มี) - เครดิตออนไลน์ คือการรับชาระด้วยบัตรเครดิตของลูกค้าผ่านระบบ ออนไลน์ด้วยวิธีการกรอกข้อมูลการชาระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านผู้ ให้บริการจาก Omise ซึ่งการชาระด้วยวิธีนี้จะต้องให้ลูกค้าเป็ นคน กรอกข้อมูลเอง เพื่อป้องกันพนักงานขโมยหมายเลขบัตรเครดิตของ ลูกค้า เมื่อเลือกเครดิตออนไลน์แล้วจะต้องรอซักพักเพื่อให้ระบบ เรียกการทางานจาก Omise แล้วให้กดยืนยันการชาระเงินอีกที จากนั้นให้ลูกค้ากรอกข้อมูลการชาระเงินด้วยบัตรเครดิตแล้วกด ยืนยันการชาระเงินเอง ซึ่งระบบนี้จะถูกยืนยันการชาระเงินโดย อัตโนมัติ - คิวอาร ์โค้ดพร้อมเพย์เป็ นการรับชาระค่าบริการจากการแสกน จ่ายเงินของแอพพลิเคชั่นของธนาคาที่ลูกค้าใช ้บริการอยู่ ซึ่งคิวอาร ์
 • 42. P a g e | 41 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม โค้ดของเราสามารถใช ้ได้กับทุกธนาคารที่ให้บริการ Scan to pay เมื่อคลิกที่ “คิวอาร ์โค้ดพร้อมเพย์” แล้วหน้าจอจะแสดงคิวอาร ์โค้ด พร้อมรายละเอียดของเจ้าของบัญชีดังรูป
 • 43. P a g e | 42 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - ให้ลูกค้าใช ้แอพพลิเคชั่นของธนาคารสแกนคิวอาร ์โค้ดเพื่อจ่ายเงิน ซึ่งจานวนเงินจะไม่สามารถแก้ไขได้ และเป็ นจานวนที่คานวณราคา อาหารครบแล้ว - เมื่อลูกค้ายืนยันการชาระค่าอาหารแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ยืนยันการ ชาระเงิน” แล้วหน้าจะจะแสดงดังรูป - เมื่อลูกค้าออกจากร ้านอาหารไปแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “เคลียร ์โต๊ะ” ทันที หากไม่คลิกที่ปุ่มนี้ลูกค้าคนอื่น ๆ จะไม่สามารถเลือกโต๊ะนี้ได้ เพราะ สถานะของโต๊ะจะเป็ นสถานะไม่ว่างอยู่ - หรือ พนักงานสามารถสั่งอาหารสาหรับโต๊ะนี้กับลูกค้าอื่น ๆ ได้โดย ไม่ต้องกดปุ่มเคลียร ์โต๊ะก็ได้
 • 44. P a g e | 43 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม จะเห็นว่าการสั่งอาหารอาจมีหลากหลายขั้นตอน ซึ่งขึ้นอยู่กับความ ต้องการของแต่ละร ้านอาหารว่าต้องการใช ้ส่วนไหนบ้าง ซึ่งการทางาน ของระบบค่อนข้างยืดหยุ่น เช่น เมื่อสั่งอาหารแล้วสามารถกดชาระ ค่าบริการได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ห้องครัวทาอาหารก็สามารถไปรับ อาหารมาเสิร ์ฟแล้วกดชาระเงินได้ทันที วิธีสั่งอาหารโดยไม่ต้องจองโต๊ะอาหาร การสั่งอาหารโดยไม่ต้องจองโต๊ะอาหารเป็ นการสั่งกลับบ้าน ด้วยวิธีการดังนี้ - คลิกที่ สั่งอาหาร แล้วเลือก “สั่งกลับบ้าน” ดังรูป - จากนั้นให้เพิ่มเมนูอาหารที่ต้องการ - เมื่อเพิ่มเมนูอาหารครบแล้ว ให้กรอกชื่อลูกค้า แล้วคลิก “ยืนยันรายการ อาหาร”
 • 45. P a g e | 44 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - เมื่อยันยันเสร็จแล้ว หากต้องการสั่งให้ลูกค้าท่านอื่น ให้คลิกที่ปุ่ม “ปิด” แล้วคลิกที่ “สร ้างออร ์เดอร ์ใหม่” ดังรูป - จากนั้นก็เพิ่มเมนูอาหารแล้วยืนยันเมนูอาหารอีกครั้ง - เมื่อยันยันเมนูอาหารแล้ว เมนูอาหารจะไปแสดงที่ห้องครัวทันที - จากนั้นเมื่อทาอาหารเสร็จแล้ว จะต้องดาเนินการรับชาระค่าอาหารกับ ลูกค้า ให้คลิกที่ “เปลี่ยนออร ์เดอร ์อื่น” หน้าจอจะแสดงออร ์เดอร ์ที่ลูกค้าสั่ง ไว้ ดังรูป - จากนั้นให้คลิกเลือกที่ช่องหมายเลขสั่งซื้อ ตามที่ต้องการ - หน้าจอจะแสดงออร ์เดอร ์ขึ้นมา แล้วให้ทาการชาระค่าอาหารให้ลูกค้า ทันที
 • 46. P a g e | 45 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1.7 ห้องครัว คือระบบแยกตัวออกมาจากระบบสั่งอาหาร เพื่อให้คนทาอาหารสามารถ ดูแลและจัดคิวการทาอาหารได้สะดวก การทาอาหารในห้องครัวให้ทาดังนี้ - คลิกที่เข้ามาที่ “ห้องครัว” - จะพบกับหน้าจอรายการเมนูอาหารที่ลูกค้าสั่งไว้ ดังรูป ให้สั่งเกตุที่ ไฮไลท์สีส้ม เป็ นการแสดงหมายเหตุที่ลูกค้าต้องการ เพื่อการ ทาอาหารได้ตรงตามต้องการของลูกค้า ก่อนทาอาหารให้ดูหมาย เหตุนี้ทุกครั้ง - เมื่อต้องการทาอาหารให้คลิกที่ปุ่ม “ทาอาหาร” จากนั้นหน้าจอจะ แสดงข้อมูลดังรูปต่อไปนี้ - เมื่อทาอาหารเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “กดเสร็จ” แล้วหน้าจอจะแสดง ดังรูป
 • 47. P a g e | 46 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - หากต้องการดูรายงานการทาอาหารให้คลิกที่ “รายงานการ ทาอาหาร” 1.8 กล่องจดหมาย เป็ นกล่องข้อความที่ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปติดต่อสอบถามผ่านทางช่อง ทางการติดต่อในหน้าแอพพลิเคชั่น ซึ่งสามารถเปิดเข้ามาแล้วกดเข้าดูแต่ ละข้อความได้ 1.9 พนักงานในร้าน สาหรับจัดการชื่อผู้ใช ้งานในร ้านอาหาร ซึ่งผู้ที่จะต้องเป็ นพนักงานใน ร ้านได้นั้นจะต้องทาการลงทะเบียนสมาชิกกับ M Food แล้วเท่านั้น เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้สมัครเป็ นพนักงานของร ้านอาหาร ด้วย วิธีการดังนี้
 • 48. P a g e | 47 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - ไปที่หน้าโปรไฟล์ของร ้านอาหาร โดยการคลิกที่เมนู จากนั้นเลือก “ร้านอาหาร” แล้วเลือกตาแหน่งที่ต้องของร ้าน หรือคลิกดูทั้งหมด ดังรูป
 • 49. P a g e | 48 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - จากนั้นกดค้นหาแล้วคลิกเข้ามาที่ร ้านอาหาร จะพบปุ่ม “สมัครงาน ร้านอาหาร” ดังรูปต่อไปนี้
 • 50. P a g e | 49 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - เมื่อคลิกที่ปุ่มสมัครงานแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไข - จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ยอมรับและสมัคร” - เมื่อสมัครเสร็จจะยังไม่สามารถเปิดร้านอาหารได้ ต้องให้เจ้าของร้าน เปิดร ้านแล้วเข้ามาที่ “พนักงานในร ้าน” - หน้าจอจะแสดงข้อมูลพนักงานที่สมัครเข้ามาใหม่ ดังรูป
 • 51. P a g e | 50 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - ให้คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทาการอนุมัติและกาหนดแผนก ดังรูป - จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” พนักงานของร้านอาหารก็จะสามารถเข้า ร้านอาหารผ่านช่องทางบัญชีของตัวเองได้ - เมื่อพนักงานต้องการเปิดร ้านอาหารให้คลิกที่ “บัญชีของฉัน” - แล้วเลือก “ร ้านที่เป็ นพนักงาน” ดังรูปต่อไปนี้ - เมื่อเข้ามาแล้วให้พนักงานคลิกที่ปุ่ม “เปิดร้าน” แค่นี้พนักงานก็สามารถบริหารจัดการร ้านอาหารได้ตามสิทธิ์ที่กาหนด ไว้ ซึ่งการกาหนดสิทธิ์ของพนักงานจะถูกกาหนดด้วยแผนก ซึ่งการ กาหนดแผนกนั้นจะมีให้เลือกไว้อยู่ในระบบแล้ว เพียงแค่ต้องไปกาหนด
 • 52. P a g e | 51 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม สิทธือีกครั้งว่าต้องการให้แต่ละแผนกนั้นสามารถทาอะไรได้บ้าง ซึ่งการ กาหนดสิทธิ์ให้ทาดังนี้ - เมื่อเข้ามาที่หน้า “พนักงานในร ้าน” แล้ว ให้คลิกที่ “แผนก” จากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม “สิทธิ์” ตรงขวามือ - หน้าจอจะแสดงสิทธิ์ที่ถูกกาหนดไว้แล้ว ดังรูป - การกาหนดสิทธิ์ให้คลิกเลือกตรงช่องแก้ไขว่าต้องการให้ “เข้าถึง ได้” หรือ “เข้าถึงไม่ได้” เมื่อกาหนดเสร็จแล้วระบบจะบันทึกให้ อัตโนมัติทันที การจัดการชื่อผู้ใช ้งานนั้นสาคัญมาก ซึ่งกรณีที่ร ้านอาหารเป็ นร ้านใหญ่จะต้อง มีการแบ่งแผนกออกเป็ นหลากหลายแผนกด้วยหัน หากในหน้าจอแผนกไม่มี แผนกที่ต้องการแสดงอยู่ ให้ทาการคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มแผนก” แล้วกดปุ่ม “บันทึก” ได้เองโดยทันที หลังจากนั้นค่อยคลิกที่ “สิทธิ์” เพื่อกาหนดสิทธิ์ของแผนกที่ ต้องการ
 • 53. P a g e | 52 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2.การจัดการเนื้อหาของร้านอาหาร 2.1 เพิ่มรูปภาพของร ้านอาหาร เป็ นการแชร ์รูปภาพต่าง ๆ ของร้านอาหาร เช่น ภาพเมนูอาหาร ภาพรวมของร้านอาหาร ภาพของลูกค้าที่เข้าร ้านอาหาร มาแล้ว เป็ นต้น ซึ่งการเพิ่มรูปภาพให้ทาดังนี้ - คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรูปภาพ” ดังรูป - จากนั้นทาการเลือกไฟล์รูภาพ แล้วกรอกรายละเอียดหรือคา บรรยายใต้ภาพของรูปภาพ - จากนั้นคลิกที่ “อัพโหลด” แล้วรอซักพักเพื่อให้ระบบทาการอัพ โหลดไฟล์
 • 54. P a g e | 53 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม - เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้ว รูปภาพจะแสดงตรงส่วนของด้านล่างของ หน้าจอ ดังรูปต่อไปนี้ - สามารถคลิกที่รูปภาพ เพื่อขยายดูรูปภาพใหญ่ได้ ซึ่งลูกค้าจะ สามารถมองเห็นรูปภาพนี้และคาบรรยายของรูปภาพได้ด้วย
 • 55. P a g e | 54 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2.2 รูปภาพหน้าปก เป็ นการกาหนดรูปภาพที่จะแสดงในส่วนหัวของหน้าร ้านที่ลูกค้าจะ มองเห็นก่อนเมื่อเปิดเข้ามาที่ร ้านอาหาร ซึ่งรูปภาพหน้าปกจะแสดงใน หน้าร้าน ดังรูป ซึ่งวิธีการเพิ่มรูปภาพหน้าปก ให้ทาดังนี้ - คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรูปภพหน้าปก” - คลิกเลือกไฟล์หรือกรณีที่มีไฟล์แล้วให้คลิกที่แก้ไขรูป จากนั้นให้ เลือกไฟล์ - คลิก “บันทึกภาพ” - รอให้อัพโหลดเสร็จ แล้วปิดหน้าต่างนี้ รูปภาพจะถูกนาไปแสแดงใน หน้าร้านอาหารทันที
 • 56. P a g e | 55 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2.3 เนื้อหา เป็ นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับร ้านอาหาร ซึ่งร ้านอาหาร สามารถเพิ่มข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ร ้าน หรือการแจกสูตร เมนูอาหารต่าง ๆ โดยเนื้อหานี้จะถูกนามาแสดงในหน้าร ้านอาหารดังรูป เพียงเท่านี้ยังไม่พอ หากมีการกาหนดว่าให้แสดงในหน้าแรก บทความของ ร้านอาหารจะแสดงในหน้าแรกของ M Food เมื่อมีการเปิดเข้ามาดูบทความจะ เห็นลิงค์ของผู้เพิ่มบทความ แล้วลิงค์มาที่ร ้านอาหาร เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อหาให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มเนื้อหา” จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบ แล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เมื่อบันทึกแล้วบทความของคุณจะไม่ถูกแสดงทันที แต่ จะต้องรอการอนุมัติจาก M Food ก่อน เพื่อป้องกันการส่งบทความที่ไม่ เหมาะสมมายังระบบ โดยปกติแล้วเวลาที่ใช ้ในการอนุมัติจะไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากที่เพิ่มเข้ามา
 • 57. P a g e | 56 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3.การบริหารจัดการข้อมูลหน้าร้าน ข้อมูลของหน้าร ้านจะเป็ นการแสดงรายละเอียดและที่อยู่ของร ้านอาหารให้ ลูกค้าทราบ และตัดสินใจได้ว่าจะเลือกร ้านไหน เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล จะ แบ่งออกดังนี้ 3.1 ข้อมูลร้านอาหาร เมื่อต้องการจัดการข้อมูลของร ้านอาหารให้คลิกที่ปุ่มแก้ไข แล้วคลิกที่ “บันทึก” ในส่วนของข้อมูล ดังรูป 3.2 ที่อยู่ของร ้านอาหาร
 • 58. P a g e | 57 https://www.mfoodservice.com โปรแกรมร้านอาหาร สาหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม สามารถคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึกที่อยู่” 3.3 ตาแหน่งที่ตั้งของร ้านอาหาร ก่อนที่จะระบุตาแหน่งที่ตั้งของร ้านอาหารให้เปิดร ้านผ่านแอพพลิเคชั่น Android ของ M Food Service ซึ่งจะต้องอนุญาติให้แอพพลิเคชั่น เข้าถึงตาแหน่งก่อน จากนั้นให้ ทาดังนี้ - ไปที่ร ้านอาหารของคุณ - คลิกที่ “ตาแหน่งที่ตั้ง” - คลิกที่ “ค้นตาแหน่งที่ตั้ง” - เมื่อพบตาแหน่งที่ตั้งที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกตาแหน่ง ที่ตั้ง” หลังจากนั้นตาแหน่งที่ตั้งของร ้านอาหารของคุณจะถูกปักหมุดลงในระบบ โดยลูกค้าสามารถเปิดแผนที่เพื่อนาทางมายังร ้านอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้น