Successfully reported this slideshow.

CLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaa

0

Share

Loading in …3
×
1 of 1
1 of 1

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

CLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaa

  1. 1. SMART GRIDS AND ENERGY MARKETS Sähköjärjestelmän perusta on säilynyt ennallaan sähkönjakelun alusta alkaen.Tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa, jotta sähkön laatu säilyy hyvänä ja verkko kunnossa.Tuotantoa on perinteisesti säädetty kulutuksen mukaan, mutta aurinko- ja tuulie- nergia ovat sekoittamassa käytäntöjä. Niiden tuotanto ei jousta, ja sitä on vaikea ennakoida. ”Tuotannon rajoittaminen on vaihtoehto, mutta se sotii uusiutuvan energian käytön periaatteita vastaan. Onkin yhä tärkeämpää, että sähkön kysyntä joustaa”, toteaa kehitysjohtaja Jan Segerstam Empower IM Oy:stä. Hänen mukaansa markkinoiden ja sähkö- verkkojen rakenteet eivät tue joustoja erityisen hyvin pienissä hajautuneissa kohteissa, kuten kotitalouk- sissa. Mitä rakenteille olisi sitten tehtävä, oli yksi tutki- musaihe SGEM-ohjelmassa. Vapailla sähkömarkkinoilla rakenteiden uudistaminen edellyttää lukuisten eri osapuolien yhteistyötä ja risti- riitaisten tavoitteiden sovittamista yhteen. Energian tuottajille ja käyttäjille kysynnän jousto tuo parhaim- millaan taloudellisia etuja. Sen sijaan sähköverkon haltijoille jousto merkitsee nykytilanteessa ennen kaikkea kustannuksia. Jousto vaatii verkolta älyä, ja äly maksaa. Parhaimmillaan jousto kuitenkin auttaa verkkoyhtiöitä välttämään tai ainakin siirtämään investointeja, jotka liittyvät verkkoinfrastruktuurin vahvistamiseen. ”SGEM-ohjelman avulla pystyimme mallintamaan tulevaisuuden ympäristöä kokonaisvaltaisesti yhdessä. Yksin sitä ei voisi tehdä kukaan”, Segerstam toteaa. Hän pitää Suomen kehittyneitä sähkömarkkinoita poikke- uksellisen hyvänä kehitysympäristönä. Erinomaisena lähtökohtana toimivat etäluettavat sähkömittarit, jotka on asennettu lähes jokaiseen suomalaiseen kotiin. Mittareissa on tekniset valmiudet ohjata muun muassa 600 000 kodin sähkölämmitystä. SGEM-ohjelmassa pohjustettiin joustojen ohjaamista eri menetelmin ja luotiin tarvittavat toimintoketjut joustoihin liittyvään tiedonvaihtoon. Tiedonvaihtoa tutkittiin neljässä eri kaupungissa hieman eri näkökul- mista, ja yhdessä tutkimuksessa myös kuluttajat osallistuivat ohjaamisen määrittelyyn. Etäluettavien sähkömittareiden vaihtoehtona käytettiin myös kotiin sijoitettavia ohjausjärjestelmiä, joita voi ohjelmoida vapaasti ja päivittää valvomosta käsin. Segerstam odottaa tutkimuksen johtavan sähkön myynnin ja jakelun liiketoimintamalliin, jossa kysynnän jousto on otettu huomioon. Hänen mukaansa malli voi olla hyödyksi myös muissa pohjoismaissa sekä Keski-Euroopassa. Hän huomauttaa, että joustoon kannustavan hinnoittelun hyödyntämistä edistäi- sivät Suomessa myös lainsäädännön muutokset.Tällä hetkellä kuluttaja voi valita aikaperusteisen hinnoit- telun ja ohjauksen, joka jakaa sähkön hinnan tavalli- sesti kiinteisiin tuntihintoihin tai päivä- ja yöhintoihin. Segerstam uskoo, että joustoihin kannustava kulutta- jamarkkina syntyisi, jos sähkömittareiden ohjausmah- dollisuus tuotaisiin vapaiden markkinoiden käyttöön laajamittaisesti. ”Kannustavampi hinnoittelu perustuisi sähkön toteutuvaan hankintahintaan kulutuksen hetkellä. Olisi tärkeää, että hyöty tulee todella niille, jotka joustavat. Pelkkä hinnoittelu ei kuitenkaan riitä. On myös tärkeää, että kaikki asiakkaan toimitusketjuun kuuluvat osapuolet osallistuvat joustojen ohjaukseen. Näin vältetään jouston aiheuttamat piilokustannukset toimitusketjun eri osissa.” Sähkön kysynnästä joustavaa – ja joustosta kannattavaa Aurinko- ja tuulienergian tuotanto ei jousta, joten sähkön kulutuksen on joustettava. Jotta kuluttajan kannattaisi joustaa, on uusittava sähköverkkojen ja -markkinoiden rakenteita. JAN SEGERSTAM Kehitysjohtaja, Empower IM Oy SGEM-ohjelman avulla pystymme mallintamaan tulevaisuuden ympäristöä kokonaisvaltaisesti yhdessä. Yksin sitä ei voisi tehdä kukaan. SÄHKÖNKULUTUS SUOMESSA YHDEN TALVIVIIKON AIK ANA MWh/h 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 MA TI KE TO PE LA SU ESIMERKIKSI L ÄMMIT YSTÄ OHJA AMALL A KOTITALOUDE TKIN VOIVAT TA SOIT TA A KULUTUKSEN PIIKKEJÄ . JOS S ÄHKÖN KULUT TAJAHINTA PERUSTUISI SÄHKÖN HANKINTAHINTA AN KULUTUKSEN HE TKELL Ä , SE VOISI MOTIVOIDA KULUT TAJIA JOUSTAMA AN KULUTUKSESS A TUOTANNON HEIL AHTELUJEN MUK A AN.

×