Successfully reported this slideshow.

CLEEN SGEM loppuraportti: Nopea tiedonkulku helpottaa vikatilanteissa

0

Share

Loading in …3
×
1 of 1
1 of 1

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

CLEEN SGEM loppuraportti: Nopea tiedonkulku helpottaa vikatilanteissa

  1. 1. K ÄY T TÄJÄRYHMÄT AUTOMA AT TINEN TIE TO TOIMIJOIDEN JÄRJESTELMISTÄ PEKK A VERHO Professori, Tampereen teknillinen yliopisto Kehitimme tilannekuva- järjestelmää, johon voivat syöttää tietoja myös viranomaiset ja ne sähkön käyttäjät, joille sähkön saatavuus on kriittistä. K ART TAPOHJAINEN K ÄY T TÖLIIT T YMÄ MANUA ALISESTI PÄIVITE T TÄVÄ STA AT TINEN TIE TO SMART GRIDS AND ENERGY MARKETS Keskijänniteverkon avojohtoja on Suomessa edelleen runsaasti, ja ne ovat alttiita häiriöille. Tyypillinen häiriö on maasulku, joka syntyy tavallisesti silloin, kun oksa tai kaatunut puu koskettaa johtoon. Jos puu johtaa sähkön sujuvasti maahan, sähköaseman suojarele havaitsee vian heti virran ja jännitteen muutoksista. Sen sijaan silloin, kun puu ja maa ovat jäässä tai maaperä on kallioista, ne johtavat sähköä heikommin, eikä suojarele välttämättä reagoi. ”Myös tällainen suuri-impedanssinen vika kehittyy tavallisesti vaarallisemmaksi ja haitallisemmaksi”, toteaa tutkijatohtori Ari Nikander Tampereen teknil- lisestä yliopistosta. Maasulku voi aiheuttaa lähis- töllä liikkuvalle sähköiskun, ja verkossa se voi johtaa laajaan sähkökatkoon. On siis tärkeä havaita orasta- vakin vika ajoissa. SGEM-ohjelmassa tätä tarkoitusta varten kehitettiin keskitettyä suojausmenetelmää. Kun perinteinen suojarele päättelee tilanteen siinä johtolähdössä, johon se on sijoitettu, uusi menetelmä hyödyntää kaikkien johtolähtöjen ja niiden suojareleiden tietoja sähköaseman keskitetyssä tietokoneessa. Menetelmän kehittämistä varten mallinnettiin sähköverkko ja sähköasema fyysisine laitteineen, ja Nopea tiedonkulku helpottaa vikatilanteissa suuri-impedanssisia vikoja tunnistettiin menestyksek- käästi tässä ympäristössä. Häiriötilanteilta ei voi kuitenkaan välttyä kokonaan etenkään avojohtoverkossa. Siksi SGEM-ohjelmassa kehitettiin myös sähköverkkoyhtiöiden, viran- omaisten ja asiakkaiden välistä tiedonkulkua. ”Kehitimme tilannekuvajärjestelmää, johon voidaan koota olennaiset tiedot esimerkiksi sähkökatkon laajuudesta. Järjestelmään voivat syöttää tietoja myös viranomaiset ja ne sähkön käyttäjät, joille sähkön saatavuus on kriittistä, kuten sairaalat”, sähkötek- niikan professori Pekka Verho Tampereen teknil- lisestä yliopistosta kertoo. Esimerkiksi tuhoisan myrskyn aikana järjestelmän tarkoituksena on auttaa verkkoyhtiöitä korjaustöiden priorisoinnissa ja viran- omaisia, kuten palo- ja pelastustointa, oman toimin- tansa suunnittelussa. Se voi lähettää myös automaat- tisia varoituksia osapuolten välillä. Järjestelmää kehitettiin yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja käsillä on nyt nettiselaimessa toimiva demonstraatio järjestelmän perusperiaatteista. Kun puu kaatuu avojohdolle, älykäs sähköverkko huomaa vian ennen kuin siitä aiheutuu vaaraa tai laajaa sähkökatkoa. Vikatilanteissa helpottaa myös sujuva tiedonkulku verkonhaltijan, viranomaisten ja asiakkaiden välillä. SÄHKÖVERKKOYHTIÖ SÄHKÖVERKKOYHTIÖT PEL A STUSTOIMI SÄ ÄENNUSTEE T LIIKENNE TIEDOT TEE T KRIIT TISTEN KOHTEIDEN MÄ ÄRIT TÄMINEN PEL A STUSTOIMI A SIAKK A ATKUNTA

×