Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modeliranje poslovnih procesa - uvod u BPMN

12,502 views

Published on

Popratna prezentacija za seminar ILBA 4 Upravljanje poslovnim procesima, održanog 29. studenog 2011. u Zagrebu.
http://www.ilba.eu/default.aspx?id=106

Published in: Education
 • Trebate financiranje u manje od 48 sati Pozdrav dame i gospodo! Trebate kredit? Vi ste odbijen od strane banke, a želite zajam u susret vašim nikakve potrebe? Nema problema. Bez obzira na svoju financijsku situaciju. Nudim hipoteka, komercijalne kredite, međunarodni krediti, osobni zajmovi i krediti ekskluzivne odgojnih krediti. Nudim kredite na raspolaganju partnerstva i druge javne i privatne, i mnogi drugi. Ja sam na raspolaganju vam dati bilo koji zajam, nekretnine, financije, i još mnogo toga. Nudim obje duge i kratkoročne kredite uz kamatnu stopu od 3%. Kontaktirajte me danas i dobiti prvoklasne financijske usluge kredita: - Financijski zajam - Investicijski zajam - Auto Zajam - Dug konsolidacija - Stjecanje kredita - Osobni zajam Vi ste zapeli Ako ste stvarno u potrebi za kredit pokušati da me kontaktirate. EMAIL: julianolacruz@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Modeliranje poslovnih procesa - uvod u BPMN

 1. 1. KORISKonzaltingOrganizacijaRazvoj IS Prof. Dr. Josip Brumec Modeliranje poslovnih procesa Prema normi BPMN 2.0 s primjerima u WebSphere Business Modeler v.7Innovation and Leadership Business Academy Zagreb, 29. studenog 2011.
 2. 2. Definicija poslovnog procesaWhat is Business Process?  A business process is a collection of interrelated work tasks, initiated in It’s everything we do!! response to an event, that achieves a specific result for the customer of the Is triggered by an external business event. process. Is comprised of all the activities necessary to Alec Sharp, Patrick McDermott provide the appropriate business outcomes in Workflow Modelling, Artech House (2001.) response to the triggering business events. Transforms inputs of all types into outputs, according to guidance (polices, standards, procedures, rules etc.) employing reusable resources of all types. Contains activities which usually cross functions and/or organizational units. Has performance indicators for which measurable objectives can be set and actual performance evaluated. Delivers a product or service to an external stakeholder or another internal process. Usualy connects to the other processes. It’s HOW we do what we do! Kathy A. Long BPMG Conference (2005.)
 3. 3. Radna definicija procesa• Poslovni proces je povezani skup aktivnosti i odluka, koji se izvodi na vanjski poticaj radi ostvarenja nekog mjerljivog cilja organizacije, troši vrijeme i pretvara ulazne resurse u specifične proizvode ili usluge od značaja za kupca ili korisnika.• Paţnja: – U priručnoj literaturi za korištenje BPM softverskih alata obično su navedene nepotpune definicije!
 4. 4. Još o definiciji poslovnog procesa• ... specifični proizvod ili usluga ...: – Mora biti pojedinačno prepoznatljiv (ne moţe ga dati nijedan drugi proces) i mjerljiv, npr. Odobriti kredit. – Nisu procesi npr. Projektiranje i razvoj ili Help Desk.• ... od značaja za kupca ili korisnika...: – Kupac moţe biti vanjski ili unutarnji, organizacija ili osoba koji će koristiti izlazne rezultate procesa. – Nije proces npr. Urudžbirati zahtjev, jer kupca ne zanima naš postupak sa zahtjevom, već hoće li i kada dobiti kredit. – Proces je odreĎen rezultatom a ne radnjom.• ... koji se izvodi na vanjski poticaj...: – Organizacija ne zauzima niti troši resurse ako nema kupca ili korisnika. – Vanjski poticaj moţe biti i predviĎena narudţba (ili nalog), a ne samo već ispostavljena.• ... povezan skup aktivnosti i odluka...: – Smišljeno povezani postupci (a ne konglomerat) koji omogućavaju postizanje ciljeva i zadovoljavaju neku potrebu kupca. – Ovo svojstvo koristi se kod modeliranja poslovnog procesa.• Osnovni model procesa stoga izgleda: U1 I1 Ui Pi Ii
 5. 5. Business Process vs. Business Processes • Jesu li to jednina i mnoţina istog pojma, ili su to različiti pojmovi? • Poslovni procesi (PP) su povezani tako da je izlaz iz jednog ili više procesa ulaz u jedan ili više procesa (Business Process Usuallly conects to the other processes). • Povezani procesi čine poslovnu tehnologiju (PT, engl. Business Processess), odnosno način kako organizacija (objektni sustav) djeluje, tj. ostvaruje svoju misiju i postiţe ciljeve (It’s HOW we do what we do!). • Poslovni proces se moţe poboljšati (improvement), a poslovna tehnologija preustrojiti ili preurediti (re-engineering). • Poboljšanjem poslovnog procesa moţe se poboljšati djelotvornost rada (efficiency - The unit output per unit of input from an activity or process)... • ... a preustrojem poslovne tehnologije povećati učinkovitost poslovanja (effectiveness - The degree to which the level of performance conforms to a prestablished goal). • Pojam optimalizacije moţe se odnositi podjednako na poslovni proces i poslovnu tehnologiju, ali – suma optimuma procesa nije jednaka optimumu poslovne tehnologije!
 6. 6. Fd,14 F14,o I14,o Financi- 14 Fo,14 Primjer - iz PPO F14,k (S11,d) R13,o ranje (S11,d) I13,o poslovanja i Osiguranje 13 razvoja Odrţavanje 11 kadrova S6,11 tehničke S8,11 (I10,8) (N14,12) (N14,4) (I12,14) (I10,6) osnovice proiz. sustava (N11,10) (I12,11) I13,i (I12,13) Prijem, 5 Izrada 6 M8,6 M5,d Ri,13 M6,5 kontrola i dijelova idobavljači skladištenje meĎufazna M7,6 (N14,4) materijala kontrola I12,5 N5,2 N6,2 I2,5 I2,6 Skladi- 7 I4,d Nabavljanje 4 I4,5 materijala I2,4 N7,2 (I12,6) štenje Nd,4 proizvoda I3,4 (I12,4) M8,7 (I1,3) N4,2 I2,7 (I12,7) Oblikovanje 3 Planiranje i 2 Montaţa i 8 proizvoda i N3,2 priprema I2,8 kontrola teh. procesa I2,3 proizvodnje N8,2 proizvoda (I12,8) (N11,10) I12,3 (I12,14) (I12,13) M9,8 I3,10 (I12,11) (I12,6) N2,1 (I12,9) N9,1 Skladištenje 9 Mk,9 Razvoj 10 proizvoda i I12,10 (N14,12) (I12,9) (I12,5) (I1,3) I1,9 i otprema kupci N10,d (I12,8) (I12,4) proizvoda proizvodnje Nd,10 (I12,7) I12,2 Knjigo- 12 Planiranje 1 (I10,8) (I10,6) vodstvo i I1,12 i prodaja Nk,1 analiza I12,1 proizvoda N1,k poslovanja I10,o I12,o I1,o
 7. 7. Popis tokova materijala, osnovnih sredstava, novca, radne snage, informacija i nalogaM5,d Ulaz nabavljenog materijala na skladište I1,0 Informacije za procjenu potražnjeM6,5 Izlaz materijala u proizvodnju dijelova I1,3 Informacije o tehničkim značajkama proizvodaM8,6 Ulaz izrađenih dijelova u montažu I1,9 Zalihe gotovih proizvodaM7,6 Ulaz izrađenih dijelova na skladište I1,12 Planska proizvodna cijena proizvodaM8,7 Izlaz uskladištenih dijelova u montažu I2,3 Konstrukcijska i tehnološka dokumentacijaM9,8 Ulaz montiranih proizvoda na skladište I2,4 Stanje narudžbi materijalaMk,9 Otpremljeni proizvodi kupcu I2,5 Zalihe materijalaS6,11 Ulaz proizvodne opreme u radionicu dijelova I2,6 Završeni nalozi izrade dijelovaS8,11 Ulaz proizvodne opreme u montažu I2,7 Zalihe dijelovaS11,d Isporuka opreme ili rezervnih dijelova I2,8 Završeni nalozi montaže proizvodaF14,k Priljev financijskih sredstava od kupaca I3,4 Informacije o materijalimaF14,o Priljev financijskih sredstava od banaka I3,10 Podloge za postavljanje novih K/TFo,14 Odljev financijskih sredstava I4,d Dostavnica materijala i račun dobavljačaFd,14 Plaćanje dobavljačima I4,5 Izviješće o prispjeću materijala i stanju zalihaR13,o Prijem novih radnika I10,o Informacije iz okoline za procjenu razvojaRi,13 Uključivanje radnika u pojedine podsustave I10,6 Stanje proizvodne opreme u radionici dijelova I10,8 Stanje proizvodne opreme u montaži proizvodaN1,k Narudžba kupca I12,1 Informacije o prodajiN2,1 Nalog za izradu proizvoda I12,2 Obavijest o završetku naloga montažeN3,2 Nalog za izradu tehničke dokumentacije I12,2 Obavijest o završetku naloga montažeN4,2 Nalog za nabavu materijala I12,3 Tehničke podloge za izradu planske PCN5,2 Nalog izdavanje materijala u radionicu I12,4 Informacija o primljenom materijaluN6,2 Nalog za izradu dijelova I12,5 Informacije o primljenom i izdanom materijaluN7,2 Nalog za izdavanje dijelova u montažu I12,6 Utrošen rad po nalozima izradeN8,2 Nalog za montažu proizvoda I12,7 Informacija o zaprimljenim i izdanim dijelovimaN9,1 Nalog za otpremu proizvoda kupcu I12,8 Utrošeni rad po nalozima montažeN11,10 Nalog za održavanje ili instaliranje opreme I12,9 Informacija o zaprimljenim i izdanim proizvodimaN14,4 Nalog za plaćanje dobavljaču opreme I12,10 Informacija o novoj proizvodnoj opremiN14,12 Nalozi za plaćanje društvu i bankama I12,11 Utrošen rad za održavanje ili instaliranje opremeNd,10 Narudžba proizvodne opreme I12,13 Podloge za politiku raspodjele plaćaNk,1 Račun kupcu I12,14 Informacije o plaćanju i priljevu novca I12,o Pravila sustava obračuna i raspodjele I13,0 Informacije o potencijalnim radnicima I13,i Informacije o stanju i potrebama radnika I14,0 Informacije s tržišta kapitala o uvjetima financiranja
 8. 8. Preustroj (PT) i poboljšanje (PP)Preustroj PT Poboljšanje PP Poboljšati proces Pronaći Optimalizirati Odrediti Primijeniti Provesti procese PT proces proces preustroj Preoblikovati proces • Preustroj PT (engl. reengineering): – Povezan s misijom i učinkovitošću poslovanja, – Nema alata za BPR! • Poboljšanje PP (engl. improvement): – Povezano s djelotvornošću procesa, – Moţe biti podrţano suvremenim ICT.
 9. 9. Čimbenici za studij procesa• Modeliranje tokova rada: – Radni plan odziva na vanjski poslovni dogaĎaj. – Prikazuje slijed koraka i odluka svakog učesnika u procesu, od početnog dogaĎaja do konačnog rezultata.• Informacijske tehnologije: – Podrţavaju proces automatizacijom pojedinih koraka, prikupljanjem podataka i prikazom informacija te upravljaju tokovima rada.• Motivacija i mjerenje: – Način na koji se odabiru i mjere procesi i organizacija te nagraĎuju suradnici za uspjehe u poboljšavanju procesa.• Obrazovani, vješti i iskusni suradnici: – Proces traţi primjereno obrazovane suradnike, na pravom mjestu te sa odgovarajućim vještinama i iskustvom.• Poslovna pravila: – Precizna, jednoznačna i nekonfliktna, npr. “Svaku narudžbu iznad 5000 Kn mora odobriti direktor”.• UreĎaji i oprema: – Opremljenost radnog mjesta suvremenim ICT, ali paţnu treba posvetiti takoĎer i ergonomiji, namještaju, svjetlu, mikroklimi, smanjenju buke...
 10. 10. Smjernice za istraţivanje procesaMisija, strategija i ciljevi Organizacija ima svoju Svrha postojanja, proizvodi i usluge, trţišna misiju, strategiju i ciljeve ... niša, specifičnosti, očekivana uspješnost. Vrijedi za organizaciju i svaki proces.Poslovni procesi ... koji se realiziraju preko KUPAC Kako su organizirani ljudi, resursi i radni poslovnih procesa. Učesnike Narudţba Ponuda Suglasnost Odobrenje Račun Referent prodaje Da zadaci u procese, koji će isporučiti Zaprimiti Ponuditi Ne u PP podržava IS, koji im narudţbu zamjensku Izraditi Prispjela robu odobrenje narudţba Ponuda Narudžba nije prihvaćena? ispunjena PRODATI ROBU Ne Skladištar vrijednosti za vanjske i unutarnje kupce. Otpremiti omogućava da preko ... Da Otpremljeno ? Ne Upit na žiro račun KnjigovoĎa tvrtke u banci Kupci Da Provjeriti Izraditi Podaci o kupcu uplatu račun Ispunjena Uplaćeno ? narudžbaKorisničko sučelje ... prezentacijskog sloja iNačin na koji suradnici ili druge odgovarajućih grafičkihorganizacije koriste informacijski sustav. sučelja mogu koristiti ...Aplikacijska logika ... aplikacijsku logiku. OnaTransakcije koje sadrţe poslovna sadrži poslovna pravila ...pravila i logiku za odrţavanjepodatkovnog integriteta. Aplikacijski serverUpravljanje podacima ... za korištenje podatakaOblik zapisa o poslovima, ljudima, pohranjenih u podatkovnomptvarima, poslovnim dogaĎajima i dr. sloju.te način upravljanja tim zapisima. Podatkovni server
 11. 11. Predloţak za opis procesa Odobriti kredit DogaĎaj Aktivnosti ili radni koraci RezultatZaprimljen Kompleti- Vredno- Donijeti Obavijestiti Ažurirati Registriranzahtjev za rati vati odluku o tražitelja podatke o novi klijent ikredit. zahtjev. podatke kreditu. kredita. klijentu. omogućena zahtjeva. isplata kredita. Razlog za promjenu Vizija novog poslovnog procesa Gubimo klijente zbog dugotrajnog postupka  Malim poduzetnicima, koji imaju sredstva odobravanja kredita. deponirana kod nas, odmah ponuditi kredit na Prekompliciran izračun boniteta. temelju prosječne vrijednosti deponiranih Klijentu ne možemo odmah odgovoriti na sredstava u prošloj financijskoj godini. telefonski upit o stanju rješavanja zahtjeva.  Zahtjev kompletirati i vrednovati odmah s klijentom. Učesnici Mehanizmi Metrika Referent za kredite  SQL upit  15 minuta za kompletiranje zahtjeva i Šef poslovnice  Rješenje o kreditu s vrednovanje podataka.  80% zahtjeva riješiti za jedan dan, a ostalih Tražitelj kredita obračunom Kontrolor  e-mail adresa klijenta 20% najkasnije za tri dana.  150 zahtjeva mjesečno, uz godišnji rast od 10%.
 12. 12. Uvod u modeliranje poslovnih procesa• Modeliranje poslovnog procesa (Business Process Modeling) je prikaz strukture i načina na koji se odvija neka djelatnost.• Postupak modeliranja je normiran – vaţeća norma je BPMN 2.0• Više oblika modela, koji se u skladu s BPMN 2.0 mogu klasificirati prema: – Razini detaljnosti: • Opisni (Descriptive)-grafički prikaz s atributima elemenata modela, • Analitički (Analytic)-resursi, detaljno odvijanje, različiti dogaĎaji i • Izvršni (Executable)-BPEL, pogodan za izvršavanje na procesnom serveru (Process engine); – Preteţitim korisnicima: • Poslovni stručnjaci i • Informatički stručnjaci; – Fazama razvoja poslovnog sustava: • Sadašnje stanje procesa (As Is modeli) i • Buduće stanje procesa-nakon planiranog unapreĎenja (To Be modeli).• Sve su vrste normirane (BPMN 2.0) radi potpunog razumijevanja te jednoznačne interpretacije i sigurne komunikacije izmeĎu stručnjaka.
 13. 13. Trodimenzionalna klasifikacija modela procesaRazinadetaljnosti •Ako je {x}=Poslovni, {y}=As Is, {z}=Opisni onda taj model služi Izvršni samo za dokumentiranje postojećeg procesa; •Ako je {x}=Poslovni, {y}=As Is,Analiti čki {z}=Analitički onda model omogućava detaljno razumijevanje postojećeg procesa; Opisni •Ako je: {x}=Informatički, {y}=To Pretežiti korisnik Be, {z}=Analitički onda je model As Is namijenjen istraživanju procesa To Be simulacijom na računalu; Poslovni Informati čki •Ako je: {x}=Informatički, {y}=To stru čnjaci stručnjaci Be, {z}=Izvršni onda model Faze razvoja omogućava upravljanje poslovnim procesom (tj. izvršavanje, nadzor i prilagođavanje).
 14. 14. Uloge kod BPM Korisnici Poslovno okruţenje Svrha Konzultanti za strateški razvoj Poslovni BPMN stručnjaci Modeliranje Projektanti poslovnih procesa Prostor suradnje BP Pogled Izvršavanje Arhitekti IS-a BPEL Softverski inţenjeriZnačenja: Primjena ICTBPMN-Business Process Modeling Notation Prema: Stephen A. WhiteBPEL-Business Process Execution Language BPM Architect, IBM
 15. 15. Pojam BPMN• Business Process Model and Notation (BPMN) je skup konvencija za modeliranje poslovnog procesa, sastavljen od grafičkih elemenata i formaliziranih zapisa, koji ima status profesionalne norme.• BPMN sadrţi specifikacije potrebne za generiranje aplikacije za izvršavanje poslovnog procesa. – Model poslovnog procesa, kojeg je razvio projektant poslovnog procesa, moţe se prevesti u oblik (BPEL) pogodan za izvršavanje na računalu (Process engine).• Primjer modela opisne razine za proces PRODATI ROBU Narudžba nije ispunjena Ne Ne Ispunjena narudžba Zaprimiti Provjeriti Da Da Izraditi uplatu Otpremiti narudţbu račun Prispjela Uplaćeno ? Otpremljeno ? narudţba
 16. 16. Norme za BPM• Osnovni grafički oblik prikaza je nacrt poslovnog procesa (BPD-Business Process Diagram).• Normiranje grafičke notacije za BPD provodi meĎunarodna organizacija BPMI (Business Process Management Institute www.bpmn.org ) - član udruţenja OMG (Object Management Group-www.omg.org).• Rezultat normiranja je sadrţan u meĎunarodnoj normi s obveznom primjenom pod nazivom Business Process Model and Notation (BPMN). – Vaţeće izdanje je BPMN 2.0 OMG, veljača 2011. – Koncepcijska razlika u odnosu na ranije verzije BPMN 1.x, jer su specifikacije takve da je olakšan prijelaz na BPEL. – Danas većina SW kompanija imaju alate usklaĎene s BPMN.
 17. 17. Razvojni zahtjevi na BPMN• Da bi se podrţale sve uloge koje ima notacija za modeliranje poslovnih procesa (BPMN), ona mora: – Biti podjednako prihvatljiva i korisna za sve učesnike u poslovnom sustavu (od poslovnih stručnjaka do razvojnih SW-inţenjera) – Generirati izvršive procese (opisane u BPEL) na temelju grafičkog modela procesa (nadopunjenog parametrima koji ga detaljnije determiniraju) i – Podrţavati različite metodike za modeliranje poslovnih procesa, jer: • metodike samo daju smjernice za sadrţaj modela i razinu detaljnosti, a rezultat modeliranja mora biti čitljiv za sve korisnike, pa se • radi toga BPMN moţe koristiti na potrebnoj razini sloţenosti (Just use what you need...).
 18. 18. Domena koju pokriva BPMN 2.0Vidjeti takoĎer i poster za BPMN 2.0
 19. 19. Elementi BPD-a prema BPMN• Radi udovoljavanja konfliktnim zahtjevima (jednostavnost prikaza i kompleksnost kod izvoĎenja procesa) isti grafički simboli za notaciju procesa koriste se u: – Temeljnom skupu simbola (BPD Core Element Set) ili – Kompletnom skupu simbola (BPD Complete Set). – Razlike: detaljizacija svojstava (npr. 1/8 aktivnosti, 3/51 dogaĎaja!)• Temeljni skup ima pet kategorija: – Objekti toka (Flow Objects) – glavni grafički elementi koji odreĎuju ponašanje procesa, – Podatkovni objekti (Data Objects) - predstavljaju sadrţaje koji se obraĎuju tijekom izvršavanja procesa – Objekti spajanja (Connecting Objects) – povezuju glavne objekte ili im pridruţuju dopunske informacije, – Polja i staze (Swimlanes) – definiraju učesnike u procesu ili grupiraju aktivne objekte po nekim zajedničkim karakteristikama i – Dopunski objekti (Artifacts) – dopunjuju proces kontekstualnim informacijama.• Povezani BPD čine BPM (Business Processes Model) ili model poslovne tehnologije.
 20. 20. Objekti toka• DogaĎaj (Event) je predočen kruţnicom, a opisuje nešto što se desilo u procesu. On utječe na odvijanje procesa te ima uzrok (trigger) i rezultat (result). • Početni dogaĎaj, • MeĎudogaĎaj i • Završni dogaĎaj.• Aktivnost (Activity) je opći i generički pojam, a označava rad unutar sustava. Moţe biti elementarna (atomic) ili sloţena (compound). Tipovi aktivnosti su: – Proces (Process), – Podproces (Sub-Process) i – Radnja (Task, Atomic activity).• Skretnica (Gateway) se označava rombom, a koristi se za prikaz grananja (branching), razdvajanja (forking), spajanja (merging) i zdruţivanja (joining) tokova. Tip skretnice se označava internom oznakom.
 21. 21. Podatkovni objekti• Podaci (Data Objects)• Ulaz podataka (Data Inputs)• Izlaz podataka (Data Outputs)• Spremište (Data Store)Svi grafički simboli za modeliranje procesa su iz alata za crtanjeBPD-a BPMN 2.0 Modeler for Visio i mogu se preuzeti s web stranice: http://www.freedownloadmanager.org/downloads/bpmn_software/ .
 22. 22. Objekti spajanja• Slijedni tok (Sequence Flow) je prikazan punom crtom sa strelicom, a označava slijed u kojem će se izvršavati aktivnosti.• Tok obavijesti (Message Flow) je prikazan crtkanom strelicom, a opisuje kretanje obavijesti izmeĎu dva učesnika. U BPMN-u dva različita spremnika (Pools) predstavljaju dva različita učesnika.• Pridruţeni podaci (Data Association) se koristi da bi se objektima toka pridruţili podaci, a pridruţivanje (Association) se koristi općenito za povezivanje objekata toka s komentarima i objašnjenjima.• Vaţno: – Slijedni tok je jedan od temeljnih simbola BPD-a, – Tok obavijesti i pridruženi podaci dopunjuju poslovni kontekst BDP-a – Pridruţivanje nema nikakvog utjecaja na odvijanje procesa i koristi se samo radi dodatnih objašnjenja.
 23. 23. Polja i staze• Polja i staze (Swimlanes) se koriste za grupiranje aktivnosti po nekim zajedničkim karakteristikama. Mogu se pojaviti kao: – Polja (Pools), koja se koriste: • Kao “okvir” unutar kojeg se odvija jedan poslovni proces, čije su aktivnosti povezane slijednim vezama. • Za definiranje učesnika u procesu (npr. organizacijska jedinicu u kojoj se proces izvodi), • Za razgraničenje aktivnosti koje pripadaju različitim poljima (najčešće organizacijskim jedinicama, u kontekstu B2B), • Vaţno: aktivnosti u različitim poljima mogu biti povezane samo tokovima obavijesti! – Staze (Lanes) su dio polja i proteţu se po cijeloj njegovoj duljini. Koriste se takoĎer za grupiranje i kategoriziranje aktivnosti unutar jednog procesa (npr. po radnim mjestima u organizacijskoj jedinici).
 24. 24. Dopunski objekti• Dopunski objekti (Artifacts) sluţe za objašnjavanje neke specifičnosti u BPM-u. Korisnik moţe uvesti svoje dopunske objekte, ali standardni su: – Grupe (Groups) – grupira aktivnosti tako da ne utječe na način njihovog odvijanja. Koristi se radi analize i dokumentiranja aktivnosti ili za povezivanje aktivnosti koje se odvijaju kod različitih učesnika (u različitim spremnicima). Za grupe ne vrijede ograničenja koja vrijede za polja i staze. – Pribilješke (Annotations) – daju dopunske informacije za korisnika modela procesa ili čitatelja.
 25. 25. Primjer: detaljniji proces PRODATI ROBUKUPAC Narudţba Ponuda Suglasnost Odobrenje Račun Referent prodaje Da Zaprimiti Ponuditi Ne narudţbu zamjensku Izraditi Prispjela robu odobrenje narudţba Ponuda Narudžba nije prihvaćena? ispunjena PRODATI ROBU Ne Skladištar Otpremiti Da Otpremljeno ? Ne Upit na žiro račun KnjigovoĎa tvrtke u banci Kupci Da Provjeriti Izraditi Podaci o kupcu uplatu račun Ispunjena Uplaćeno ? narudžba
 26. 26. Kompletni skup simbola - Događaji Prijemni Predajni ili emitirajući Ne-prekidajući (Catching) (Throwing) (Non-interrupting)Obavijest Početna obavijest pokreće aktivnost. Završna obavijest(Message) je ona koja se generira na kraju aktivnosti.Mjerač Označava apsolutno vrijeme ili vremensko razdoblje nakon nekogvremena drugog dogaĎaja u kojem se pokreće ili nastavlja neka aktivnost.(Timer)Greška Označava da je kod odvijanja neke aktivnosti(Error) Nastala greška (razlika u odnosu na BPMN 1.x).Eskalacija(Escalation) Radnja se prenosi na nadreĎeni proces.Prekid Prekid procesa, što uključuje i prekid daljnjeg odvijanja i onih(Cancel) aktivnosti koje su na drugim putovima..Kompenzacija DogaĎaj kojim se pokreće nadomjesni slijed u slučaju neuspješne(Compensation) transakcije. Vidjeti takoĎer pojam “Kompenzacijska veza”.UvjetovanidogaĎaj Reakcija na promjenu uvjeta ili uključivanje poslovnih pravila(Conditional) (Business Rules)Priključak(Link) Procesni slijed se nastavlja na drugoj slici (papiru).Signal Obavijest koja se upućuje svim procesima, a ne nekoj(Signal) specifičnoj aktivnosti u jednom procesu.Kraj procesa(Terminate) Kraj procesa, poslije kojeg više nema nijedne aktivnosti.Više dogaĎaja Prijem jednog od više dogaĎaja ili emitiranje svih dogaĎaja iz skupa.(Multiple)VišestrukidogaĎaj Prijem svih dogaĎaja iz skupa.(Parallel multiple)NeoznačenidogaĎaj(None)
 27. 27. Primjer različitih značenja dogaĎaja Proces: IZBOR NOVOG RADNIKA Primljen poziv PotvrĎen za intervju datum Potvrditi Razgova- datum rati Vrijeme za Pročitan Poslana Primljena intervju oglas prijava potvrdaKandidat Napisati prijavu Primljena Potvrda datuma odbijenica za intervju Poziv Pitanja Odgovori Prijava Potvrda Dopis Dopis Prihvaćeni datum Prihvaćeni datum Predloţeni datum Predloţeni datum Prikladan Odbijenica kandidat Pripremi- Pregle- Da Pozvati Potvrditi Voditi ti tekst dati na primitak intervju natječaja prijavu intervjuPoslodavac Odluka o Oglašen Primljena Poslana Poslan Primljena Vrijeme za natječaju natječaj prijava potvrda poziv za potvrda datuma intervju Ne intervju Odbaciti prijavu Poslana odbijenica
 28. 28. Tipične vrste početnih dogaĎaja Kupac Narudţba Izraditi Izvoditi Obraditi nastavu Upisati narudţbu popis narudţbu slušača Kraj roka Pristigla za upis narudţba a) b) Naručiti Pripremiti Nastaviti Pripremiti materijal ručnu raditi narudţbu obraduDosegnuta točka Ispad računalne naručivanja mreţe c) d) Otvoriti Izvijestiti Servisirati Pregledati radni o zastoju stroj nalogDostignut termin Isključeno preventivnog napajanje odrţavanja I I/ILI e) Zaustavljen stroj f) Prijavljen kvar
 29. 29. Proces s više početnih dogaĎaja Instalirati računalo Klijent Pribavljeno računalo Staviti računalo Zahtjev u pogon Upisati Instalirati obračunsko softver razdoblje Pribavljen softverPrimljen zahtjev za Obračunati b) obračun kamata kamate Instalirati računalo Kraj godine Pribavljeno Staviti računalo računalo a) I u pogon Pribavljen softver Instalirati softver c)
 30. 30. Neke mogućnosti za kraj procesa Kupac Račun Otpremiti Izraditi Objavitirobu kupcu Izraditi projekt javni račun natječaj Poslan račun Objavljen javni natječaj a) b) Izvoditi Objaviti Izvesti Izraditi biološke pokuse rezultate projekt završno pokusa izvješće Prekid pokusa Projekt obračunat, Uprava informirana i Račun poslan c) d) kupcu Nema potrebno iskustvo Provjeriti Kandidat odbijen Ima potrebno radno iskustvo iskustvo Zaprimiti prijavu Kandidat primljen Provjeriti formalno Ima potrebno obrazovanje obrazovanje Nema potrebno obrazovanje Kandidat odbijen
 31. 31. Samostalni Vezani (Boundary) Klasifikacija događaja Prekidajući Neprekidajući Prekidajući Neprekidajući s obzirom na tri kriterija Vezani, Vezani, Prijemni prijemni i ne- prijemni i (Catching) prekidajući prekidajući Vezani, Predajni predajni i - prekidajući - (Throwing) Obavijest i mjerač vremena kao međudogađaji Kupac Banka Račun Bankovni izvadak Knjiţiti Izraditi Izraditi Knjiţiti izlazni pregled račun priljev račun IRARoba otpremljena Račun poslan Stigla obavijest o Kraj mjeseca Pregled IRA kupcu kupcu uplati spreman za slanje Poreznoj upravi
 32. 32. Korištenje mjerača vremena u modelu procesa proizvodnje Pripremiti Premazati Staviti Ohladiti i keramiku mineralnim keramiku izvaditi bojama u peć keramiku Sušiti 2 sata Temperatura 90 minuta veća od 320 0C Signali ne impliciraju razmjenu obavijesti ProizvoĎač SW-a Objaviti Izraditi novu verziju priručnik za softvera novu verziju Raspoloţiva nova verzija SW-a Korisnik SW-a Brisati staru Preuzeti i verziju instalirati softvera novu verziju Raspoloţiva nova verzija SW-a
 33. 33. Primjeri korištenja priključakaA. Nastavak stranice Aktivnost Aktivnost Potproces X Potproces Y N N+1 Stranica S Stranica S+1B. Skraćivanje slijedne veze Pripremiti Pripremiti za tisak za tisak Dobar Dobar Napisati Napisati Pregledati Pregledati članak članak članak članak Nije dobar Nije dobar Doraditi Doraditi članak članak
 34. 34. Razlike izmeĎu višestrukog ivišestrukog paralelnog dogaĎaja Višetruki Višestruki Višestruki paralelni prijemni predajni meĎudogaĎajmeĎudogaĎaj meĎudogaĎaj (samo prijemni)Neoznačeni dogaĎaji omogućavajuuvid u stanje procesa Doraditi po uputama recenzenta Napisati članak IzraĎen nacrt Odbijen Dobar Prihvaćen Pregledati Recenzi- Pripremiti članak rati članak za tisak Završen i čeka Pripremljen recenziju za tisak Nije dobar Dopuniti članak Na doradi
 35. 35. Kompletni skup simbola - Aktivnosti Aktivnost (Activity) je opći i generički pojam koji se koristi za svaki rad u sustavu Radnja je elementarna aktivnost koja je sastavni Radnja, radni korak (Task, dio procesa ili podprocesa. Koristi se za prikaz Poslati Atomic activity) one aktivnosti koja se ne će više rastavljati. račun Proces / Podproces To je sloţena aktivnost koja moţe imati više podprocesa ili aktivnosti. (Process / Sub-Process, Detaljni prikaz nekog procesa pomoću drugog BPD-a znači njegovu non-atomic activity) dekompoziciju, kojom se ostvaruje hijerarhija procesa (nadreĎeni-podreĎeni, master-child) a moţe provesti neograničen broj puta. Moţe biti ... Ne prikazuje detalje (pod)procesa, A Izraditti B Sažeti (pod)proces ali se znakom “plus” na donjem rubu račun (Collapsed Sub-Process) pravokutnika ukazuje na to da takav detaljni prikaz postoji. + Izraditi račun Razvijeni (pod)proces Simbol za (pod)proces je proširen, a njegovi detalji prikazani su A B (Expanded Sub-Process) unutar simbola.Kod dekompozicije se mora poštivati načelo očuvanja vanjskih tokova: Svi tokovi koji su ulazili u saţeti proces ili izlazili iznjega moraju takvi ostati i kod razvijenog procesa (u programskim alatima za BPM ova je funkcionalnost obično standardno ugraĎena).Programski alati za modeliranje poslovnih procesa omogućavaju automatsko saţimanje razvijenog procesa i obrnuto.
 36. 36. Načini izvoĎenja rada u procesuSvaki rad u procesu općenito se naziva aktivnost.Aktivnost moţe biti: Paralelna Sekvencijelna Kompenzacij- Ponavljajuća Pozivajuća aktivnost aktivnost ska aktivnostRadni korak Podproces aktivnost aktivnost Multi-instance Multi-instance Compensating Task Sub-Process Looped Activity Call Activity Activity paralell Activity sequen. Activity a) b) c) d) e) f) g)Svaki rad u procesu moţe se obaviti na razne načine, pa stoga govorimoo vrstama radnih koraka ili podprocesa.Vrsta aktivnosti označava se posebnim simbolom unutar pravokutnika.Pravokutnik bez posebnog simbola znači aktivnost koja nije posebnoodreĎena.
 37. 37. Vrsta Vrste radnih koraka Simbol i primjer Opis značenjaOpći Radni korak općenito, odnosno radni korak čija vrsta nije posebnoAbstract Napisati odreĎena. ugovorServis Automatizirana radnja koju iz usluge izvodi neki vanjski učesnik. TipičniService primjer je izvoĎenje neke programske funkcije ili web servisa, koji daju Izračunati kamate rezultat od značaja za poslovni proces.Prijemni Slijedni tok je privremeno prekinut, a aktivnost (ovdje Primiti narudžbu) ćeReceive Primiti se nastaviti kad bude zaprimljena ulazna obavijest od drugog učesnika u narudţbu modelu procesa. Nakon primitka obavijesti završit će ovaj radni korak a slijedni tok će se nastaviti.Otpremni Ovaj radni korak znači odašiljanje obavijesti prema drugom učesniku u PoslatiSend ponudu modelu procesa.Korisnički Posao kojeg treba obaviti korisnik. U sustavu automatiziranog upravljanjaUser Izloţiti procesom (SAUP) korisnik će, upisom podatka preko korisničkog sučelja, ponudu obavijestiti sustav da je obavljen navedeni posao (ovdje Izložiti ponudu). Ovakav se odnos naziva interakcijom korisnika i sustava.Naputak Sadrţi neposredno izvršive naredbe za sustav automatiziranog upravljanja UpisatiScript parametre poslovnim procesom (kraće SAUP ili Business Process Engine - BPE).Ručni Posebno izveden posao kojeg treba obaviti korisnik, ali čijim izvršenjem ne Promijeniti upravlja SAUP (BPE).Manual alatPoslovno Aktivnost s poslovnim pravilima, koje će interpretirati sustav upravljanjapravilo poslovnim pravilima (SUPP ili Business Rules Engine – BRE) radi nekog Provjeriti bonitet izračuna ili pripreme odluke. Rezultat evaluacije koristit će se zaBusiness Rule usmjeravanje daljnjeg tijeka procesa.
 38. 38. Vrste radnih koraka u procesima Primljen poziv za intervju Potvrditi Razgova- datum rati Pročitan Primljena Vrijeme za oglas potvrda intervjuKandidat Napisati prijavu Poziv Primljena Dopis odbijenica Potvrda datuma za intervju Oglas Prijava Potvrda Predloţeni datum Pitanja Odgovori Odbijenica Odbaciti prijavu Prihvaćeni datum Dopis NePoslodavac Pripremiti Da Potvrditi Pozvati na Voditi tekst Pregledati primitak intervju intervju natječaja prijavu Odluka o Oglašen Poslana Primljena Vrijeme za Prikladan natječaju natječaj potvrda kandidat potvrda datuma intervju Norma BPMN 2.0 dozvoljava da korisnik uvede nove vrste radnih koraka te da im dodijeli vlastite oznake.
 39. 39. Globalni radni korak i pozivajuća aktivnost Izraditi ponudu Pripremiti Izračunati Poslati ponudu ponudu popust Primljen upit Poslana ponuda Po z iv Izračunati GLOBALNI popust RADNI KORAK v PoziIzraditi račun Izračunati Izraditi račun Poslati račun popust Primljena Poslan račun narudţba
 40. 40. Ponavljajuća aktivnost i petlja u procesu Knjiţiti stavke Izraditi izvješće o dnevnom Zaprimljeni prometu Izvješće poslano bankovni izvodi direktoru- Ako nije ništa posebno navedeno petlja će se ponavljati beskonačno puta.- Postoje tri mogućnosti za ograničavanje broja ponavljanja: - Definirati uvjet, nakon završetka svake aktivnosti, treba li još jednom ponoviti izvoĎenje (While Loop: Knjižiti stavku ako se odnosi na zadani dan). - Pitati prije početka izvoĎenja aktivnosti treba li još jednom ponoviti izvoĎenje (Do-While Loop: Knjižiti stavku ako se odnosi na zadani dan). - Unaprijed odrediti broj ponavljanja aktivnosti u petlji (For Loop: Knjižiti 100 stavaka).
 41. 41. Paralelna aktivnostPrimjer: Uzeti novac iz bankomata Paralelna aktivnost: Istovremeno se izvršava nekoliko konkurentnih radnji. Sekvencijalna aktivnost: Radnje se izvode jedna iza druge, u petlji. Posljedica: U petlji “kruţi” isti token. Kod višestruke (paralelne ili sekvencijalne) aktivnosti stvara se novi token kod svakog referenciranja.
 42. 42. Kompletni skup simbola -Potprocesi• Potproces ima istu definiciju i strukturu kao i proces. Iz toga slijedi: – svaki proces moţe postati potproces, ako je uključen u proces višeg reda i – svaki potproces moţe uključivati druge potprocese. – Broj razina “potprocesa u potprocesu nije ograničen.• Smisao korištenja potprocesa je grupiranje logički povezanog skupa aktivnosti i odluka, da bi se one mogle: 1. Saţeti ili pokazati prema potrebi te na taj način lakše prikazati sloţeni poslovni proces ili 2. Više puta pozivati iz nekih drugih procesa višeg reda.• Prvi zahtjev je razlog zašto se svaki potproces moţe uključiti u DPP u dva oblika: – Sažeti (označen znakom + u malom pravokutniku unutar simbola kojim se prikazuje aktivnost) i – Prošireni (označen manjim okvirom, unutar velikog okvira koji prikazuje proces).• Primjer: već analizirani proces PRODATI ROBU.
 43. 43. Primjer korištenja potprocesa Potproces u SAŢETOM obliku Potproces u PROŠIRENOM obliku
 44. 44. Vrste potprocesaPonavljajući Aktivnosti u potprocesu se ponavljaju unutar petlje.potproces-petlja Ponavljanje moţe biti: While, Do-While i For oblika.LoopVišestruki paralelni Potproces se reproducira višekratno. Pojedine instance sepotprocesi izvode paralelno (konkurentno), a svaka nosi drugu oznaku.Multiple InstanceParallelVišestruki slijedni Potproces se reproducira višekratno. Pojedine instance se izvodepotprocesi sekvencijalno (u slijedu, jedna za drugom).Multiple InstancesequentialPotproces sa Aktivnosti u potprocesu se izvode bez nekog odreĎenog redoslijeda.slučajnim izvoĎenjem Slijedne veze nisu definirane, već redoslijed odreĎuje izvoĎač.aktivnostiAd-HocKompenzacijski Kompenzacijski potproces, povezan s kompenzacijskim meĎudogaĎajem,potproces sadrţi aktivnosti koje se moraju izvesti da bi se ostvario kompenzacijski učinak.CompensationTransakcijski potproces Potproces čijim se aktivnostima ostvaruje dvosmjerna veza izmeĎu učesnika.Transaction Izvodi se prema načelu “sve ili ništa”, odnosno ako se ne izvedu sve aktivnosti predviĎene potprocesom, cijeli se proces vraća u početno stanje.Kompenzacijski pot-proces sa slučajnim Kompenzacijski potproces, povezan s kompenzacijskim meĎudogaĎajem,izvoĎenjem aktivnosti sadrţi aktivnosti koje se izvode bez unaprijed utvrĎenog redoslijeda, kako bi seCompensation and Ad-Hoc ostvario kompenzacijski učinak.
 45. 45. Pozivajući potprocesi (primjer iz zdravstva)
 46. 46. Kompletni skup simbola - Skretnice • Skretnice (Gateways) sluţe za upravljanje slijedom izvoĎenja aktivnosti u procesu. • Skretnice nemaju trajanje, ne troše resurse niti pripadaju odreĎenoj stazi. • Skretnicama se ureĎuje grananje ili spajanje, koje moţe biti ekskluzivno ili inkluzivno. • Značenje skretnice moţe se ispravno tumačiti samo povezano aktivnostima koje stoje ispred i iza skretnice, što znači:Za ekskluzivno grananje: Po završetku aktivnosti A pred X-grananjem proces će se nastaviti izvoĎenjem onih aktivnosti koje stoje samo na Grananje Spajanje jednom od putova koji izlaze iz skretnice (npr. samo aktivnost C). B PZa inkluzivno grananje: Po završetku aktivnosti A pred AND-grananjem proces će se nastaviti Ekskluzivno A X C Q X R izvoĎenjem aktivnosti koje stoje na svim puto- vima koji izlaze iz skretnice (dakle B i C i M). M NZa ekskluzivno spajanje: Aktivnost R koja stoji iza X-spajanja može se započeti čim budu izvedene aktivnosti samo na jednom putu koji B P ulazi u skretnicu (npr. samo aktivnost P).Za paralelno spajanje: Aktivnost R koja stoji iza Inkluzivno A + C Q + R AND-spajanja može započeti onda kad su završene aktivnosti na svim putovima koji vode M N u skretnicu (dakle P i Q … i N).
 47. 47. Skretnice-pregled Izbor samo jednog od više mogućih putova. U WS BPM 7.0 to su: “Simple decision” i “Multiple-choice decision” za grananje i “Merge” za spajanje. Prvi meĎudogaĎaj koji nastupi će odrediti jedan od mogućih putova.Svaka se skretnicamoţe koristiti zaprikaz ili grananja Prvi početni dogaĎaj koji nastupi će odrediti jedan odili spajanja. mogućih putova. Takva skretnica ne moţe imati ulaznu strelicu! Skretnica omogućava stvaranje više instanci procesa. B Ispituje se uvjet za svaki ulazni dogaĎaj i ako je “True” moţe seA D aktivirati više slijedova istovremeno. C Ispituju se uvjeti za više ulaznih dogaĎaja i svaki od njih,Grananje i spajanje se ako je “True”, moţe aktivirati neki svoj slijed.mogu modelirati bezskretnica, ali to ondaimplicitno uvijek znači Aktiviraju se svi ulazni ili izlazni dogaĎaji. U WS BPM 7.0 to radi “Fork” za grananje i “Join” za spajanje.da se radi o “I ” skretnici.
 48. 48. Kompletni skup simbola (3) - Skretnice • Skretnice (Gateway) se koriste za upravljanje tokovima aktivnosti, tj. za prikaz račvanja (divergencije) i skupljanja (konvergencije) više različitih sljedova aktivnosti. • Skretnice se označavaju rombom, a tip skretnice je odreĎen oznakom unutar romba. • Ako tokom ne treba upravljati (tj. ako se aktivnosti izvode slijedom strelica) onda skretnice nisu potrebna; romb u slici procesa označava mjesto potrebne kontrole. Premalo Vratiti Primjer: Prodaja robe pouzećem uplatu uz unaprijedno plaćanje Uplata Previše Vratiti Na temelju podatka ili X Mogući slijed točna? ostatakEkskluzivno odlučivanje aktivnosti račva Točno Izdati se u dvije ili više račun ili eksluzivno grananje grana, ali se ILI (XOR) nastavlja samo Prekid Obračunati Exclusive decision s jednom. po formuli1 Na temelju dogaĎaja Istek Obračunati po formuli2 Primjer: Obrada zahtjeva za 31.12. obračun kamata na Obračunati na oročenu štednju po formuli3 Primiti Pojam “spajanje” (merging) koristi se web narudţbu Ekskluzivno spajanje u BPMN-u da bi se naznačilo kako je Primjer: Obrada narudžbi ILI (XOR) dovoljna samo jedna (bilo koja) ulazna aktivnost da bi se nastavio slijed koji Primiti Obraditi Exclusive merge telef. narudţbu narudţbu započinje narednom aktivnošću. Ako su potrebne sve ulazne aktivnosti, onda se to modelira Joining! Primiti pisanu narudţbu
 49. 49. Kompletni skup simbola (4) - Skretnice Izraditi Prilog B Grananje kod kojeg su svi izlazni slijedovi Pročitati Izraditi Poslati meĎusobno nezavisni te se proces moţe zahtjevInkluzivno grananje Prilog A ugovor nastaviti s nijednom, jednom ili s više ILI (OR) izlaznih aktivnosti. Izraditi Branching ugovor Primjer: Izraditi ugovor IzraditiInkluzivno spajanje Ako se ţeli osigurati da se nastavi barem Prilog B ILI (OR) jedan izlazni slijed, tada se na izlazu stavlja Izraditi Poslati Merging nadomjesna (default) aktivnost. Prilog A ugovor Koriste se dva tipa ovog grananja. Izraditi ugovor Pojam “razdvajanje” (forking) koristi se Oprati u BPMN-u za prikaz nastavka aktivnosti motor kroz dva ili više paralelna slijeda. Nakon Rastaviti razdvajanja aktivnosti sa nastavljaju čamac Razdvajanje paralelno i meĎusobno konkurentno, Ispuhati I (AND) a ne sekvencijalno. Primjer: Spremanje čamac Forking gumenog čamca Oprati Dva tipa grananja: motor - nekontrolirano razdvajanje (najčešće) i Rastaviti - paralelna (AND) vrata (uglavnom u čamac kombinaciji s drugim vratima). Ispuhati čamac
 50. 50. •Vrata (Gateway) se označavaju rombom, a koriste se za prikaz grananja (branching), razdvajanja (forking), spajanja (merging) i zdruţivanja (joining) tokova. Kompletni skup simbola (5) - Skretnice Pojam sinhronizacije ili zdruţivanja Zdruţivanje (joining) koristi se u BPMN-u da bi prikazalo kako svi ulazni tokovi akt- Primjer: Popravak I (AND) gumenog čamca ivnosti moraju završiti prije nego što Popraviti Joining se nastavi sa sljedećom aktivnošću. motor Rastaviti Sastaviti čamac čamac Zakrpati čamac Alternativa 1 Proces 2 Alternativa 2 Rezultat izračuna sloţenog logičkog Proces 3Sloţeno grananje izraza (zasnovan na vrijednosti ulaza) Proces 1 Complex Decision odreĎuje koji će izlazni tok biti odabran. Osnovna Proces 4 aktivnost Nadomjesna Proces 5 alternativa Proces 1 Rezultat izračuna sloţenog logičkogSloţeno spajanje izraza (zasnovan na vrijednostima svih Proces 2 Proces 4 Complex Merge ulaza) odreĎuje kada će se nastaviti izlazni tok aktivnosti. Proces 3
 51. 51. Kompletni skup simbola - TokoviOsim tokova navedenih u grupi “Vezni objekti” temeljnog skupa, u kompletnomskupu simbola postoje još: Izlazni tok aktivnosti moţe sadrţavati logički izraz, čijaUvjetni tok vrijednost odreĎuje hoće li se aktivirati taj tok. Ako uvjetni(Conditional Flow) tok izlazi iz “vrata”, tada nema simbola odluke na početku. Koristi se onda kada se ţeli osigurati da se nastavi neki slijedNadomjesni tok aktivnosti, iako nije ispunjen niti jedan uvjet (kod ekskluzivnog(Default Flow) ili inkluzivnog grananja). Primiti robu Prikazuje situaciju kada se kod izvoĎenja procesaIznimka moţe pojavi neki uvjet za koji nije predviĎen nikakav(Exception Flow) Nenaručena roba poseban slijed aktivnosti. Vratiti robu pošiljatelju KnjiţitiKompenzacijska stavku Koristi se onda kada se kod izvoĎenja procesaveza pojavi neispravni dogaĎaj koji treba kompemzirati(Compensation Pogrešan iznos Knjiţiti nekom posebnom radnjom.Association) protustavku
 52. 52. Pitanja za provjeru znanjaKoliko je ukupno trajanje procesa T prikazanog sljedećim modelom, ako brojevi upisaniunutar pojedinih aktivnosti (2, 6, 4, 3) znače njezino trajanje u satima? T’ = 11 … jer lijevi model predstavlja isto što i desni!A koliko je trajanje procesa prema donjem modelu? T’’ = 10
 53. 53. Kompletni skup simbola - Petlje BPMN ima dva mehanizma za modeliranje cikličnog ponavljanja (loop) podprocesa ili radnih koraka unutar procesa: - ponavljanje jedne aktivnosti i - ponavljanje sekvence (tj. niza sekvencijelnih aktivnosti). Atributi radnje (Task) ili podprocesa odreĎuju ponavljaju li sePonavljanje aktivnosti radnja ili podproces (i koliko puta) ili se izvode samo jednom. Knjiţiti stavku(Activity Looping) Dva načina ponavljanja: While - Uvjet se ispituje prije izvršenja aktivnosti Until - Uvjet se ispituje nakon izvršenja aktivnosti Koriste se dva tipa petlji: standardna petlja i petlja s više instanci. Ponavljanje sekvence se modelira crtanjem povratnog toka. Neka sekvenca se ponavlja akoPonavljanje sekvence iz njezinog zadnjeg člana izlazi slijedni tok koji(Sequence Flow Looping) je istovremeno ulazi u prvog člana te sekvence. Za postavljanje povratnog toka se koriste vrata tipa “ekskluzivno grananje”. Neki podproces ili radnja moţe se reproducirati više puta. Mogući su različiti uvjeti:Višestruke instance a) Broj instanci je poznat u vrijeme izrade modela(Multiple Instances) (npr. Lakirati tri puta). a) Broj instanci poznat u vrijeme izvršavanja aktivnosti, prije nego se one moraju generirati (npr. broj lakiranja će se odrediti zavisno od rezultata procesa Izmjeriti hrapavost). c) Broj instanci odreĎuje se tijekom izvoĎenja aktivnosti (npr. upisati toliko kolegija koliko je potrebno da se ostvari 30 ECTS bodova).

×