Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gender Discrimination

996 views

Published on

Anna, Anactacia, Amir and Miky

Published in: Education, Technology, Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gender Discrimination

  1. 1. מגישים : אמיר בוכולטר אנה חוטין אנסטסיה פרנקל מיקי גורליק
  2. 3. <ul><li>אפליה היא מונח סוציולוגי המבדיל בין הזהות המגדרית . מתרחש ב סוציאליזציה מינית , אשר מייחסת תפקידים שונים לגבר ואישה . חלוקת תפקידים מתבטאת במשפחה ועבודה וגורם להבדל בהיררכיה בין המינים . </li></ul><ul><li>ה מין הוא סטאטוס שיוכי שנקבע בלידה . הוא תקף לאורך כל חיים ( בתנאי שלא נעשה ניתוח לשינוי מין ). </li></ul><ul><li>ה מגדר מתייחס להבחנות בין נשים לגברים על ידי תפיסה אישית של האדם את עצמו ועל ידי תפיסת החברה אותו לפי הגדרתו ( תפיסתו ). </li></ul><ul><li>ה סוציאליזציה מעצבת את הדרך בה אנשים תופסים את עצמם ואת עולמם . בתהליך זה הנשים נתפסות כנחותות לעומת הגבר ובכך נפתחות לגבר יותר הזדמנויות , כאשר האישה מוגבלת בהתקדמות ל סטאטוס גבוה יותר . </li></ul>
  3. 4. <ul><li>אפלייה בסוגיית ספורט כדורגל הנשים בישראל – בחברה המערבית אנו עדים לתהליך חיברות הקושר את הפרטים בחברה לענפי ספורט לפי מינם . קרי גברים מאופיינים בנטייה קלה לתחומי ספורט קבוצתיים , בעוד נשים נוטות לעסוק בספורט אינדיווידואלי . </li></ul><ul><li>בנות המשחקות במכוניות ובנים המשחקים בבובות נתפסים כשונים וחריגים . </li></ul><ul><li>בנות המחילטות לשחק כדורגל נתקלות לא פעם בשאלות על זהותן המינית . </li></ul><ul><li>גורם המעכב את התקדמות הספורט - תחום בעיית הריון וחופשת לידה . </li></ul><ul><li>פחות מ - 13% מסך הכספים המוזרמים לענפי הספורט בישראל מוקצים לספורט נשי . </li></ul><ul><li>אין נשים בתפקידי מפתח בהתאחדות לכדורגל . </li></ul>

×